Мүхамбетқалиев С., Ахметов К.Ғ, Ғабдуллин Х. А. Байүлы мен Жетіру және Төре, Төлеңгітжүктеу 27.6 Kb.
Pdf просмотр
бет27/48
Дата08.01.2017
өлшемі27.6 Kb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   48

Кенжеғара
Үраны  -  Уа-Ханымбике!  Таңбасы  -  жебе.
Кенжеғара  3  әйел алған.  Оның  1-ші  әйелінен  -  Сарбөпе,  Тағанақ,  Қарағүл;  2-ші  әйелінен-  Сатыбалды, 
Кдратай,  Сатай;3-ші  әйелінен-  Кененбай,  Егінбай  (Ененбай).
Сарбөпеннің  1-ші әйелінен - Жанқожа,  Таукашар,  Кдрташ;  2-ші әйелінен - Мүқаш,  Сарқожа,  Шсгсрсп, 
Қүтқожа,  Тікқүлақ.
Жанқожаның  -  1-ші әйелінен Келдеш,  Менеш,  Сарбалақ;  2-ші әйслінен  - Асан,  Қүлышпан.  Мснсштсн
-  Жүмабай,  Бораш.  Асаннан  -  Есенгелді,  Жүмаш.  Есенгелдіден  - Дүігситер,  Иьяскдли,  Дауылбай..
Сарқожаның  1-ші  өйелінен  -  Жанатай,  Қашан,  Ақшолақ,  Тапай,  Жайлай,  Жүмыр;  2-ші  ойеліігсн  - 
М ырзагерей,  Ахмет.  Қаш аннан  -  Мырзабек,  Мырзагерей,  Сүйінішқали,  Қажығали  одан  Мағауи. 
Мырзагерейден  -  Торғыт.  Мырзабектен  -  Балдай,  Батима,  Ниғметолла.  Ақшоллақтыц  1-ші  ойелінен  - 
Сүйінішкерей,  Ихсан,  Байкес;  2-ші  өйелінен  -  Ғабдеш,  Мүкдмыш.
Мүхамбеджан (Ақшолак)  Сарғожин (1844-1916 ж)  30 жыл  Қаратөбе  ауданыныц Соналы болысыныц ага 
Сүлтаны  “Қүрметті азамат”,  Ресей мемлекетіне дворяндықдәрежедегі атағы болғаи, кадет корпусын бітірген.
Тапайдан Сағы, Мөт, Әміре, Жанатай, Жайлау, Сабыр, ол  1902 жылы Орал реалдық училищссін Москвадаіг 
әскери  оку  орынын  бітірген,  генерал-майор.  1919 ж.  Батыста  Алаш  -  Орда  үкіметіп  қурушылардыц  бірі.
Жайлаудан  -  Маулекеш,  Мүхамбеткерей,  Бактыгерей.  Жүмырдан -  Абдрахман.
Шегеректен  -  Нүрмағамбет,  Жүмық.  Нүрмағамбеттен  -  Мүхамбет,  Нүрғали,  Шоркім,  Бсрдіғали, 
Хангерей,  Шангерей,  Әбу.  Жүмықган  -  Сүлган одан Даулеткерей,  Бактыгерей.
Тінқүлакдан  -  Мөңкібай  одан  Нәдір,  Ғабділғазез, 
Крцыр,
  Ғабдолла,  Добалақ,  Қүйрық.
Тағанақтан  -  Дүрқожа,  Әмір,  Қонқыш,  Ораталы.
Дүрқожадан  -  Жандалы,  Мөмберәлі,  Даулет,  Ерғали,  Сексенғүл,  Кдйрылы.  Жандалыдан  -  Нүргали, 
Қосым.  Нүрғалидан  -  Көшкінбай.  Қосымнан  - Тілек.  Мөмбедәліден -  Серделі одан Далабай.  Қайрылыдан
- Байқат,  Баян.
Әмірден -  Қонқыш, Жүма,  Ерше,  Батима, Ақболат,  Бекболат,  ИІокан.  Крнкыштан  -  Кднсүлтан,  Сақып 
одан  Кднан.  Кднаннан  -  Берік,  Теміржан,  Дөкен.  Жүмадан  -  Даулет одан Демеу,  Елеу,  Бүхар,  Бақтығали 
одан Болат,  Қазыбек. Шоқаннан - Сайын, Жүрынбай. Сайыннан - Мақсот,  Мағзом.. Жүрынбайдан - Тілепі.
Кдрағүлдан  -  Қүнанбай,  Дөненбай,  Алшынбай,  Қосқынбай.  Қүнанбайдан  -  Иманғожа  одан  Әйнеш, 
Әлімбет,  Жүмақожа,  Токдй.
Әйнештен -  Сүлтанғали,  Айсауыт.  Сүлтанғалидан - Такбай, Жолдығали. Айсауыттан  -  Куаныш,  Таймас 
одан  Талап,  Ерлан.  Дөненбайдан  -  Тәттіқожа,  Жанғожа,  Айтқожа,  Мошен,  Күнен,  Кектаубай,  Шордақ. 
Тәттіқожадан  -  Сүлеймен,  Мәуміш,  Мағзом.  Сүлейменнен  -  Отарғали.  Айткожадан  -  Доріш,  Жакым  одан 
Тілеген,  Оспан.  Тілегеннен  -  Тоқтамыс,  Бектеміс,  Алпамыс,  Мәлік.  Токтамыстан  -  Мақсым.  Бсктсмістсн
-  Тілек..  Алпамыстан  -  Әлиби,  Әли.  Мәліктен -  Армат, Дулат.
Алшынбайдан  -  Базар, Тока,  Түрке,  Мақыш.  Базардан -  Багылбек,  Отыраш,  Сарқыт,  Отегеи,  Табылды, 
Тасамен. Отыраштан - Досан,  Нысан,  Егізбай, Ниязбай, Сегізбай.  Нысаннан - Халсн.  Егізбайдан - Айткдли, 
Сағи,  Қүбай, Хайролла, Кдйыржан. Табылдыдан - Қотас, Толен.  Қотастан - Қүмангали. Толептен - Темірғали.
Тоқайдан  - Кәдірқожа,  Нөдірқожа одан Сапа.  Сападан  - Амандық,  Аскдр.

Бидагүл, Қожағүл. Азаматтан - Қүспанғали, Хайреден. Қүспангалидан - Әнес. Хайреденнен - Ғазым, Хайырлы. 
Шақастан  -  Кәрім.  Есімнен  -  Тоқжан,  Жүмалы.  Тоқжаннан  -  Салық  одан  Қүлбай,  Ысмағүл,  Хайырлы. 
Жүмалыдан  -  Өтеген,  Қадыр.  Өтегеннен  -  Мағауия.
Балғожадан  -  Досқожа,  Өтеқожа,  Шыныбек.  Өтеқожадан  -  Бисенғали.  Шыныбектен  -  Бердіғали, 
Серікқали,  Бірғали.  Бердіғалидан  -  Малдыбай,  Кдлдыбай, Жылқыбай,  Молдабай,  К^лқымет.
Дүйсепбайдан  -  Үркімбай  одан  Мақат,  Алмангазы,  Мәмбет.  Макаттан  -  Меңдіғазы  одан  Мүғай,  Ораз, 
Қойшығүл,  К^лыш,  Мүхамбетәлі,  Баймүхамбет,  Нүрмүхамбет,  Жүмаш.  Мүғайдан  -  Қүрманияз,  Мәжит. 
Қойшыгүлдан  -  Ноби.  Жүмаштан  -  Жақып.  Аманғазыдан  -  Бисен,  Сисен,  Сорсен,  Тәжі,  Мүсағали,  Айса. 
Бисеннен  -  Үмбетиар.  Сисеннен  -  Өмір.  Сәрсеннен  -  Ғабдолла,  Хайролла.
Мәмбегген  -  Қосдаулет,  Рысдаулет,  Мырзалы.  Қосдаулеттен  -  Қажығали,  Кдйырғали.  Қажығалидан  - 
Бөкес.  Рысдаулеттен  -  Бисенғали,  Мүхамбетияр.  Мырзальщан -  Мүхамбеткэли,  Діижан.
Жиетбайдан - Үдрей. Үдрейден - Қартым, Жасым,  Қүмақ, Қама, Қожахмет, Куасаин,  Шайқы. Кдртымнан
-  Сүлеймен,  Аманқара,  Жаманкара,  Малқара,  Ыскак,-  Жаманқарадан  -  Болат.  Жасымнан  -  Ахмет,  Бақай. 
Ахметтен  -  Әбдірахман  одан  -  Аманғелді,  Сәбіт,  Амандық,  Кенесбай.
Нарынбайдан - Отарбай,  Бестамақ. Отарбайдан - Жүмабай одан Қожахмет одан Бекмағамбет, Есмағамбет, 
Айтжан.  Бекмағамбеттеп - Хайдар, Халық, Хамит. Хайдардан - Толтырбай, Марбан, Телағыс(Ақабай), Арон, 
Зинел,  Ғабиден.  Марбаннаң  -  Сағидолла,  Жүмабек,  Оралбек.  Сағидолладан  -  Болатбек,  Сағымбек. 
Оралбектен  -  Тайыр,  Кддір.  Марбан  -  танымал  адам дөрігері.  Ескі  өңгімеге  шебер,  шежіреші.
Нүрлыбайдан  -  Өтеміс,  Тілеп.  Өтемістен  -  Қарақүл,  Шоламбай.  Қарақүлдан  -  Мерғали,  Мықын. 
Мерғалидан  -  Куандық,  Сағындық  одан  Жәдігер,  Жадыра,  Жормаға,  Жалғас.  Жәдігерден  -  Кдйырбек. 
Мықыннан  -  Жәлел.
Тілепіден  -  Әбуғали,  Жастан.  Әбуғалидан  -  Қүмар,  Салер.  Қүмардан  -  Мейрамша,  Мүзафар,  Жаиаш, 
Халамша,  Мирас.  Жанашдан  -  Қайыржан,  К^ратан,  Қадіржан.
Боранбайдан  -  Әжімбет,  Шынтас,  Темірәлі,  Сүгірәлі.  Әжімбсттеи  -  Зинеш.  Шынтастан  -  Қарабала, 
Тілеген.  Темірәліден  -  Сатай.  Сүгірөліден  -  Мәми  одан  Қабыл,  Рахымжан,  Сайыс  одан  Бекқүлу,  Батыр, 
Уалдан.  Батырдаң - Бекмырза,  Қарасай,  Ғабдолла, Қүбай. Бекмүрзадан - Боз одан Еркін, Екпін.  Кдрасайдан
- Смағүл. Ғабдолладан - Адай, Саясат. Адайдан - Кдйырбай, Дамир. Кэйырбайдан - Данияр, Бахтияр. Дамирден
-  Руслан.  Ихсаннан  -  Қүжат.
Жәлімбет
Жаңбыршының баласы Жөлімбеттен - Әлімбет, Жапақ. Әлімбеттен - Қүтқожа, Кдратай,  Сартай,  Баймсн, 
Қойшекен.  Қүтқожадан -  Әбіл,  Нәби, Дүзбатыр. Әбілден - 
Жордем,  Әсет. Ж эрдемпсп
 -  Мүрадым,  Толегеи, 
Ербол.  Мүрадымнан  -  Нүрболат,  Мирболат.
Нәбиден  -  Жалғас,  Жолдасқали.  Дүзбатырдан  -  Қойбақ,  Тоғызбай.  Сартайдан  -  Райыс,  Қүбайыс. 
Қойшекеннен  -  Түрсынғали,  Беркінғали.  Жанақган  -  Көпбай,  Байтілеу.  Көпбайдан  -  Дорісэлі,  Әбузөр. 
Байтілеуден - Даулет,  Есауыл. Даулеттен - Қожахмет.  Есауылдан - Болақа (Болат).  Қожахметтен - Сүйінғара, 
Сардар.  Болакддан -  Сталь.
Сартай
Шотқараның 2-ші баласы Сартайдан - Ақсары,  Сырлыбай. Ақсарыдан  - Сәжекей,  Мүхан.  Сөжексйден - 
Тайман,  Қүтеп. Тайманнан - Көбенгали,  Байес, Абдрахман,  Сүлтанғали.  Қүтептен -  Қожан одан Молдабек, 
Темірбек,  Бердібек,  Сүлеймен.  Сырлыбайдан  -  Төбет,  Малай,  Төлеміс,  Бүршақ.
Телемістен  -  Ешім,  Көшім,  Крйайдар.  Қойайдардан - Тілеу,  Можы,  Шаукен.  Тілеуден  - Айдар,  Шығай, 
Тоғай,  Онай, Шөрбас, Шонай.  Шығайдан - Үмбет, Онал. Үмбетген - Жардемғали, Жүсіпқали. Жүсіпкдлидан
-  Аман,  Қүсаин,  Түрсын,  Болсын.  Жардемғалидан  -  Бақыт,  Рустем.  Бақыттан  -  Дәстен,  Дархан,  Нүрлан, 
Ерлан, Жасүлан. Тоғайдан - Жүмаш, Мүхан, Базарғали. Жүмапгган - Алпысбай, Жүма. Мүханнан - Төттіғали, 
Кджімғали,  Аманкелді,  Орынғали,  Аманжол.  Базарғалидан  -  Сайын,  Шандос.  Шонайдан  -  Бахтығали, 
Мүсірғали.
Шәрбастан  -  Бөпеш,  Есет,  Төлеген.  Есеттен  -  Өтеген.  Бөпештен  -  Сансызбай,  Алпысбай,  Макеш. 
Сансызбайдан  - Жәкібай,  Серік.
Малайдан  -  Жетікара,  Алтыбас,  Балта,  Қылыш.  Жстікарадан  -  Итемген одан  Зүлқарнай.  Зүлкэрнайдан
-  Кдйыржан,  Мүсағали,  Тілепқайыр.
Бүршақган  -  Малбасар,  Сартілеу,  Орыс,  Байноғай,  Жоке,  Байнақ,  Пангожа.  Панғожадан  -  Дүйсенбай  , 
Кдтон,  Кдтша.  Байнактан  -  Айша,  Алддонғар,  Дәуке.  Мүжықбаннан  -  Амангелді,  Абай.  Амангелдідсн 
Куаныш,  Куандық.  Қуаныштан  -  Самат.
Жәкеден  -  Уалихан,  Әділхан.  Уалиханнан  -  Ерболат,  Өмірхан,  Ербол,  Бектас.
Теліместен - Өмір  Өмірден - Дайра. Дайрадан - Кдак, Кдоактан - Қитар. Қитардан - Иманалы, Мырзагерей. 
Мырзагерейден  -  Өгебай.  Иманалыдан  -  Авдсерей,  Жанғали,  Айдарғали,  Қүмаргали,  Салеке,  Нығымет.

Ақкерейден  -  Кдйырқүл,  Исламкүл,  Телман,  Исманғүл.  Исманғұлдан  -  Нүрбергсн  Нүржан.  Тслманнан  - 
Эрнест  Жасүлан,  Руслан.  Жанғалидан  -  Қойшығүл,  Аллаберген.  Айдарғалидан  -  Есенкүл.  Есенкүлдан  - 
Сағын,' Сайын,  Қүсайын,  Ерсайын.  Салекеден  -  Куанышкүл  (Куаныш).  Куанышкүлдан  -  Аскар,  Иңдар. 
Исламқүлдан  -  Кдршыға,  Қайрат,  Қайнар.
Тілеуден  -  Шығай,  Тоғай.  Шығайдан - Үмбет одан -  Жардемғали,  Жүсіпкали.  Жардемғалидан  -  Бақыт, 
Рустем, Еленке, Жүбан. Бақыттан - Дастан, Дархан, Нүрлан,  Ерлан, Жасүлан. Дастаннан -  Ізтүрған, Балуан. 
Дарханнан  - Дамир,  Замир.
Жүсіпқалидан  - Түрсын, Аман,  Қүсайын. Түрсыннан -  Өмірбек. Аманнан  -  Пайын,  Жайын,  Нүрберген, 
Еділ,  Ербол,  Берік,  Нүрбол.  Пайыннан -  Руслан. Жайыннын - Даурен.  Нүрбергеннен - Дулат.  Қүсайыннан
-  Әділ,  Алтай,  Аскар,  Мейірбек,  Сейітбек,  Кдйырбек.
Тоғайдан  -  Шонай,  Жүмаш,  Тәттіғали,  Смағүл,  Базарғали.  Ш онайдан  -  Бақтығали,  Мүсірғали. 
Бактығалидан  -  Амангелді  одан  -  Қанат,  Асхат.  Жүмаштан  -  Сары  одан  -  Алпыс.  Алпыстан  -  Нүрболат, 
Мүратбек,  Жанболат.  Тәттіғалидан  -  К^жығали,  Орынғали  одан  -  Манат,  Кднат,  Нүртас.  Смағуддан  - 
Бақгығали одан - Тілек, Абай,  Ербол.  Базарғалидан -  Сайын, Аманжол.  Сайыннан -  Жандос. Аманғалидан
- Айдос.
Әйтімбет
Апаша  Ақберлініц  Атымыстың  3-ші  баласы  Әйтімбеттен  -  Кдрабура,  Божан  туған.
Кдрабура
Қарабура  аталықтарын  таратуда да  нүсқалар  баршылық.  Кдрабуралар  Батыс  өлкені  кец  жайлаған,  қай 
жерінде де  кездестіруге  болады.  Кдрабураньщ Айткүл атасының үрпағы,  К^шпе  Ғүбайдолла Ахметүлының 
айіуынша қалмақгар шапқыншылығы жылдарында Қаратау, Алатау,  Ыстық көл жакты тастап Қарабуралар 
батыскз  көшеді.  Есіл,  Нүра  бойларына  барады.
Бүл жерлерде жайлы қоныс болмай, сол кездегі патша әкімшілігінің келісімен Еділ Жайықтың арасындағы 
бос  жерлерте  қоныс  аударды.  Қарабура  үрпақгары  әріден  келе  жатқан,  қанаты  кең  жайылған  ата  деуге 
болады.  К^зақстанның көп жерінде кездеседі. Оны кейбіреулер ауыз бірлігі нашар өзара келіспеушілікгерінен 
дейаі.
Түркебай  батыр  ханға  өкпелеп,  сиыспай  Жайықтың  арғы  бетінен  Каспиге  қарай  көшеді.  Жолшыбай 
Кэратөбедегі  Қара  кзмыс,  өзекке  жеткенде  мына жерде  қонысқа  жайлы  екен  деп,  түрақтап  қалған  дейді, 
ацызда.
Қдрабураныц  -  1-ші  әйелінен  -  Әндіқожа,  Әлмәмбет.  Әндіқожадан  -  Мыңбай,  Ақбай,  Қүлбай;  2-ші 
ойелінеи  -  Сарқүл, Айткүл,  Шанышкүл.  Сарқүлдан  -  Қолтума,  Наурызбай,  Айдабол,  Кднтай.
Мыңбай өлген  соц өйелін  Сарқүл  алады.  Сарқүлдан  Жиенкүл,  Тоқгамыс  туады.
Кдрабуралардың сртеден шоғырланған жері Жайықтың арғы беті.  Олардың ата тегін тарататын нусқалар 
бізге  толық  жстгіеді.  Айтқүлдан  тарайтын  Кдлгіе  Ғүбайдолла  Ахметүлының  арапша  жазған  шежіресінің 
иегізгі  мазмүны  осы  жоғардағы  аталықтарды  ажыраткзн.  Бүл  алаша  Кдрабура  Шадияр  Тоқсобаүлының 
таратылымына  сай  келеді.
Айтқүл
Айтқүддан - Қорлыбай,  Бөгенбай.  Кррлыбайдан - Жүмалы. Жүмалыдан - Ахмет. Ахметтен - Ғүбайдолла.
Бөгенбайдан -  Ережеп,  Маихы,  Аяқмет,  Шотан,  Тұраш,  Ибат.  Ибаттан -  Ермек.  Ермектен -  Ғалимолла. 
Ғалимолладан  -  Жантемір,  Әліпкэли,  Шәріпқали,  Жүматай.  Жантемірден  -  Әлібек.  Шөріптен  -  Ерлан, 
Нүрлан.
Сарқүл
Сарқүлдан - Кднтай. Кднтайдан - Есен, Алдар, Сүгір, Бергі,  Қожат. Есеннен - Елекбай, Тастан. Тастаннан 
14  бала  болған.  Солардьщ бірі  Жолдыбай.  Жолдыбайдан  -  Оразәлі.  Оразәліден  -  Мағзом.  Мағзомнан  - 
Мафусая.  Мафусаядан  - Ануар.
Мыңбай
Мыңбайдан -  Сейітқүл,  Кдбыл,  Кішкентай,  Шекті.
Сейіткұл
Сейіткүлдан - Әйтілес.. Әйтілестен - Өтес, Киікбай, Атамбет, Байел, Жабағы, Жайлау, Еділбай, Жонкдра, 
Өтен,  Сапөқ.  Өтестен  -  Қыстаубай,  Өздекбай,  Қораз,  Рустем,  Түркебай,  Түменбай,  Сатыр,  Ізбасар. 
Түркебайдан  -  Сейіл,  Сәнтек.  Сейілден  -  Амандық,  Кенжәлі,  Үмбет,  Даулет,  Жандалы,  Жылқыбай. 
Амандықган  -  Жүсіп,  Нахан.  Жүсіптен  -  Хаби  одан  Баяз.  Баяздан  -  Болат  одан  -  Арман. 
К енж әліден  - 
Байдос, Үмбетиар. Үмбегген - Үсен, Айдар. Даулеттен - Сүйінкерей, Мелігерей. Жандалыдан - Уали, Шали,

Бахытжан,  Шайхы,  Хасең,  Хүсен,  Махсот.  Шалиден  -  Кдзы.  Бақытжаннан  -  Түгелбай,  Амантай.  Хасаинан
-  Әлімбай,  Даулстбай.  Хүсеннен  -  Кеңес,  Собит,  Самат.  Жылқыбайдан  -  Куанышкерей.
Түменбайдан - Тоқгаралы, Тоқсоба. Токгаралыдан - Семғали, Сұлтанғали, Мүханғали, Кенжеғали, Салық. 
Сүлтапғалидаи  -Телеу,  Құспан,  Әйіп.  Төлеуден - Әубәкір,  Талып,  Хамза,  Қайыржан.  Әубокірден  - Айтбай, 
Сатай,  Сатар,  Сарқыт,  Самат.  Хамзадаң -  Куаныш,  Ринат.  Кдйыржаннан  -  Кдйырбек.  Куспаннан  -  Ғаббас 
одан  Оразбек,  Асылбек.  Семанғалидан  -  Есен  одан  Тілеген.  Тілегеннең  -■ Қосаман,  Рыскелді,  Тілеубсрлі.
Тоқсобадан  -  Доскдли,  Жүмағали(Кдлпе),  Шадияр  (1860-1925  жж.).  Кдрабура  аталарының  тарихын 
зеріттеуші.  Арғы  аталарының  қонысы  Жайықтыіі  батыс  бетівде.
Салықган  -  Қажымурат  одан  Қылыш,  Тебенек.
Киікбайдан  -  Шерубай,  Түкқатар,  Бекболат.
Шерубайдан  -  Шалқар,  Бозайғыр.  Шалқардан  -  Қойшыбай  -  Хүсайын.  Бозайғырдан  -  Мүхангали, 
Нысанғали.  Мүханғалидан -  Сабыр  - Сағындық.
Түкқатардан - Айтпағанбет,  Күнту, Жүбан. Айтпағанбеттен - Жанғожа, Айғожа,  Мырзахмет. Жанғожадаи
-  Ихсан,  Әділ.  Ихсаннан  -  Мүхтар  -  Төлеп -  Берік,  Ерболат, Айболат, Дулат.  Әділден  -  Жүсіп. Айғожадан  - 
Иманғали  -  Ғайнеш,  Сейілхан.  Күнтудан  -  Қыдыр,  Қожанай,  Омар.  Қыдырдан  -  Шоц,  Әбдел,  Рахмет. 
Шоңнан  -  Мүрадым,  Шайхымүрат - Хасен,  Асан.  Хасеннен  -  Қайратбек, Асхатбек, Асылбек.  Мүрадымнан
-  Болат,  Исатай,  Бахыт,  Кенжек,  Есет.  Әбделден - Әбдімүрат -  Оспанғали  -  Муса,  Иса,  Мүрат.  Қожанайдан
-  Жанғали,  Шернияз, Дүйсен.  Омардан -  Бақгалы,  Қүмар,  Төреғали.  Жүбаннан  -  Рабай, Әбіті,  Бисенғали  - 
Өтеген.
Бекболаттан  -  Есет,  Қосет,  Келбет.  Есеттен  -  Бакгыгерей,  Бақтыбай,  Тасқара.  Бақгыгерейден  -  Қүспан
-  Куаныш.  Бақтыбайдаіг -  Кенжеғали -  Қүмар.  Тасқарадан -  Отар  -  Сатыбай.  Қосеттен  - Тонібай,  Нүрғали, 
Баржық.  Тәнібайдан - Әмірғазы, Әмірғали,  Ерғали. Әміргазыдан - Зинолла,  Тайжан,  Сағидолла, Хамидолла, 
Сүндет. Әмірғалидан - Орынбай - Айдос, Жандос т.б.  Ерғалидан -  Қармыс - Сағынбай.  Нүргалидан -  Бижан
-  Серіккдли  -  Мирамғали.  Баржықган  -  Сапы,  Сатан  -  Қибаш  -  Ғабдел,  Таубай  -  Жаылғаған.  Келбсттсн  - 
Айталы,  Сапы,  Опа, Жүсіпәлі. Айтальщан - Кджығали, Есенғали - Ғаділшс,  Кдцірше. Кджығалидан  - Марат, 
Самат,  Махсот.  Сапыдан  -  Жәрдем,  Алдияр.  Жәрдемнен  -  Жомарт,  Қанат.  Опадан  -  Болат.  Жүсіполідсп  - 
Муса,  Жылқышы -  Қайыржан -  Бауыржан.  Мусадан -  Қайырбек.
Әйтлестің  баласы  Жайлаудан  -  Тауболат,  Мамен,  Жоман,  Қалдау,  Жақсыбай.  Тауболаттан  -  Малабай, 
Шалабай,  Бәімбет,  Осцан.  Малабайдан  -  Сарсенбай,  Дүйсепбай,  Жүмабай,  Балуан,  Ернияз,  Байнияз, 
Қүдайберген.  Сарсенбайдан - Акаш,  Мүқаш (атакты Зергер),  Рахыметжаи.  Рахыметжан Малабаеп қазақтыц 
ескі  өдет-ғүрпын,  мәдениетін  зеріттеп  насихаттауға  коп  ецбек сіңірген  адам.  Бірнеше  пьеса  жазып  кезіпдс 
сахына  торінде  отырды.  Шежірелерді,  жырларды,  зерттеген.  Олары  ор  жерде  коріпіс  тапты.
Ақаштың  1-ші  әйелінен  -  Камаледен,  Жамаледен,  Ғалимеддин;  2-ші  ойеліпен  Насыр,  Орынғали  одан 
Бауыржан,  Нүрболат.
Мүқаштан  -  Медет,  Серік  одан  Сырым,  Мирболат,  Алтай,  Азамат.  Сырымнан  -  Думан,  Дархан. 
Мирболатган - Дулат. Алтайдан - Самат, Армат. Азаматган - Мержан.  Қүдайбергеннен - Ныгымет, Сулсймсн, 
Ғабдысатгар.  Нығымбетген  -  Дайын.  Сулейменнен  -  Ғимран,  Кедес,  Маіщер,  Манат.  Ғабдысатгардаи  - 
Ғабдел,  Нағым,  Нағытай.
Шалабайдан -  Бимүхан одан Зай.  Зайдан  - Сәкен одан Халық.
Байтімбеттен - Акау,  Сүйінкара,  Есшан одан Айткали, Аманқос. Айткдлидан -  Куанышқали,  Бауыржан, 
Амапжиен  одан  Бекжан.  Аманқостан  -  Бахытжан,  Кдсымжан,  Жастілек,  Ринат,  Арман.
Жайлаудың баласы Жәмәннан - Сембай, Меіщібай.  Сембайдан - Ермүхан,  Нүрмүхан, Жалмеш,  Мендеш. 
Менедештен  -  Айсүлтан,  Ақсүлтан,  Әубокір.  Ақсүлтаннан  -  Аманжол  одан  Мирғалым,  Маулең,  Нүрбек, 
Асылбек.
Мыңбайдын баласы  Қабылдан - Аю,  Сүйір.
Аюдан - Жылқыайдар, Шакзрбай, Байсал, Қойайдар. Шакдрбайдан - Орынбасар. Байсалдан - Қүрманғазы
-  Зинолла,  Отәлі.  Отәліден  -  Үдер  -  Мендіғали,  Ықсан,  Кенжегали,  Мендібай.  Мендіғалидан  -  Тошім, 
Қапез-Батыр,  Жаңабай т.б.  Төшімнен  -  Рахым,  Наурыз т.б.  Ықсаннан  -  Рамазан  - Амаіщык,  Жүмабай  т.т. 
Кенжеғалидан - Жалғас.  Мендібайдан - Рысқали, 
Тілеген.
  Рысқалидан - Хүсайын,  Мухамбетжан, Ахмегжан. 
Тілегеннен  -  Табынғали  -  Серік.  Нөреден  -  Меңешай,  Есолі,  Иманалы.  Мсңешайдан  -  Әбдікорім 
Орынбасар  -  Үзаккдли,  Есламғали.  Мүраттан -  Сағынбай,  Сайлау.  Сағынбайдан  - Дүйсен т.б.  Сайлаудан  - 
Захар.  Есәліден  -  Жәрдем,  Әбуғали.  Жәрдемнен  -  Опа  -  Зинолла,  Сапарғали.  Имангалиден  -  Әділгерей  - 
Самиғолла.  Әбуғалидан  -  Төрехан,  Аманқүл,  Сапар,  Аманкелді.
Қойайдардан  -  Кдйырғали  -  Қажыгерей,  Мүхан.  Қажыгерейден  -  Марал,  Аманкелді,  Ғалымгсрей. 
Отепберегеннен  -  Орынбасар,  Орынғали,  Байбөрі,  Тайбері.
Сүйірден  -  Ақбай,  Бесбай,  Осер,  Көшер.
Ақбайдан  -  Кджыбай,  Қүрманалы,  Куаныш,  Қүмар,  Махмүт,  Күспан.  Куаныштан  -  Жүбанияз,  Ермек,

Еркеш.  Ермектен - Хамит  -  Бақыт. Жүбанияздан -  Гі.тсген  -  Мүсір  -  Жокеш,  Жал гас,  Жолдас.  Ерксштен 
Қожанияз,  Хүсайын  -  Ермүхан.  Қожанияздан  - Аманбай.
Бесбай үрпагынан  - Жадыра - Хайролла.
Өсердеи  -  Мүса,  Куат.  Мүсадан  -  Есенгелді,  Қүрманғожа.  Есенгслдідеи  -  Ғабдырахман  -  Елеибай  - 
Қожаберген. Куаттан - Белекбай, Бөрлібай. Бөлекбайдан - Оразғали, Қүлтаи.  Оразгалвдан - А \м аш  - Мәулет 
т.б.  Қүлтайдан -  Ермекқали  -  Мағау, Аралбай,  Қүралбай.  Бөрлібайдаи  -  Бсрнияз  -  Максат,  Женіс.
Көшерден - Қашқынбай - Бекмүрат, Берікқали. Бекмүратган - Қожамүрат -  Сапар - Арман.  Беріккдлидан
- Исағали  - Дүйсен,  Қайыржан,  Аманкэуыс. Дүйсеннен  -  Ғалымбай.
Мыцбайдың  баласы  Кішкентайдан  -  Қозыбақ,  Аккошкар.  Қозыбактан  -  Ақмырза,  Шсбіт.  Аққошкзр 
үрпағынан  -  Жүмалы  -  Кджым  -  Мүқамбет  -  Кдзым.  Акмырзадан  -  Кдратау,  Бөкес,  Жиембет,  Дауьілтаи. 
Қаратаудан - Тілепі  -  Бақытжан  -  Қобыланды.  Бөкестен  -  Молдағали  -  Байжаи,  Шағыбан  (Бекет,  Жомарт 
т.б.). Жиенбетген - Қүби - Нәсіпқали, Айданғали, Әнес. Дауылтайдан - Бүркіт - Кэршыға,  К^ійралы, Отарғали.
Аққошқардан - Ермек, Есім, К^йырғали, Тінәлі, Ғаббас,  Кдртмағанбет.  Ермектен - Есқайыр -  Мырзағали. 
Есімнен - Жолдас - Қүбаш. Кдйырғалидан - Ербөлек - Ідіріс, Мақсот, Қоныс, Жордем. Тінәліден - Бердіғали, 
Ғазез.  Бердіғалиден - Шокап, Аскар. Ғазезден - Тасболат. Ғаббастан - Кдйролла.  Кдртмағанбеттеи -  Ғаодол, 
Еспол.
Тоқгамыс  үрпақгары  Өмірәлі,  Теміролі,  Жақып.  Өмірәліден  -  Ғиният,  одан  -  Кдйрат,  Гүлнар,  Айгүл. 
Темірәліден  -  Бершімбай,  одан  -  Әдиет.  Жақыптан  -  Сағын,  одан  -  Балайна,  Кенес.
Кдрабүра үрпағы Дауылбайдан -  Итбай, одан Медекен, одан - Ажгерей,  Суіщеткерей, Үмбеткереи,  Куат. 
Ажгерейден  -  Қалеке,  одан  -  Минай,  Өмірзақ.  Минайдан  -  Арман,  Айқа.  Сугщеткерейден  -  Қалиолла, 
Сағидолла,  Жамиға,  Макон,  Райхан,  Рахметолла,  Меңсүлу.  Маконнан  -  Ғарифолла,  Нығметолла,  Болат, 
Мақсот,  Марат.  Болаттан  -  Бауыржан.  Мақсоттан  -  Махмүд,  Гүлвира.  Мараттан  -  Альфия,  Манас. 
Рахметолладан  -  Табылды,  Жанболат,  Нүрлан,  Ержан,  Серік,  Бақьггжан,  Асқар.
Божан
Әйтімбеттің 2-ші  баласы  Божаинан  -  Назар  одан  Қондыбай,  Қозығүл,  Төлеп,  Торыбай,  Шахай. 
Қондыбайдан  -  Әйтеке,  Топтан,  Боранбай.
Әйтекеден  -  Шағырай,  Есжан,  Шимахан,  Қашқын.  Шағырайдан  -  Қайып  одан  Байболсын,  Қойбак- 
Қойбактан  -  Беккожа.  Бекқожадан  -  Ырзығали,  Қайыргали.  ЬІрзығалидан  -  Кддір.  Кддірден  -  Сағындық. 
Сағындықтан  -  Ердібек,  Бердібек,  Сіндібек.  Байболсыннан  -  Бекім,  Бекшора,  Токдпора,  Айырхан, 
Кепжеғара,  Тоққожа.  Бекімнің  1-ші  әйелінен  -  Қожанияз,  Молданияз,  Үмбет;  2-ші  әйелінен  -  Қабдеш, 
Сүлеймен.  Қожанияздан  -  Нүртаза,  Мүхтар  одан  Айдар,  Қайдар,  Китар.  Айдардан  -  Әнуар.  Кдйдардан  - 
Қожабек.
Бскшорадан  -  Сүлеймен  одан  Амапқос,  Аманғали,  Амангелді.  Аманғалидан  -  Аскар,  Әлібек,  Низбек, 
Батырбек,  Балтабек,  Жүсіпбек,  Әскербек,  Мирамбек.  Әлібектен  -  Артур,  Армат,  Ренат.
Тоқшорадан  -  Мақсот,  Ақболат,  Ақпанбет.
Айырханнап -  Сакьш,  Сағынғали одан  Енсеп.
Тоққожадан - Әлпіш, Әйтім,  Қожамет.  Қайбантан  -  Бекқожа одан Ырзағали,  Кдйырғали.  Ырзағалидан - 
Кдцір одан  Сағындық.  Сағындықтан  -  Ердібек,  Бердібек,  Сәндібек.
Кріщыбайдың 2-ші баласы Топжаннан - Сәрсенбай, Ермек. Сарсенбайдан - ІПоқбай, Аманжол. Шокбайдан
-  Қошқар,  Нүрғали.  Қошкдрдан  -  Төлеуғали.
Қоіщыбайдың  3-ші  баласы  Боранбайдан  -  Итемген,  Бектас,  Досқана,  Досбол.  Итемгеннен  -  Даулет, 
Мыңбай,  Жақсылық,  Кәтік.  Бектастан  -  Бозша,  Байсаут,  Ділмәмбет,  Кдрсп.  Досқанадан  -  Қүлшан,  Сейіт. 
Қүлжаннан 
-  Жинған.  Сейіттен  -  Отар,  Нүрғали, 
Кдрақалпақ 
(асырап  алған  баласы). 
К^рақалпақган 

Оңай,  Әуез,  Қожбан,  Сүр,  Әлкөшек.  Оңайдан  - Тастай.  Тастайдан  -  Кеңес.  Әуезден  -  Бүркіт.  Бүркіттен  - 
Сатай,  Ислям.  Сатайдан - Хамза,  Ғаббас,  Зикеш,  Кепжетай.  Зикештен -  Бақыт, Мүрат.  Бақыттан - Данияр. 
Хамзадан  -  Еркін,  Серік.  Ғаббастан  -  Салекеш.
Алашаның Досай, Әйтімбеттеи өрбеген кейбір үрпақгарын жіктеуде Т.Сағыновтың деректерінең қосылған 
жерлері  болды.
Барамық
Барамықтардыц  арғы  түпкі  аталары  Алшын  -  Қыпшақгардың  ірге  тасын  кдлаған  үрпақгар  мен  бірге 
жасаған  деген  болжам  көцілге  қонады.  Оған,  Кдрақыпшақ  Қобландыньщ  қолбасарларының  бірі  болған 
Аққозы  батыр  осы  Барамықгың үрпағы  екендігі дәлел  болады.
Барамықгың  1-ші ойелінен  - Ағалақ,  Шағалақ;  2-ші  әйелінен  -  Күблей,  Тоқбас.

Ағалақтын  үрпақгары,  Үлы  жүзде,  Актобе,  Қызылорда облысында  эр жерде  кездеседі.
Шағалықтьщ  балалары,  сол  сияқты  екінші  әйелден  туған  -  Күблей,  Тоқбастыц  балалары  исгізінсн 
К^ратөбе,  Тайпақ ауданыныц өңірін  кең жайлағаң.  Еділ,  Жайық әзенінің аралығыида,  Атырау  облысында 
да  бар.  Барамықгар  Сүлтансиықгың  баска  балалары  сияқты  бүл  жерлерге  ертсден  Кдлмақ  -  Жоңғар 
жорығына дейінде, кейінде шығыстан,  Сыр бойынан,  өрісі Алтайды мекендеген Алашалардан арғы аталары 
бөлініп  келулі.  Бүл  өрине тек аңыз.  Жалпылай айтканда көнеден келе жаткан окілдердің бірінси  саналады.
Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Қазақ филологиясы кафедрасы
dmdocuments -> Айса байтабынов эпик жыршы
dmdocuments -> Көпбаева М. Р. ф.ғ. к., М. Әуезов атындағы Оңтүстік
dmdocuments -> Н. С. Тілеуханов
dmdocuments -> Т.ӘЛімқҰловтың «Қараой» ӘҢгімесіндегі махамбет тұЛҒасы акбулатова С. Б
dmdocuments -> Батыс қазақстандық КҮй дәСТҮрін әлемге мойындатқан қҰрманғазы рухы с. Ә. Күзембай
dmdocuments -> Кафедрасының отырысы шешімімен бекітілген. Педагогикалық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған. Орал, 2011

жүктеу 27.6 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   48
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет