Мүхамбетқалиев С., Ахметов К.Ғ, Ғабдуллин Х. А. Байүлы мен Жетіру және Төре, Төлеңгітжүктеу 27.6 Kb.
Pdf просмотр
бет37/48
Дата08.01.2017
өлшемі27.6 Kb.
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   48

Байғүл
Батакүлы Байғүлдан -  Майлыбай,  Базарбай,  Олжабай.
Майлыбйдан  -   Абылай,  Қүлшанбай,  Кдбыл,  Кдзанғап,  Жарылған.
Базарбайдан  —  Мамбетәлі,  Түяқ,  Қүл  (Дектіғүл).  Мәмбетәліден  —  Жалтыр,  Есенәлі.  Жалтырдан  — 
Естекбай, Дүйебай. Естекбайдан -  Мүсірәлі, Талтақ. Төреғали, Жүмағали,  Кенжеғали.  Мүсірөліден -  Зәру, 
Ағын,  Мүрат,  Жүмағалидан  -Исағали.  Кенжеғалидан  -  Мүқат,  Зайніш.  Талтақтан  —  Темірболат,  одан  - 
Ескэли,  одан  -  Серік,  Берік,  Ғабит.  Төреғалидан  -  Әлекей,  Жүмат.  Әлекейден  -  Кддер,  Кдлел,  Шамел, 
Маден.  Шамелден - Әрек, Амангелді. Дүйсебайдан — Мендіғара, Ақболат,  Балпақ,  Қүрмыш.  Мендіғарадан
-   Жапак,  Молдаш.  Жапақган  -  Ғелман,  Сату,  Еснияз,  Шакай.  Сатудан  —  Боранбай,  Серікбай,  Оралбай. 
Боранбайдан  —  Бауыржан,  Байжан.  Ақболаттан  —  Жәкеш,  Акет,  Крйтан.  Жәкештен  —  Сержан,  одан  - 
Даулетияр,  Мүхамбетияр.  Ақеттен  — Бисенғали,  Кдйырлы.  Қүрмыштан  -  Кдрабай,  Төлеш,  Төлеген.
Есенәліден  —  Көшербай,  Өтеміс,  Батыр,  Шонтық.  Көшербавдан  —  Насат,  Ерәлі,  Бегәлі,  Мендәлі, 
Молдалы,  Жөнәлі.  Насаттан -   Ниет,  Жөми,  Сейіт,  одан  -  Кдмал,  Халел.  Ниеттен  -   Есет,  Қосет,  Жарош. 
Жәмиден  -  Кдбдокен.  Бегөліден  —  Шалгиіз,  Кдпал,  Есенғүл.  Шалгиізден  -  Әбуәліп.  Әбілқалық,  одан  - 
Кдмза.  Мендәліден  -  Кдра,  Әубәкір,  Әбдрахман.  Қарадан  -  Дүйсенбі,  Бисембі.
Батырдан  —  Нүрмолда,  Көжікен,  Түматай,  одан  -  Назар,  одан  -  Абдол,  Мәке.  Шонтықган  —  Тініш, 
Күмат,  Кдпи.  Тініштен  — Тышкднбай.  Күматтан  -  Ғаббас.  Кдлидан  — Шынболат.

Есеиүлы  Андагүллан 
Бектеміс,  Төлеміс,  Елеміс,  Өтеміс.  Төлемістен -  Асан,  Шағалақ  одан  -  Әтеке 
Өтемютсн  -  Қысгау,  Сакы,  Қыстаудан 
Кентоғай,  Молтоғай,  Шентоғай,  Қаржау,  Нүржау  Сексенбай 
одан  -  Тасболат.  Асаннан  -   Есебаи,  одан  -Шаң,  одан  -  Елеу,  одан -Әдшгерс^Сүлта„,  Е е ш
Көбей
Бүл Жаппастар  Казтоловка  ауданының  “Кішей”  көлінің  Батыс жақ жағасын жайлаған.
Көбейден  -  Қуат,  Медст,  Игім  (Байғүл  қызынан түған баласы).
Куаттан  -  Қуаіідық,  Қуаңыш,  Сүйшіш,  Сүйінәлі,  Ораз,  Жаналы.  Куандықган  -   Молдаш,  Айткдзы 
Бектілсу.  Молдаштан  -   Имаш,  Даулеткдли.  Имаштан  -   Маштай.  Даулетқалидан  -   Есипан.  Куапыштаи  -  
Жүмалы,  одан  - Лүқпан, Ашығали,  Бегәлі,  Мерәлі, Жүмабек. Лүқпаннан -  Темірәлі,  Бақыт, одан -  Капияг 
Ыдырыс, Жүманияз.  Кдпиятган -  Рамазан. Ыдырыстан -  Жасүлан, Абай. Ашығалидан Шайахмст, Қожахмет’ 
Іөреш,  Әмеш,  Шокдл,  Хамза,  Кдби  Жанбай,  одан  -  Ермағамбет.  Төрештен-  Жүсіп,  одан  -  Ораз,  одан  - 
Рыскали,  одан  - 
Абдрахман,
  Қабдреш,  Қатауолла.  Қабдірешген -  Рушан. Жаңалыдан -  Үмбетолі,  Нүғмап, 
вбілкәрш,  Кдсен, одан - Апсатар,  Ғаббас. Нүғманнан - Кдбылкдли, Мөнеш, Мүташ.  Қабылқалидан Қайдар’ 
Жасүлан.  Мәнештен  -  Кдбылаи.  Әбділкәрімнен  — Арыстан,  Харолла,  Едірес,  одан  -  Қарес.
Медештен  -   Молдабск,  Досалы,  Ещан,  Бекіш,  Молдабектен  - Әйіш,  Сапар,  Қыдыр,  Өтеген. Әйіштен  - 
Кдпіш, одан -  Зайрош,  Зайнолла,  Байзолла,  Нәби. Сапардан -  Мәжит, Әшім. Қыдырдан, Уахит. Досалыдан 
Сүлтанғали, 
Ізтілеу,
  Төлеген.  Сүлтанғалидан  -   Мүса.  Ізгілеуден -  Ғали.  Есжаннан -   Нүрғали,  Доскдли, 
Даулеткдли. 
Қүрманғалидан  -  Әжіғали.  Доскзлидан  -  Қүспан,  Аман,  Куан,  Қүспаннан  -   Елтай,  Елемес. 
Мендәліден  Ноукіл.  Бекіштен  —  Сейтқали,  Серғали.  Өтешқали.  Сейтқалидан  -   Тәлеугали.  Сергалидан  - 
Кдйырғали,  Игімнен  -   Досбосын,  одан  -  Кдбдол,  Қабыл,  Қабдолдан  -  Қабдрахим.
Сейіткүлдан  -  Дүкен,  Будан,  Көрпе,  Қоңырбай,  Кененбай,  Маркдбай,  Байбек,  Сейтімбет.  Дүкеннсн  - 
Тілеуберген,  Мендікке,  Бостан,  Ботақан,  Қүлмамбет. Мендікеден - Шотай, Тіні,  Қүдықбай. Монша, Даубай, 
Арық,  Қармыс,  Қүлтай.  Шотайдан -  Байторы,  Тойғүлы, Қүрман,  Қояс,  Боран.  Бостаннан -  Әтібай, Тоқсан, 
Тышкэн,  Теке,  Таңатар.
Қүлмамбетген  -  Өміреш,  Өмірештен  -Ғабдолла.  Ғабдолладан  -  Өтеш.  Өтештен  -  Оралбай,  Бисенбск, 
одан - Жабас,  Бабас, Жаналы,  Бабалы, Бөдене, Балапан, Танас, Көрі. Көрпеден - Аюбек, Отар, Жамантайлақ. 
Қоңырбайдан  -  Бүкі,  Жамантай,  Жимен.  Жамантайлақган  -  Тақаман,  Сүйініш.  Кененбайдан  -  Жакбобек, 
Такд. Маркдбайдан - Қойшыбай, Комен.  Қойшыбайдан - Қыстау, Жайлау, Нүржау, Қитан, Көшер. Көмспнен
- Кдржау,  Қүлбай,  Қарынбай.  Сейтімбеттен - Есен, Шүңғыл.  ПІүңғылдан - Тілеп,  Күсеп,  Медст,  Орынбай. 
Тілептен  -  Укени,  Жезбай,  Жазық,  Жабағы,  Бөлекқүл.  Күсептен  -  Куат,  Жаман,  Шума,  Байдос,  Қотырат, 
Қақтүсі,  Отебай.  Куаттан  -  Копен,  Байбарақ,  Бектур,  Есмамбет,  Бекенес,  Жолдыбай.
Байбарақгаи  -  Қауыс,  Кдяс.  Есмамбеттен  -  Еслам,  одан  -  Зүлхарнай,  одан  -  Ербол,Нүрлан,Дамир. 
Жаманнан  -  Байіт,  Айтуған.  Шумадан  -  Сүйіндік.  Сүйіндіктен  -  Бектас.  Бектастан  -  Жанай.  Жанайдан  - 
Жүмағазы.  Жүмағазыдан  -  Бақгияр.  Бакгаярдан  -  Рафхат.  Рафхатган  -  Дулат.  Отсбайдан  -  Жақсылык, 
Жақсыбай.  Медеттен  -  Табылды,  Шолан,  Тасқынбай,  Қашқынбай,  Бүқабай,  Кджбай,  Жылқыбай,  Жүбат, 
Қойшыбай.  Табылдыдан  - Душақади,  Кдрашай, Үтебай.  Орынбайдан  - Акдн,  Беголі.  Тонксдсп  -  Кдракоз. 
Қаракөзден - Асан, Кенже,  Шүшақ.  Шүшақтан - Сарыаяқ,  Наурыз, Достияр, Бесбалуан, Қурманай, Қараша. 
Достиярдан  -  Нүрмағамбет,  Жолбарыс,  Алдаберді,  Айтқүл  (Кдеакүшік).  Жолбарыстан  -  Түяк,  Түяқтан  - 
Есқара,  Балта,  Жанқара, Атахан,  Төлепберген.  Балтадан -Самырат,  Майлы,  Кейкі,  Шагыр,  Шалта,  Отсулі, 
смдіқара,  Бекберген.  Кейкіден  -  Төлеген.  Төлегеннен  -  Саржақ,  Жангабыл,  Төлебай.  Жангабылдан 
Арыстан,  Қошқдр.  Алдабердіден  -  Түгелбай,  Саркен.
Түгелбайдың  бірінші  өйелінен  -  Айбас;  екініші  әйелінен  -  Түнкатар,  Айдарәлі,  Жаңбыршы.  Айбастан
-  Қаскдцам,  Байкадам,  Көбек,  Жөкер. Жөкерден -  Кдркүл,  Есеке.
Көбектен - Алтай,  Алтынбай,  Егізбай, Алтыбай,  Қондыбай,  Бөлекбай,  Болтай,  Алан,  Шаян.  Алтайдан
■ Шайқы, Кетебай. Кетебайдан - Кдзыкүрт, Ташаман. Алтынбайдан - Базарбай, Күдайбай, Күлен. Алтыбайдан 
-Елжан,  Басықара,  Нысан,  Асан,  Меңдіаяқ.  Басықарадан  -  Ержан,  Саурык,  Сыпатай,  Жүсіпбек,  Ахмет, 
Досжан,  Мүхамбет.  Сыпатайдан  -  Ыбыраш,  Қүрбан.  Саурықган  -  Ықылас.  Ыкыластан  -  Имангали. 
Жүсіпбектен  -  Мөкен,  Сынай,  Меңілхат,  Сүңғат,  Мүратбек, Абдрахман,  Сейіткдсым.  Ахмегген  -  Махмүт.
Досжаннан - Әмір. Әмірден - Әубәкір,  Сары, Тасыр. Сарыдан -Жагапар. Макамбеттен - Кдсым, Әбдіғали. 
Алтыбайдан - Әлжан. Әлжаннан - Даулет, Сыздық, Жүмабек, Мүхамбедияр. Жүмабектен -Маилым,  Кдмбар. 
Болтаіадан - Ақцәулет,  Байдәулет,  Әймембет, Жарімбет,  Бүркіт. Ақцәулеттен - Алмат,  Ыбраи.  Баидәулстгсн
-  Дадылі,  Ескендір,  Нүрхан,  Смағүл,  Мадікен.  Қондыбайдан  -  Мажен,  Жакз.  Жакадан  -  Ндемагамбст. 
Түрмағамбет. (Жортбас), Жақсылық, Жақып, Есет, Бекет. Нүрмагамбетген -Қүсеиш, Мүсташы.  Қүсеишнсн 
~  адық (шежірені жазушы).  Үңгігген  Қыпшакдай.  Қьшшақпайдан  -  Иса.

АЛТЫН
Үраны  -  Баймұрат 
Таңбасы
Алтынан  -  Жапалақ (Мүжык),  Көзала  (Сырым),  Шүнғыр,  Қаскүл.
Көзаладан -  Маметек,  Ораз.  Маметектен -  Сәлтеке,  Есеке,  Байгелді.  Сәлтекеден -  Тойғүлы,  Қоскэдан, 
Қүттыкадам,  Жаныс.  Тойғүлыдан  -  Айту,  Қобыланды,  Тілманбет,  Жанай,  Тұңғұла,  Сырымбет.
Ораздан - Айдар, Сығай. Айдардан - Лепес, Жайлау, Тілеуке, Жадік. Сығайдан - Жылкелді, Түкі, Өсеке, 
Батақ.
Шұңғырдан  -  Апсай,  Бұйра.  Алсайдан  -  Барақ,  Даулеткелді.  Даулеткелдіден  -  Жаманкдра.  Бүйрадан  - 
Алдияр,  Қүдияр,  Қожанберлі,  Қүгтық, Дәнен, Шапақ,  Қүдайауыл,  Кдпкзра.  Қүдиярдан -  Сатай.  Щапақган
- Асыр. Асырдан - Майасар, Тауасар.  Құдайауылдан - Өтей, Маңғыбай, Төлебай, Сарғалдақ,  Базар.  Өтейден
- Таз, Добай.  Маңғыбайдан - Орыс, Жаңай, Балапан,  Шойғара.

П-тарау. 
ЖЕТІ АТА  - ЖЕТІРУ
етіру  бірлестігінің  өзівдік  мол  тарихы  бар.Төуке  хан  заманынан 
ауыз  -  екі  шежірелерде  олардыц 
шыгу теп Бе кары стан-Арғымакпсн Алатаудан басталады. Арғымақган Телеуді таратып, ол Рамадацды епшілсс 
і  етеді.  Сол  бір  жаугершілік  заманда  Алау  батьф  әр  жылдарда  басқа  жақгардан  Нэдір,  Содір,  Қыдыр, 
ад  ан деген жігіттер  ксліп  паналап,  оның Алшын деген  баласымен  еншілес  аталады.  Ксйіішсп  Содірдсн
-  ама, Табын;  Нодірден - Кердері;  Қыдьфдан - Керейттуады. Садбаннан -  Кдрақатыс (жауырыншы), одан
ілде,  одан  -  Елеу  туады.  Осы  Елеуден  он  екі  ата  Жағалбайлы  тарайды.  Алшынан  -  Қыдуар  кеш  туып 
ерке,  тентек болып өседі.  Осы Алшынның бәйбішісінен Сәдір,  Нәдір тентек Қыдуар туса;  скінші  ойслінсн
-  Сәдф,  Нәдір тутан  дегенде  бар.
Сәдірден  -  Тама,  Табын;  Нәдірден  -  Кердері  туған  екен  дейді.  Арғымақтың  бойбішссінсн  -  Тслсу, 
кеишгі  ейелінен  -  Рамадан,  Кдрақатыс,  Керей туған.  Бір нүсқада Арғымақгың бірінші  ойелінсн  -  Тслсу, 
амадан;  үшінші  өйелінен  -  Тама,  Табын  туған дейді.
Кіші  жүзді  Нәдірқожа,  Сәдірқожа,  Қыдырқожа  атты  Үшқожаны  таркдтатын  нүскд  бойьшша  Жстіру 
түгелдей  Нәдірқожаның балалары  болып  есептеледі.  Арғы  аталары осылай ерқилы таратылганмсн  тарихы 
лсректергс  ой  жіберер  болсақ,  Жетіру  бірлестігінің  туп-тегі  көне  замандарға  кететіпіне  көз  жстсді,  т;ілай 
өзгерістерді  бастарынан  өткізгсн  баска  ру  -  тайпалар  сияқгы Жетіру  бірлестігіндегі  руларда  кешпслі  жүрт 
екендігіне  ешбір  күмән  болмау  керек.
Қазақтың  тарихын  зерттеуші  ғалым  Мұхамбетжан  Тынышпайүлы  Жетіру  бірлестігінінде  тарихына 
өдеиі көңіл бөлген.(35,36)  Оның Қытай дсрекнамасьгна сүйеніп жазуынша Таң өуелеті мөліметінін жинагы 
легенде  атап  көрсетілген  кеп  едцердің  қатарында  Теле  (Телес)  еліде  бар.  Осы  Телге  баганатыпдар  ішіндс 
о27 жылдары Сиеято жетекші тайпа ретінде аталады. Ол өзіне айналасындағы Туркі тіддестерді багындарган.
өне  Қытай  тілінде:  Сие-Жеті,Ято-ру  тайпа  деген  магынаны  білдіреді  екен.  Бүл  тужырымдарды  сол 
замандарда  қүлпы  тастарға  қашалып  түсірілген  көне  гүрік  жазуларыда  айғақгайды.  Кейіннен  Кд>ітай 
Жаугершілігіне  үшыраған  Телдер  бөліске  ұшырайды.  Олардың  бір  бөлегі алтайдың оңтустігінен  батысына 
ығысады.  Хангой  жотасында  қалғандары  қайта  дәуірлеп  шығыс  қағанаттығына  кдрайтын  елдер  Қытайга 
кдрсы  өз  төуелсіздігі  үшін  күрес  бастаған  шақга  олар  көтерілісшілерге  жердемдеседі.  Көтеріліс  жасаган 
Үрік және Сір тайпалық одақгың белді күшіне айналады.  Сірлер (кейін Қыпшақ аталған) талай кезевдерді 
тарынан  өткізіп  Алтай,  Хангой  жотасынан  Атырау  -  Каспийдің  терістік  беткейіне  дейінгі  өңірді 
мекендеген Түркілер қауымдастығына енеді. Әул баста Сиеято (Жетіру) ата қүрамындағы Жетіру жүртыньщ 
Қоныс  аударуларының бірауыз тарихы  осындай.

ТЕЛЕУ
Ажиахмет
Самат
Кереиіл
Үраны  -  Арғымақ,  Тұлпар 
Таңбасы  -  Балға,  Шылбыр
Т
7
Х
Тслеуден  -  Ажиахамбет,  Самат,  Кереиіл.  Ажиахамбетген  -  Күлеке.
Күлекеден - Шошы. Шошыдан -  Кенжеғүл, Кдскдбай.  Кежеғүлдан - Тоқымбет. Кдскдбайдан - Бүлғыщыр. 
Бүлғыцғырдан  -  Түрік,  Жапак,  Самагган  - Дербіс, Тайлақ.  Кереиілден -  Ноғай,  Ноғайлы.
Балта
Балтаның үрпақтары  Кдратөбе,  Жаңакзла  аудандарында  кездеседі.
Балтадан  -  Қошқар,  Ізтелеу,  Жүмағали,  Кдли.  Ізтелеуден  -  Сағынғали,  одан  -  Мүхтар.  ҚошкзрДан  * 
Куандық.
Тарих  зерттеушілердің  жазуынша  Н.Кюнер  (Китайские  известия  о  народах  Ю жной 
С и би р и , 
Центральной Азии 
и  
Дальнего Востока, 38-страница). Жоғарыда көрсетілгендей Көшпелі ел Телеу 
олардың 
біраз бөлігі VI-ғасырға дейін-ақ К^ра теңіз бен Кавказдың теріс бетіне қоныс аударған.  С.КляшторныйдьЩ 
(Восточный Туркестан в древности 
и  
раннем средневековье,  143-стр.)  зерттеулеріне  ой жібергендеде Телеу 
багызы  замандардан келе  жаткдн  атаудың сілемі  екенін топшылайды.  Бүл  Телеулердің сол  көне 
зам аннан 
Жетіру  бірлестігінің  баскзлармен  бірге  Каспийдің  төңірегін  мекен  деген  пікірді  анықгай  түседі.  Телеуді 
қазақ шежіресінің бір  нүсқасында  Кіші жүздің үлкен  баласы  Арғымақган  туған  үлкен  -  Жетірудың  ағасы 
ретінде  бейнеленеді.
Осы түрғыдан алғанда оның сонау  замандарда  бір  қауым  Түрік жүртының жетекші тайпасы  болған 
Телеумен  кдтысы  болуы  әбден  мүмкін.

РАМАДАН
Рамаданнан  -  Балғалы,  Шөмішп.
ргрніүллі
  Ешкіемер, Мырза,  Кдркдра,  Жүмағул. 
Балғальщан  -  Алатай,  Мүсак,  Байкүтан.  Алатайдан  - 
>
Мусақган -  Омбай, Абыз,  Сарай.
Байқүтаннан  -  Қоркзба.  Қорқабайдан  -  Қүлтай,  Төлес, Куан,  Көшей
■ж
г
------ .йот  тспняк. Та<
Жиембет,  Баба,  Ш епр,  і^ожагелді. 
—-  ^ ртігеН
Қожамжар,  Қожас.  Кдрабөріктен  -  Ырыс,  Шағар,

TAMA
Буракдн
Тарақ
Ш өміш
Үраны  -  Кдрабура 
Таңбасы  - 
көсеу,  тарақ,  әліп

Жоғарыда  айтылған  Жетіру  бірлестігінің  түпкі  тарихына  қоса  атақгы  шежірелердің  жылнамасында 
кездесетін  мағұлматгарға да  тоқгалу дүрыс.  Тамалар  ескіден келе жатқан жауынгер жүртгардың бірі.Кдзақ 
шежірелері  Кіші  жүздіи  “ноктағасы”  ретінде  бір  танбасы  ретінде  тарау  болып  келетің  Таманы  айтадцы. 
Шыңғыс  ханға  бірнеше  рет  карсы  көтерілді.  Сол  үшін  оларды  Монғолдар  аяусыз  жазалаган.  Тамалар 
Кдзақстанның  кай  жерінде  де  бөлек-бөлек  қоныс  тепкен.  Оңтүстік,  Қызылорда,  Жезказған  өңірінде  бар. 
Башқүрттар  арасынан,  Алтай  аймағында үшырастыруға  болады.  Б.  Қажымүрат деректері  бойынша  Тама 
елінің ата қоныс еткен Ж айық өңірінен баска жерге қоныс аударуының бірнеше  себептері болгап. Арынгазы 
көтерілісінен  кейін  1821жылы  тама  Жүбан  мырза  бастаған  бір  топ  тамалар  казіргі  Оцтүстікке  көшкен. 
Кетібар  көтерілісі  басылғасын,  1825  жылы  тама  Арап  деген  жігітке  ерген  көп  ауыл  Оңтүстік  Қазакстан 
жене  Жамбыл  облысын жеріне  келген  (19).
Батыс  Кдзақстанда  сол  ерте  заманнан  тайпалардың үрпақгары  Елек жағалауы,  Бөкей  даласында  кднат 
жайған.  Байүлының балаларымен  аралас-қоралас өмір шегуде. Тамаларда атақгы адамдар болған.  Олеңдері 
кең тараған  композитор  Илья  Жаканов  атақгы  қобызшы  Ықылас  Дүкенүлы  осы  Таманың  үрпақтары. 
Тамадан  -  Бүракдн,  Әзберген,  Жөгі.  Бүрақаннан -  Әліп.
Әліп
Әліптен  -  Қүрак,  Бүрнақ,  Жабал,  Даулеткелді,  Қызылкүрт,  Кенжебай.
Қүрақ
Қүрақган  -  Әйгімбет,  Тәңірберді.  Әйтімбегген  -  Сары.  Сарыдан Алакөз батыр.
Бүрнақ
Бүрнактан  -  Карабура.  Қарабура  туралы  ел  аузында ертеден түрліше  аңыз  айтылады  Т  а  р  и  х  и 
деректерге қарағанда  Х-Х1  ғасырдың аралығында дүниеде болғанына негіздер жеткшкті. Қаракдн мемлекеті 
түсында атағы шыккдн батыр. Әулие деушілер де бар. Түрліше ғажайып окцғалар мол. Тамалардың үранына 
айналған-ескерткіштері  әлі  күнге  естерінде  сақгаулы.
Бүрнақгың  екінші  әйелінен  Шотқара  туған.
Шотқарадан  -  Аташал,  Есенгелді,  Бақгияр,  Кенжебай туған.
Аташалдан  -  Қүдайқүл,  Мырзалы,  Қүрман,  Аккайыс,  Амантай,  Кдсбол,  Акдан,  Таз,  Кдраш,  Қонакдй.
Қүдайқүлдан  -  Тай.  Осы Тайдың атында  Барбастау өзенінің жоғарғы 
аталады.  Тай  Сырымның  кол  басшыларының  бірі.  Сыртқы  қатынас  мәсел  л  р
Қүрманнан  -  Олжасы,  Айырсакал,  Бүйрасакал,  Танықби,  Омар.
Төлектен 
-  Мәтен,  Қүлақмет,  Нүрмағамбет,  Шаман,  Сүлеймен,  Қойкелді,  Бора 
ікү
Қонакдйдан  -  Еламан,  Кэлқаман,  Дүйебай,  Тқбаи,  Е с е н а м а н , К е н ж е г а л и д а н  
Төребек, Бейсенбі, Дүйсенбі, Дүсіп. Мендібайдан - Мүкднгали, 
КОМитетінің ауыл шаруашылыкбөлімініц
-
 Сағынғали. 
Меңдібаев Сагынгали 
қөп жылдары 
о
б
л
ы с
в
д
ш қ
ы з
ь
ш е
т
  істеді. 
меңгерушісі,  облы сты қ  ауыл  шаруашшылық  басқармас 
Ң  р 
~
Сашшалидан -   Клара,  Куляш,  Болат,  ояан - Алина.  Мүкзшмидан  -  Ғизат,  ода„  К,а„.
Мэтен
Мәтеннен  -  Тантем.  Ертеден  елі  Дәдем  деп  екінші  ат  коиған^ ^ ^ ^ е^
ірет  осы  күндердіи  өзііие 
аяқ жетер  жердегі  қалың  мүсылман  қауымыиа  аты  Ьел™ ‘  р пр1ПІіе касиетіне сенген үрпактары аруагына 
оныңжаткдн жері Кдраоба Бүланы келіп-кетімнен арьшмаид  .  Р 
Онтүстік  Батыс  жақгагы  Кэуыз,
табынады.Оның  қыс  қыстауы  Кдраоба  бегге  болған  мен  жаз  жаилауы  Онтүстік
Тамасай деп  аталатын  кең жазық болған. 
.
Тантемнен  -  Тауке  одан  (Дәдемнен)  -  Ж
ү
м
а
ғ
а
з
ы
' ҚосаН’ҮбІШ'  Крсаннан 
қазірет.  Моласы Тамасайда Тантемнің (Үбінияз) жаилауь нд 
гүбінияздан)  - Жанбоз,  Ғүсман,  Нүрғали.
- Қүрақ.  Қүрақган -  Кәкімжан.  Кәкімжаннан -Закария. 
і 
Ғусманнан - Ризуан, Ғабдылмәжит. 
Жанбоздан 
- Баймүрат, Мүрат.  Баймүратган - Ғиният, 
ат, 
^яйкайгат  Нүрмағамбеттен  -  Балмагамбет, 
Ризуаннан 
-  Кзламкас.  Ғиниягган -  Бекболат.  Рахметжаннан - 
вдан .  Сатя. Сергазыдан -Ғабдолла. 
Жолмүхамбет, 
Хайролла, Серғазы. Балмағамбеттен - Иман 
• 
_  мереш  Кдршыға.  Мерештен  -  Мүрат, 
Ғабдолладан  -  Руслан.  Шамардан  -  Аманғали,  Имаш.  Имаш 
_  ^ p g a c .  Қойгелдіден  -  Жолан. 
Шапхат. 
Сүлейменнен  -  Хамидолла,  Нүрмүхан,  Фаизолліі. 
Р  ^ 
ектен  .  Халғат.  Айтастан  -  Абаи, 
Жоланнан  -  Жүмабек.  Жүмабекген  -  Тастай.  Тастаидаіі-^  Р 
• 
сн  . Стамғазы,  Сапок.  Сапоктеп  - 
Еркеш.  Шыңғалидан  -  Майдан.  Майданная  -  Саламат, 
улан>  ң үрлан.
Ищақ.  Ишақган 
-  Мүтиғолла.  Мүтиғолладан  - Жастал  ,
Бақгияр
Бақпивдан  .   Байдсрбіс,  Жаняербіс. 
.  Кекі. Жарімбет,
Байцербісген - Ашмсиык, Жагомсиык, Ағымсиыкг

Қожагелді, Бекбауыл.  Көкіден -Кдрабас,  Есет, Бөленбай. Есегген (тархан) - Ақшал,  Ботакоз.  Ботакөз батыр, 
калмақтарға  қарсы  елді  көтеріп,  талай  ерлік  керсеткен  аяулы  ана.  Назарқүлдан  Назарәлі,  Төлебаи,
Байқошкдр.
Жандербістен - Босқын, Торым. Босқыннан - Байдаулет,  Шуақ.  Байдаулеттен - Жарылгас. Жарьиіғастан
-  Бөртебай, Түмантай. Жабалдан - Кдрмақшы, Қармыс, Андағүл,  Бөрікескен,  Сауырбай,  Бортамақ, Зорман, 
Мажібск,  Кенжебек,  Жаңатама.  Бөрікескеннен  -Есен,  Үсен,  Жапан.  Жаңатамадан  -  Оразақ.  Бортамақтан
-  Мамбет.  Мамбеттен  -  Ықьшас.  Ықыластан  -  Өтеген.  Өтетеннен  -  Әділгерей.  Әділгерейден  -  Ғаббас. 
Ғаббастан  -  Сағат,  Мүрат,  Мырзатай,  Хайрат.  Сағаттан  - Аслан,  Асхат.  Мүраттан  -  Олжас,  Жасүлан.
Даулеткелдіден  -  Қосым,  Қошан,  Назар, Дербіс,  Бағалақ.  Қосымнан  -  Қоян.  Назардан  -  Даулет,  одан  - 
Ғабулнәр,  одан  -  Жүмағали.  Жүмағалидан  -  Сүлеймен.  Сүлейменнен  -  Насекен.  Насекеннен  -  Ғаділбек, 
Асылбек.  Асылбектен  -  Ержан.  Әділбектен  -Сәкен.
Қызылкүрт
Қызылқүрттан - Тоғанай, Жайын,  Байет, Еділ, Сағынай,  Есейіт. Тоғанайдан - Бүрхан,  Өтеғүл.  Бүрханнан
-  Қойлыбай,  Өтеміс.  Отеғүлдан  -  Қожас.  Сағынайдан  -  Асан,  Еспанбет,  Тоқмамбет.
Кенжебай
Есенгелдіүлы  Кенжебайдан  -  Мырзалы,  Жылтый,  Назар,  Қүрман,  Төлек,  Қүдайқүл,  Мендәлі.
Мырзалы
Мырзалыдан  -  Келдеу,  Ақмамбет,  Еламан.  Ақмамбегген  -  Базар,  Жақып,  Андақүл,  Сейтқүл,  Түрке, 
Масақ,  Жанақ.  Сейтқүлдан  -  Матабай,  Ақберлі,  Малайсары,  Өмірбек,  Бүкі,  Шабдар.  Малайсарыдан  - 
Түрмағамбет,  Нүрмағамбет,  Жалбагамбет.  Түрмағамбеттен  -  Қарасай,  Сансызбай.  Кдрасайдан  -  Дамир, 
одан - Асқар. Жалмағамбеттен - Айткали,  одан - Батырғали. Түраштан -  Бисембай,  Серікбай, одан -  Сераж, 
одан  -  Ерлан.
Түрке  бидіц  бірінші  ойелінен  -  Қуандық,  Қырыбай,  Нүржау,  Қожабай;  екінші  әйелінен  -  Сөдібек, 
Сөндібек,  Келібеті.  Куандықган  -  Сүйін,  одан  -  Қонаүбай,  Мойынақбай,  Жылкелді,  Қадыр,  Мейірман. 
Мейірманнан  -  Мәуке,  Баймүхан,  одан  -  Қайырлы,  Кдйыркүл.  Кдйырлының  бірінші  өйелінен  -  Социял, 
Камок; екінші  әйелінен - Дайын,  Сайьш,  Амантай,  Мүрат,  Мадат, Абат.  Социялдан -  Болат,  Кеңес,  Серік. 
Болаттан  -  Берік.  Кецестен  -  Самат,  Әмір.  Серіктен  - Асхат,  Салауат.  Камөктен  -  Абай,  Әлібек.  Абайдан - 
Талғат. Әлібектен - Сүйінбек. Сайыннан - Арман, Талғат.  Мүраттан - Азамат,  Саламат.  Мадаттан - Данияр, 
Руслан.  Кдйырқүдцан  -  Тілеген,  Кілем,  одан  -  Алтынбек.
Ғаббасов  Энгельс  -  Кэзақстанның еңбек сіңірген  кайратксрі,  жазушы  -  эколог осы  Түрке  үрпағы.
Жылтый
Жылтидаи тараган үргтақтары  Әлиден  -  Имаш,  одан -  Рахметолла,  одан -  Ораз,  Мутиғолла,  Хамидолла, 
Иманбай, Зүлкдрнай, Зинолла. Ораздан - Талгат. Мутиголладан - Мүрат. Хамидолладан - Айбек. Зинолладан
-  Алтьшбек,  Асылбек.  Иманбайдан  -  Мирас.  Зүлқарнайдан  -  Оралбек.
Назар
Назардан  -  ...  Кршкар,  одан  -  Бекіш,  одан  -  Мендігали,  Кднат,  одан  -  Молдабай,  одан  -  Кдлсл,  Кддыр, 
Кддырбек, Әділбск,  Батырбек.  Кдлелден -  Руслан, Талгат. Кддырдан - Марат, Арман.  Қадырбсктен -  Самат, 
Саламат.  Әділбектен  -  Қүбаш.
Кеігжебай  үрпагы  Байболқыдан  -  Есенгелді,  одан  -  Рахмет.  Рахметтен  -  Молдаш,  одан  -  Спандияр, 
Бақгияр,  Алдияр.  Рахметов  Алдияр  „  Жайықсельстрой  „ Ж Ш С” директоры  күрылыс саласында коптеген 
ецбек  жасаған  азамат. 
Спандиярдан  -  Сабит,  одан  -  Ескендір.  Алдиярдан  -  Ердембек,  Жанна,  Ажар, 
Бақгияр,  Хайбану.  Ердембектен -  Назира,  Сакен,  Сабит.
Мүхтар
Мүхтардан  -  Смайыл.  Смайыдцан  -  Сары.  Сарыдан  - 
Сүлеймен.  Сүлейменнен  -  Бірән,  Асылбек, 
Темірбек,  Мерген,  Мереке.  Асылбекген  -  Қазбек.  Мергеннен  -  Файзолла.  Жьштидан  -Манас,  Шалек. 
Шалектен  -  Ихсан.  Ихсаннан  -  Мүрат.  Нысанбайдан  -Маулет.  Маулеттен  -  Жанболат.  Жанболаттан 
Юрий.  Жанболат  Маулетов  -  майдангер,  Үлы  Отан  согысының  белсенді  -  белді  қатынасушылардың  бірі- 
Ол  туралы  естелік жазган.  Үзық жылдар  сауда  саласында  елеулі  еңбек  еткен,  сыйлы  азамат.  Желдейден  - 
Жәрдем.  Жәрдемнен  -  Серік.  Серкітен  -  Кднатқали,  Кдли,  Әлібек,  Алтынбек,  Кддірбек.
Жөгі
Жогіден  -  Сусары,  Кднсары,  Назархан,  Жаніке,  Күшік,  Шоба,  Күйкен.  Жәнікеден  -  Шағыр,  Көзей, 
Аіідар,  Молды.  Козейден  -  Кобек,  Сакалды.  Шобадан  -  Нарік.  Наріктен  -  Шорабатыр  (1546 жылы  тамыз 
айында олгсн).
Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Қазақ филологиясы кафедрасы
dmdocuments -> Айса байтабынов эпик жыршы
dmdocuments -> Көпбаева М. Р. ф.ғ. к., М. Әуезов атындағы Оңтүстік
dmdocuments -> Н. С. Тілеуханов
dmdocuments -> Т.ӘЛімқҰловтың «Қараой» ӘҢгімесіндегі махамбет тұЛҒасы акбулатова С. Б
dmdocuments -> Батыс қазақстандық КҮй дәСТҮрін әлемге мойындатқан қҰрманғазы рухы с. Ә. Күзембай
dmdocuments -> Кафедрасының отырысы шешімімен бекітілген. Педагогикалық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған. Орал, 2011

жүктеу 27.6 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   48
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет