Мүхамбетқалиев С., Ахметов К.Ғ, Ғабдуллин Х. А. Байүлы мен Жетіру және Төре, Төлеңгітжүктеу 27.6 Kb.
Pdf просмотр
бет36/48
Дата08.01.2017
өлшемі27.6 Kb.
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   48

Сейтімбет
Сейтімбеттен  — Есен,  Шүңгіл.
Есеннен — Тілеп,  Күсеп,  Медет,  Мөлкі,  Орынбай.
Тілептің бәйбешесінен  — Жағыбай, Жазык, Жабағылы,  Боланкул Жазыбайдан — Елеусінбек,  Раманқүл. 
Елеусінбектен  -  Көшек,  Шамқор,  Дырауғали,  Күмілей.  Көшектсн  -  Орынғали,  одан  Есқали.  Күмілейден
-  Әбілкайыр.  Раманкүлдан  —  Ережеп,  Дәрәшу,  Батырғали,  Кожақ,  Кенжеғали,  Султанғали.  Ережептен  - 
Рахмет.  Дәрошуден  — Бөшөй,  Әйтеш,  Ысмагыл.  Бәшәйдан  — Бердеш.  Әйтештен  — Мәлік.  Ысмағылдан  - 
Әйтіп. Батырғалидан — Ескдли. Қожақган -  Тлеуғали одан — Ыскзқ. Кенжеғалидан - Үмбет одан - Ғубайдолла, 
Пайзолла,  Хайролла,  Рахметолла.
Жазецғали — Айбас, Саназар, Қойбас,  Бүланай. Айбастан — Ақымбет, одан - Абдолла,  Көкәш. Абдолладан
-   Мендеш.  Қойбастан  — Тапа,  Сауан. Тапалдан -   Ақымер,  Шоқымер.
Жабағылыдан — Шынтас,  Қүлтас, одан - Мүқай,  Рыскали. Мүқаттан — Түйебай. Рыскдлидан — Сейполла, 
Атый,  Қайнош.
Баланкүлдан  -  Қүттымбет,  Жалтмамбет  (Шіген),  одан  -  Оразғали,  Неткзли.  Оразғалидан  — Мүқамбет. 
Неткдлидан  —  Мөжет.  Кусептен  -  Куат,  Жаман,  Шома,  Байдос,  Қотыран,  Кдктос,  Отебай.  Куаттан  -  
Бектур,  Бекген,  Жолдыбай,  Көнек,  Байбарақ,  Бекештен  —  Оспан 
(1833 

1881), 
Сыдйық,  Омар,  Зукен, 
Жүмағали,  Ерғали (Жалбақ). Сыдйықтан - Кдрабас. Омардан - Әйпіш, одан - Кдйрош,  одан — Мағзом,  одан
- Кддер. Оспаннан — Малай, Саспай,  Кдтсс, Шабан, Сүдін, Зайден.  Малайдан — Бокдй,  Қүлтай, Майлыбай, 
Жәйлыбай,  Саспай,  одан  —  Батыр,  Бақтығүл,  одан  -  Ғалым,  Ғани,  Әди.  Ғалымнан  —  Асан,  Ғалидан  - 
Ғалиасқар.  Кдтестен  -  Сатым.  Ерғалидан  —  Мәрден,  Нетәлі  (Бапылың),  одан  -  Тельман,  Байбарақган  -  
Ахмет,  одан  -  Ділшат.  Таманнан  —  Бәйіт,  одан  -  Жотбас,  Айтүған  Жопастан  -  Қамет,  Самат,  Жаннат. 
Шамадан -   Бектас,  Илияс,  Кадыс,  Қияс.  Бектастан -  Ғаббас 
(1842-1924), 
Жанай 
(1847-1902). 
Ғаббастан -  
ИІакдр  (Ғабділғазез),  Насым,  Пісәр.  Шақардан  —  Даулетияр,  Умбетияр.  Насымнан  —  Владик,  Игорь. 
Жонайдан - Кдрабала 
(1879-1923), 
Махмет,  Шайхымет, Насыр. Кдрабаладан — Бахтияр,  Сүйіндік,  Куандық, 
Бибіт.  Махметтен  -  Қосым, Ахмет.  Шайғыметген  -  Ғалымжан,  одан  -  Төлеген.
Бүл аталар  жөнінде  Бердібек акьін  мынадай  өлен  шүмағын  шығарған.
Жаппастың бір  атасы  Есен екен
Есеннің  Жақсымбеті  шешен  екен.
Белгілі  Ғаббас,  Токай  сол  ауылда
Айтушы  жазушыға  “Мешерде”  екен  (Мешер  көл  жердін  аты)
Байдоетан  — Досмухамбет, Алтыайяқ, Жасекен,  Отеп,  Балдаш.  Досмухамбеттен -  Құлмағамбет,  Ержан, 
Дыбыс.  Қүлмағамбетген  —  Ерғали,  одан  -  Сапарғали,  Мендіғали,  Бердіғали,  Еслямғали,  Кдни,  Жатғали,

GK6 ’ 
Т м
  ҚҮШОЛ' ^ОТЫра”НаН’ МыР ^ ^
(Жүбан).  Мүхтардан  - Дашыл. Жубанияздан -  Сәкен.  Кдйтестен -  Жаңабай, одан -  Ж ақсьІЕ г,’ ҚожағГи 
Жақсымбеттен 
Закария,  Қабен,  Пәрит.  Қожағалидан  -  Қалимолла,  Сәрсенбай.
Өтебайдан -  Жақсыбай одан  Кдсен одан Уахит, Ғаллам, Тайыр, Сәлім, Кенжебай,  Носіпкали  Уахитган
Ә щ а д а н  
В ^ р а  
"
 ‘ 
Б" “ Мбі’  Н №
  СвЛІМНеН “  Т” ап’  БшІат’
Медегген -  Табыдцы, Шолан, Таскьінбай, Кдшқынбай,  Бүкдбай, Тәжібай, Жылқыбай, Бүйет, Қойшыбай.
Табылдыдан  -   Достаналы,  Досалы  (Қаратаған),  Өтелбай,  Қайып.  Достаннылыдан  -   Мүхамбеткдли 
Кенжегали.  Мүхамбеткзлидан -  Қабдол, одан - Сағадат.  Кенжеғалидан -  Мөди, одан - Лүқпан, Дсалыдан  -
-  & гадаали 
ТКДЛИ  Жүныскэлвдан  ~   КөшеР-  Өтелбайдан -  Мырзағали,  одан  -  Кайырғали.  Кдйыптагг
Тасқынбайдан  -   Жакан,  Елжақан,  одан -   Нүрым,  одан -  Нигмет,  Ғүбаш.
Орынбайдан -   Бсголі,  Акан.  Бегәліден -  Жүсіп, Үсақ. Жүсіптен -  Мүкэмбет,  Бораш (1885-1958),  Есім, 
Рыскали,
 Кәшгай,  Уәмбет. Мүқамбетген -  Аскэр, Мүхит. Аскдрдан -  Зейнолла, Лазо. Мүхитган - Кджиакбар’ 
Борашатен  -  Кдқбаш,  одан  -  Нүрлан,  Сәбит.  Нүрланнан  -   Уаилдан,  Кдбылан.  Сөбиттен  -   Мырзаш.
Боданнан  -  Жабас,  Бабас,  Жаналы,  Бабалы,  Бөдене,  Балапан,  Манас,  Қәрі.
Жабастан  -
  Қален,  Қүлтай, 
Әлібек,
  Темірбек,  Өмірбек.  Бабастан  -  Қүлы,  Кдтпа,  Тағап,  Көкі,  Токіш, 
Таз.  Қүльщан  -  Дөкебай,  Жокі,  Қаспақ,  Сафи,  Берекет.  Дөнебайдан  -  Қзли,  Есқазы,  Жайғазы,  Жацғазы, 
Балғазы, Қияқ.  Қалидан — Есенғали Қабыштай, Шәтен, Ақгай, Қарес, Тышкэнбай. Есенғалида -  Сулсймен, 
Қайнош.  Сулейменнен  -  Ғендолла  одан  Ғайнолла.  Есқазыдан  -  Қүбаш,  Ахмет,  Қүрманғазы.  Қүбаштан, 
Ниғмет (1898),  одан  -Қабыш. Жаңғазыдан — Бисен,  Серсен,  Ғаббас. Жыныстан -  Есет, одан  -  Рахметолла, 
Зинолла.  Байғазыдан  — Абдолла,  Әуен,  Қатау одан  - Айтмүхан,  Тасболат,  Қияқган -  Бораш,  Досет (1901).
Жаңалыдан  — Күрші,  Қозыбек.
Бабалыдан  — Тоғызбай,  Сегізбай,  Наурызбай, Жетібай.
Бөденеден  —  Бүркіт,  Өте,  Жапалақ.  Өтеден  — Тәжік,  Беркәлі,  Сүйірәлі.  Тәжіктен -   Майдан  Есенғали. 
Беркәліден - Қүлбас,  Есенғара, Ақсоқыр. Есенғарадан — Тоқас. Тока стан -  Мүқамбет, Тілеккабыл,  Қабылтай. 
Ақсоқырдан  -   Матош,  одан  -  Қайреден.  Сәуірәліден  -   Айтжан,  Ісек,  Сакэу.  Айгжаннан  -   Досет  одан  - 
Парит.  Сақаудан  -   Бисаң,  одан  -  Серік,  Бекқали,  Аманғали.  Илиястан  -   Акднай,  Жүмат.  Ақанайдан  - 
Досту,  Досу,  Нотес.  Мендібайдан  -  Уали,  Бәшен,  Бозай,  Кдцен.  Башеннен  -  Ғабдолла,  Әдиет,  Хамза. 
Ғабдолладан — Мүса,  Мүхамбет.  Мүсадан  -  Қүбылан.
Балапаннан  -   Баяу,  Шопан,  Байтақ.  Баяудан -   Саттық,  Шопаннан -  Айдынғали,  Есжан.  Байтакхан  -  
Көрбін.
Тәкіштен  —  Баймүрат,  Ермүрат,  Ерғали.  Байтақган  -   Көрбін.  Баймүраттан  — Сапак,  Боз,  Кршпан, 
Кдра,  Ақбас,  Дәлен,  Жаман,  Қайбағар.  Сапақган  -  Әбдіреш,  Кдртқожақ.  Әбдріштен  -   Ибраим,  Насыр, 
КДУ-  Ибраимнен -  Ғали.  Насырдан  — Сағит,  Сибғат.  Қартқожақган — Жүбан.
Боздан (1848-1923) - Шәуіш, Ансар, Әуен. Мансор, Сираж, Минаж, Ғимран, Ғелман. Шауіштен -  Хаким, 
Уахит.  Ансардан  -  Қүспан,  Ғүмар.  Қүспаннан -  Әнуар.  Ғүмардан  -  Нариман.  Минаждан  -  Идиат,  Ғиниат, 
Марат.  Ғиниаттан  -  Серік.  Ғимраннан  - Андрей.  Әуеннен ~   Хамит,  Ғалымжан.
Танастан  -  Қарлыбай,  Жайлыбай,  Алтаяқ,  Кдрқабай,  Кдрлыбайдан  — Айсары,  Шапат,  Әжіғүл,  Төлек, 
Бөлек,  Қабаш.  Айсарыдан  -   Башар,  Танау.  Шапагган  -   Төстембек,  Себек,  Ораз.  Әжіғүлден  -   Бостсн, 
Кисық. Бостеннен - Қүсен. Төлектен — Естекей, одан - Есенғали, одан - Қүспан, Ғабдолла, Сақрон. Бөлектен 
Байдщдө,  Садиқ.  Байдіддәден  -  Қосаяқ.  Садықган  -  Кдрағүл,  Ақмолда,  Молдаш,  Кржас,  Кэрамолда, 
Кожағали.  Қожақган  -  Ғүмар,  Баяс.
Кдрқабайдан 
-   Мендәлі,  Дүйсембі,  Мүхамбетәлі,  Ырысалы.  Мендәліден  -  Кдрабас,  одан  -  Жүмағазы, 
Мәжен,  Есет.  Жүмағазыдан -  Елемес,  Қүспан,  Тайыр. Дүйсембіден -  Темірәлі,  одан  -  Есенғшш,  Таимаи, 
Аманғали, 
Өрболат,  Ибраим. Есенғалидан -  Исхақ,  Ғүбайдолла, Әліпкали, Сапар. Исхақган - Әбу  Жодгали, 
Әбөк.  Әбуден  -   Ерсайын,  Қүбылан.  Ғубайдолладан  -  Мендеш.  Сапардан  -   Ахмет,  Махмет,  Шайахмет. 
Тайманнан  -  Қүрманғали,  Кдйырхан.  Қүрмағалидан  -   Мүратаан,  Сабырхан,  Батырхан.  Амангалидан  - 
Әмірхан, 
одан -  Ермек,  Ерболат. Өрболагган - Кдйырғали, одан - Салмүхан, Серік Ибраимнен 
Тсмірхан.
Қоңырбайдан 
-   Боқы,  Жантайлақ,  Жөмен.  Боқыдан  -   Естеміс,  Елеміс,  Шіню,  Басал,  Ашықбай, 
Естемістен 
-   Шаңбақ,  Қазы.  Шаңбақган  -   Төжібай,  Әжібай,  Менді. 
Кдзыдан 
Тамансары,  Томши. 
Жамансарьщан 
-   Сейлхан,  Әбухан,  Әжіхан,  Ғабсиық,  Өрак.  Әбуханнан 
Сатбай,  Жүмабаи,  Сейтбаи. 
Әжіханнан 
-   Ысқақ,  Жүмаш, Жүмағали,  Әжіғали.  Жүмаштан -   Шөкі. Әжшшвдак 
Ысмайыл,  Елуіш.
Елеместен -  Ақбас, Сулимен. Ақбастан -  Сәрсемөлі, Шамгүн, Маден.  Шамгүннан -  Сапуан. Сулименнен
-  Ц бдош ,  Й йболла,  Кдратышкан, ^Сртиян, 
ЬІдьфдан ^ Ә б іа д й ы р ^ ^ іи ^ ^ әр ^ і1311  НүРЫШТаН

-   Молдағали,  Қожық,  Такей,  Сүлтан.  Молдағалидан  -  Әсет,  Кдйрлы,  Ғеззат.  Қожыктан 
Иманғали.
Щіңкіден  — Тегісбай,  Қүрмаш,  Нүраш,  Тегісбайдан  — Бәшар.
Байсалдан  — Байтанат,  Байтілек.  Байтанаттан  — Жүмат,  Сары.  Байтілеуден  — Закария.
Ашықбайдан - Крсалы, Досалы,  Есәлі. Крсалыдан — Ержан, 
\
 мбет. Досалыдан ~  Илияс, Елжас. Есәліден
-  Томалай,  Ораз.
Мыңырбайдан -  Крйшыбай,  Колжен,  Мүсіреп.  Қойшыбайдан -  Кзржау,  Көлбай,  Нарымбай.  Кдржаудан
-   Мүкдмбет,  Кдли.  Мүкамбегген  -  Қожабай,  одан  -  Қүсайын.  Мүсірептен  -   Дәлекі,  одан  -   Сүйнішәлі. 
Көженнен  -  Қыстау.  Жайлау,  Нүржан,  Титан,  Көшір.  К^істаудан  —  Ағыс,  Ыкылас.  Ағыстан  —  Жүніс, 
Ыдырыс,  Жүмағазы.  Титаннан  —  Сәкін,  Тайпақ,  Қүрмаш,  Байкүшік,  Кдли  Байтес.  Тайпактан  —  Мауыт 
одан  -  Қүспан одан -   Болат.  Байтестен  -  Зейін,  Абдол,  Бығыр.
Көрпеден  -  Әйбөбек,  Отар,  Жамантай.  Әйбөбектен  -  Күлбай,  Андрей,  Тілеулі,  Шүрішпай,  Кенжәлі. 
Қүлбайдан  — Күнту,  Жанту,  Бектүртан,  Иса,  Артық,  Кдрасай.  Күнтудан  -  Қарабала,  Мүсәлі.  Кдрабаладан
-   Жүмағали,  одан  -  Өнек,  одан  -  Нәсекен.  Мүсәліден  -   Мырзағали,  Қүли,  Кенжеғали.  Мырзағалвдан  -  
Ескали,  одан  -  Бекбау.  Жантудан  — Бірәлі,  Нүралы,  Серәлі,  ПІошай,  одан  -  Куантай.  Бірәліден  — Бегәлі, 
Сыралы.  Беголіден -  Жүсібөлі, Сәрсенәлі, Шайнылғали,  Сүлтанәлі. Сәрсенәліден - Үзақ,  Түралы,  Ниязалі, 
Дойет. Сыралыдан - Абдырахман,  Зүлқар, Әубәкір,  Ғабдолла. Серәліден -  Еденәлі,  Сағынәлі.  Сағыналыдан
-  Бекес,  Шүкірғали.  Бекестен  — Байғали,  Биғали,  Бекежан.  Ниязалыдан  —  Ерсайыи,  Елтай.  Ерсайннан  — 
Байжан,  Сержан,  Бижан.  Дәйеттен  —  Мәжит,  Мәлі.  Кдрасайдан  —  Жетім,  Өтеген,  одан  -  Арыстанбек, 
Тотсй, Байтемір, Тастенбек, Үшінтемір, Әйтемір. Андрейден — Тыныштық,  Ораз, Жүсіп, Тәтік, Жақсымбак.
Тілеуліден  —  Митық,  Ашығали,  Жантүрсын,  Өтәлі,  Нетәлі,  Митықган  -  Әлмүхан,  одан  -  Даулет. 
Ашығалидан  —  Имаш,  Сапар.  Имаштан  -  Куанғали,  Қүтгығали.  Сапардан  —  Бахыт,  Қасым.  Бахыттан  -  
Бәуден. Жантүрсыннан -  Шағыр, Қайбәлі.  Шағырдан - Кднат,  Болат.  Кдйбаліден — Сармалай,  Кенжеғали, 
одан -  Қаден.  Шүрішпайдан  — Ақболат,  Кеккөз,  Сатыбадцы,  Жаманбала.
Отардан  -   Майлыбай,  Күшінбай,  Игіл,  Баймағамбет.  Майлыбайдан  -  Тоқсоба.  Күшікбайдан  —  Баян, 
Қабакдй,  Жапа,  Бапа,  Естекей,  Шіктемір  (Кдпмақ).  Баяннан — Байралы,  одаи -  Бүлқан,  Баймағамбеттен -  
Нурмағамбет,  Тасболат.
Естекейден -  Дүйсенғали, Бисенғали,  Куанышқали,  Сүйінішқали, Жүмағали, Дүйсенғалидан - Сүлимен, 
Ырыскдди, Жөрдем.  Қүанышқалидан — Сағынғали, Куанғали, Әубөкер, Әнес, Кдмар.  Куанғалидан — Саткдн. 
Шынтемірден  (Кдлмақ)  -  Әлиғазы,  Қүрманғали.  Әлиғазыдан  —  Еслямғали,  Иманғали.  Қүрманғалидан  -■ 
Жағпар.
Кдбақайдан  -   Маштақ,  Нүрғали,  Жүсіпқали,  Бекқали,  Кдспақ.  Нүрғалидан  -  Кдтес,  одан  -  Әліпкдли. 
Жүсіпқалидн -  Айтқали, Жексенғали. Беккалидан -  Жанғали, Мүрат, одан - Сайын.  Кдспақган - Меңдіғали, 
Темірғали,  Игіден  —  Рахмет,  Түяғали,  Есқара,  Әби.  Рахметтен  —  Тасқара,  Түкай.  Таскарадан.  Жүмаш, 
Жүмағүл.  Түқайдан  -  Куапғали.  Түяғалидаи  -  Қабен,  Кдпеш.  Жамантай  (1760  —  65  ж.  шамасында  түған) 
Жамаптайдан  -  Шекс  (1780-1865),  Бақа,  Ссйт,  Сарт,  Матем, Жолды,  Бүқа (Жолдыбай).
Шсксдсн  -  Бсйіс,  Шойтас,  Бсгімбст,  Байсабақ,  Тслағыс,  Ерағыс,  Баяғыс.  Бейістен  —  Молдамүрат, 
Қожамүрат,  Мусабск,  Айсабақ.  Мүссбсктен  —  Нүрыш,  Ыбыраш,  Зүлқаш.  Нүрыштан  —  Мүкдмбеткайыр. 
Зүлкдштан  -  Ақыш,  Жүніс.  Ақыштан  -  Қайырбай,  Батырбай.  Жүністан  — Төлеген. Айсабектен — Жүмаш, 
Рахымгали,  Сағи,  Хами.  Жүмаштан  -  Әмин,  Қожақа,  Уахап.  Рахымғалидан  -  Қабділхан.  Сағидан  — Кажи, 
одаи  -   Мақымеден.  Хамидсн  -  Ғазез,  Қгіпез,  Насер.
Шойтастан  (1806-1898)  — Исебек,  Дүйсебек, Дөулетәлі,  Нетөлі,  Кенжеақай,  Молдақай, Айтқали,  Білім.
Исебекген -  К^щырғали,  Кджғали, Боранғали,  Иманғали,  Бекмүкан.  Кфщырғалидан - Әбужәлнгг, Жакия, 
одан  — Жардем.  Кджғалидан  — Кәрім, одан — Талап,  Болат.  Борангалидан Тышқын  (Хамидолла),  Адыраш 
(Шайдолла),  одан  — Кажмүрат,  Уәлихан.  Иманғалидан  — Сираж.  Бекмүқаннан  — Төлеуғали.  Дүйсебектен
-   Жалмүкан,  одан  -  Қүсен. Даулетәліден  — Баймүкан,  Егізбек,  Көрім, одан  -  Куаныш одан — Тілеккабыл, 
Қуанғали.  Нетәліден  -   Бәдірек  (1891-1923),  Шолақ  (1895),  Мәжи  (1896-1919)  Сәмен  (1908-1947),  одан  - 
Орынбай,  одан  -  Жасталап,  Бахытжан.  Кенжеқайдан  —  Мүхит,  одан  —  Нүржан,  Түржан.  Нүржаннан  — 
Нүрлан, Нүрболат, Нариман. Түржаннан — Байболат.  Молдакзйдан - Кдбдығали, Қисам,  Нуриден.  Кңсамнан
-  Куандық.  Нүриденнен -   Еселбай. Айткзлидан -   Бахытжан.
Бегімбеттен  -  Дүйсәлі,  Мәмбетәлі,  Тінәлі,  Шынәлі,  Жумәлі,  Кдпан,  Жүмағазы  (1872-1905).  Кдпаннан
-   Иманғали  (Танау).  Жүмағазыдан  -  Иманбай.  Иманбай  Жүмағази  көп  жылдар  халық  ағарту  саласында 
еңбек  еткен  ‘Кдзақ  ССР-не  еңбегі  сіңген  мүғалім”  қүрметті  атағына  ие  болған.  Артына  мүра  ретінде  3 
томды  қол  жазба  каддырған.  1995  ж.  “Жайық  шежересі”  атты  кітабы  шықты.  Жаппас  аталығы  маркүм 
Иманбай  Жүмағазы  шежіре  нүсқасы  бойынша  беріліп  отыр.  Иманбайдан  —  Елемес,  Төлемес,  Сөрсен. 
Елеместен  Дүйсекеш,  Сембай,  Сабыр.  Төлеместен  ~   Илияс,  Марат,  Александр.
Байсабақган  -   Батрағыс  (1860-1935),  Батырғали,  Қусайын,  Кдсен,  Ғелман,  Кдсым.  Батырағыстан  — 
Танкібай,  Ғази,  Ғилаж,  Шоріп,  Қамидолла,  Қаймолда,  Кдлиолла,  Ғендолла.  Танкібайдан  -  Ғалихан, 
Жайылхан,  Болатхан.  Ғалиханнан  — Хайдар.  Жайылханнан  — Шамел,  Жөдігер,  Әнуарбек.  Болатханнан  — 
Арыстанбек,  Нүралы,  Асылбек.  Кдймолдадан  — Орынбек.  Кдлиоладан — Бөріхан,  Бағадхан.  Гендолладан  -

Әлібек.  Қүсайыниан  -  Қабдияр,  Бахтияр,  Сайбак,  Кдйыр,  одан  -  Өмірзақ,  Өмірбек,  Ханзор  Қасеннен  -  
Алдияр,  Ердияр.
Телағыстан  (1842-1914)  -   Сағимұхамбет,  Сыдиық.  Сағимүхамбетген -  Кджбай,  Уахат.
Балгаттан 
(1846-1911) 
-•  Ехсан,  Енғали,  одан  -  Сапи,  Нәси,  Сүйметен,  Ғабділмән,  Шитан  Маннап 
Г т и ,  
(ЖаК£Н)’ “
  С“
 '  
М—
Бавддан  -   Брөш,  Көжік  Брәштен  -   Лүқпан,  Кәки,  (Акмәлі),  Азамат,  Шабан.  Лүқпаннан  -  Кдталық
^А п п ^К Ітт 
С“ ’ рД!-Н '  0 р - баи' КәкВДен * Ғұбайдолла, Уәли. Ғүбайдолладан - Қисым, К^лес.  Қисымнан 
Арон.  Кдлестен 
Ерболат.  Уалидан  — Насыр,  одан  -  Әбіштай.
Көжіктен - Өтеғали, одан -  Бахтыгерей, Сахыпкерей, Қосай, Досай. Бахгыгеревден -  Бадцабай, Сансызбай 
Сахыпкеревден  -  Кдлдыоаи.  одан  -  Кдзым,  Әзім.  Қосайдан -   Керей,  Каканіл,  Болат,  Амангелді.  Болаттан 
-влломіш. Досаидан  — Барлыбай,  одан  — Орынғали.'
Сейттен  -  Жабак,  Әрепжан,  Ибәтәлі,  Қүрманәлі. Жабақган -  Мүхамбетэлі, Жүсібәлі, Арыстан  Айдын 
Ниғмет.  Мүхамбетәліден  -  Ғабдрахим.
Жүсібөліден  -  Қарекей  (1870-1950),  Ғиниат,  Зинолла,  Кдби,  Назар.  Қарекейден  -   Насекей,  Қатау. 
Насекейден  Бахтығали,  Ниязғали,  Кдтаудан  -  Қүспан,  Сердеш,  Қази,  Едрес.  Айдыннан  -  Ғибада,  Әнсс 
Мансор, Ансар,  Әуен.  Ғибадаттан  -   Кәри.  Мансордан  -  Кдлол.  Ниғметтен -   Шамғон, Латип.  Шамгоннан 
Шапқай,  Латиптен  -  Қадиолла.  Әренжаннан -  Еспан,  Әмір.  Еспаынан  -  Мүсір,  Қадір,  Сүдір,  Мүсірден
-  Жадау.  Қадірден  -  Қожа,  одан  -   Ермек,  Ибрайым,  Роман,  Ғабдырахим.
Ибәтәліден — Ерқыш,  Оразалы,  Мерқалы, Долекей (1874-1962),  Шайхы.  Еркыштан -  Қожақат,  Қаштай, 
Қазиолла. Кдштайдап -  Кдсер,  Ситакдй. Кдсерден -  Александр, Долекейден -  Шөкір.  Оразалыдан -  Қабдол, 
Рахат, Жүман.  Қабдолдан — Жүмабай, Қасым. Жүмабайдан -  Боранғали, Александр.  Кдсымнан - Отепбергеғі, 
одан  —  Мерқалы,  одан  -Төреғали,  Ғалім,  одан  —  Ермеккали.  Шайқыдан  -   Нетқали,  Жүмабек,  Ниет. 
Ниетқалидан  — Бәйдөк,  одан  -  Нүрлан,  Жүмабектен  -   Темірбек,  Жиеттен  -   Отынғали.
Қүрманәліден — Сымақ (Исмағыл),  Мақымет, Майқы. Сымақган -  Мүрат, Молдағали,  Мүртаза. Мүраттан 
~  Ертаза,  Кдлон  (Ғарифолла),  Ғаббас.  Ертазадан  -  Қайреден,  Ерсайын, 
Серік,
  Айтжан.  Молдагалидан  - 
Қатиет  (Катиолла),  Жүмагелді,  Ғазез,  Ғабыдрахим.  Кдтиеттсн  -   Төлепберген,  Өтепберген.  Мүртазадан  -  
Шоймаз  (Жүманияз),  Қанаштя.
Сарттан — Шомбал,  М анақ (Досмүхамбет),  Сьшбай (Жалмүхамбет),  Сәлі.  Шомбалдан -   Ишан,  Ерғали, 
Байғали.  М анақган  -  Сүлтанғали,  Әбілқайрат,  Әубәкір,  Есләмғали,  Қүмар.  Сүлтанғалидаи  -   Биссмбі, 
Дүйсембі. Қүмардан — Мүқсін,  Теміртөре, Тайпоқ. Мүқсіннен -  Рамазан, Собит, Арсиян, Руслан. Сылбайдин 
~ Ақымбет,  Сәйпі. Акымбеттен -  Мендеш. Байғалидан -  Кәпе (Кджиден),  Қисыкбас (
Сахибсдси
), 
Коіісдси 
~
  Нүржан,  Қауыжан,  Ержан.  Нүржаннан  -   Сәрсенғали,  Жексенғали,  Нүрғали,  Бисенғали,  Мсндігали. 
Кисықбастаи  -   Зякария,  Ғайса.  Ержаннан  -   Ерболат.  Сәліден  -  Аманғали,  Дүйссмбай,  Рушан,  Қабіксш, 
Нығымыш.  Аманғдлидан  -   Ерсайын,  Тілеу одан  -  Бейгіс.  Рушаннан  -  Әбжай,  Өтеміс,  Нүрсапа,  Нүртаза. 
Әбжайдан  — Абай,  Әлібек,  Қазыбек.
Нурсападан  — Тілебалды.  Нүртазадан  — Аскар,  одан  -  Өтеміс,  одан  — Спаңдияр,  Ссрік.
Мөтеннен — Есжак, одан — Есқали, Шапай, Талпак, Бөкес, Байшамак,  Еділ.  Ескдлидан — Нәдек, одан -  
Корей.  Шапайдан — Мақсот,  Кдішл, Сары, Жағал. Сарыдан — Тоқпай. Талпақган — Жарош, Тағиет.  Бөкестсн
-  Әлібек,  Әліпқали,  одан  -   Шайхымалы,  Сағыналы,  Әкімәлі,  Әкімғали,  Амангелді.  Байшакган  -   Корім, 
Эдиет, Долла.  Кәрімнен — Мендіхан,  Ғабділхан. Әдиеттен - Ғимран. Доладан — Ертай.  Еділдеп —
 Сағынолі, 
одаң  -  Мүқанәлі.
Жолдыдан  -  Қылышбек,  Мендәлі,  Өтеген,  Сымақ.  Қьшышбектен  —  Бекжан,  Султан,  Жаутен,  Сүйін. 
Әбдір.  Бекжаннан  —  Исак,  одан  -  Шайман.  Сүлтаннан  ~  Закөс,  Ғалымжан,  Сағит.  Закостен  -  Кисмет. 
Жөутеннен  — Насыр,  Садыр,  Үсембай.  Әбдірден  — Мәжит.
Өтегеннен -  Ғабдолла,  Оразғали,  Кдйырлы. Ғабдолладан — Бәйдеу.  Кдйырлыдан - Ғайса,  Қүлай, Ташет, 
Кднай.  Төлеуден — Сатым,  Рыстай.  Бегейден -Ғайнош,  Ғаяз.  Ғайсадан  -  Қылыш.
Бүқаудан  (Жолдыбай)  -   Жумағали,  Мырзағали,  Кенжеғали,  Бүкар.  Мырзағалидан  -  Кдлы  Садсм. 
Кенжеғалидаң  -   Жүмағазы,  Есет,  Жүмат.  Бүқардан  (1874-1961)  -  Кдрабала,  Сарбала,  Бошен,  Сагналы 
(Тайтек),  одан -  Николай,  Алексей.
Кещбайдан  -   Жанбөбек,  Тана.  Жанбөбектен  -   Шөркі,  Шағрай,  Бекол,  Қыдыс  Сансыз.  Шөркщен  -  
Түкгыш,  Көшен,  Жүмағүл,  Досан.  Түкыштан  -  Қүбығүл,  Баймүхамбет,  Сары,  Түякбаи.  Ьаимүхамбспсн  - 
Қүсан, Жүмалы. Тінәлі.  Қүсйш ен -  Нэуен. Жүмальщан -  Дәулет, одан -   Насыр.  Шашраидан  -   Жоламан. 
ОДан  -  Қаспақ.  Бәкөдден  -   Бисәлі,  Шаліу,  одан  -  Сартай,  Үмбет.  Кцдыстан 
Дүисолі,  Домбск  Досак, 
ансыздан  -  Өктеш,  Жүсірік,  одан  -  Темір.
Бейбекген  -  Акдіал  Бекеш  Шобатан,  Шонанкэра. Акшалдан -   Түрым,  Қодық.  Түрымнан  -   Байтугш, 
Байжігіт, Акжігіт^Байтемір.  Қодықган -   Мүрат Шобапшнан -  Аргакбай, Артығалы, Таикелтф, Ашыкбаи, 
Артықбайдан  -   Сүйнішәлі,  Куанышөлі,  Куанәлі.
217

Батақгың  үлы  Байғүрманнан  -   Жайнак,  одан  -  Қостан,  Шарбақ,  Төлеген,  Қарт,  Меден,  Қалдыбай, 
Барлыбай.
Қостаннан  — Нысан,  Түсел,  Мүңбай, Үзбас,  Малбас,  Шамен.  Нысаннан -  Қашкын,  Кияс.  Кдшқыннан
-  Темір,  Сақау.  Қиястан  -  Өмеш,  Темеш.  Түселден  -   Айткүл,  Айнаяқ,  Қылыш,  одан  -  Бейіс,  Кдрабас, 
Орсын. Бейістен -  Қабдреш,  Мағзом. Мыңбайдан -   Балқы,  Егіз, Жалқы,  Саркүл,  Қоңкы, Дәуім, Дәрінкүл. 
Балкьідан — Нүрым, Өтеш. Егізден —Нетәлі,  Бисәлі, Ақыбай, Жүсіп.  Сарқүлдан — Маштақ,  Сисәлі,  Нүғман, 
Ораз.  Маштақган  -   Жаңғали,  Боқкөтен.  Сисөліден  -   Абдол,  Әтібе,  Өте.  Нүғманнан  -   Рахым,  Ғаббас, 
Қүспан.  Ораздан  -  Кдбді,  Қаби.  Ізбастан  — Баймүхамбет,  Жар,  Ержан.  Жардан  — Сейіт,  Мүсағали,  одан  - 
Ермек. Малбастан -  Шокдй, Жүмасейт, одан -  Сүйін,  Шаменнен -  Нүрмағамбет, одан - Малай,  Қарасүйін, 
одан -  Оразғали.  Малайдан -  Кдбдел, Әбдукей.
Шарбақтан  -   Дербіс,  Сансызбай,  Ақган.
Дербістен,  Есіркеп,  Ебей,  Жақсылық,  Едіге,  Кенжебай.  Ебейден  -  Өтебәлі,  Көшек,  одан  -  Есет. 
Жақсылықган  -   Мүса,  Майқы,  Жанабай,  Сүлтанғали.  Акганнан  -   Пайзолла,  Қүбаш.
Сансызбайдан  — Байсегіз,  Байсеіт,  Ыбыраш,  Естек.  Байсегізден  —  Илияс,  одан  -  Қараксмпір,  одан  — 
Сираж.  Байсейіттен  —  Ерсейіт,  Божақ.  Ерсейіттен  -  Кдбдреш,  Қайырдан,  Рашит,  Ыбыраштан  -  Қүмар, 
Түяқ.
Ақганнан  —  Бектас,  Қожагелді,  Қонаш,  Жонаш,  Тәжі.  Бектастан  —  Түтқыш,  Есенғали,  Әспөнбет, 
Мүсағали, Оспанғали, Кенжеғали, Әжіғали,  Батырғали, Сүлтанғали, Сүпығали,  Еркеғали,  Бөпеғали, Жүмағали, 
Есенғалидан  -   Бисен.  Қожагелдіден  -   Ерғали,  Қали,  Кдцрәлі,  Қайрош.
Тежіден  -  Еренжан,  Бекқожа,  Токқожа,  Тойқожа,  Нүрпейс,  Жанпейс,  Жанторе,  Жарас,  Манаш, 
Керденбай, Атыраубай,  Сисенбай, Дендірбай,  Бакд,  Қүрмаш, Әренжаннан — Шәумен,  Көшек.  Шәуменнен
-  Қайролла,  Кдбан,  Керей,  Байтон,  Төлен,  Төлеш.  Көшектен  -  Өтеген,  Өңғар.  Бекқожадан  — Мүрат,  одан
-  Ниғиметолла.  Токкожадан  -   Сейт,  Қожахмет,  Қожақ,  Дауыл.  Тойғожадан  —  Сүлтан,  Дәулет,  Топал. 
Жанпейістен  -  Кдцір,  Миболат.  Қадірден  — Биболат.  Жантөреден  —Ерболат,  Есболат,  Сүлтан,  Сиқи, Ақи, 
Оразболат,  Батыр,  Қақи,  Сымақ.  Ерболатган  -   Мырзабай,  Шөкір,Бәкір,  Жүмағүл. Жарастан -  Бозай,  одан
-  Өтебай, Досақай.  Керденбайдан  — Дәуіт,  Өтеғали,  одан  - Тыкыш.  Атыраубайдан — Шүкір,  Қүсан,  Ырай.
Телегеннен  -   Бектау,  Актау,  Иман,  Орман,  Оралбай,  Жаманбала,  Өтәлі,  Жарылғасын.  Бектаудан  - 
Жақсылық Жақсымбет,  Мүхамбет,  Қожамбет.  Жақсылыктан  -  Қожамүрат.  Жақсымбеттен  —  Мүраткали, 
Нетқали,  Жақсығали.  Мүхамбеттен — Нығымет,  Жак.ия,  Ғаббас.  Ақтаудап  -  Өтеп,  Нүражан,  Ержан,  одан - 
Молдаш. Өтехтген - Қыдырғали. Иманнан — Жарылғап, Арьістанбай, Біләл, Жеміл. Жарылғаптан — Сапуган. 
Арыстанбайдан  -   Шерғали,  Рысқали,  Дәуес,  Үмбет.  Біләлдан  -   Теміреш.  Орманнан  —  Салан,  Танабай, 
Жүсібөлі,  Кснжегали. Саланнан -  Кдбал,  Қапаш. Жаңабайдан - Әбіл. Жүсіпбәліден — Ибін.  Орымбайдан -  
Жүмағали.  Жаманбайдан — Ағыс,  Кдшқынөлі.  Кдшқынөліден -  Кдмидолла,  Нүрмолда,  Болат.  Өйтәліден -  
Сулимен,  Смағыл,  Ысқақ,  Жүныс,  Жақып.  Сулименнен  — Лүкцан.  Жарылғасынынан  -   Нүғман.
Кдрттан  -   Естай,  Қүнанбай,  Дөненбай,  Асан,  Досан,  Базарбай,  Мерман,  Ешенәлі.
Естайдап  Тсміролі,  Сүгіролі,  Арыстан,  Айдаралы,  Райыс,  Уэйіс,  Қошкдралы.  Темірәліден  -  Өтеулі, 
Бошай (Мырзагали). Отеулідсн -Сақып, Сағынғали, Сабырғали,  Бәшайдан -  Сармалай, Мақымет. Сақыптан
-   Назарғали,  Сорсснбай.  Махметтен  -  Ғазез,  Қаби,  Мәди,  Шапай,  Естай.  Ғазезден  -   Амантай,  Камал, 
Нүркдт,  Мүқат.  Қабиден  -  Канат,  Самат.  Мәдиден  -   Болат.  Шапайдан  -  Ғиззат.  Уәйістен-  Эліпкдли, 
Дөулеткали,  Өтепкзли.
Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Қазақ филологиясы кафедрасы
dmdocuments -> Айса байтабынов эпик жыршы
dmdocuments -> Көпбаева М. Р. ф.ғ. к., М. Әуезов атындағы Оңтүстік
dmdocuments -> Н. С. Тілеуханов
dmdocuments -> Т.ӘЛімқҰловтың «Қараой» ӘҢгімесіндегі махамбет тұЛҒасы акбулатова С. Б
dmdocuments -> Батыс қазақстандық КҮй дәСТҮрін әлемге мойындатқан қҰрманғазы рухы с. Ә. Күзембай
dmdocuments -> Кафедрасының отырысы шешімімен бекітілген. Педагогикалық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған. Орал, 2011

жүктеу 27.6 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   48
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет