Мүхамбетқалиев С., Ахметов К.Ғ, Ғабдуллин Х. А. Байүлы мен Жетіру және Төре, Төлеңгітжүктеу 27.6 Kb.
Pdf просмотр
бет28/48
Дата08.01.2017
өлшемі27.6 Kb.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   48

Шағалақ
Барамықтыы  баласы  Шағалақган  -  Бәйімбет,  Зорым,  Қаратоқай.
Бәйімбет
Бәйімбеттен  -  Қоскүлақ,  Жасыман.
Қосқүлақтан  ...  Есіман  одан  Аманбай,  Оңалбай.  Амахібайдаи  Ж
үмагали(1889-1915),  Е сепғали.. 
Жүмағалидан - Куанышкдли,  Орынғали,  Сүйіяғали.  Куанышқалидан - Мақсот,  Марат,  Мүрат. Орыиғалидан
-  Самат,  Талғат,  Қайрат,  Азамат.  Саматтан  -  Мейіржан.  Талғаттан  -  Әсет.  Сүйінғалидан  -  Қанат,  Жомарт, 
Болат.
Есенғалидан  -  Түрсынбай оның  1-ші әйелінен  - Амангелді,  Мүрат;  2-ші  әйелінеи -  Теміртас,  Бекболат, 
Ерболат, Кенжебай. Оңалбайдан - Мизамбет. Жасыманнан - Қүралбай,  Майлыбай.  Қүралбайдан - Ермүхан, 
Назар.  Ермүханнан -  Ғабдол, Айдынғали,  Баянғали.  Назардан  -  Серікқали.  Майлыбайдан  -  Марат,  Мүрат.
Бәйімбеттің баскд аталары Сембай, Тоқгар, Ақжігіт, Ақылбай. Тоқтардан -  Қарасарт,  Қарабай,  Кенжсбай.
Зорым
Зорымнан  -  Кенжсғүл,  Қүрмантай,  одан  -  Сартай,  Қаратай,  Матай.
Сартайдан  -  Қамысбай,  Байкісі.  Кдмысбайдан  -  Бектүрған,  Рахмет,  Толен.  Бектүрғаннан  -  Куандық, 
Қүрбай.  Куандықган  -  Қүлнияз,  Даулетқали,  Мүхамбет,  Әбдрахман,  Есснгелді,  одан  -  Назаралы,  одан  - 
Балман,одан  -  Ермекқали.Ермекқалидан  -  Шмаиғали,  одан  -  Амангелді,  Мүрат,  Кеңес  (экономика 
ғылымдарының  докторы).  Амангелдіден  -  Асылбек.  Мүраттан  -  Тайыр.  Кецсстеп  -  Асет.  Ермскқалиев 
Шманғали  -  ғалым,  үстаз.
Даулетқалидан  -  Жүмагул  одан  Арыстанғали.  Мүхамбеттен  -  Баянғали,  Мерғали.  Әбдрахмаішап  - 
Аманғали,  Досқали.  Аманғалидан  -  Ибат,  Сақыш,  Тоқбат,  Ғани.  Тоқбаттан  Абай,  Бауыржап,  Нүрлаи, 
Арман.  Досқалидан  -  Мағау.  Баянғалидан  -  Ораз,  Отар,  Шымыр,  Иштсн.
Байкісіден -  Майқан, Тыны.  Майқаннан -  Есенкобек,  Есірксп.  Есснкобсктсіі  -  Ссрік,  одап  -  Бақытжан, 
Бауыржан.  Рақметтен  -  Мырзабек,  Қыстаубай.  Мырзабектеи  -  Оралбай,  Нүралы,  Қайын.  Оралбайдаи  - 
Толеуғали,  Әбілкеш, Тастанбек,  Омар. Төлеуғалидан - Тайыр,  Білош,  одан  -  Ғазез,  Қалсл,  Жалел.  Омардан
-  Тілеш,  Мүрат,  Әлмағамбет,  Баймүрат.  Мүраттан  -  Қүбаш,  Ибраим.  Әлмағамбсттси  -  Мүхамбстжан.
Нүралыдаң - Есен, Сүлтан, Түман,Болекқали, Мүганіали, Мүхаш.  Есенпсн -  Мақсот, Азамат, Сагындық, 
Сипат.  Сағындыктан  -  Ишпол,  Ғарифолла,  Ғалиолла.  Болекқалидан  -  Ислям, Ахмет,  Тілсп.  Мүхапгалидан
-  Фазыл.  Мүкаштан  -  Мадениет,одан  -  Мерхан,  одан  -  Мадияр.  Нуралин  Мәденист  Батыс  Кдзақстан 
мемлекеттік  уішверситетініц  профессоры.  Ғарифолладан  -  Анвар,  Ислям.  Ахмсттен  -  Толегсн.  Ислямлан
-  Мүрат.  Тілептен  -  Болат.  Қайыннан  -  Айт,  Қалеш.  Айттан  -  Шайкен,  Берқаш.  Қалештен  -  Темірғали, 
Башен.  Қыстаубайдан  -  Ғүмар,  Кдсанғали.  Ғүмардан  -  Хамидолла.  Хамидолладен  -  Тілеш,  Мағау,  Марат, 
Жақия.  Қасанғалидан -  Кдлеш.
Қаратоқай
Кдратоқайдан  -  Әлімбет,  Жиембет  (Женнет).
Әлімбет
Әлімбетген  -  Сырлыбай,  Әйтімбет,  Қүттыбай,  Сейтімбет,  Шора,  Кдра.
Сырлыбай
Сырлыбайдан - Бабаназар, Қожаназар, Ақбүкд, Тоғызақ, Ақша. Бабаназардаи - Еламан, Отеулі, Баймырза. 
Еламаннан - Қүтқожа.  Қүтқожадан - Омірзақ, Оміртай, Нүрғали. Омірзақтан  - Сиялы, Татарбай.  Нүрғалидан
-  Мерғали,  Баянғали,  Рақым,  Тілеген,  Біләл.  Мерғалидан  -  Куан.  Қуаннаи  -  Баймүрат,  Болат,  Кднат, 
Амангелді,  Кдршыға.  Баймүраттан  -  Нүрлан,  Еспол.  Болаттан  -  Нүржан.
Кдршығадан  -  Арман.
Тілегеннен  -  Саулебай.
Отеуідден - Мырзабай, Тоғызбай. Мырзабайдан - Үзақ,  К,үлшык, Үзакт<ін - Киікбай,  Күлман,  Рахметолла, 
Сералы,  Ораз.  ЬСиікбайдан  -  Саукеле.  Саукеледен  -  Төлеген.  Төлегеннсн  -  Сагынтай,  Аскдр.  Ораздан  -

Стелет  Сүндетген - Кдзыбай.  Қазыбайдан - Хасан.  Хасаннен  -  Нүрболат.  Қүлшыктаи  -  Сүлтанғали,  Қопа, 
Нүрмак,  Акданбет.  Қопадан  -  Жанғазы,  Нүргазы  (Домбырашыл  ауыл  аташан).  Аанпиы даи  -  Сисенғали,
Әліп.
Сисенғали ұзын бойлы,  шалкдйып жүретін,  киық мүрггы,  өдемі  кісі  еді.  Кеп  жылдар  оқьпушьі  болды. 
Талай жастарға білім берді. Ауыз едебиеті, елдің тарихы, түрлі ааыз энпмелерді аитуға ерінбсітн.  Көргет, 
естігені мол  адам  еді.  Ол кісінің -Алаша Барамықгың Сырлыбаи  атасыныц балалары  шстшен  баи дегенш, 
домбырашы,  өлең-жырға  бай  еді  және  қүмар  болатын,  -  деп  айтқаны  бар.  Біздщ 
^
 ^
күйші  болды,  соның  куй  тарту  мәнеріне  ынтазар  адамдарды  атап  Саукелеи 

Д
ризамын  - деген.  Дошмұхамбеттің “Үзақ”  деген  күйі  болған.
Сисенғалидан -  Бақытжан,  Саржан,  Сәкен,  Ержан,  Ғани,  Мади.
Нүргазыдан - Сағынғали,  Марат.
Сағынғалидан  -  Кддыр.  Кддырдеп  -  Серік,  Кднат,  Нүрлан.
Қожаназардан  -  Есенкөбек,  Ғүсман,  Ығыл,  Кенжеғали,  Мүхамбеткдли,  Хаби,  Зинолла,  Омар,  Мажен, 
Қажен, Телеш.  Есенквбектен -  Әмір.  Ғұсманнан  -  Шілмүхамбет.  Ығылдан  -  Амангелді.  Хабидан  -  Қокдн. 
Зинолладан  -  Нәрік,  Серік.  Омардан  -Салык.  Салыкган  -  Қанат,  Марат.  Кднаттан  -  Ербол.  Маженнен  - 
Болат, Салауат. Кдженнен - Хасан одан - Жалғас. Төлешген - Мажит, Ғазез.  Мажитген - Куаныш.  Куаныштан
-  Марат,  Мүрат.  Ғазез  -  кезінде  атақгы  Комсомол жетекшісі.  Талай  жастарды  тәрбиеледі,  өсірді.
...Ақбұқадан -  Бауеден,  Ерғазы.  Бауеденнен  - Амангелді.  Ерғазыдан  - Төрежан,  Ізімжан.
...Ақшадан  -  Қосалы,  Бүлқай,  Айтпай,  Айтқожа.  Айтқожадан  -  Дауім,  Мүхан.  Бүлкзйдан  -  Бисембай. 
Бисембайдан - Сағынғали.
Барамықгың  Сырлыбай  атасының  үрпағы  -  Үзақ  күйші  болған.  Оның  ерекшелігі  -  бүкіл  денесімен 
домбыра тартатын,  аруақгы  екен  (бәшпайымен  тартады дейді).  Ел  аралап жүретін  -  қыдырма  күйші.
Үзақгың тарихын зеріттеу өлі жеткіліксіз. Ғалым Исатай Кенжеғалиев т.б. шүғыддануда. Үзакгыи моласы 
Барамыктардың ата қонысы Кдратөбенің оң түстігіндегі  Қобланды жырындағы Аққозы,  батырдың үрпағы 
Ақтүлым  қауымывда  жатыр.
Әйтімбет
Әйтімбеттен  -  Айту,  Күнту,  Әлекей,  Күнекей,  Қарабатыр.
Бүлардың  кәпшілігі  Атырау бетте  деп  есептеледі.  Бірқатарлары  Жадакдла  ауданында  коныс  тепкен.
Қолға  түскен  арғы  аталары  Әйтімбеттің  кдй  баласынан  тарайтыны  белгісіз  Ақсары,  Ағанас,  Баянас, 
Қаржау,  Бекмағамбет,  Тасмағамбет  үрпақгарының  кейбіреулерінің  аталықгарына  тоқталайык.  Мәселен. 
Ақсарыдан -  Боздақ.  Боздақган  -  Қожаберген.  Қожабергеннен  -  Жетпіс,  Крсым,  Төлебай,  Ес.  Жетпістен  - 
Ишанбек. Ишанбектен -  Шүғай.  Шүғайдан  - Бекен, Талғат. Төлебайдан - Бүйра. Бүйрадан -  Елеусін.  Батыс 
елкеде  алгашқы  газет шығарушы адам.  Елеусіннен  -  Мүрат,  Қанат.
Қүгтыбай
Қүттыбайдан  -  ...  Қайырғали,  Сапар.  Қайырғалидан -  Мәжит.  Сапардан -  Махмет.  Махметген -  Рахат.
Сейтімбет
Сейтімбет аңызда Алашалардың  Байбарақган  бүрынғы үранына айналған  батыр  болуы.  Оның кдлайша 
Алаша Байбаракка атағының ауыстырылуы жәйлі әр қилы аңыз бар. Оның қайсысы шындық екенін айтуға 
делелдейтін тарихи деректер жоқ.
Сейтімбетте, Байбарақга жауга кдрсы түрып жерін, елін қорғауда бірге болған.  Сол шайқастардың бірінде 
Байбарақ  Сейтімбеттен  осы  шабуылды  мен  бастайын  деп  үлықсат  сүрайды.  Ондай  шабуылдар  жиіленіп 
бара-бара  Сейтімбет атағы шықпай,  Байбарақ атағы п тгядм
Сейтімбетген  -  1-ші  өйелінен  -  Есенаман;  2-ші  әйелінен  -  Сейітқүл,  Токаш,  Шоң.
Сейіткүл  -  Кіші  жүз  халқының  Абілқайыр  түсында  Россияға  өз  еркімен  қосылуға  ант  беріп,  кол 
қоюшылардың кзқ ортасында болған адам.  Ол  1738  ж  3 тамыз айында болған  оқиға.
Есенаманнан  -  Сапақ,  Сүгір,  Айбас,  Қүдайбергеп,  Қобақ  (Атырау  беті),  Нүғман,  Жөкі.  Сапакган 
Кокей  одан  Әлсеіт  одан  Қүмар,  Омар,  Даму,  Нүралы.  Нүралыдан  Боздақ,  Жүмағали,  Қожахмет  одан 
Жүмабай, Тельман.  Қобақтан -  Мамбет , Өлмесек , Өтебай ,  Мосы ,  Нүрғожа ,  Өндаған. Жөкіден - Шокэн, 
Айболат.  Шоқаннан  - Жаманбай,  Жолтанбай.  Жолтанбайдан  -  Күшіген.  Күшігеннен  -  Кфірықпай,  Ташай. 
Ташайдан -  Телеғүл.  Төлеғүлдан - Далабай. Далабайдан - Айдарбек.
Айболачтан  -  Мағзом.  Мағзомнан - Жәкен.
Жүбаншшден  -  Пөңгерей.  Пәңгерейден  -  Мәлік.
Сейітқүлдан  - Азамат, Жанкара, Жанбатыр,  Жанабатыр.  Жанкдрадан - Жүмабай,  Крйшы.  Жүмабайдан 
Свлімгерей одан  Махсот,  Нариман,  Садық.  Қойшыдан  -  Сағым  одан Ерсайын.  Жанбатырдан  -  Отеғали
160

одан Мырзакдн, Темірғали. Жанабатырдан - Тасгемір, Бектас, ШоЙтас. Тастемірден - Қүлсары одан Бейтілеу. 
Беітлеуден  -  Нұрсейіт,  Нүрпейс одан  Молдаш.  Нұрсейіттен -  Қүби,  Қүбайдолла,  Сапа.
Бектастан  -  Досмүхамбед,  Доскдли  (Саршолак),  Қынақ.  Досмүхамбетген  -  Самеш  одан  Бахьпжан. 
Доскзлидан  -  Береген.  Қынақган  - Үмбет одан  Кдсқырбай.
Шойтастан  -  Қойсары одан Нүрғали,  Ерғали.  Нұрғалидан -  Сүлеймен одан Абай. Абайдан  -  Наурыз.
Ерғалидан  -  Күнен,  одан  -  Әділғали,  К^лақ,  Бузаубақ.  Кдлақган  -  Нияз.  Бузаубақган  -  Муса  одан 
Сартай,  Кэратай, Жерентай.  Жерентайдан -  Қосаман, Асау, Досанғали.  Доанғалңдан  - Әділхан.
Тоқаштан -  Нияз,  одан -  Бораш.
Есенғалидан -  Куандық.
Кдрабатыр
Әйтімбеттың  кенже  баласы  Кдоабатырдан  -  Ботан,  Атан.  Ботаннан  -  Жапар.  Жапардан  -  Атшыбай, 
Қойшыбай. Аттаннан - Жантелі одан  Даулет. Даулетген -  Керей.  Керейден  - Жиембай.
Жиембет
Жиембеттен  -  Сүйініш,  Отар,  Жиенкүл.
Сүйініштен  -  Тойғожа  одан  Жабағы,  Манғытбай,  Жанқошкэр.  Манғытбайдан  -  Құрманәлі,  Мақүл, 
Нысанбай,  Мыңбай.  Нысанбайдан  -  Ержан  одан  Ашық,  Артық.  Ашықган  -  Сөкен,  Атбат.  Атбаттан  - 
Шортанбай,  Әлімбай,  Жұсіп,  Самат, Аскдт.  Жүсіхгген -  Самғат,  Шортанбай.
Шортанбайдан  -  Еркебүлан.  Артықган  -  Биғали,  Тілеккдбыл,  Есенгелді.  Биғалидан  -  Серік,  Берік, 
Мирболат.  Тілеккэбылдан  -  Мшгік, Даурен.
Мынбайдан  -  Сатыбадцы  одан  Тахан  одан  Елеу,  Жүбанияз.  Елеуден  -  Қүрманғали,  Мөтен,  Төлеуіш, 
Мақи.  Жүбанияздан - Жүмабай одан Мүрагжан,  Байжан.  Мүратжаннан -  Марат,  Октябрь,  Жомарт, Дулат. 
Байжаннан - Батыр,  Баһадур, Саһдур.  Тынышбайдан - Ербол.
Тайғожаның баласы Жабағыдан - Есенғали, Қүрманғали, Сүлеймен. Есенгалидан - Ыскдқ одан Сөрсенгали 
одан Ғабдолла,  Максим, Абдрахман.  Ғабдолладан -  Болат, Абзал, Арман. Максимнен - Бейбіт, Асан, Үсен, 
Жантас.
Қүрманғалидан  -  Халел,  Қүлмүхан,  Ыбырай.  Қүлмүханнан  -  Көрім,  Жақсылық.  Сүлейменнен  - 
Хамидолла,  Сагидолла.  Хамидолладан  -  Ниязқүл.  Сағидолладан -  Махмет одан Абат.
Жанқошқардан  -  Рыскали,  Сүңцет,  Ибраш,  Төлеген,  Сүйін.  Сүндетген  -  Азамат,  Саламат одан Садық. 
Садықган - Сапар, Кдскен, Қылыш. Ибраштан - Төлеген одан Алпамыс. Сүйіннен - Иманалы одан Бейінтек, 
Кдзмүхан,  Кдлмағамбет,  Бекенғали,  Бахтығали.
Жиенбеттің екінші баласы  Отардан - Дуда, Жарьшас,  Әсем,  Балмырза,  Нұртаза,  Тіл,  Жамбол. Дудан  - 
Хасан, Асан. Хасаннан -  Мақсот.  Жарылғастан -  Телебай одан Болат. Әсемнен - Зейнолла одан Бақьггжан. 
Балмырзадан  -  Ғиният.  Нүртазадан  -  Мүхит.  Тілден  -  Темірғали,  Үмбеткзли.  Жамбыддан  -  Кдлмағамбет 
одан Әділхан,  Дархан, Дихан,  Шохан.  Әділханнан  -  Махсот,  Ғалип одан Дидар,  Асанөлі,  Балтабек.
Жиенбсттің үшінші баласы Жиенқүлдан - Баймүрат, Мусакүл, Көбеш, Кфібылаш, Беюүрған. Баймүраттан
- Ошырттыби - 1845 ж. кдйтыс болған. Моласы Кдоатөбе ауданының  Ақкозының Ошырты көлінің маңыңца. 
Сырым Датовтың  күнын  сүрауға барған  билердің  ең  шешуіш  билікті  айтушының  бірі.
...Мусақүлдан - Ғүмар.
...Көбештан -  Базар одан Тимур, Серік.
...Бектүрғаннан -  Рамазан.
Күбілей
Күбілейден  -  Қүлікей,  Нүрыкей,  Кдтіке.
Қрікей
Күлікейден - Танатар,  Сахи, Әйтек.
Таяатар
Танатардан  -  Бекжол,  Бекберген,  Акжол.
Бекжолдан -  Жансейіт,  Бексейіт.  Жансейіттен -  Білекет,  Түмыш.
Білекеттен -  Әділбай.  Бексейтген  - Тетгібай, Тауыкбай. Төтгібайдан  -  Мырзағали.
Бекбергеннен -  Кдлмағамбет,  Балбөпе.  Кэлмағамбегген  -  Нүрмағамбет.  Балбөпедсн  -  Алпысбай.

Ақжолдан - Арыс одан  Қүрманғали, Жүмағали.  Қүрманғали  -  Рахым,  Рахымғали.  Жұмағалвдан  - Кэзан 
одан Жүлдыз.
Сахи
Сахңдан - Қошан, Тыныштыбай, Мендіғали,  Иманғали.  Қошаннан - Даулет,  Нығмет. Даулетген - Ыскэқ, 
Сәрсенбай.  Нығметген  -  Крлила,  Ізім.
Тыныштыбайдан -  Қүлсымақ одан Амандық,  Ізбасар,  Боранбай. Амандықтан  -  Ғабдол.
Мевдіғалвдан  -  Мусағали,  Уса,  Жабық.  Мусағалидан  -  Сәнтай.  Жабықган  -  Асылбек.  Иманғалидан  - 
Дүйсен, Кджи.
Әйтек
Әйтектен  - Үсен,  Малқара,  Бөкенбай,  Аталбай,  Қозыке.  Үсеннен  -  Даулетбай,  Баянбай.
Даулетбайдан  -  Бабас,  Жаманғара,  Жайық.  Бабастан  -  Сәрсенбай,  Сәт,  Кдшкын,  Басбай.  Сәтген  - 
РысбағамбетоданЖолдығали, Асылкан. Кдшқыннан - Назар одан Ермек.  Ермекген -  Орынбасар, Орынбай, 
Абай. Басбайдан - Жиенбай, Тұрмағамбет. Жиенбайдан - Қойбағар одан Бисен. Тұрмағамбетген - Ығылман, 
Жолшы.  Ығылманнан  -  Кднат.  Жолшыдан  -  Сатыбалды, Жұмабай.
Жаманғарадан  -  Мәміш,  Үтекеш,  Қидас.  Мәміштен  -  Қауға,  Дүсіп.  Үтекеннен  -  Хасан  одан  Ерғали, 
Бак,  Қидастан  -  Үмбетәлі,  Үмбет, Айгжан.  Үмбетәліден  -  Қүл.
Жайықган  -  Қүрманғүл,  Баянбай.
Қүрманғүлдан - Есбағамбет,  Бекмағамбет. Есбағамбетген - Ахмет,  Ильяс. Ахметтен - Төлеуіш. Ильястан
- Мүхамбеджан. Бекмағамбегген - Әділғали, Молдағали, Қүрманбай. Әділғалидан - Мүхамбеткдли, Рамазан, 
Сабыр. Молдағалидан - Елеусіз, Қуанышқали. Құрманбайдан - Бәйеш,  Балмақ. Бәйештен - Жүмағали одан 
Мәтжан.  Балмақган -  Баших.
Баянбайдан - Үркімбай, Мендәлі. Үркімбайдан - Кеден одан Өрбісын одан Әміржан, Сабыр. Меңдәліден
- Арыстанбай, Ахан,  Кенесбай,  Қоламан,  Нүржүма.  Кенесбайдан  - Айтәкате  одан Жүбаныш. 
Қоламаннан
- Жылқыбай одан Жәсен,  Жақсылық.  Нүржүмадан -  Нысанбай.
Жалмырзадан - Есенбай одан Махмет, Махамжан. Махметтен - Куанышкали. Махамжаннан - 
Бактығали 
одан  Ерлан,  Нүрлан.
Жоныстан  -  Нәдібай  одан Дәрім,  Абихан, Ақайдар.  Дәрімнен  -  Кенжеғали,  Есмүхан. 
Кенжеғалидан 
- 
Көбен,  Беген.  Есмүханнан  -  Тәтбен.  Аблханнан  -  Есболған  одан  Төлеш.  Ақайдардан  -  Қадцан,  Ыбрай. 
Крлданнан  -  Жолдығали,  Орынбай.
Жылгелдіден - Көпжасар,  Мыңжасар. Көпжасардан - Шыңбай. Мынжасардан -  Сүлей, Ғабдулла, Мүхан. 
Сүлейден  - Жақсылық одан Кенес,  Бахытжан, Сақыпжан.  Мүханнан - Жүма.
Малкзрадан - Саркүл одан Тағыберген, Жантерек, Төлеп. Тағыбергеннен - Елеш одан Дүйс. Жантеректен
- Масакбай одан Омар одан Есенгара, Әбубакір, Дүржекей. Есенғарадан - Сағын. Төлептен - Жүмыр, Стамкүл, 
Бекүрған.  Жүмырдан  -  Қүлшыман  одан  Ғабдолла  одан  Әбдіғали,  Қалдығали.  Стамкүлдан  -  Дүйсәлі  одан 
Мүкаш,  Молдағали.  Мүкдштан  -  Ораз.  Молдағалидан  -  Кдлиәскер.  Бекүрғаннан  -  Баймағамбет,  Бестен. 
Баймағамбетген  - Адай  одан  Олжабай,  Қүлжабай.
Бөкенбайдан - Қожахмет, Қосыбай, Мынжас. Қожахметтен - Жанаман одан Алмүхан одан Қүбай, Серік. 
Аралбайдан -  Есәлі,  Абылай.
Есөліден - Сары, Сарбала,  Ермеш,Шүнкі,  Шауан.  Сарыдан - Хайрөш,  Кдйырғали, Бозғали. Хайрөштен
- Мақсот.  Исалиев Мақсот талай адамдардың өмірін өлімнен арашалап кдлған дөрігер.  Мақсоттан - Аскзр, 
одан  -  Айдар.  Кдйырғалидан-  Изімғали,  одан  -  Талғат,  Кдйрат.  Талғатган  -  Марс.  Кдйраттан  -  Артур- 
Бозғалндан  -  Жанас,  одан  -  Байжан,  Бауыржан,  Нурлан,  Рулан,  Темірлан.  Ермештен  -  Сағи.  Шүнкіден  - 
Сүйінішқали,  Тапал,  одан  -  Максим,  Жолдығали.  Максимнен  -  Төлеген,  одан  -  Елдос.  Шауаннан  - 
Орынбасар,  Женіс.  Орынбасардан  -  Рауан.
Қозыкеден  -  Шарубай  одан  Бөленбай.  Бөленбайдан  -  Алмағамбет  (би),  Ақбанбет,  Имағамбет. 
Алмагамбетген - Ақжшт, Молжіпт, Сағидан,  Саідып. Ақжігіттен - Бозжігіт, Әділ, Муса. Бозжігіттен - Шәңқой, 
Жекей.  Мусадан -  Сағын, Аманбай.  Молжігіттен  - Мүхамедяр.  Сағидан  -  Сәрсенғали.  Сақыптан - Жүма.
Ақбанбеттен -  Ержіпт,  Ермек.  Ержігіттен -  Наурызбай,  Сарсенғали.  Имағамбеттен  - Жанжігіт,  Шойын 
одан Амангелді,  Бисенғали.
Нүрекей
Нурекейден -  Сыбанай одан -  1.  Құгбанбет,  2.  Төлес,  3. Алыбай (Әлиби болуы  мүмкін),  4. 
Толыбай, 
5. 
Манабай, 6. Байшоқы.

Байқадамнан  -  Бектібай,  Баба.  Бектібайдан  -  Бексары,  Балта(би),  Түйте.  Балта(би)ден  -  Бектас  одан 
Кдзи одан Жүмабск,  Шохан,  Сейтекен.  Түйтеден  - Шынтас,  Қүлтас,  Байтас, Жантас.  Шынтастан  -  Есжан 
Қүлтастан  -  Төубек,  Үскімбай.  Байтастан  -  Шалабай.  Жантастан  -  Жүмағазы.  Бабадан  -  Көктас,  Қитар! 
Ати,  Байсал,  Айғыр,  Бегалі,  Жанбыршы.  Көктастан  -  Мыржық,  Есенияз.  Мыржықган  -  Үлаш,  Жарас. 
Еснияздан  -  Көптілеу.  Қитардан  -  Льбісын  одан  Мая,  Битіш,  Ізтүрған,  Сабытай,  Рай.  Маядан  -  Кдзым, 
Идрис.  Кдзымнан  -  Басар.  Ізтүрғаннан -  Шайхы,  Смағүл,  Сақып.
Атиден  -  Жаналы,  Қыдырәлі  одан  Боқыбай  одан  Қурманияз.  Байсаддан  -  Келдібай,  Ертоғай,  Төшпіт, 
Тәтібай (ақын).  Келдібайдан -  Ізтлеу, Ізпес.  Ертоғайдан - Омар одан Сүлтан, Кдбақ. Төшпітген - Бекбосын, 
Нүрмағамбет.  Бекбосыннан  -  Сисенбай,  Сәнғали.  Ңүрмағамбеттен  -  Ибрин.
Айғырдан  -  Қожампес,  Тажік,  Қожанияз.  Қожампестен  -  Қожахмет  одан  Бисенбай,  Онармағамбст. 
Бисенбайдан - Әбдеш,  Қарабала. Әбдештен - Сулеймен, Асылбек. Қарабаладан - Әбжан, Абілхасан,  Бержан. 
Онармағамбеттен  -  Сарбала  одан  - Адайбай,  Жексембай,  Болат,  Бисембай,  Санақ.  Тажіктен  -  Есбағамбет. 
Қожанияздан - Кдли,  Нүрғали одан Қасым, Досым. Беғалыдан - Балымбет,  Нүрман.  Балымбеттен -  Байкүг, 
Демеген,  Қасымқүл.  Байқүттан  -  Әтіш,  Әбілхай,  Латип.  Демегеннен  -  Кднтөре.  Нүрманнан  -  Тілегец, 
Қүлшық.  Тілегеннен  -  Шахар  одан Аманалы,  Арыстан.  Қүлшықган  -  Төкеш  одан  Макдт.
Жанбыршыдан  - Томашақ,  Күзембай.  Томашақган - Мақут.  Мақутган - Әбдісағи,  Әбілғазы (Еңбек ері). 
Әбілсағидан  -  Қүрманша.  Әбілғазыдан  -  Сафора,  Қүбайдолла,  Қабидолла,  Сания,  Салима,  Науырзбай. 
Қүбайдолладан  -  Гайхар,  Дина,  Лаура.  Қабидолладан  -  Беймбет,  Иляс,  Мадина.  Науырзбайдан  -  Мерует, 
Алмаз.  Күзембайдан  -  Қара одан  Ізім.
Марқасқадан  -  Босан,  Базар.  Босаннан -  Кенжек,  Қармық,  Тойсембі.
Кенжектен  -  Төлеген  одан  Қошан,  Тілеужиіз,  Дощан.  Қошаннан  -  Қішан  одан  Жамал.  Тілеужиізден  - 
Әбдіғали. Дощаннан -  Мусабай  одан Мүхамбедияр.
Қармықтан  -  Сейітмағамбет,  Сауқыбай.
Бисембіден -  Жарылғас,  Жақау.  Жарылғастан  - Аран(би),  Баржан,  Таугек. Аран  биден  -  Бсксс,  Кдташ. 
Бекестен  -  Ығылман.  Кдташтан  -  Жүмағамбет,  Райкүл,  Өрліпе.  Райқүлдан  -  Түрлан.  Баржаннан  -  Мүқан, 
Айса.  Таугектен  -  Қара,  Қабылдық,  Қүбаш,  Қаби.  Қарадан  -  Санау.
Жақаудан  -  Тайпақ,  Даулет,  Мәмбет,  Сүлен.  Тайпақган  -  Нәубет,  Жүмағали,  Жақсығали,  Имапғали. 
Жүмағалидан  - Дүйсенбай.  Жақсығалидан -  Қыдыр.  Даулеттен  - Абдрахман одан  Сағын,  Сағи.  Момбеттен
-  Молдағали,  Бахтығали. Молдағалидан - Қосымбай. Бахтығалидан - Сағи, Соломот. Сүлсйменнсн - Айткали 
одан  Сағи,  Нәби,  Кдли,  Мақсым,  Махмет,  Махсот,  Наурыз.
Базардан  -  Балмағамбет  (әулеті  Харазымда),  Бекүрған,  (өулеті  Харазымда),  Бекүрған  одан  Мсндібай, 
Қожан  одан  Сахапа  (әулеті  Қаратөбе  ауданында),  Татжан.  Базардыц  үрпағы  Мевдібайдан  -  Жүмабай, 
Самалық,  Көшек,  Еділбай. Жүмабайдан - Қашақодан Көлібай,  Селібай.  Келібайдан - Мынбай.  Сслібайдан
- Дөрмен.  Самалықтан  -  Есенгелді,  Тастай  одан  Кдцір  одан  Кршбай,  Бсспай.
Көшектен - Жүбай,  Қанаш. Жүбайдан -  Өмірбай,  Тәтенбай,  Төребай,  Әбдулаш.  Омірбайдан  - Әбдіғали, 
Смағүл, Смадияр,  Искдқ. Әбдіғалидан - Бәлібек. Исқақган - 
Талгат.
 Тотекбайдан - Бисснғали одан  Бөрібай. 
Кднаштан -  Орынбасар одан Асқар.  Еділбайдан - Ескдра,  Қаратышкан, Әйтім,  Есім.  Есқарадаи  - Тоукснбай 
одан  Төтімүхан  одан  Бисен,  Дүйсен.  Кдратышқаннан  -  Сарсенбай,  Даулетбай.  Сарсенбайдан  -  Қойбағар, 
Отжағар,  Қозыкен.  Қойбағардан  -  Қабиден.  Отжағардан  -  Ғалымжан.  Қозыкеннен  -  Ахмет.
Даулетбайдан - Мырзағали,  Мүханғали, Байбетше.  Мырзағалидан - Батыргали, Қүрманғали. Мүханғалвдан
-  Сапарғали, Айдынғали.  Байбетшеден - Алдияр,  Сақгияр.
Әйтімнен  - Жексенбай  одан  Егеу.  Есімнен  -  Бижан,  Ермағамбет,  Баймағамбет,  Баймағамбет,  Аралбай. 
Бижаннан - Дауылбай.
Қүтбанбектің  3-ші  баласы  Сарқасқадан  -  Боранбай  одан  Олжабай,  Отеген  (Харазымда),  Дулат, 
(Харазымда).  Олжабайдан - Үтебай, Төтібай,  Кетебай, Жүбанияз. Үтебайдан -  Ернияз,  Бокеш.  Ернияздан  - 
Тоқбай,  Елеш,  Бернияз.  Тоқбайдан  -  Берекет.  Елештен  -  Барахат  одан  Бекмүхан.  Бәкештен  -  Арыстан. 
Тәтібайдан  -  Искдқ,  Смак,  Смайыл,  Смадияр,  Анес.  Искдқган  -  Орақ.  Смайылдан  -  Есіркен,  Мүрат. 
Смадиярдан - Даулет. Кетебайдан - Жаңқақ, Оңғасын, Оңбосын. Жүбанияздан - Асқарбай, Мүкан,  Елсусін. 
Аскдрбайдан -  Есқали,  Бақгығали.
Сыбанайдың  баласы  Тәлестен  -  Бөлесін,  Телғара,  Айтбасымбет,  Толесін.
Бөлесіннен -  Кдрасай,  Кдзи. Кдрасайдан - Қүсайын одан Алдайбай.  Кдзидан - Ыіылман одан Бакытжан. 
Телғарадан  -  Жанбосын,  Есбосын,  Дүйсекеш.  Есбосышіан  -  Шамсатдин  одан  Назар,  Базар,  Абай. 
Дүйсекештен  -  Шәали.
Айтбасымбегген  -  Нысан,  Сисен  одан  Ізітүрған.
Төлесіннен  -  Омірбай,  Шақылдақ.  Омірбайдан  -  Жүмабай,  Шойынбай.
Қүтбанбеттен  -  Байқадам,  Марқасқа,  Сарқасқа.

Сыбанайдың үшінші  баласы Алыбайдан  -  Тілеулі,  Бүха.
Тілеуліден  - Алдонғар,  Артық,  Көбек.
Алдонғардан  -  Дөулен,  Кейкі,  Қүгсейт.  Дәуленнен  -  Бижаи,  Сатан.  Бижашіан  -  Нүржан,  Алжан  одан 
Өрбісін.  Сатаннан  -  Эдина,  Жадыр  одан  Өтеген.
Кейкіден - Беген, Таған, Мақым, Мақүл. Бегеннен -  Макдш одан Сисенолі, Сегізбай,  Қосбай. Сегізбавдан
- Сатым, Бітімбай.  Сатымнан - Орынғали, Мирамғали,  Өмірғали,  Темірғали.  Қосбандан  -  Қаржау,  Нүржау, 
Кдяыш,  Нүрлан,  Нүржан.
Тағаннан - Келімбет, Бегімбет, Қүлжан. Келімбеттен - Жылкыбай одан Майлаш.  Майлаштан - Тоғызбай, 
Раушан, Сағынбай. Қүлжаннан - Бекжан, Ашыкпай, Ашыгали, Орынбай.  Бекжаннан -  Рамазаи. Ашығалидан
-  Сағызбай.  Орымбайдан  - Амантай,  Ердәлі.
Мақымнан  - Ахмет одан  Бекгемір.  Макүлдан  -  Мизанбай одан Жәкеш.  Жакештен  -  Батыр.
Қүтсейіттен - Бесібек, Досыбек,  Қошан, Тәсібек.  Бәсібектен -  Бидулла.  Досыбектен - Әбдулла,  Бозбала. 
Әбдулладан  -  Әбдісатар,  Халық.  Қошанпан  - Хайролла, Дүйсен.  Хайролладан  -  Шабыт,  Сайын,  Орынбай. 
Сайыннан  - Табылған,  Жүбекен.  Дүйсеннен  -  Қабылбай.
Төсібектен  -  Садық,  Абдрахман,  Жүмағали.  Садықган  -  Ақсисен,  Ерекен.  Абдрахманнан  -  Орысбек. 
Жүмағалидан -  Ондасын.
Тілеулінің екінші баласы  Артыктан  - Кендос,  Кдлдос,  Байдос,  Барақ.  Кендостан  -  Шомбал,  Ансатбай. 
Шомбалдан  -  Садык,  Меден.  Ансатбайдан  -  Ибрай,  Рамазан.  Кдлдостан  -  Кдлдыбай,  Есенәлі,  Жәмән. 
Есенәліден  -  Жанабай,  Жанаберген,  Науеш.  Жанабергеннен  -  Бақгыбай,  Тыныштық.  Ж әмәннан  -  Жәкі 
одан Жалғас.
Байдостан  -  Табын,  Бөлек,  Байкүг.  Табыннан  -  Собалақ  одан  Жүмақүл.  Бөлектен  -  Ермеккдли, 
Қүдайберген  одан  Көзен  одан  Жүмабай.  Байкүгтан  -  Қобдық,  Бітімғали,  Айткдли.  Қобдықган  -  Мәлік, 
Шойболсын.  Бітімғалидан  -  Руслан,  Бахытжан,  Рысжан,  Сүндет,  Амангелді.
Барақган  -  Оразбай,  Оралбай.  Оразбайдан  -  Демеу,  Смақ,  Аманқос.  Демеуден  -  Қыраш  одан  Дүзбай. 
Оралбайдан  -  Ізімқүл,  Орынбасар,  Откелбай.
Тілеулінің  3-ші  баласы  Көбектен  -  Қорқыт,  Бүркіт,  Қонкз,  Шолан,  Есбай.
Қоркьптан - Тежіғүл, Тәнікүл,  Үтебай.  Тәжғүлдан -  Сарбөпе,  Сарғожа одан Сары,  Әбтән.  Тәніқүлдан - 
Батыр одан  Рақым. Үтебайдан  - Жөмөн одан Бекмүқаш,  Жүмабек,  Сағи.
Бүркітген  -  Қүрам,  Жылыс.  Қүрманнан  -  Борыш,  Таңатар.  Борыштан  -  Мәди  одан  Аташ,  Байғабыл, 
Тілеккдбыл,  Жүмакдбыл.  Таңатардан  -  Сөмеш одан Дүйсенбай,  Жексенбай.  Жылыстан  -  Садық.
Қонқадаи -  Шоқыбай,  Имантай.  Шоқыбайдан  -  Қарагүл.  Имантайдан  -  Шман.
Шоланиан  -  Жүкд,  Сүлтан.  Жүқадан -  Барлық.  Сүлтаннан  -  Исламбек.
Есбайдан  -  Үскімбай  одан Айтмүхамбет,  Крйшыгүл.  Айтмүхамбеттен  -  Әбу,  Сәду,  Аман,  Сәндібек. 
Бүқа
Алыбайдың 2-ші баласы Бүқадан  - Бексары,  Байсары.
Бексарыдан  -  Еламан,  Жоламан,  Барақ(би),  Кенжебай.  Еламаннан  -  Сейтқали  одан  Мүхамбет. 
Жоламаннан  -  Мендіғали,  Шөли,  Жалмүхамбет.  Кенжебайдан  -  Жүма.  Байсарыдан  -  Теңізбай,  Молдаш, 
Қожан,  Котик.  Молдаштан  -  Исатай  одан  Сүндет,  Аман,  Аманқұл,  Қошан.  Қожаниан  -  Нүрдаулет 
(түқымдары харазымда).  Котиктен  -  Бердаулет.
Толыбай
Сыбанайнадің 4-ші баласы Толыбайдан -  Наурыз,  Нүрбаулы,  Жанбай,  Жүмабек,  Өмірзақ,  Жолды.
Наурыздан  -  Сексен,  (әулеті  Тайпақ ауданы  Базар  Шолан,  Базартөбеде  түрған)  Мүкднбет  одан  Бақыт, 
Зейнолла.
Нүрбаулыдан  -  Куаныш  (батыр)  одан  Нүрбай,  Жолдыбай.  Нүрбайдан  -  Түсмағамбет.  Жолдыбайдан 
Сапсенғали  одан  Сайын,  Сағын.  Жолдыбайдан  -  Қондыбай,  Оңаш.  Қондыбайдан  (батыр)  -  Сансызбай. 
Оңаштан  -  Хасан,  Хүсайын одан  Пангерей.
Жолдыдан -  Әли,  Әжғали,  Кдйырғали, Әділгерей одан Талғат.  Талғаттан  -  Бауыржан,  Аманжол. 
Байшокы
Сыбанайдың баласы  Байшоқыдан  -  Қожарбай,  Қожас,  Кдйырқожа (Кдйырма).
Қожастан  -  Хайролла,  Айткали,  Халиолла,  Хабиболла  одан  Жеміс,  Жеңіс,  Мәліс,  Мақсат. 
Кдйырқожадан  -  Кәрім  одан  Мелік,  Серік одан Түрар,  Артур.  Мөлікген  -  Серік,  Түрлан,  Нүрлан.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   48
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет