Мүхамбетқалиев С., Ахметов К.Ғ, Ғабдуллин Х. А. Байүлы мен Жетіру және Төре, Төлеңгіт


------  233 Төлевден - Аман, одан - Шамғон, Бауыржан. Иманольщан - Ескдли, Молдағали, Мырзағали,  Иманғалижүктеу 27.6 Kb.
Pdf просмотр
бет39/48
Дата08.01.2017
өлшемі27.6 Kb.
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   48

------  233

Төлевден - Аман, одан - Шамғон, Бауыржан. Иманольщан - Ескдли, Молдағали, Мырзағали,  Иманғали. 
Есқалидан -  Ескдйыр, Доскдйыр.  Мырзағалидан  - Балтабай,  Базарбай.
Ізімнен  -  Ербақыт,  Ерталай,  Айболат.
Наурызәліден  -  Алкдй,  Бимағамбет,  Нұрмағамбет,  Жұрмағамбет,  Қожахмст.
Алкдйдан  -  Әбілкдйыр,  одан  -  Манарбек,  одан  -  Марат.  Кржахметтен  -  Әділ.
Шәртіктен  -  Жұмағали,  Сағынғали.  Жұмағалидан  -  Арыстан,  одан  -  Аманғали.  Сағынғалидан  - 
Бахытжан,  одан  -  Баян,  одан  -  Мұкдн,  Бөлек,  Ермаш,  Дуыш.  Мүкдннан  -  Күрмаш.  Ермаштан  -  Жұбан, 
одан  -  Орағай,  Ерлан.
Дүйседен  -  Тәжі,  одан  -  Кдйролла, Дауылтай,  Бекет,  Саткднгүл,  Жұма.
Саткднғүлдан  -  Ғабдолла,  Айтас, Діну.  Айтастан  -  Жақсыбай.
Жұмадан  -  Ғайса,  одан  -  Төлен,  одан  - Азамат.
Қояннан  -  Кдра,  Аралбай,  Шөкен,  Әжібай,  Талқанбай.
Қарадан  -  Қүсайын,  Мүстақим,  Рахымберлі,  Сисен.,  Кдсым.
Қүсайыннан  -  Сапа,  Кәкім,  Хамидолла,  одан  -  Халел,  Ғалым.  Халелден  -  Ғайса,  одан  -  Темірлан. 
Хусаинов  Халел  -  ғалым  үстаз  Ақгөбе  мемлекеттік  университетінің  проректоры.  Кәкімнен  -  Қүттыбай, 
Жецісбай,  Муса.  Қүттыбайдан - Тілек.  Мусадан - Жақсылық.  Сападан - Темірболат,  одан -  Гайдар,  Кдйрат, 
Болат.
Мүстахимнан  -  Қитар.
Рахымберліден  -  Сүлтангерей,  Сүлтанғали,  Кдсым,  Даулеткдли,  Мауыт.  Сүлтангерейден  -  Сәни, 
Сағит,  Мүқит.  Сүлтанғалидан  -  Еділ.  Сисеннен  -  Есенгелді,  Есенғали,  Нүрғали.  Ерғалвдан  -  Ислам. 
Нүрғалидан  -  Түрғали,  Ғүмар.  Түрғалидан  -  Рыскдли,  Рыспай.  Рыскдлидан  -  Мақсот.  Рыспайдан  -  Абай, 
Армат.  Ғүмардан  - Азамат,  одан  - Абдолла.
Аралбайдан  -  Ахмет,  Кдмол,  Кдйыпқожа,  Қүсайын,  Тілес,  Сексен.
Ахметтен  -  Әбдір,  Сәлімгерей,  Әділгерей,  Кдмвдолла.  Әбдірден  -  Даулетьяр,  одан  -  Амангелді, 
Айдынғали,  Өмірғали.  Сәлімгерейден  -  Бәшон.  Әділгерейден  -  Қаршыға,  одан  -  Болат.
Камолдан  - Аренжан,  одан  -  Мүхамбетқали,  одан  -  Сабыржан,  Әбөк.
Кдйыпқожадан  -  Мөулет,  Мүқамбетқали,  Ғалиолла,  Өлиолла.  Тілектестен  -  Әлдияр,  Басар,  одан  - 
Ибрагим,  Есенгелді,  Амангелді,  одан  -  Әдрош,  одан  -  Кенес.
Сексеішен  -  Қожантай,  Биссн.  Қожагггайдан  -  Сүлеймен,  Ильяс.  Сүлейменнен  -  Рахметтола,  одан  - 
Ақтан,  Орынбасар,  Асылбек,  Қорғанбек,  Алімбек,  Сәлімбек,  Қыдырбек.  Ақганнан  -  Аскдр,  Сырлыбай. 
Биссішсн  -  Ерғали,  Қүрмангазы,  одан  -  Кдбиболла.
Әжібайдан  -  Елжан,  Имаш.  Елжанан  - Амаиғали.  Имаштан  -  Айту,  Рамазан.
Шонеішсн  -  Тікіш,  одан  -  Нүржан,  Шериияз,  Мүхамбеткдли.  Нүржаннан  -  Ғабдолла,  одан  -  Әмір, 
Темір. Әмірден  - Куаіщық,  Ермек. Тсмірден - Нүржан.  Ермектсн -  Нүрбек,  Мирас, Ильяс.  Мүхамбеткдлидан
-  Тасболат.
Талқанбайдан  -  Мүхамбеджан,  Жүсіп,  Тоқсанбай.  Мүхамбеджаннан  -  Ниетқали,  одан  -  Толыбай, 
одан  -  Кджым,  Қажығали,  Төлеген. Жүсіптен -  Көшер.  Тоқсанбайдан -  Султан,  Басар,  одан -  Кереш,  одан
-  Мереке.
Дүйседен - Тәжі.  Төжіден - Хайролла, Даултай, Бекет. Хайролладан -  Ғүбайдолла, Ғайнолла (Қырмызы, 
Жүлдыз,  Қүбыл,  Кдйнен деген кыздар туған).  Ғүбайдолладан -  Зайнолла.  Зайнолладан -  Марабай,  Төретай, 
Серік.  Серіктен  -  Нүрлан,  Марлен,  Ерлан.  Даултайдан  -  Раис,  одан  -  Серғали.  Серғалидан  -  Есенгелді, 
Қүтгыбай,  Мусағали,  Оразғали, Жүмағали,  Науырызбай.  Есенгелдіден - Армат. Қүгтыбайдан - Руслан,  Сүлтан. 
Мусағалидан -  Жігер.  Оразғалидан  -  Мерген.  Жүмағалидан  - Дәурен, Данияр.  Наурызбайдан  -  Еламан.
Қожамберлілер Електің оң жағынан Үзынкөл,  Қызылкөл,  Шүбаркол, Жаркөлді Барбастауға дейін қоныс 
еткен.  Кейіннен  Барбастың  атымен  Барбастау  аталғанын  кәрі  қүлақгар  айтатын  еді.
Қояннан  - Сабден,  Ескдйыр, Әжбай,  Мендібай. Сабденнен -  Қошақ,  Қонасай, Ожбай,  Нүрғали,  Қүспан 
(Тентек  табын).
Меңцібайдан - Жүматай,  одан - Жалмағамбет. Жалмағамбеттен -  Жездебай. Жездебайдан - Сарыбай. 
Сарыбайдан  -  Оранай.  Оранайдан  -  Бисен,  Кджен,  Жақан,  Хамидолла,  Кдбош.  Бисеннен  -  Мендіғали. 
Меңдіғалидан  -  Талғат,  Кднат.  Кдженнен  -  Төлеуғали,  Сүйенғали.  Сүйенғалидан  -  Еділ,  Еркін,  Елдос. 
Жакдннан  -  Саіщеш,  Темір,  Макамбст,  Баян.  Темірден  -  Нүрлан,  Ержан,  Мағжан. Хамидолладан  - Жалғас. 
Жалғастан  -  Арман,  Нүрлан.  Кдбоштан  -  Сабит,  Бауыржан.
Иманбайдан  -  Үкі,  одан  -  Жанай,  Алтынаяк,  Жанайдан  -  Малмакқара,  Таскдли,  Жакып,  Масанғали,

Малай,  Елжас.  Таскдлидан  -  Мүхамбетжан,  Ахмет.  Мұхамбетжаннан  -  Дүсенбай.  Ахметген  -  Түрарбек. 
Жақыптан  -  Кдбен.  Кэбеннен  -  Ғиззат,  Мендәлі,  Назар,  Ғазез,  Каримолла,  Хабиболла.  Ғиззаттан  -  Радик. 
Назардан - Нүрлан.  Каримолладан - Кәрім, Даукен. Хабиболадан - Жасүлан, Аслан. Жасүланнан -  Темірлан. 
Жақыпов  Хабиболла  көп  жылдар  Батыс  Кдзақстан  облысында басқару қызметің атқарды.
Масанғалидан  -  Әкетай,  Сарсен,  Байс.  Әкетайдан  -  Қабош,  Сағынтай,  Самиғолла.  Сарсеннен  -  Борис. 
Малайдан - Жүмагүл,  Өтеген.  Жүмағүлдан - Ораш. Өтегеннен -  Мақсот,  Нүрқаш,  Мүлқайдар. Алтынаяктан
-  Кдлмүқан,  Шәкелек.  Кдлмүқаннан  -  Қали,  Нығметолла,  Смағүл,  Әмір.  Нығметолладан  -  Сейіт,  Мүрат, 
Серік.  Әмірден  -  Болат,  Түяқ.  Шакелектен  -  Мүхамбетжан,  Рамазан,  Рахметолла.  Мүхамбетжаннан  - 
Насиболла,  Сейфолла.  Рахметолладан  -  Қүбай,  Ғиззат.
Асавдаулет
Асандаулеттен  -  Жылқышы.  Жылқышыдан -  Күлатай,  Бозтай,  Бортай,  Теке.
Күлатайдан -  Байғазы.  Байғазыдан - Сармантақ, Кедейқүл, Ебес,  Майасар, Жабасақ, Жайықбай, Малкзра. 
Сармантақган  -  Мүрат,  Самурат.  Самураттан  -  Көшен.  Кедейқүлдан  -  Күлша,  Олжабай,  Сатыбалды. 
Сатыбаддыдан - Түман.  Ебестен - Малақ, Жөңке, Әлке. Жөңкеден - Серке. Малқарадан - Женібек, Жақсығүл, 
Мырзалы,  Тілес.
Бозтайдан  -  Жанғазы.  Жанғазыдан -  Игібай,  одан  - Қүл,  Бесшора, Даулеш.  Бесшорадан  -  Қожеке.
Бортайдан  -  Орыс,  Тоқтамыс.  Орыстан  -  Көбейім.  Көбейімнен  -  Кедей.  Кедейден  -  Қарымсак,  Барақ, 
Ізбасар.  Қарымсақган -  Көбек,  Көктай,  Қоңыр.  Ізбасардан-  Кдйқы.  Қайқыдан - Бекжан (атақгы шежіреші). 
Тоқгамыстан  -  Мамбет,  Шора,  Тақымбет,  одан  -  Үсен.
Жолболды
Жолболдыдан  -  Байтемір,  одан  -  Байсегір.  Байсегірден  - Тоқсанбай.
Тоқсанбайдан  -  Смақ,  Сарекен,  Бекбай.
Смақган  -  Қажығали,  Опа,  Жасталап,  Нөжіболла.
Бекбайдан -  Имаш,  Кенже.  Имаштан - Сисенғали,  Есенғали, Жүма, Жүмағали, Кенжеғали. Есенгалидаи
- Бисенғали, Дүйсенғали, Нүрмағамбет. Биснғалидан - Сағынбай, Сағьшгали, Сағдығали, Ерсайын, Сагидолла, 
Болат.  Кенжеғалидан  -  Оразбай,  Сарсенғали,  Абай,  Тай.  Нүрмағамбеттен  -  Нүрғали,  Марғали,  Сапаргали, 
Мендығали, Серіккдли. Сағынбайдан - Нүрболат, Серік. Сағынғалидан - Бакытжан,  Бауыржан. Саідығалидан
- Айболат,  Ерболат,  Бекболат.  Ерсайыннан -  Тасболат,  Максот.  Сағидолладан  - Асхат,  Тамерлан.  Болаттан
-  Ахат.  Нүрғалидан  -  Кәрім,  Марат,  Кдйрат.  Мерғалидан  -  Кднат.  Сапарғалидан  -  Талғат.  Жүмағалидан 
Рыскали,  Сүйінішқали.  Рыскалидан  - Амантай,  Нүртай.  Сүйінішкэлидан  -  Жексенгали,  Кдли,  Жақсыіали, 
Бақгығали, Ақылбек. Жексенғалидан - Болат, Талғат. Қалидан - Руслан. Жакрығалидан - Азамат.  Бактыгалидан
-  Райымбек,  Орынғали.  Кенжеден  -  Танай,  Пангерей.  Танайдан  - Тыныштық.

КЕРДЕРІ
Жамбас
Жабағы
Жолдыбай
Қүлтай
Көтермен
Үраны  -  Қожақмет 
Таңбасы  -  Тостаған
9
236

Кердерілер  энциклопедиялық  аныктама  бойынша  ерте  заманнан  бастарынан  талай  оқиғаларды 
өткізген 

-  ғасырдағы  ғүндар  мен үйсіндер  арасында  шайқаста  болған  Юечжн  (юздер)  үрпақгары.
Кейбір деректерде  I  -  ғасырдың 567  -  569 жылдарында Хорезмді билейді.  Амударияныц оц бетіндегі 
сол  бетіндегі  екі  қала  Кердері деп  аталған.
Орыс  ғалымы  Весиловский  Кіші  жуздегі  Кердерілер  Хорезмнің  солтүстігінде  өз  алдына  мемлскст 
ретінде  Қидариттер  мсн  тағдырлас  болган  дейді.  Оның  аты  мен  Арал  теңізі  Кердері  теңізі  атанган.
Сол  беттен  Кердерілер  Қалмақ  -  Жоңғар  -  ІПапқыншы  жылдарында,  одан  кейінгі  жылдарда 
қоныстарына  бүрыннан  Тама,  Табын туыстары жайлап отырған жеріне шығыскд карай  Қобда,  Елсктің сол 
жағына Жайық өзеңдері жағалауларына ығысады. Оны аңыз өңгімелерде тарихи деректерде дәлелдейді. Сол 
жылдарда көшуді бастаған Кердерілерден шықкан батырлар: Маралбас, Сүтен, Жабағының  немере атасынан 
шықкзн  Сырша,  Ерәлі батырлар еді дейді ескі қүлактар.  Сол кезден бастап,  осы күнгі солардың үрпақгары 
Батыс  Кэзақстан облысындағы қоныстанган жерлері Жайық әзенінің сол жақ бетімен Ақжайық ауданыныц 
Көнеккеткен  деген  жерінен,  Теректі  ауданы  Қьізыл  мектеп  елді  мекеніне  дейін  қоныстанған.  Кердерілер 
Кдзақстанныц  баскз да  көп жерінде  бар.  Кдракдлпақга  Мүйтен деген атаның үрпақгары  өрбіген.
Кердеріден  -  Лаубай,  Асаубай,  Мыңбай.
Лаубайдан -  Смайыл,  Шағыл.
Асаубайдан  -  Қүтсиық.
Мыңбайдан  -  Сатым.
Смайылдан  - Жамбас, Жабағы, Жолдыбай.
Шағылдан  -  Қүлтай,  Көтермен.
Ж АМ БАС
Жамбастан  - Досай,  Орыс  (Жирен),  Қүл.
Досай
Досайдан  -  Жангелді,  Сырлыбай,  Бердіғүл,  Қожан,  Кедей.
Жангелдіден  -  Баймүхамбет  (өйелі  татар).  Баймүхамбеттен  -  Мүхамбетқали.  Мүхамбеткдлидаи  - 
Ғабдірахим,  Ғабделғазиз,  Ғабделхалық,  Ғабдолла.
Ғабдірахимнан  -  Мәжит,  Жәдит.  Мәжитген  -  Нүрлан,  Жомарт.  Жәдиттсн  -  Серік,  Миша.
Ғабделғазизден  - Жанүзақ,  одан  -  Сарсенғали,  Сабырғали.  Сарсенғалидан  -  Кдйрат.
Ғабделхалықган  -  Бигайша,  Ғайнолла,  Сағидолла,  Рахметтолла,  Амангелді.  Ғайнолладан  -  Еділ,  Уаклт. 
Сағидолладан  -  Телман,  Ғиният.  Рахметтолладан  -  Жанболат,  Нүрболат,  одан  -  Жасүлан.  Амангелдіден  - 
Серік,  одан  -  Мүратжан.
Ғабдолладан  -  Сағит,  Сағат,  Мүрат.  Сағаттан  - Азамат.  Мүраттан  -  Кдйрат.
Сырлыбайдан - Андіқожа, Омаш. Андіқожадан - Жаксығали, Дауылбай. Дауьілбайдан - Кдлмен.  Кдлмеинен
■  Жүмағүл.  Жүмағүдцан  -  Сағидолла,  Серік.  Омаштан  -  Ыскдқ.  Ысқақган  -  Мақсот.  Мақсотган  -  Ержап. 
Ержаннан  - Айдар.
Бердіғүлдан  -  Наржан,  Молдағали.  Моддағалидан  -  Кджен.  Кдженнен  -  Сатан.  Сатаннан  -  Марат.
Қожадан  - Жақаш,  Мәди,  Нүрыш,  Жексен,  Крйшығүл, Аманжол. Жакдштан -  Мүрат,  одан  -  Кдяырбек. 
Қадырбектен  -  Нүркдт.  Нүрыштан  -  Ғайнолла,  Куаныш,  Телеген.  Куаныштан  -  Жақсыгерей,  Орыибек. 
Телегеннен  -  Бақытжан,  Ізімжан.  Жексеннен  -  Тәжеш.  Қойшығүлдан  -  Максот.  Аманжолдан  -  Бурабек, 
Атай,  Арай,  Нүруш.  Бурабектен  -  Шалбас,  Жакаш.  Шалбастан  -  Мөді.
Орыс  (Жирен)
Орыстан  -  Тілекқабыл,  Тілес.
Тілекқабылдан  -  Мамет,  Жадік.  Маметген  -  Маралбас,  Жарас.
Жадік
Жадікген -  Ақмалай. Акмалайдан - Клрибай, Жайлэбай.  Карнбайдаи -  Назар, Епексй, 
Назараа,,
-  Сексенбай.  Сексенбайдан  -   Батыр,  Кздыр.  Батырдан  -  Ермек.  Ермекген  -  Аубаюр.  Кдлырдсн  -  Зян оі.
Маралбас
Маралбастан  -  Ырғақ,  Уақ,  Аманбай.

Ырғақган -  Меңціғазы.  Мендіғазыдан  - Әйтік. Әйтіктен  - Жолмұхан,  Мырзағали, Жүмағали,  Нысанбай. 
Жолмүханнан -  Айткали,  Рахымыш. Айткзлидан  -  Наржан,  Нариман.  Мырзағалидан  -  Сыйлыбай,  Қамеш. 
Сыйлыбайдан -  Әлібек.  Жүмағалидан  - Жамбьш.  Нысамбайдан  -  Боранбай.
Уақган  -  Ихсан.  Ихсаннан  -  Еркеғали.
Аманбайдан - Бозторғай. Бозторғайдан - Күлақыш.  Күлақыштан - Маңқүл.  Маңкүддан - Сатай. Сатайдан
-  Сәрсенбі.
Жарас
Жарастан  - Жайбасқан.  Жайбаскдннан  -  Сағынғали.
Тілес
Тілестен  -  Күлметен,  Үмбет,  Қүлмамбет,  Қүлмағамбет.
Қүлметтен  -  Байсан,  Сакбас, Даубас,  Маден,  Оразғали,  Есжан,  Ыдырыс,  Наурыз,  Түмар.  Оразгалидан - 
Балтабай,  Молдабай.  Есжаннан  -  Жапақ.  Жапақган  -  Кднат,  Санат,  Каналы,  Жаналы,  Төлеген,  Жаңабай. 
Жанальщан  -  Ғабділше.  Ыдырыстан -  Аймырза.
...Мүхамбетжаннан  -  Сағын,  Төлеш,  Бақгыгали.
Үмбет
Үмбеттен  -  Байсары,  Қүлсары.
Байсарыдан  -  Жақсыбай,  Жаңабай,  Тәжібай,  Есенгелді,  Сүлтангелді.  Есенгелдіден  -  Күрел,  Сүйербай, 
Абыз.  Күредцен - Тапай, Жакдй. Тапайдан - Мерғали. Сүйербайдан - Дүйсембай,  Ишекен,  Сыдық.  Бабылдан
-  Мақамбет,  Ермаш,  Алмаш,  Ескали,  Доскали.  Абыздан  -  Саудагер.  Саудагерден  -  Досай,  Қосқонақ. 
Сүлтангелдіден  -  Молдахмет,  Балтабай,  Смағүл.  Смағүлдан  -  Кдли.
Қүлсарыдан  -  Нарымбай,  Темірғали,  Қүспанғали,  Ихсанғали,  Мырзағали.  Темірғалидан  -  Төлеген.
Жақсыбайдан  -  Тайбүға.  Тайбүғадан-  Қонысбай.  Қонысбайдан  -  Жонысбай.  Жонысбайдан  -  Жүмаш. 
Жүмаштан - Арыстан. Арыстаннан - Әділгерей (1921). Әділгерейден - Рахымжан, Кдйырлы, Сапар, Оралбай, 
Қүрғалалы.
Қүлмағамбет
Қүлмагамбсттен  -  Таңатар,  Қойлыбай,  Жолмүхамбет,  Шідмүхамбет,  Абдырахман.  Абдарахманнан  - 
Нүрым,  Сарсен,  Куаныш.  Нүрымнан-  Талап,  Қүрхан.  Сарсеннен  -  Қайсар,  Данияр.  Крйсардан  -  Саян. 
Даниярдан  -  Аян.  Жақсылықган  -  Рустем.  Рустемнен  -  Дастан,  Даурен.
Күл
Қүлдан-  Әжігерей,  Танат.
Әжігерейден  -  Асан,  Тагыберлі.  Асаннан  (тентек)  -  Нарша,  одан  -  Баяс,  одан  -  Сапар.  Сапардан  - 
Ескали,  одан  -  Зайдолла,  одан  -  Сүлеймен,  Бақыт,  Мүрат.  Бақытган  -  Мүхамбет,  Елдар.  Мүраттан  - 
Қүдайберген.
Танатган - Оғай, Сүлтанкүл. Оғайдан - Қүлсары, Қожан.  Қалыбайдан - Арыстанбай, Әжібай. Әжібайдан
-  Досқана.  Досқанадан  -  Оксікбай,  Қойлыбай,  Баянбай.  Оксікбайдан  -  Кдли,  Исан,  Нікіш.  Кдлидан  - 
Баттал.  Исаннан -  Ибрагим, Сүмағүл.  Нікіштен - Сәми.  Байлыбайдан - Ғабдуш.  Ғабдуштен - Ғазез. Ғазезден
- Сағын.
Сәдібен
Сөдібен  шамамен  1560  жылдары түрған Жамбас  Кердеріден тарайды.
Седібеннен  -  Қойтан,  Тоғызақ,  Жанкісі,  Жылкелді.
Қойтаннан(ІбІО)  - Жаманша,  Қырым,  Жапалақ.
Жаманшадан( 1660)  -  Қосалы,  Есет.  К,осалыдан(1710)  -  Төлеу,  Төлеуіш.  Төлейден(1760)  -  Дүйсенбай, 
Дүлінбай,  Бекжан.  Дүйсенбайдан( 1810)  -  Жәке(Жолмухамбет),  Жайлау,  Қойшығүл.  Жәкеден(1888  ж.б).  - 
Ермек,  Мақсот.
Қырымнан  -  Бекбатыр,  Күлбатыр,  Жүмыр.  Бекбатырдан  -  Әжібай,  Алтай,  Нүрмағамбет.  Әжібайдан  - 
Жүбан,  одан  -  Хамит,  Назар.  Алтайдан  -  Жүмасейіт.  Нүрмағамбеттен  -  Мүкднғали,  одан  -  Кднаткдли. 
Қүлбатырдан  -  Бегім,  Ізмағамбет,  Төлмағамбет.  Бегімнен  -  Хайролла.  Ізмағамбеттен  -  Орынбасар. 
Төлмагамбеттен  -  Жүнісай,  Жүбанғали.  Жүмырдан  -  Мырзабай,  Кенжеғали.  Мырзабайдан  -  Иманғазы.

. ,  
Жапалақтан  -  Кепеи  Бекболсын,  Көпбас,  Қыртымбай.  Көпейден  -  Нүрым,  Бекбай,  Аймағамбет 
Малахаи.  Аимағамбеттен  -  Зеинолла,  Молдаш,  одан  -  Самиғолла,  Самиғолладан  -  Ербол,  Мереке.
тт  •  •  Е,С
,,СГІеИ ' Бегей'  БекбаУ-  Бегейден - Рахмет,  Мүхат,  Күзенбай,  Бекхдли,  Салу.  Рахметтеи - Наурызолі, 
Игшік,  Игібаи.  Наурызәліден  -  Хадим,  Қүбиден.  Игіліктен  -  Әбусамеп,  Хамит,  одан  -  Саткдли.  Игібайдан
-  Қитар,  Қалбай,  Қитардан  -  Қүсайын.  Мүхаттан -  Қабер,  Нөсекен.  Күзенбайдан -  К^бдолла.  Беққалидан  - 
Тапар,  Бисім.
Бекбаудан  -  Қайрош,  Бекқүл,  Аккүл,  Байкүл.  Қайроштан  -  Қойшы,  Отар,  Молдағали,  Кенжекеш 
Мендібай.  Молдағалидан  -  Майлыбай, Жайлыбай,  Бақытжан, Мағзом.
Жаманшаүлы  Қосалыдан  -  Төлеу,  Төлеуіш,  одан  -Сейтқазы,  Бисенбай,  Доскдзы,  Иманғазы,  Отслі. 
Сейткэзыдан  -  Мүкдш,  Сүвдет,  Үмбет.  Мүкдштан  -  Меден.  Сүндеттен  -  Мәжен.  Бисенбайдан  -  Қалекеш, 
Мерғали,  Нүрғали,  Шәмшен.  Кдлекештен-  Қисмет.  Мерғалидан  -  Мақсот.  Нүрғалидан  -  Хамидолла. 
Шәмшеннен  -  Тасбай,  Султан,  Тасжан,  Керей.  Имнғазыдан  -  Омарғали,  Зейнолла,  Байзолла.  Өтеліден  - 
Сүйнғали,  Қуанғали.
Толеуден  -  Дүйінбай,  Бекжан.  Бекжаннан  - Ділім  (Ділмағамбет).  Ділімнен  -  Қыдырай(Қыдыргали), 
одан  -  Қуаныш,  Қнйсар,  Нүржан,  Нүрлан.
Дүйінбайдан  -  Өтебәлі,  Жалғасбай.  Өтебәліден  -  Нағымғали,  Мизамғали.  Жалғасбайдан  -  Бадаш. 
Нағымғалидан  -  Қаламгали,  Оразғали,  Ақан,  Айболат,  Бекболат.
Сәдібеннің  екінші  баласы  Тоғызактан  -  Есей,  Байтілес,  Байбүра,  Жанбүра,  Ақбура,  Нурлыбай.
Есейден  -  Тоқгар,  Түрақай,  Қарашонай.
Тоқтардан  -  Жаңай,  Шүмар, Арыстан, Доснияз.  Жаңайдан  -  Балсақ,  Байсан.  Шүмардан  -  К^йырлы, 
Тасжан. Арыстаннан -  Кдбыланбай,  Иманбай,  Оралбай, Қозыбай, Өтепбай. Доснияздан -  Ғаббас, Файзолла, 
Кдбыл,  Кенжеғали,  Айтжан.  Түрақайдан  -  Сыралы,  одан  -  Батырғали,  Мергали.
Байтілестен  -  Бекболған,  Дошат,  одан  -  Нүқ.
Байбурадан  -  Кдраш,  Кепеш.  Көпештен  -  Баймағамбет,  Дошекен.
Жанбурадан -  Кдржау, Омір.  Қаржаудан - Лүқпан, Нурсултан, Сидағали, Зүлқаш. Омірден - Дүйсснбай. 
Ақбурадан  - Лекер,  одан  -  Жүмабай.
Нүрлыбайдан  -  Түрлы,  Сатқан.  Түрлыдан  -  Қанат,  одан  -  Қожбан,  Сермақ,  Сергазы.  Ссрмақпш  - 
Отеуғазы,  Сабырғазы,  Темірғазы  (Теміреш),  Әділғазы,  одан  -  Сағиден(Сакап),  одан  -  Аскар,  Абай,  одан  - 
Айдар. Темірғазыдан  - Азамат,  Самат.  Серғазыдан -  Кдйырғазы,  Шүкірғазы.  Кдйыргазыдан  -  Байжан,  одан
-  Амангелді,  Иманғали,  Асылбек,  Кдлкабек,  Бауыржан.  Шүкіргазьщан  -  Садыр,  Надір.
Сәдібеннің үшінші баласы Жанкісіден - Науша, одан Нүрмағамбет, Тасмағамбет,  Игібай, Аймагамбст. 
Тасмағамбетген  -  Жүмажан.  Игібайдан  -  Мүхамбеджан.  Аймағамбеттен  -  Мардаш.
Ж АБАҒЫ
Жабағыдан  -  Зорлымбет,  Берімбет,  Бейімбет.
Зорлымбет
Зорлымбеттен  - Үмбет.  Үмбеттен  - Жауаншы, Жанғали.  Жауыншыдан  -  Ағайбай.  Ағайбайдан  -  Ізбасар. 
Ізбасардан  -  Бисенғали,  Мажит,  Сабит.  Сабиттен  -  Хамидолла,  Шамүрат.  Шамүраттан  -  Серік.
Берімбет
Берімбеттен  -  Шүңғыр,  Есенгелді,  Есенберді.
Есенгелдіден  -  Токдл  Кадір.  Кддірден  -  Мырзағүл,  Сабақ,  Кенжеғүл.  Мырзағүлдаіі  -  Үркер,  Ерксбай, 
Қазанғап,  Шагар.  Еркебайдан - Сәуір,  Сәуіркен, Кәулен. Сәуірден - Халит, Жүмабай.  Соу.рксп.ен - Акгай, 
Күбіра.  Сабақган  -  Түрлан,  Сашндық.  Түрданнан  -  Қыйсымбет.  Қыйсымбеттсн  -  Табыл.  Сағындыкган  - 
Нүрман,  Қабдол.  Қабдоддан  -  Ғазез.  Ғазезден -  Бектүрған.
Кенжеғүлдан  -  Көшімбет, Жаубасар.  Көшімбеттен -  Байбол.  Байболдан  -  Шөксл  Шаіщыбаи, Ділдабаи. 
Шекелден  -  Сүіндік,  Тажмағамбет,  Қүмар.  Тажмағамбетген  -  Аймагамбет.  Аимағамбетгсн  -  Қүлмағамбст, 
Қүспан.  Қыйбаш,  Тамаш,  Ешім.  Тамаштан  -  Еркеш,  Еркей.
...Берліден  - Жанай,  Түлкібай,  Тасболат.  Тасболатган  - Доцгар,  Кдрабала.  Кдрабаладан  -  Жүбаныш. 
Тілеш, Тілеп. Жүбаныштан -  Есентай, Аскар. Тілептен - Әділ, Әбш, Жүмагали  Жүмабск  Әдьтден  -  Нурлан. 
Әбілден -  Мирлан. Жүмабектен - Асыланбек. Тілештен  - Уали,  Юши,  Нүргали.  Уалвдаі,  -  Нүрбск. Алтыибск. 
Кдлидан  -  Медет,  Төлеген.
Дәуім.  Кенжеғалидан  -  Билан,  Айтжан.  Дәуімнен  -  Мендібай,  Сағынтай,  Минәж.

Шағыр
Өтештен -  Сағынәлі,  Сәтәлі,  Қыйсыгай.  Сағынәліден -  Мүхамбеткэли,  Мүхан.  Мүхамбеткзлиден -  Кджекен, 
Нүргали,  Титор.  Сәтөліден  -  Мүкджан,  Досан,  К,үссн.  Кдйсығайдан  -  Қүмар,  Куаныш.  Мүкажаннан  -  Сапа, 
Теремүрат,  Мүстапа.  Төремүраттан  -  Кдбдол,  Төлеу.  К^бдолдан  -  Темір.  Темірден  -  Меңціғали,  Аманғали, 
Жақсығали.  Төлеуден - Мәлік, Мади. Досаннан - Жүсіп, Кдзыхан, Аділхан, Сеиілхан, Ықсан. Жүсіптен - Жасболат, 
Кдзболат, Жаскэйрат. Жасболатган - Ермек. К^зболагган - Елдос, Ербол. Аділханнан - Марат, Бауыржан. Күсеннен
-  Ақ,  Камал.  Камалдан  -  Әйіп.  Әйіптен  -  Болат,  Ербол,  Марат.  Болатган  -  Әрсең.  Жанғалидан  -  Жақсыбай, 
Даулет.  Даулетген  -  Сагынғали.  Сағынғалидан  -  Хамидолла.  Хамидолладан  -  Жәрдем,  Жеңіс,  Бауыржан. 
Бауыржаннан -  Шыңғыс.
Бейымбет
Бейымбетген  - Айткулас,  Қойбас,  Қоянбай,  Тоғай,  Есенет,  Көшкін,  Зорым,  Сүлеймен.
Қоянбайдан  -  Байбол.  Байболдан  -  Шаңкэра.  Шаңкарадан  -  Куаныш.  Куаныштан  -  Куат.  Куатган  -  К^зы. 
К^зыдан -  Әлі.  Әліден -  К^ржан.  Кдржашіан  -  Сәлім.  Сөлімнен  -  Әділ.
Есенетген - Ерғали, Үмбет. Ерғалидан - Сагынғали, Мырзағали. Мырзағалиден - Бауыржан, Асхат. Үмбетген - 
Крйшыбай.
Сүлейменнен  -  Темірхан.  Тоғайдан  - Ахмет.  Ахметген  - Анжан.  Анжаннан  -  Гильман, Айдын.
Көшкін
Көшкіннен  -  Байбек,  Кэржау,  Боран,  Қүлқыбөкен,  Сарша  (Сырғалы).  Саршаның дүрыс  аты  Сырғақ әулие 
батыр. Қобландының Кдрылга деген кэрындасын алган. Зираты Алтайда кзлған. Арғы атасы Ермүкан. Сыр бойынан 
елді көшірген осы кісі дейді айтушылар.
Байбектен -  Беген, Дауен,  Кдрша.  Бегеннен  - Даулет,  Қүрымгали.  Қүрымғалидан - Жақсыгерей, Аймағамбет. 
Аймағамбетген -  Ерсайьш,  Ермухан,  Мүхамбеткали,  Айманғали.  Мүхамбеткзлидан  -  Артур.  К^ршадан  -  Рүстем. 
Рүстемнен  -  Жолды.  Жолдьщан  -  Есенғали.  Есенғалидан  -  Қүрман.  Қүрманнан  -  Мүгаголла.  Мүтиғолладап  - 
Гани, Сага, Шүцкыркөл.
Саршадан  -  Ермүхан (әулие),  Сейтеңді.
Кдржаудан  -  Алмағали,  Айтжан,  К^шқынбай.  Кдшқынбайдап  - 
(6
  Тау)  Манатау,  Жанатау,  Кдратау  т.б. 
Манатаудан -  Жәңгір, Төрәлі. Жөңгірден - Мырзағали,  Сапар. Мырзағалидан - Бисенғали, Әділ.  Бисенғалидан - 
Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Қазақ филологиясы кафедрасы
dmdocuments -> Айса байтабынов эпик жыршы
dmdocuments -> Көпбаева М. Р. ф.ғ. к., М. Әуезов атындағы Оңтүстік
dmdocuments -> Н. С. Тілеуханов
dmdocuments -> Т.ӘЛімқҰловтың «Қараой» ӘҢгімесіндегі махамбет тұЛҒасы акбулатова С. Б
dmdocuments -> Батыс қазақстандық КҮй дәСТҮрін әлемге мойындатқан қҰрманғазы рухы с. Ә. Күзембай
dmdocuments -> Кафедрасының отырысы шешімімен бекітілген. Педагогикалық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған. Орал, 2011

жүктеу 27.6 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   48
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет