Мүхамбетқалиев С., Ахметов К.Ғ, Ғабдуллин Х. А. Байүлы мен Жетіру және Төре, Төлеңгітжүктеу 27.6 Kb.
Pdf просмотр
бет29/48
Дата08.01.2017
өлшемі27.6 Kb.
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   48

Хантіке
Күбілейдің  3-ші  баласы  Хантікеден  -  Рыскелді,  Телеген.  Рыскелдіден  -  Саткдн,  Шотан.
Саткдннан - Қопак,  Есдаулет. Қопақган - Байбатыр, Жалтырбай. Байбатырдан - Барыс,  Шахат.  Басырдан
- Жүбатыр,  Шахат. Жүбагырдан - Жолдыбай, Кикбай. Жолдыбайдан - Алатау. Кикбайдан - Есірксп.  Щахаттан
-  Түржан  одан  Нысанбай,  Дәрібай.  Нысанбайдан  -  Әділмағи. Дөрібайдан -  Қалыш.
Жалтырбайдан
  -  Әлмен,  Түрақ  одан Жүмыр,  Жауміт,  Жамансары,  Дайыр.  Жамансарыдан  -  Бесімбай 
одан  Сүлтан,  Нүрыш.  Дайырдан  -  Үтетілеу  одан Үтембәлі.
Есдаулеттен  -  Омірәлі,  Темірәлі, Атығүл.  Өмірәліден - Амаиша, Доцбай,  Келдібай,  Нүралы. Аманшадан
-  Отарбай. Доңбайдан  -  Тәтікен,  Бақгыбай.  Нүралыдан  -  Мэуеш.
Атығрдан  -  Байтілер,  Барақ  (би),  Куатбай,  Қонабай.  Байтілерден  -  Бсрікбай,  Серікбай,  Атыраубай, 
Сағын.
Хатекеннің 2-ші баласы Төлегеннен -  Ещан, Қоскел.  Ещаннан -  Қүлекеш,  Қүлнияз, Дүйсегали,  Сембай, 
Сенеш.
Тоқбас
Барамықгың  2-ші  әйелінен  туған  Тоқбастан  -  Қожанай,  Қошкарбай,Есіргәпсары.
Қожанайдан - Аманкельді,  Қүсей.  Қүсейден -  Қалаболат, Айжарық,  Жақсыбай.  Айжарықган  -  Омірбск, 
Султан,  Шөкөлек,  Шынтемір,  Аманжол,  Бисенбі.  Сүлтаннан  -  Медег. 
Шөкөлектен
  -  Есжан  -  Кджыксгг  - 
Мәрлен.  Шынтемірден -  Төлеген - Хамза -  Серікбай,  Хамидолла т.б. Аманжолдан -  Сапаралы -  Түрсьшалы
- Медет т.б. Бисенбіден - Кдрабала - Сарыбала, Ссйткдлы. Кдрабаладан - Балмүканбет, Әжіғали. Сарыбаладан
-  Нүрмыш,  Бактығали,  Бегім.  Нүрмыштан  -  Жүбан,  Жүмабай.  Жүбаннан  -  Қонабай,  Қопысбай  т.б. 
Бақгығалидан - Амандық. Өмірбектен - Қүлнияз - Елбай,  Көлбай.  Елбайдан - Жалгас, Жойғали, Аманкслді. 
Жәйғалидан - Батырғали т.б. Аманкеліден - Аскар т.б. Колбайдан - К^йралы,  Кдйыржан.  Күссдсн - Кдлаболат
-  Бсрнияз  -  Сүлтанғали  -  Есксндір  -  Телеген.  Бернияздан  -  Ожан  -  Сүлтан,  Рүстсм,  Сақтасын,  Ниязгали, 
Хасан.
Сүлташіан  -  Сарбас,  Қайырғали.  Сарбастан  -  Рахымжан  (жерлссіміз  -  академик  Елешев  Рахымжан). 
Рүстемнен - Жолиман  -  Орынбасар.  Сақгасыннан -  Бүркіт,  Биға.  Ниязғалидан - Әділ  - Абзал т.б.  Хасаннан
- Қапан - Бейбітт.б. Жақсыбайдан - Көшербай, Тоқгабай, Әлпіш, Бейбіт.  Көшербайдан -  Рахмст, Жолдыгали. 
Тоқгабайдан - Көктаубай, Нүрпейіс, Балғазы. Көктаубайдан - Тасым, Сымгерей. Тасымнан - Торбис, Шалабай, 
Еркін,  Максим.  Сымгерейден  -  Бақыт,  Жалғас  -  Жасүлан  т.б.  Балғазыдан  -  Бисенгали.  Нүрпейістсн  - 
Мүхамбетжан, Рамазан - Ермек. Әлпіштен - Айтқожақ, К^ійыр. Айтқожақтан - Сахаш - Абай, Адай.  Кдйырдан
- Саху, Махсот, Жолтай.  Бейбігген -  Баймүқан (Баймүкди республикага танымал үстаз), Айтқүл.  Баймүкаинаи
-  Кокім,  Максим,  Мүрат.  Айтқүлдан  -  Кеңес,  Марат.  Амаикелдідсн  -  Жаитсмір  -  Қали,  Түрмантай, 
Қажыгерей, Сүлтақай, Тәмпіш,  Мукдш, Түкіш.  Қалиден - Ықсан,  Ысмагүл, Тайыр.  Кэжыгсрейдсн - Ақмырза
-  Серік.  Ысмағүлдан  -  Тәрбие,  Аухат,  Орынбасар,  Нәсіп.  Аухаттан  -  Сүлтапияз,  Jlcc.  Орыибасардан  - 
Нүрберген,  Жанғабыл,  Жанғазы т.б.  Тайырдан  -  Жордем  -  Қыдыр т.б.  Султақайдан  -  Ықсан  -  Онғарбай  - 
бала  бар.  Төмпіштен  -  Бакгыгерей  -  Амантай  -  Серік  т.б.  Мүхаштан  -  Кджыбай,  Толеу.  Қажыбайдан  - 
Жауынбай.  Төлеуден  -  Сәкен,  Сайлау.  Түкештен  -  Ораз,  Жақан,  Амантай.  Жақаішан  -  Нүрлан,  Ерболат 
т.б.  Түрмантайдан  -  Миырман  -  Жаңбырбай,  Нүрлаш.  Амантайдан  -  Нопиолла.
Қошқарбайдагг -  Қалымбет, Жолымбет,  Есіркеп, Ақсакал.  Есіркептен - Сары,  Ысқак, Хамза. Ақсакалдан
-  Кдлдыбек,  Күнту,  Жиенбет  -  Боранбай  -  Төребай,  Берлеш,  Ешмүқан.  Қалдыбектен  -  Ашык.,  Қодан. 
Ашықтан  -  Сағынбай,  Тәжікен,  Айдаралы,  Төрәлі,  Көріп,  Айманбет.  Сағынбайдан  -  Әмір,  К,үмар,  Отар. 
Әмірдің  (Илия  ейелінен)  -  Арон,  Ғаббас,  Ақыл,  Ахмет,  2-әйелінен:  Медеу,  Отеу,  Қажығали,  Бияз. 
Қажығалидан - Темірхан.  Бияздан - Спакожа. Кәріптен - Жүмабай, Сисепбай,  Белгібай. Терәлиден - Әжікей, 
Жанболсын.  Тәжікеннен  -  Әбдіхан,  Төлеу,  Әбен,  Қара.  Әбдіханнан  -  Мерген,  Әбілгазы  - Халел  -  Тайман. 
Айдаралыдан  -  Исағали-  Биғали,  Шынғали,  Жақсығали,  Сарқыт  -  Қожаберген.  Қодаішан  -  Жүмагали  - 
Барақ,  Сәдібек,  Мектеп,  Сырым,  Ныгымбет,  Әкбар,  Төребай -  Рауғали,  Шеруен,  Ерман,  Раузалы  -  Кдмкд. 
Барактан  -  Нүрсейіт,  Қосым,  Ақтай,  Тәсен,  Сәдібек.  Тәсеннен  -  Жүсіпкдли  -  Сембай.  Күсейден  бөлінсді 
Сайын  -  Қүбатай,  Кәрім,  Ғабдір.
Есіркептен -  Кдлмырза,  Қа.тааман.  Кдлмырзадан - Даулетімбет одан Боранбай.  Боранбайдан - Толекбай, 
Иманбай, Кдлыбай,  К^лманай. Төлекбайдан - Сарт,  Кдукай. Сарттан - Ысқақ,  Балуан.  Ыскдқтан  - Сулсймен. 
Балуаннан  -  Сармухан.  Қаукайдан  - Айтжан  одан  -  Берік.  Беріктен  -  Бахытжан,  Бауржан.
Кдлдаманнан  -  Отеміс  одан  Садақбай  одан Әпдеберген,  Әлдомжар,  Үйқасбай  (балуан).  Әлдебсргсинен
-  Кдтарбай одан  -  Мухан.  Әлдөмжардан  -  Әшім,  Абділда,  Сактаған.  Үйқасбайдан  -  Боян,  Таян.  Таяннан  - 
Жалғас.
Қошқарбайдан  - Тенат одан Төрэлі одан Хафиз.  Хафизден  -  Қарабали,  Түсіпкзли,  Нуфтігали. 
Қожанайдан  -  Бейбіт,  Амангелді,  Асан,  Үсен.  Бейбітген  -  Баймүкан  одан  Кокім,  Максим,  Марат. 
..Наурызалы,  Көктеубай,  Тасмағамбет.  Наурызалыдан  -  Исламгали.  Исламгалидан  -  Кднат.  Исламгали

- алғашқы  атақгы,  адам дерігері,  елге  силы  болган  адам.
Көкгеубайдан - Тасым.
Сарыдан -  Үкі. Үкіден -  Кдби,  Нәби,  Кдрасай. 
Кдбиден
 -  Кәрім, 
С т ы к .
  Ибатолла,  Ғишіят.  Салыктан - 
Шора.  Шорадан  -  Нұрлан.  Ибатолладан  -  Мүрат.
Қарасайдан  - Латиф,  Кддірхан.
Қошкэрбайдан - Жылқышы,  Малбағар,  Мевдіғазы,  К^зи,  Сағадат,  Батык,  Жасталап,  Рснат.
Тоқберлі
Тоқберліден  -  Қоңырбөрік,  Нарық.
Қоңырбөрік
Ел табаны  Каспи жағалауы,  Еділ - Жайыкэрасы.
Қоцырбөріктен  -  Иманқұл,  Бөрше.  Иманқұлдан  -  Қараш,  Қарамырза.  Кдрамырзадан  -  Көкі,  Қапай. 
Көкі
Көкіден  -  Қиматай.  Қиматаіідап  - Ақбай,  Тоқбай,  Бұзау,  Естек,  Төбет,  Орақ,  Собақ,  Бегіжан.
Бүзаудан - Еділбай,  Меңдібай
Орақтан  -  Есен,  Көшең,  Мамбет.  Мамбеттен  -  Сабыр.  Сабырдан  -  Хамит.  Хамиттен  -  Ербол,  Ахан, 
эха н.
Естектен - Алтай. Алтавдан - Әли. Әлилен - Сяняят-т  Гяіга7мпо,і  р , ' і / ------  
..... .....................— -
------->  ' - и у ж м ,   1 Л І С Н ,  I V « p i K .
Қанай
И И
ииявв
166
В

ӘЛКЕ
Тоба
Соба
Үраны - Жиембай 
Таңбасы -  Көсеу
і/V a 
v i

Жаугершілік  Кдзақгың  кай  атасына  да  соқпай  кетпейаі.  Осьшлаи  ала  сапыпанла 
аопыіол
  жүрген  қол 
басшы  жігіггің  қоржынында  әр  уақытта да кой  сүтіпен  жасалған  кьвыл  күрг  оачады  скси.  Оиы  шөлдемес 
үшін  бе,  әлде  болмаса  шөлдегевде  ме  әйтеуір  сол  кызыл  күрт  жсудеи,  қол  оасшы  кьізылк^рі  аталып 
кетеді.  Осыдан  баска  Қызылқүрт аталуы жәйлі  айтьілатын  ацыздар  ксздсссді.
Қызылкүрттардың  ел  табаны  Қаратөбе,  Сырым  (бүрынғы  Жымпіггы)  аудандарыныц  шекарасы,  яш и 
Қаратөбеііің теріегік, Жымпитының шығыс  бететері киылысатын жер.  кальщ  алашалардыц  как. ортасында 
«Хан  көл»  деп  аталатын  шобі  шүйгін,  есер  қүмакгы,  еібертец  шүраилы  өцірді  алып  жатыр.
Осы  жердегі  отырықшы  Қызылқүрттар  мен  Еділ,  Жайык араеындаш  Қызылкүргтарды
і
і  көші  қонысы 
сртедсіі  болғанға  үқсайды.  Оның  ортүрлі  себептсрі  болуы  мумкш.  Айтушылардып  созше  Караганда  мал 
баккан ел жойлі қоныс іздеуден дейді.  Оған дәлел Кдратөбедегі ертеректе көшкен Қызылкүртгардың оірқатар 
аталары сол көшіп жүргенде Байғүтшы,  Шолан Кдмыс детен жерге  келгснде  мыпа жер  бізге  қонысқа жәйлі 
екен деп сол  жсрге  қоныстап  қалған дейді.
Хан  кол деген жер  екен,
Сусыз  күрғақ көл  екен,
Саудыр  садақ батырмен,
Дуалы  ауыз  билердіц 
Мекен  еткен  жер  екен.
Хан  кол дсп  бүл жерге 
Атақ  берген,  кадімгі 
Сокыр  Элен  хан  екен.
Нүралы  хавды  Соқыр  Әлсн деп те  атаулы дейді  -  кәрі күлакдар.  Хавдық дәуірден  бүрын  ба,  соц  ба  осы 
жсрде  Қызылқүрітардың  ата-бабалары  сол  заманнан  келе  жатқаны  талас  тудырмайды.
Элкенің  Собадан тарайтын  бірқатар  балалары  Хан  көлімен  іргелес  Сабын  көлді  ІІІүбар  көлгс,  Соналы 
колгс  дсйін  қоныс  еткен.  Қызылкүрт  шежіресін  таратуда,  басқа  ру,  тайпалардыц  шежіресін  жазудағы 
жагдайлар  мүнда да бар.
Олар:  руды  -  тайпаны,  аталарды түгел қамтып жазуга  мүмкіндігі  жопе  кажеттігі  жокдығы.
Қолдағы  барларыныд  түпкі  аталарын  анықтауға  деректердід  жеткіліксіздігі.  Бір  кдтарларыныц 
аралықтарыныц  үзіліп,  із-түссіз  кетуі.  Дейтүрғаимен,  Батыс едкені  кецінен  коныс  еткен,  әр  жерде  жүргсн 
Қызьшкүрттардыд  жалпылай  алғанда  біршама  ауыз  толтырып  айтатыд  шежіресі  жазылды  деуге  болады. 
Әрине,  ол  зерттеп  толыктыруды,  анықтауды  қажет  ететініне  күмән  жоқ.
Әлкеден  -  Тоба,  Соба дегсн  екі  бала  болған.
Тоба
Тобадап  -  Аманша,  Жақсылық дсгеп  екі  бала  туады.
Лманша
Амашпадап  -  Кдрадоц,  Шора,  Жолшора.
Қарадоң
Кдрадоцнен  -  Ерші,  Қүдайбергенді  туған деп  айтатын  шежіре дерегінде  одыд  үрпақтарын  жалғастыра 
бсре  алмайды.  Тск  кдна  Күдайбергеднен  -  Мүхамбет,  Ахмет,  Өтебай  балалары дегед үзінді  айтылады.
Ш ора
Шорадан  -  Олжашы,  Қүтгымбет.
Олжашы
Олжашыдан  -  Елбай,  Жайық,  Қоскелді,  Қоскддам,  Қыстақ,  Естай,  Мүрат.
Елбдйдан -  Бителеу, Алдар,  Байсык,  Салқүл,  Шами,  Күлқара, Әбіл,  Мақаш.  Бителеуден - Бейіс. Бейістен 
Сүйінішкали.  Алдардан  -  Есқайыр.  Ескэйырдан  -  Кррған,  Ғалымжан.  Байсықган  -  Күрман.  Салкүлдан  - 
Кддірқүл.  Шамидед  -  Кдрасай.  Әбшден -  Кусан.  Кусаннан - Аманжол.  Мақаштан  -  Хами,  Қүбаш,  Крйшы, 
Қүбайдолла.  Қүбаштан - Мақсот, Талап, Крнарбай. Мақсоттан - Кддырбек. Талаптан - Ардак-  Крнарбайдан 
-Қалырберген.  Қойшьщан - Талгат, Дулат, Ерлан,  Нүрлад.  Қүбайдолладан -  Болат,  Самат,  Қайрат,  Тимуш, 
Қанат.
Жайыкгап -  Байғүтгы,Меддібай,Байбадан,Берді,Қомдар. Байғүтгыдан - Атан,Ботай,Көкен,Бостан,Жомарт. 
/  ташіан  -  Шолақ,одан  -  Есен,одан  - 
Ертілесов  Жүрғали-  журналист,одан  -  Ж аннат  -  экономика 
іылымдарыныц  докторы,қорғапыс  министірінід  орынбасары.
Каекддамнан-  Мүкат  Жауымбай,  Мүхамбеткззы,  Сақып,  Төтен.  Мүкатган -  Мүңал.  Мүңалдан - Жүсіп, 
үяіс  Үяк,гаи  К*ожес> Қүяксс, Жеціс,  Рызағали. Жауымбайдан -  Кари.  Кариден - ҒабдІраш, Ғатау,  Қүбаш.

Ғабдіраштая 
Самиғолла,  Жасүлан,  Владимир.  Мүхамбетқазыдан  -  Ибат.  Ибаттан  -  Уахит.  Уахштсн  - 
Ахмет,  Мақамбет.  Сақыптан  -  Қажығали,  Кддірғали.  Кддірғалидан  -  Дүйсенбі,  Есснамаи.  Дүйсеибідсп  - 
Жоламан,  Батырхан, Еламан,  Қосаман, Батыржан, Батырбай. Жоламаннан - Оралбай. Ғабусаішаи - Қүаныш, 
Кдсымхан.  Төлеуғалидан  -  Нүрдаулет.  Ерғалидан  -  Нүрғали.  Әбуғалидан  -  Базарғали, Аманғали.
...  Сарсенғалидан  -  Қасен,  одан  -  Серік,  Қанат.
Қыстақган  -  ...  Ақым,  Ақбала,  Қүрмаш,  Көлей,  Мүстафа,  Түрғамбай,  Kj.ipav,  Ақымпап  -  Қойшыбай 
Қойшыбайдан  -  Қожес.  Ақб^ладан  -  Жүмабек,  Есенбск,  Ксігжсбек.  Жүмабектсн  -  Қожабск,  Тсмірбск. 
Қожабектегі  -  Абай, 
Ыбыраіі.
  Қуршіатан -  Бүркіг,  Андарбск.  Кодейдсп  -  Атшыбай,  Рашзан.  Рамазашган 
іЛейрамоай.  і\злемоай.  Аманжол. Мүстафадан - Ораз, Сағындық. Сағындықган - Жақсыгали. Түрпшбайдан
-  Бсккали.  Мүраттан  -  Есдаулет,  Қосдаулет,  Есім,  Ерғали,  Ақіціли,  Крйрамбай.  Еедаулстгси  -  Бпсен, 
Сүлтангемір.  иисеішен  - 
і
 ауыш.  і ауыштан  -  Сахи,  Захи,  Нығмстолла  (К,осколдс),  Талап.  Сүлтантсмірдеи
-  Есімкожа.  Есімқожадал  -  Отеген,  Ғалымжан,  Ғазез.
Фермшің  ойында  бар  адамдығы 
Азырақ бойывда бар  арамдығы 
Конторда  очкиімен  отыратын,
Қайгейін,  оттең дүнис  надандығы  - деп  Қази  айтқан  Есімкожа.
Мырзағалидан  -  Қара,  сдан  -  Ораз,  Рамазан,  Ораздан  -  Ғабділман,  Ғилман,  Рахмаи,  Нүрлаи,  Талғат, 
Бахытжан.  Ғабділманнан  ■
  Русла».  Ғилманнап  -  Сымбат,  Асылбск.  Рахмашші  -  Асылжаи.  І-Іүрлашіаіг  - 
Әділжан.  Талғаттан  -  Аслан.  Бахытжаннан  -  Асылхан.  Рамазаинаи  -  Ғимраи,  Қоблан,  Біржаи.
Қосдаулеттеи -  ... Даужан,  Загайар, Смағүл, Ыдырыс.  Зағыйардан - Сахибаддсн. Сахибаддсшісн -  Ссрік, 
Бейбіт,  Тыныштық.
Естайдан  -  ...  Есекси,  Сырым.  Қайрамбай,  Жүман.  Есскеннен  -  Ораз,  Балтан,  Тоқиш,  К#ізи.  Ораздан  - 
Райыс,  Бсрік,  Бсркін.  Кдзидеи  -  Ракым.  Сырымнан  -  Қожа.  Қожадан  -  Сайып,  Қобланды.  Саиыниап 
Мәлік.  Қоблаішыдан  -  Жылыбек.  Жүманнан  -  Елеш.  Елештен  -  Ізімгали,  Куанышвдли.  Ізімг;ілидан 
Есламбек.
Есімнсн  -  Балбай,  Тәжібай,  Атабай,  Кеііжеғали.  Балабайдан  -  Жүмай,  Қүзайыр,  Қазали.  Алмүхни. 
Жүмайдан  -  Тасболат,  Бекболат,  Ақболат.  Алмүхашіан  -  Елшсй.
Қайрамбайдан  -  Мүхаш,  Нүрқаш,  Таитеш,  Зинел,  Абушайхы.  Мүхаштан  -  Мамбуха.  Мамоухадан  - 
Саліғали.  Нүрқаштан  -  Ғаділше,  Оразқай,  Зүлкэриай.  Тантсштен  -  Ғүбаш,  Маликс.  Ғубаштан  -  Дайдси. 
Дайденнсн -  Ербол, Ерболат.  Зинеуден -  Искдқ.  Исқактап - Ғабдыкай,  Ғабдылнасыр.  Ғабдыкдйдап -  К^иист. 
Ш амел,  Еркін.  Ғабдылнасардан  -  Мендәлі,  Мүрат.  Абушайхыдаи  -  Мүхамбстжап.  Ғабдылжалсл. 
Мүхамбстжашіан  ~  Мерияқоп  (Мерей)  Мерияқоптап  -  Руслан.  Русланнаи  -  Дияр.
Мерияқоп  -  узақ жылдар  комсомол,  партия,  совет  кызметтсріндс  басшы  жүмыста  болдм.
Қүттымбст
Қүттымбсттеіг  -  Сегіз,  Сексеи,  Токсан,  Кенжебай.
Ссгізден -  Наубет,  Мсдет. Жамбай, Жампсйіс, Үмбет.  Наубсттсн -  Мотібай, Абікл,  ІНагырай, Дүйсспбай. 
Мотібайдал - Қали. Кдлиден -  Кдзи, Арон, Нунидсн,  Балхап. Абікддаи - Ғайисш,  Ерболск,  Елемес. һлсмсекчі
-  Рашид,  Ербөлектен  -  Мақсот, Амапдык.  Шағыдайдан -  Отарбай,  Рыс.  Отарбайдаи  -  Іалап,  Кдйырболлы. 
Рыстан - Сембай,  Қиылбай, Мсдепен - Досқожа. Досқожадан - Үзақбай, Серғазы. Үзакбайдан -  I ынъшпыбай. 
Серғазыдан  -  Тыныштық,  Мағауия,  Амандык.  Тыныштықгаи  -  Амангелді.  Жамбайдаи  -  Елгок.  Амапсугір. 
Серікбай, Сүлтан.  Елтоқтан -  Түяк, Түяктаіі - Көшербай.  Көшсроайаан - Әшск. Амансуіірдсн -  Шяриполла. 
Серікбайдан  -  Суық.Сүлтаннан  -  Мүрат,  Ниет.  Мүратгап  -  Ғүсмаи,  Бейімбет,  Чапай.  Ниеггеп  -  Свдір. 
Сабит. Жампейістен -  Мамбет, Досбала. Мамбетген - Әлеумет. Досбаладаи - Қайыр.  Кдйырдап - Жоткішпск.
Кепжебайдан  -  Қүрманбай,  Жанкадам.  Күрманбайдагг  -  Есеиғүл.  Есснғүддан  -  Іокжігіт.  Іокжігітгеи  - 
Ғабдірахим.  Ғабдірахимнен  -  Нүрмақ.  Жанкдцамнаи  -  Абілқас.  Абілкястан  -  Бижан,  Бакон.  Пашали.
Абілқасүлы Бижаннан - Айша, Жацылдык,  Шаригіа,  Максот,  Сара.  Мақсоттан -  Ссрік,  Кеңсс,  Әлімжан, 
Ғалымжан.  Серіктен  - Актілек.  Кеңсстен  -  Руслан.  Әлімжаннан  -  Дархан,  Раухан,  Раушан.  Ғалымжашіаи
-  Фараби,  Шырын.
Абілқасүлы  Баконнан  -  Орынбасар,  Соуле.  Орынбасардан  -  Саіидолла,  Ссрік  Бакыіжаа,  Ьак.ыгжама.і. 
Роза,  Клара.  Сагидолладан  -  Сырым,  Доулет,  Алтын,  Әлия,  Қадыркул,  Мүрат.  Сырымнан  - 1иск,  І.ршаг. 
Дәулеттен  -  Талғат.  Кддыркүлдан  -  Арбап.  Мүраттан  -  Озсін.  Серікіен  -  Әлихан,  Гүлнор,  Жанна,  Тимур. 
Бақьпжаннан  -  Ғалымжан,  Дииа,  Римма,  Бауыржан.  Ғалымжаинан  -  Эльмира,  Mapiapma.  Ьауырж.ишан
- Зарина.
Абілқасүлы  Паңғалидан  -  Кдлап,  Төлсп,  Тлсп.  Кдлаптан  -  Сабиг.  Толеіпен  -  Мүхіар,  Глепіен  -  Аскар, 
Бауыржан,  Ғарифолла,  Жүмабек,  Алибек,  Кдйыржан.
Кдй шежірені окысаңда одан ацыз эіцтмслерді жиі ксздесгіругс болады.  С\ліансиық шсжірссіцде ондайіа 
кеңіл  аудару  ниеті  болған  жок-  Дсйтүрғанмен  өз  түсымызда  тариқта  болған  жске  түліаларіа,  соныц  оірі 
бүкіл  Сүлтансиық балаларына  мәлім  кдрапайым  Кдзи 

щ.

Кдзи  1903 жылы туып,  1957 жылы дүниеден озды. Артында еш жерде жарык кормегеп  ауызшп  шығарып 
айткдн өлендері, халықгар аузында кадды. Майдангер жаралы болтан.  Перініи кызы  Зүлзадага гашық болуы 
жөйлі үлкен фантастикалыкжыры бодцы. Оиы айтып отырганда -  «келіп калды,  ат мен  кеттімц деп,  сырткд 
щығып  кеткенін  өз  көзімізбен  көрдік десек  әлі  күнге  дейін  оған  сенеріңе,  сенбесіце  күмонденушілер  бар 
десек ешкімде  нанбайды.
Оның  өлендері  ақыл-парасат,  адамгершілік,  бірлікке,  еңбекке  шақырған.  Кейбіреулері  өтірік,  өсек, 
басқа да  жағымсыз  әдет-ғұрыптарға  арналған.  Ол  «Дүние  деген дөңгелек,  әркімге  келеді  бір  кезек» деген 
жырында:
Ағайын,  тума қарындас,
Жоқ  екен  іштерівде  бөтенің,
Бөрінде  Сүлтансиықтаи  тараған
Бөлініп,  жарылу жарамас  - деп  бірлікке  шақырған  еді.
Опың  сез  күрамына,  мака мы на  қалай  еріп  кететінінді  сезбей  қаласың.  Соғыста  болғанда  „Қарақаскз 
атты  капитан,,  деген  өлеңі,  „Доңғалақ  пен  айтыс,,,  „Темір  үстасы  Қарабасқа,, 
шығарған
  өлеңі  сабақтас, 
тындауға  өте  тартымды:
Солем  айт  барғандарың  Кдрабаскд 
Әуелде  көмір жегеи  карақасқа 
Төлкссін доңғалаққа дүрыс  коймай 
Шашылды жасағаны  баскз-басқа!
Доңғалақ боп айтқаны:
Әрбері ойбай  салды,  майламады,
Кдйыбың  майлайын деп ойламады,
Қалсаң  қал  менікі  емес  колхоздікі,
Кдйыптың осы болды ойлағаны.
Колхозға  берілмеген  Кдйып  каска 
Айдады салдырлатып  тау мен тасқа,
Сен  салар  мен  салардың  өлегінен,
Бөлінді  быт-шыт  болып  басқа-баска.
Сәлем  айт  және  басқа доңғалаққа,
Бәріде мен  сықылды  ондалып па?
Жүз  шықса  ісі  болсын монданақгай.
Сыкдқ,  мінеу,  кемшілікті  ашуға  арналған  өлеңі.
Айтпайда  қалған күнім жоқ,
Еш  адамнан  жасканып,
Оралыц  барда  ой пакта,
Қызылыц бар да  сал қиқу,
Әзіройлі  қүрық түскеи  күн,
Кетсрсіц  бір  күн  аттанып.
Сақгай  кор өзіц жасаған,
Үш  қүман  сумей  жуғаинап,
Үш  жерден  мықгап  буғаннан,
Айырма  өзің  айырма,
Күіще қызық думаннан,  десе 
Бірде  негізі  асыл  жат  жақсы,
Кдйырымсыз  тума-туғаннан,
Басшьшық қылсаң  егерде,
Соңына дүрыс  ере алмайды,
Көрсетпей  атып  кесегін,
Кфір  соңынан  қалмайды.
Күңкілдеген  өсегін,
Адам тауып жете  алмайды
Өсегінің  есебін
Бір  нәрсе  оған  қатты  айтсаң,
Көрмейтін  болып  кетеді 
Теріс  карай  мініп есегін.
Жамандық қылсаң  біреуге,
Келмейді деп ойлама,
Күндердің  күні  болғанда,
Алдыңа  кесе  жол  болар.
Асырасаң  жаманды,
Сыртына  үш  ай  салған  соң,
Ода  өзіңнен зор  болар.
Мықгыменен  алыспа,
Жығылсаңца, жықсавда,
Басыца  үлкен  сор  болар.

Инаматты  болсад  халқыңа,
ЬІрыздығың  мол  болар,
Инаматсыз  адамдар,
Ананың  сөзін  мынаған,
Мынаньщ  сөзін  анаган,
Өсекпенен  жеткізген 
Котляк деген  сол  болар.
Котляк  тубі  бұзыктык,
Мықгы  бол да бүзық бол,
Тәңірім  сенен  безеді.
Осал  бол да,  бүзық бол,
Алқымыиды  әркім  езеді.
Ел қыдырып жүргенде 
Бұзықгығынды әркім сезеді.
Екіншілей  барғанда,  маңайына жуытпай,
Алыстан  сенен  безеді.
Сыкак, мінеу,  кемшілікті ашуға арналған өлеңдері көп болды.  „Қой фермасы  Кдйырғалиға (Аіщалиев),,, 
„Бригадир  Көшербайға,,,  „Мал дәрігері  Себепке,,,  „Есепші  Пішембай,,,  „Қотыр  ешкі„,  „Он  жеті  крйдың 
терісі,,,  „Звено,,,  „Қүрдық  жүз  бүттық,  өтірікті  ызғыттық,,,  „Колхоз  бастығьша,,  басқада 
белсеіщілергс 
өлендері  болды.
Бір жылы колхоз белсенділері бірігіп колхоз қойын сойып жеп, орнын толтыруға колхоздың мал дорігері 
болып жұмыс жасайтын Қазиға:  Қойға қасқыр шауып өлтірді, соған акт жасауды айтады. Сондағы  Кдзидыц 
оларға  шығарған  өлеңінен  бір  үзіндісі:
Ет түгел  қойдың терісі 
Дал-дүқ болып жыртылды 
Ет  жеген  кісі  ничего 
Бірігіп  бәрің  қосындар,
Мен  білмеймін  қыртылды,
Акт түгел  сакт жоқ
Айда  көрсет сыртықды-деп колхоз  қойының орнын толтыру жөйлі  айтады.
Соғыс жылдары Қази жүмыс жасайтын колхозда қой-ешкіде қотыр ауруы шығып, соны емдеуге кемшілік 
жібердің деп  Қазиға  кеңестік  сесия  отырысында  сөгіс  жариялайды.  Сонда  Қази 
ауылга  ксліп,
  қой 
сіикһп 
кіралинге  салып  емдей жатып  айткдн  олеңінен үзінді:
Кірәлин  ыссы  сумен  сапырайын,
Басыңцы  кірәлинге  батырайын,
Сен үшін  сесияда  сәгіс  алдым,
Сілевді  сүйтіп  сенің  қатырайын  -  деген,  сыкэк өлеңін  шығарған.
Қази,  адамдардың  міиін  мінеп,  кемшілігін  көрсететін  өлеидерін  коптеп  айтатын  „Аудашіан  шықты 
Беркінов,,,  „Ардақты  жолдас  Себепке,,,  „Егіндіойдыц  40  қатыны,,,  „Колхоз  баскдрмасы,,  дсген  сиякхы, 
өлендері  ел  ауызында.
Мәселен  колхоз  баскдрмасына:
Егіндіойский басқарма,
Кдрайсың  неге  аспанға,
Сүйте  мекен  ер  жігіт,
Бастық болып тасқанда.
Корер  едім  жәйінді
Исполкомге  барғанда
Соз таба алмай саскднда - деген.
Қазиды  әңгімелеудегі  осындай  артында  жарық  көрмеген  кішкентай  болса  да  өлендерін  ксйбір 
үрпақгарының  есіне  салу  ниеті  болса,  ол  кісінің  өле  олгенше,  кездескен  жерде  сөз  сойлесе  -  ой,  борівде 
Сүлтансиықгың  баласы  екенсіндер  деп  бастайтынын  бірлікке,  силастыкка  шақырғандай  түсінік  беретіні 
еді.
Жолшара
Жолшорадан -  Бессары,  Байсары.
Бессарыдан  -  Түрікпенбай,  Ізбас,  Муса,  Ермүхамбет,  Балгара,  Кдуен,  Есқайыр.
Турікпенбайдан -  Кдбжан,  Шаймардан.  Ізбастан - Халиолла. Халиолладан  - Хүсайын.  Мусадан  -  Сабыр. 
Ермүхамбеттен  -  Исағали.  Исағалидан  -  Мүрат.  Балгарадан  -  Мүги,  Мауыт,  Сисснпши.  Мүгидан  -  Аят, 
Болат,  Амантай,  Мүхатр.  Сисенғалидан  - Айтжан.
...Кдуеннсн -  Пауедцен,  Есқазыдан  -  Нүргали.

Жақсылық
Жақсылыктан  -  Елғүлы 
Елғұлы
Елгүлыдан  -  Ебескі,  Қүдайқүл,  Бердіқүл,  Кслдікүл
Ебескіден  -  Қаракемпір.  Қаракемпірден -  Көней,  Жабу,  Сапақ,  Бармақбай,  Тырнақбай.
Көнейдсн  -  Кдйтпан.  Қайтпаннан  -  Аязбай,  Елекей.  Елекейден  -  Шернияз,  Тасболат,  Мырзагерей. 
Тасболатган - Сабыр. Сабырдан - Эміржан,  Кдйыржан.  Әміржанііан - Самат,  Куан.  Мырзагерейден - Тілеп.
Жабудан -  ...Тасмүхан, Тасқали,  Сағынғали. Таскдлидан -  Ғани.  Сағынғалидан - Зинаолла. Зинолладан - 
Тілекқабыл, Ескзбыл.Сапақган - Жылқышы, Жьитқыбай, Ьіқсан, Ақташ, Бармакбай.Жылқыбайдан - Төлеген, 
Төлеу,  Фазыл,  Өтеш.Төлегеннен  -  Жауымбай,  Егімбай,  Нәсіпбай.  Телеуден  -  Мақсот,  Мүрат.
Ақташтан  -  Амангелді,  Сүйкім,  Ғайнолла,
Бармақбайдан  -  Мүхамбеткали,  Өтеғали,  Тәшенбай.  Мүхамбетқалидагі  -  Жүмағали.  Жүмағалидан  - 
Саламат. Төшенбайдан - Жүпбол, Жүбандык.оданЖүмагул. Жүпболдан - Накау,  Нақымет, Ахмет. Жүмагүлдан
-  Кдржау  одан  Тельман,  Әділхан,  Темірхан.  Әділханнан  -  Арман,  Абзал.  Нақаудан  -  Қүаныш,  Сүйеніш. 
Нақьіметтен  -  Орай,  Сағидокас.
Қүдайқүлдан  -  Елбай,  Байғүтты,  Меңдібай,  Байбарақ,  Берді,  Қошкдр,  Жантемі.
Елбайдан  -  Бақтыбай,  Мамбет,  Жарқын  (Тобада  екі  Елбай  болған).  Бақгыбайдан  -  Сүтгібай,  Сарбас. 
Сүттібайдан - Үлпершек. Үлпершектен - Мәсәлім.  Мамбеттен - Есенғазы.  Есенғазыдан - Сембай. Сембайдан
- Ғазез,  Ғалым,  Бәке. Жарқыннан  - Сәт.  Сәттен - Тапай, Жүмағали, Жүмаш.  Жүмаштан -  Скендір.  Скендір 
нағашы  атасы Хасанғали  (Ысық)  асырап алып,  соның тәрбиесінде  болған.  Сол себепті атакты  композитор
-  онші  Скендір  Хасанғалиев деп  кеткен.
Қүдайқүлдыц  екінші  баласы  Байғүттьщан  -  Атан,  Ботан,  Кокен,  Жомарт,  Бостан,  Қашқын.
Атаннан - Телғазы,  Шолан,  Қабақ, Лабақ,  Қпсым,  Қосым.  Телғозыдан  -  Әлі,  Байтақ.  Әліден -  Оңалбай, 
Түзелбай,  Қойбағар.
Байтақтан  -  Қайырлы,  Кдби,  Қүбай.  Қайырлыдан  -  Салақи,  Нүридсн,  Зинеш.  Нүриденнен  -  Бортай, 
Максім,  Гриша.  Бортайдан  -  Сағат, Жарас,  Манас.  Қабидсн  -  Халел,  Куан,  Каримолла  (Әплау).  Куаннан - 
Қ
іія с

Жеңіс.  Қүбайдан 

Куанай.Куанайдан 

Амангелді, Жақсыгелді.  Шоланнан 

Еселбай, Есен,  Серікбай, 
Кебек,  Досы,  Досым.  Еселбайдан  -  Бөбек,  Нүрмүхан.  Бөбектен  -  Қыдырғали.  Нүрмүханнан  -  Задыгерей, 
Сайын,  Шияз, Амангелді. Досымнан - Айтмағамбст, Бекмағамбет - балалар бар. Есеннен - Ертілес, Жантілес, 
Жақсыгали, Тасболат, Макуат, Мырзағали, Ибағали, Жүмағали, Дүйсенғали, Жаманкүл. Ертілестен - Жүрғали. 
Жаіітілсстен  -  Әйтілес,  Жалсш,  Самер.  Самерден  -  Шыңғыс,  Тілек.  Жантілестің  Көкөзекте  кок  мешіті 
болды.  Бүкіл  Қызылқүрткд  ойгілі  -  Ишан.
Тасболаттан  -  Балқия.
Макуаттан -  Қүпыран.  Қүпыраннан  -  Мақсот.
Жүмағалидан - Әйіп,  Мағжан.  Мағжаннан -  Қайырбек.
Қосымнан  -  Жамет,  Мамет.  Жаметтен  -  Сағынғали,  Жолдығали  (Сүйіншіқалидың  бөлесі,  шешелері  - 
Жанат,  Зылиқа  аталықгың қызы).  Сағынғалидан -  Амангелді,  Тілеккдбыл.  Жолдығалидан  -  Ерлан.
Ботаннан  -  Бақгияр,  Жапан,  Бектаубай,  Еркеш,  Жиенәлі,  Толебай.  Бақгиярдан  -  Жүма.  Жапаннан  - 
Елуғали.  Бектаубайдан  - Амангерей,  Имангерей, Иса, Әнес.  Амангерейден -  Батыр.  Имангерейден - Төлеу. 
Еркештен  -  Шайхадден,  САйын, Амавдық.  Толебайдан  -  Тажекен,  Ипа,  Изтелеу,  одан  -  Асима.
Жиенвліден  -  Куат.  Куаттан  -  Каримолла.
Көкеннен  -  Жаңай,  Мәмел,  Абдол,  Жайлаубай,  Өмірзақ.  Абдолдан  -  Төлеген.  Телегеннен  -  Зинолла. 
Зинолладан  -  Батырғали,  Аққали,  Ерғали,  Мерғали,  Омарғали,  Бакдығали.  Жайлаубайдан  -  Отарбай, 
Кэйыржан.  Өмірзақган  -  Сатыбалды.  Сатыбалдыдан  - Хасан,  Шолай.  Шолайдан  -  Темір.
Жомарттан  -  Қүлшықби.  (Моласы  -  Үмтылдағы үлкен  кдуымда  Шолан,  Байғуатты,  Телғазы  -  бәрінікі) 
Есіркеп,  Ырыс  ,  Жайғожа,  Омар,  Қонар.Есіркептен  -  Куандық.  Қуандықган  -  Даулетияр  одан  Қүлынтай. 
Қүлынтайдан  -  Батыр,  Серік  одан  Руслан,  Жүмабек.
Жайғожадан  -  Түяқ, Арыстан. Түяқган  -  Сылық.  Арыстаннан  -  Кдйыржан.
Бостаннан  -  ...  Орал,  Есім.  Есімнен -  Өтәлі.  Өтәліден -  Кенжеғали.  Кенжеғалидан - Жаңатілек,  Сайлау. 
Жаңатілектен  -  Есенкелді.  Оралдан  -  Қабекен.
Меіщібайдан  -  Беген,  Бекей,  Ахметқали,  Сакдбай,  Куанышқали.  Бегеннен  -  Нолбай.  Нолбайдан  -
Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Қазақ филологиясы кафедрасы
dmdocuments -> Айса байтабынов эпик жыршы
dmdocuments -> Көпбаева М. Р. ф.ғ. к., М. Әуезов атындағы Оңтүстік
dmdocuments -> Н. С. Тілеуханов
dmdocuments -> Т.ӘЛімқҰловтың «Қараой» ӘҢгімесіндегі махамбет тұЛҒасы акбулатова С. Б
dmdocuments -> Батыс қазақстандық КҮй дәСТҮрін әлемге мойындатқан қҰрманғазы рухы с. Ә. Күзембай
dmdocuments -> Кафедрасының отырысы шешімімен бекітілген. Педагогикалық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған. Орал, 2011

жүктеу 27.6 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   48
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет