Мүхамбетқалиев С., Ахметов К.Ғ, Ғабдуллин Х. А. Байүлы мен Жетіру және Төре, Төлеңгітжүктеу 27.6 Kb.
Pdf просмотр
бет34/48
Дата08.01.2017
өлшемі27.6 Kb.
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   48

Қожанберлі
Шежіренің  тағы  бір  нүскэсында  Қожамберлі  қайтыс  болғаннан  кейін  женгесін  Көшен  алып  одан  - 
Қошмақ,  Түршымак. деген  екі  бала  болған.  Қожанберліден  іштен  калған  баланың  атын  Балтабек  қойған.
Балтабек
Балтабектен  -  Баймүрат,  Қалмүрат,  Сатыбалды,  Мамай.
Баймүрат
Балтабектің  Баймуратынан  -  Дүйсенбай,  Нысанбай,  Өтеген,  Төлеген,  Көшкінбай.
Дүйсенбайдан  -  Көшмырза,  Шәйіш,  Керей.  Көшмырзадан  -  Қарабала,  Тасмағамбет.  Шәйіштен  - 
Есемғали,  Даулеткерей,  Кджығали,  одан -  Сатыбай.  Сатыбайдан  -  Бекмүхан,  Баймүхан.
Отегеішен  -  Досмағамбет,  Есмағамбет,  Қалыш,  Сабыр,  Жүмаш.  Досмағамбеттен  -  Қизат,  Батырхан, 
Мүхан,  Хален,  Жібайраш.  Халеннен  -  Мақсот,  одан  -  Ақылай,  Ақылбек,  Талап.  Есмағмбеттен  -  Ғиният, 
Хамит,  Қибат,  Ерғаш.  Хамиттен  -  Ибатолла,  Қибатолла,  Қисметолла,  Ниғметолла,  Набидолла. Жүмаштан
-  Қүрмаи,  Әйтен,  Наурыз.  Сабырдан  -  Абзал, Жүмағүл.
Төлегеішсн - Кдлдаман, Алдан, Сахи. Алданнан - Борис, Ыбрай. Бористен - Амангелді, Мәлік. Ыбырайдан
-  Мереке,  Серік.
Кошкінбайдан  -  Қиас,  Лүкпан,  Нүғман, Алман.  Қиастан  -  Ғитау,  Нанеш.
Нысанбайдан  -  Жалмүхан,  одан  -  Ізғали,  Бахтығали,  Қүспанғали.  Ізғалидан  -  Қүмарғали,  Өтепкали. 
Қүспанғалидан  - Тимур,  Руслан,  Серік.
Қалмұрат
Кдлмүраттан  -  Малбағар,  Аса,  Маса,  Ерубай,  Ерәлі,  Серәлі,  Жанелі,  Қабит,  Жолбарыс,  Тінәлі.
Малбағардан  -  Бірәлі,  одан  -  Оразбай,  Кдлдеш,  Кддес,  Әбілхайыр,  Тышкдибай,  Әжібай.  Оразбайдан  - 
Куанбай, Тілеубай,  Байбосын.  Куанбайдан - Қабдолла, К^ібдығали одан - Әкімші, Әйіп, Ғабдылғаса, Қисмет, 
Мүрсен,  Абдіреш.  Әжібайдан  -  Жүбаныш  одан  - Жанболат.  Жанболаттан  -  Жандаулет.
Кддестен -  Сағи,  Нәби,  одан  -  Қаби,  Марат,  Самат,  Кенжебек.  Кдбиден - Артур,  Манарбек, Жанарбек. 
Маратган  -  Мүрат,  Мираш.  Саматтан  -  Кәрім.
Кдлдешген  -  Тілекбай,  Тілекқабыл,  Тәшім,  Ақылбек,  Жақсылық.  Тілеккабылдан  -  Талап,  Сырым. 
Баймүраттан  -  Өтеген,  Төлеген.  Өтегеннен  -  Досмағамбет,  Кдліш.  Досмағамбеттен  -  Батырхан,  Мүхан, 
Халел.  Қаліштен  -  Ибатолла,  Хисмет,  одан  Ныхас,  Наси,  Нәби.
Масадан  -  Жүмағазы,  Бөкәлі,  Кдралған,  Қарабас,  Нүрғали,  Кдбылда,  Кдли,  Сейі,  Куат,  Бисенғазы. 
Бекөліден  -  Ғабдрахман.  Кдбылдан  -  Әбдреш.  Сейтқазыдан  -  Темір.  Бисенғазыдан  -  Сүтей,  Шақьі, 
Шүйінбатыр,  Халден.  Шақидан -  Кдби,  Әділгерей.
Ерубайдан - Дүйсәлі,  Еселі, Шәутенбай, Жүмағали.  Шәутенбайдан -  Иманғали, Әру, Аманғали,  Мамай,

Жакдн.
Ерәліден  -  Кдсай,  Ысмағұл,  Жанғали.  Кдсайден -  Темір.  Ысмағұлдан  - Жанша,  Ихсан.
Серәліден  -  Шөкебатыр,  Қайырлы,  Қайрош,  Тіреуш,  Иманғазы,  Бекәлі,  Кдратамақ.  Кайроштан  - 
Сағындық,  одан  -  Тінәлі.  Тінәліден  -  Қарасай,  Кдзи,  Шахи,  Ескдли,  Досқали,  Мырзағали.  Карасайдан  - 
Қальш,  Сутей,  одан  -  Қубай,  Қаби,  Рахмет,  Тіреуіш,  Қадем.  Тіреуіштен  -  Сапар  одан  Түрсын,  Қайбала.
Мамайдан  - Жаманкдра,  Жәйтік,  Боштанбай,  Ершеқүл.  Жаманкэрадан  -  Нүғман,  Әкім,  Батыр,  Хайыр. 
Нүғманнан  -  Отароай.  Әкімнен  -  Дәулеш,  Батырдан  -  Кдбыкали,  Қабсалық,  Қдбдыуәли,  одан  -  Сағын.
Болтанбайдан  -  Нүғман,  Есенғали,  Жәутіктен  -  Мүхамбетқали,  Қабыш.
Сатыбалдыдан  -  Ізбасар,  Мәкіш,  Жиенәлі,  Ыбрай,  Жолбарыс,  Шаутенбай,  Қаратамак.  Ізбасардан  - 
Мухамбеткдли,  одан  -  Кдлден.  Жолбарыстан  -  Шақи,  Ораз.  Шақидан  -  Керей,  Кдрабала,  одан  -  Мүса. 
Кдратамақган  -  Кдбды,  Өтепқали.  Макіштен  -  Амантай,  Әлмүхан,  Бүлтық.  Жиенәліден  -  Әбділхайыр, 
Кдйыргали.  Ыбырайдан  -  Қыдырәлі,  Толыбай,  Ёсжан.  Шаутенбайдан -  Иманғали,  Әбу, Аманғали,Манқы, 
Нығмет,  Ахмет.  Иманғалидан  -  Қатеп,  Зейнолла.  Әбуден  -  Рахым.  Нығметтен  -  Халимат.
Ырыс
Жоғарыда  айтылғандай  Ырыстан  төрт  бала  болады  солардын  бірі  Байсеіт,  одан  -  Теке.  Текеден  - 
Итолы,  одан  -  Айқын,  одан  -  Нүржан.  Нүржаннан  ~  Мүқаналы,  Рысқали,  Кенжіғали.  Мүканалыдан  - 
Куанышқали,  Қуанғали.  Рыскалидан -  Жүмағали,  Молдағали, Жүмағүл.  Жүмағалидан -  Ерболат, Айтқүл, 
Жақсығүл.  Рыскзлиев  Молдағали  Қазақстан  орталық  партия  комитетінде  жауапты  қызметін,  Батыс 
Қазақстан облысында партия,  совет,  комсомол органдарында басқару қызметін  атқарды.  Молдағалидан  - 
Сатқүл.  Жүмағүлдан  -  Ерболат,  Қоблан,  Бауыржан,  Мереке.
Табын
Қүлжан  деген  кісі  Қарашаіа  келген  жиен  екен.  Кдрашаға  бала  болып  кеткен.  Қүлжашгаіг  -  Токдар, 
Еспен, Бигей.
Тоқтардан  -  Қарақул,  Әсім,  Кіршіл,  Дошың.
Қарақүлдан  -  Нығмет,  База,  Жөмеден,  Жәсембай,  одан  -  Ғабдолла,  Насиболла.  Әсімнен  -  Жексепбай. 
Кіршідцен  -  Рахметолла,  Әйіп.  Дошықган  -  Үзақпай,  Қажел,  Кдлел.
Бигейден -  Көбен,  Қаби.  Көбеннен -  Боранбай, Сарыкожа.  Боранбайдан -  Ғабдықайыр, Айтжан,  Сейіт, 
Зейнет.  Қабиден  -  Байқожа,  Балқожа,  Сөрсенбай.
Есеннен  -  Мақаш,  Ғайнолла,  Үмбетбай одан  -  Кддыр.  Қадырдан  -  Әйтім,  Кдрабала,  Нүргали, Айтқүл.
Кешубай
Кешубайдан  -  Сдық,  Қүсайын.  Сдықган -  Нүрғали,  Наурыз.  Қүсайыннан  - Айболат.
Қосылбас
Қосылбастан - Жанай,  Қожанай,  Бегіс.  Сүлтанов Жалғастайдың 
(1884-1973) 
шежіресінде Кржай,  Қосай, 
Шабанқара  ертеректе  қайтыс  болған  одан  өрбігендер  Бегіс  болып  кеткен деп  көрсетілген.
Бегіс
Бегістен  -  Қүдайберді,  Орман.
Қүдайбердіден  - Дауіт,  Жәнібек,  Жатыр,  Жамантік,  Тобан,  Орманкүл,  Наубет.
Төңірқүлдын 
бірінші 
әйелінен  -  Кегембай,  екінші  әйелінен  -  Малмақ,  Сатай,  Қүл,  Қүлтай.
Кегембайдан  -  Жанжігіт,  Отар.  Малмақган  -  Берістем,  Үрістем.  Берістемнен  -  Қонак,  Бабайт  Шанак, 
Жүрын,  Күлі,  Есен, Бетебай.  Қонақган - Бекі, 
Оразбай(1789-1864) 
Оразбаидан - Мам(1829-1901) Мамадан - 
Сүлеймен,  Сүлтан(1849-1929),  Еділ.  Сүлейменнен  -  Ізтүрған,  Тапаи. 
Ізтүрғаннан
  -  Мақсот.  Султаннан  - 
Қүлбай( 1884-1954)  Жалғасбай( 1894-1973). Қүлбайдан - Айнеш. Айнештен - Мақсот. Жалғасбаидан - Кдбдол, 
Кдбдещ, Мүрат.  Мүрагган -  Нүрболат,  Орын, Оржан,  Ерлан.  Еділден - Абдрахман,  Қүлакдн. Абдрахманнан
- Жанғабыл. Жанғабылдан -  Сатыбалды,  Қүлақан.  Бабай түқымдары Маңғыстау жакта.  Шанақтан -  Беголі, 
Серік,  Кдраша,  Бажат.  Күліден  -  Шілжан,  Мырзатай,  Өтес.
Екінші  әйелінен  -  Малтай,  Белее.  Есеннен  -  Баламбай,  Қосаяк,  Ожакдн,  Дожман.
Бегістің  Қүдайбердінің  баласының  Дауіттін  үрпактарының  тарылымы:  Орманқүл,  Наубет. 
Орманқүддан - І ^ а у л ы , Жақсымбет, Нышмет. Нышмегген - Қүрамыс,  Наеер  Мүстажап, Алтай, Рамазан. 
Қүрамыстан  -  Бегайдар,  Бибіт,  Бекет,  Медет.  Насерден  -  Асылан^ Асьілхан  Асылбск.  Алтаидан 
Етдас. 
Рамазаннан  -  Миржан,  Мирас.  Наубетген  -  К^істаубай,  Шопанай.  Шопанайдан  -  Ескззы.  Ескдзыдак  -

Досказы.  Досказыдан  -  Досалы.  Досалыдан  -  Бегәлі,  Мухан.  Бегәліден  -  Досмағамбет,  Нүрмағамбет, 
Жасмағамбет,  Қыдыр.  Досмагамбеттен  -  Рақым.  Рақымнан  -  Бахыт,  Дүйсенғали,  Жексенғали.  Бахытган  - 
Әлібек,  Ербол,  Ермек.  Дүйсенғалидан  -  Әсети.  Жексенғалидан  -  Арман,  Ахан,  Алмат.  Жақсымбетген  - 
Базарғали,  Кенжеғали.  Мүкэннан  -  Хасанғали,  Ахат,  Шаяхмет,  Мырзахмет,  Жүмахмет.
Қожанай
Қожанайдан- Бөлек.
Қосай
Қосайдан  -  Шабанқара  (Піштанай)  -  оның  бірінші  айелінен  -  Түгелек,  Дангыр;  екінші  айелінен  - 
Кдлыбай,  Толыбай,  Сүгірбай,  одан  -  Шалбар,  Айымшакд,  Қарагүл,  одан  -  Елберген,  Алдаберген,  Домбай, 
Алдонғар,  Қүрманалі,  Жүмабай.  Алдабергеннен  -  Кдламғали,  Сейткали,Түсіпкали,  Байдолла,  Жүмағали. 
Кдламгалидан  -  Кдлидолла,  Кдмңцолла,  Қисмет,  Жүмагелді,  Изтілеу.  Қисметтен  -  Төкеш,  Мүқит,  Болат, 
Ораз.  Қаламғалиев  Мүқит  Қисметүлы  педагогика  ғылымдарының  докторы  профессор,  ЖҒА  академигі. 
Сейткалидан -  Кдбдолла,  Шапай.  Байдолладан  -  Серіккдли,  Жолдаскали,  Молдаш.
Жанай
Жанайдан -  Күлкеш,  Қаркдра.  Кдрқарадан  -  Ізбасар,  Шакдй,  Бекбауыл,  Түрке,  Алтыкара.  Бекбауылдан
-  Шеркешбай,  Кенжеғүл.  Кенжеғүлдан  -  Кдаем.  Алтыкарадан  -  Кдрабала.  Кдрабаладан  -  Ерғали,  Сабыр, 
Сапа,  Оқас.  Ергалидан  -  Қожа,  Жүніс,  Дыныш,  Куаш,  Арыстан,  Әліп.  Қожадан  -  Сәйдок,  Абу.  Сайдоктен
-  Амангелді.  Абуден  -  Абай.  Жүністен  -  Зинолла,  Қайырғали,  Кдма,  Кдбош,  Әліп.  Зинолладан  -  Оразбек, 
Тимур.  Дыныштан  -  Теміртас.  Кдбаштан  -  Нүрлан,  Руслан.  Арыстаннан  -  Кддем.
Әліптің біріші өйелінен -  Зүлпар;  екінші өйелінен -  Шәйіп.  Шайіптен -  Бақгыбай,  Сүпі,  Зинат.  Супіден
- Асхад,  Ермек.  Зинаштан -  Света.
Шақай
Шақайдан  -  Есен,  Күлкеш,  Женнет, Айғана.
Есен
Есеннен - Ырсай,  Самай,  Елтүзер. Ырсайдан- Бодық,  Шағыр, Жарықбас, Доғалақ,  Шаңқара.  Шағырдан
-  Нарқозы,  Аққозы,  Байқозы.  Елтүзерден  -  Жанкүтты,  Малқүтты,  Жолан.  Малқүтгының  бөйбішесінен  - 
Қалдыбай, Дәулет;  тоқалынан  -  Көтеней,  Божай,  Сәнтай.
Көтеней
Көтенейдің  бәйбішесінен  -  Әйтімбет,  Бәйімбет,  Байғүл,  Малай;  токзлынан  -  Дос,  Жандос,  Алдос. 
Жандостан - Бөдік, Әтембек,  Еркебай, Серкебай.  Бәдіктен -  Шойтас, Қойбас, Байбас, Қорқыт Шаңқарадан
-  Ертоғай, Қосай, Шайқымәлі, Әкімөлі.  Қосайдан - Жүсіп. Жүсіптен - Қадият. Кддияттен - Кдцем. Самайдан
- Сүйіпдік,  Шөкен, Сырлыбай, Тоя. Тоядан - Аққайыс, Ақеділ, Байғожа, Бақгығали. Аққайыстан - Сөнкібай, 
Тілеп,  Бахыт,  Хүбайдолла,  Зинолла,  Айтқали,  Шапіт,  Ибат.  Күлкеш
Күлкештен  - Дүкенай,  К^шыш,  Етжемес,  Байғүл,  Таңқожа,  Меңдібай,  Қайып,  Садық,  Сүйіндік.
Дукенайдан - Арыстан, Жүсіп,  Қыдыр,  Жүмағали. Жүсіптен - Сымботголла.  Сымбогголладан - Сембай, 
Қалиахмет,  Мереке,  Бекжан.  Қалиахметтен  -  Біржан.  Етжеместен  -  Маңқай,  Жоламан.  Маңқайдан  - 
Бердіғали,  одан  -  Өмір.  Өмірден  -  Дулан,  Өткенғали.  Өткенғалидан  -  Хасан.  Хасаннан  -  Жүсіпқали. 
Жоламаннан  - Аманғали.  Майбастан  -  Қүрақ.  Қүрақган  -  Жүмағамбет.  Жүмағамбеттен  - Аухат  ақын.
Сүрасаң  менің  атым-Аухат  ақын,
Телмеңдеп жас алпыскд келді жақын.
Жасаған  кешірімың  көп,өзің  кешір,
Байлардың  тартып жедім,мал  мен  кдқын,
Оралдан жылқы  айдадым  өңшең  ала 
Осыдан осы жылқы бойға сіңсе
Тағысын тағы  алармыз  қосшы  бала  - деген  өлеңі болған.
Танқожадан  -  Сады,  Сақаман.  Садыдан  -  Сарыбас,  Жылан,  одан  -  Есмағамбет,  одан  -  Жалмағамбет, 
одан  - Жантолы,  одан  -  Өтәлі, одан -  Сейткдли,  одан - Саткэли,  одан -  Батыр.  Батырдан  -  Талғат,  Самат.
Сәңкібайдан  -  Шаймүханбет,  Ділмүхамбет.  Ділмұхамбеттен  -  Фарид,  Дабыл,  Аманжол.  Ақедідден  - 
Ихсангали,  Бекмүқамбет,  Жармағамбет,  Кешек,  Даулет,  Мүхамбетқали,  Айсак,  Нүржан.  Нүржаннан  - 
Сарсен.  Сарсеннен  -  Аскар.  Аскдрдан  -  Серік.  Шөкеннен -  Мүхан.  Мүханнан -  Сүтемген.  Сүтемгеннен - 
Жүмағали.  Жүмагалидан  -  Мерген.  Мергеннен  - Аманжол,  Шаңбай. Аманжолдан  -  Марат,  Болат.
Женнетген - Үмбетбай, Наурызбай. Үмбетбайдан - Қыстау, Жапы, Кдмыс.  Наурызбайдан - Орыс, Барыс, 
Беке,  Тумен.

Байсейіт
Байсейіттен  - Жайық,  Ессигұл,  Қаратоқай.
Ж А Й Ы Қ
Жайық  жеті  баулы  Беріштің  үлкен  бөлігінің  бірі.  Оның  үрпақгары  Кіші  жүздің  жерін,  онанда  асып 
Сыр  бойын,  тіпті  терістік  аймакгыда  қоныстанған  .
Жайықган -  Бақалай,  Науырыз, Даулет, Тыныс.
Бақалай
Бакдлайдан  - Арықпан. Арыкііаннан  -  Есназар,  Сатыбалды.
Есназардан  -  Шүбар,  Көтей,  Жалантөс.  Шүбардын  бірінші  айелінен-  Мырзагелді,  Қожагелді,  Жаман, 
Жалмырза,  Избасар,  Куаңдық,  Сүіңдік, Бүркіт,  Кенже; екінші айелінен - Байкелді, К^йып  Тоғызақ  Сегізек. 
Шүбардың  Куавдығынан  -  Ма-:клра,Шанай,  Төлес.  Шанайдан  -  Жьшысбай,  Мошан,  Шыыияз.  Шынияз 
жырау  -  акын  1819  жылы  Сартөбеде  туған.  Толғауларында  Ресей  патшалыганың отаршылық саясатынын 
манің ашкерілейді.  Шыниязда:
Руымды  сүрасаң Беріш -  Жайық,  Шүбармын,
Сөйлер  сөзге  қүмармын,
Ак сүр  аттың мойнына,
Алтындап тақкдн түмармын,
Әрі де  бері сөйлесем,  шығанақган шығармын...  яемесе 
...  Болғанда біздер Алшын  Кіші жүзбіз,
Сөйлесем айткэн  сөзге түсінерсіз,
Нарындай мекен  еткен  қонысты  алса,
Кенедей  бірден екі  кішірерміз...  - деген жолдар бар.
Сатыбалдыдан -  Қүттығай, Айбас,  Жанүзак.
Қүтгығайдан  -  Кебек,  Керпе,  Кдзангап,  Кіісболат,  Тасболат,  Байболат,  Елші,  Кешу.  Айбаста.,  - 
Тайсойған,  Сары,  Мамыр,  Бектемір,  Талғар.
К^зангаптан  -  Кешет,  ода„  -  Қосуак,  од.н  -  Шонат,  Есет.  Ш о„а™ „  -  Жамак,  Оиғарбай.  Жамакп,,,  -
Көбейсін,  Есболсын,  Демесін,  Сүйесін.
Көрпеден  -  Саркси.Жүніс.  Саркеннен  -  Қосдаулет,  одан  -  Балпан,  одан  -  К^нат,  одан  -  Кдбдол.
Кебектен  -  Сарсен,  Қодамбай,  Арыстаналы,  Арыстанғали,  Сеиіт.
Елшіден  -  Өтек,  Жолдыбай,  Кдрымыс,  Қойбағар,  Есенаман,  Өтепбеген, 
у
Кешуден  -  Томан,  Кетебай.
К^саболагган  -  Әлду,  Қосан,  одан  -  Жайылпш,  Тіле„,  Сат^руакгы  адам  болган>.
Тасболаттан  -  Қарамен,  Мошай,  Мендібай,  Жанбырмай.


тяйгапа
  Тайсойған.  Мамырдан  -  Байбура,  Токбура,  Салық. 
Айбастан  -  Мамыр,  Сары,  Бектемір,  Таигар»  , 
Аманжол, Ержан, Жаран, Шонак, Қыржыбаи.
Тоқбурадан - Биіс,  Нүрмүханбет, Есмүханбет, Жолан, 

т 0таяк  Түрлы.  Тайсойғаннан  -  Ескара,
Сарыдан  -  Тыныштық,  Жанібек,  Баубек.  Бекгемфден 
Дүйсенбі,  Токбай.
Жанқара,  Бегісбай,  Тілеу,  Кднбар,  Тіналі.  Тайгарадан  -  Тоғаи,  Сасык,  «  
„ удн  Копащ

'Грігрй
  Жапап.  Алдардан  -  Жанбырбаи,  Куан,  Крпаш. 
Жанүзақган  (Игілік)  -  А д а ^   Жадігер, 
Балтадан 
-  Мамеш.  Жанүзақ  атасынан  - 
Надір,
Жадігерден  -  Есенбек,  Шошыбай,  Атембек,  Ть 
' ТПяГ7ЯИ  Жанүзак үрпагымын  бір  бөлігі  Астрахан, 
Сисенбі.  Надірден  -  Нығмет,  Хайролла.  Сисенбщен  - 
Ш ала н^
ж а н у р ^
Саратов,  Самара  облыстарывда  орналыскан  олар  түр
Токдақ
Токпактан  -  Кгсышау. 
^
  Нүрссйі  3шІСТКШ,а,
Қдсымтаудан  - Арыстан.  Арыстаннан  -  От 
’ 
_  Жүсіп  Жүсіптен  -  Асылбек,  Акылбск. 
Нүрсейіттен  -  Кдлиолла,  Аманжол,  Әлібек.
Наурыз
_  
пгс*
  Тіпгүкеден  -  Есіркеп, Ағатай,  Шагатай,Сарт, Үркін. 
Жайықгың екінші баласы  Наурыздан -  Тшеук  •
203

Есіркеп
Есіркептен  -  Еділ,  Жаңғабыл.  Жанғабылдан  -  Түркебай,  Күштік.  Түркебайдан  -  Баярбай,  Боранбай, 
Көшен,Кдржау,  Қозыбақ.
Баярбайдан  -  Байғазы,  Стамғазы,  Жүмағазы,  Жоламан,  Аманжол,  Төлеген.
Боранбайдан  -  Есенаман,  Шанан,  Қүрманбай.  Көшеннен  -  Шөкен,  Қүлен,  Биеке,  Қүдайберген.
Қаржаудан -  Есенгелді,  Есембек.  Есенгелдіден - Жайман,  Қүлан, Дүйсалы.  Жайманнан -  Мүхамбедияр. 
Мүхамбедиярдан  -  Қуанғали,  Рахмегжан.  Куанғалидан  -  Куаныш,  Амангелді,  Амантүрлы.  Амангелдіден  - 
Адик,  Мақсат. Амантүрльщан -  Мүрат,  Болат.  Күланнан - Аман,  Есжан.  Есжаннан -  Сағынай.  Сағынайдан
-  Орынбасар,  Орынғали.
Дүйсәліден  -  Суфалдияр.  Суфалдиярдан -  Бақытжан,  одан  -  Жолдығали,  Асхат.  Есембектен  -  Досжан. 
Еділден  - Сарт.  Сарттан -  Ерше,  Нүрша,  Үртік. Үртіктен -  Қосқара,  одан -  Сүйіншәлі,  одан  -  Шортанғали, 
Дәрғожа. Дәрғожадан  -  Қожағүл,  Крйшығүл,  Бақгықожа.
Ағатай
Агатай Беріштіц үранына айналған батыр,  одан - 
Айболат,  Бокай,  Қауат, Атабай,  Жәнібек,  Серкіпен.
Айболаттан  -  Орысбай,  Қүсеп,  Абдікарім,  Қосыбай,  Байкүшік,  Есбатыр,  Ағым,  Сексенбай,  Алибек.
Боқайдан  -  Бегәлі.  Бегәліден - Жабал,  Тайман,  Сайым,  Тоғай,  Бисары,  Көшер,  Қашау,  Аймағанбет.
Жабалдан  -  Ормамбет.  Ормамбеттен  -  Рах,  Нүғман.  Рахтан  -  Шөріп,  Мардан,  Жардем.  Шәріптен  - 
Шамшиден(шежіреші).
Исатай  шежіресі
Тайманнан  -  Исатай,  Нысанбай,  Әлібай,  Төлебай.
Исатай  Тайман  үлы(1794-1838)  Бөкей  Ордасындағы  үлтазаматтық қозғалысының  басшысы,  батыр, 
кеменгер,  косем.
Исатайдан  -  Жақия,  Оспан,  Досмағамбет,  Дүмдиян,  Әлпияр,  (Дүлзада)  қызы.  Жақиядан  -  Шахмет. 
Бүдан - Әмет, Сары,  Шамақ, Танқаш, Акан, Амет, Сары. Шамақган - Оңғарсын, Кдбдіреш, Жүмаш,  Оразбай, 
Қүрман.
Досмүхамбеттен - Қодар, Садық, Кдли.  Қодардан - Текен, Бабас,  Қожас, Акас. Текеннен - Шайдолла, 
Самиғолла. Садықган - Момын, Ізмүхан. Момыннан - Бекмүхан, Баймүқан, Мөжит. Ізмүханнан - Қүлжәміш. 
Қожастан  -  Зидеш,  Анош.  Бабастан  -  Кдмидолла,  Қалимолла,  Ләпи  одан  -  Марат.
Дүмбияннан  -  Отепқали,  Түсіпәлі,  Сыралы,  Қаделі.  Қарес.  Отепқалидан  -  Сәлен,  Ғүбайдолла, 
Ибраһим,  Хамза,  Кишекен.  Соленнен  - Әдеһам,  Кәрім,  Кдбдол.  Ғубайдолладан -  Зүлпыкар-  Ибрагимнен - 
Махамбет. Хамзадан  -  Сайдол,  Зинор.
Нысанбайдан  -  Қайымбет,  Ситекен,  Шерғали,  Жапарғали,  Менғали,  Нүртаза.  Әлібайдан  -  Ерғали, 
Дауым,  Нүрғали,  Даулетксрей,  одан  -  Нығметолла,  Хами.  Нүрғалидан  -  Халима  (Отеғалиева)  -  белгілі 
халық ақыны,  композитор  Қапан  Мусиннің анасы.
Даулет
Даулетген  - Дүйсе,  Қара,  Түмаш.
Дүйсе
Дүйседен  - Түрымтай, Жарылғас.
Түрымтайдан  -  Базар,  Жылыс,  Мендібай,  Кднай,  Қүгтыбай.
Қүттыбайдан  -  Дауленбай,  Бейбіт,  Зейін,  Ғабден,  Қүдайберген,  Сырлыбай.  Дауленбайдан  - Алтыболат, 
Бекболат,  Жанболат,  Тілеубай,  Ескене,  Естай.  Алтыболаттан  -  Сейтімбет,  Қарабала,  Әлмағамбет. 
Сейтімбеттен  -  Сүйеу,  Зинолла,  Ермекәлі,  Мүхамбетәлі.  Қарабаладан  -  Қуан.  Әлмағамбеттен  -  Күлжан. 
Бекболаттан - Мыңбай, Майхан, Беркәлі,  Еркінәлі. Мыңбайдан - Жүмағазы, Толан. Жүмағазыдан - Мүхтар, 
Қидар.  Толаннан  -  Ақкдли,  Иман.  Аққалидан  -  Көбен.  Иманнан  -  Крйбағар.  Майханнан  -  Смак,  Жақия. 
Смақган - Камерден,  Мүкаш.  Еркінәліден -  Әжғали,  Кджығали.  Жанболатгтан -  Ермагамбет, Досмағамбет. 
Есмағамбеттен  -  Қагіар,  Жапар,  Кдцрахман.  Тілеубайдан  -  Жалмамбет,  Ермамбет,  Еспембет.  Еспембеттен
-  Жатал,  Исакай.  Ескенеден  -  Жағыпар,  Кдлық.  Естайдан  -  Шамер,  Оразай,  Өтетен,  Охабай,  Шамшиден. 
Кднайдан  -  Бейбіт.  Бейбітген  - Ақжігіт,  Жаманжігіт,  Байжігіт,  Мыңжігіт.
Жарылғастан  -  Мүханбет,  Марка,  Орақбай,  Токай,  Айтқүл,  Қылыш.  Орақбайдан  -  Нүрғали,  Елемес, 
Төлеген,  Күсен,  Тінәлі,  Шегір.  Нүрғалидан  -  Бекше.  Елеместен  -  Әліш.  Төлегеннен  -  Үбі.  Үбіден  -  Үса. 
Күссннен - ЬІрсалы. Арабданнан - Оте. Отеден - Көбек.  Көбектен - Толеке.  Төлекеден - Жымық. Жымықган
-  Хаймолда.  Хаймолдадан  -  Усағали.  Усағалидан  -  Ғабдірахим,  Ғазез.  Ғабдірахимнен  -  Кдцір.  Кддірден  - 
Қдйрат,  Кднат.  Ғазезден  -  Руслан.

Дүйсенің үрапгы Көккөзден -  Нүрпейс,  одан -  Көпболсын, одан - Өтеғали, Мудат. Өтеғалидан - Кдзым, 
Әзы.  Кдзымнан - Жанбырбай,  Наурызбай, Танатар. Әзімнен - Нүржаубай, Сарсенбай, Жексенбай,  Еділбай. 
Мудагган  -  Қасым,  Қадыр,  Садыр,  Әділ.  Қасымнан - Талгат,  Сағат.  Садырдан -  Сакен,  Ильяс.  Сакеннен -
Махамбет.
Кдра
Қарадан  -  Есеналі,  одан  -  Алдияр,  Мадияр,  Қүдайсүгір,  Өтеген.
Мадиярдан  -  Жанібек,  Жайлау,  Қыстау,  Пышакай,  Көрпеш.
Алдиярдан  -  Қүлкелді,  Жылкелді,  Үсен,  Байкелді.
Өтегеннен - Түрлан, Түрымбет,  Есбол, Қалдыбек.  Қара үрпағы Жаукештен - Шорабас, одан - Серіккали, 
одан  -  Еділ,  Жайық.  Шорабасов  Серікқали-тіл маманы,  ғалым.
Тумаш
Тумаштан  -  Ерназар,  Жаубасар,  Сейт,  Нияз,  Өмірзақ.
Ерназардан  -  Алдар,  Абдан,  Мәнтей,  Көшім.
Алдардан  -  Есенбай,  Байтоқа,  Таймас,  Мендіке,  Тілеке,  Қозыбақ.Алдар 
(1750) 
кіші  жүзге  белгілі  би. 
Оның  үрпағынан  елге  белгілта  болған  адамдар  көп.  Мөкенүлы  Төремүрат 
1895 
жылы  Ресей  патшасын 
тақка  отырғызу  рәсіміне  кіші  жүзден  кдтынаскдн  бес  адамнын, бірі,  мезгілінде  өкім  болған.
Абданнан  - Жайылған,  Жарас,  Көней,  Мүней,  Мөстек.
Мөнтейден - Аю,  Бапан,  Бозай,  Боздақ,  Несіп,  Танат.
Көшімнен  -  Қосым,  Тілеу,  Көрпе,  Итбол,  Кенже.
Сейіттен  -  Үрсей,  Төлек,  Бейбіт,  Тілеке.
Үрсейден -  Жазала,  Мазала,  Қүрмысы,  Естеміс,  Бесбай.
Төлектен  -  Бітік,  Еділ,  Кдбақ,  Байғазы,  Кетік,  Толыбай,  Кдржау.
Тілскеден - Асан, Үсен, ЖабагыАсаннан - Байнақ(1793-1865).  Байнақган - Машак(1825-1880). Машактан
-  Досмүхамбет( 1850-1909).  Досмүхамбеттен  -  Халел(1884-1938),  Хасен. 
үйымының жетекшісі.  Халелден  -  Әділхан, Абдал.  Абдалдан  -  Талек.  өле 
Таңқай.
Толыбайдан  -  Жанабай,  одан  - Жүмағазы, Жанғазы,  Даулет, Түрбай. Жүмағазыдан  -  Нүркуат,  Жүмай, 
Әндір,  Сүлтанберді,Жапарберді,  Еділ,  Қойкелді,  Жалан,  Жүма  к.
Жүмайдан  -  Кенжегали, А я п ^ и ,   С ейтк^и;
Мүраткали,  Оразгали,  Рысқалы,  Нүрғали,  Ра^ за» ’ ^ ат^   м  № ьІМ   Клсымнан  -  Аскдт.  Ғилымнаи  - 
Нүрғалидан  -  Нүрболат,  Алихан.  Аяпкалидан  -  газез,  гил 
,  іуи
Рүстем.
Еділ
Еділден - Жабағы, Жанай,  Қабак,  Мәтеш.
Жабағыдан  -  Бірәлі,  Біркен,  Жаналы,  Сейіт,  Нүртай.
Бірәліден  -  Қүлшық,  Есмырза,  Есмағамбет, 
^ н Г ғ ^ е з д е н ^ Ж қ с ь іл ы қ , Халық.
Биғали.  Бәйіштен -  Насыр,  Ғазез,  Мүрат.  Насырдан - Ерс 
.
тгтт  Ywn^pTTeH -  Айткали,  Бекқали.  Айткдлидан  -  Окдс, 
Есмырзадан  -  Қүрман,  одан  - Хисмет,  Сисенғали. 
идан  .  Калимолла,  Өтеғали,  Өмірболат.
Орақ.  Орақтан 
-  
Жамбыл. 
Б е к к а л и д а і і - А р м а ^  
0 т е г а л в д а н  
.  Бауыржан,  Ержан.  Бауыржаннан 
- 
Кэлимолладан  -  Қазбек,  Кдиырбек,  Акылбек,  ° Р  

Саржан,  Нурлыбек,  Жақсығүл.
Нуржан,  Жоламан,  Роман.  Ержаннан  -  Бекзат.  Өмірболаттан 
саржан, 


Садыр.  Кдбирден  -  Рыскали,  Калимолла,
Есмагамбеттен  -  Есенғали,  Аманғали.  ЕесіігалВД 

Калимолладан  -  Берік,  Серік.  Беріктен  -
Жалел,  Рыскалңцан  -  И саи й ,  Ерлан,  одан  -  Ержаа  O W
 
ш  
_
Кдтңмолла. Жалелден  - Жайык.  Ерлік.  Садырдан  -  Орак,  Аманғалвда
„ 
Кижян  одан - Жүмабай,  одан  -  Малик,  Моди. 
Нүржаннан  -  Нүртай,  Елеш,  Елжан.  Нүртаидан 
>
к 
гги  Уәлиев Бакгыгали 1938-1955 жыддар аралыгында 
Елештен - Уәли, Әби. Уәлиден - Кдаырғали, Ьақгы 
_  
сайланған, көп жылдар Жымпыйты, Жаңагала, 
үш рет Кдзақстан республика Жоғаргы Советіне депутат 
кызметын аткдрды. Балалары - Клара, Дапияр,
Ф у р м а н о в , 
Ш ы ң ғь ір л ау ау д авд ь іқ атк д р у к о м теттн щ  
р 
комсомол  К0МИтетінің  бірінш і  кдтшысы,  кейін
Лазарь,  Светлана,  Вячеслав,  Айболат.  Клара 
кызметге  бодцы.  Даниярдан  -  Карл,  одан  -  Арман, 
облыстық  партия  комитетінде  көп  жылдар  жауа 
КяПИМОЛЛа  Төлеуғали.  Калимолладан  - Аскар,  одан  - 
Лазарьден -  Кдйрат. Айболагган  -  Руслан.  Эбиден  - 
тт  ’  м  Бюканнан  -  Мөлік,  Мади,  Кеижебай. 
Талгат,  Тельман, Жанбыл.  Мендештен  -  Сагангаш ,  одан  нүры  • 
...........■ т и И Ш П Ш П

Елжаннан  -  Мендеш,  Әбеш,  Набидолла.  Мендештен 
-  Сағынғали,  одан  -  Нүрым,  одан  -  Махмуд. 
Набидолладан  -  Қуанышкдли,  Сүлтым,  Сансызбай.  Қүанышқалидан  -  Сарсенбай,  Бисенбаи,  Нүрғали, 
Жақсығали. Сарсенбайдан - Біржан, Нуржан. Бисенбайдан -  Максим. Жақсыгалидан - Нартаи. Сансызбаидан
-  Серікбай,  одан -  Ниетбай,  Нурасия,  Рахман,  Рахим  (Егіз),  Нүркадия.  Кдлемнен  -  Сейткдли,  Ғазез.
Беркіннен  -  Дінім,  Өтәлі,  Айтжан,  одан  -  Жүбан,  Сүпығали,  Жүмалы,  Байхат,  Жолай,  одан  -  Сырым. 
Жүбаннан  - Жаслан  .
Жаналыдан  -  Түрақ,  одан  -  Салық,  Садық,  Бекболат,  Алдонғар,  Камали.  Салықган  -  Шәріп,  Шадияр. 
Шәріптен -  Қайыр,  одан  -  Жәнібек.
Садықган  -  Отар, Үлпақ,  Мүхан.  Отардан  -  Ишанғали,  одан  -  Таскдли.  Үлпақган  -  Түрсынбай,  одан - 
Айбек.  Мүханнан  -  Нағым,  одан  -  Ибрайым,  Әлібек,  Жүмабек,  Кддырбск.
Бекболаттан  -  Қажидсн,  одан  -  Кдлихан,  Сыдыхан.  Кдлиханнан  -  Серікбай,  Бисенбай,  Жақсыбай. 
Серікбайдан  -  Избаскдн.  Бисенбайдан  -  Жүсіп,  Өтешкзли.  Сыдыханнан  -  Қүрманғазы,  одан  -  Мүрадым. 
Алдонғардан  -  Мардан,  одан -  Аскар,  одан  - Алтай.
Камалиден  -  Куан,  Жылқыбай,  Мағзомгерей  (Кереш).  Куаннан  -  Шынболат,  Жүмағали,  Ақболат, 
Сабыргали,  Шынболаттан  -  Бекжан,  Сулеймен,  Әбілсейіт.  Жылқыбайдан  -  Түрарбек.  Мағзомгерейден 
Сегізбай,  Марат,  Сүнғат.  Сегізбайдан  -  Нарымбек.  Сүнғатган  -Ерназар,  Ернияз.
Жанайдан  -  Шабан,  Байтен,  Қонқаш,  Тілеп.
Шабаннан  -  Бөлеш,  Маштақ,  Әли,  Кдли.  Бөлештен  -  Тасболат,  Сибағат.  Тасболагган  -  Есен,  одан  - 
Аскар,  Ақылбек,  Аспанбет.  Сибағаттан  -  Елеусін,  Ерес.  Елеусіннен  -  Ерғали,  Сабырғали,  Серіккзли.
Байтеннен  -  Смағүл,  одан  -  Халел,  одан  -  Куат,  Маулет,  Манарбек.  Куаттан  -  Айбар  Мадияр,  Ернар, 
Фархад. Айбардан  -  Шалхар.  Маулетген  - Артур,  Тимур.
Қонқаштан  -  Демеу,  Кдйып,  Шебік,  Айып.  Демеуден  -  Жардем,  одан  -  Аутеш,  Латип,  Қапай,  одан  - 
Руслан.  Кдйыптап  -  Жүмабек,  Барит.  Жүмабектен  -  Жоламан.  Шебіктен  -  Есләм,  Қойшы.  Есләмнан  - 
Куанышкзли, одан - Жасбуын, Жүмағали,  Руслан, Абай, Дархан. Жасбуыннан - Аслан,  Рүстем. Жүмағалидан
- Жанболат,  Мүрадым. Абайдан - Жайық.  Қойшыдан  - Тілекқабыл,  одан -  Бейімбет, Асланбек,  Манарбек. 
Бейімбеттен  -  Нүрбек,  Мейірбек,  Алтымбек,  Заманбек.  Манарбектен  -  Айбек.
Айыптен  -  Түрмүхан,  Әжіғали,  одан  -  Ермүхан  (Ерес),  Ерғазы.  Ермүханнан  -  Серікқали,  Беріккдли, 
Дүсембай,  Ертай.  Серіккалидан -  Нурай.  Ерғазьщан - Аслан, Асылхан,  Мүратқан.  Тілептен -  Кдбес,  одан - 
Жакия,  одан  -  Барит, Тарих.  Барштан  -  Юнат.  Тарихтан -  Талғат,  Ринат,  Бекзат.
Сейіттен  -  Бірөлі.  Бірөліден  -  Қүлмық.  Қүлмықган  -  Байіш.  Байіштен -  Ғазез,  Насаыр,  Мүрат,  Иғами. 
Ғазезден  - Жақсылық.  Жақсылықган  -  Ержан. Жүмабектен -  Тастай.  Тастайдан  -  Талғат.
Телектің Еділ үрпақгары Бөкей орда ауданывдағы бүрынғы Қүрманғазы совхозының териториясындағы 
Қүрманкөл,  Қырқоба деген  жерлерді жайлаған.
Жаубасар
Жаубасардан  -  Өмірзақ,  Сөмеке,  Барғана,  Түрғана,  Күлмәлі.
Өмірзақган  -  Байгел,  Тонаша,  Борт,  Қостан,  Бостан,  Жылқайдар.
Тонашадан  -  Наурыз,  Сарқыт,  Мүқаш. Наурыздан - Бисен, одан - Танат,  одан -  Болат,  Темір,  Сайлау, 
Сенбай.  Мүкаштан -  Бисенғали,  Сүлтанғали, одан -Жаумбай,  Боранбай,  Сүйеу.
Борттан  -  Жүмағали,  Кднапия,  Қали.
Жылкайдардан  -  Үдер,  одан  -  Демесін.  Демесіннен  -  Биғали,  Даулетқали,  Мерғали,  Ерғали,  Айткдли. 
Мерғалидан  - Тастай, Төлеуғали.  Тастайдан  - Төлеген,  Өтеген,  Қайырбек.  Төлегеннен  -  Асылбек,  Нүрбек. 
Өтегеннен - Орынбек, Әділбек,  Кдйырлы.  Төлеуғалидан - Бақытжан, Бауыржан, одан - Әкежан. Айткдлидан
-  Хангерей,  Кдбдыкайыр,  одан  -  Нүрлан,  Ерлан.  Хангерейден  -  Ержан.  Мерғалиев  Төлеген  Жанғала 
ауданың  әкімі.
Жанғала ауданындағы  Тонаша  атасынан  шығатын  Бәжі,  Кекенқара,  Қүбаш,  Саркен,  Нүркд.
Бәжден - Байгелді, Абдрахман, Сөлім.  Кекенкдрадан - Сисен, Табанша, Кенетай. Сисеннен - Аманғали, 
одан -  Болат. Табаншадан - Избасар,  одан - Ишанғали,  Мергенғали.  Ишанғалидан - Аскдр.  Мергенғалидан
- Жүмагерей,  Бақтыгерей.  Кенетайдан  - Есқали, Доскали.  Қүбаштан - Жалмағанбет, Тасмағанбет,  Жантас. 
Жалмағанбетген -  Измағанбет,  одан -  Нағым,  Кдйыргали,  одан -  Зинеш.  Тасмағанбеттен  -  Есқали,  Қүмар, 
одан - Дүйсен.
Соркеннен  -  Төлеш,  Молдығали,  Тілекқабыл.  Төлештен  -  Кенжеғали,  одан  -  Жаукдра,  Нариман. 
Жаукэрадан  -  Ерболат,  Жаскаират.  Тілеккдбылдан  -  Шаған,  одан  -  Рахметолла.
Нүркддан  -  Өтеген,  Есжан.  Өтегеннен  -  Райыс,  Қүспан,  одан  -  Жақсыбай,  одан  -  Болат,  Талғат,

Марат.Есжаннан  -  Бошан,  одан  -  Кдйсен,  Мендіхан,  Хамит.  Кдйсеннен  -  Мирас,  Болат.  Мендіханнан  - 
Мақсот,  Жарас,  Окас,  Орынбасар.  Хамитген  -  Мәннәп.  Избасаров  Ишанғали  ұзақ  жылдар  Кдзақстан 
КПОК  -  нің бірінші  хатшысы Д.А.Қонаевтың қорғаныс  мәселесі жөніндегі көмекшісі  болып істеген  адам.
Махамбет шежіресі
Жаубасарүлы  Қүлмәліден  -  Өтеміс,  Шыбынтай,  Жақсылық,  Крбылбай.
Өтемістің үрпағы - Қожакмет, Ибрагим, Хасен, Махамбет, Бекмағамбет, Досымайыл, Әйіп, Сүлеймен, 
Тоқгамыс,  Сымайыл.
Өтемістің  1-ші  әйелінен  -  Тоқгамыс,  одан  -  Сүлтануәл;  2-ші  әйелінен  -  Бекмағамбет,  Махамбет, 
Қожахмет;  3-ші  өйелінен  -  Сымайыл,  Сүлеймен;  4-ші  әйелінен  -  Ибрагим,  Әйіп,  Хасен,  Досымайыл.
Махамбет  Өтемісүлы(1804  -  1846)  батыр,  акын.  1836  -  1838  ж.ж.  қалықгық үлт -  азатгық кетерілісінің 
рүхани 
басшысы.
Қожахметтен  -  Мүса,  Мейірім,  Әкім,  Лүқпан.  Мүсадан  -  Қарабала,  Есенғазы,  Жүмағазы,  Қоқаш. 
Мейірмнен  -  Мырзағали,  Мерғали.  Әкімнен  - Жолмырза,  Бинөлі,  Арың. Лүқпаннан  - Жүмат.
Ибрагимнен  -  Сүлтануәйіс,  Жансүлтан.  Сүлтануәістен  -  Қүлкдйыр,  одан  -  Әмии,  Кдзиым.
Хасеннен  - Әбіл,  одан - Кдбдолла.  Қабдырханнан - Тауман.  Кдбдолладан - Эжен,  Ислам, Амангелді,
Бағытжан.
Махамбегтен  -  Махмет,  Нурсултан,  одан -  Сағабай,  одан -  Мырзалы,  Шәкір.
Бекмагамбегген  -  Мәнше,  Шапақ одан  -  Еламан.
Досқалидан  -  Есей, Дабке.  Есейден -  Саганғали. Әбілден -  Бисенғали, одан - Ерюнғли, Дөулеткзли, 
Айғали.  Макүлдан  - Тәйіс,  Боранбай.
Шыбынтайдан  -  Тілес,  Тілеміс,  Байтілен,  Байдеу.
Тілестен  -  Ықылас,  Иса,  Уса,  Есжан.  Ықыластан  -  Майжан,  Т а й м а г а м б е т ^ н б с Т ’  ^ г ы г е р е й , 
Дәулетбай,  Бисембай,  Есболай.  Усадан  -  Мевдіғали,  Макүл.  Исадан  -  Қүмар,  Мүкдн,  Сеиіт.  Есжаі 
Кдреш.
Тілемістен - Айса,  Сүйінәлі, Дүйсенбі,  Жөмел, Жакдп, Қодар. 
m
S
I
Шадияр.  Салімгерейден  -  Берден,  Жанабай,  Жәнгірбай.  Бсрденнен 

Махамбет  Исатай
Мөлік  Қерештен 
Мэден,  Далабай.  Мәденнен  -  Өтеген, Түркгбаи, 
-  ^ а м б е т   Исатаи,
Бақытжан,  Тарас,  Серік.  Махамбетген  -  Батырбек.  Исатайдан  -  Талгат.  Далабаидан  -  Ауелбаи,  Саулеыи,
Бақгыбай.  Бақтыбайдан  - Асқар,  Юра.
Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Қазақ филологиясы кафедрасы
dmdocuments -> Айса байтабынов эпик жыршы
dmdocuments -> Көпбаева М. Р. ф.ғ. к., М. Әуезов атындағы Оңтүстік
dmdocuments -> Н. С. Тілеуханов
dmdocuments -> Т.ӘЛімқҰловтың «Қараой» ӘҢгімесіндегі махамбет тұЛҒасы акбулатова С. Б
dmdocuments -> Батыс қазақстандық КҮй дәСТҮрін әлемге мойындатқан қҰрманғазы рухы с. Ә. Күзембай
dmdocuments -> Кафедрасының отырысы шешімімен бекітілген. Педагогикалық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған. Орал, 2011

жүктеу 27.6 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   48
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет