Мүхамбетқалиев С., Ахметов К.Ғ, Ғабдуллин Х. А. Байүлы мен Жетіру және Төре, Төлеңгітжүктеу 27.6 Kb.
Pdf просмотр
бет25/48
Дата08.01.2017
өлшемі27.6 Kb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   48

Қойшы
Қойшыдан -  Есіргеп,  Есенаман.
Есіргсптен  -  Боран,  Кенжскей.
Бораннан  -  Торебай,  Бокаш,  Қонысбай,  Шінке.  Төребайдан  -  Тапак,  Кднгелді,  Кдрабас. 
Тапақтан 
Имангали.  Қангелдідегі  -  Ізбасар,  Қара,  Әубакір.  Кдрабастан  -  Зинеш.  Боқаштан  -  Есекен,  Бакым  одан 
Қагша,  Габдолла.  Есекеннен  -  Бимүхан,  Аймүхан  одан  Мүса.  Қонысбайдан  -  Қартбанбет, 
Ж асбанбет. 
Қартбанбеттен  -  Нүртаза,  Төлеу,  Кднез,  Хайдар.
Кенжекейден  -  Дубаш,  Кетсн,  Қүрман,
Дубаштан  -  Нүрғали.
Кетеннен  -  Ахмет,  Шәмшен,  Шарафи.  Ахметтен  -  Ғүмар  (1887-1970),  Ғүсман  (1892-1970),  Әбу(1887- 
1942).
Ғүмардан -  Ғазез одан Рая,  Ахат,  Зоя,  Махат. Ахатган  - Таймаз,  Жалғас,  Мирас.
Ахметов  Ғүсман  Орынбор  облысынын,  Елек қаласында  1915  жылы  екі  класты педучилище  бітіргеннен 
кейін  мүғалім,  аулдық  кеңесінің  төрағасы  болып  жүмыс  істейді.  1921  -  1924  жылдарда  ЧОН  отрядының 
қүрамында бандыларға қарсы белсенді күрес жүргізеді.  1930 жылы Оңтүстүк облысындағы Арыс  аудандық 
атқару  комитетінің  председателі  болып  сайланады.  Оңтүстік  облыстық  жер  бөлімі 
м енгеруш ісін іц  
орынбасары,  кейін  облыстық  мемлекет  қауіпсіздендіру  бөлімінің  менгерушісі  болып  тағайындалады.  1937
-  1938  жылдарда  Қазақстан  орталық  комитетінде  партколегия  мүшесі,  кейін  түрлі  шаруашылық 
жүмыстарында болады.  1922 жылдан КПСС мүшесі, дербес пенсионер,  „Қүрмет белгісі,, орденімен бірнеше 
медальдармен  марапатталған.  Өзінің  артына  ата тегін  таратқан  кептетен  қол  жазбалар  қалдырған.
Ғүсманнан  -  Ким,  Кашен,  Мереке,  Ерік.
Ахметов Ким Ғүсманүлы  1953 жылы Москва қаласындағы  АК Тимирязев атындағы ауыл шаруашылық 
академиясын  бітіргеннен  кейін  Жанғала  ауданында  Энгельс  атындағы  колхоздьщ  председателі,  Жәнібек 
аудандык,  атқару  комитетінің председателі,  аудандық  партия  комитетің  бірінші хатшысы,  аудандық  аыул 
шаруашылық  ендірістік  басқармасының  бастығы,  Батыс  Қазақстан  ауыл  шаруашылық  басқармасынын. 
бірінші  орынбасары  қызметтерінде  болады.  1967  жылдан  бастап  Батыс  Қазақстан  ауыл  шаруашылык 
институтінің кафедра менгерушісі,  24 жыл гылым жөніндегі проректор,  кейін Батыс  Қазақстан 
мемлекеттік 
университетінің  кафедра  менгерушісі  болып  қызмет  істеп  келеді. 
Профессор,  жаратылыстану

академиясының  корреспандент  -  мүшесі.  Екі  рет  „Қүрмет  белгісі,,  орденімен,  бірнеше  медальдармен 
марапатталған.  Осы  кітаптің  авторларының  бірі.
Кимнен  -  Қуаныш,  Асылбек,  Еркін,  Ақмарал.  Қуаныштан  - Ася,  Бейбіт.  Асылбектен  -  Эльдар,  Жашіа. 
Еркіннен - Ерлен.  Кашепнен - Асқар,  Салтанат,  Ербол,  Гүлнар, Айгүл. Асқардан - Азамат, Липда.  Ерболдаи
-  Тимур.  Ахметов  Мереке  ғалым,  үстаз.  Мерекеден  -  Еспол,  Светлана.  Есполдан  -  Әлия,  Мирас.  Еріктеи  - 
Болат,  Дина.
Әбуден  -  Ғалымгерей,  Мырзагерей,  Әскер.  Ғалымгерейден  -  Алтынбек,  Гүлсара,  Гүльжиян.  Әбуов 
Алтынбек ғалым,  үстаз.  Алтынбектен -  Мейрам, Айбек.  Мырзагерейден  -  Мүратбек,  Нүралбек,  Солдібек, 
Батырбек.  Әскерден  -  Гүлзада,  Әділбек,  Әлібек,  Гүлзия,  Ақылбек.
Ш әмшеннен  -  Оразғали,  Халила.
Шарафиден  -  Кдсым,  одан -  Ғайнеш.
Мәтен
Мәтеннен  -  Жаманқүл  одан  Бекен,  Накен,  Тәжібай,  Тілес,  Есенаман.
Бекеннен  -  Жоламан,  Едрес,  Мутан,  Қамет.  Жоламаннан  -  Әбілхата,  Мырзалы,  Қүмаш.  Әбілхатадан  - 
Білеуімбет,  Қоңырбай.  Мырзаліден  -  Сатым.  Едрестен  -  Нүрғали,  Абдол,  Сары.  Абдолдан  -  Сагатқали. 
Сағатқалидан  -  Серік,  Берік.  Серіктен  -  Қайрат.  Беріктен  -  Самат.  Мутаннан  -  Куанышкдли,  Даулеткдли, 
Кенжеғара,  Сәрсен.  Қамештен  -  Мамеш,  Ерғали.  Нәкеннен  -  Еламан,  Юсупкдли.  Еламаннан  -  Ескэли, 
Кумен.  Есқалиден  - Жиенғали.  Юсупкэлидан  -  Жігітелі,  Қонай одан Сапа,  Жанғали.
Тәжібайдан  -  Сағиден  одан  Бақгығали,  Бисенғали.Бисенғалидан  -  Мақым,  Төлеген.  Мақымнан  - 
Бахытжан,  Мағжан,  Қадыржан,  Бейбітжан,  Жанболат.  Бахытжаннан  -  Әрсен.  Мағжаннан  -  Нурсултан. 
Төлегеннен  -  Амангелді,  Азамат,  Серік.
Тілестен  -  Қүлсейіт,  Байсейіт,  Алпан  одан Жантлеу,  Шанғара,  Сары.
Есенаманнан  -  Айтбай,  Боздақ одан Өтеген.
Пүсырман
Пүсырманнан  -  Ырсалы,  Дауыл  одан  Қүрманелі,  Ниет.  Қүрманалыдан  -  Ермеккэли,  Махат.  Нистгсн  - 
Төлеу.
Ырсалыдан  -  Ниғмет, Алдамжар.  Ниғметтеп  -  Мүхамбетжан одан  К^ізмаі амбет,  Нағым.  Қазмағамбеттің 
1-ші  өйелінен  -  Әкімғали,  Зинеп,  Бахыт,  Алтын,  2-ші  өйелінен  -  Жетпіс,  Күміс,  Бибигүл.  Нагымнаи  - 
Асыл,  Серік одан  Вадик,  Берік,  Ерік,  Ербол.  Алдамжардан  -  Куаныш одан  Можит (Ағма)  одан  Қуан.
Тоғызақ
Тоғызактан  -  Аққүл,  Жиенбет,  Танат.
Аққүлдан  -  Бәкен,  Толыбай,  Базар,  Ғүжбан.  Бөкеннен  -  Утебэлі,  Доскдй.  Утеболіден  -  Мүстафа,  Опа, 
Ескайыр,  Ғабдолла,  Сафуан.  Толыбайдан  - Аби, Абдулла.  Абиден -  Зүлкдш,  Әлскен.  Базардан  -  Абулғани, 
Абілкәрім одан Камал.  Ғүжбаннан -  Хаймолла,  Шақан.  Хаймолладап -  Хайролла одан Аймағамбст, Жойін, 
Ниғмет.  Жәйіннен  -  Жексен.  Ниғметген  -  Ғани,  Ғалымжан.  Ғаниден  -  Мүрат,  Кднат,  Дулат,  Бекболат. 
Ғалымжаннан  -  Талғат,  Ақболат.
Жиенбетген - Сейітқазы одан Төжен одан Нысанбай, Ақкдйыс, Бақсайыс, Қулппеис, Жанбай, Жанпейіс. 
Жанбайдан  -  Аймолда,  Қүлмолда.  Нысанбайдан  -  Тыныштыбай,  Жәлебай.  Ақкдйыстан  -  Отебай,  Оспан, 
Әубәкір.  Өтебайдан -  Елеу, Досан.Елеуден - Серік.  Бақсайыстан  - Ғүмар. Тэженнен -  Имаш,  Мүстафа одан 
Бисен.  Қүлпеис одан Нүрғали.
Танатган  -  Байтерек,  Жантерек,  Мүсірәлі, Дүйсәлі,  Бигелді,  Жылкелді  одан  Сарбас,  Қожантай,  Мүрат, 
Мүрақали одан Әліпқали одан Дүйсәлі.
Малай
Малай  Алашаның  үшінші  баласы.
Малайдан -  Кдйыпберлі,  Ораз,  Тоғай,  Бектеміс.
К^йыпберлі
Кдйыпберліден  -  Мәмбет,  Үмбет.  Мәмбетген  -  Бегей,  одан  -  Шанқыбай  одан Дүйсалі,  Бисалі,  Сисалі, 
Ырсалы, 
К&зы,
  Жөндібай,  Болқаш,  Қаражан,  Сандібала.
Дүйсаліден  -  Есмағанбет,  Бәлпей,  Маман,  Мүкей,  Амен.  Есмағапбетген  -  Жетпіс,  одан  -  Нүрболат. 
Мүкейден -  Шамақ.  Маманнан  -  Сағындық,  Акжайсан, Әсет,  Рахметолла,  Ишангали,  Имангали,  Закария, 
Жақия, Халиолла, Жантөре.  Бисаліден - Өтәлі,  Қүлбарак. Өтоліден -  Шағыр,  Балпен,  Кдзмет, Амсн,  Мүкдй. 
Қүлбарақган  -  Оспан,  Жүмағали,  Қүрманғали.
Сисәлиден  -  Зүлкаш,  Макдш,  Тілеш.  Зүлкдштан  -  Кджығали,  Шөмшіден,  Билолі,Сағи.  Макзштан  -

Кдждау,  Даулет,  Кдбдол.  Тілештен  -  Зинеш.  Қажығалидан  -  Зискеш,  Бекболат,  Биболат,  Ссрікболат.  Шэ 
мшіденнен  -  Мүлкай,  одан  -  Рустем,  Мереке.  Рүстемнен  -  Мирас.
Ырсалыдан  -  Кддеш,  Қосай,  Тышқан,  одан  -  Сатан, Абек.
Жөндібайдан  -  Хател, Жүмашкали,  Кддем,  Кдоабала.  Хателден  -  Ғүбаш,  Муса,  ағайывды  екеуіде  көп 
жылдары  журналист  қызметін  аткэрған.
Казыдан  -  Жумағали,  Ниеткали,  Сундетқали.  Жумағалидан  -  Мағзом,  Мақсот.  Жөндібайдан  -  Кдтел, 
Кддим,  Кдрабала.  Қателден  -  Оғаз,  Зейнолла,  Ғүбаш,  Муса,  Ғалым.  Қадимнсн  -  Рахат.  Балқаштан  - 
Кдйырғали, Үмбетқали,  Хамқағали,  Мырзағали.
Үмбеттен  -  Байсары,  Жансары,  Қошкар.
Байсарыдан -  Берғали одан  Рәш одан Әнес,  Жәнес.  Жәнестің  1-ші  әйелінен  -  Болатбек,  2-ші әйелінен
-  Темірболат,Кдзбек,Алтай.
Қошкдрдан  -  Ораз,  Өтес,  Кикбай.  Ораздан  -  Сәтәлі одан Имаш.Имаштан  - Дәлеш одан  Рыскдли,  одан 
Ғабитолла  одан  Арман.
Тоғай
Тоғайдан - Байгелді, Байқожа,  Байдаулет, Күдайберген, Шағымүрат, Жамантүк. Байкожадан - Мақиман, 
Жәмән,  Жаманке,  Айман,  Есенбай.  Мақиманнан  -  Әміртай,  Байтас,  Әйтімбет,  Сидымбет.  Әйтімбеттен  - 
Қожас,  Жүбаныш.  Қожастан  -  Маштақ  одан  Иманғали,  Даухай.  Иманғалидан  -  Есқали.  Жұбаныштан 
Қойшыбек,  Мыржық.  Тауаш,  Өтеғали,  Жаманғали.  Қойшыбектен  - Жалғас.  Мыржыктан  -  Ғатау.
Жамантүктен  -  Жанпейіс,  Нүрпейіс,  Бірәлі,  Жанәлі,  Қабдырахман  (Қүлпақ).
Жанпейістен  -  Серікбай,  Кджігерей,  Кдпен,  Химаш,  Тойбас,  Тотан,  Тілек,  Ермекәлі.
Нүрпейістен -  Ысмайыл,  одан  -  Ыған,  Аман,  одан  -  Оразбек,  одан  -  Әліп,  Өтекей.
Бірәліден  -  Жағит,  Сапаш,  Науаш,  Кдрақүл,  Ибат.
Жанәліден -  Шолақ,  Тәжімүрат.
Қабдырахманнан - Кдбыш, Ғилман,  Досқан. Топбастан- Мамыт, одан - Мендікүл.  Тотаннан - Кенжеғали. 
Кджігерейден - Өтеш. Жазиттен -  Ермек,  Шолақ. Тәжімүратган - Қитан, одан - Куаныш,  Нағым, Мендібай. 
Кдбыштан -  Бэуедцен ,  К^бден, Жүматай.  Бәуелденнен  -  Сүнғат, Арон,  Қозыкеш.  Сүнғаттан - Маннап, 
Бақытнүр, Ғибрат. Сарыдан -  К^былкдйыр, Мейрам. Кдбденнен - Бақытжан, Бақтыгүл, Тө леген. Маннаптан
-  Асқар, Асхат.  Ғилманнан -  Хадиет,  Садек,  Қалық,  одан  -  Талғат.  Садектен  -  Серік.  Дошаннан  -  Фазыл, 
Бакзй,  Рахмет.  Фазылдан  -  Марат,  Болат.  Боқайдан  - Әнуар,  Мәнуар.
Тоғайдыд  үрпағы  Қонайдан  -  Ажғали  одан  Кджмүхан.  Қажмүханнан  -  Қабылхан,  Халихан,  Болат. 
К^ібылхаіпіан - Сағындық, Қүандық, Ғаділхан, Амангелді, Кенжебек. Халиханнан - Талғат, Сунғат. Талғаттан
-  Айнүр,  Аида.  Сунғаттан  -  Айдар,  Джахар-Али.  Болаттан  -  Даурен,  Сүрен.  Сағындықган  -  Куаныш. 
Куавдықган  -  Тілеухан.  Ғаділханнан  - Айболсын.  Амангелдіден  -  Жангелді.  Кенжебектен  -  К^азбек.
Есназар
Алаша Ақберлінің Атымысының бірінші  баласы Сарының Қожамберлісінің екінші баласы.  Есназардан
-  Қойдыауыл,  Түкі.  Қойдыауылдан  -  Итқара  (Айтқара),  Қожеке.
Айткара
Айткарадан  -  Бастыбек,  одан  -  Кенжетай,  одан -  Бекболат,  одан  -  Наурызалы.  Наурызалыдан  -  Сапар, 
одан - Ғабдолла, Хаби,  Кдцир, Хайыр, Мүхас  .  Ғабдолладан  - Рамазан,  Төлеп.  Рамазаннан - Замир, Аскар, 
Руслан.  Хабиден  -  Болат.  Кдцирден -  Бақытжан,  Ерсайын,  Махмут,  Дамир, Дайыр.  Бакытжаннан  -  Радик, 
Райбек,  Амангелді.  Ерсайьшнан  -  Радим,  одан  -  Адилхан,  Төрехан.  Махмуттан  -  Мейірхан.  Дамирден  - 
Райымжан. Дайырдан - Темирхан.  Мүкдстан -  Бауржан.
Түкі
Түкіден - Базар, Балпан,  Босай, Жанақ.
Базар
Базардан  -  Мәшібай,  Таз,  Қойлыбай,  Қожан.  Мәшібайдан  -  Киік,  Бөрібай.  Киіктен  -  Науке,  Науша. 
Наукеден - Ермүхамбет, Тоққожа, Керей. Токкожадан - Сағи, Үстағали, Қүрмаш. Сағиден - Ербол, Байболат. 
Үстағалвдан  -  Қүдцаш,  Сабырғали.  Қүрмаштан  - Жүмағали.  Жүмағалидан - Қүбай.  Бөрібайдан -  Шымыр, 
Мөмбетөлі,  Салык,  Шымырдан Едіге.
Едігеден -  11 бала өйелінен - Мүзафар, Кэрес, Базеке, ейелінен - Салімгерей, Нығыметолла, Мансур, 
Хабиболла,  Загыпар,  3  ейелінен  -  Хамит,  Сағит,  Гимран,  Даулетше.  Таздан  -  Түрдығүл,  Мусақүл,  Миян, 
Тайлан,  Қүдайберген,  Әйімбет,  Баянас.  Түрдыкүлдан  -  Байырөлі,  Ыбырөлі,  Мырзалі,  Еркәлі,  Бірәлі,

Турдықүл.  Бірәліден  -  Қүлтай,  Қүлынтай,  Қүмақ,  Таужан,  Кенжетай.  Қүлтайдан  -  Бірөн.
Турдықүлдан  -  Арғымбай,  Өтес,  Щолан,  Найман,  Мәкей.  ІПоланнан  -  Крнай,  Султан.  Крпайдан  - 
Мырзабек,  Арыстанбек,  Жүлдыбай,  Нүртас.  Арыстанбектен  -  Сабырғали.  Султаннан  -  Тсмір,  Шыныбск  - 
Шохан.  Шоханнан - Кдрел.  Қарелдсн - Жасулан. Нүртастан - Жаролла. Жаролладан -  Бауыржаи, Ғалымжан, 
Жака.
Әсірөлідан  -  Куаныш,  Курмаш,  Сүіншеке, Ямшит,  Шәкір, Дербіс.  Курмаштан  -  Мүратжап,  Сабыржан. 
Мүратжаннан -  Кдзихан, Куан, Аманғелды, Амандық, Қосаман. Сабыржаннан  - Сайком, Тсмірхаи, Максім, 
Нүрлан,  Жоламан.  Куаныштан  -  Салахетдин. Дербістен  -  Нияз.  Сүіншексден  -  Зимельгабиддсіі,  Тсміржап, 
Кдпез,  Карім.
Мерөліден  -  Салық,  Наурызбек,  Көке,  Тінімжан,  Халел,  Шамбіл,  Нарбас,  Каримолла.  Тіпімжаннан  - 
Қабдекен.  Қабдекеннен  -  Ғабит.  Ғабиттен  -  Нүрлан.  Наурызбектен  -  Мәлік.
Таужаннан  -  Жаспағамбет.  Жаспағамбеттен  -  Дауіт.  Дауіттен  -  Ізім.  Ізімнен  -  Жаксыбай,  Бақтыбай, 
Бүкенбай,  Сансызбай, Аршабай.
Мусақүлдан  - Жүмай,  Мүсірәлі.  Жүмайдан -  Қарабас.
Қойлыбайдан  -  Жақсымбет.  Жақсымбеттен  -  Куат.  Куагган  -  Қүттыбай,  Жеңіс.  Қожаннан  -  Еділхан, 
Сейілхан,  Әкітай,  Жайылған,  Қүбаш,  Шаймардан.
Босай
Босайдан  -  Куыс,  Иіс,  Жолды,  Итолы,  Нарын,  Жарылгас,  Абыз, 
Жадігср,  Күлетай,  Тиіеу.
Кдзіргі  Қаратөбенің  орнаған жері,  Қалдығайтының  арғы  бетіндегі  күншығыста  үлксн  оба  мсн  аталгаи. 
Ол  жерде  соңғы  кезде  Қали  ағашы  депте  айтады.  Өйткені  үстіміздегі  ғасырдыд  басында  ол  жсрді  Босай 
Кдлидың үрпагы жайлаған.
Ертеректе қалмақ шапқыншьшығы заманында Табындар қоныстанулы.  Босайдың баласы  Куыс би батыр 
адам  сол  табындардан  қалай  болғанда да  осы  жерге  қоныстануға  келісіп,  соцынап  Табыпдар  баскд  жаққа 
ауып кеткен дейді.
...Куыстан -... Тастан,  Ещан.
Тастаннан  -  Елбай.  Елбайдан  -  Мақсот,  Әшекен.  Әшекеннен  -  Әлібек,  Әділбек.
Ещаннаи - Кдли.  Қалиден - Жүсіп, Әубәкір. Әубокірден - Ғайнолла, Хабиболла.  Ғайнолладан - Түралбск, 
Асланбек.
Жолдыдьш  -  Райыс,  Өмірзақ,  Нүрекен.  Райыстан  -  Мырза.  Өмірзақтан  -  Жанүзақ.  Нүрскеішен  -  Суіеу. 
Суіеуден  -  Орынбасар,  Өркен.
...Итольщан -  Бсгей.  Бегейден -  Бозымбет.  Бозымбеттен - Әжғали, Әділгали.
...Тілеуден  -  Махмет,  Қонақбай. 
М ахм епен  -  Хамза,
  Муса.  Мусадан  -  Әлібек.  Қонақбайдан  -  Арои. 
Аронннан  -  Жеңіс.
Күлетайдан  -  Ес,  Кәрім,  Кдрын,  Нарын.  Естен  -  Кдскырбай,  Үдербай,  Бостікбай,  Шуанбай,  Шымыр. 
Қарыннан  -  Жидебай,  Темір  Босайлар  Казталовка аудандарында  бар.
Нарыннан - Үдірбай одан Балғожа. Балғожадан - Ғазез. Ғазезден -  Қаретолла, Сапуатолла.  Кдретолладан
-  Баян,  Жүмабай,  Оралғүл,  Нүрлан,  Қайырбек.  Сапуатолладан  -  Алмат,  Абат,  Айбар.  Абаттан  -  Алихан. 
Жүмабайдан  -  Нүрсайын.
Жанақ
Жанақган  -  Куандық,  Сүйіндік,  Тілес,  Аққүл, Айдос,  Менді,  Сырға,  Бастан,  Тастан.
Куандықган  -  ...  Батыркерей
Сүйіндіктен  -  ...  Қонай,  Ербол.  Крнайдан  -  Рамазан.  Рамазаннан  ■  Ғабдолла.  Ғабдолладан  *  Мүрат, 
Мүхтар.  Ерболдан  -  Тыныштыбай.  Тыныштыбайдан  -  Қобдабай.  Қобдабайдан  - Жортабай.  Жортабайдап 
Талғат,  Гинур.
Тілестан  -  ...  Ескдли.  Ескдлидан  -  Қүлмүхан.  Қүлмүханнан  -  Мақсот.  Айдостан  -  Тажмүхан  одан  - 
Мырзахмет,  Кдлиахмет.  Кдлиахметтен  -  Сыдық.  Мырзахметтен  -  Ғалым,  Махамбет,  Болат,  Мараг.
Тажмухан  балаларына  сендер  Жанақтап  туган  мен  Жауғаштысыцдар.  Бізді  осіргсн  <ідам  стксн  осы 
нағашыларың.  Сендер  - Жауғаштысындар дсп айткдн дейді.
Аққүлдан -  Түрыс.  Түрысган  -  Бардақ,  Кдрсақ,  Қүсыбек,  Салкдмбай.
Бардақган - Солбан  Сейіт,  Бейіс. Солбаннан -  Кджмүхамбст.  Кджмүхамбегген - Мақбоз, Түрар, Түрлан. 
Сейіттен  -  Мүрат  Ажмүрат,  Гусман.  Мүратган  -  Қүзыр.  Қүзырдан  -  Жамбыл,  Кдзбск,  Әлібек.Бсйістен  - 
Мырзағали  Жүмаш  Жүмат.  Мырзағалидан - Әбдіғали.  Әбдіғалидан  -  Исатай,  Ерген.  Исатаіідан -  Ержан.

Жүмаштан  -  Қыдыр.  Қыдырдан  -  Жақсылық,  Талғат,  Ерген.  Жүматтан  -  Жакдя.  Жақиядан  -  Тілек, 
Қабыл.  Тілектен  -  Артур.
Қүлыбекген -  Ақбай.  Ақбайдан -  Досболат  (Шолпан),  Аймүхамбст  (Хатша),  Досмүхамбет.  Досболаттан
-  Рахметкали,  Жайсаң,  Зада,  Жамбыл.  Рахметқалидан  -  Лев,  Герман.  Жайсаңнан  -  Работ,  Сабит,  Аскар, 
Нәйля  (жолдасы  Ерік),  одан  -  Мүсілім,  Баянсүлу.  Ғабиттен  -  Ермек.  Сабиттен  -  Еркін.  Акбаев  Жайсан 
белгілі  өлке  танушы-тарихшы,  өлкенің  тарихы  женінде  бірнеше  едбек  шығарған.  Батыс  Қазакстан 
мемлекеттік  университетінін  күрметті  профессоры.
Бадаш
Бадаштан  -  Қарабай,  Дауіт.
Маймақ
Алаша  Акберлінің  Атымысының  екінші  баласы  -  Маймак.
Маймақган  - Досай,  Шоткара.
Досай
Досайдан  -  Елшібек,  Олжай,  Бөкес.
Елшібек
Елшібектен  -  Тоқа,  Асан.
Гока
'Гоқадаи  -  Ержан,  Дөмке.  Ержаннан  -  Мүсағүл,  Көбес,  Жүма,  Ораз.  Домкеден  -  Жаманғара,  Ислям, 
Отан.
Асан
Асаннан  -  Өтебай,  Болтай.  Өтебайдан  -  Жарқынбай,  Жарылғас.  Жаркынбай  жасында  кдйтыс  болған. 
Жарылғастан  -  Әбілкзйыр,  Көбек,  Машақ,  Сына,  Әлібай,  Шала.
Әбілқайырдан  - Айғыр,  Сатқанқүл,  Назаркүл.
Машақган  -  К^тлен, Әміртай.  Крленнен -  Кддырғали,  Мерғали.  Әміртайдан  - Әжғали,  Базаркүл,  Ерғали, 
Серғали. Әжғалидан -  Кднат  .  Базарқүлдан -  Қойшығүл  .
Ергалвдагг -  Әміртай. Әміртайдан  - Жүмабай. Жүмабайдан  - Аманжол,  Нүрхан.
Көбектсн  -  Төлсуғали.
Тпуботп»31г-іт>^гПаҚ’т ^ ҮЖЪ'1т'  Мүжықта”  ~  Есмағамбет.  Жалпақган  -  Байнаш.  Байнаштан  -  Қайыржан,
1 оуосғали,  Байырғали,  Ізғали. Ізғалидан-  Жарылқаған.
Ш а п е ^ ^ е т м ^ ж я и ^ п ^ ж ^ н "  
^ олдага^ и '
  К’0даР-  Батырғалидың  2  өйелінен  -  Шалдан  ,  Әуез.  Әуезден  - 
Бепкінгали  Б епктғяттш т 
п°  ЩСН  "  СаРсе“ғали’  Жақып,  Жақи.  Сарсенғалидан  -  Қарен.  Шапектен  - 
жасаған  заң  кдометкері. 

л ҮҚпаннан  -  Серік,  Сәкен.Лүқпан  көп жылдар  жүмыс
Жалғас  Сеп ікте  Ь 
К 
я 
йпя^жТтіг11'  ~  Са™ яды^ ; Қуандық.  Қуандықган  -  Базарғали.  Базарғалидан  -  Серік, 
Қайырғалидан  -  Ғалиаскар. 
' ЖүМаШІН-
 Жүмагалвдан - Кдйырнши.
Нүрдәулет Игілктен 
" °Р^3’ МакУғали’ Игілік, Керей, Мүхамбетқали, Едірес, Жүмалы,
S m a J ^ 1 w a H' M e t o „   H
v Z ^ Ba6™
3^  Мүхамбеткялвдан  -  К д а ш а . ’  Кдздамшадан  - 
к Х ір к Г ж а   ^
 
-  ЖаҚсьиық.  Нүрдәулеттен  -
Ешібекгер  дейтіндеп  Токалан 
Л«пИ  гт« 
жеРДе де бар.  Қаратөбегаң  Қалдығайты  бойында төменп 
Ислям,  О т а ™  
-  М д ат ,  Й
Г
  '   ^  
” 
Ж »м,„гарЩа„  -
Олжай
Олжайдан  -  Манабай,  Серек,  К^лден,  Шынтай,  Токал,  Кдлия,  Таузар,  Сары.
Манабайдан  -  Қуанышбай,  Көлібай,  Жандыбай.
Сарғойшы  Аманғалидан  -  3инеТ^олеv^anr'™   ШаймаРдан  (Айғыр  деп  атаған  женгелері)  -  Аманғали, 
Хасанпан  -  Таскм Л а с ™
а“ ’ - К
, °
г
Г
”   ' 
ҮРйм 6а*«ак  -  Мухан,  М>аш,  Хасан.
Колар.  Бекбаулы,  Тьжьш,  Қ„»шы
6
ай,  Р М а й / д і .  
I S
.  l S , e „ °   Макар”
  '
Тоқалдан  -  Алапай,  Жүсіпқшщ  Алапайпятг 
ж- 
т-*

үмағазы’  Есенғазы.  Есенғазыдан  -  Қүлымбай,

Орынгали.Жүсіпқалидан  -  Әділгерей.  Кқпиядан  -  Қосымбет,  Аймағамбет,  Алмардан,  Ташет  (бсс  Кдлия) 
Аймағамбеттен  -  Тана.  Танадан  -  Амантай.  Амантайдан  -  Рауан.  Алмардан  -  Дүйсен,  Хасен.  Дүйсеннсн  - 
Мақсот,  Темірболат.  Мақсоттан - Темірғали.  Темірболаттан - Темірлан. Хасеннен - Хаби.  Хабиден - Хамза. 
Жеңіс,  Аман.  Ташетген  -  Маулет.  Сисеннен  - Аймауыт.
Таузардан  -  Кршқар,  Жаманбай.  Қошкардан - Аман, Өтей,  Отеміс. Жаманбайдан - Жсздібай,  Шекебай, 
Алға.  Жездібайдан  -  Науырызбек,  Жанжігіт,  Науырызәлі,  Бисәлі,  Әлжан,  Есенолі.  Есенолідан  -  Жордем, 
Нүрман,  Ғаббас,  Сапар,  Зинолла.  Сапардан  -  Тілеген,  Кобек,  Корпілдек,  Қопыш.  Өтейдсн  -  Мынбай, 
Серек,  Тоқа.  Серектен  -  Үркімбай  одан  Мүхан,  Қабаш,  Хасен.  Мүханнан  -  Ғабдолла,  Әбу,  Курманғали, 
Кенжеғали,  Мырзағүл.  Әбуден  -  Сахан,  Саламат,  Салауат.  Қүрманғалидан  -  Қосаман,  Есеижол.  Кдбаштан
- Айтқожа,  Қайырқожа,  Баянқожа,  Сөндіқожа,  Мүлдагали,  Хасан.  Хасаннан  -  Таскали,  Отарғали,  Кеңес, 
Орынғали, Түгелтай, Аманғали,  Екпін. Отарғалидан - Валерик, Валентин,  Қара,  Бақытжан, Славик,  Феликс, 
Болат.  Токддан  -  К^иідан,  Шорағүл,  Мангүр, Дастан.  Манғүрддан - Дастан - Алапай,  Есснғэли,  Жүмағали. 
Алапайдан  -  Алдаберген.  Есенғалидан  -  Орынғали,  Айғыр  -  Сарғойшы  -  Балжүма.  Қонабайдан  -  Косім, 
Жірен.  Косімнан  -  Тәңірберген,  Мүрат.  Жіреннен  -  Абай.  Айтмагамбеттен  -  Есеш,  Мағаз,  Жоламан  - 
Серік.
Бөкес
Досайдың баласы  Бөкестің -  1-ші әйелінен Мөлке,  Қысырау,  Борсық;  2-ші әйелінен -  Мамбет, Тебенек, 
Азкошек.
Мәлке
Мәлкенің  1-ші  ейелінен  -  Өмірзақ,  Тобет,  Қүлай,  Тілеу,  Танабай,  Райым,  Жедік,  Матай.
Өмірзақ
Өмірзақган  -Байжан,  Түрке,  Толеп,  Кенен.  Байжаннан  -  Түлпар,  одан  Дүйсенбай  одан  -  Нүрғали. 
Нүрғалидан -  Сабыр одан Жүсіпқали.
Түркеден -  Есқожа,  Есжан.
Толептен  -  Шехнияз одан  -  Өтеш.
Кененнен  -  Султан,  Қаналы.  Сүлтаннан  -  Нәби,  Қүспан,  Ғалиаскар.  Қүспаннан-Жәден.  Ғалиасқардан
- Сары,  Қыдырғали.
Қаналыдап  -  Қали,  Батыр,  Сатай.  Қалидан - Жәкеш,  Мұтиғола,  Тайыр.
Төбет
Тобеттен (Наубек)  -  Байжан,  Өтеп, Тоғай, Айшуақ,  Ерназар.  Байжаннан -  Байсал, Түрке, Толеп,  Кенен. 
Түркеден  -  Жанболат,  Айтүған,  Алғожа,  Ықсан,  Есқожа.  Толептен  -  Шернияз  одан  Ғабдолла  одан  Отеш. 
Кененнен  -  Султан,  Қаналы,  Уәтөлі.  Сүлтаннан  -  Нөби,  Ғүсман,  Ғалиаскар.  Ғүсманнан  -  Жөден. 
Ғалиасқардан - Сары’ Қыдырғали.  Кдналыдан - Ғали,  Батыр, Бисенғали, Сатай одан Солима, Зоя.  Уөтөліден
- Дүйсенғали.
Өтептен  -  Тасбау,  Бекен,  Қара,  Түлпар,  Мартман.  Тасбаудан  -  Өзенбай,  Сазанбай.  Өзенбайдан  -  Бас, 
Кдбақ,  Мүхан,  Керей.  Кдбактан - Молдағали.  Мүханнан - Жүсіпкали.  Керейден -  Мүхамбет, Дошмүхамбет, 
Зинеш,  Есенгельді.  Дошмүханбеттен  -  Нұрсапа,  Әбілсапа,  Ғөділсапа.
Зинештен - Амангелді, Аманжол, Болат, Мақсот, Марат. Амангелдіден - Талғат. Аманжолдан - Асылбек, 
Нүрлыбек.  Болаттан  -  Армат,  Самат.
Бекеннен  -  Есмүрат,  Төремүрат  одан  Қүрманғали,  Ескдли,  Исмағұл  одан  Кдздеіг.  Кдзденнен  -  Нүрлан 
одан  -  Ержан,  Біржан.  Ескалидан  -  Мутіғолла.
Құлай
Құлайдан -  Байтемір,  Майлыбай.
Байтемірдің бәйбішесінең -  Таңжарық  (емші болған),  Әлбатыр (батыр болған),  Дүйсенғали,  Әмірғали. 
Байтемірдің  2-ші әйелінен  -  Еділбай,  Жанайдар,  Сүлеймен.
Еділбайдан -  Жүсіп одан Жиенбай, Төлес.
Жиенбайдан - Досалы,  Ғабдолла,  Мухамбедьяр. Досальщан - Алмен.  Ғабдолладан -  Мырзағали, Әбекен, 
Аяпқали,  Ғани,  Қали,  Ораз.  Мырзағалидан  -  Хайруш,  Рахым,  Сапа.  Әбекеннсн  -  Шакім.  Аяпкдлидан  - 
Асыл,  Хамит,  Сәулеш,  Нариман,  Аманкелді,  Саида.Ғабдулии  Хамит  (1928-2001)  ССРО  га  едбегі  сінген 
мұнайшы.  Ғанидан  -  Чапай,  Халеш,  Сайын.  Қалидан  -  Сайлау.  Ораздан  -  Айбек.  Хайруштен  -  Жайым, 
Жеңіс,  Рахым,  Сапа  соғыста  кайтыс  болды  -  үрнак  жоқ.  Хамитген  -  Гулнара,  Гулбақша,  Мүрат,  Сара, 
Гулдара,  Үміт.  Муратган  -  Анарбек,  Данагул,  Ақылбек,  Нарқыз,  Элионора.  Чапайдан  - Түрар.  Халештен  - 
Кдзбек,  Жұмабек,  Ақылбек.  Сайыннан - Такир.  Сайлаудан  -  Төлеген,  Серік,  Аманжол,  Айбол. Жайымнан

Гябит  Сспік  Берік  Бекболат,  Ерболат.  Жеңістен  -  Мэлс.  Мүхамбедьярдан  -  Қожағали,  Жүмағали, 
К уаиьш к^и  ^ Р ,   Бақыт.  Қожағалидан  -  Макэш,  Баян,  Мүгакда,  Жанакд.  Жүмакишдан  -  Орынгали, 
Хайролла.  Қайырдан  -  Сабит.  Бақыгган -  Ғалымжан,  Қьщыргали,  Саила>,  Пацкөнлек.
Төлсстен - Жалмүхамбет,  Нүрым. Жалмүхамбеттен -  Байғали, Жанғали,  Маулексш одан Молік,  Шаикы.
Майлыбайдан  -  Байесен,  Байбол,  Байтүрсақ,  Молжігіт.  Байесеннен  -  Макар  Қошқар,  Бскей,  Дос, 
Досберген,  Жарық,  Бақберген.  Қошкардан  -  Алмағамбст.  Бекевден  -  Қаиырғали,  Молік.  Досбергеннен  - 
Дүйсенбі, Тожібай. Жарықган - Мүхамбедше одан Жақсыбай, Балғали. Жақсыбандан -  Рахымғали, Ахметкдли. 
Рахымғалвдан  -  Баян,  Куаныш,  одан  -  Арман, Аглам.
Байболдан -  Бектеміс одан  Молдабай.  Байтүрсакган  -  Бекеміс  одан  Мүхаш,  Иманғали.
Бекбергеннен  -  Жарылғас,  Жарылғап,  Қүрманғазы,  Қүрманәлі,  Имаижои.  Жарылғастан  -  Тілепкдбыл 
одан  Тсмірхан,  Таланген  одан  Кднат.  Қүрманғазьщан  -  Батырғали,  Қайырғали,  Беркінғали,  Серіккдли, 
Моуілім,  Мсрген.  Иманғалидан  -  Беккдли  одан  Макар  одан  Ибатолла.
Тілеу
Тілсуліден  -  Тортіп,  Балта,  Егіз,  Сегіз,  Тастемір,  Кәнкібай,  Сары-қазак.
Е
гіздсіі
  -  Даулетбай  одан  Түрмүхамбет  одан  Төкеш.  Ссгізден  -  Нүрман,  Утеулі,  Есжан.  Нүрманнан 
Еслхат одан  Жақсытали,  Төлеп.  Утеуліден  -  Есқожа,  Өтәлі.  Тастемірден  -  Олжабай  одан  Сүлтан.
Кэнкібайдан  - Оразбай,  Малғора, Әліпқара,  Бисенғали, Жалмүхамбет, Жоныс. Оразбайдан - Абдрахман 
(Ишан)  одан  Біләл,  Мүхамбетқали,  Қүспан,  Хасан,  Хабиболла,  Халиолла,  Ғаббас.  Біләлдан  -  Мүғиту, 
Рахымжан,  Мүхсин,  Габдрахман.  Қүспаннан  -  Айтқали,  Баймүхамбет.  Айткалидан  -  Төлеген.  Хасаннан  - 
Ғалымжан, Сәлімжан одан Күсайын, Жамбыл, Сайын. Хабиболладан - Дидар, Ғабит. Халиолладан - Акімжан, 
Асхат. Акімжаннан - Рахымжан. Асхатган  - Мүрат, Болат.  Мүратган - Әлібек.  Ғаббастан - Даулесма,  Маулет, 
Ахмалка.
Әліпкарадан  - Муса одан  Садық.  Жоныстан -  Сәбит одан Сагит.
Танабай
Танабайдан  -  Қүдас,  Бабас,  Қүлан.
Қүдастан -  Мырзатай,  Нарымбай,  Еркегай,  Жамбыл,  Ақкүлақ.
Мырзатайдан  -  Жангүтгы,  Жүмабек.  Жанғүтгыдан  -  Өмірәлі,  Жанолі,  Санәлі,  Телен.
Өміраліден  -  Кдли  (Шонқап),  Оразғали,  Рахман,  Казихан,  Кэрмеш.
Қалидан  -  Хайролла,  Мәкар,  Қапи.  Хайролладан  -  Орал,  Ахметжан.  Оралдан  -  Мақсот,  Асылбек  одан 
Агайдар.
Оразгалидыц бірінші ойелінен - Ессндияр, Дөумғолла, Даулетьяр, Мүтиғолла; екінші өйелінен - Аманкүл 
(Әмолі).
Ессндиярдан  -  Нәсіп  (Нэсиболла),  Әси,  Жөми,  Зауреш,  Шари.  Нәсіптен  -  Ш олпан,  Қашқынбай, 
Сагымбай,  Сарыбай.  Қашқынбайдап  -  Темур,  Айіуль.  Темурдан  - Дастан.  Сағымбайдан  -  Болат,  Нүргүл. 
Сарыбайдан - Ақылбек, Арман. Жөмиден  -  Мақсот,  Мүрат,  Батырхан.  Шөриден - Рахметолла,  Сансызбай, 
Зағипа,  Асия,  Қибадолла,  Алия.  Рахметолладан  -  Гулзия.  Сансызбайдан  -  Ержан,  Сержан,  Гулфия. 
Кдбадолладан  -  Ғалия,  Сания,  Елдос.
Дәумғолладан  -  Ғариполла  (Қапан),  Сағидолла.  Ғарифолладан  -  Фаизолла.  Сағидолладан  -  Әлімбек. 
Даулениярдан - Самиғолла одан -  Қалиолла,  Серік,  Берік,  Қамидолла,  Бауыржан,  Кдйыржан.  Кдлиолладан
- Дархан.  Беріктен  -Сәкен.
Мүтиғолладан  -  Аман.  Аманкүлдан  -  Ғалымжан,  Кдйыржан.
Рахманнан - Кдми, Нағым. Кдмидеп - Айтжан, Ғилым,  Бақыт, Кдйыржан. Айтжаннан - Әділ. Ғилымнан- 
Ғадылжан,  Сайын.  Нағымнан  -  Нығыметжан,  Кдйыр.  Кәрміштен  -  Темір.
Жүмабектен  -  Әбдірхан,  Ерназар.  Әбдірханан-Михан  одан  Ермекқали,  Шеш,  Төкеш.  Ермеқалидан  - 
Сапар,  Есен,  Маулет. Сапардан - Атабек, Асылбек,  Сырым. Есенен -  Мартин,  Ерлан.  Маулеттен -  Нүржан, 
Мержан.  Шештен -  Куантай.  Ерназардан  - Жүсіпкали.
Нарымбайдан - Сүгіралі, Бірөлі. Сүгірөлөден - Жантөре, Жақып,  Ықсан,  Кенжекей, Иманқүл, Жанкөшек. 
Жақыптан -Кдйыржан одан Елемес, Үлықпан. Ықсанан - Телеукдйыр одан Аманжол, Жоломан, Амангелді. 
Кенжекейден  -  Жәдігер  одан  Балтабек.  Иманқұлдан  -Қүдайберген  одан  Мырзабай,  Сәндібай,  Ерболат, 
Болжамбай.
Еркетайдан -  Батырбек,  Мүхамбетәлі, Нәжен. Батырбектен - Смағүл,  Сарсенғүл,  Нүрқожа, Нысанқожа, 
Бекқожа.  Смағүлдан - Сейткдзы одан- Сағидолла одан - Сагамбай. Сәрсенғұлдан - Абдол.  Нысанқожандан
-  Ғабдылхалық одан  -  Елтай.  Елтайдан  -Нүрлан,  Ерлан,  Мирлан,  Әйбек.  Нүрланнан  - Алібек,  Исланбек.
Нәженнен -  Хасан,  Сүлтан, Теміркдзы,  Кддірәлі,  Кенжекдзы, Ақбүлт. Хасанан  -  Қүби,  Қүбай.  Қүбидан
Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Қазақ филологиясы кафедрасы
dmdocuments -> Айса байтабынов эпик жыршы
dmdocuments -> Көпбаева М. Р. ф.ғ. к., М. Әуезов атындағы Оңтүстік
dmdocuments -> Н. С. Тілеуханов
dmdocuments -> Т.ӘЛімқҰловтың «Қараой» ӘҢгімесіндегі махамбет тұЛҒасы акбулатова С. Б
dmdocuments -> Батыс қазақстандық КҮй дәСТҮрін әлемге мойындатқан қҰрманғазы рухы с. Ә. Күзембай
dmdocuments -> Кафедрасының отырысы шешімімен бекітілген. Педагогикалық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған. Орал, 2011

жүктеу 27.6 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   48
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет