Мүхамбетқалиев С., Ахметов К.Ғ, Ғабдуллин Х. А. Байүлы мен Жетіру және Төре, Төлеңгіт


Озберген Озбергеннен  -  Бекмана  (батыр  қыз). “ “  ~жүктеу 27.6 Kb.
Pdf просмотр
бет38/48
Дата08.01.2017
өлшемі27.6 Kb.
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   48

Озберген
Озбергеннен  -  Бекмана  (батыр  қыз).
“ “  ~ 
226

ТАБЫН
Ағым
Бозым
Тоғым
Үраны  -  Тостаған 
Таңбасы  -  көсеу 
Шөміш 
Тарақ 
Тостаған
/ ,  т ,р ,о
^ Ш Ш Ш ^Ш т т т т ш ^ш т ш мш ш ш ж ш т т  
221

Тарақ  таңбалы  жеке  руы  бар  Табын  Таманың  інісі  ретінде  айтылады.  Үлы  жүзден  қосылған  аталар 
Табын кұрамыііда  бар,  - дейді  М.  Мүкднов,  В.  Востров  сияқгы  зерттеушшер.(8).
Табындардың  ата  жұрты  Батыс  өңірі  деп  есептеледі.  Осы  күнге  дейін  Жайыкгың  Батыс  Елекпнің  оң, 
сол  жағалауларын  қоныстанған.  Табывдар  Ақгөбеден  әрі  Каспий  теңізше  едраи  созылган  кең  сырт  деп 
аталатын жазықгы  Қобда өзеніне дейін  қоныс еткен.  Жезказған жақга,  Сыр  боиында да Табывдар  ар.
Табыннан  -  Ағым,  Бозым,  Тоғым  (Шаңкдй) деген үш  бала туған.
АҒЫМ
Ағымнан  - Айдар,  Таушан,  Теке,  Қожантай,  Давда,  Кдрамөңкс.
Айдар
Айдардан - Шақкүл. Шақкүлдан - Дүзей, Бегәлі, Сейдәлі, Дербіс, Тоқберлі. Дүзейден - Көрпе. Токберліден
- Аралбай,  Кдбан,  Досым.
Таушан
Таушаннан  - Алакөз,  Байболы. 
Кржантайдан  -  Токд,  одан  - 
Қожамбет.  Қожамбеттен  -  Дүйсенбі, 
Қдбен,  Қүрамыс,  одан  -  Мәлік,  одан  -  Ерболат.
Теке
Текеден  -  Күйекен,  Токай,  Тоқбай,  Жолдыбай,  Досболды.  Күйекеннен  -  Жүзжан,  Түзжан,  Бердігүл, 
Шал,  Сасай,  Кдлдау.  Сасайдан  -  Сары, Атанша, Ақыл, Төлеке, Тоқгамыс. Атаншадан -Бостай.  Бостайдан - 
Естекбай.  Токайдан -  Қалжан,  К^лыбай.
Табын  Теке  жәйлі  ел  аузында  калган  аңызға  қүлақ түргеннінде  зияны  бола  қоймас.  Батыс  өлкедегі 
Европа-Азия күрлығының шекарасында Жайық жағасында салынған  Орал қаласының орын тепкен жері о 
бастан далалықгар жайлаған-көшпелілер жүрты  екені тарихтан белгілі.  Оны  қолдағы деректерде  қүптайды.
Ш.Валиханов  атындагы 
тарих,  археология 
және 
этнография  институты 
шыгарган 
„Исторические 
очерки  г.Уральска,,  - 
деген 
Э.И.Герасимовтың(1969ж)  кітабында.  „Несколько  тысячелетий назад на месте 
современного  Уральска  были  стоянки  кочевых  племен  половцев.  Одни  из  них  уходили,  другие  оседали 
здесь на более или менее длительное время. Вблизи Уральска и сейчас еще встречаются памятники старины, 
городища и курганы,  где захоронены  вожди и войны  этих племен,,  - делінген.
Теке  батыр-Эулие  де  осы  манда  жатыр дегенді  өз  аталарының  аузынан  естіген  1877  жылы  дүниеге 
келген  Текенің  Тоқбай  деген  баласының  үрпағы  саналатын  Аңшы  мерген  дегеннің  немересі  Қойшығүл 
осы  арада  Теке  аталардың  мәіттері  бар  деп  айтып  отыратың.  Қойшығүлдың  үйінің  кақпасының  алдында 
кдуым-зиратгың болгаиы рас.  Онда Текенің бар-жогына көз жетпеген мен оның үрпақгары - Табындардың 
талай  замаіщардан  жатқанына  сенетіндерді  осы  күндерде  кездестіруге  болады.  Өкінішке  орай,  сол  ет 
комбинаты  төңірегіндегі,  Қойшыгүлдың  қақпасының  алдындагы  зират  қопарылып,орнына  мектеп  үйі 
салынған.Сейтіп,  зираттың бар  - жоғының өзі аңызга айналды.
Осы себептен  әуелі  Кирсан,  соңынан Жайық өзенінің оң жағына орын тепкен қаланың сол  кезден 
бе,  әлде  бір  неше  жылдар  өткеннен  кейінбе  жергілікті  қазақгар  Теке  Табындарга  байланысты  Теке  деп 
лақап  ат  қойған.  Табындар  кдла  салмаганы белгілі.
Ертеректе  өмірде  болган  үрпақгар  -  Текеге  барамыз,  Текеден  келеміз  дейтін  болса,  қәзір  келе  кейінп 
жас  үрпақгар,  өздерінің  аталарын  білмейтіні  сияқгы,  Текені де  біртіндеп  үмытып  барады.  Осы  айтылган 
аңызды кәрі қүлақгардан естіген казак орыстарда жоккз шығармайды. Мәселен Ертекеев, Текеев деп 
аталатын 
казактар,  аргы үрпагында казақ кдны араласудан осылай атау болғанын айтады.  Теке деген батыр,  кдракүш 
болганы,  ол  жерге  ие  болганы,  сол кісінің  атымен  Свистун  тауының төңірегінде  Ертеке  деген  көшпелі ел 
болганын  арғы  аталары  аузынан  атаудан  калган.
Кездескен  жерде  өтірік-шыны  аралас сол Ертекеевтердің үрпағы Ертекеев деген қарт былай дейтін. 
Мына маган  қарандаршы  бойым төртбақ,  мойыным  кыскд,  аяғым талтақ,  көзім,  шашым  кара менің  аргы 
түп  аталарыма  сол  Текенің  кдтынасы  болды,  соған  үқсаймын  дейтін.  Егерде  олардан  үрпақгары  болса, 
оларда осылай деуі гажап емес.
Теке туралы осындай  аңызды жазганда осы  елкеде  Табындар  болганы,  қәзір  олар  Кдзақстанның эр 
жеріне  қоныс  аударганына  шежіреден  көреміз.  Кейбір  үлкендерде  осы  аңызды теріс демейді.  Теке  Табын 
болганы  шындық.
БОЗЫМ
Бозымга  шөміш  таңбасын  үсынғанда  “Дәулетін  асып,  кдзаның  тасып,  үйіңнен  қонақ  арылмасын, 
шөмішін  қолыннан  түспесін,  келген  адамға  ниетін  тарылмасын!”  деп  бата  берген.
Бозымнан  (Шөмішті)  -  Кдйырқожа,  Тоқсиық,  Асан,  Кдрақойлы.

Қайырқожа
Кдйырқожаның  елге  қойған  екінші  есімі  -  Кдражон.
Кдиыркожадан  -  Кдражан.  Каражаннан -  Барық,  Есеней (Саяқ ысык),  Ысық,  Нәдір,  Болат.  Барыктан - 
Елтоқ, одан - Желкарабаи, одан - Әуез, Байымбет. Әуезден - Сакцан. Байымбетген - Нэдір, одан - Тілеккабыл 
Жаңкабыл,  Баиғабыл,  Мүраткдбыл,  Кенже.  Әжімбетгін  бірінші  әйелінен  -  Қоныратбай,  Қүдайсүгір  Егіз 
кдра,  Қоскүрен,  Кенжекара;  екінші  әйелінен  -  Соғар,  Сонар,  Соқыр  т.б.;  үшінші  ойелінен  -  Түрымбет, 
Түрсын.  Ысықган - Матай, Төке, Жолымбет, Асанабыз, Әжімбет, Бейімбет, Мергенбай. Есенсйүлы Токеден
-  Абыласын,  Жәдігер.  Абыласыннан  -  Жаңғара,  Кембай.  Жанғарадан  -  Байғара.  Асанабыздаи  -  Жацғазы, 
Сары,  Жолдыбай,  Төреші.  Нөдірден  -Мамай,  Шортан,  Асан,  Тілеккабыл,  Жанқабыл.  Асапнап  - 
Әжм', 
Бокай.  Бокайдан  -  Бозжан.  Болагган  -  Қүдайсабыр,  Қоңыратбай,  Бүйра,  Қүрман,  Атақоз ы,Кдражоі
ш ып 
белді  үрпағы,  одан  - Алдасүгір,  Төлеп,  Тайкелтір.  Олардан үрпақ бар.
Тоқсиық
Тоқсиықган - Есенбай,  Барлыбай.  Есенбайдан - Өтеу, Толей, Көшей, Жамаптік, Дуана, Жақып,  Байбск, 
Қырық.
Отеуден  -  Өмірқүл.  Өмірқүлдан  -  Кареке,  Кдраман,  Қүлшық,  Сарке.  Саркеден  -  Акдйдар,  Бекайдар. 
Ақайдардан -  Садуар,  Қарақұл.  Бекайдардан - Байқадам.  Байкдцамнан -  Сейіл, Ақсакал,  Байсақал,  Бсккүл. 
Бекқүлдан  -  Әбілөкім  (Әнестен  32  ата).
Жамантіктен  -  Жүбан,  Каражан,  Маман.  Жүбаннан  -  Шоң.
Кошейден  -  Қуанбай,  Сатым,  Баян,  Манат.
Жақыптан  -  Сырымбет,  Өтеген,  Барақ.
Қарақойлы
Қарақойлыдан  -  Қоңыр,  Сағыр,  Күтеп,  Жолым,  Екібас,  Лабақ.  Жолымнан  -  Қүбайберді,  Кдржау. 
Қүдайбердіден  -  Байсары,  Назар,  Ақжолым.  Каржаудан - Жылыс, Амандық. Амандықган  -  Куат.  Лабакган
- Қожырек, Майлыбай, Жаулыбай, СозақАқназар, Жәнікей, Отарбай, Көшен. Созактан - Мамыр, Малтабар, 
Қойлыбай,  Кішкене,  Кешубай.  Отарбайдан  -  Сатыпалды.  Сатыпалдыдан  -  Барак.  Барақтап  -  Дауіт,  Асау. 
Екібастан  - Дауыл,  Кешу, Жәке,  Кеңіш, Жақсыбай,  -  одан Сатай.  Барлыбайдан  -  Байбішс,  Токдл,  Қүрбан, 
Қүтым.  Көшкейден-Қүланбай,  Сатым.
Асан
Асаннан  -  Күскілтай,  Нүрқожа,  Кішкентай,  Айғым,  Молдабітік.
Күскілтайдан  -  Елгелді,  Қожасейіт.  Елгедціден  -  Байбол,  Қүлжа,  Түрымтай.  Түрымтайдаи  -  Торсгслді. 
Төргедціден  -  Ізтелеу.  Ізтелеуден  -  Кдйыржан.  Қожамсейіттен  -  Нүркс,  Толей.  Нүрксдсн  -  Сартай,  Сазан, 
Тәуше,  Көкше.  Көкшеден  -  Тілеп.  Тілептен  -  Жаптай.  Жантайдан  -  Шаршак.  Шаршактан  -  Отарбай. 
Отарбайдан -  Серкібай, Жолдас.  Серкібайдан -  Базарбек. Жоддастан - Жстіру, Жстібай, Тілсктсс, Амаибай, 
Алдияр.  Базарбектен  -  Үлықпан,  одан  -  Көкше.  Тілектестен  - Аскар.  Отарбасв  Жстібай  „  Уршіьсклісрго,, 
АҚ президент!,  одан  -  Жанна,  Гульнар, Ляззат, 
Салтанат.
  Телейден  -  Болек,  одан  -  Отемергсн,  Ерназар, 
Жанкара.
Кішкентайдан  - Әлібай,  Жалпақгіл.  Әлібайдан  - Отеміс,  Мүрат.  Отемістен  -  Көлбай.  Мүратган  - Ақбай, 
Тоқа. Тоқадан - Мүсіреп,  Бокан,  Кдмбар, Лекер. Ақбайдан - Алшынбай, Жиембай, Бесмүрат. Жалпақтілдсн
-  Малайсары,  Жабай, Желке,  Бессарьг,  одан - Ақша.
Молдабітіктен - Әжім,  Бокай. Әжімнен - Олжакүл, Кржамкүл, Кэракатын, Жолым. Бокайдан -  Боктыбай, 
Бозжан.  Бозжаннан  -  Елімбай.  Елімбайдан  - Алжан, Дармен.
Данда
Дандадан - Сары. Сарыдан - Токабай. Токзбайдан - Жәнібек. Жонібектен - Бектас.  Бектастан - Жаманак, 
Жаманақган  -  Жаскелең.  Жаскелеңнен  -  Нүржан.  Нүржаннан  -  Шамел,  Ескендір,  Кдиыргали,  Омірғали. 
Шамелден  -  Абай.  Абайдан-  Базаралы,  Базарғазы,  Әбілгазы,  Серғазы,  Ергазы.  Базаргазьыан  -  Мирас. 
Әбілғазыдан  -  Данияр,  Даурен.  Ерғазыдан  -  Әділ.  Ескевдірден  -  Кдлихап,  Уалихан,  Кдлиханнан  -  Кдзбск, 
Рауыл. Уалиханнан - Қазихан,  Кджмүхан, Нүрлан.  Кдзиханнан - Мүрат. Кджмүханнап - Мсирхат.  Нүрланнан 
'  Жасүлан.  Жасүланнан  - Тайман.
Қарамөңке
Қарамөңкеден  -Жарас,  Андағүл,  Қүрманәлі,  Талқы,  Кенже.  Кдра  конысы  Үрсай.
Жарастан  -  Қүнан,  Рай.

Клгааннан  -  Оразғали,  Акмүхан,  Қали.  Оразғалидан  -  Нүржан.  Нүржаннан  -  Марат,  Мақсот,  Серік. 
О ш т в  М а р а 7 - Х н   ь ^ А к ж а й ы қ а у д а н д а р д а  баскдру жүмыстарында болды,  казір Батыс Кдзақстан 
ф м аГ ж әне  биоресурс  басадрмасьшьщ бастығы.  Акмүханнаи-Сдык,  Кдлидан  -  Ермекбаи.  Ермекбаидан -
Төлеген.
Райдан -  Кдрақай,  Әлсейіт,  Бексейіт.
Андағүдцан  -  Достанбай,  Сарбай.  Достанбайдан  -  Қалымбет.  Кдлымбетген  -  Есжан.  Қүрманәліден  - 
Ж а к 2 ,  № ір = т .  Жакыптыи «таларь.  Ккракай  кауымында  1400 жьшдар  ш ш алган  күлпы  тастар  r a
n
Талқыдан - Кдйып. Кдйыггган - Кркығали. Кджығалидан - Досакдй. Досакдйдан -  Сейшхан.  Сеишханнан
- Амангелді,  Куан.  Амангелдіден  -  Абат.
Кенжеден  -  Ақберлі  (Кдзірет).  Акберліден  -  Ихсанғали.
ТОҒЫ М (Тарақты)
Тоғымнан  -  Ақдаулет,  Жамангерей,  Асандаулет  (Жылқышы),  Жылқыбай.
Акдаулет  (Тарақгы)
Ақцаулеттен  -  Дауылтай,  Қыдырбек,  Тоқга.
Дауылтайдан-Өмір,  Болат,  Кешубай,  Суай,  Жолболды  одан Төлебай.
Токтадан  -  Баянас,  Сулыкөл,  Шыңғырлау  деп  аталатын  Тоқгалар  тарайды.  Шыңғырлаудан  -  Қокди. 
Қоқайдан  -  Сейіт.  Баянастан -  Сарман,  Ығылман,  Муса,  Кдзмағамбет.  Сарманнан  -  Мақым.  Ығылманнан
-  Рахметтолла.  Рахметолладан  -  Нүрболат,  Ерболат.  Қазмағамбеттен  -  Наурызбай.  Наурызбайдан  -  К^зи. 
Кдзидан -  Бауыржан, Ержан.  Бауыржаннан -  Мерлан,  Қыдырбек.  Қыдырбектен -  Иманак, Алғи,  Шакаоаи, 
Есназар,  Кдраноғай,  Сүйіндіқ.  Иманақган  -  Туменов  Қүрман,  Ержанов  Арыстан,  Жүмағалиев  Нығымет, 
Жармағамбетов Мағаздардың үрпақгары  өрбеген.
Болатган(Бекболат батыр) - Әлмәмбет, Жөлмөмбет, одан - Торы. Торыдан - Рустем, Түркістан, 
Арыстан, 
Берістан,  Жолбарыс.  Рустемнен - Арқар,  Қитар,  Жасар.  Аркардан  -  Есмағамбет. 
Арыстаннан 
-  Есет,  одан
-  Хамит.  Жолбарыс  Әлім  Көтібардың Есетімен елдің тәуелсіздігі жолындағы күресте бірге болғаны тарихи 
дерекке  сай  келеді.  Жолбарыстан  -  Бүркітәлі,  Қалабазар,  Сатыбалды,  Әбілхайыр,  Батырхан,  одан 
Сейтмағамбет,  одан  -  Жалмағамбет.  Жалмағамбеттен  -  Жолдығали.
Дауылтай  үрпағы  Бүқадан  -  Еспай,  одан  -  Досбай,  одан  -  Рахымжан,  одан  -  Әділхан.  Әділханнан  - 
Қүрман,  Бауржан,  Мәлік,  Мадар.Еспаев  Қүрман  „  Ариал,,  АҚ президенті.
Жамангерей  (Тарақгы)
Жамашереііден  -  Амандаулет,  Тауімбет.
Амандаулет(Тарақгы)
Амандаулсттен  -  Абыз,  Есенбек,  Қыдырымбет,  Есімбет  (Әшібек),  Жиембет,  Туатай.
Абыз
Абыздан  -  Байабыз,  Урабыз,  Биабыз.  Байабыздан  -  Сүңқар,  одан  -  Мырзағүл.  Урабыздан  -  Маламан, 
Өтебай,  Балмат.
Маламаннан  -  Төлеген.  Телегеннен  -  Қозыбай.  Қозыбайдан  -  Барак,  Барақган  -  Оразғали,  Оразбай. 
Дүйсембайдан -  Бупеш.  Бупештен - Даулет. Даулеттен - Әбуталин. Әбуталиннен - Жәнібек.  Жәнібектен 
Нүрлан,  Акан,  Шаған,  Талғат.  Өтебайдан  -  Нүғман.  Нүғманнан  -  Байкене,  одан  -  Марат,  Болат,  Руслан. 
Русланнан  -  Елман,  Тарлан.
Биабыздан  -  Бүкднтай,  Оразғали.  Бүкднтайдан  -  Шолақ.  Шолақтан  -  Ержан,  Нүржан, 
Даукен. 
Бүлар 
Батыста Елек, Шилі өзенінен, Кдра ағаштан Бүлдырты Жымпиты езендеріне дейін болыс болып ел билеген, 
атақгы  байлар.  Байбақтының Дат  атасы  мен  қүдандалы  болған.  Шолақган  -  Ержан,  Нүржан  туып 
Дауен 
үшеуміз үш болысты билеген күн деген өлеңін - Табындар күндік жерден еститін еді дейді.  Елек жағасында 
кызыл үй,  мектептер салған.  Байабыздар  -  Ақгөбе,  Қызылорда  бетге.
Есенбек
Есенбектен - Сырлыбай. Сырлыбайдан - Сары.  Сарыдан - Сүйіндік,  Есенбай.  Сүйіндіктен - Сүлтангелді, 
Бепмбст,  Байсал,  Тілеулі,  Куандық,  Базарбай.  Есенбайдан  -  Күттыбай,  Бисембай,  Молдағали, 
Дүйсембай. 
Бисембайдан  -  Кдйырғали,  Ерғали.  Ерғалидан  -  Бауыржан.  Молдағалидан  -  Еркінғали.  Дүйсембайдан 
Мүхамбетжан, 
Дайдекен.  Мүхамбетжаннан  -  Кеңес.  Дайдекеннен  -  Куантай.
Қыдырүмбет
Қыдырүмбеттсн - Бврге. Бөргеден - Шоқгыбай, Сейіт. Шоқгыбайдан - Әндіқожа.  Әңдіқожадан - 
Күланбай,

Бакберген.  Бакбергеннен  - Тәңірберген.  Тәңірбергеннен - Абдолла. Абдолладан  -  Иманғали,  одан  - Тілеп. 
Тілептен - Бижан, Дәржан,  Халиолла.  Бижаннан - Дауіржан,  Миржан, Мақсот. Имангалиев Бижан- зацгср, 
коп жылдар  облыстық сот  төрағасы  болды.
Есімбет (Әшібек)
Есімбеттен  -  Есенгелді,  Даулет,  Мүрат  (Әшібек  кіші  әйелінің  аты).
Есенгелдіден - Жонгелді, Жолболды, Тұяқ. Жолболдыдан - Сүйірбай, Мыңбай. Мыңбайдан -  Маркдбай, 
Елекбай  (моласы  Кдраобада  өлі түр).  Елекбайдан  -  Бектұрған,  Бейсенбі,  Шөмен,  Терекбай,  Бскмагамбст! 
Бектүрғаннан  -  Оразбай,  Шуренбай,  Оразғүл.  Оразбайдан  -  Жүсіп.  Елек,  Шыңғырлау,  Шилі  өзеидеріпіц 
жағалауындағы  Табындардың  кейбір  аталарын тарата  біледі.  Ескі  әңгімеге  қүмар,  есінде  сактаган.
Жүсіптен - Хүсайын, Қанапия, Халиолла. Хүсайыннан - Серік, Берік, Ерік. Халиолладан - Талгат. Жүсіптіц 
немересі  Талғаттан  санағанда Табын Жүсіпке  оналтыншы ата  саналады.  Бүдан  Табыниыц  шсжіресі дүрыс 
деуге  толық  болатынын  ескерген жөн.
Бейсенбіден  -  Темірбейіс.  Темірбиістен  -  Нығымегголла.  Ныгыметголладан  -  Балтабек.  Балтабектсн  - 
Мүратбек.  Ш өменнен  -  Қали.  Терекбайдан  -  Тайлақ.  Тайлакган -  Нүрмүхамбет.  Нүрмүхамбстген  -  Телеу. 
Төлеуден  -  Әжғали.  Әжғалидан  -  Әубәкір.  Түяқган  - Демеу,  одан  - Арыстан,  одан  - Жолдығали,Әділхан.
Мүраттан  - Дүйес,  Торғай,  Мәмбет,  Жақсымбет. Дүйседен  -Кдраша, Дос,  Есполай,  Қоныс.  Қарашадан
- Нүртай, Қудабай.  Нүртайдан - Сапы, 
Ш әріп. Достан - Еснияз.
 Тажден - Сүгірөлі.  Сугіроліден. Есполайдан
-  Еркетан,  Ерғүлы,  Сарыөзен,  Мақым,  Қызылша,  Кдли,  Қазақбай,  одан  -  Қонандар,  одан  -  Куантыр. 
Қуантырдан  -  Қүдабай,  одан -  Наурызғали  (Маукен),  Мария,  Мүнайра, Жаңылсын.  Маукенен -  Асланбек, 
Айболат.
Еркетаннан -  Мырзағали, Абдол,  Селімгерей,  Ғалімгерей,  Шылымгерей.  Мырзағалидан -  Махмуд,  одан
-  Гумар.  Абдолладан  -  Зинолла,  Ғайнолла.  Зинолладан  -  Қалды.  Сарыөзеннен  -  Супалдияр,  Даулетияр, 
Кдртмағамбет,  Қожақ,  Артығали.  Алтыбасардан  -  Сағындық.
Жиембет
Жиембеттен - Жалтыр, Алласүгір. Жалтырдан - Кэрабатыр. Кдрабатырдан - Шерубай, Мендібай, Богснбай. 
Бегенбайдан -  Тіленші.  Тіленшіден -  Едіге,  Есенаман, Жоламан.  Едігеден -  Рабай, Әбіті,  Әбкслтір (кдлмак. 
қызынан туғандар).
Рабай
Рабайдан  -  Баянас,  Төбет,  Ержан,  Ізбасар,  Қүлман,  Нүрмағамбет,  Жари,  Тура,Арал.
Баянастан -  Нармағамбет (Төбет асырап алып, Төбетов болып кеткен).  Нармагамбепсн  -  Мүхамбсгжан, 
Шохан,  Мүхамбетияр,  Тілеу,  Әзтемір,  Өте.  Нармағамбет  -  болыс  болған.  Байабыз  Шоллклсн  қуданд.ілы. 
Көп жылдар  билік еткен.
Тобеттен  -  Мүхамбетәлі.
Ержаннан - Жүддызбай.  Жүлдызбайдан  -  Ізбасар.  Ізбасардан -  Қара,  Сарния s.
...Жолдыдан  -  Рүстем,  Жиснәлі,  Кднтөре,  Жантөре.  Жиенәліден  -  Жүмагүл.
Ізбасардан  -  Баймен.  Байменнен  -  Қүдайберді.  Қүдайбердіден  -  Нагыман,  Күлжан.  Күлжаннан  - 
Орынбасар.  Орынбасардан  -  Серік,  Берік.  Қүлжанов  Орынбасар  -  академик.
Бөгенбай  батырдың үрпағы  Ислам  Шүғайүлының айткз
ны.
Мен  Табынмын  Табынмын  !
Телегей,  теңіз  ағынмын!
Жетірудың  -  бір  бүтағы,
Қаулап  жанған  жалынмын!
Ізгілікке  ашық күшағым,
Бүлдырын  қайтем  сағымның.
Кдранша  талмай  үшамын,
Зәресін  алып  жауымның!
Үлкен  аға,  ортаншы  - 
Сендерге  келмес  жағынғым.
Батыр  ініңнің  найзасы  - 
Қорғаны  мәуе  бағыңның!
Іске  аспай жоңғар  айласы 
Бөгенбайыма жалынды.
Жауына жасыл ойнатып,
Бөкенбай  батыр  кзрымды!
Екі  ағасымен  айласын,
Бекенбай  табын-шалымды,

Болғаны  бөлек дарывды.
Үш ағайын  қолдасып,
Жусатқан  талай жауымды !
Батырлықган  шынды  асып,
Таңданыткан  інің  бәрівді!
Өтсе де  ,  мейлі,  мың  ғасыр,
Бабаның  сөзі  тәлімді.
Кдмшы  менен  кауғасын,
Екеуіне  берген  нанымды,
Жүрсін деп жаумен жауласып,
Кішіге  берген  қаруды 
Екеуің  алдың  енші қып 
Ортаншы  ағам  ңцаушыдың,
Үлкен  ағам  малшылы- 
Соданда  болған  молшылык!
Кіші  інің  сауыт  қаусырып,
Жасаған жауға аңшылық 
Үшеуі  түтас  бір  түрып,
Көрмеген  өмір  таршылқ,
Өзара барса сый қылып,
Бөлінбеген  еншіміз 
Бірігіп жүмса жүдырық 
Үлкені,орта,  кішіміз.
Бір қазақ деген сөзді ұғып,
Болады  мығым  күшіміз!
Әлемге  бізді даңқ қылып- 
Шырқайды бақыт қүсымыз!!!
Деген өлеңін бүкіл казақ балаларына арнаған деп түсінеді. Бүл бірлікке, ізгілікке, бауырластыккэ шақыру
еді.
Аралдан  -  Жүмабай,одан  - Ділмағанбет  (Қажы).  Ділмағанбетген....
Әбіті
Тасмүханнан  - Мәрі, Торыатбас. Торыатбас тауы деп аталатын жердің аңыз арқьшы 
белгілі  алямляпттн 
®31  көп  жылдар  болыс  болған.  Арғы  аталарынан  ірі  бай,  бүкіл  Табынға
болүлы  Тягмууяин  н  r^1 
° РЫ 
С  тауьі  өңірін  сонаУ  ертеден  қоныс  еткен.  Бүл  жерлерде  Әлімдерде 
жүптыіп 
аТаСЬ‘  С0Л  мавдағы  бір  Әлімге  ™
 
тҮседі. 
Соңынан  баласын  қайын
Әкесі топы -ітк-і тикгг 
олады-  Баласы  танысуға  әкесінің  атақгы  тора  атымен  баратынын  айтады.
Әкесі  бтлісьшын  коніттін  k-яЦ7 ЖСТСД1 гои’  сол таВДағаныңмен бар дейді баласы онда бармайтынын айткдн.
« Z S T
t
  А ^ 5 ФМаИ  Т0РЬІ Г
еН  баруға үлықсат  береді'  Қүдасына  баласының  торы  атпен
қояды.  Kviicv  бала  кслпч-тт*  ™ жағдаиын  бшетш  кұдасы  хабарды  естігеннен  кейін  әдемі  сарай  даярлап
болған дсйлі  аныз  Гол 
кягиетг 
*
  '"л'1  ?араига  КФ,Т‘Ш.  бағушылар  кояды.  Торы  аггын  ерекше  касиеті
еледі.  Куйеу бала б * ™  
^
 ”  “ “ “
Оған  атасы  :
ү з а * “
г
  » і   ™ „Кі£ У 6ала 
“ № н г е  
к “
келіп  түлкіге  торы  ат  болганда  жететін  еді  'қүла 
ат  ж
7
т
е
а л шй щл '
  КүЙеу бала aTacbf a 
дейді. 
алмады.  Атынды  да,  қызыңдыда  алмаимын  -
Сонда атасы айтқан:
жеткізбейд’і”^ е Ш
НБ ^ Т в д з д ы ң  төпгіні  G i n ^ n ™ ^ 11 
Дүние,  ол  қандай  атпен  кусанда
басы калган осы жерге Торыатбас тауы деп атак 
°ӨЗ’  ° Й  СШІУ б° ЛСа’  6КІНШІ Жағы ТОрЫ  аТГЬВД
солай  аталып жүргеніне  хабар  береді. 
Табындардьщ аргы аталарынан аталса,  әлі күнге дейш
Туатай
Туатайдан  - Жанатай, Төбет,  Бүзау, Шуылдак
Бүхарбай(1812).  Бүхарбайдаі^ 
^ абай' 
С Үй іРДе ”  
-  Айтболат,  Жанболат.  Сарыдан  -
Баймен.  Б ай м сн н ^  
£ Z Z   У ^ ы ш н
  b b f
Т
  КкӨТібардан "  Мүхамбет.  Итақтан  -  Өтеміс.  Өтемістен -
Р 
Жартвдаи -  Ырсальг,  Болат,  Әйтім.  Болатган  -  Мүрат,  Мүхтар.

...Куантайдан  -  Молдағали,  одан  -  Төлеген.  Куантаев  Молдағали  -  Еңбек  ері,  көп  жыл  колхозды 
баскарды.
Әжіболаттан  -  Байтеке,  Байсал,  Шомақ.  Байсалдан  -  Бесбай,  Есбай, Түктібай,  Бораш,  Ораш.  Бесбайдан
- Кдеабаисал,  Бектүрган, Телеген.  Бекгүрганнан - Таскынбай,  Сүйівдік, Кдрабала, Ыбырай, Жакып, Михан, 
Жоныс,  Сақып,  Куанышкэли.  Есбайдан - Сарыбайсал, Түктібай (Арықбайсал),  Кекбай, Мерғали,  Боранқүл’ 
Жүмакдн. Түкгібайдан  - Асқар,  Балталы, Бейсен. Шомақган - Мүхаш, Қосмамбет, Мүхамбетқали, Ескдйыр. 
Мүхамбеткдлидан -  Қайыргали,  одан -  Сейфолла.  Шуылдақган -  Садық.  Садықган -  Ізмүхан.  Ізмүханяая
- Сағи.  Сағидан - Хамит,  Рашид, Амангелді. Хамиттан - Кдйыржан. Бораштан - Хайдар, Хайдардап - Мамай 
Болат,  Хамит.  Ораштан  -  Мақсот.
Туатай үрпагы  Баеташіан  -  Жанысбай,  одан  -  Наурызбай, Айтбай, Айтмүхамбст,  Көрім.  Наурызбайдан 
Кдлен.  Айтбайдан  -  Жайылхан,  Еділхан.  Карімнен  -  Шамелхан,  Шаухат,  Айап,  Қонырбай,  Ғабдырахим. 
Жанысбаев  Шамел  көп  жылдары  Жәнібек,  Теректі  аудавдарында  банк  жүйесін  басқарды.  Шамелден  - 
Болат,  Мүраг,  Бахыт,  Айаптан  -  Берік,  Серік,  Бек.  Қонырбайдан  -  Талғат.  Болатган  - Асан,  Сергей.
Туатай үрпагы Таннан  -  Шәкір,  Төлеу.  Шөкірден -  Нүран,  одан  - Жүмалы,  Айдын,  Бахыт.  Жүмалыдан
-  Қүбайдоқ,  Амантай,  Мамбет.
Тауімбет
Тауімбеттен  -  Шаған,  Байгедці,  Таңгедці,  Қожамберлі.
Шағаннан - Асан, Мүкэн. Асаннан - Төреғазы. Төреғазыдан - Ізтелеу. Ізтелеуден - Кдйыржан. Таңкелдіден
-  Жорталы,  Өмірзак,  Кешу,  Кдзбек.  Қазбек  Қожамберліге,  бүкіл  Табынға  аты  жайылған  батыр.  Оның 
қарақасқа аргымагын,  төменгі жақга белгілі  Қүсай деген үры үстайтын  бай  өдейі үрлатып,  Кдзбекке үлкен 
таңба салады,  Өзіне сенімді Кдзбек әдейі жүпыны киіммен, жаяу арғымағының ізін куып ел кезеді. Акг.ірында 
ізін  біледі.  Бірак оған  Күсептті  біпушілер  оңай ала  алмайтынын айтады.  Күсеп  күнде  түске 
ж  а  қ ы  и 
екі  қүлына  атты  жетектетіп,  билететінін  айтады.  Тек сол  кезде  алуға  мүмкіндігі  болуын  айтады.
Қожамберлі
Қожамберліден  -  Ақпан,  Қоян,  Қолымбет,  Барбастан,  Иманбай.  Ақпаннан  -  Әйкіш,  Кешу,  Дүйсе.
Әйкіпгген - Бексары (қазрет 
1810 
ж.т.), Ғүбайдолла (қазрет), Жөнке, Зорбас, Түрсын,  Исан, Сорсенгали, 
Айболат.  Бексары кдзрет қазіргі Покатиловка ауылының қасында мешіт салдырып сол ауыл кецес үкіметіие 
дейін  Бексары  ауылы  атанған,  кдзір Таран деп аталады.
Бексарыдан  -  Ғатау  (қалпе),  Сөмет,  Қайролла.  Ғатаудан  -  Кәлимолла,  Кдбаш,  Қүрмаи  (кдлпс), 
Кднапия.  Кәлимолладан  -  Ақмади,  Зайнелғабит одан  -  Ғайнелғабит,  Ғарифолла,  Шарифолла,  Самиголла, 
Ғабит.  Кднапиядан - Сахыпкерей, Қожамберлі атасын таратушы. Сахыпкерейден - Марат, 
Мсрғали,  Нүрлап. 
Марагган  - Арман.  Мерғалиден -  Равиль.
Сөметтен  -  Хисмет,  одан  -  Бақыт.  Кэйролладан  -  Өлиола,  Мәжит.  Өлиолладан  -  Дайын.
Жәнкеден  -  Ғүмар.
Зорбастан  -  Қашкын,  Есқали,  Ахмет.  Кдшқыішан  -  Жүма.  Ахметтен  -  Әбілхайыр,  Акибатклйыр. 
Әбілхайырдаң  -  Ерекеш  одан  Ерлан, Аскдт,  Ербол.
Түрсыннан - Қазмағамбет,  Кдймет. Кдзмағамбетген - Ғүсман, көп жылдар денсаулык. саісгау саласында 
еңбек  етті.
Кдрташтан  -  Мәулет,  Нығымет.
Исаннан  -  Дүйсенғали,  Жүмағазы,  Қүрманғазы.  Жүмағазыдан  -  Кецес  одаи  -  Еділгали, 
Есмаізом, 
Бекежан,  Жімжан.  Қүрманғазьщан  -  Самиғолла.
Сарсенғалидан  -  Әубәкір  одан  -  Даулетьяр,  Мамбетьяр.
Кешуден  -  Кдзбек,  Назбек,  Омірзак,  Наурызалы,  Шәртік,  Баян.
Қазбектеи -Тогызбай (кзжы),  Мыңбай (қажы), Жамбай (кджы).  Тоғызбайдан - Айтбай (молда),  одан
-  Ғабдел.  Мыңбайдан  -  Әйен.  Жамбайдан -  Елемес,  одан -  Сәрсенбай,  одан - Жакдя, Аскар.
Назбектен  -  Қүрманәлі,  Иманөлі,  Сары,  Есенгелді.  Қүрманөліден  -  Ғилман,  Күсмашали.
Ғилманнаи  -  Ықсан,  Искдк,  Исмагүл,  Арыстан.  Ықсаннан  -  Серік  одан  -  Ермск  Ертілск,  К^аныш. 
Исмағүлдан  -  Сайын,  Есет,  Жүсіп,  Сабыр,  Садыр,  Арыстаннан  -  Ғимран,  Аскдр,  Асылбек,  Кдирлт. 
Ғимраннан  -  Тимур. Асқардан -  Хамит.  Кдйраттан  - Алмаз.
Өмірзақган  -  Байзақ,  одан -  Рамазан, Әйтекен,  Төлей.  Рамазапнан  -  Мүқгар,  Ғүмар,  ода.г  -  Ізтслеу, 
Ізім,  Ғабді.  Ізтелеуден  -  Бөкенбай,  Мергепбай,  Сайын,  Оралбай.
Әйтекеннен  -  Ахметкерей,  Баянкерей.  Әйтекенов  Ахметкерей  -  Теркті  ауданыпда  Совет  укімстін 
қүруға  белсеңді  кдтысқан түлға.
Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Қазақ филологиясы кафедрасы
dmdocuments -> Айса байтабынов эпик жыршы
dmdocuments -> Көпбаева М. Р. ф.ғ. к., М. Әуезов атындағы Оңтүстік
dmdocuments -> Н. С. Тілеуханов
dmdocuments -> Т.ӘЛімқҰловтың «Қараой» ӘҢгімесіндегі махамбет тұЛҒасы акбулатова С. Б
dmdocuments -> Батыс қазақстандық КҮй дәСТҮрін әлемге мойындатқан қҰрманғазы рухы с. Ә. Күзембай
dmdocuments -> Кафедрасының отырысы шешімімен бекітілген. Педагогикалық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған. Орал, 2011

жүктеу 27.6 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   48
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет