Мүхамбетқалиев С., Ахметов К.Ғ, Ғабдуллин Х. А. Байүлы мен Жетіру және Төре, Төлеңгітжүктеу 27.6 Kb.
Pdf просмотр
бет3/48
Дата08.01.2017
өлшемі27.6 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   48

Қүмаш
Қүмаш  аталығы  Бірманов  Нүрлыбектің  жинақгаған  деректері  бойынша  беріліп  отыр.
Сүйінішүлы  Қүмаштан  -  Қайдағүл,  Жалімбет,  Келдеулет,  Кенжебай,  Көрпебай,  Қүдайгүл,  М арқабай, 
Жаңбыршы,  Үзақ.
Кудайғүл
Қүдайғүлдан  - Ж әдік,  Қарпақ.
Жәлімбет
Жәлімбеттен  -  Есіркеп,  Жарылгас,  Меңдібай,  Қыдырбай,  Жолдыбай.
Кеддәулет
Келдөулеттен  -  Кдндыбай,  Қүттыбай,  одан  — Жантуар,  одан-Ж анғожа,  Байғожа.
Жанғожадан  -  Таңалы,  Жүмалы,  Тінәлі.  Жаңалыдан  —  Нүрғали,  Өтеғали,  Иманғали,  Мүсағали,  одан  — 
Нүғман,  Лүқпан.  Нүрғалидан  -   Есенғали,  Қүмарғали,  Қабдош.  Жүмалыдан  -   Балкдш  одан  -  Кдйролла, 
Зинолла.  Қайролладан  —  Нүғман.  Тінәліден  -   Борше,  Қаражарақ,  Молдаш  одан  -  Қүспан.  Өтеғалидан  — 
Рахымғали,  Бисенғали.
Кенжебай
Кенжебайдан  -   Сандыбай,  Байдос,  Жандос,  Амандос.
Жандостан — Досмүхамбет,  Қүлпейіс. Досмүқамбеттен -  Қамысбай, одан — Жүмахмет, Апақай, Тәтахмет, 
Айтқали.  Қүлпейістен  -   Сүінішбай,  Маңғы,  Жүбанышбай,  Тілеубай.  Сүйенішбайдан  -  Қүрманғали,  Ерақ, 
одан  -   Талап,  Есжан.  Дүйсенғалидан  -   Ибат.  Бисенгалидан  -   Ермеккдли,  одан  -  Куандық,  Қибатолла. 
Үмбеткалидан  -   Дәнду,  одан  -   Шайдолла.  Жүбанышбайдан  -   Нүртаза,  Мүса,  Мүстакдм,  Кддым,  одан  - 
Қуан,  Сейнішқали.  Нүртазадан  -   Мүқат,  Мөжит,  Ғүмар.  Мажиттен  -  Омарғали,  одан  -  Абай.  Ғүмардан  - 
Үлдай,  одан  -  Мүқат.  Мүсадан  -   Ибрайым,  Аскар,  Закария,  Ғелман.  Мүстақимнен  -   Рақым,  Бесқали. 
Тілеубайдан  -  Кдби,  Сираж,  Әтиолла,  одан  -  Қамиден,  Азамат.
Көрпебай
Керпебайдан -  Дүйсе,  Майкен.
Дүйседен - Қобжан,  Бекет, Аймағамбет, одан -  Омар. Бекеттен - Кдрасай,  Бірғара, Айдынғара, Малтакан, 
Оспан,  Мүкаш,  Мерген.  Кдрасайдан — Түржан, одан — Ысмағыл, одан — Даулетқали. Біргарадан -  Нежімеден, 
одан  -  Ғабдош.  Айдынғарадан  -   Ескали,  Сейтқали,  Айтқали.  Ескзлидан  —  Сағынәлі,  одан  -  Ғабдікәрім. 
Сейтқалидан  — Абдолла.
М алтақан  Бөкей,  Ж әнгірхан  түсында  өмір  сүрген  ел  мен  ру  қамын  қорғаған  “түра  би”  болған.  Оның 
Еділ  мен  Ж айықгың  аралығына  19  ғасырдың  басындағы  қазақгардың  қоңыстану  туралы  шежіресі  бар. 
М алтақаннан -  Ж ароқ,  Сапиғолла,  Ғалім. Ж ароқтан -  Тайыр,  (белгілі ақы н), Ғазиз.  Оспаннан -  М ақьш ет, 
Нүрғали, Ажіғали,  Несен.  М ақыметтен  -  Қабай,  Ғүбаш,  Нурсултан,  Зинекен.  Кдбайдан  -  Кдсен,  Қүсайын. 
Нүрғалидан  -  Жасмухамбет,  Төлен.  Ажіғалидан  -  Кдмит  одан  -   Тұрлыбек.
Марқабай
Марқабайдан  -   Байшеркеш,  Байкүтен,  Қосым.
Байшеркештен  -  Қожамбет,  Лайық,  Айболат,  Бекболат.
Қожамбегген  -  Ақпан,  Бақберген,  Ш ақаман,  Әліп.

Ақпанның  -  бөйбішесінен  -  Найзағара.  Пүсырман;  екінші  әйелінен  -  Борібаи,  Ы фтешіі  Жаксыоаи. 
Кдысық,  Балғанбай;  үшінші  өйелінен  -  Шәріп,  Шәлтім,  Өтеғүл,  Сулеимен.  лүм лоап. 
, к.
Бөрібайдан  -  Ақболат  одан  -  Тіленбай  одан  -  Рахым.
Бөртебайдан  -  Ш онқытай  одан  -  Жүкалтай,  Молдаш,  Өтепәлі,  Өтешкяли  Тілсполі.  Ж үкалтаіиан  - 
Өтепқали  одан  -  Есқайрат,  Мәмбет,  Қайыр.  Молдаштан  -  Махмет,  Кринош.  Махмсгген  -  И саіаи.  Ахмст. 
Тілепәліден  -  Орынғали,  Жасүлан,  Шәріп,  Әндір,  Семіз  (Түржан).  Әндірден  -  Молдаш,  Асмак,  Аүмлғүл. 
Ғаббас. Асмақган - Қибат,  Ибат.  Семізден - Төремүрат, Мырзамүрат, Кэжымүрат,  Баимүрат  Мырзамүрагган
- Түрақбай. Баймүратган - Сансызбай, Жексенбай. Сансызбайдан - Саиран,  Мардан, Ержан,  Ерлан.  Кдныігган
-  Кдйыр,  Кдбдол,  Қойшыбек,  Оразбек.
Өтеғүлдан  -  Қанаш  одан  -  Хайролла,  Қатолла,  Хамидола,  Сапар.  Хайролладан  -  Максот,  Файзолла, 
Қүбайдолла,  Байғали,  Есімғали,  Қатолладан  -  Зүлқарнай,  Мардан.
Мүхамбетөлінің түкымдары Сулеймен, Төреш,  Ибраим,  Кдли.  Ибраимнен -  Мендіғали,  Қабдол.  Қаліідан
-  Темірболат.
Жүмабайдан  -  Есқали,  одан  -  Әөбәкір,  Қүсайын.  Әубәкірден  -  Рамазан,  Ахмет.  Рамазаннан  -  Кдйрат, 
Байрон.
Сыдықган  -  Дәулетәлі,  Артыкәлі.  Дәулетәліден  -  Еспосын,  Елеусін.  Еспосыннан  -  Мағаз,  Ғильман, 
Қайрсапа,  Ораш,  Қабдолла,  Темірбек.
Шокдманнан -  Түсіпәлі, Акөлі, Ақет,  Мешкемір,  Мендіғали,  Кенжеғали, Ж әнәлі,  Бекәлі,  Ш от,  Мүхтар.
Түсіпөліден  -  Ақкали  одан  -  К^рабала,  Елемес,  Шайхолла,  Ғиниетолла,  Сағидолла.  Ш айхолладан  - 
Мәлік.  Сағидолладан  -  Марат.
Бақбергеннен  -  Айтәлі,  Хаулет,  Бөктенше,  Ырысқүл,  Қаркзра,  Рай,  Мендібай.  Айтәліден  -  Түрғынбай, 
Тапал. Хаулеттен - Жүмағали,  Бисенғали.  Бөктеншеден -  Қияс, Айтпай.  Ырысқүлдан - Айтқүл.  Қарқарадан
-  Сейіт.  Райдан  -  Әжіщлі.  Мендібайдан -  Қобылан.
Хаулеттен  - Жүмағали,  Бисенғали.
Жүмагалидан  -  Абдрахман  одан  -  Қабсалам,  Божай,  Қойшы,  Алпамыс.
Бисенғалидан  -  Көкман,  Бірман,  Зинолла,  Қайнолла.
Көкманнан - Жақия,  Шүғай,  Әйіп. Жакиядан  -  Нүрым,  Сөлім,  Ғалым,  Нетжан.  Ш үғайдан  -  Сүлтанияр, 
Ахмедияр,  Мүхамбедияр,  Халмияр.  Сүлтаниярдан  -  Абай.  Мүхамбетиярдан  -  Тайыр,  Сәбит.  Әйіптен  - 
Дәулетияр,  Бахтияр,  Ш адияр,  Үмбетияр.
Бірманныц  бәбішесінен  -  Шайдолла,  Әсия,  Ережей,  Рамазан.
Шайдолладан  -  Нүрлыбек,  Бахыт,  Тойжан,  Нүрмағамбет,  Рахметолла,  Мақсот,  Нүржамал,  Нүрсайын, 
Соулс,  Шалкдр.  Нүрлыбектен -  Куаныш. Бірманов Нүрлыбек Бөкейорда ауданының әкімі кызметін аткдрды.
Нүрмағамбеттен  -  Шоқан.  Рахымнан  -  Шиірхан,  Шынғысхан,  Төремүрат.
Зинолладан  -  Самат  одан  -  Мүхамбет,  Серік,  Бейбіт,  Әлібек,  Әділбек,  Асылбек.  Мүхамбеттен  -  Артур, 
Тимур.  Серіктен  -  Қуаныш,  Алихан.  Бейбіттен  -  Абзал.
Қайнолладан  -  Қүбай,  одан  -  Болат,  одан -  Семен.
Қосым
Маркдбайүлы  Қосым  би  кеп  әйел  алған  кісі  көрінеді.  Қосымның  Бөкейлік  жақгағы  балалары  бесеу 
олар  -   Еділбай,  Ерболат,  Тыныштык,  Сүлеймен,  Жаныс.
Еділбайдан  —  Жанғұт,  Жуас,  Ісбасар,  одан  —  ІИібан.  Ж анғүттан  —  Ш ардақ,  Ы смағыл,  Досмағыл. 
Шардақган  -  Кдраша.
Ысмағылдан  -  Қүрмет,  Мамбет,  Машыр,  Жүмабай.
Ерболаттан  -  Қотыраш,  Мақи,  Байтүма.  Қотыраштан  -  Қойбағар,  Нүрке,  Қабылан,  Ж аналы,  Кенже. 
Қоибағардан 
Нүркдш. Нүркеден -  Есқали.  Байтүмадан — Ескдн,  Бекет, Ш аңай, Ж акып, Жүсіп, Жүмағазы, 
Дияр,  Ақбала.  Диярдан — Ермүхан,  Әбухан.  Мақидан  — Сағаден одан  — Лүқпан.
Тыныштықтан  -  Қарашен,  Жақсылық.
Сулейменнен  -   Сүйінәлі,  Үмітәлі,  Қадырәлі.
Жаныстан  -  Қүртыш,  Кірпік.
Лайық
Лайықган  -   Алтыбай,  Жетібай,  Жүмырық,  Мырзалы,  Тәжі.
Алтыбайдың бөйбішесінен  -  Әзберген,  Қыдырбай,  Қола,  2-ші  әйелінен  -   Моддығүл,  жеңге  алғанынан
14

-   Бегентай.  Қыдырбайдан  — Тэмен  одан  — Суйіндік.  Молдағүлдан  -   Жумалы,  Тінәлі,  Байдалы,  Иманәлі, 
Мауытолі,  Қарағай,  Көш кінбай,  Қали.Салық.  Жүмалыдан  —  Ниғмет  одан  -М ы рзағали,  Сары,  Хатеп. 
Бегентайдан  —  Сүйінішәлі  одан  -  Өтеш  одан  -   Иманқүл.  Тінәліден  —  Сүлтанғали,  Жүмағали,  Тәнтім, 
Қаби.  Байдалыдан  -   Нүрлы,  Ш екелей,  одан  -   Есламғали.  Нүрлыдан  -   Дүйсен.  Иматаләдан  -   Ж ақия, 
Жүніс,  Ыдырыс  одан -   Мәулім,  Алтыбәшпай.  Ж ақиядан  -  Ғазиз,  Ш үкайын, Латип,  Шамғүн,  Пазыл,  Саги. 
Жүністен  —  Мажит,  Басер.  Мөутәліден  —  Боршек,  одан  — Саги.  Көшкінбайдан  -  Ораз,  Куантай,  Досқали.
Жетібайдан  -  Әлижан,  Батырғали,  Артығали,  Арыстан.
Әлижаннан  -  Бешен,  Отен,  Иманғали.  Беш еннен  -  Ошан,  Үмбет,  Бақыш.  Батырғалидан  -  Абдош, 
Жүмағали,  Сакау,  одан  -  Лүқпан.  Атоштан  -  Ш олқы,  Байтақ,  Қажен.  Жүмағалидан  -  Өтеп,  Тапал.
Жүмырыктаи  - Тыным, одан - Дүйсалы,  Ш амақан, Жабак,  Балдақ, одан -  Қүрмаш. Дүйсәліден - Акмолда, 
Бисекен.  Жабақтан  -  Сәуірбай.
Мырзалыдан  -  Ырсалы,  Ерсары,  Ерәлі,  Кенжэлі,  Қойбағар.  Ырсалыдан  -  Жақыбай,  Сейтәлі,  одан  - 
Машық,  Куанышәлі,  одан  -  Садык.  Машықтан  -  Жүбанғали.  Жакыпәліден  -  Есімәлі,  Өтеп.  Ерәлідан  - 
Жакпыт,  Бажекен,  Күйпек,  Қүмар,  Қүспан,  Сүканкүл,  Қажығали.  Жакпыттан  -  Төрәлі,  одан  -  Қитар. 
Бажекеннен - Төмбек,  Өтеміс.  Қүмардан  -  Ракымғали, Оразгали.  Қүспаннан - Нүрмүхан, Жүмағүл.  Қүмардан
-  Мендіғали.  Қитардан  -  Сабырғали,  Сейтқали,  Сүндеткали,  К^лиолла,  Жанүзак.  Кенжәліден  -  Қарамен, 
Мәжін,  Ысмагүл,  одан  -  Өтепберген,  одан  -  Әуес.  Қараменнен  -  Аманғали,  Жарас,  Әжіхан.  Аманғалидан  - 
Жанғали,  Бекқали.  М әжіннен  -  Биғали,  Сагынәлі,  одан  -  Мендібай.  Биғалидан -  Сейткерей.  Қойбағардан  - 
Сақыпәлі,  Өтебәлі,  Иманәлі,  Қүбыш.
Лайктың  кіші  үлы  Тәжден  -  Ниет,  Жүмалы,  Машан,  Даулет.  Жүмалыдан  -  Ыдырыс,  Илияс.  Даулеттен
-  Мағаз,  Қатимолла,  Мүстахим.
Айболат
Байшеркешүлы  Айболаттан  -  Бектүрған,  Иса,  Мүса,  Сыралы,  Адырбай,  Батырбай,  Ш інәлі,  Тінәлі, 
М інәлі. 
...г
Бектүрғаннан  -  Түралы,  Бірәлі,  Қызылбас,  Ш оқай,  Қыдырәлі,  Мендәлі,  Қалдыбек.
Түралыдан  -  Есәлі,  Досалы,  Жүмалы,  Бәже,  Сәләу,  одан  -  Мүқан,  Ш отан,  Есен.  Досалыдан  -  Оспан, 
Ғүмар,  Бозбас,  Қатеп,  Дүйсе,  одан  -  Сабырғали,  Ыбырайым.  Ғүмардан  -  Насыр.  Бозбастан  -  Әубәкір. 
Жүмалыдан  -  Қойшыгүл,  Едіге,  Мағзом,  одан  -  Сүйрәлі,  Қарасай,  Рамазан.  Едігеден  -  Қадам.  Бәжеден  - 
Тоғжан,  Ш әмш и.  Бірәліден  -  Уәіс,  Кдли,  одан  -  Үмбетәлі.  Уәістен  -  Мәмбетәлі.
Қызылбастан  -  Ш акен,  одан  -  Ермек.  Қыдырәліден  -  Сапарғали,  одан  -  Мүкдман,  Қадим,  Ғалым. 
Мендәліден  -  Дүйсәлі,  Ш оқпақ,  Қобдол,  Абдол,  Рахмет.  Кдвдыбектен  -  Төлеген.
Исадан  -  Қүлқа,  Кдпаш,  Кдлак,  одан  -  Абдош,  Сердеш.  Қүлкддан  -  Мақаш,  Еспан,  Кереш,  одан  - 
Сагынәлі.  Мақаштан  -  Кедеш,  Ақанай.  Еспаннан  -  Қайрөш,  Ш әкір.  К^йрештан  -  Басар.  Крпаштан  - 
Ж ылқыбай,  одан  -  Кдни,  Дәулетқали.
Мүсадан  -  Игілік,  Жүбаныш,  Ж аксылық.  Ж үбаныштан  -  Қүаныш кали,  Сүінішқали,  Арыстанғали. 
Куанышқалидан - Сисенғали.  Сүйінішкалидан -  Илияс, Нүрыш. Арыстанғалидан - Лүқпанғали. Жақсылықган
-  Кдпарғали,  Нысанғали, Жүмағали,  Биғали.  Қагіарғалидан - Айтен, Ахмет. Жүмағалидан -  Ғүмар, Темірбек, 
Нарын.
Бекболат
Байшеркепгүлы Бекболатган - Кеддіберді, Таута,  Байдедді, Әжібай, Арыстан, Тайкелтір, Тайтағыр,  Қүссы.
Келдібердіден  -  Сейтім,  Мүқыр,  Көшет,  Закария,  Ж ақия,  одан  -  Өтеміс,  Төлеміс,  Төлеген.  Көшеттен  - 
Адош,  Ғизат,  Нығмет,  Ш әпіш ,  одан  -  Қатиет.  Атоштан  -  Қозыбағар.  Ғизаттан  -  Бисенғали.  Закариядан  - 
Шапхат, Дүйсен.
Таутадан  -  Халел,  Бидөлі.  Халелден  -  Сакау,  Лүқпан,  Ғилам,  Абош.  Сакдудан  -  Бәкәр,  Ғүмар,  И ш ан, 
Ислям.  Бөкәрдан -  Сәлімгерей,  Ш ангерей. Абоштан -  Қапен.  Бидәліден -  Әмен,  Әдір, Арон,  Рәш . Әменнен
-  Ғаббас,  Сақау.  Әдірден  -  Самарғали.  Ароннан  -  Ғазез,  К әрім,  Ораз.  Лүқпаннан  -  Тоғызақ,  Ғинолла.
Байделдіден -  Мүқаш, Жүқа,  Шеруен,  Танқыш,  Ш ашқали, Ахметші,  Қисақ,  Мардан,  Бытық.  Мүқаштан
-  Жүңіс,  одан  -  Саубан,  Ш андыр,  Ш әпен,  Ғүбаш,  Ысқақ,  Қасен,  одан  -  Ғүзабыр,  Іскендір.  Саубақган  - 
Қүспан,  Зүлхар,  Қүрманғали,  Зәкен.  Ш андырдан  -  Тайыр.  Ғүбаштан  -  Мажит.
Жүқадан - Әйіп, Лүқпан, Шамбіл.  Ш еруеннен - Әбдеш, Дәш бек одан -   Оңғар. Әбдештен — Боздыбай. 
Танқыштан  -  Қоңырбай,  Сармалай  одан  -  Ғелман,  Мәжит,  Уақит.  Ш ашқалидан  -  Әбузар,  Адырақ,  Тарбен 
одан  -  Әнуарбек.  Әбузардан  —  Ш әкір.  Ахметшеден  -  Ғимран.  М арданнан  -   Шүғайып,  Үғлы,  Қисмет.
Бытықтан  -  Ильяс,  Нүгман,  Зейнолла,  Хайролла,  Нөкен,  Ғаббас,  Ғайса.  Ильястан  -  Сағат,  К^пбар, 
одан  -  Қабдол,  М әлік,  Мағауия,  Назар,  Марат.
Нүғманнан  -  Ходжа,  Гайдар.  Ходжадан  -  Елжан,  Мүрат.  Зейнолладан  -  Кдрсс,  Жарес.

Хайролладан (Хайрош)  - Ғабдылкадір, Мағруфа,  Масгуг (Машот),  М апул*  Ғабдылкадірдсн  -  Махмуд, 
Максат,  Мінайдар,  Мендібек.  Масғуттан  -  Эрик,  Серік,  Берік.  Эриктен  -  Асла  .
Батыхова  Махруфа  көп  жылдары  Батыс  Казакстан  облыстық  аткдру 
б°ЛЬШ
қызмет  істеді,  Кдзақстан  жоғары кешенінің депутаты  және  президиум  мүшесі  болып  саиланды.
Ырсалыдан  -  Жазағали.  Жазағалидан  -  Қараш,  Амірғали,  Еркебай,  Қүмарғали,  Қүсан.  Кдрашаштан  - 
Еркеғали,  Рысқал.
Амірғалидан  -  Хасен,  Айдынғали,  Марзия  т.б.  Еркебайдан-  Кунтай,  Ибраим,  Батырхайыр,  Нүрболат.
Еркеғалидан  - Жүмарыстан, Жүмахмет,  Темірболат, Аманкельді,  Кенжетай.  Ж үмарыстаннаи  -  Максим 
Исатай  Жангуат, Бекетай,  Ертай, Нүрлан. Максимнен - Аділбек, Асылбек.  Исатаидан -  Максот. Жангуаттан
-  Ақылбек,  Мейрамбек, Айдарбек.  Бекетайдан  -  Куаныш.  Еркетайдан  -  Мейірбек. Жүмахметтен  - Амантаи. 
Амантайдан  -  Асқар,  Азамат.  Темірболаттан  -  Серік.  Серіктен  -  Бахтияр.  Аманкелдіден  -  Берік,  Тілек. 
Кенжетайдан  -  Мүрадым.
Әжібайдан -  Ыбырай одан -   Мақсот, Абдукей одан  -  Ғүмар одан  -  Қалиқан.  М ақсоттан -   Мекетай,
К^пиз.
Арыстаннан - Кдбош, Қисық, Тарбөм. Кдбоштан -  Рахмет.  Қисактан - Өтеген,  Сатыбалды.  Өтегеннен
- Әсет, Тлекқабыл.  Сатыбалдыдан -  Нүрлыбай, Төлеген, Деметтен,  Төлеміс,  Болат.  Тайкелтірден -  Торғай, 
Әбіл,  Шибат,  Кенжеғали  одан  -   Шәкелен.  Торғайдан  -   Дүйсен,  Досан,  Жүмақ.  Әбілден  -   Н әси,  Уахап. 
Шибаттан  -   Монпаш, Жүмағүл одан  — Садырғали.  Мөнпаштан  -  Қажсн,  Есболат,  Сабырғали.  Қүсеннен  - 
К^мза,  Сары,  Дүсіп одан  -  Тапал.  Қамзадан  -   Сатан.  Сарыдан  -  Тәукеш,  Кайролла.
Токтаіүл
Тоқтагүлдан - Дауылбай(би), Сарт,  Сырым,  Есенгедці, Биісниетқали, Қүтгыаяқ. Есенгелдіден  - Оразалы, 
Айдынәлі.  Оразәліден - Жәрдем,  Сабыр. Жердемнен -  Садыр.  Садырдан - Нүрым,  Байғали,  Ж үбанышкзли. 
Нүрымнан  -  Ғасыр,  ЩщйвЯШШ.  Байғалидан  -  Қаиат.  Жүбанышқалидан  -  Сәкен,  Қайрат.  Қүттыаяқтан  - 
Қүрман.  Қүрманнан  -  Бекболат,  Жанболат,  Байжан.
К^сқыншы  (Ақсирек)
Қойыстың тертінші баласы  Қасқыншыдан  -  Кдлікс, Жарас,  Қодық,  Ш ілеке, Тілеке.  Ш ілеке  мен Тілеке 
жасында  кайтыс  болған.
Қаліке
Қалікеден  -  Ердес,  Меңіс,  Аманбай,  Байтүгел,  Кдсаболат,  барлығы  9  бала  болған.
Ердестен  -  Дүрет,  Боранбай,  Әлі.  Дүреттен  -  Мақамбет,  одан  - 
Әубокір  (Әубөкір  старшина  болған). 
Әубокірдсн  -  Базекс,  Хайыр,  Мырзағали,  одан  -  Өтегали,Қабес.
Боран б ай дан   -  Ө тсб алі,Д үсалі,Ж үм ал ы ,  о дан   -  Қ ал и ,  Р а ш қ а л и .Ө т е б а л и д е н   -  М ы р за ғ а л и , 
Айтқали,Kyauышқали,  Сабыр.  Дүйсалидан -  Сүйінғали.
Мсністен  -  Нүрымбет,  Елші,  Жолшы.
Нүрымбеттен  -  Мамасейіт,  Қожасейіт,  Ысықбай,  Қүманбай,  Тойлыбай,  Жүмабай,  Бүка.  Мамасейіттен
-  Төлебай,  Қосақ,  Досақ.  Төлебайдан  -  Есеналі,  Досалы,  Батыралы,  Азамат,  Камал,  одан  -  Жанғырбай. 
Досалыдан  -  Рамазан,  одан  -  Ғапар  (шежірешіл).Батыралидан  -  Мырзағали,  одан  -  Насіпқали.Досақган  - 
Таңкдн,  Мүкдш. Таңкдннан - Жолмүхамбет,  Қошым, одан -  Нүрсағат.  Мүкаштаң -  Отар,Темірғали,  Қүбаш, 
Қүмар.Темірғалидан  -  Муса,  одан  -  Уалиахмет.Қүбаштан-  Мақсот.  Қүмардан  -  Кддеш.
Қожасейіттен -  Бекжан,  одан - Жүмағали.Қүманбайдан - Алпан,  Өтеп,Молдағали,Ажік,  одан  -  Берқали, 
Сүлтан,  одан  -  Қүби,  одан  -  Ғиниат,Ғалимат,Ерболат,  Бекболат.  Алпаннан  -  Сүндет,Нысаналы,  одан  - 
Қүмар,Қожахмет.
Тойлыбайдан - Маймақ, Сарсенбай,  Бисенбай,  Есбай, Төребай, Қошаман, Досанғали, Дүйсенбай, Бесбай. 
Сарсенбайдан -  Байтемен,  одан -  Сатан.  Бисенбайдан  -  Сарбала.Қошаманнан -  Мүхамбетияр.Төребайдан - 
Мамыт,  одан  -  Ахмет  (Советтер  Одағының  батыры  Маметова  Маншуктің  өкесі),Кднат.Маймақган  - 
Даулеткали.  Дүйсенбайдан -  Рыскзли.  Жүмабайдан  -  Торанқүл.
М еңістің  Елші  деген  баласынан  -  Тады,  одан  -  Т абы лды ,Д аубаты р,Қ арабаты р.Д аубаты рдан  - 
Омар,Апащ.Омардан  -  Нығметолла.К^рабатырдан  -  Өтсш,Мүсаш,Қали,Қасен.Өтештен  -  Аяу.  Мүсаштан  - 
С Ііеке1 а  0™зЬ!ДаН  "  ЖҮШС’  ^ 62111'  Жүііістен  ”  Жамақ.  Қүбаштан  -  М ақсат.Қалидан  -  Хамза.Қасеннен  -
Жошыдан  -  Қопабай,Қүтым,  Есказы,  Доскдзы,  Жиеналі.  Қопабайдан  -  Тампік.Қүтымнан  -  Ж анғазы, 
Жүсіпалі, одан -  Қүрмаш.Түимеш. Жанғазыдан - Ищанғали (молла),  Өтеғали. Ишанғалидан - Сабыр,  Кдтер. 
Жиеналіден  - Аитқали,  одан  -  Қайыргали. 
р
,  Мецістін Емеисінен - Тәлі одан -  Табылды, Таубатыр,  Кдеабатыр. Таубатырдан -  Омар, Апаш.  Омардан
ІИІШІШ
ПІІІШ
ІШ
І ...............

Ныгыметолли.  Қ араоатырдан  -  Өтеш,  Мүсаш,  Халық,  Хасан.  Өтештен  -  Аяу.  М үсаш тан  -  Ахмет. 
Табылдыдан -  Жүніс,  Күбаш.  Жүпістеп  - Жамақ.  Қүбаштан -  Мақсот.  Кдлңцан -  Хамза.  Хасаішан -  Сәлеке, 
Ораз.  Ж олымш ыдан  -  Қожабай,  Қүттым,  Есқали,  Доскдзы,  Ж иенәлі.  Қопабайдан  -  Томпіл.  Қүтымнан  - 
Ж анғазы,  Жүсіполі,  Қүрмаш,  Түймеш.  Ж анғазыдан  -  Иманғали  (молда),  Өтсген.  Иманғалидан  -  Сабыр.
Әліден  -  Ж едіскалі,  Тслқара.Куанышкдли,  Сансызбай.Бүлардан  үл  бала  болған  жоқ.  Женісқалиден
-Машігук  (М ансіія).  \ л ы   Отан  согысында  жасаған  ерлігі  үшін  Кеңес  Одағының  Батыр  қызы  атанған 
М аншукты  4  жасыида  Ахмет  Маметов  асырап  алған.
Қалікепіц  Аманбайынан  -  Ж анқара,  Ш аян,  Түқыш.  Жаңақарадағі  -  Арыстан.  Арыстаішап  -  А
йдыіі

Қайпіш ,  Маукен.  Кдйпыштан  -  Діғар,Хайрои,  одан  -  Ерсайін,  Ерболат.
Қ алкеш іің  Хасболатынан  -  Бисен,  Дүйссксң.  Бисеннен  -  Ж ақып,  Уақыт.  Уақыттан  -  Ғазез.  Дүйссшіен
-  Сары,  Ахмет.  Қалексдсн  көп  бшіа  болғаны,  олардың  көпшілігі  дәулетті  болып  оз  алдына  бөлек  аталар 
болып  ксткендері  ацыз.  Солардың  бірі  -  Байтүгел.  Байтүгслден  -  Телеке.  Төлекеден  -  Абдол.  Абдолдан  - 
Часпақ.  Баспақган -  Отеш.  Отеіш ен - Иманғали.  Иманғалидан - Жүмачы. Жүмальщан -  Иманәлі. Иманәліден
-  Дауылбай.  Дауылбайдан  -  Сабык.  Сабықтан  - Дидар.
Жарас
Ж арастан  —  Ж әнібск,  Қазікс,Дауетен,  Боршс,Бөріке.
Ж әнібектен  -  Балпан,  Барак.  Балпаннан  -  Жүндібай,  Қаңтар  одан  -  Түрыш,  Түралы,  Нарсн.  Түралыдан
-  Темірғали,  Оразғали.  Н ареш іен  -  Әлім,  Майксс,  Айтқали.  Түрыштан  -  Айқан,  Жүқа,  Малбақ,  Мүхамбет, 
Ж аманғара.  Әйкеннен  - Лүқпан,  Есекен.  Малбақган  -  Қайыр.  Жүқадан  -  Сүндет.  Жүндібайдан  -  Түрарбск, 
Сақып.  Түрарбектен  -  Зайдолла.  Жаманғарадан  -  Мажит.
Барақган - Жүнісбай,  Кдлдыбай, Нүрбай, Такы. Жүнісбайдан - Көшербай, Жоддыбай,  Қүбаш.  Кдлдыбайдан
-  Бимүкан,  Алмүқан,  Елсу.  Алмүханнан  -  Мүстажап  одан  -  Мақсот.  Бимүханнан  -  Айжан,  Кснжеғара. 
Қалдыбайдан - Ж ақай,  Колбай, Жаиатау, Жылыс.  Көлбайдан - Мырзағали одан -  Шүхы. Ж ақайдап -  Әжғали 
одан  -  Үмбетқали,  Сүпдетқали,  Халсмсн,  Базар,  Баймүхан,  Нүрмүхан,  Қүрмағіғазы,  Қабдір.  Жағатайдан  - 
Жордсм  одан  -  Сары.  Жылыстан  -  Есенғали  одан  -  Сабыр.  Тақыдан  -  Өтеғали,  Қүбай.  Нүрбайдан  -  Өтей, 
Жүмағали,  Еріш.  Еріштен  -  Мақсот,  Садыр.
Қазікеден  -  Атағазы  батыр,  Даутск.
Атағозыдан  -  Бегәлі,  одан  -   Сүйінбай, Ауаз.  Сүйінбайдан  -  Жүбатыр,  Түяқбай,  Тслеүлі.  Жүбатырдан -  
Сүігдст,  Ниет.  Түяқбайдан  — Мырзағали.  Ауаздан  — Тәніберген  .
Даутектсн  -  Айбас,  одан  -  Ақгайлақ,Ақжігіт,  Байжігіт,  Байкүшік.
Ақтайлақтан  —  Азбергсн,  одан  -  Мүқаналі,  Токтар,  Сатыбалды.  Тоқтардан  -  Нүрмүхап,  одан  -  Ишан. 
М үқаналідан  -  Біржан,  Ералі.  Біржашіан  -  Қарақойшы.  Ералідсн  -  Жүма.  Сатыбалдыдан  -  Ақссйіт,  одап  - 
Қабдол,  Ғазез,  Насіпқали.
Ақжігіттен  -   Неталі,  Өтебалі,  Байалі,  Нүршалі.  Өтебаліден  -  Хамит.  Байалідсп  -  Мажит,  одан  -  Латип, 
Ш апен.  Латиптан  -  Еркін,  Серік,Ғибадат,  Адиет.  Еркіннсн  -  Өтеміс,Тарих,Рахман,  Оралбек,  Ағман,  Үзақ. 
Серіктен  -  Дидарбек,  Өтепберген,  Рауан.  Нүршаліден  -  Фазыл,  одан  -  Кдпан,  Сабыр,  Қадыр,  Сарссн, 
Биссксн.  Сабырдан  -  Меңеш,  Мүса.  Менсштен -  Малік,  Нүрлан, одан - Жасүлан,  Біржап, Даурен.  Маліктен
-  Руслан.  Бисекеннен  -  Мүрат,  Болат,  Боранбай.  Мусадан  -  Нүржан.
Байж ігіттсн  -   М аңғы бай, 
Егеубай,  Ордабай,  Д айрабай,С асы қбай,  Борсы қбай.  М анғы байдан  -  
Еркімбай,Қүрымбай,  одан  -  Аубакір,  одан  -  Абу,  Жүмаш,Латип.  Еркімбайдан  -  Ыдырыс,  Ақжап,  одан  - 
Айтқали.  Ы дырыстан  -  Ш ынбай.  Ордабайдан  - Ажіғүл,  одан  -  Жалел.  Дайрабайдан  -  Ш окыш,  одан  -  Ибат.
Байж ігһтеп  -  Маңгыбай,  Игібай,  Ордабай,  Дайрабай,  Сасықбай,  Борсыбай.  Маңғытбайдан  -  Еркінбай, 
Қүрманбай.  Қүрмапбайдан - Әубэкір одан - Әбу, Жүмат, Латиф.  Еркінбайдан -  Ыдырыс, Ақжан.  Ыдырыстан
-  Ш ықбай.  А қжаннан  -  Айткали.  Ордабайдан  - Ажғүл  одан  -  Жалел.  Дайрабайдан  -  Ш оқыш  одан  -  Ибат.
Байкүш іктсн  -  Аралбай,  Боздак,  Егізек,  Ниязәлі,  Тастайбек,  Есенолі,  Кемсл.
А ралбайдан  -  Әйтен  одан  -  Мүқамбст,  Үмбет,  Рақым,  N1 ак.ым.  Аиткдли,  Арыстанғали,  Кснжіғали. 
Рахымнан  -  К^збдыр.  М акымнан  -  Темірболат,  одан  -  Мсреке,  Ғайса,  Кджігерей,  Аділгерсй.  М срсксдсн 
Аділхан.  Арыстанғалидан  -  Амангелді,  Серікбол,  Кднат.  Серікболдан  -  Күмар.  Кенжіғалидан  -  Тілскқабыл, 
Қариден.  Тлекқабылдан  -  Куантай,Ш айқола.  Кдриденнен  -  Ербол.  Егізектсн  -  Игісын,  одан  -  Рақым.
Боздакгаи -  Ш ала, одан - Жанғали,  Имантай. Жанғалидан -  Мепдіхан, одан  -  Ерболат.Нүрболат,  Қоблан, 
Алмабек.  Имантайдан  -  Ермек,  одан  -  Қанат,  Марат,  Санат,  Сырымбск.  Ерболагган  -  Ғабит.  Қобланиан  - 
Малік.  Алмабектен  -  Абзал.
Ниязаліден  -  Ахмет,  одан  -  Фатих  (Ильясов),  одан  -  Ғалимат,  Ғиниат,  Амангслді,  Адиет.
Тастайбектен  -  Куан.  Куаннан  -  Болат,  Аскар.  Куан
17
газеғгэрдс

басты-журналист болды, партиялықбасшы жүмыс жасады.  Сезге сараң болғанымен а к д іы  длрия  м   ліииы л 
жан  еді.  Әңгімесін  “Біткен  істің  кемі  жок,  бітірер  ердщ  міні  жоқ  -  деп  бастаитыи.  А ас  к о ш и і ,  l . u l  
жоқшылык  ауыр-түрмысты  ез  көзімен  көрген,  гүйгені  білгені  мсш  болатын.  Орда  Бокси  бсггс  дүн п и е 
келген  ол  жасынан-ақ  жазумен  шүғылданған  адам.  Сол  мезгілдегі  бір  колхоз  басшысынан  мі  t   гүр  <  , 
сұрап,  оған берген аты нашар болып  “Жирен ат” деген фельетон өлең жазудан  бастағаи.  Соцгы  ксздс  Ы и -  
Дон деген поэма жазды. Ел арасында айтыстарға да кдтыскдн кездері болған.  Бір жьиіы Ж ымпиты аудднында 
жүмыс жасап жүргенде  Қособа  ауылының  ақынымен  айтысында.
Тарантас  парлап-парлап  ат жеккенменен,
Жел  сөздер  айтылсада  өісгемденген.
Көрдік  қой  қора-қора баспақгарды,
Жабулап  қойғансындар  шекпенменен  -  деп  қотыр  ауруына  кдрсы  шаралардын  нашарлығын 
сынаган.
“ Коминтерн”  колхозының  атақты  тары  өсіретін  звено  бастығы  Зияшқа  арнап  Ақбикеш  деген  өлеңі 
болды.  Әзіл  өлендері,  өлі күнге дейін  ел  аузында айтылады.
Мен  шалмын  осы  күнде  бурыл  шашты,
Бетімді  қатпар-қатпар  әжім  басты.
Жастықкд жөні жоқ қой  өкпелеуге,
Кусырып,  келіп  қалдық елу жаска  - деген т.б  елендері  болған.
Есенәліден  -  Жұмағали,  Күл.  Қүлдан  -  Шокзн.  Ш окдшіан  -  Иманғали,  Жүмағалидан  -  Халел,  одан  - 
Ерболат.
Кемелден  -  Қүлдан,  Ш оқан.  Қүлданнан  -  Қалдыбай,  одан  -  Сисен,  одан  -  М анарбек,  Алтымбек. 
Шокяннан  -  Иманғали,  Сатыбалды.
Маркүм Иманбай Жүмағазы шежіресінде Бөреке аталығын төмендегіше таратады. Бөрікеден - Ж әныбек, 
одан  -  Балпан,  Барақ,  Қүдайназар,  Ботакан.
Балпаннан  -  Саназар,  Байназар,  Қожаназар,  Қүрман.  Саназардан  -  Шонкдра,  Мынбай,  Таңатар,  одан  - 
Шоқыр.  Шонғарадан  -  Кенжек,  Келдібай,  Бердібай,  Жабал,  Дауыл.  Мынбайдан  -  Нүрбай,  Тақы.
Бабаназардан  -  Көшербай,  Жолдыбай,  одан  -  Әлмүқан,  Бимүхан,  Елеу.  Көш ербайдан  -  Ш алабай, 
Оразмәмбет,  Ділмүқан,  Бекеш,  Әлжан.  Қүрманнан  -  Жолдыбай,  Кднтар,  одан  -  Түраш,  Нарын,  Түралы. 
Жолдыбайдан  -  Өмірзақ,  Төребек.
Барақган -  Матыхай,  Сытықан, Атбай,  Сатай,  Тілес, Айтмамбет.  Сытықаннан  - Жылгелді,  Қолдас,  одан
-  Тілеген,  Тайбақ,  Тағай,  Жанай.  Тілегеннен  -  Есмүхамбет,  Ескендір,  Зүлқайнар,  Есмүк&н.  Жылгелдіден  - 
Кдриман,  Төребай.
Қүдайназардан  -  Тонеше,  Томашақ,  Қіиідыбай,  Манасбай,  Қонысбай,  Төкіл.
Төнешсдсн  -  Шоқан,  Мүнайтпас,  одан -  Мүхамбетәлі.  Ш оқаннан -  Жүмалы,  Оқпан,  М ендәлі,  Сейтәлі, 
Кснтай.  Томашақтан  -  К,үан,  Қүат,  Кдражіксп,  Ардемген.  Қүаннан  -  Жолдыбай,  Қодар.  Куаттан  -  Жүсіп, 
Ысмағыл.  Жүсіптси  -  Нүрғали.  Қаратікеннен -  Есенгелді,  Мизам,  одан  -  Жаманбала,  Ж анүзақ.
Қолдыбайдан - Жапай, Крлбай, Шаңбай, Жылыс, одан - Есенғали. Жаңайдан - Сары, Атіғали. Қолбайдан
-  Мырзағали.  Маңасбайдан  -  Кдзи, одан -  Қанат,  одан  -  Есенғали,  Мүсағали.
Қоныспайдан  -  Кдбыл,  Балшбай,  одан -  Мүсағали.  Қабылдан - Жанүзақ,  Бекмүхамбет.
Текілден  -  Шотан,  Биқан,  одан  -  Өтеген.  Ш отаннан  -  Сәрсен.
Бобақаннан  -  Отыншы,  одан  -  Алдаш,  Кішән,  Кіштан.
Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Қазақ филологиясы кафедрасы
dmdocuments -> Айса байтабынов эпик жыршы
dmdocuments -> Көпбаева М. Р. ф.ғ. к., М. Әуезов атындағы Оңтүстік
dmdocuments -> Н. С. Тілеуханов
dmdocuments -> Т.ӘЛімқҰловтың «Қараой» ӘҢгімесіндегі махамбет тұЛҒасы акбулатова С. Б
dmdocuments -> Батыс қазақстандық КҮй дәСТҮрін әлемге мойындатқан қҰрманғазы рухы с. Ә. Күзембай
dmdocuments -> Кафедрасының отырысы шешімімен бекітілген. Педагогикалық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған. Орал, 2011

жүктеу 27.6 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   48
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет