Мүхамбетқалиев С., Ахметов К.Ғ, Ғабдуллин Х. А. Байүлы мен Жетіру және Төре, Төлеңгітжүктеу 27.6 Kb.
Pdf просмотр
бет33/48
Дата08.01.2017
өлшемі27.6 Kb.
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   48

Сары
Себекүлы  Сарыдан  -  Балталы,  Байдәулет,  Мәжі,  Баба.
Балталы
Балталыдан  - Жылкелді,  Асан,  Үсен.
Жылкелдіден -  Қыстау,  Шалқар,  Сығай,  Тоғай,  Сынабай.
Асаннан  -  Жақсыбай,  Кауке,  Кдмысбай.
Үсеннен  -  Мастек,  Шеге,  Айтуар,  Сармалы,  Өтеулі.
Байдаулет
Байдәулеттен  - Тілеп,  Иман.  Тілептен  -  Бүзау,  одан  -  Сүгір,  Наурыз.
Сүгірден  - Жүбан,  Есалі, Дүйсалы.
Наурыздан  -  Есалы,  Бисалы,  Сейтек,  Төменші, Жаманай.
Бимақган  -  Темірхан.  Темірханнан  -  Аманқос,  Жоламан,  Сембай,  Сырым.  Аманқостан  -  Саламат. 
Жоламаннан  -Серік,  Әсет.  Сембайдан  -  Орынтай.  Сырымнан  -  Болат,  Азамат.  Жолмақган  -  Аппысбаи. 
Алпысбайдан  -  Кейікбай,  Жаңбыршы.  Жаңбыршыдан  - Арман,  Ерлан.
Баба
Сарының  Мөжі  деген  баласы  жаугершілік  заманда  Түркпендерд.ц  колына  түскен.  Солкезде 
Түрікпеннің Баба деген атасының үрпағы Оразымбет деген жіптпен дос болады. Оразымбст Можіш \стаудан 
Қүткэрып екеуі қашып елге  келеді.  Елге келген сон Мәжі  кдрындасына үилендірт, содан ксиін 
Оразымбст

Баба Себек деп атап кеткен.
Бабадан  -  Қонақбай,  Берлібай,  Байтен, Үсентай.

Қонақбайдан  -  Науша,  Туша,  Мыржы,  Бөкен,  Нияз.
Берлібайдан -  Ербатыр,  Шынбай,  Торғай.
Байтеннен  -  Жаменке,  одан  -  Тағыберген,  одан  -  Ақшолак,  Кдрашолак,  Мүхамбетші,  Маутеке.
Үсентайдан  -  Алағай,  Шардақ,  Артыкбай, Дауыл,  Қырдасым,  Еділбай,  Елеусін.
Бабанын,  Ресейде, Атырау,  Батыс  Кдзақстан  үрпақгары Алшынбай,  Дулат,  Сулеймен дегендер.
Алшынбайдан  -  Тоқгамыс,  Отарбай,  Токтабай,  Түрлы.  Отарбайдан  -  Мүсіралі,  одан  -  Сапар,  Хамза, 
Бота,  одан  -  Мырзаш,  Таутен,  Кдйырғали,  Орынғали.  Таутеннен  -  Бисен,  Қажен,  Мазет,  Қинаш,  Нүраш. 
Нүраштан - Бажен, Мүгіш, Кдби, Қүбайм, Мүстафа, одан - Мендіғали, одан - Шагиман.  Түрлыдан - Қүлшар, 
Мүса, Көшен, Кенжіғали. Қүлшардан - Темірғали. Мүсадан - Өтес,  Мырзаш, Жүмагали,  Иманғали.Көшеннен
- Мүрат. Кенжеғалидан - Шаден, Кдмеш, Саткдн. Шаденнен -  Молдығали,  Кддырғали, Кдден. Кдцырғалидан
-  Өтеғали.  Шеденов  Утеғали  экономика  ғылымдарының  докторы,  профессор,  академик,  Әл  -  Фараби 
аттындағы  университеттің  кафедра менгерушісі
Дулаттан  -  Татыбай,  Таңатар,  Талтық,  Өтей.  Таңатардан-  Жүрын,  Жүрка,  Жаңкабай,  Кдкдбай,  Ерке, 
Серке.  Жүркдцан  -Амандық,  Қисықбас  (Үлықпан),  Матай.  Еркеден  - Таскдли,  Батан.
Амандықган  -  Баймүхан.  Баймүханнан  -  Ажғүл.  Ажғүлдан  -Мүхтар,  Ентеш,  Мүхтар  -  майдангер,  көп 
жылдар ел баскэрған, танымал азамат.  Мүхтардан  -  Куандық.  Куандықган -  Максот,  Махамбет,  Нүрдаулет.
Қисықбастан - Күлес, Жексенбай. Таңатардың Жаңкдбайынан -Жүмақымет, Сейфолла. Жүмақымбеттен
-  Ныгаметтолла.  Сейфолладан  -  Нүртүяқ.  Таңатардың  Қиқыбайынан  -  Кржабек.  Қожабектен  -  Биәлі, 
Бисен,  Зинеш,  Абдір.  Биәліден  -  Идеш,  Нүрлеш.  Идештен  - Амангелді, Асқар,  Алтай,  Асьшбек,  Амандық. 
Асқардан-Жалғас,  Ернар,  Мержан.  Алтайдан  -  Дархан,  Дамир.  Нүрлештен  (азан  шақырып  қойған  аты 
Нүрлыкзйың) - Айболат, Бекболат, Әлібек,  Кдйырбек. Айболаттан - Қайнар. Әлібектен - Әуез. Кдйырбектен 
-Ерсүлтан.
Бисеннен  - Асылкдйың,  Қасымғали,  Кдсым,  Ғаділ,  Сабыр.  Зинештен  -  Сапа.  Абдірден  - Даулет. 
Тайланбай,_Ж_ақсымберлі,_Садақш_ы,_Сүйірбас,_Қүдайберген,_Ажғүл,_Жүмық._Киікбай'>ЖАҢБЫРШЫ
Жаңбыршыдан  -  Даулетбай,  Төлеміс,  Киікбай,  Тайланбай,  Ж ақсымберлі,  Садақш ы,  Сүйірбас, 
Қүдайберген, Ажғүл, Жүмық.
Киікбай
Киікбайдан  -  Шара,  Тунқатар,  Айтбай,  Малыбай,  Медеубай.  Шарадан  -  Боранбай,  Ақкете,  Амандық. 
Боранбайдан  -  Әлімбай,  ІПармақ.  Шармақган -  Шомажан,  Меңцігерей,  Шақман.
Тайланбай
Тайланбайдан  -  Қүдайберген.  Қүдайбергеннен  -  Балқыби Жөнгір  ханның  белгілі  он  екі  биінің  біреуі. 
Жақсыберлі
Жақсыберліден  -  Сауекеш,  Жүмақ,  Жиенбай,  Түрікпен.  Жүмактан  -  Қүрмантай.  Қүрмантайдан  -  Қүл. 
Қүлдан  -  Тысбай.  Тысбайдан  -  Темірғали,  Аманғали.  ...Сәдірден  -  Иманғали.  Иманғалидан  -  Төлеу. 
Түрікпеннен - Айтүхамбет,  Шөре. Айтмүхамбеттен - Уақит.  Айтмүхамбетов Уахит көп жылдар ел басқарған 
азамат.  Уақитган  -  Темір,  одан  -  Болат.  Шөреден  -  Есімкайыр.  ...Сыдықган  -  Қанат,  Жанболат.  Қанатган
-  Ерболат.  Ерболаттан  -  Ержан.
Жанбыршының  Садакдіы  атасынан  өскен  үрпак  Батыс  Кдзакстан  облысының  Жанғала,  Бөкейорда 
аудандарын  қоныстанған.  Садақшыдан  -  Өтеген,  одан  -  Бекеніс,  одан  -  Сүгір.  Сүгірден  -  Жанболат, 
ИІынболат,  Байболат.
Садақшыдан  -  Қаражігіт,  одан -  Шолат,  Сағал,  Сулеймен.
Шолаттан - Сыдық, одан -  Ғүбайдолла,  Әубәкір.  Ғүбайдолладан - Куаныш,  Наурыз,  Ораз.  Куаныштан- 
Рыскдли,  Ерғали,  Бердіғали,  Жақсығали.  Наурыздан  -  Ахмет,  Рахмет,  Нығмет,  Еркін.  Рысқалидан  - 
Сәуірбай<Дарын>, Думан.  Ерғалидан -  Роман, Сайран,  Замир. Жақсығалидан -  Рауан. Ахметген -  Азамат, 
Ақтілек.  Нығметтен  -  Айдарбек,  Нүртілек,  Нүржайсан.  Еркіннен  -  Ертілек.
Сағалдан  -  Мәсәлім,  одан  -  Жүмабай,  Бисенғали,  Ықсанғали,  Сабырғали.  Жүмабайдан  -  Максот. 
Бисенғалидан  -  Тілеген.  Ықсанғалидан  -  Сағын.  Мақсоттан-  Кдзыбек,  Асылбек,  Нүрлыбек.  Кдзбектен  - 
Әлібек,  Бағдат.
Сулейменнен  -  Рүстем,  одан  -  Сейтқали,  одан  -  Болат,  одан  -  Өтепкзли,  Еламан.  Отепкдлидан  - 
Айтжан.  Еламаннан  -  Сәтжан,  Миржан.
Жанбыршының бір атасынан Сүгіралі, одан - Байалы, Сисалы. Байалыдан - Аманғали,  Есенғали, Доскдли, 
Ескали.  Аманғалидан  -  Ғайса,  одан  -  Мүхамбет.  Сүгіралиев  Ғайса  Аманғалиүлы  Астрахан  облысынан 
Нариман,  Кдрабайлы  аудандарында  аудандық  партия  комитетінің  үзақ  жылдар  бірінші  хатшысы,  кейін 
Астрахан  облыстық партия  комитетінде  бөлім  менгерушісі  болып  істеген  азамат.

Сүірбастан  -  Сүіндік,  одан  -  Мүнайтпас,  одан - Жаманкдра, Жақып, Ботабай,  Борсық,  Барғана,  Барқы,
Ажгүлдан  -  Әжігелді.  Әжігелдіден  -  Жиембай.  Жиембайдан  -  Жамет.  Жамегген  -  Бөлес.  Бөлестен  - 
Қүмісбай,  Досмағамбет,  Нүрмағамбет.  Досмағамбеттен  -  Жүмай,  Қарабала.  Жүмайдан  -  Ақмолда. 
Қарабаладан  -  Макым.  Нүрмағамбетген - Жалмағамбет, Абсаггыр,  Әбжапар, Әзмүхамбет. Жалмағамбеттен
-  Әбделмен.  Әбделменнен  -  Кджиеден,  Қамеледден.  Абсаттырдан  -  Фазыл,  Қажыбай,  Қарес.  Фазыддан  - 
Қажиаклар,  Хамидолла,  Қапан,  Ибат,  қажы  Қазбск.  Қапаннаи  -  Зинет,  Қисмет.  Қисметген  -  Қайнар, 
Қайдар.  Қайнардан  - Тайыр.  Қайдардан -  Ержан. Хисмет Қапанов- майдангер, ғалым-үстаз.
Қажыбайдан - Шаһи, Уалиахмет, Мути, Муфтолла. Уалиахметген - Сақибедцен, Фатиқ. Мутиден - Болат, 
Сақган,  Бағалан  Муфтолладдан  -  Темір.
Кдрсстен - Ахметжан,  Раш,  К^тимолла. Қатимолладап - Мутиғолла, Хамидолла. Абдіжапардан - Зейнолла, 
Карім, Ғазез, Ғариф.  Зинолладан - Мақмет,  Шаяхмёт, Маку, Халиолла. Азмүхамбетген - Шүкір, Кдрағойшы. 
Кдрағойшыдан -  Ғайса,  К^жымбет,  Ғильман барлығы 8 ағайындылар.  Кджымбегген -  Сүнғат.  Ғильманнан
- Қами.
Жүмық
Жүмыкган  -  Түгүл,  Ақтай,  Сары,  Шорша.
Ақтайдан  - 
Нүрым,  Таті,  Телеу.  Нүрымнан  -  Барақбай,  Қарағүл,  Куанышалі,  Қожақ,  Қартеш. 
Барақбайдан  -  Кдратау,  Манатау.  Кдратаудан  -  Ахметалі,  одан  -  Абуғали.  Куанышаліден -  Мүхамбетжан, 
Ниетжан,  Айтжан.
Татіден  -  К,үлпейс,Жанпейс,  Рақ,  Көшербай,  Мендібай.  Қүлпейстен  -  Ораз.  Жанпейстен  -  Бисенбі, 
Смағүл,  Ескали,  К^йіпқали, Кдлкеш. Есқалидан -  Аси (Абдолла), Кднапия, Мүнияш (Көккөз).Кэйыпкалидан
- Куанышқали, Сүйінішқали. Рақган - Мүкдн, одан - Дат. Көшербайдан - Өтебалі, Беркалі, одан -  Кдйырғали. 
Ө  тебаліден  -  Жүбатай,  Қанай,  Қанат,  Тиғали,  Биғали,  Аліпқали.  Мендібайдан  -  Иманалі,  одан  - 
Ғүбайдолла,Байдолла,  Кдссн.  Байдолладан  -  Хаким,  Ғазез,  Аманғали,  Акімғали,  одан  -  Муса,  Ғеззат. 
Хакимнен  -  Закария,  Төлеуғали.  Закариядан  -  Өтеп.  Аманғалидан  -  Мыңбосын,  одан  -  Ғаллам,  Ғабділ, 
Хамит,  Зағит,  Кдлиолла.
Ақгайүлы Телеуден  -  ЕлеуДос,  Қошым.
Жүмықүлы  Сарыдан  -  Сүлтаналі,  одан  -  Төлеген,  Маштақ.  Төлегеннен  -  Бисенбі,  Күрмаш,  Смағүл, 
Бисенғали,  Биғали.  Бисенбіден - Насыр.  Күрмаштан - Сердіғали, Елемес.  Смағүлдан - Абат.  Бисенғалидан
- Мүқан.
Жоғарыда айтылғандай Байсақгыдан - Асылбас,  Шакай,  Қосылбас.
ІПяігяйлян  Ғ
грн
  Женет СЖансейіт)  Тарихшы  -  ғалым Ғиният Нығметгың  айтуынша Женет Есеннщ 
Шакдидан  -  Есен,  Женет (Жансеиіт). 
Р 
Кепішпіз  дейді.  Есен  жеті  баулы  Бсрішкс  юретін
үшінші  баласы.  Шакдйдан  өрбіген  үрпақ  өздерін  Ьсен  Ьеріш
аталықгын  біреуі.
Есеннен  -  Ырсай,  Елтүзер,  Женет,  Самай.
Ырсайдан  -  Бодық,  Шағыр,  Жарықбас,  Догалак, 
? ү р ^ б а й ! ж ^ к а д Г б а т ы р ,  Себек.
Нарқозы, Аққозы,  Әліқүл. Жарақбастан -  Елібаи,  ^  ер 

^  Түркебайдан  -  Макүл,  Әкім,  Аланкөз,
Есеркептен  -  Дербісөлі,  Байсалы.  Таймергеннен  '  
У 
Гебектен - Сапажан. Доғалактан  -  Жүбан,  одан 
Секер. Жылкелдіден  -  Бекбай,  Бейбіт.  Батырдан -  Қобыш.  сеоект
- Қойшыбай,  Жамансары,  Шорабек,  Ержан,  Түрак-
Елтүзерден -  Малқүтгы, Жанқүггы,
Жанкүтгыдан  -  Менелбек,  Тонаша,  Төлеи,  Түрлыо  , 
а кщ
Алшағыр.
Ажғүл
Есен
Ырсай
Елтүзер
Женет
Женеттен  -  Кдрасейіт,  Өтеп. 
Қарасейіттен  -  Үмбетбай,  одан  -

Жүма,  Жантелі,  Жанғабыл,  Байкзбыл.
Самай
Самайдың  үрпағының  басым  көпшілігі  Ресей  және  Батыс  Қазакстан  облысыңда.  Қолда  бар  деректер 
бойынша  Самайдан - Кдцырқожа, одан - Бақ. Бакган -  Тілеке, одан - Биеш,  Қүрмаш.  Биештен - Ділмаганбет, 
одан  -  Илмағанбет,  Бекмүханбет.  Илмағанбеттен  -  Оразғали,  Даулетқали.  Оразғалидан  -  Қитар,  Саткдн. 
Даулеткдлидан  - Үзаққали,  одан  -  Нүрлан,  одан  -  Рамис,  Талғат.
Самайдың үрпағы Қарашадан -  Сауғабай,  Қожақбай,  Байгелді,  Бостан,  Дауренбай,  Қ  иясбай,  Тайбүза  , 
Баймүрат.
Самайдың  тағы  бір  үрпағы  Тілекеден  -  Алдияр,  Сырлыбай,  Шөнен,  Шындыбай,  Изтілеу,  Балапан, 
Бектеміс.
БЕСКДСКД  (Ж үсіп)
Жазушы  Рақымжан  Отарбаевтың деректері бойынша Жүсіп Үйсін  елі  Алакөл  деген  жерде  түған.  Сол 
елдегі  Жалайыр  руына  енген  содан  түрлі  себептермен  Боры  күмы  деген  жерде  түратын  Беріш  Қүлкешке 
келеді.  Қүлкештің Нүрғали,  Изғали,  Иманғали,  Қүрманғали деген  терт баласы бар екен.  Оларды шақырып 
алып  екі жагана  екеуін  отырғызып Жүсіпті  ортаншы  балам деп  батасын  береді.  Содан  бес  баласын  бес 
күрең  кдска  ат  мінгізіп  ,  олар  серілік  қүрып  елде  жүреді.  Сондықган  „Бескдска,,  атанған  дейді.  Бүдан 
баскдда бүл аталық жөнінде  ел аузында аныздар бар.  Кдлай десе де Жүсіптің келімсек екені дүрыс.  Жүсіпті 
Қүлкеш  Алімнің Еркөкше деген байдьщ Нағым деген қызына үйлендіреді.  Одан -  Такей,  Ырыс деген  екі 
бала  болады.Такейден - Айтбай,  Қараша;  Ырыстан  -  Қайрыбай,  Барлыбай,  Байсейіт,  Байқошқар.
Ал  кейбір  шежіреде  Бесқасқадан  (Жүсіп)  -  Айтбай,  Байқошқар,  Кдраша,  Кешубай,  Барлыбай.
Айтбай
Айтбайдан  -  ҚүрманбайДауылбай,  Бөрібай,  Төлеп,  Кддынбай,  Тасболат.
Қүрманбайдан  -  Иманбай,  Бакі,  Үмбеталі,  одан  -  Қоблан,  Жүмаш.  Қоблаігнан  -  Бисен,  одан  -  Секер, 
Үміт.  Қобланова Үміт Бисенқызы  ғалым, үстаз.  Жүмапгган - Сарсенғали ,  одан -  Сатыбалды,  одан -  Серік.
Дауылбайдан  -  Танырам,  одан  -  Байбатыр,  одан  -  Қалмода,  Балмолда.
Қалмолдадан  -  Ильяс,  Сидық  (Топал),  Сиық.  Ильястан  -  Зейнеш,  Хайролла,  одан  -  Кдйырқүл. 
Сидыіқган -  Каримолла,  Күмісқали,  Маку,  Наси, Қитар,  Кддыркүл.  Күміскалидан  -  Куан,  Серік.  Макудан
-  Мүкамбет,  Сүлтан.  Мүкамбеттен  -  Бауыржан,  Оразғали,  Асқар,  Ақат,Асхат.  Бауыржаннан  -  Алтынбек. 
Оразгалидан  -  Райымбек.  Сүлтаннан  -  Жомарт,  Нүржан,  Нүрбек.  Насиден  -  Қүлмажит,  одан  -  Ерболат, 
Ермек, Еркін. Қитардан - Мүхамбет,  Қоблан.  Мүхамбеттен - Ертай,  одан - Адиет, Тимур,  Ернар.  Қобланнан
-  Базарбай,  Асқар,  Бекет,  Нүрлан,  одан  -  Арыстанбек,  Алибек.  Базарбайдан  -  Алмас.  Ермектен  - 
Ернар.Сиықган - Нығмет, Ғүбаш, Ибрайым, Мүғаз. Нығметген - Хисмет,Ғиниат, Ғатау. Хисмегген - Байтілеу, 
одап  -  Мүрат,  Ғайниден.Мүраттан  -Талғат  ,  Тимур.  Талғаттан  - Артур.
Балмолдадан  -  Қүмар,  Смағүл,  Сабыр,  Амиржан,  Мустафа.
Біздіц  қолымыздағы Алданүлы  Борис  берген шежіресіңце  Айтбай  аталығын  төмендегіше таратады. 
Айтбайдан  -  Итемген,  Орзак,  Барахат,  Сүтбай,  Жадрап.
Итемгеннен - Жадыр, Серікбай. Серікбайдан - Бітік, Айхабай, Сүлтанғали. Бітіктен - Кдймолла, Бимолла, 
Ғабдолла,  Алжан.  Кдймолладан  -  Қыдырсиық.  Қыдырсиықган  -  Неси,  Нөсиден  -Қүлмажит.  Қүлмажиттен
-  Ерболат,  Ермек,  Еркін.  Ермектен -  Ержан.  Баймолдадан -  Сқақ,  Ғазез.  Алжаннан - Зинел.  Ғабдолладан - 
Нүрмағамбет. Айхабайдан -  Нүргаш,  Ерғали.  Ерғалидан -  Қыдырғали,  Өтеу,  Есен.  Қыдырғалидан - Аббыз, 
Ахмет,  Айса,  Абдрахман,  Хамит,  Үмбет.
Орзақган  -  Түмаш.  Түмаштан  -  Қозы.  Қозыдан  -  Мерген,  Мүхамбетияр,  Мүхамбетқали,  Ғабдығали, 
Сарсенғали.  Мергеннен  -  Әлхамелі.  Мүхамбетиярдан  -  Тасан.
Барахаттан  -  Жүмаш,  Байжігіт.  Жүмаштан  -  Әбу,  Кдржау.  Әбуден  -  Тілекқабыл,  Махсот.  Қаржаудан  - 
Даулеткдли,  Сансызбай.  Байжігіттен  -  Сатыбалды.  Сатыбалдыдан  -  Мүхаш,  Керейт,  Өтеәлі,  Мағдаш, 
Сагедден,  Дауыл,  Мүхамбетияр.  Сагедценнен  -  Алдаш,  Исатай.  Қүрманбайдан  -  Базарбай,  Әсербек, 
ШілменДманбай.  Базарбайдан  -  Жүбан,  Тельжан, Демесін.  Тельжаннан  (1860ж)  -  Кдбды,  Әлі.  Кдбдыдан 
(1883ж)  -  Ниязғүл  (Аяз),  Иманкүл  (Имаш), Мүхит.  Ниязқүлдан - Абат,  Талғат,  Асан,  Нүрлан.  Иманқүлдан
- Самат,  Санат.  Саматтан -  Кднат.  Әліден  (1893ж)  - Төлеп,  Ғанимат.  Ғаниматтан -  Болат,  Марат.  Болаттан
-  Руслан,  Жүбан.  Мараттан  -  Ақмьірза.  Шілменнен  -  Мадияр,  Данияр.  Даниярдан  -  Бекбай.  Бекбайдан  - 
Бисен. Бисеннен - Шекер.  Базарбаіадан - Жолдыбек. Жодцыбектен - Жүбан. Жүбаннан - Шохан, Машекен, 
Тажен,  Байсекен.  Тасболаттан -  Тіленші,  Тілеміс.  Тіленшеден  -  Саркөбек,  Оспан,  Көшербай.  Оспаннан  - 
Мырзабай.  Мырзабайдан  -  Досан,  Есенғали,  Рамазан.  Рамазаннан  -  Хиби.  Хибиден  -  Исатай,  Есентай, 
Кенжетай.  Досаннан  -  Уәп,  Хисмет.

Қараша
Кдраша атаньщ шежіресің милиция подполковнигі Төлегенов  Борис Алданұлы  берген шежіре  нүсқасы 
бойынша таратылып  отыр.
Кдраша 3  әйел  алған;  бірінші әйелінен -  Көпжасар;  екінші өйелінен  -  Көшен;  үшінші калмақ өйелінен
-  Олжабай.  Қожамберді  Қарашаныц  1  атанға сатып алған баласы.
Көшен
Көшеннің  1-ші  әйелінен  Құнан,  Жабағы,  Тай;  екінші  әйелінен  Тоқгыбай,  Қүлыншак,  Көшсннен 
баска  әйелдерінен  де  бала  болган.  Олар туралы төменде  айтылады.
Қүнаннан - Тортақ,  Қүнан,  Батыр,  Қалыбек,  Қыстау,  Белдікей. Жортактан - Ерәлі,  Нүрәлі,  Закария, 
Сарбөпе,  Кіші  жүз.  Ереліден  -  Қонқаш,  Салық,  Мүкзш,  Рахат,  Қүбаш.  Қонқаштан -  Ғабдрахман,  Қүбаш, 
Ғабдол.  Рахаттан - Хамза,  Закария, Қүлданай. Сарбөпеден - Маштақ, Есмүхан, Салыктан - Кджым, Хафриз. 
Кіші  жүзден  -  Әділғали,  Сары,  Қайыр,  одан  -  Жақия.  Жакиядан  -  Жүсіпқали,  Сейтәлі,  Отешкали. 
Жүсіпқалидан - Садық.
Кдлыбектен  -  Шарман,  Бәлібек,  Шарманнан  -  Алакез,  Шодырап,  Ахмет.  Бәлібектен  -  Әлденнеи, 
Бисенғали.
Қыстаудаіг  -  Кднат,  Жакат,  Үлы жүз,  Жылыс,  Крныр.  Кднаттан  -  Жанғали,  Мағзом одан  -  Сапар, 
Жақып,  Шоқай, Жылыстан  - Жүмағали,  Сүлтанғали. Үлы жүзден -  Кдйыр.
Бөлдікейден - Сейінәлі,  Мырзағали. Сейінөліден - Музафар, Бекнан, Беккали, Кдмидолла. Музафардаи
-  Ғабдол,  одан  -  Кдбыл.  Беккалидан  -  Кдмидалла.  Мырзағалидан  -  Сапар,  Шәріп,  Піштан,  Қарамурат.
Жабагьі
Жабағыдан  -  Көдебай,  Бөйтімен,  Акжол,  Көдебайдан  -  Ибраим,  Жайсары,  Қүлсары  Досым, 
Жайсарыдан Доуіт, одан - Лүкдан, Қүлсарыдан - Жүсіп, Несіп, Ескдқ. Жүсіптен - Ізтшеу, Битолеу,  Ізтілсуден
-  Шәріп,  Ескдқтап  -  Мамай.  Ибраимнен  -  Ғабдрахман,  одан -  Шынтемір. Досымнан -  Кдбдолла.
Бәйтіменнен 

Мүхамбет, Теңке, Токжан, Жүйде, Жолдыбай, 
Ғилаган. 
Мүхамбеттен 
-  Ещ е, 
Ажмолда. 
Еңістен - Сейіт, Молдағали, Арыстан, Сүлтан, Қүрман. Сейіттен - Меңдігали, 
үрат. 
молдадан 

Теңкеден - Бәлім,  Шәуім.  Бәлімнен - Оте, Нүрша, Сейдаш, Жубаи, Имаш. Отеден - Ор;аз, <здан - Тариф 
у  
Сейдаштан -  Ғүбаш,  Жубай.  Шеуімнен - 
Аманғали, 
Хафиз. Токжаннан  -  Ж акда,  Мьфзагереи  ^ ү м а г 
.
Жақыптан - Әжіхан,  Қисмет, Әйіп. Әжіханнан - Шәріп. Мырзагереиден -  ара. 
үм 
ойгттаннан  - Саіпо' 
Мажыр. Жүністен - Әміржан,  Сейлхан, Темірхан. Әміржаннан - Мухтар,  а  ділқа 
р.
Дәулет,  Мәжит.  Темірханнан  -  Қамидола.  Жолдыбайдан  -  Өтеп.  Ғилманнан 
рь с 
,
Ақжолдан - Жалан, Шәукес, Исекен, Шалабай. Жаланнан - К?ли, 
^яйгган -^Гоксн”  К^бЬІТаЙ’ 
Боз,  Бәке.  Миақайдан -  Сапар,  Малдыбай,  Ізбасар.  Искеннен -  а  дол.
Жабагының күлы Сімтір деген болган. Одан - Күзембай одан - Ораз,  Едіген, Асан. Асаннан -  Ескдли. 
Ораздан  -  Жания.  Едігеннен -  Кабыш.
Тай
Тайдан  -  Қүлбай,  Мыңбай,  Байдалы, Жомарт,  Жанжол,  Тогыз.
Қүлбайдан - Қүрмангали, Элтсксн  Ьбасар^Елжгн, Нигмет,
-  Хамза,  Хаби.  Хабиден  -  Ізтілеу одан - Эиш.  Хамзад^  
^Цаушектен  - Сабыргали,  Борангали. Толидсн 
Шәушек,  Төли,  Есенгали, Толеу. Жүмағалидан 
д ^ сенгали,  Сисенгали,  Байтокд.
- Қджығали,  Есенгалвдан -  Махмет.  Телеуден - 
и
  Байшокадан - Есенгали, Сисенгали, Ізбасардан 
Елжаннан - Сидолы, Ихсангали, Дүйсенгалидан: - 
’ 
бетгең  _  ү мбеткдди.  Нишегген  -  Қүбаш,
-  Бақаш,  Мүхамбет.  Бақаштан  -  Жүбангали,  Сидағали. 
үх 
Айташ.  Қүбаштан  -  Куаныш.  Айташтан -  Қүспанғали.

 
тт  ^
тгігтрн
  Жяғыбао  Ғаббас,  Көрім.  Тінәлі  өзі  кдйтыс  болып 
_  Мыңбайдан  -  Досәлі,  Тімпәлі,  Ж анат. 
_ Шүкі’р. Жагыбардан - Нысан,  Макдй. Корімпен
әиелін Досәлі алып, одан - Сүлхаинар туган. Сүлха  н  рд 
Сабыргали.  Жанәліден  -  Имаш,
-  Хамит,  Ш әмши,  Ғиният,  Кджым,  Идият.  Нетжіден  -  Нигмет,  одан 
^ао  р
Қабдеш.  Имаштан  -  Кдби,  одан  -  Мендігали.
Жомарттан  -  Есәлі,  Бегәлі,  Кенжеәлі. 
Кдйыр,  Шомен,

Әбшхайыр, 
Бүлхайыр,  Моулеш.  КуанышолідеН 
р  НежЫедсн_ 
Кдиырдан 
- Ғаділгазез, Ғабділжабыл. 
Бисен. 
Әбілхайырдан - 
Мүхтар, 
Мрамбедияр. І^і 
р, 
_ Кабдрахим, Сейдіғалидан 

Дабыс Зейнолідсн 
Иланнан - 
Бәкес, Сүйеу. Жүсіпкдлидан 
-  ^ бдР ^  
’ 
Мүзак.  Кдлыш,  Нүрсиық.  Қүмардаи 
-  Қыдырсиык,
-  Кдоманбай,  Сүйнішөліден -  K j-ap ,  Сааьк, Бүлкаиы  і
Cam, .  С һспш иш  - Ғалаж-дш.
Бақсиық, Шапиқ,  Мағзом. Садықган - Үлдан. 
Л\шісахметген - Шымыр. Сапидаи -  Қайыредлен.
Шандайдан - Ідріс, Дүйісахмет, К^смет. Ідрютен - Сырым, Дүшсахмеп
Кенжәліден  -  Шора,  Қожа.
v  
Кунтуганнан  -  Кдбдолла,  Кдйруш,  Қүбаш,  Амангали,  Сапар.
Байдальщан  -  Нүралы,  одан  -  Күнтуған.  Күнтуга
197

Кдбдолладан - Қаракайшы, Иман, Ораз. К^рақайшыдан - Тельман одан - Арман,  Иманнан -  Мурат, Мырзаш, 
Болат,  Қэйрат.  Ораздан  -  Эдиет,  Ғиният.  Әдиетген  -  Аскар,  Азамат.  Қайруштан  -  Қүрман,  Өтеу,  Ибат. 
Сапардан - Саткали. Сапаров Саткдли Таскала,  Жанғала, Зеленов аудандарында баскэрушысы болып қызмет 
істеген, одан - Фазылғали, Ібілғали, Табылғали, Шүкірғали, Ниеткдли, Арыстанғали. Табылғалидан - Олжас. 
Сапаров  Табылғали  Зеленов  ауданының  әкімі.
Жанжолдан -  Масай, Айтүған.  Масайдан - Жақсылық, Айталы, Жүмағали. Жаксылыктан -  Сапар одан - 
Сырым. Жұмағалвдан - Сейсейтіл, Сейтәлі. Айтуғаннан - Әбуғали,  Әбіл, Талауғали.  Әбуғалидан - Қабдреш, 
Хамит.  Төлеуғалидан-  Темір,  Мүрат, Жұмаш,  Бисен.
Тоғыздан  -  Қайбаіы,  Бердәлі,  Жұбанөлі,  Нәрікәлі,  Кенже.  Қайбаіыдан  -  Кдйролла,  Крйырлы,  Қаби. 
Бердәліден  -  Марқалы,  Төрәлі,  Қожақ,  Қожабай,  Байқожа.  Марқалыдан  -  К^ібдуш,  Әбдеш,  Кджымолда. 
Қабдуштан  -  Мәлік.  Әбдештен  -  Иман,  Қүспан,  Төребәлден  -  Қайдыкдйыр,  Қажымүхан,  Жүмағүл, 
Дүйсенғали,  Мүшағали.  Кдбдықайырдан  -  Қайырсапа.  Қажмуханнан  -  Кдзбен.  Жүмағүлдан  -  Есенғали, 
Шәки,  Молдағали,  Кдйсагали. Дүйсеғалидан - Дат.  Мүсағалидан  -  Қүмар.  Кджактап  -  Нүрмүхан,  Нүрғали, 
Қамидолла,  Қасиет.  Нүрғалидан  -  Қайыржан.  Қамидолладан  -  Зейнолла,  Насиболла.  Қисыметтен  - 
Қүбайдолла,  Рахметтолла,  Базарғали,  Қожабайдан  -  Қажығали,  Мүхамбетқали.  Кджығалвдан  -  Мақым, 
Бисенғали.  Мүхамбетқалидан - Бәзел. Байқожадан -  Нүғман. Нүрғалидан - Шара, Қүлмалы,  Мүқаш,  Шәпи, 
Бекөлі,  Алдаберген.  Шорадан  -  Әбілхайыр.  Қүлмалыдан  -  Әділқайыр,  Нүркайыр,  Досқали,  Нүрышкали, 
Тынышқали,  Сүндеткдли.  Бекәліден  -  Әубекер.  Жубанәліден  -  Имаш,  Жүмағазы,  Айжарық.  Имаштан  - 
Қүдырғали,  Кддырғали.  Айжарықган  -  Қүспанғали,  Кэйдарғали,  Қүлжан,  Туман.  Кенжеден  -  Қуанғали, 
Батырғали.
Тоқтыбайдан  -  Сүндет,  Бәймен,  Әлмен,  Дері.  Сүндеттен  -  Қойшыбек,  Муса,  Сүлеймен,  Едіге. 
Кдйшыбсктеп  -  Төремүрат,  Ахмет.  Төремүраттан  -  Жалмүхан.  Мүсадан  -  Қоныс,  Жоламан.  Қоныстан  - 
Ертілеу. Жоламаннан - Иманғали,  Сүлейменнен -  Темірғали одан - Қүмар.  Едігеден - Шалабай.  Бәйменнен
- Дүйсәлі, Арыстан,  Әділ,  Шоқай,  Қабдырахман,  Сейіт.  Әділден  -  Қамидолла,  Ғабдолла,  Ғүбаш.  Әлменнен
-  Жоныс.  Дәріден  -  Ильяс,  Қаракөз.  Ильястан  -  Шүнрірек одан  -  Оте,  Тепе.  Қаракөзден  -  Аманғали  одан
-  Қайырғали.  Кдйырғалидан  - Қайыржан.
Көшеннің  бір  әйелінен  туған  балалары  Қолшымақ,  Түяшымақ деп жоғарыда айттық.
Қолшымақ
Қолшымақтан - Бексары, Айсары.  Бексарыдан - Ырыс, Мағаз. Ырыстан - К^лен. Айсарыдан - Шоғырған, 
Ибрай.  Шоғырғаннан  -  Төлеп,  Қунтуған.  Төлептен  -  К^йдар,  Қүспан.  Ибрайдан  -  Жиенәлі,  Кддырәлі, 
К^йырқүл. Жиенеліден  -  Әбілкдйыр,  Кдйырғали.
Қүлыншақ
Қүлыншакган  -  Үлтарақ,  Ысмайыл,  Көбен,  Куанышбек,  Сүйінішбек,  Сүйірбас.
Үлтаракган  -  Мақыл,  Нүрым,  Досжан,  Нүржан,  Жүсіпкдли.  Мақымнан  -  Көпқан,  Ырысбала,  Әлен. 
Нүржаішан  -  Төстен,  Ысманғүлдан  -  Қүлкелді,  Жүсіп,  Жақия,  Беген.  Қүлкелдіден  -  Қара,  Мүшәй,  Есен, 
Досым.  Мүшойдан  -  Рсзуан.  Жүсіптен  -  Есенғали,  Сүлтанғали.  Есенғалидан  -  Әубөкір,  Мүхамбеткдли. 
Сүлтанғалидан  -  Ғайса.  Бегепнен  -  Иман,  Нүғман.
Көбснен  -  Танатар,  Әбілғазы,  одан -  Мереш,  Мүрдербай.  Мерештен  -  Мәжит,  Қонақ.
Қуанышбсктсн  -  Нүртаза,  Қали, Әли,  Мүкдиі.  Нүртазыдан  -  Кдбдеш,  Бисен, Тілеуіш,  Кдбен.  Кдбеннен
-  Мәсөлім.  Әлиден  -  Кдбдол,  Хайрош.  Мүкдштан  -  Есім.
Сүйінішбектен - Балмолда,  К^ражан, Әміржан. Балмолдадан - Әлім, Маку. Кдеажаннан - Сақып, Мәжит, 
Әміржан,  Кдбер.
Қарашаныц тағы  бір  баласы  Көпжасар.
Көпжасар
Көпжасардан  -  Қүттыбай,  Куггыкддам,  Қоскадам,  Байкадам,  Басеркеш,  Мынбай,  Айдабол.
Қүттыбайдан  -  Нүрымбет,  Түрған.  Нүрымбетген  -  Мүкзш  одан  -  Сүлтанғали,  Иманғали,  Сүлтангерей, 
Куанғали.
Қоскдцамнан  -  Едіге,  Дәрмен,  К^рмен,  Қүрманғали.  Едігеден  -  Әбдрахман,  Шаумен,  Кдбдрахим. 
Әбдрахманнан - Кдмвдолла, Мүхит,  Кдби. Дәрменнен - Кдбды, Жақсығүл.  Кэбдыдан - Әубәкір. Жақсығүлдан
- Садыр,  Кдцырғали. Садырдан - Кдтеп. Кдцырғалвдан - Аманғали. Кдоменнен - Кдбдығали, Тайлан,  Сағиден, 
Дәуегеш,  Аманғали,  Кдрабала.
Байкддамнан  -  Байымбет,  Ақсақал,  Шамаз, Жангерей,  Төлеміз,  Қүсайын,  Нүғман,  Кдзи,  Шалабай.
Байсеркештен - Байсеу,  Марадош,  Кдзбек, Аталык,  Байсеуден - Жақып, Әкім, Жүмалы,  Мүрат,  Наурыз. 
Жақьіптан - Куат. Мүраттан - Кдлдеш, Кдпай. Әкімнен - Кәрім. Марадоштан - Жүсіп, Өмір, Үсен. Кдзбектен
-  Отарғали,  Батырғали,  Кенжеғали.  Отарғалидан  -  Нығмет,  Кдракдйшы,  Қисмет.  Батьірғалидан  -  Мүхит, 
Кэйыр.  Аталықган  -  Ахмет,  Шамшурат.

Мыңбайдан  -  Қосыбай,  одан -  Сапарғали,  Өтешқали, Салық.
Айдаболдан  - Лүқпан,  Көпбол.
Көшеннің кіші өйелі Жіпбике дегенге шаңырақ түйесіне мініп келген күлы Құдайбергеннен - Байметен 
Құлметен,  Шінібек, 

Байметтенен  -  Бораншы,  Түманшы,  Тіреубай.  Бораншыдан  -  Оразалы,  Нүрке,  Жәмпейс,  Сабыр. 
Оразальщан  -  Қосуақ,  одан  -  Кдлуай.  Сабырдан  -  Таусоғар,  Куандық.  Түманшадан  -  Есқазы,  Қарабүқа. 
Есқазьщан  -  Сары.  Кдрабүқадан  -  Кдбдол,  Куан.  Тіреубайдан  -  Файзолла,  Ғайса.  Файзолладан  -  Күмар, 
Қүспан,  Мүханғали.
Қүлметеннен  -  Төреміс,  одан  -  Нығмет,  Жүмалвден.
Шінібекген - Жалғүл, Дүйсекен, Кенжеғали,  Бейіс. Жалғүлдан - Мәкі, Мағзом, Ахмет. Мәкіден - Қүспан, 
Кдйыр.  Ахмегген  -  Мүқтар,  Ізжалел.  Дүйсекеннен  -  Қожа,  Ғайса.  Сакздан  -  Жанғали,  Садақиден, 
Шамамерден.
Олжабай
Олжабайдың  1-ші  әйелінен  -  Қаржау,  Нүржау,  Нурбай,  Зорбай;  екінші  өйелінен  -  Жаным,  Ырғай, 
Торгай,  Түрған,  Малдыбай,  Бекен;  3-ші әйелінен  -  Тойғазы барлығы  11  бала болған.
Қаржаудан  -  Байсүгір,  Жақаз,  Өтешген,  Байжан,  Қүлжан.  Байсүгірден  -  Өтепберген,  Уса,  Сайып. 
Өтепбергеннен  - Әлібек,  Әбілғали. Усадан -  Кдзбек, Кенжебай, Жұмабай. Сайыптан - Қуанғали. Жақиядан
- Ырысалы, Бекмүхамбет.  Өтегеннен - Жүмғазы, одан - Серғазы, Ақкдзы. Байжаннан - Әубөкір. Қүлжаннан
- Жанғазы.
Нүржаудан  -  Ш әкім,  Сүгірбай,  Төлеген,  Моддақа,  Тілеп.  Молдақадан - Жөйім,  Қүлжігіт одан -  Қабыш. 
Тілептен  -  Мәт  одан  -  Кдлмүрза,  Кдйролла.  Қалмүрзадан  -  Зейінмүлайн,  Сағат.  Қайролладан  -  Қүспан, 
Қажен.
Зорбайдың  бвйбішесінен  -  Үмбет,  Өтеулі,  Тас,  Батыр,  Саспақ.  Үмбегген  -  Мүстафа,  Кдраш,  Маштақ, 
Баймүқдн; токдлынан - Қабдеш, Молдағали, Арыстан, Ахметкэли. Мүстафадан - Қүбаш, Файзолла, Кдйролла, 
Мүзаффар.  Қүбаштан -  Жүмағазы,  Сапа,  Мәжит,  Тайпақ.  Файзолладан  -  Іскендір,  Қисмет.  Кдйролладан - 
Мүфтақ, Үлдан.  Мүзаффардан - Шамса. Қараштан - Қабдрахман,  Сдық, Кәрим.  Қабдрахманнан - Есенғали, 
Үмаш,  Ғариф,  Дініш.  Маштақган  -  Сүлтан,  Сағит,  Окдс.  Сүлтаннан  -  Насыр,  Женібек.  Баймүхаинан  - 
Кдби,  Қисмет,  Қамидолла.  Кдбиден  -  Насиболла,  Ахмет.  Молдағалидан  - Жиенғали.
Өтеулі
Өтеуліден  -  Едірісқали,  Мүқыш,  Әжіғали,  Әжмүханбет.  Едірісқалидан  -  Мүхан,  Мүқьшгган  _  Хамза, 
Мақсот,  Ғумар.  Хамзадан  -  Хасен,  ІИыман.  Ғүмардан -  Қүсайын,  Ғүсман.
Әжғалидан - Лүқпан, Ахмет, Нығман. Мүқаннан - Ғалым,  Башар,  Билям, Мәжит, Зейнолла, Кдбиболла. 
Лүқпаннан  -  Кдбдол,  Ғалимолла,  Ибатолла,  Үлдан.  Нығманнан  -  Ниғметола,  Рахметолла.
Әжмүхамбеттен  -  Ғабдрахман,  Керім.  Ғабдрахманнан  -  Кдбдол,  Сыдық,  Ғабдылсадыр,  Ғабдылғазсз. 
Кәрімнен  -  Кдйдар.  Батырдан  -  Жүсіпкзли,  Досалак,  Маштыбай,  Жалмырза,  Бекмырза.  Жүсіпкдлидан  - 
Ақмырза,  Қалмырза,  Сатқан.  Маштыбайдан  -  Елекен. Жалмырзадан  -  Қүрман,  Қүспан.
Саспақ
Саспақган -  Есқали, Жүмаш, Сейіт. Есқалвдан - Сапар, Кдбдрахман. Төлеуден - Дөуіт, Қожантай, Ғаббас. 
Дәуіттен  -  Сары,  Иман.  Қожантайдан  -  Зәлел,  Ғафар,  Қалак-
Торғайдан  -  Есенжан,  одан  -  Сабыр,  Садық.  Садықган  -  Атолла,  Кдпан,  Ғаббас,  К^смет.  Аттоладан  - 
Кдлен.  Ғаббастан  -  Хамит,  Кдйролла.
ЬІргай
ЬІрғайдан  -  Бисе,  Мәстек,  Төкіш,  Қүлжым,  Тентеккзра, Жакдн.
Биседен  - Қажық, Жүсіп. Жүсіптен - Асанғали.
Мөстектен  -  Өмір,  Сөрмен.
Тәкіштен  -  Құмар,  одан  -  Қойшы,  Қоқан.
Тентеккдрадан  -  Темір.

Жакдннап - Оспан, Сапа,  Кдсен. Жолымнан - Кдймолда, Қүлмолда, Жүбанәлі, Қүлмолдадан -  Қарабала, 
Шәкен,  Шәуен.  Кдрабаладан  -  Қайролла.  Ш әкеннен  -  Кдйниден,  Әкімәлі,  Жүмалы.
Шәуеннен  -  Қуанғали,  Түрған,  Жақия,  Қодар,  Кенжеғали.  Жақиядан  -  Ғабдысалық,  Ғайса,  Қишауа, 
Қисмет,  Зейнолла,  Сейдіғали,  Қүрманғали.  Қодардан  -  Кдбікен,  Рахметолла.  Кенжеғалидан  -  Хамза, 
Хамвдолла,  Меңдеш.
Қүлжымнан  -  Қақгаққайыр,  Ғабрахман,  Кдйырсы.  Ғабдрахманнан  -  Қасен.
Малдыбай
Малдыбайдан  -  Жүмашбай,  Дүйсөрі.  Жүмашбайдан  -  Қуан,  одан  -  Қаби,  одан  - Дүйсәлі.  Дүйсәліден  - 
Қайырэлі,  Кддыр.
Бекен
Бекеннен - Ысмағүл, Сағи, Ғилман. Ысмағүлдан - Майкүл, Сары. Ғилманнан - Сәуірбай, Орак,  Піштаннан
-  Кермандай,  Әжіқат,  Әлеш.  Кермаадайдан  -  Кдсен,  Сүндет.
Тойғазы
Тойғазьщан  -  Сүлеймен,  Нүрғали,  Рахмет.  Сүлейменнен  -  Кджахмет,  Хайролла.  Қожахмегген  -  Ақгай, 
Әубәкір,  Кдлен,  Қүспан,  Қошкар,  Хафиз.  Қайролладан -  Ғазез,  Мәжит.
Рахметген  -  Иманғали,  Жүмағали,  Мүкднбетқали,  Ерғали.
Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Қазақ филологиясы кафедрасы
dmdocuments -> Айса байтабынов эпик жыршы
dmdocuments -> Көпбаева М. Р. ф.ғ. к., М. Әуезов атындағы Оңтүстік
dmdocuments -> Н. С. Тілеуханов
dmdocuments -> Т.ӘЛімқҰловтың «Қараой» ӘҢгімесіндегі махамбет тұЛҒасы акбулатова С. Б
dmdocuments -> Батыс қазақстандық КҮй дәСТҮрін әлемге мойындатқан қҰрманғазы рухы с. Ә. Күзембай
dmdocuments -> Кафедрасының отырысы шешімімен бекітілген. Педагогикалық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған. Орал, 2011

жүктеу 27.6 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   48
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет