Мүхамбетқалиев С., Ахметов К.Ғ, Ғабдуллин Х. А. Байүлы мен Жетіру және Төре, Төлеңгіт


округінің билегіне  аралыскэн  атақгы  би.  Жүмайдан -  Айтен,  Сатен,  Бүйра,  Ш опай,  Мүхамбетжүктеу 27.6 Kb.
Pdf просмотр
бет32/48
Дата08.01.2017
өлшемі27.6 Kb.
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   48

округінің билегіне  аралыскэн  атақгы  би.  Жүмайдан -  Айтен,  Сатен,  Бүйра,  Ш опай,  Мүхамбет.
Байатадан  -  Мендібай,  Байкелді,  Мая.  Мевдібайдан  - Үлтақ,  Ш окдй,  Алатай.
Кемісайдан  -  Байшағыр,  Жылкдйдар.  Байшағырдан  -  Үдер,  Кернай,  Қондьібай,  М онтай,  Адай,  Бөске. 
Үдерден  -  Арал  (Сүлтануаіс),  Шөлке.  Арал  кдзырет Бөкей хаіщыгы жеріңде  мешіт салдырып,  елдегі кдзақ 
балаларын  жаппай  сауатгандырумен  шүғылданады.  Аралдан  -  Даулет,  Әдия,  Әукен,  Омаш,  Ғүбайдолла 
(қазырет)  Хамвдолла,  К^шидолла,  Хабиболла,  Хисмстолла  (ахан).
Халық аузында Қондыбай сөзге жүйрік шешен адам болыпты дейді. Жангір заманында  Саржала немересі 
Қойбас  би  Қоңдыбаймен барып ханнан жер сүраған екен.  Хан  бұлардан қызмет сүрағанда,  Қондыбай  :
Жайықгы орыс  бермейді,
Әдіпті Қойыс бермейді,
ірге  күмды Тана бермевді,
Кэратокай жөне бермейді,
Аспаннан күдай жаңбыр бермейді,
Жерді Жангір бермейді,
Кетейін десем Жангір  сені қимаймын,
Кетпейін десем,  ен Нарынға сыймаймын -   деп,  Себек атасына бір ат шаптырым жер алып,  сш жер 
Қойбас  қорығы  аталган  екен.
Адайдан - Крржымбай, Тасырбай, Саркөз. Қоржымбайдан - Сарт, Макдт, Абдрахман, Тілек, Кенжеахмет. 
Сартган - 
Ә 
жен, Жүмаш. Әженнен -  Мағауия, Хамза,  Каким,  Ғаббас.  Мағауиядан - Өтешкдли, Олжагали. 
Өтешкалидан - Айдын, Асқар. Хамзадан -  Ғилымкдли, одан - Арал,  Мүрат,  Парит.  Какимнен - Кднаткдли, 
Бақгығали,  Марат,  Самат.  Кенжеахметтен  -  Аманғали,  Мүхан,  Куан,  Әндір,  Сүндет,  Үмбет.  Үмбет  - 
ертеректе  шетелге  (Финляндиаға)  өтіп  кеткен.  Аманғалидан  -  Нағым,  Кдциым,  Кддыржан.  Мүкдннан  - 
Мүсен,  Кдбдыжан,  Жүбан.  К^ыздардан  - жиеңцері Аіырау өңірінде  түрған.
Ғаиымнан - Мусакаи. Мусакэйдан - Исақай. Исакдйдан - Әмина. Әмина өңгімеге ш ебер, көп өнгімелерді 
есінде  сақгаған.  Сондай  өңгімелердің  бір  үшын  осы Аманғалиға:
Қою  кдра  шашы  бар,
Алшы  кдра  бөркі  бар,
Үстінде  қасқыр  ішігі,
Екі  иыгына  екі  кісі  мінгендей,-
Кдйытпас кэйсар  күші бар -  деп  суреттеуден  бастайды.
Баласына:
Кдкданды кдра жерге қүра алмадым,
Кдйырып  аттьщ басын  бүра  аламадым,
Нарынның өдіре  калғыр  тар  каналынан,
Нағымым  балалыкпен  шыға  алмадың -   деп,
Бөрібастан - Бөрте, Тума, Жамбай, Жаиыкбай.

әйелі  үшеуі  кашкднда  Нағымның  аты  каналға  жығылып  күлайды.  ^ФСаяу  кдлған  Ннғым  колға  туседі 
Сонда  соган  айткдны  есівде  кдлған екен.  Аманғали туралы  аңыз  көп.  Солардың  ішінен  Әмина бір-екеуін 
баяндады.  Біреуі,  туған  жездесі  Қыдыр  мен  ішінде  Каратокэй Жұмағали  бар  карта  ойнайды.  Картада  бар 
ақшасынан,  астындағы  атынан үгылады.  Ең соңында картаға туған карындасынды сал дейді.  Сүйекке дақ 
салатын  бүл  жойат  Аманғалидың  намысына  тиеді.  Оның  үстіне  ержігіт  жаяу  кетуге  арланып,  жездесінен 
мінуге тай сұрайды. Жездесі бермейді. Содан ер тоқымын арқалап жаяу кетеді.  Осыны 
кек
 санаған Аманғали 
қол жинап келіп жездесінің ағаш үйінің әңкі-тәңкісін шығарады.  Апасы сабасын ұстап отырып  - Амапжан 
мүның не? дегенде.  Обалың жездеме депті.  Әрине,  аяғы дау-жанжалға айкасты  - дейді.
Беріштің Кдратокай Отарғали, Жүмағали деген атақгы адамдары болған. Сол замандагы күш-бақгаластан 
Аманғали  Отарғалидың  әйелі  Мухсинаны  зорлап  алады.  Әрине,  мұның  неге  апаратыны  түсінікті  үлкен 
өлекке  - дауға,  қан төгуге дейін  барған.
Ақмылтық а
лты 
қарыс,  ага  алмадым,
Қайгы жеп,  қараңғы үйде жата алмадым,  .
Үйіне  Отарғалидың екі барып,
Қүрғырды көзім  қиып ата алмадым - деп Аманғали өзі айткдн.
Осындайларына  бері  келе  Кеңес  үкіметі  түсында  жергілікті  әкімдермен  арада  болған  жанжалдар 
Аманғалиды үстап түрмеге жабуга мәжбүр етгі. Аманғали түрмеден кдшып,  қақгығыскз шығады.  Сол кезде 
жумбак  (өзін-өзі  атқан депте  айтады)  өліммен  кеткен.  Аманғали  ең  соңғы  сөзінде  әйеліне:
Мухсина  ақ іыіікті  киемісің,
Мен  өлсем  коммуниске  тиемісің,
Аға  өлсе,  жеңге  мүра деген сөз бар,
Болмаса  Мухажанға  тиемісің  -  деп аяқгаған.
Заман ағымында талай-талай оқиғалар болғанын,  оның шежіреде калғанын үрпактары біледі. Аманғали 
солардың  біреуі.  Аманғали  туралы 
түрлі-түрлі  жазыддьща.  Біреулер  оны  банды  дейді.  Ол  жағы  зертгеуді 
талап  етеді.  Аманғали  жалпы  халықта  жұмысы  болмаған,  зиян  салмаған.  Жүмбақ  өлімі  бақталас, 
күшталастан  туғанмен  тендік  үшін  айқасты  деушілер  бар.
Аманғалидың  шығармаларында:
” ...  Менде  бір үлың едім күміс көмей,
Сөзімді түсінуге тырыс  кедей,
Неліктен Аманғали  Нарында жүр,
Неліктен  Тай сойғанда  Қүныскерей?
Қолымда бір  кдмшым бар  саліңгердей,
Кей жаман  сөз  сөлейді әлін білмей,
Бір  сері ел ішінде жүрмей  ме  екен,
Соңыма неге түстің бәрің бірдей?! ” деген  жолдары бар.
Тумаүлы Киікбайдан -  Мырзабек,  Есенгелді,  Медебай, Жолдыбай,  Шора.
Тумаүлы  Сатайдан  -  Өтеқүл,  Кетекүл,  Есенқүл,  Найман.
Тумаүлы Жайықбайдан -  Шакір,  Түсіп,  Иса,  Сатжан,  Есекен.
Жамбай
Жамбайдан  - Жанүзақ,  Саржала (Өмірзак),  Бозай,  Табылды,  Шіміке,  Сары.
Бозай атасы  казаны  ортаймағаны даулетті, Жанүзақ атасы аңшылык*а,  сейілге  ,  ал  Саржала  атасы  ел 
баскаруға,  билікке,  батырлықка  ие болған дейді.
Жанұзақ
Жанүзақган  -  Есел,  Нарел, Жантөре,  Шака-
Еселден  -  Көшер,  Қара,  Қондыбай,  Кеддібай.
Көшеоден -Алтынбек  одан -  Ақгау (Теке), Собақ, Рахман,  Кдйкыбас. Ақгаудан -Мүхамеджан,  Махмет, 
Меңешқади,  Иманәлі. Собақган - А қбііа,  Нүрмаш. Рахманнан -  Мьщгыбай,  Кдли.  Кэйк^бастан -  Нүғман,
Кдцаш,  Әбдеш,  Сүйін.
Кападан  Т ^ н и я з   Бәлібек  Бекмағамбет, Естай, Байнияз, Таубалкан, Нүрбалхан,  Қодарбай, Даулетияр. 
a
S S S S T
-  
Хами,  М еш .іи и ,  Нръ,ман.  Ұлыклан.  Е р м а г а м й т ,,  -  Әйіп,

Есен,  Мухамбет.
Бисаліден -  Жүніс,  Қүбаш,  Ғасыр.  Есаліден -  Жүмахмет,  Рахмет, Жүмажан.  Кддыраліден  -  Ғалымжан, 
Мүхамалі,  Мағауия,  Какімжан,  Ділмүхан.
Бәлібектен  -  Масабай,  одан  -  Ермухан,  Нүрмүхан,  Сакып.  Ермүханнан  -  Төлеген,  Өтен,  Өтешкали. 
Төлегеннен  -  Маңаш,  Башекен,  Кдзым,  Кддым,  Сүвдет.  Өтеннен  -  Жүмажан.  Отешкдлидан  -  Орынбаи, 
Бақыт.
Бекмағамбеттен  -  Сәтбалхан,  Айбалхан.  Сәтбалханнан  -  Сүлтангали.  Айбалханнан  -  Сейіткали, 
Иманғали,  Тәменай,  Қамал.  Сейіткалидан -  Оразғали.  Иманғалидан  -  Кдбдығали.
Естайдан  -  Ерғали,  Нүрғали,  Мүхамбетәлі.  Ерғалидан  -  Жүмағали.  Нүрғалидан  -  Дүйсенғали. 
Мүхамбетөліден  -  Мүстақ.
Байнияздан  - Түсіп, Арыстан.  Түсіптен -  Мүхтар,  Қүспан.
Таубалханнан  -  Махмуд,  Сидак,  Кдби,  Сейшхан,  Сапар,  Нүғман,  Ғабдолла.  Махмудтан  -  Ахметжан. 
Сидактан - Кдлім, Кәкімғали,  Қажымғали,  Ыбыраш, Әжіғали, Әбілқарсс. Сапардан - Сүнғат,  Қибат,  Сембі. 
Нүғманнан  -  Кдзиқан,  Айсанғали.  Ғабдолладан  -  Сибат,  Отешкдли,  Өлденғали,  Әбуғали,  Қайыржан.
Қодарбайдан  -  Кдбдел.  Даулетиярдан  -  Оразымбет,  Жүматай,  Жүмақымет,  Қалиахмет,  Қожахмет, 
Сүлтанғали,  Тариқ.
Қондыбайдан - Ізтай, Шықым,  Былжым. Ізтайдан - Шәлекей,  Махамбет,  Ізтелеу,  Шокдар.  Шәлекейден
-  Терлікбай,  Қанатбай,  Аманбай.  Махамбеттен  -  Піштібай.  Ізтелеуден  -  Куантай,  Куаныш,  Оңайбай. 
Шоқпардан  -  Молда,  Нөсіпкали.  Шықымнан  -  Бимүхан,  Қүбыш.  Бимүханнан  -  Смадияр.  Күбыштан  - 
Керей,  Шошақ.
Келдібайдан -  Нүрым,  Нүрлыбек.  Нүрымнан -  Қүби,  Бимүхан,  Жаманша.  Қүбидан -  Қабден,  Айтжан. 
Жаманшадан - Кдпаш, Кдйролла,  Илман,  Елдан,  Ізмүхамед, Ғалымжан.  Нүрлыбекген -Шаракөз,  Сүлтекен. 
Шаракөзден  -  Мүзбай,  Жаңбырбай,  Зинолла,  Рамазан,  Қошкзрбай.  Сүлтекеннен  -  Жүмахмет,  Кдри.
Жантереден -Қыдыр, Сүгір. Қыдырдан - Тілеуберген, одан -  Ильяс, Әбу, Ізбас,  Сүлтан,  Мүсах.  Ильястан
-  Ниғман,  Әділ,  Рысқұл.  Әбуден  -  Бермағамбет,  Түсіпқали,  Көшен,  Әбілқайыр,  Қыдырбай.  Ізбастан  - 
Шамүрат,  Матай,  Мүхтар,  Қүмар,  Қүспан.  Сүлтаннан  -  Кджен,  Қабдығали.  Мүстақган  -  Крнат.  Сүгірден  - 
Майлық,  Қияс.  Қиястан -  Нүрым.
Нарелден - Шағырай, К^рақұл. Шағырайдан - Мүхамбет, Жақай, Шаяхмет. Мүхамбеттен - Нақу,  Сапкдли, 
Сабырғали.  Сабырғалидан  -  Қисым.  Кдракүлдан  -  Шымыке  өліп,  өйелі  әмеңгері  Нарелге  тиеді.  Кдоақүл 
Шымыкеден  қалған  бала  болса  керек.  Одан-  Эбен,  Еламан,  Орке,  Орше,  Серте.  Әбеннен  -  Қытан, 
Қүрманбай,  Сәмет,  Нәсен.  Қүрманбайдан  -  Ыбыраш.  Сәметтен  -  Жаңбыр,  Қүбаш.  Нәсеннен  -  Сатай, 
Өмір, Шәрімғали,  Оразғали. Еламаннан - Сәрмек одан -  Қатпай, Жолдас, Баймүхан,  Ш онай, Қағаз,  Шүқы, 
Сөлі, Жүмағали.  Оркеден -  Шағынғали,  Төкей одан - Жанша, Әйтіш,  Ескдли.  Оршеден -  Кдсық.  Сәртеден
- Шоріп,  К/Шыр.
Саржала
Саржала  18  ғасырда  Кіші  жүздегі  өткен  түлғалардың  бірі.  Ол  елім деп  еңіреген  ер  ,  халюым деп  кдн 
жүтуға дейін  барған  батыр,  айыр  тілді  шешен,  ел  билеген  кайраткср.  Осындай  қүдіретті 
қасиетгермен 
ел 
есінде үмытылмастай болып қалған. Тарихи дерекгерде Саржала  есімі  аңыздағыша Сырым, Атақозы,  Кдра 
батырлармен  қатар  аталады.(Ю)
Саржаладан -  Бекбай,Үлкен,  Шотай,  Тайғүлы, Айбас,  Кдтпағүл,  Көкей,  Тасша,  Кдрымсақ аггы тоғыз 
үлы  болған,  олардын  баріненде  үрпақ  бар.
Бекбай
Бекбайдың  Қойбасынан  -  Өрке,  Нүржан,  Шернияз.
Өркеден  -  Бернияз,  Беснияз,  Кереш.  Бернияздан -  Зайыр,  Әмір,  Кдлош,  Атолла.  Зайырдан  -  Кдбиден, 
Хасан,  Кджен.  Әмірден  -  Кдукдн,  Кдйыржан,  Мүхит,  Ыбырай,  Селім.  Кдлоштан  -  Әшім.  Атоллодан  - 
Хамит.  Беснияздан  - Нүпті,  Мардан,  Ғаббас. Нүптіден -  Жәмел, Латип.  Марданнан -  Мүқас.
Нүржаннан - Әбдір,  Ыбыраш,  Зүлхан.  Әбдірден  - Арыстан.  Ыбыраштан -  Сираж,  Шәмше.  Зүлханнан - 
Кдбыл,  Қамза,  Салық,  Кдйыролла.  Кдбылдан  -  Мақсот.  Кдмзадан  -  Жүмабек,  Крныскерей, 
М ендігерей, 
Амангелда. Керештен - Шамаш, Ырым.Сырымнан - Кдсан, Байсал. Шернияздан - Шөткен, одан - ЬСдбдолла, 
одан -  Төлеген,  Өтеп,  Төлеп.
Белуден  -  Әубөкір,  Омар,  Оспан,  Сыдиық,  Кдсым, Аскдр.Омар  Бөрте,  Жанбайдан өрбеген  кдуымның 
биі  болған.Әубөкірден  -  Кдбдолла,  Қүбаш.  Кдбдолладан  -  К^алім,  Кңсмет,  Түхфат.  Крлімнен  -  Жүмабек, 
Мүхит. Қисметтен -  Кдмал,  Сағвдолла, Мүтифолла,  Нүрмағамбет. Түхфаттан - Зинеден, Тарих, Ғарифолла, 
Ғаршжан.  Қүбаштан -  Халел,  Рафих,  Ибраим.  Халелден -  Низамиден,  Хисамиден,  Шенен,  Разиден.

Оспаннан  -  Сүндет,  Мүхамеджаи,  Дияр,  Салық.  Сундеттен  -  Хамидолла.  Мүхамеджаннан  -  Мөжит, 
Хамит.  Диярдан  -  Дініш,  одан  -  Айдар,  Салықган  -  Набидолла.  Сыдиықган  -  Салахиден,  Сабыр,  Кдцыр, 
Ғазез.  Сабырдан  -  Мағзом.  Қадырден -Жүмагали, Айдын,  Кдмидолла. Ғазезден -  Мүрат, Самат,  Кдбижан.
Кдсымнан - Нығида, Түсіпкали, Кэйыредин. Нығидан - Пазыл, Сидағали, Пазыддан - Әбуғали. Сидағалидан
- Сәйпеден.  Қайыреденнен -  Сапар,  Ғилым.  Сапардан -  Куан.
Аскзрдан  -Байрамолі  ,  одан  -  Сибат,  одан  -  Қабдел,  Мүсілім.
Бокгыбайдан  -Акан,  Шахмет,  Мақым.
Ақаннан  -  Ерубай,  Мәдер.  Ерубайдан  -  Өтепқали.  Мәдерден  -  Төлеп,  Насихат,  Көшім.  Мақымнан  - 
Сержан,  Елжан.  Сержаннан  -  Насин,  Молдаш.  Елжаннан  -  Талғат,  Кдбдел,  Тілепалды,  Мүстапа.
Жаңабайдан  -  Шегебай,  Досым,  Қүлман.  Шегебайдан  -  Әкет,  Шәлекен,  Мырзажан.  Әкетген  -  Қана. 
Мырзажаннан - Әру,  Бақыт.  Қүлманнан - Жақия, Жакып, Жақау, Әнет, Көпен, Шоқан, Шобыр. Жақиядан
-  Нетәлі,  Ысмайыл,  Стамғазы,  Жүмағазы,  Иманғазы.  Нетәлідең  -  Қалім,  Сиық.  Сиықган  -  Климент. 
Стамғазыдан -  Пазыл,  Есенгелді, Әйнәлі. Жүмағазыдан - Өтепқали.  Өтепқалидан - Өмірғали. Иманғазыдан
- Айса,  одан  -  Исләмғали.  Жақыігган -  Кдбдолла,  одан -  Нығман,  Ғиылман.
Айбастан - Мыңбай, одан - Бәден,  Мүран, Шойлақ. Шойлакган - Бимүхан, Жалмүхан, Беден. Тойғүлыдан
- Табынбай,  Кдртакдй,  Бисенбі,  Сарт,  Торғай.
Табынайдан  -  Аймағамбет,  Жайлыбай,  Шәдір.  Аймағамбетген  -  Ботпан,  Жүмағали,  Қарабала,  Салық, 
Шокай, Сүпығали. Ботпаннан -Зинолла, К^ійырлы, Кдйырден. Жүмағалидан - Төлеугали. Садықган -К^физ, 
Кдбдырақман.  Шокдйдан  -  Салык,  Тайып.
Шадірден  -  Рақыш  одан  -  К^бдел,  Досмүхан,  Есмүхан,  Ергали.  Жайлыбайдан  -  Жанесен,  Кдбсалық. 
Жанесеннен  -  Куан,  Жоламан,  Рамазан.  Қабсалықган  -  Еламан,  Есенаман.
Торғайдан  -  Алмақай,  Мая.  Маядан  -  Сатық,  Кенжеғали.  Матықган  -  Ораз,  Қүмар.  Кенжеғалидан  - 
Қибаш.  Бисенбіден  -  Жәнсу  одан  -  Қайролла.  Кдратоқайдан  -  Әлі одан  -  Имаш.  Нөтелден  -  иық, 
кет 
одан  -  Кдра.
Үлкен
Саржаланың  Үлкен,  Ш отай  деген  балалары  егіз  .  Олардын  үрпағы  Азғырда  Ишпе  деген  жерді 
қоныстанған.
Үлкеннен  -  Бәстік,  Арыстанбек,  Тәутік.
Бастіктен -  Қаражан,  Шеже.Қаражаннан - Кейкі, Нысан,  Қосын, Нүралы, 
одан - Қабдығали, Үміт. Қабдығаладан - Қисмет, Үміттен -  Қадыр, Темгржан,  мір  а  ,  ^ 
_
-  Закария.  Қосаннан  -  Кдпет,  Тәлеу.  Нүральщан  -  Сыдык,  одан  -  Иманғали 
Гипалы  Біоолідсн  -
Мағауия.  Шөжеден  -  Бакэ,  Әубәкір,  Есен.  Бакддан  -  Әйіп,  Бірөлі.  шптеі  - 

'Бимагамбст
Даулеткали одан - Ғайнеден. Ғайнедденнен - Жәнібек, Лай. Әубәкірден - Кдиы  ,
Тілекен.  Қайыптан  - Жаужен.
Арыстанбектен  -  Өтеген,  Жандау,  Қален,  Көшен,  Сасық,  Ержан. 
п  қдскд  ахьш
одан  -  Қадір,  Айбек.  Айбекген  -Нүрпейіс.  Арыстанбек  -  Хан  жәрменкеде  боипден  келген  кдска  атын 
Жәңгірге сыйға беріп жер алған адам дейді.
Жандаудан  -  Есет,  Ыскдқ,  Ж акуп,
Ыскзктан  -  Қүби,  Уағап.  Жакдптан  -  Мүрат,  К^ли  (Тан  у), 

Х а ш м
  Хайриденнен -  Рашид,
Жақсығүл, Жүмағүл,  Хаким.  Жүмабавдан -  Сабит^ода  ^ 
w   ^
 
К03Ір
Теміртаи.  Рашидтен  -  Лавр,  Мадениет.  Хаиреденов J1;
і
  р 
J   Лаврдан  -  Фархад,  Назьгм,  Ляйлім,
облыстық ауыл шаруашылық департамент 
Ғалымжан:  Шүкіраліден  -  Хайыр,  одан  -  Ману,
Азат.Мадениеттен  -  Бейбарыс.  Теміртаидан  -  Ep*a» ’ 

Кдабае.  Ерікген - Даурен,  Бауыржан.
Бақгыгерей,  одан  - Берік.  Мануден -  Серік, Ерік. Серікген
V  • 
о  
к'япгеннен  -  Хасен,  Қүспан.  Сасыкган  -  Султан,  Қуан.
Зинедценнен  -  Өмірхан,  Хадімнен  -  Әдім.  * өш 
Күрмаштан  -  Доскали,  Шыцғали,  Султан,
Сүлтаннан  -  Дәуіт,  Коки,  Халимолла.  Ержаннан  -  Қүрмаш,  күрмаштан 
м
Малай, Жакэн.
Тәутіктен  -  Иса,  Мыса,  А б а д н > 
^
  Қүбайт
Шапиқ.  Байділдадан -  Кдйыр одан - Сабыр,  Сакып.  Са  р 
.
„  
rrQ
ттіч
-
і
-
яннян
  -  Елемес,  Темір.  Елсмсстсн  -  Ғадш,  Шоюр,
Мысадан  -  Ғалымжан,  Оспан,  0 Разғалия ^
ІПайхымеден  Абаханнан  -  Молдаш,  Сисен.  Молдаштан 
Дархан,  Шайхан.  Оспаннан -Мағзом одан -  Әдш,  Ша 
те
-  Мақсот,  Мысал,  Сөки.  Мысалдан  -  Каримолла.  Сахид 

rvttrr  ТТГяпяп  Ссйітттен  -  Зинст.  Түсіпқэлидан  - 
Шелтектен  -  Мырзағали,  Түсіпкали.  Мырзағалида  " 
’ „   аң  Жұбаң  Божайдан  -  Аман,  Ислам,
Кэжен,  Ғалым,  Уами,  Пазыл.  Әбдіғалидан 
хатес  Исламнан  -  Армия,  Сапиолла.  Қүзырдан  -
Мухамедияр,  Компаш.  Компаштан  -  Бакдй.  Аманнан-Хатес.  исламк
Далеш одан -  Тастан.  Жүбаннан -  Рамазан,  Бақыт.

Шотай
Шотайдан  -  Жошыбай,  Қошыбай,  Әйтімбет,  Нарынбай.
Қошыбайдан  -  Әлі,  Биман,  Ырсан,  Жүрекей,  Смет,  Шокдар,  Укітай,  Маймак,  Ізтелеу,  Мақыш.
Әліден  -  Муса,  Ыдырыс,  Рахмет,  Шүғат,  Капсалык,  Мухамедияр.  Мусадан  -  Энет,  Гиният,  Шаукен, 
Меняхай, Мүрат, Әділбек, Жалет,  Қүби,  Темірболат. Ыдырыстан -  Смадияр,  Күзенбай,  Мансор. Рахметген
- Тасболат, Ақболат,  Мақсот,  Көккөз.  Шүғайдан  -  Масут,  Зинел.  Қапсалықтан  -  Қизат,  Ғайнедден.
Биманнан  - Ильяс,  Ықылас,  Оспан, Әжғали,  Ильястан -  Қибат,  Қарақоян,  Кенже.  Ықыластан -  Уахан, 
Михан.  Оспаннан  -  Кдбир.  Әжғалидан -  Ихсан.
Ырсаннан  -  Қарасай,  Қази,  Мүстапа,  Мүстажан.  Қарасайдагг  -  Нүралы,  Нәжімедден,  Нүрмүхамбет, 
Алдияр.  Нүралыдан  -  Мәжит,  Кдбыш,  ИІокдй,  Жалт,  Жүмақан.  Нүрмүхамедтен  -  Кдпеш  одан  -  Асылбек, 
Ацайбек,  Өмірбек,  Темірбек.  Қазидан  - Дайыр,  Ыбыраш.  Мустападан  -  Сапу одан  - Таңатар,  Қүрманғазы. 
Мустажайтан  -  Қасым,  Қисамиден.  Кдсымнан -  Камел.  Кдсамедденнен  -  Кдрсс.
Жүрекейден  -  Кдли,  Омар,  Тәржіман.  Кдлидан  -  Кдсен одан  -  Зият.  Омардан  -  Қамза,  Мүтыш,  Мағақ. 
Сметтен -  Тыран.  Биарыстаннан -  Кдйып,  Сағидолла,  Қадір.  Тыраннан  -Қажет.
Шоқпардан  -  Қүлкай,  Қабыш,  Ғайнен.  Қүлқавдан  -  Мүран одан  -  Ғабит.  Қабыштан  -  Махмет,  Кддим. 
Ғайненнен  -  Сүңғат,  Нүркдт.
Үкітавдан - Керей, Жүмалы. Керейден - Мырзахман,  Сабырахман. Жүмалыдан - Қайсағшш одан - Есәлі, 
одан - Мәннан,  Сайын.  Маймақган - Әбдірахман, Әділхан,  Ысмағүл,  Сатан.  Әбдірахманнан -  Ғиза,  Сайын. 
Әділханнан  -  Мөннап.  Мақыіптан -  Әубөкір.
Әйтімбегген  -  Мүхан,  Таңаш,  Қозыкен,  Қарабай.
Муханнан -Саркен, Сәрімбет, Дошан, Оспан. Саркеннен - Есенғали, Қүбаш. Есенғалидан - Қүрманғали, 
Мақсот.  Қүбаштан  -  Шәкір,  Шүкір.  Сөрімбетген  -  Сәтен,  Қиса,  Нәжім.  Дошаннан  -  Зүлқаш,  Сабыр, 
Мажит. Еспайдан -  Рамазан одан - Мустахим.
Танаштан  -  Көшен, Дүйіс,  Жекен.  Көшеннен  -  Сабыр,  Меңдеш,  Кенжебай.  Дүйістен  -Әтекеш,  Бәкіш. 
Жекеннен -  ИІәпи,  Айтжан.  Шэпиден  - Ахон  одан  - Иосиф.  Айтжаннан  -  Қүмар.
Қозыкеннен  -  Тақырақ одан  -  Қадеш,  Тажен,  Жүмағүл.  Кдцештен  -  Балтабай,  Көшербай.  Таженнен  - 
Бакэр,  Шөңгерей.
Кдрабайдан -  Сереш,  Қикым.  Серештен  - Жүмажан одан  -  Сүңғат.  Қихымпан  -  Сақып,  Нығыметген  - 
Оқас.
Жошыбайдан - Шотан,  Шыртан,  Шәткен. Шоқаннан  - Қабдел,  Омар,  Бәйіш.  Омардан - Ихсан, Ғабділ. 
Байіштен  -  Темір  одан  -  Маку,  одан  -  Баубек,  одан  -  Бедібек,  Қалайбек.  Ш ыртаннан  -  Нүраш,  Мендібай. 
Нүраштан  - Дөуіт.  Меңдібайдан  -  Қожан.
Нарымбайдан  -  Щүйінішкдли (Соқыр),  Муса Түлақ.  Мусадан -  Көйқыздар,  Мардан.  Шүйінішкзлидан
-  Қүлшар,  Дайнаш,  Жапар,  Маштақ,  Имаш.  Кулшардан  -  Кәрім,  Хамит.  Дайнаштан  -  Зылипаш,  Мөшке, 
Маржан, Халила, Латиф,Мағрипа.  Нөбиден - Сарсенбай, Мелләт. Жапардан - Нөсіп, Асапа, Шарпу, Кдражан. 
Нәсіптен  -  Сейітбаттал  одан  -  Сауле,  Бауыржан,  Біржан,  Гүлжан.  Маштақган  -  Әмір,  Табылды.  Әмірден  - 
Батихолла.  Имаштан -  Зәрип,  Бөсер.  Зәриптен  -  Кдйрат.
Беріштің осы аталар шежіресін жинастырып,  қүрастырушы -Маштақұлы Әмір (үлы отан соғысының 
майдангері,капитан).
Кдтпағүлдан  -  Өтебөлі,  Шініке,  Мая,  Дутбай,  Дубай.  Өтебәліден  -  Кдрабас,  Сейітқали.  Қарабастан  - 
Кджымғали, Әжғали, Таңатар. Шінікеден - ПІыңғали. Көкейден - Қосеке, Тасмағамбет, Қосекеден -Жүбаш. 
Тасмағамбетген  -  Закария,  Мүхан,  Сейтен.  Закариядан  -Мүқанғали,  Мусағали.  Мүқанғалидан  -  Ләш. 
Мейітттен  -  Шоқал,  Шоқалдан  - Дүйсенғали.  Тасшадан  - Жүмағүл,  Тайлан,  Шөтен,  Күган.
Жүмағұддан - Бүркіт, Мырзалы. Бүркіттен - Қалис,  Кдбер, Кдби одан - Кдбиден.  Мырзағалидан - Қдмен, 
Самен,  Ыдырыс.  Кдрымсақган  -  Кәрібоз  одан  -  Қизат,  Ораз.  Нарымбайдан  -  Жүхатай,  Күйттәй,  Насыр, 
Кдрағайшы,  Бақытжан,  Жүмагелді.
Саржалаүлы Тойқүлдан -  Табынай,  Сарт,  Қдтакдй,  Ниеталі,  Бекболсын,  Бийсенбі,  Торғай.
Саржалаүлы Айбастан -  Мынбай,  одан -  Баден,  Мүрын,  Шойлақ.
Саржалаүлы  Көкейден  -  Тасмағанбет,  Қоске.
Саржалаүлы  Тасшадан  -  Жүмағүл,  Шөтен,  Қүтан,  Тайлан.
Саржалаүлы  Кдрымсаптан  -  Кдрібоз,  одан -  Қизат,  Ораз.
Саржаланың балаларынан  өскен  үрпақ Ресейде,  Ақгөбе,  Батыс  Кдзақстан  облыстарында түрады. 
Бозай

Жамбайдыц  Бозай  атасынан  -  Орыс,  Шорман,  Мұңал,  Үмбет, Жақсыбай,  Мәмбет.
Орысган  -  Сәуірбай,  Ылай,  Бармақ,  Торай,  Жақсылық,  Жанбатыр,  Құрманғазы,  Есепғазы,  Байғұлы. 
Сәуірбайдан  -  Дәшкен,  одаіі  -  Мырзағали,  одан  -  Өтеш,  Ғайса.  Ғайсадан  -  Самиғолла.  Жақсылықган  - 
Есқүлы одан  -  Стамғазы,  одан  -  Өтеміс,  Өтеп.  Өтемістен  -  Шайқы,  Мақсот,  Оқас,  Шапхат.
Байғүлыдан  -  Ильяс,  Едіге.  Ильястан  -  Қуанышкерей,  одан  -Шәйпен.  Едігеден -  Өткелбай,  Күлмэжит, 
Жәрдем.  Өткелбайдан  -Насихан,  Темірхан,  Амангелді.  Қүлмәжигген  -  Салихан,  Батыр,  Әмірхан.
Шорманнан  -  Сарт,  Кәдебас,  Жылқышы.
Сарттан - Елеусін,  Елемес, Төлеміс,  Кржыр,  Қозығүл,  Смадияр. Елеусіннен - Ысмағүл,  Ысқақ,  Нүрғали, 
Жүмаш, Бисенбай,  Тәжіғали,  Қажығали,  Мүгәліп. Ыскдқган - Мүхамбет, Хайдар. Нүрғалидан - Сиражиден. 
Жумаштан  -  Ынтагул,  Бекет.  Бисенбайдан  - Әбілқайыр.  Тажіғалвдан  -  Рысбай.  Кджығалидан  -  Қүлбас.
Елеместен  -  Сүлеймен,  Дүйсен,  Бекқали,  Әзмағанбет,  Исақүл,  Мүқанбеткзли.  Сулейменнен  -  Істекен, 
Жүбаныш.  Дүйсеннен  -  Өтеген.  Беккзлидан  -  Рашиден,  Ғайса.  Ізмағамбеттен  -  Қалим,  Қарес,  Напиған. 
Исақүлдан  -  М әннан,  Ғабдісалам,  Манан,  Әуәбәкір.  Мүкднбетқалидан  -  Әбілқасым,  Әбілжам.
Төлемістен  -  Соли,  Жүмағазы,  Жумакай,  Өтегали,  Ғабдолла.  Сәлиден  -  Уахит,  Арыстан,  Қайырлы, 
Қүсайын,  Нығмет.  Жүмағазыдан -Кдбыш,  Сүлтан,  Ғазез,  Қабдол,  Кдрес. Жүмақайдан - Зүлкаш,  Шүғайып, 
Енжел,  Мүбарак,  Табарак,  Қүзыр.  Өтеғалидан  -  Іслөм,  Үмбет,  Сүңғаг,  Елеукен.  Ғабдолладан  -  Хасан, 
Әжігерей,  Салахиден.
Қожырдан  -  Оразғали,  Ш әріпқади,  Айтжан,  Қуан,  Қажыбала,  Ғайни,  Ғаббас.  Оразғалидан  - 
Шыйқымежден,  Жағыпаш,  Әрін,  Өлдөн,  Сүндет.  Айгжаннан  -  Мүқит.  Қуаннан  -  Әжігерей,  Әіщіржаи, 
Ажмағин,  Мағаз,  Батырқайыр.  Ғайниден -  Шамали,  Қазихан.
Смадиярдан - Бекмағамбет, Жөлміш,  Әбіш. Бекмағамбегген - Гайса. Жәлміштен - Нүқ, Сағым. Әбіштен
-  Қашен,  Пазылиден.  Қозығүддан -  Қисмет,  Мүса,  Мүхамбет,  Жалмүхан,  Ізбасқан.
Көдебастан  -  Ахмет,  Кенжебай,  Махан,  Әлі,  Түнкатар.  Ахметген  -  Қамзағали,  Қүрманғали,  Сағынгали. 
Қамзағалидап  -  Мүрат,  Ниетжан.  Маханнан  -  Мүти.  Әліден -  К^натқали.
Жылқышыдан  -  Сатыпалды.  Сатыпалдыдан  -  Сапар,  Ізбасқан,  Куаныш.  Сапардаи  -  Қүлшар,  Қонаш. 
Қүлшардан  -Қүрманғали,  Әнуарбек.  Қонаштан  -  Марат.  Ізбасқаннан  -  Түрғанбай.
Үмбеттен  -  Шалақ,  одан  -  Мүқгар,  Қүмар,  Жүмалы.  Мүқгардан  -  Өтеп.
Жақсыбайдан  -  Алдабай,  Баржық.  Алдабайдан  -  Қайыркұл,  одан  -  Жүмағали,  Шыңғали.  Баржықтан  - 
Меңжол, Қали, Аскзли.  Қалидан - Қабдол,  Сабыр,  Қуан, Жумабай. Кдбделден - Қүмар, Шалаі-үл. Сабырдаи
- Хасан, Ризуан,  Райхан. Куаннан - Жәлел, Білел, Ғариполла, Жаролла. Мөмбеттен - Мүкдн, одаи - Әбдіразак, 
одан  -  Есбол.
Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Қазақ филологиясы кафедрасы
dmdocuments -> Айса байтабынов эпик жыршы
dmdocuments -> Көпбаева М. Р. ф.ғ. к., М. Әуезов атындағы Оңтүстік
dmdocuments -> Н. С. Тілеуханов
dmdocuments -> Т.ӘЛімқҰловтың «Қараой» ӘҢгімесіндегі махамбет тұЛҒасы акбулатова С. Б
dmdocuments -> Батыс қазақстандық КҮй дәСТҮрін әлемге мойындатқан қҰрманғазы рухы с. Ә. Күзембай
dmdocuments -> Кафедрасының отырысы шешімімен бекітілген. Педагогикалық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған. Орал, 2011

жүктеу 27.6 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   48
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет