Мүхамбетқалиев С., Ахметов К.Ғ, Ғабдуллин Х. А. Байүлы мен Жетіру және Төре, Төлеңгіт


Кенжебай  Мменов  -Ұлы  Ота„ согысына катысушы.  Берланге ту ^ у л ' р д и  бірі.  0 ,ш „  аты  Маршалжүктеу 27.6 Kb.
Pdf просмотр
бет35/48
Дата08.01.2017
өлшемі27.6 Kb.
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   48

Кенжебай  Мменов  -Ұлы  Ота„ согысына катысушы.  Берланге ту ^ у л ' р д и  бірі.  0 ,ш „  аты  Маршал
Г.  М.  Жуковтьщ„Воспоминания  и размышления  „  деген естелігшд
Дәуіттен  -  Кенжегали,  Түгелбай,  Нүрбай.
Дуйсенбіден  -  Арон,  Жеке,  Ишекен,  Нүртаза,  Мустафа,  Мукаш.  Аро„„а„-  Закария,  Кдзмагамбст. 
Закариядан  -Қожан,  Қүмар.
Байтіленнен  - Дайыр,  Жүсіп,  Жаныш,  Топаш.
Байдәулеттен  -  Досалы,  Досмагамбет.
Тыныс
Жайықгың 4  -  ші  баласы Тыныстан  -  Еламан,  Арык,  Кдрамерге
К
ргяйяяо
  Избасар,  Дүзбасар,  Қисық,  Көбеи, 
Еламаннан  -  Қазан  (Дербіс),  Қалыбай.  Қазанн 
• 
Жантемір
Кдпыбайдан  -  Асан  (Барақ),  Төжі.  Асаннан  -  Тастемір,  Үстемір,  Жантемір.
_  
^ яняяг  тантыкай,  Сәртенбет.  Жанақган  -  Акшора,
Арықган  -  Тілеумбет,  Мамбет.  Тілеумбеттеғ  - 
Кыдьгобай. Мамбетгеп - Байтелек, одан - Малкдра, 
Жолшора, Байшора, Жақсыбай. Тантыкдйдан - Кдц  Ф 
»
Айжарык, Тоғызбай. 
^
  Жаншрыш.  Кдааиша,,  -Мшуак.
Кэрамергсннен - Сүлтанай, одан - Жамантақ,  Д 
Биғали,  Түсіп,  Куантай,  Бижан.
Мырзакеш. Айшуақган  -  Бисат,  Кргазәлі,  К^быләлі.  Қостаудан  ьигал
ЕСЕНҒҰЛ 
^

Л
грміс
  Жансары,  Байғана,  Жары.
Есенғұлдан  - Арал,  Бекетай,  Бибіт,  Үлғаима  , 
p. 
_ Тожігали

Ж ә н іб е к т е н  
- Досыгүл. Досыгүлдан 

южігали.
Аралдан - Маралбай, Егіз, Балқы.  Маралбаида 
м   -  Кейбітжан. Нүрланнан - Шохан. Бейбітжаннан 
Тәжігалидан - Мағдан. Мағданнан - Нүрлан, Нариман, мөлік,
Мүратбек,  Әлібек.
207

Бибітген  -  Ерсары.
Өтемістен  -  Қаржау,  Қараша.  Қарашадан  -  Түяқ.  Түяқган  -  Қарабай.
Үлғаймастан  -  Отар.  Отардан  -  Бүлан,  Қадір,  Көтен,  Дүзбат.  Байкддамнан  -  Осімбай,Бесімбай,одан 
Жүмалы  ....  Кенжегүл.одан  -  Хамвдолла,Хайролла,Байдолла.Хамидолладан  -  Ербол,Айбол.Хайролладан 
Бәркес,одан  -  Арсен.  Байдолладан  -  Амантай.  Кенжегүлов  Хайролла  -  профессор,Орал  пединституттың 
ректор қызметін аткарды.  Байғанадан - Сатай, Роктымбет.  Сатайдан - Шопан, Нүралы.  Ш опаннан - Жүбан. 
Нүралыдан -  Оразғали.  Оразғалидан  -  Қүспан.  Қүспаннан -  Серік.
Жарыдан  -  Боран.  Бораннан - Асан,  Үсен. Асаннан  - Айбас,  Қалдыбай,  Қашқын, Айдабол. Айдаболдан
-  Наурызбай.  Наурызбайдан  -  Батырбай.  Батырбайдан  -  Кәрім.  Кәрімнен  -  Болат.  Болаттан  -  Кдсым. 
Үсеннен  -  Қошетер,  Отеген,  Толым,  Сырлыбай.  Манатган  -  Ихсан.  Ихсаннан  -  Мүхамбеткали,  Окдс. 
Оқастан  -  Мағауия.  Магауиядан  -  Шаман,  Мүрат.  Шаманнан  -  Рашид,  Болат.  Байғанадан  -  Ерназар, 
Қүдайназар,  Жаутік,  Итемген,  Сүтемген.
Есенғүлдын  бір  аталарынан  -  Жаңабай,  одан  -  Қүрманбай.  Күрманбайдан  -  Шомат,  одан  -  Сәтберген, 
Есберген,  Бекболат,  Бекеш,  Дүйсекен,  Кенжебай.
Сәтбергеннен - Күспан,  Нүғман, Лүқпан,  Кенжеғали, Әжіғали. Кенжеғалидан - Ғаббас,  Нәсер.  Ғаббастан
-  Ғани.  Нэсерден  - Аскдр.
Есбергеннен  - Дәулетияр  (аркдлы сынықшы),  Мүхамбетияр  (Аймүқаш),  Ильяс, Жәмиля. Дәулетиярдан
- Әмина, Тайра, Мерғали(Мереш),  Хамит.  Мерғалидан - Нариман.  Хамиттен - Шангерей,  Роза, Амангельды. 
Даулетияров  Шангерей  ғалым,  үстаз  Қазақстан  республикасына  еңбегі  сінген  мәдениет  қызметкері. 
Шангерейден  -  Аскар,  Зульфия,  Асылбек,  Олег,  Гульнара.  А с кардан  -  Ринат,  Айман,  Нүралы.  Олегтен  - 
Асель,  Аслан,  Жэнел,  Татьяна,  Алтынбек.  Амангелдіден  -  Гульжиян,  Руслан.  Мүхамбетиярдан  -  Кәрім, 
Кднапия,  Кдлиолла,  Каримолла,  Алма,  Жүмаш,  Жеміс,  Ғалымгерей.  Каримолладан  -  Исатай,  Махамбет.
Бекболаттан  -  Абдош,  Сүлтан,  Отеген.  Абдоштан  -  Куан.  Отегеннен  -  Қадер,  Қабер,  Қайыр.
Бекештен  -  Науырызгали,  Есен,  Бисекеш.  Науырызгалидан  -  Арыстан,  Қалиолла.  Бисекештен  - 
Жэрдемгали.
Дүйсекеннен  -  Қайырлы,  Қайыргали.  Қайырылдаи  - Тольятти,  Нелли,  Талгат.
Кенжебайдан  -  Мария,  Мендыхан,  Шөкір.  Кенжебай  ерте  дүние  салганнан  кейін  қазақгын  ертедегі 
салты бойынша келінін балаларымен өзіне Дүйсекен алган.  Сондыктан олар Дүйсекеновтар болып жазьшады. 
Мепдыхапнан  -  Кдйыр,  одан  -  Нүрлан,  Ерлан.
Есенгүддьщ үрпагы Бессарьщан  -  Каракалпак,, одан - Мырзабай,  Шоқпар, Мырзалы, Сабыр. Мырзабайдан
-  Ешім,  Есмагамбет,  одан  -  Мүрат, Жүмабек,  Садық,  Самат,  Амангелді, Аманжол,  Кенжебек.  Мырзалыдан
-  Серік,  Мурат.  Сабырдан  -  Бексй,  одан  -  Есет,  Есен,  Еркін,  Мейрам.
ҚАРАТОҚАЙ
Байсейіттіц үшінші  баласы  -  Қаратоқай.  Кейбір шежіреде  Қаратоқайды  Қитаннан,  Қитасты Тілестенде 
тудырады.  Ол  жағы  шежіреге үлкен  езгеріс  бермейді.
Каратоқайдан  - Айтқожа,  Сатылган,  Авдағүл. Айтқожадан  -  Андіқожа,  Шындыке,  Бердіке,  Сасбақ. 
Андағұл
Андағүлдан -  Айболат,  одан  -  Есболай,  Бекбаулы.
Есболайдан  -  Итемген,  Көтен,  Баймен,  Күшік,  Қожас,  Табылды.
Итемгеннен-  Кара,  Қабыл,  Қадыр, Абыл,  Ығылман,  одан -  Караул.  Қараулдан -  Есет батыр(1779-1809).
Карадан- Дәрі, Сары,  Бөкенбай. Дәріден - Ербақы, Бешен. Ербақырдан - Узбас, Айжарык, Әшет, Кошек, 
Түркістан, Жәке, Қилыбай. Кдлыбайдан- Қүлманберді,  одан - Қүрманқүл. Бөшеннен - Алдаберген, Оразалы, 
Байболсын,  Каратай, Сарымсақ, Туменбай,  Сексенбай. Есеттен- Аман, ЬІбырай, Отепқали,  Қалмен, ІИаукаР- 
Сарыдан  -  Қүлақмет,  Кулжабай.  Майтеннен  - Жақсылық.
Кабылдан  -  Мамбетжан,  Жапарбек.  Мамбетжаннан  -  Демесін,  Сүйесін,  Тасмагамбет,  Аташ,  Мамбет.
Табылдыдан  -  Күлбарақ батыр.  Күлбарақган  -  Кебіс.
Көтеннен  -  12  бала,  үлкені  -  Байғазы.  Байғазыдан  -  Жомарт.  Жомарттан  -  Көтен,  Исағали,  Мусағали, 
Жүмағали, Отаршы. Көтеннен - Жона, Үмбет, Жылқыбақ. Үмбеттен - Мүрат.  Исагалидан -  Қойбак, Айтқали, 
Айдынгали.  Мусағалидан  -  Баян,  Куаныш.  Отаршыдан  - Дауімбай.
Бекбаулыдан  -  Боранқүл,  Қүтгыбай,  Жолболды.
Оразалыдан -  Имангазы. Иманғазьщан - Ғайса, Отеғали. Отеғалидан - Сүндет. Сүндет аруағыбар, перінін 
тілін  білетін,  бақсы  болган  дейді  білем  деушілер.  Ол  туралы  түрлі  аңызда  бар.

Жарылғасыннан  -  Отарғали,  Жүмағали,  Бекес,  Тойшыбай,  Садық,  Төлеген.  Тойшыбайдан  -  Нүрлыбай. 
Нүрлыбайдан  -  Бақыт,  Қаныбек,  Жәнібек.  Төлегеннен  -  Хаирадцен.  Бекестен  -  Кдйрат.
Қодардан - Әмірғали, Сабырғали, Базарғали, Кдсанғали, Назарғали. Сабырғалидан - Рыскали, Жардемғали. 
Рыскзлидан -  Ғаділбек. Жәрдемғалидан - Жасүлан, Мәлік, Мүрат. Назарғалидан - Ермеккдли. Ермеккдлидан
- Максим.
Сасбақ
Сасбақган  -  Ақкулы,  Жанқүлы,  Төлеке.
Акқулыдан  -  Күлсары,  Өтеғүл,  Жайықбай,  Маман,  Мамыр,  Әлмамбет.
Маманнан - Жәнібек, Жабас, Каламбай. Каламбайдан - Жақа, Бердәлі, Бектүрған. Жакадан - Жаңбыршы, 
Бекмырза,  Мырзабек.  Бектүрғаннан - Алтынбек, Оразалы, Тәжікен, Жақсығүл. Тәжікеннен - Мүхамбетсапа, 
Ділмүхамбет,  Отамағзум,  Сапаш.  Ділмүхамбетген  -  Қүрақ.  Қүрақган  -  Жамалхан,  Қайыр,  Амангелді, 
Аманғали,  Ғүмар.  Жамалханнан  -  Ильяс,  Ғүсман,  Муса,  Мүхтар.  Кдйырдан  -  Ғали. Амангелдіден  -  Мөди, 
Ибрай, Даурен.  Аманғалидан - Арман, Думан.  Ғүмардан -  Мүхас,  Шынтас. Жақсығүлдан -  Ғабдолла, Сапа, 
Ихсанғали, Жүмағали.  Ғабдолладан  - Айтжан,  Сейтахмет.  Сападан - Хаби,  Кәрім.  Хабиден -  Ғимран,  одан
-  Мирдан.  Кәрімнен - Түрған,  Бержан,  одан -  Куанжан. Түрланнан - Арлан, Сейілхан, Мершат,  Нүрберген, 
одан  -  Ғиззат.  Жақсығүлдан  -  Жүмағали.  Жүмағалидан  -  Бисен.  Бисеннен  -  Нүрлан,  Азамат.  Жүмағалиев 
Бисен  -  Батыс  Қазақстан,  Көкшетау  облыстарында  басқару  кьізметің атқарды,  журналист,  ғалым.
Ж әйіннан  -  Әбдіш,одан  -  Сағынғали,  Серікбай,  Сабырғали,  Сөрсек.  Сағынғалидан  -  Сүйеуғали. 
Сабырғалидан - Ибат.  Сәрсеннен  - Куан.  Сүйеуғалидан - Асылғали, Әділқали,  Шөлін. Ибагган - Мербулат, 
Жасүлан, Меңболат, Болатбек. Мербулаттан - Сүлтанбек, Ерлан, Райымбек. Жасүланнан - Мейірхан, Сеитхан. 
Мендіболаттан  -  Ранел,  Шамил.  Куаннан  -  Азамат.

ЖАППАС
Сумұрын
Жансары
Қияқы
Шалтақ
Тәнке
Үңгіт
Үраны -  Баймүрат 
Таңбасы - Түйемойын
r
w
i

Бақсиықгыц баласы Мысық өлген соң әйелі Алтын қайывдарына өкпелеп төркіні Жагәлбайлы жақка 
көшш  кетсді.  Барған  соц  (дүрысывда  Самса  деген  ойел  туған)  баласын  бағып  өсіреді.  Аты  Батыпқож, 
ксишнен  бала  жапыраиған  болған  соң Жаппас  атанады.  Өсе  келе  батыр,  Байүльгаың  бір  баласы  болады. 
Жоңгарлармен  соғыста  өлген  моласы  Жымпиты  жеріңде.  Бақсиықтың  кіші  ойелі  Алтын-Орта  жүз. 
Қыпшақтьщ қызынан түған дейді.  Жаппастар Сыр  бойындағы елдің біразын қүрайды.Сонымеи катар олар 
Атырау  облысыпдағы  -  И сатай,Махамбет  және  ЖылайДостанай  облысының  Семиозер,  Камышин 
аудандарында кездеседі. Батыс Кдзақстан облысының Казталовка ауданының  Қошанкол  Теренкол  Караоба 
Жанібек  ауданыньщ  Күйгенкөл  деген  жерлерді жане  Бөкейорда,Жанғала  аудандарывда  қонысталғап.
Жаппастан  -  Жансары,  Дәнсары  (Таңқы),  Жүйрік  (Шылауын),  одан  -  Сүмырын  (Үнғүг).
Жаппас  аталығы  Иманбай  Жүмағазиевтің  қолжазба  шежіресі  бойынша таратылып  отыр.
Ж А Н СА РЫ
Жансарыдан -  Кдракөз, Кдлқаман. Жаппастың үраны Баймүрат батыры Қалқаман түқымы.  Қалқамашіан
-  Еламан,  Есенбай,  Кермен,  Жылкедді.
Есеибайдан -  Көшей, Тағай,  Есенқүл, Әжім, Баймүрат, Өтек, Жәдікбай, Шағалақ. Есенқулдан - Таңатар, 
Төбет.  Әжімнен  -  Куанышәлі,  Үргінші,  Тана,  Сүлтанбай,  Байбөрі,  Сүлтанқүл.
Жылкелдіден  -  Сары,  Қонақбай,  Боқай(Мойнақ),  Есмүрат.  Есмүраттан  -  Қүрман,  Қасқа.  Қасқадан  - 
Әлібай,  Кэрабатыр,  Өтетілеу,  Маржан(қарақалпақ  қызы)  Маржаннан  -  Ақмамбет,  Оқмамбет,  Айтбай, 
Ырысбай,  Арзықүл,  Бөкенбай.  Өтетілеуден  -  Тілеке,  Отарбай,  Дербісөлі,  Сүгірәлі.  Тілекеден  -  Кдзанкдп, 
Байжан,  Тастемір,  Байсакдл, Ақсақал.  Тастемірден - Жақсыбай, Жараспай, Ақшолақ, Қаралолақ,  Бекежан, 
Мақамбет. Жараспайдан -  Мүртаза,  Бекназар, Ілияс. Мүртазадан - Мырқы, Мінайдар. Мырқыдан - Салық, 
Мүсілім,  Эбен,  Хамит.  Хамиттен  -  Уфабек.  Мінайдардан  -  Кәкім,  Мықан,  Сейт,  Сабыр,  Сүлтанмүрат, 
Шәудір, Мажит, Ғабдолла.  Мықаннан - Аскар. Бекназардан - Ідіріс, Аппаз, Ақшал, Хамит, Акзпай.  Ідірістен
- Ебентай, Әмірғали,  Шәпи. Алпаздан - Жүніс, Әбдікэлық, Апакдй. Ақшалдан - Кдсым, Зөкәрия.  Кдсымпан
-  Ғазез,  Ғазымбек,  Ханнан.  Хамитген  -  Нағи,  Назар.
Д ә н с а р ы   ( Т а н қ ы )
Танқьщан  -  Қияқы,  Шалтақ.
Қияқы
Кңяқыдан  -  Бидайы,  Қожамберді,  Асан,  Теке,  Малай.
Бидайыдан -  Ораз,  Байгүлы (Бидайшы),  Маметен, Қосқүл. Байғүлыдан - Жайғали. Жайгалидан - Мамай. 
Мамайдан  -  Ғабдірахман.  Ғабдірахманнан  -  Ерболат,  Мүрат,  Талгат,  Аскар.  Ерболаттан  -  Замир,  Бсрік. 
Асқардан -Тимур.
Ш а л т а қ
ИІалтақган - Андағүл, Қүдайқүл,  Кдрақүл,  Бекес, Батақ. Андагүлдан - Елемес,  Бектеміс, Олсміс, Отеміс.
Қүдайқүлдан -  Есей,  Байімбет, Досмекен.  Байімбеттен - Шора, Шүкір. Шорадап - Даулет, одаи - Хамид. 
Чурин  Хамид  (1901-1970)  азамат  соғысының  қайраткері.ғалым,  үстаз.  Ол  үзақ  жылдары  Кдзак.  ауыл 
шаруашылық институтінің  кафедра  менгерушісі  болып  қызмет істеген.  Орал  кдласында  бір  көшеге  оныц 
есімі  берідді.
Шүкірден  -  Дімүхамбет.  Ділмүхамбетген  -  Нурлен.  Досмекеннен  -  Шоқай.  Шокдйдан  -  Мендсш. 
Меңдештен -  Егізбай.  Есейден -  Муса,  Қибат.  Кдрақүлдан - Жүмай,  Кдбыш,  Нүргали.  Жүмайдан  -  Ғиззат, 
Азамат.  Қапыштан  -  Сабырғали,  Рамазан.  Сабырғалидан -  Әбу.  Батақган  -  Байқүрман,  Ссйгпсул,  Жайнак, 
Жайнақган  -  Қостан,  Шарбақ,  Төлеген,  Кдрт,  Меден  -  Қалдыбай,  Барлыбай.  Қостаннан  -  Нысан  Түсан, 
Мықгыбай,  Ізбас,  Майбас,  Шаман.  Нысаннан  -  Кдшқын,  Қияс.  Түсеннен  -  Айткүл,  Алтыаяк,  К^ілыш. 
Мықгыбайдан -  Балқы,  Егіз,  Жалқы,  Сарқүл.  Ізбастан -  Баймагамбет, Жари,  Ирман.  Маибастан  -  Шанаи, 
Жүма,  Сейіт.  Ш аманнан  -  Нүрмағамбет.  Ермағамбетген  -  Қожағали.  Қожағалидан  -  Мансор^Мансордан  - 
Амангелді.  Акэнаіадан  -Мүқыш,  Ыскзк,  Аюп.  Ілиястан  -  Әлім.  Әлімнен  -  Батық,  Фазыл,  Қасеи,  Мүхат. 
Сейіттен  -  Рашит,  Зүлқарнай,  Омар.
Сүлтанмүраттан  -  Смайыл,  Ыскдк,  Уфабекген  -  Төребек,  Абдірашит Абай.  Нагадан  -  Әрен.  Әдірман. 
Батықган - Әнуарбек. Фазылдан - Айдеш. Рашитген - Ескендір. Ескендірден - Аскдт. Зүлклриаидан - Асхат, 
Талғат.  Асхаттан  -  Мирас,  Алмас.  Талғатган  -Жарас,  Данияр.
Б а т а қ
Батақган 
— Байғүл,  Байғүрман,  Сейтқұл.

Сейткұл
Сейткүлдан  -   Дүксп,  Сейтілебет,  Бодан,  Қоңырбай,  Маңырбай,  Көрпе,  Кенбай,  Байбек  (Сепз  арыс 
Сейтқүл  делінетін  осы  сегізі)
Дүкен
Дүкеннен  — Төлеуберген,  Мендіке,  Бостан,  Ботакдн.
Тілеубергеннен  -   Айткүл,  Таңкзй,  Теңізбай,  Өшеген,  Өте,  Дарбас.  Таңкдйдан  -  Бакд,  Тапа,  Шәпір. 
Таппадап -  Керей, Әжгірей,  Кдбдаш, Шәбілға.  Теңізбайдан - Қүлшыман,  Боз,  Ысмағүл, Дос.  Қүлшыманнан
-  Кдбды, Абдрахман,  Ғабдығали,  Абдаш.  Боздан — Шағай.  Ысмағылдан — Серен,  Достан,  Ермүхан.
Өтсгеннен -Беюкан, Баштен, Ақсен, Текешік, Кдракен, Мүкдш. Бекжаннан -  Ерғали, Сейтім,  Кдйырғали, 
Нүрғали.  Сейтімнен -  Әнөша,  Абдол,  Қайырболат. Ақымбет,  Ғүбаш.  Әкәшадан  ~ Хадис. Абдоддан  Самат, 
Әбухан,  Кдзихан.  Саматтан  -   Кәрімжан,  Ғалымжан.  Әбуханнан  -   Ермекілан.  Кдйырболатан  -  Әзербай. 
Ғубаштаитан  ~  Сансызбай,  Хайыржан,  Ғалымжан,  Кдбыржан.
Баштешіен  -  Қожағали,  Қарағайшы.  Қожағалидан -  Кдбдірше,  Кәкеу,  Әбдреш,  Әрен,  Мүхтар.  Әреннен
-  Қүбаш.  Мүқаштан  -   Серікбай,  Нәрікбай.  Текешіктен Ағаден,  одан  -  Әбу.
Қарекеннен -  Жанзада, Зайтон. Жанзадан — Неткали, Шәпи. Мүқаштан — Мырзағали,  одан — Хайрсағат. 
Өтсден  -   Сатыбадцы,  одан  -  Мүкаш.  Мүкэштан  -  Қартабай,  одан  -  Кәрім,  Мүқанбет.
Сарбастан  -  Қүлжумыр,  Боз,  Жаркен,  Кдра,  Шінәлі.  Қүлжумырдан  -  Қодар,  Шерғали.  Қодардан  -  
Жанғали,  Иманғали.  Боздан  -   Оспанғали,  Кенжебай.  Оспанғалидан  -  Иманғали,  Тілеш.  Кепжебайдан  - 
Акімгали.  Жаркеннен  -  Батырғали,  Шаймүрын,  Шоден  Кенжеғали.
Дүкеинің екінші  үлы  Мендікеден — Шотай,  Тіні,  Кідібай,  Монша,  Добай,  Қармыс,  Қүлтай,  Жанболат, 
Айболат.
Шотайдан -  Байторы, Тойғылы,  Қүрман.  Байторыдан - Өтеміс, одан - Кдли, одан -  Шанғали.  Қүрманнан
-   Ильяс,  Бораш,  Бекүрған,  одан  — Бәртташын,  Тиыл,  Кдзгслді.
Тініден  - Алдар,  одан  -  Үзақбай,  Досалы,  Оразалы.  Досальщан  — Шыныбай,  Дінібай,  Жаңабай.
Кідібайдан  -   Омыт,  Шора  ,  Шорман,  Кәкір,  Садыр.  Омыттан  -  Озенбай,  одан,  -  Батыр,  Омірзақ, 
Қожан,  Қүеайын,  Тайынібай,  Қүспан.  Батырдан — Омар,  одан  -  Сатыпалды,  одан - Асылбек,  Жаңбырбек. 
Өмірзақтан — Пайзолла Есшіяз, Ысмағыл,  Закас,  Қамза. Пайзолладан -  Шүғай. Еснияздан - Ғаллам, Уакат. 
Закастан  — Ибат,  Уахап.  Ғалламнан  -  Әлен.
Қожаннан - Кдбидолла, Темірболат,  Ғалымжан, Әзілқасым,  Сәлімжан. Темірболаттан — Елтай, Монтай. 
Елтайдан — Нүртай.
Қүсайыішан  — Епгали,  Нүғымаш.  Ецгалидан — Бисен, Доукен.
Тоцкібайдан  -   Анес,  Жүмағүл,  одан  -   Мүқаш,  Жақып,  Ғайса,  одан  -  Абай.  Қүспаннан  -  Қали,  Қаби, 
Мақымет,  К^ітыш,  Кдбдол.  Қабидаи  -  Оразбай.  Қабдолдан -  Сансызбай.  Кдтыштан  -  Маяш.  Тақырбастан
-  (Жанүзақ)  -  Напатик  ,  Шайдолла.  Напатиктен  -  Әктеш,  Зүйекеш,  одан  —  Бисен,  Байкат.  Бисеннен  -  
Елубск,  Нүрлыбек Қүрманғазы. Байкдтган -  Аллаберген.  Шайдодладан — Кдлен, одан - Әділ, Ғаділ. Шарадан
-   Котіш,  Шүнгі,  Қойсейіт,  Қожагелді,  Донен.  Котіштен  -  Бектүрсын,  одан  -   Илияс,  Кдрабас,  Талеш. 
Илиястан - Ғаббас, Рахымғали, Көрім. Ғаббастан - Сатыпалды, Малік. Сатыпалдыдан — Жасталап, Жаскдйрат. 
Рахымғалидан  — Түрарбек,  Батас,  Кдзбск.
Шүцгіден -  Теміралі,  Сердәлі,  Ермүхан,  Кентәлі.  Сердөліден -  Жәкет,  Ғабдрахман, Сағынғали, Латип, 
Ғалымжан.  Ғабрахманнан  -   Сираж,  Азамат,  Әділше,  Әлібек,  Разин.  Ермүханнан  -  Әжіғали,  Үміткдли.
Кдйсейіттен -  Сапи, Жүсіпқали.
Қожагелдіден  —  Сүлтанғали  —  одан  Қүбыш,  одан  -  Менятғүл.  Шораманнан  Мүханбетқали,  Бәрәлі, 
Тінөлі,  Даулет.
Мүханбеткалидан -  Қожахмет,  Өтебөлі,  Теміреш.  Қожахметтен — Мүрат,  Молдаш,  Қойшүгүл,  Мақсот. 
Мүраттан — Насыр.  Молдапгган - Кдйрат, Ғүмар, Қыды.  Кдйроштан — Мыңжасар.  Қыдырдан - Қыдырбай, 
Садақбай. Қойшығүлдан — Медеткали,  Киікбай, Мақоттан — Муса, одан - Жеңіс. Өтебәліден — Иманғали, 
Сөкет, Айдынғали,  Ғилаж,  Кәрім.  Сәкеттен — Ихсан,  одан — Сағадат,  Зинат,  Әлібек,  Айдарбек,  Мәксим. 
Ғилаждан -  Жеңгір,  Бақгыбай.  Жәңгірден  -   Елдос.
Темірештен — Болат, Кдцеш, Ыбырайьм, Ыскэқ, Тақи. Болаттан — Бекгас, Қонаш, одан - Серік. Кэдештен
-  Қотыраш.  Ыбырайымнан  -   Шамүрат.  Тақидан -  Алмас.
Кдлидан -   Сейіт,  Еркіш.  Сейіттен - Әжмүрат,  Сары,  Қүрманғали,  Окдс,  Мақымет,  Мақсот.Әжмүраттан
-   Айболат,  Тасболат.  Сарыдан  -  Куаныш,  Сүйініш,  Жақсынияз,  Есекен.  Куаныштан  —  Аскар,  Кереш. 
Есекеннен  -  Жамбыл.  Мақсотган  -   Шамақ,  Үзақ.

Бірәліден  -   Зинолла,  Пазыл,  Өтеғүл.  Тінәліден  -   Молда,  Сайын,  Сарбала.  Даулегген  -   Шынгали  , 
Кдрес,  Мүтиғолла.  Кекіннен -  Кдлқабай,  Қьщыр,  Куан.Сейталі.  Қыдырдан — Мүсат. Сейтөліден -  Мажит.
Садырдан — Жүмасейіт,  Сүйін. Жүмасейітген -  Ақат, одан -  Шот. Сүйіннең - Өтеп, Молдағали, Жәрдем.
Добайдан  -  Қүтыш,  одан  -  Қүлкеш,  Жүмағали,  Сүлтанғали.  Мүсағали,  Қүмаш.  Қүлкештен  -   Сәреш, 
одан -  Гүмар. Жүмағалидан -  Сәрсен.
Кдрмыстан - Куандық, одан - Айдын, Шегір, Сүйін. Айдыннан - Ғилман. Шегірден - Куаңалы (Старшина), 
Нетәлі.  Куанәліден  -   Мүқанәлі,  одан  -  Төлепберген.
Моншадан  -   Жақмырза,  Кдлған,  Өтеш,  Жанту,  Буаз, Тәшай,  Бекгеміс,  К^рабала,  Кенже.
Қүлтайдан  -  Қошқарбай,  Кдбаш.  Қошкарбайдан  -  Қапез,  Батырғали,  Сабырғали,  Қожа,  Ахметкзли. 
Қабаштан -  Мүсақ,  Кубанай,  Кдйыр. Жанболаттан -  Дағар (Илияс), Ниет, Ыбыраш. Айболттан -  Ахметше.
Дүкеннің  үшінші  баласы  Бостаннан  -  Әтіби,  Токсан,  Танатар.
Әтібиден  -   Тышкдн,  Теке,  Мүхамбет,  Тасболат  (Еншілік баласы).
Тышкдннан -  Естен, Жүмасейт, Тағай,  Маш, Мешер, Есей (Қүл), Есенғали, Өтеу, Кдрабатыр, Меңкей, 
Бәйіш,  Кдйбыш,  Ғабдолла,  Лайбек,  Ескендір.  Жүмасейітген  -   Сары,  Жүмалы,  Тінелі,  Салық,  Ниғымет. 
Сарыдан - Қапез. Тінәліден -  Мақмет, одан -  Жанболат.  Салықган -  Рысқали, одан -  Байболат, Тасболат, 
Меніш,  Жүмажан.  Ниғыметген  -   Максот,  Бекжан,  Бекес.  Тагайдан  -  Қүспан.  Маштен 
Атан^Абдол, 
Әтікеш. Атаннан ~  Жүмагүл, К^рағойшы. Ситақ, одан - Әймен. Абдодцан -  Бәтәй, одан - Есболат. Әпкештен
-  Айболат,  одан  —  Есенболат.  Өрболат.
Мешерден  -   Сапар,  Қүспан.  Сапардан  -   Бекболат  Қүспаннан  -   Бакдй,  Шөкелей.  Есенғалидан  -  
Жүсіпкали,  Кэйрош.  Өтеуден  -  Қара (Есләмғали),  одан — Ирғали.
Кэрабатырдан  -   Ақкүшік  (Толеу).  Меңкейден  -   Сабыр,  Ислям.  Бәйіштен  -  Қ озы б ак
^ и б ь ш ш і   -  
Сармалай,  Ғалым.  Сарымалайдан  -  Нүрымбай.  Ғабдолладан - Ғайнош, одан -  Кддем,  р 
Кдрауыз, Үмбет,  одан — Дүйсен,  Жексен.  Ескендірден -  Өшет.
Текеден  -   Султан,  Мырзағали,  Шамши.  Сүлтаннан  -  К^мал,  Ғилаш.  Кдма дда н- -
Е
‘ ' 
Хасан. Ғилаждан ~  Серік. Мырзагалидан -  Жакдя, одан  Шынболат, Дос  олат, ода 
'
-  Абдрахман,  Өтеп,  Абдрахманнан -  Өтепкдли,  Жүсіпкдли,  Хаким, одан 
ру  л  ,
Мүхамбегген -  Маштақ, Жекей, Кожакымет (Манаш), Әлжән. Маиткган: - 
^ Й д ы Х ’и
К^бдрештен,  Айткэли,  Молдагали,  Қожагали.  Малдагалидан  -  Сагынғали.  Ыкыластан 
Клдыр 
,
Жүмағали.
Тасболатган  -   Ешшан,  Шақаман.  Ешшаннан  -  Жүмагаи,  Н
е »   Муеагали,  Кере:й.  Шакамашшн  -
Елеусіз,  Төжібас,  Кенембай.  Мусағалидан 
Айдынғали,  Әжік,  efW 


Капан  Бисен  Кдпаниан 
Жақыбай. Сатаннан -  Мевдібай. Жаксыбайдан -  Жексенпши, Сисенғали. Әжистен -К*пан, Бисен. Кдпані
-  Бакдй.
Тәжібастан  -   Нургали,  Б е д а .   Н урнлгаан -   Шиат,
Беккалңдан - К^би, К^лоііі.  К^бвдан -  Шороки. Елеусшен Кожагали, Бисенгали. Қожагалидан 
Ғилат,  Ғибаш.
Бостанүлы  Тоқсаннан  -   Нүржан,  Мастек,  Жолакди
[’
Байтемір,  Шыіітай,  Шокен,
Қүмарғали,  одан  -  Түрымтай.  Жолайқаидан 
^
 
Шынтайдан  -  Жанүзақ,  Жаннат,  Шангерей,
Аязбай.  Байтемірден  -  Жамбыл, Жаскдйрат,  Исатаи,  Марат,  шынтаидан
Мамай.  Ш әкеннен  -  Әлібек.
Таңатардан  — Ерғали,  одан -  Көккөз.
„  
с-,.,
  м/„т,'Яяй  Жузбай,  (Жәңпр  ханнын  12  биішң 
Дүкеннің  төртінші  баласы  Ботакзннан 
Тоғыз 
,
біреуі),Кәшік,  Татар,  Әңгір. 
_  .  . .  
„  т-
rr 
т  Ратяй  Сейтмүхамбет.  Әйтімнен  - Әжі,  Кршкдр,  Бапай.
Тоғызбайдан  -  Әйтім,  Баба,  Байсары,  Қойсары, 
’ 
Б  пайдан  -   Кәукей.  Бабадан  -   Хасан,  Кдяи,
Эжіден  -   Маннап,  Шабан.  Қошкдрдан  -   Мәмбет, 
Мешке  Бек,  одан  -   Сыгалы,  Кдрамен,
Шомақ,  Қожасейіт.  Шошақган  -   Тайшы.  Байсарьідан 
пекй0латган  -  Әтөбай,  Закария.  Кдзаяқган  -
Бекболат,  Қазаяқ.  Кдраменнен  -   Миқан, 
Кожабаннан - Кднғалак,  Есмолда,  Шамакдн, одан
Халел, одан - Жанас.  Кдйсарыдан  - Қожбан, Жүм 
•  ^   „
"  Акай.  Жумасейіттен -Қүсайын,  Төлеген,  Ниғмет,  ода 
... 
Кяпа
^  
т«н  ~   Елжас  Мөшек.  Елжастан  -   Шолак,  к^Р^, 
Жетібайдан  -   Ж ақып,  Жүніс,  Ыдырыс. 
Аманғали  Бисенғали.  Аманғалидан  -   Сердсш.
Дәулетқали,  Кдйырлы,  Жүмағали.  Шолакган  - 

Сансызбай. Даулеткдлидан -  Кдйып, Талгат. 
Кдрадаң — Патақ одан — Ерсаин, Қүсайын,  Рамаза  ,  Р 
\|үлкдйдар,  Мінайдар, Түрбек.  Ыдырстаіі  -
Қайыптан -  Темірболат. Жүмағалидан -  Мүхамбеджа  > 
и  қ онқақ.  Сүйнішкалидан  -  Қалиолла,
Қүмай,  Кдрабай,  Үмбетөлі.  Кдрабайдан  - 
Нүоғали,  Бигали,  Ергали,  Ерлан.  Донаштан
Хамидолла,  Донаш.  Кэлиолладан  -  Қүрмангали, 
’  ү мбетеліден  -  Әкөк  (Ғабділман),  Күшікбала,
Сейтқали,  Нүрлан.  Конкакган,  Нүржан,  одан  - 


Латип.  Әкектен -  Тарих,  Седдик,  Латиптен - Энуэр,  Эзербай.
Жүзбай биден - Қошқар,  Теке,  Мушай  (Мусағали),  Шокдй.  Текеден -  Токес,  Малай,  Шолтен,  Мүкгар, 
Тәкестен -  Мәннөп, Мүташ, Шәріп.  Мүташтан - Әбутәл, одан -  Серік.  Малайдан -  Кдйыр,  Салық,  Каушат. 
Салықган -  Мүхамедиар.  Шәлтеннен -  Кдлқаш, Лати.  Мүхтардан -   Елсмес,  Әубекер.  Мушайдап -   Рашид, 
Хабит,  Геңдаш.  Рашиттен  -   Шакелек.  Ғүзайыр,  Шүғайын,  Шәкелектен  -   Сары,  Уалихан.  Гүзайырдан  -  
Пайзолла.  Хабиттен -  Жүмай,  Қайдар.  Гендештен -   Шамиль одан  -Сабыр.
Көжіктен  -   Сулеймен,  Ысқак,  Шапай,  Қасеп.  Сулейменнен  -   Шоқай,  Лүкдан,  Гелман,  Шайбан. 
Шокайдан -  Супиян. Лүкданнан - Кдйкі, Пазы. Кайкіден -  Пайзолла.  Ыскакдтан -  Шолақ,  Кәнәй. Шапайдан
-  Хамит,  Сағит,  Шопан.  Қасеннен  -  Зүлкаш,  Зүбәйра,  Ташыкен.
Әмірден  -  Күттықбай,  Алдонғар,  Дана,  Байкддам.  Күттықбайдан  —  Кекі,  Маштақ.  Көкіден  —  Бижігіт, 
Сашт,  Жөмэн,  Қасқыр.  Байжігіт  -   Бұлқайыр,  Зүлкайыр.  Сапидан  -   Мүса  одан  -  Кддіртай.  Кдсқырдан  - 
Күлкяйыр.
Алдығардан  -   Жанғутты,  Әбілғата,  Гиззат.  Жанғуттыдан  -   Баскзқ,  Шокзлак,  Ишанғали,  Иманғали, 
Тыныштыққали,  Қуанғали,  Өкен.  Баспақтан  -  Әбілқайыр,  Меңдіғали.  Иманғалидан  —  Досболат. 
Тыныштықкэлидан  -  Айболат.  Куанғалидан  -   Есекен,  одан -  Жаскайрат,  Серік.
Әбілғатадан -  Малай, Кдра,  Шамак, Қойшы.  Малайдан - Кдаір, Ғүзайыр, Жағфар, одан — Мүхамбеджан, 
Сэбит.  Мүхамбеджаннан  -   Мәлік.  Қарадан  -  Ғазез.  Шамақган  -   Насыр,  Кестапаи.  Насырдан  -  Қанат, 
Қойшыдан  -  Қабен.
Гизаттан  —  Шынболат,  Есболат  Шынтемір,  Сарбас.  Есболатган  -  Қатпа.  Шыитемірден  -Қойшыбай. 
Сарбаетан  -  Темай,  одан  -  Рахмет,  Ахмет.
Данадан  — Ысмайыл,  Әкібай.  Ысмайылдан  — Исағали,  Есқали,  Широн  (Жақия).  Кібайдан  —  Нуғман, 
Әбдікәрім.  Байқадамнан  -  Әлі,  Нетәлі,  Төлес,  Қара.  Әліден — Нияз,  Аман,  Мүсағали,  Қүспан.  Нетәліден - 
Ғайса,  Мүса.  Төлестеен  -  Үмбетқали,  Сүйнішкали,  Жүмағазы,  Әубәкір.
Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Қазақ филологиясы кафедрасы
dmdocuments -> Айса байтабынов эпик жыршы
dmdocuments -> Көпбаева М. Р. ф.ғ. к., М. Әуезов атындағы Оңтүстік
dmdocuments -> Н. С. Тілеуханов
dmdocuments -> Т.ӘЛімқҰловтың «Қараой» ӘҢгімесіндегі махамбет тұЛҒасы акбулатова С. Б
dmdocuments -> Батыс қазақстандық КҮй дәСТҮрін әлемге мойындатқан қҰрманғазы рухы с. Ә. Күзембай
dmdocuments -> Кафедрасының отырысы шешімімен бекітілген. Педагогикалық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған. Орал, 2011

жүктеу 27.6 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   48
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет