Мүхамбетқалиев С., Ахметов К.Ғ, Ғабдуллин Х. А. Байүлы мен Жетіру және Төре, Төлеңгіт


Рахметолладан - Ажар, Көрім, Сахиг, Макрот, Зурсш, Сеуле. Көрімнен - Даригажүктеу 27.6 Kb.
Pdf просмотр
бет31/48
Дата08.01.2017
өлшемі27.6 Kb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   48

Рахметолладан - Ажар, Көрім, Сахиг, Макрот, Зурсш, Сеуле. Көрімнен - Дарига,
-  Рянна  Капез  Сагила  Умарғалисв  Макрот облысгык  моденист  баскэрмасыныц  бастыгьі,  Максотган  -
Д
^
Г
л
р
^
-  и у р б о ш
W
 
и “ " “
Шоріггген  -   Мүрат,  Болаг,  Сагат,  Кднат.  Самигалладан  -  Шайголла,  Нуфголла,  Зсйнолла.
Тоқгамыстан  -  Нияз,  Егіз  (Өгіз),  Есембек, 
К енен дж , 
Үмбст,  Мамбст,  Сүгір,  Сардарбск.
Егізден  -   Сазанбай,  Суанбай,  одан  -  Ж усіл,  Жүбай,  Мүхамбсшлі,  Кэражһтг.  Жүбайдан  -  Түрышай, 
Қүлжүмыр,  М уса,  Арен,  Садық.
Жубаев Садык (1886 ж т  бүры нш  Боксй  ордасы,  Бесқуз ауылы  -  1927)  -  Маншстауда  Ксцес « ш с п и  
ж у о а ев ^ а д ы қ (і8 » о ж .т ., оүрьии 
пя„Ягынла  ясникиншілдергс  карсы  жүргаілгсіі  соғыскз.
орнатып  нығаиту  жольіндагы  күрескер. 
virrnJ|, болімдсрінід байкзу нарадына  кдгысты  Адай,  Табын 
кейін Москвада өткізиіген  Қызыл 

жүогаді  Бүкіл Кдзакгпиідыкбірінші съсзініц делегаты
жене Кете көшпеңділерінщ сьезіне (1920) 
Ғ М тл ,,  Равиль  Жубасв
Арелнан -  Шүғай,  Мсрует,  Қалует, Жамал^  ^!!тапы   Башс  Кдоакртаи  Ауыл  ишруашылык.  институшң 
Сергей  Шугайүлы  -  профессор,академик  коп 
,  д  
Рафаэдяеи 
Руслан,  Римма
баскарды.  Сергейден  -  Марина,  Аскзр,  одан  -  Айдар, Сөлшжаіиіан 
*
Равилцден  - Жанар, Эсел.
Мамбеткүл  -  өскен ауыл.  Олардыи 
стеді.  Мүхамбеткүлдын ауылыная Кдлнияз сиякты бслплі акыи,
Қүдайкеден - Тазіке, Қосай.

Мәмбеткүл ұрпағы Қолөткеннен  -  Сарыбала,  Мирман,  Сакау,  Жексенбай.  Сакаудан  -  Дүсен,  Тасемен, 
Қабер.  Жексенбайдан  -  Айтәлі,  Орынбай,  Шақабас,  Шәлку,  Үмсындық.  Айтәліден  -  Шәкір,  Сатбай. 
Орынбайдан  -  Ғарифолла,  Рамазан.  Шақабастан  -  Жанабай,  одан  -  Нух,  Ғайса,  Иса.  Шәкірден  -  Олег. 
ШәкірЖексембаевқа(1901-1988) - кенес дәуірінде түнғыш рет кдзақ халқынын генерал-майор  атағы берілді, 
Үлы Отан соғысына белсеңді қатынасқан, ардақгы адам. Жексенбаев Олег  медицина ғылымдарынын докторы. 
Сатыбайдан  -  Ермек,  Серік. Айталиев  Ермек техника  ғылымдарының докторы,  профессор.
Мембетқүл үрпағы Уаистен - Мүқан,  Илияс, Түрке.  Мүқаннан - Жанабай,  Біләлі.  Илиястан -  Аманғали, 
Көжек,  Сақып,  Дүйсекен,  Жүмағазы,  одан  -  Даниял,  Жанболат.  Түркеден  -  Үкілі,  Түймеш,  Шаныяқ, 
Бөлей,  Малдахан,  Қортықай,  Темірәлі,  Темірбай,  Аманбай.  Үкіліден  -  Досқазы.  Түмештен  -  Сағыпаз, 
Мадығали.  Шаныяқтан-  Сақаз,  одан  -  Қүмар,  Рахметолла,  Бакон,  Сағыда.  Бөлейден  -  Тайшыбай  (1905  - 
1984), Асия (1910 -  1968), Халила (1912 -  1993), Хисмет (1922  -  1992).  Тайшыбайдан  -  Сабиля  (1931  -  1993), 
Тілек  (1937),  Жоламан  (1940),  Сара  (1946),  Қүлан  (1950),  Рауза  (1952).  Бөлеев  Тілек Ақжайық,  Қаратобе, 
Жанғала аудандарында  басқару қызметінде  болды.  Қазақстан республикасының Жоғарғы  кеңесіне депутат 
болып сайланды.  Тілектен  -  Ляззат,  Амангелді,  одан  -  Айнур.  Жоламаннан  -  Болат.  Қүланнан  -  Қүралай, 
Динара, Мейрамғали.
Мөмбетқүлдың  тағы  бір  үрпақгары  -  Өтеш,  Жарош,  Отеғали.  Отештен  -  Жүмаш,  Бекен.  Жароштан  - 
Мүхамбедияр,  Ғатау.  Өтеғалидан  -  Еркеғали.  Бекеннен  -  Елемес,  Жексенбай,  Мүса.  Бекенов  Жексенбай 
Орда  аудандық  аткэру  комитетінің  төраға  қьізметін  аткарды.  Жексенбайдан  -  Сакен,  Нүркен,  Меркен, 
Мирбол. Жүмаштан - Боқан,  Қүрманбай.  Бокдннан - Нарынбек,  Манарбек, Сабыргали, Жасүлан, Анарбек. 
Ғатаудан - Әжіхан, Төлеген.  Еркегалидан - Айтмағанбет,  одан - Ербол, Төлеген, Талгат.  Сакеннен - Даурен. 
Нүркеннен  -  Ермек.  Меркеннен -  Аслан.  Мирболдан -  Мирас,  Елжас.  Сабырғалидан  -  Ерлан,  Мерлан.
Барақган  -  Оразай.  Оразайдан  -  Шыныкүл.  Шьгнықұлдан  -  Дүйсенбай.  Дүйсенбайдан  -  Бисен,  Жұма, 
Күржіман, Сарсенбай.  Күржіманнан -  Қашаған (1841-1929). Атақты Жырау. Адай тегін жырлап айтушының 
бірі.
Нүрбайдан  - Айдарәлі, Айтқүл,  Байнеке.  Жүлдыздан  - Кдцір одан -  Олжабай,  Ордабай.  Мамбетқүлдан - 
Токгамыс, Тоқганбек, Арыстан, Балтай, Итеп, Елқонды, Итемген. Тоқгамыстан - Нияз, Егіз, Үмбет, Мамбет, 
Сүгір.  Егізден  -  Сазанбай. Үмбегген  -  Саугабай.  Мамбеттен  -  Тәжік.  Тақамбеттен  -  Шыбынтай,  Қарауыл, 
Шоқ,  Әлімбек одан  -  Көшен,  Бердәлі. Арыстаннан  - Егізбай,  Төлеп,  Жабай.  Балтайдан  - Жаман,  Төлебай, 
Екібай,  Бақгыбай.  Елқондыдан  -  Түрікбай,  Қүдайберген,  Айтбай,  Шоқыман.  Итемгеннен  -  Нүрпейіс, 
Жанпейіс, Жансейіт.
Кдцыр
Байболдың  бір  баласы  Жүлдыздан  Қадыр  туады,  одан  -  Тоқтабай,  Олжабай,  Жүлқабай,  Қилыбай. 
Тоқгабайдан  -  Жылкдйдар,  Рыскелді,  Мамбет,Үмбет.  Олжабаймен  Жүлқыбай  кіші  жүз  Сауран  айналып 
көшкен кезде,  Созақ өңірінде кдлып қойған  Қилыбайдан -  Мавдытай,  Сасықбай.  Кдцыр ауылынан атақгы 
би Кдлдыбай шықгы.
Тіней
Алты  Қосайдың 
бірі Тінейден  - Арық,  Танат,  Ырыс,  Шолақ.
Арықтан  -  Төңірберген,  Қүдайберген.  Төңірбергеннен  -  Сейтімбет,3елбай,  Бекбай,  Бүйрабас, 
Қылыш,Шөжей,  Ноғай,  Бекбике.Бүйрабастан  -  Атақан.  Сейтімбеттен  -  Анау,  Сүгін,  Үлан,  Асан,  Мадан, 
Саубет,  Кршан,  Ыстыбай,  Нүрымсы.  Қылыштан  -  Түрке,  Мыңжаса.  Түркеден  -  Сансызбай,  Есіркеп, 
Молдабай,  Нарлыбай, Айдос. Айдостан -  Әлібек,  Жөнібек.  Әлібектен  - Нүрғазы одан  - Данел. Жәнібектен
-  Дінесіл,  Ажбай,  Алтынбек,  Сеңгербек,  Темір  одан  -  Арал.
Қүдайбергеннен  -  Хасаболат,  Бекболат,  Байдаулет,  Арғынбай,  Сары,  Көтеш,  Алтын,  Есенбай,  Жаулы. 
Хасаболатган - Қожагелді, Қожаберген, Сөдірқылыш. Қожагелдіден - Нар, Дүлга, Дүйсе, Сүгір, Шанышбай, 
Төлеген,  Сегіз,  Бостан.  Қожабергеннен  -  Байлы,  Иман, Жавдыр,  Самбай.  Бекболатган  -  Кдрағүл,  Котеш, 
Алтай,  Байдаулет.
Бегейден -  Өтеміс.  Өтемістен  -  Сағындық.  Сағындықган - Танат.
Танат
Танатган  -  Қоныс,  Кдскд,  Өтеміс.
Қоныстан - Нәдірбек. Нәдірбектен - Есенбай, Жауынбай, Кдрабас, Ақжігіт. Есенбайдан - Елемес, Бабай, 
Отебай, Атамбай,  Батпа,  Кңман.  Елеместен  - Төремүрат,  Қүпымүрат,  Кджымүрат,  Әбіл.  Қүттымүратган - 
Нәрік,  Ершік.  Нөрікген  -  Ақаи,  Отар,  Теңізбай,  Сырғабай.  Акдйдан  -  Артыкбай,  Бөлекбай,  Кршкэрбай, 
Шаңбай,  Көлбай.  Артыкбай  -  шежіре таратушы.
Белекбайдан  -  Түрмағамбет.  Түрмагамбеттен -  Тынымбай.  Тынымбайдан  -  Ермек.
Әбілден  -  Исатай.  Исатайдан  -  Өмір,  Темір.
Бабайдан  -  Халық, Тілеген,  Итбай.

Өтебайдан  - Салқара,  Тағанияз,  Бекгүр.
Атамбайдан  -  Көпеш.
Батпадан  -  Шенеш, Данен,  Сатыбалды.
Қыманнан  -  Қожамбай,  Даулет.
Өтемістен  -  Есім,  Тордығұл,  Жылыс,  Қаракесек,  Тойғүлы.  Есімнен  -  Алданазар,  Пірназар,  Сүйіндік, 
Пірмамбет.  Пірназардан  -  Ниязбек,  Мешен.  Сүйіндіктен - Алқүлы,  Айтуар, Тілеміс. Тордыгүлдан  - Ақбау, 
Бекбау,  Жанбау,  Сары,  Кенже.  Жанбаудан  -  Рысалы,  Қосақ.  Сарыдан  -  Бектас,  Шой.  Қаскддан  - Досбай, 
Қошақан. Досбайдан - Қосбай.  Қошакдннан - Муса, Сарыбай, Дайрабай, Айтжан,  Иман,  Сегірбай,  Онғар, 
Танқыман.
Бали
Балидан -  Есқара,  Есберді.  Ескэрадан - Жарылғап, Жарбол.
Жарылғаптан  -  Есен,  Өтеп.  Есеннен  -  Байбақгы,  Айтуар,  Қуаныш,  Сүйеніш.  Байбакгыдан  -  Жабағы, 
Жақып,  Ақыл,  Нақыл,  Сенгірбай,  Мөңке.  Айтуардан  -  Таңатар.  Куаныштан  -  Тоқга,  Бірәлі.  Өтептен  - 
Төлеп,  Жаншуақ,  Мырзатай,  Мырзагелді.  Төлептен -  Шынбай. Жаншуақган -  Шопақ.
Жарболдан -  Сүгір,  Дүкен,  Жетібай,  Жанбай.
Есбердіден - Құлабай,  Қүлжа, Алдаберді,  Сәттік,  Қайып. Алдабердіден - Тубай одан - Оразай. Кдйыптан
- Қожамберді одан  - Айса. Айсадан -  Оразбай,  Зорбай,  Исімай,  Тайбағар.
Сүйіндік (Жаманадай)
Сүйіндіктен  -Қүрманқүл,  Тышмамбет,  Досмамбет,  Байтәбет.
Қүрманқүддан - Мырза,  Бөііп. Мырзадан - Айтүған, Қоныс, Қалкдман. Бөгщден - Қүдайназар, Кдраменде, 
Тоқа,  Бүкар,  Қүл.  Қүда
йназардан  -
  Кдряык,  Шақпақ, Ақсары,  Әлі.Қарпықтан -  Қожабек,  Кдшқын,  Керім, 
Көбей.  Қожабектен -  Байкабыл,Жанкдбыл,  Жаркынбай,  Мандай, Жүлдыз.
Кдрамендіден - Сейтім,  Бошалы, Сералы, Кенжібай, Шектібай.  Бүкзрыдан - Бердібек,  Санбай,  Сансок, 
Қьщырбек.
К Е Л ІМ Б Е Р Д І
Келімберді  -  сегіз  арыз Адайдын көп  өскен,  ең  бір іргелі атасы.  Әйелі  Қаракдлпақтын  Қият ауылынан 
шыққан ақын  Еспенбеттің кызы.  Келімберді ауылынан білікті билер де,  әулие пірлер дс,  ел қорғаган ерлер 
де,  телім - тағлымды ғалымдар  да,  салтанатты байлар да  көп  шықкдн.
Келімбердіден  -  алты  бала  болады,  олар  -  Қүнанорыс,  Ақпан,  Жеменей,  Бүзау,  Балыкшы 
(Шыбынтай),Тобыш,  Мүңал.
Құнанорыс
Қүнанорыстан  -  Жантуған,  Жанбай  (Рысқүл).
Жантуғаннан - Сүйіндік, одан - Қожамжар, Қошкзр (Жүнді), Кдймазар,
-  Әлдеке,  Жиенқүл,  Мес,  Кдтпа,  Кенжебай.  Әддекеден  -  Баигелді,  Жангелді.  Местен  -  Аитман,  Бөр 

Қошкэрдан - Ақбағыз,  Тілеуке,  одан  -  Байназар,  Баймамбет,  Есназар,  Есдаулет.
Жаңбайдан  - Жортмс,  ода„  - 
Й £ а “
"  :
^ ^ ^ , НДа^іг^М ұсі^мш^'Басар^^рыс 
( ф ^ а ^ ш іа н - Иткзра
Қойлакдн. Аташтан - Көпбол,  Мәшібай.  Көпбоддан - Омар  Оепан, 
М
ь З ’
Кенесары.  Мәшібайдан - Жақсығүл, Тілеухан.  Иткдрадан - Шолақ, Иман,  Қүлпыбаи.  Шолакган  Мынбаи, 
Тастанбек.  Манбайдан - Жалау.
Ақпан
Ақпан жау  жүрек батыр болған. Жасында өке қаргысына үшырап,  көп  сп
Ақпаннан  -  Кдракүшік,  Қармыс,  Сармыс.
т

ts
  оті^-іггтггзгг 
Кятек  одан  -  Сапак,  Байсал,  Кдмытай,  Бүлтыкдш. 
Кэракүшіктен  -  Қүдайкүл,  Қүгьш.  К Ү Д а и ^  
’  Төлемейден - Таңатар,  Шуақбай,  Есенберді,
Қүтыидан - Өтемей, Төлемеи.  Отемеиден - Мевдіоаи, 
жь
Байымбет.
г.парі.тнііяғы  кикілжінге  ренжеген  ойелі Алтын  балалары  Кдрмыс 
Ақпан  қайтыс  болғаннан  сон  ағаиын  арасындағы  кикілжіш
пен Сарымысты алып,  төркіні  Жаппас еліне кетеді.
Бүзау
Бүзаудан - Айтүмыс, Жеменей.

Айтүмыстан  -  Шылым.  Шылымнан  -  Байбіше,  Қаратока,  Көшке,  Ақбота,  Ордек.
Байбішеден - Теке, Түгіл. Текеден - Үлжан, Күлжан,  Бижан,  Шүрен. Түгелден - (Ақсақтүгел) - Қошкелді, 
Түлек.
Кэратоқадан  -  Наққозы,  Атақозы,  Иман,  Намаз,  Қүттыбай,  Қүткелді.  Көшкеден  -  Аманқүл,  Тоқбай. 
Аманкүлдан  -  Қыдырбай,  Баян.  Қыдырбайдан  - Досманбет,  Жиеншора,  Жаншора,  Жүмырық,  Белек.
Ақботадан  -  Кднгедці,  Аман,  Байкелді.  Аманнан  -  Бүқар,  Пүсырман,  Қозыбай,  Төлеген,  Базар.
Өрдектен  -  Олжашы,  Мамыр,  Бөкен,  Есен,  Кенже.  Олжашыдан  -  Ақ,  Наурыз,  Ишке,  Кдддыбай. 
Мамырдан - Жакзу, Дулат.  Бөкеннен -  Мырзаболат,  Саламат,  Қасай,  Түндыт.  Есеннен -  Сейіт,  Сейтімбет, 
Өтебай. Сейіттен - Берден,  Кдпан,  Байден,  Нүрманбет, Тастемір. Сейтімбеттен - Тайлақ, Жайнақ, Дауылбай. 
Өтебайдан  -  Тінәлі,  Кенәлі,  Мүрат,  Жанәлі,  Бабалы.  Есен  би  Ерменбеттің  нағашысы  әйгілі  Сүйінқара. 
Кенжеден  -  Қойсары,  Қонай,  Сарыкемпір,  Кдраксмпір.  Крйсарының үш  әйелінен 9  бала.  Олар.  Тенізбай, 
Төлес,  Орман,  Жабу,  Көкше,  Барғана,Дүкен,  Тайбеген,  Көшер.  Қонайдан  -  Бегеш,  Жанүзақ,  Дауылбай. 
Бегештен  -  Өтеулі,  Жаулы,  Қосқүлақ,  Бөйімбет,  Өрдек,  Шалабай,  Қүлакд,  Жары,  Қүрман,  Шоғы.
Жеменейден -  Кедей, Алдасай,  Жомарт,  Шылым.
Кедейден  -  Ақша  (кедей),Тілеу,  одан  -  Көбетай,  одан  -  Азынабай,  Таттыбай,  Мынжасар,  Жақсыбай. 
Ақшадан  -  Боғыжы,  Көтібок,  Қойлыбай,  Қонырша.
Жомартган  -  Қожамсүгір  (Шолақ),  Қожағүл,  Сүлтангелді,  одан  -  Қалша,  Сары,  Сүлтанәлі,  Бегімбет. 
Қожамсүгірден  -  Қара,  Өтеген,  Сейқүл.  Қожағүлдан  -  Аққүлы,  Жанкүлы.  Аққүлыдан  -  Өтеміс,  Сары. 
Өтемістен  -  Кдлтбек,  Сүлтан,  Жантелі,  ПІортан.  Қалшадан  -  Есенгелді,  Болатай,  Мендіғүл,  Алыкүл. 
Бегімбеттен  -  Сүйіндік,  Шыдырбек.  Сүйіндікген  - Асан,  Қүдас,  Қүрманбай.  Қүдастан  -  Қонысбай,  одан  - 
Қаракісі,  Жылболды,  Қоғабай.  Сарыдан  -  Мырзагелді,  Қожантай.  Мырзагелдіден  -  Қосым,  Нарбота, 
Нартайлақ,  Шагала,  Ақтайлақ.  Қожантайдан  -  Ағайдар,  Бегайдар,  Төбет.  Ағайдардан  -  Табылды,Қабыл. 
Бегайдардан  -  Бүйра,  Куаш.  Төбетген  -  Шойтас,  Шобан.
Шылымнан -  Ақбота,  одан  -  Бөсібек (Бейсебек),  одан -  К^лдыбек,  одан  -  Кэрабай,  одан  -  Қойшыбай, 
Оразбай.  Қойшыбайдан -  Сағын,  одан - Бекен,  Жүмабай, Амантай, Анарбек.  Бекеннен  -  Манарбек, Абзал, 
Айбек.  Манарбектен - Аян. Жүмабайдан -  Мейірбек,  Нүрбек. Амантайдан - Азамат.  Анарбектен - Дархан. 
Оразбайдан - Бөкетай,  Сансызбай.  Бөкетайдан  - Марат.
Балықшы  (Шыбынтай)
Балықшыдан  -  Ортілес,  Қоршы.
Ортілестен  -  Қостай,  Есберді.  Қостайдан  -  Қожамберлі,  Қожағүл,  Бағытай,  Мәмбет.
Қожамберліден - Рай, Досан, Кдлдамаіг.  Райдан - Қосберген. Кдлдаманнан - Сатыбалды, Сатай, Төлебай, 
Кдлмырза, Ақмырза  („Орыс  балыкдіы,,  атанган)  Боран,Төле,  Көрпежан одан  -  Табылды,  Мүсіреп,  Күсеп. 
Мүсіріптен  бслгілі  батыр  Балуанияз  туады.
Қожағүлдың бәйбішесінен түғандар  „Балықшы  бейбише,, аталады. Кіші әйелінен - Аманқүл, Жайтүған, 
Күнтүған.  Бығытайдан  -  Итіс,  Жүмат.  Жүматтан - Дүйінбай,  Мүлкіман.
Қоршыдан  (Жүйрік)  -  Бекболат,  Жолдыбай.  Бекболаттан  -  Қожан,  Амантай,  Бабай,  Кдрмыс,  Сары.  Қ 
армыс  халыққа  белгілі  батыр.  Жолдыбайдан  -  Мәметек,  Жатаған.  Бүл  екеуінен  7  бала  өсіп  өрбиді.  Олар 
„Жеті  кзра  балықшы„аталады.
Балықшы ауылы Крстай, Жүйрікжәне Есберді болып, 3 топкд бөлінеді. Осы Балыкдіы ауылынан Кдрмыс 
пен  Балуаниздай батыр,  Кенесарьщай ақылды,  Түрыштай  ғалым  Ишан шықгы.
Тобыш
Тобыштан -  Ораз,  Бегей.
Ораздан - Жайық, Алып. Жайықган - Әлмәмбет. Әлмәмбеттен - Табынай, Зорбай, Ш онай,  Баубек, Теке 
бүлар  ел  арасында бес  Әлмәмбет  аталады.
Табынайдан - Арыстанбай, Дауылбай, Табылды.  Арыстанбайдан - Алқүлы, Айдос. Дауылбайдан - Тілеміс. 
Айдостың  екі әйелінен  -  Кдраменді,  Тағана,  Ыңдағүл,  Кдцыр,  Нәдір,  Бостыбай.
Зорбайдан  -  Тоқабай,  Жанай,  Телеке,  Өтеғүл,  Қүлбаласы.  Бүлар  ел  арасында  Бес  Зорбай  аталған. 
Токдбайдан  -  Оміртай,  Байболат.  Өміртайдан  -  Омірөлі,  Бегелі,  Пірәлі,  Базарбай,  Асан,  Абжік,  Мәмек, 
Байбазар,  Сайбазар,  Жаманқдра,  Жанкдра, Жайнақ.
Баубектен  -  Бөрібай,  Тайсары,  Малтабар,  Қүлшыкдй,  Жарас,  Күдас.  Қожадан  -  Қожакелген,  Мүрын. 
Мүрыннан -  Кэрамырза. Токэлбайдан  -  Оміртай,  Байболат.  Қүлдан -  Қыдырәлі,  Бәрдөлі,  Сердөлі,  Бегеш. 
Жанайдан  -  Кржаназар,  Әлі,  Тасым,  Рысбай,  Телеке.  Төлекеден  -  Кдмыспай,  Күмісбай,  Кдржау,  Дорал. 
Отеғүлдан  - Арап,  Үмбетбай,  Омірбай,  Әбет,  Жадыра.

Бегейден  -  Кддіркүл.  Кддіркүлдан  -  Малай,  Қосай,  Қозыбақ.  Крзыбақган  - Даулетшар. Даулетшардан  - 
Көпжасар,  Елемес.  Елеместен  -  Тоғыспай,  Жүзжасар,  Сатыпалды.  Өтеден  -  Кдржау.  Кдржаудан  -  ИІаян, 
Кдрақүл, Майрман. Крсақган - Әлен, Шөмен, Токал. Токаддан - Байсары, Айсары, Жанжігіт, Бұлан.  Малайдан
-  Өтей  Жапалақ,  Байдеу.  Өтейден  -  Бәкіт,  Көбек.  Байдеуден  -  Сүйіндік.  Сүйіндіктен  -  Өмір.  Өмірден  - 
Ақбас,  Ақкәз,  Бастыбпай,  Бостан.  Өмірден  -  Темір.  Темірден  -  Жанаман,  Доскдна,  Еламан,  Жоламан. 
Жанаманнан  -  Таңат,  Қожабай.  Жоламаннан  -  Малтай,  Текей,  Қитар,  Әли.
Мұңал
Мүңалдан  -  Әли,  Бейімбет,  Жаулы,  Шоғы, Жары.
Әлиден  -  Алақүнан,  Қошкдр,одан  -  Абыз,  Наурыз,  Жанқозы,  Серен.  Абыздан  -Есенәлі,  Сүгіролі, 
Дербесәлі.  Есенәліден -  Қүттыбай, Қүйкэ,  Мырза. Сүгірәліден - Айдар, Жапан. Жанқозыдан - Әлсер, Менке, 
Теніз,  Кешу,  Көмек,  Әлімбет.
Жаульщан  -  Ескелді,  Қосқүлақ,  Жары,  Жоналы,  Тоғзақ.  Ескелдіден  -  Игілік,  Жақсылық.
Қосқұлақган - Жаналы,  Төленді, Тоғызақ. Жаналыдан - Мырзағүл, Байдағұл, Өтегұл, Атағүл, Жарылкап. 
Мырзағүлдан -Алдаберген, Алдоңғар, Меңцікүл, Бекет(әулие-пірдейді). Бекетген -Жайлау, Тоғай, Байнияз, 
Қыдыр,  Байтелі.
Жарыдан - Әзберген одан 
Mere, 
Кешше, Даулетәлі, Жетімек,  Назар, Базар,  Бектеміс, Тоқгаміс.  Метеден
- Азберген.
Кешшеден -  Қожағұл,  Мендібай,  Сасықпай,  Шортық.
Деулетәліден  -  Тілепберді,  Тілеміс.  Тілепбердіден  -  Дауқара,  Жанкдра.  Тілемістен  -  Итбатыр,  Үсен. 
Жетімектен  -  Ырсалы,  Амантай,  Пұсырман,  Маң.
Жетемектен  -  Ман,  Нүстырман,  Ұргенбай.
Назардан  -  Қүдайберген,  Шойлан,  Майлан,  Тастемір.
Бектемістен  -  Кдмай,  Самай,  Мамай,  Сүйірбас.  Қамайдан  -Байжігіт.  Байжігіттен  -  Үдербай,  Көлбай, 
Сары,  Сығай.  Самайдан  -Ақжігіт,  Есенбай,  Өкін.
Тоқгамыстан  -  Бабеке,  Тілеке.  Бабекеден  -  Өтембет,  Табай.  Өтембеттен  -  Абыл.  Абыл  (1777-1864)  - 
акын.  Тілекеден  -  Қүлынтай,  К^ржау,  Доспанбет,  Майтан.
Базардан  -  Отыншы,  Жантек.
Бейімбет
Бейімбетген - Алдаберді,  Сабьггай, Жадігер, Рысай (Сарықыз). Алдабердіден -  Райымберді. Райымбсрдіден
-  Боқсары, Текей, Жанақ. Текейден - Өтемберді, Байшағыр, Мамыртай, Жакау, Әнет. Әнеттсн -  К^ірымқүл, 
Қыдырма,  Бабақүл,  Тәлеп,  Мая,  Жаныс.
Сабыттайдан - Медет, Жантай.  Медеттен -Үдер, Байбол, Батыр. Жантайдан - Сүпрөлі, Сарболат, Сегізбай, 
Көрпе,  Боқкәра.  Сегізбайдан  -  Қосбармақ,  Күшік.  Көрпеден - Аралбай,  Маңғытбпай,  Күйік.  Боқкзрадан  - 
Байбоз,  Жанбоз.  Байболдан  -  Жылгелді,  Бигелді,  Арықбай,  Өтеп,  Молжігіт,  Шолпанқүл,  Қамысбай, 
Кушікбай,  Айдана, Дауылбай,  Боранбай,  Шоқай.  Жанбоздан  -  Өтеулі,  Матай,  Айым,  Шака,  Жаманқара.

БЕРІШ
Себек
Жаңбыршы
Бесқасқа
Жайық
Қаратоқай
Есеңғұл
Үраны - Ағатай 
Таңбасы

[

Байүлының ішінде  көп тараған белді рулардың бірі Беріш болады.  Оның түпкі тарихы өріден бастау 
алады.  К^ізақ тарихын зерттеуші  Мүхамбетжан Тынышпайұлы және соңғы ксзлсрі ғалымдардың жазуынша 
Беріштің түпкі атасын  Қыпшақ тайпасы  Беріш-Бейбарыстьща осьщаи тудырады.
Мысыр мен Шамды (казіргі Египет пен Сирия жерлері) (1260-1277) жыдцар  аралығында билеген Сүлтан 
Аз-Заһір  Бейбарыс  Мәмлук  Сүлтандарының ішіндегі  ең даңқгысы.
Жаугершілік  заманда  бала  күнінде  қыпшақ даласында  түтқынға  алынып  жат  жерде  ерекше  ерлігімен, 
асқан  талаптылығымен  қүдцықган  қдйраткерлікке дейін  көтерілген  қазақ тарихындагы  аса  ғажайып  түлға 
Бейбарыс  1225  жылы Атырау өңірінде  дүниеге  келіп,  1277 жылдың  1  шілдесінде Дамаскіде  кдйтыс  болып 
Аз-Заһирия  кітапханасы  күмбезінің  астына жерленді.(І)
Кдзақгың кара шежіресінің нүскэларында Он екі ата Байүлының таралымы Қожалар шежіресі көрсеткен 
Қыдырқожадан өрбіді дегенмен Беріштің әріден бастау алатынында осылай әртүрлі айтылып жүр.  Беріштен 
қанын  төгіп,  бостандық,  азаттық үшін  күрескен  батырлар,елдің  мүңын  айткан жыраулар  кептеп  болған. 
Оларды үрпағы үмытпайды.  Жасаған ерлігі үшін Ағатай үранға шықгы. Соңғы ғасырдағы Махамбет, Исатай 
бастаған  шаруалар  көтерілісі  еш  уақытта  үмытылмайды.  Ол  өз  алдына  бір  тарихи  белес.  Меңкенің  үш 
қияңы,  оның  әрбір  сөзі-үрпағына  үлкен  ескерткіш.
Беріштінде  шежіресі  бай  одан  көп  дүниені  білуге  болады.  Беріш  руының  Себек,  Жайық жане  Есен 
аталыкгары  F.  Жүмашев,  Қ.Ғабдуллин  „Шежіре„(14)  ,  ал  Себекгің  Саржала  аталығы  Ә.  Ғабдуллиннің 
,,Саржала„(10)  кітаптарьшан  алынды.
Беріш  атасы  -  жетібаулы деп аталады.  Олар:  Себек,  Есен,  Бегіс,  Қүлкеш,  Кдоатоқай,  Жайық,  Есенғүл. 
Бүдан басқа Жаңбыршы,  Бескдска деген де Беріш ру бар.
Беріштен  Торы,  Кдзанғап деген  екі баласы болған.
Торы
Торыдан -  Байсақгы,  Байсейіт деген  екі баласы болған.
Байсақгы
Кейбір  шежіре  нүсқаларында  Байсақгыны  Байбақгы  деп  „с„  ерпін  „б„  өрпіне  ауыстырып  жаңсақ 
жазғаннан  аталған.
Байсақгыдан  -  Асылбас,  Шақай,  Қосылбас деген үш баласы болған.
Асылбас
Асылбастан  -  Себек,  Жаңбыршы,  Бесқасқа тарайды.
Мүрат  Мөнкейүлында:
Әуелден Беріш агасы Себек еді,
Айналып  Қыдыр қонған Көбек еді,
Аунатып ақ киізге хан  қойыпты,
Байүды бір кеңесте  Бөденені - деген жолдар бар,  сондықган  Беріш шежіресін  Себек атасынан 
бастағалы  отырмыз.
СЕБЕК
Себектен  - Андағүл  (Тоқпак),Бөрібас,  Сары.
Руларға танба үылестіргенде жеті баулы Бершгпң біреуі болып  Себек енгенде,  ал Жанбыршы  кірмейді. 
Оның  себебі Жанбыршы  ертерек өліп,  оның 
балалары
  Себектің  қолында өсш тарбиеленеді.
Аңвдіүл
Андағүл үрпақгарының сонғы  қоныстанған жері Жайык өзенінің бойы,  15  -  ші ауылда  .  Андағүлдан  - 
Бокзы,  Окдіа,  Момақан.
Боқыдан  -  Көлбай,  Балшық.  Көлбайдан -  Саурықбай,  Қарымыс,  Есенаман, Айбол, Жанбол.
Балшықган  -  Сырбай,  Күмісбай,  одан  -  Есім,  Крсым, Досым.
Оқшадан  -  Жетек,  одан  -  Әтеке,  одан  -  Жанан.Жолан,  Күзен.  Жананнан  -  Түсіпалі,  Малі,
Сарығр.
Момақаннан  -  Саңырақ,  одан -  Өтегі,  Өсер,  Менді,  Төлеу.
Бөрібас

Тарихи  деректерде  Нарынға  1801  жылы  Бөкей  едці  бастап  келгеңде  олардын  іш івде  Себектің 
Бөрібасынан өрбіген Бөрте  ,  Тума, Жанбай атгы балаларының  немере нементайлары болғаның көрсетеді. 
Әр  бір  руға  қоныс  бөлгенде  бұл  аталықгарға  жер  аз  бөлініп  сондықган  Бөрте  ,  Ж анбай  үрпақгары 
„Қойбас  қорығы  „  атты жерге  барып қоныстанады.
Бөрте
Бөтеден  -  Өтеміс,  Өгепберген.  Өтемістен  -  Сегізбай,  Қиса.  Сегізбайдан  -  Төлебай,  Ш үрай,  Шөкен, 
Аралбай,  Изтілеу,  К, азанғап,  Майгыбай.  Қисадан  - Тай,  М анай, Үлық,  Туманшы.
Өтепбергеннен  -  Барақ,  Райым,  Жабағы.  Барақган  -  Кэржау,  Бесбай,  Үркімбай,  Жетібай.  Кдржаудан - 
Бітірбай,  Серікбай.  Бітірбайдан  - Дұйіс,  одан - Үлықпан,  одан  -  Мырзагерей, Адай.
Тума
Тумадан  -  Байтілеу,  Байата,  Кемесай,  Киікбай,  Сатай,  Жайыкбай.Туманын  үрпағы  Бөкей  хандығы 
қүрылғаннан кейін Нарынға өткен.  Бүлардын қоңыстанған жері осы күнге дейін Тума ауылы деп  аталады. 
Кдзіргі  кезде бүл жер Индер жане  Маханбет ауданына кдрайды.
Байгілеуден - Бөдене, Көбек,  Кдлдыбай, Жанібек, Таттінбет.  Бөдене Нүралы хан түсында Беріш руының 
старшинасы  болған.
Бөденеден  -  Әтембек, Жүмай.  Әтембектен  -  Батырбек,  Садібек.  Батырбетен  -  Бегалі,  Көшалі,  Ыщллас, 
Есалі, Досалі, Надібай, Кдрсақ, Шайыр,  Шарабас, Алакөз (5 айелден).  Бегалі  іішгі Орданың 1  - Прикаспии 
Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Қазақ филологиясы кафедрасы
dmdocuments -> Айса байтабынов эпик жыршы
dmdocuments -> Көпбаева М. Р. ф.ғ. к., М. Әуезов атындағы Оңтүстік
dmdocuments -> Н. С. Тілеуханов
dmdocuments -> Т.ӘЛімқҰловтың «Қараой» ӘҢгімесіндегі махамбет тұЛҒасы акбулатова С. Б
dmdocuments -> Батыс қазақстандық КҮй дәСТҮрін әлемге мойындатқан қҰрманғазы рухы с. Ә. Күзембай
dmdocuments -> Кафедрасының отырысы шешімімен бекітілген. Педагогикалық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған. Орал, 2011

жүктеу 27.6 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   48
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет