Мүхамбетқалиев С., Ахметов К.Ғ, Ғабдуллин Х. А. Байүлы мен Жетіру және Төре, Төлеңгітжүктеу 27.6 Kb.
Pdf просмотр
бет24/48
Дата08.01.2017
өлшемі27.6 Kb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   48

Есенәлі
Есенөліден  -  Тоқберген,  Токдй,  Жаңаберген,  Жақып.
Жаңабергеннен  -  Көрпе,  Айтуар,  Жарлыға, Жайім.  Көрпсден  -  Имапғали,  Хамидолла,  Бозай.  Бозаңдан
-  Сағынғали.  Айтуардан  -  Мұңал.  Мұңалдан  -  Бақгығали,  Мамаш,  Ағайдар.  Бакхығалидан  -  Бисексн. 
Мамаштан - Даулет. Ағайдардан - Шағуан. Шағуаннан - Ерген.  Бисекеннен - Мерген. Даулсггсн - Бекежан.
Аллакұл
Аллакұлдан  -  Қажыгар.  Қажыгардан  -  Төлеген.  Төлегеннен  - Даулетияр.  Даулетиярдап  -  Кдпаш.
Қапаштың  I  әйелінен  Кеңес  2-әйелінен Алпысбай  одан  Мурат,  Нүрлан.
Кдлдектен  -  Даулетәлі,  Үмбетәлі,  Үмбетәліден  -  Силібай.  Силібайдан  -  Ғалихан.  Ғалиханнан  -  Серік, 
Закир. Даулетәліден  -  Базар.  Базардан  -  Ғалым,  Ғұбайдолла.  Ғұбайдолладан  -  Мақсот,  Мүрат.
Балтай
Балтай  (Балта)  Бөкейде,  Қызылорда және  басқа жерде делінеді.  Сырым  ауданының Ақобада  бір  бөлек 
Балталар  қоныстанулы.  Олардан  -  Арыстанғали балалары  бар.
Арыстанғалидан  -  Баянғали.
Қожағұл
Сарыалашадан тарайтын Қожағүл балалары негізінен қазіргі Батыс Қазақстан облысы Сырым ауданының 
шығыс  бетінде  орналасқан.
Терістік  жағы  Тана,  Табын,  шығысында  Бүлдырты  өзенін  жағалай  қоныстанған  Жомарт  алашалар, 
оңтүстік  батысывда  Қарақүнан  тайпаның  балалары  мен,  алаша  Мәлкелердің  жерлерімен  шектеседі.
Түпкі  аталары  Кдлмақ-Жонғар  жаугершілігінен  кейін  Жайықгың  арғы  жағын  жайлаған.  Ол  жерлерге 
Арал теңізінің шығыс жағынан  келулі.  Оны Ақгөбе облысыныд онтүстігінде,  Арал  теңізініц шышсындагы 
Борсық қүмында Аспантай деген жер атауы дәлелдейді. Аспантайдың тарихта болганы, оның жерді қоргауда 
талай  рет жаугершілікті  басынан  өткізуі  күмәнсіз.  Оның батырлығы  жөйлі  әр  түста  түрлі  оңгімслер,  аңыз 
бар.  Жоғарыдағы  Борсық  қүмынан  Матай,  Аспантай  деген  қүмды  жерде  Аспантай  моласы,  сол  оцірціц 
жогарыдагыдай  аталуына  себебі  болған.  Жергілікті  тұрғындар Аспантайдың  кім  екенін  білмейді.
Тағы бір аңызда, Аспантайдың арғы аталары жоғарыда аталғаіщай Арал өңірііще дегснмен Айбас, Атымыс 
балалары  осы  Кржагүлдар  мекендеген  Кдра  қонысы  о  бастан  иемденгені  айтылады.  Оган  долслі  Әзтобс 
Атымыс  балаларының  аталарының  ескіден  келе  жаткан  кдуымы  екенін  айтады.
Әзтөбе  теңіз  бетінен  есептегенде  200  метр  биікте.  Айналасы  ертеректе  Атымыс  кол,  Қоцыр  көл  дсгсн 
көлдермен  көмкерілген,  бүлақ.  Жаман  тамды  басын  осы  Әзтобедсн  алады.  Крңыр  көлдсгі  «Кдуга  батбас» 
бүлагы  ол  заманда  мал  жанға  суаткд  жараған.  Қожағүддьщ  атақты  байы  Лүқпанныц  мын  жылқысы  да 
осыдан  су  ішіп  түрған.  Бүл  күнде  көлде,  бүлақта  жоқ.  Кешпелі  қүмньщ  астывда  калган.  Қожағүлдыи 
Аспантайының Атымыс үрпағы саналатын Әз деген әулие батыр болулы. Әздің батырлығы жонінде аңыздар 
баршылық.  Әз  де  сол  жаугершілік  заманда  соғыста  каза  тауып  осы  төбеге  жерленген.  Тобе  сол  кісініц 
атымен  Әзтөбе  аталған.
Ауылым  Әз төбенің  кырқасында,
Кейде  қар,  кейде жаңбыр бүркдсында,
Мойныңа  ақ білекті  орай  салсам,
Ей,  кдлқам,  сол  білекті  қырқасың  ба,  - деген  әленді айтатын.  Кржагүлдың  баска  балаларыда  ата- 
атаға  бөлініп жалғаса,  қанаттас  қоныстанған.  Жер  аттары  осы  күнге дейін  сактаулы.  Атап  айтканда 
Байкөл,  Ақжолдар,  Сары  көл,  Миялы  төсті,  Кдра  моланы  қоныстанған.
Миялы  Тос жерің  күмайт,  суың салқын,
Қош  сау бол біз  көргенше  қайран  халқым,
Қүмаққа  сыпыра  шыққан,  қүба  талың,
Мақпаддай балауса еді  бауырайың,
Әзтөбе,  жаман тамды тыныс  алып,
Қоңыр  көл,  Сары  көлмен  іднуланып,
Қүлпырып жатырма  екен  ащы  сайым  -  деп,  туған жерді  сагынгаңда,  жср  кздірін  білстін  үрпактары 
естеріне  алады.
Ал,  Манас,  Тоғызақгар Кәдденен қүмды,  Кетен күмын қоныс етсе, Толсгсн, Төлестср Жаман Тамдыны, 
Ащысайды  жайлайды.  Әзтөбенің  бауырын,  Атымыс  көлін  Атымыс  балалары  қоныс  етксн.  І^ітар,  К^яс, 
Ақанайлар  Күйген шағыл,  Крңыр көлді,  Сапар  көлін бастағы,  ортадагы,  аякгагы ауыл  болып орын тепкен. 
Шежіре жинақгаушы біздер,  осы  Кржагүлдың үрпағымыз.  Біздердің аргы аталарымыз  осы жерге  1820-1830 
жылдар  аралығында Жайықгың арғы беті Казталовка ауданы Әжібай деген жерлерден  көшіп келген.  Оның 
тарихын  әкелеріміз талай рет жыр  етіп  айткдндары  елі  есімізде.
Біздердің  ойлағанымыз елдін басынан өткен тарихын  баяндау емес,  бүлдырлатпай,  бүгінгі үрпақтолық

білетін жеті атасына 
шежіресін тиянақтау 
нәтижесінде  онымы:
баяндайды.
Қожағүлдан - Аспантай, Сағындық, Тоғызақ.
Аспантай
Аспантайдан -  Атымыс, Айбас,  Байкөл,  Ақжол,  Байғүтты. 
Атымыс
Аспантайдың  бірінші  баласы  Атымыстан  алты  бала  болган.  Олар:  1.  Жездібай,  2.  Жетен,  3.  Баян,  4. 
Жазықбай, 5. Жақып, 6. Айжарық
1. Жездібайдан - Уәйіс одан Көшер,  Қонкдқ. 2. Жетеннен - Бэлеш, Жұмағали,  Нүралы,  Қүрмаи.  Болештен
-  Дос,  Кәукіш,  Нүрқаш.  Қүрманнан  -  Әбізбай.  3.  Баяннан  -  Нүрмағамбет,  Қүлмағамбет,  Жолмағамбет.  4. 
Жазықбайдан - Бөкенбай, Байбол. Бөкенбайдан - Қожақ. Байболдан - Мырзағали.  Мырзағалидан - Сэндіғали. 
Сәндіғалидан  -  Қайырғали.  5.  Жакыптан  -  Нүғыман,  Нүралы,  Ержан,  Нүржан.  Нүрманнан  -  Азберген, 
Жүмабек,  Жүбандық.  Азбергеннен  -  Мүхамбеткерей.  6.  Айжарықган  -  Көкшелек,  Ералы.  Кекшелектен  - 
Ақмүрза, Досан.  Ераліден -  Баймырза,  Бисенғали.
Айбастан  -  Малдыбай,  Кадцыбай.  Малдыбайдан  -  Қара,  Бабылтай,  Табылтай.  Бабылтайдан  -  Крнак, 
Калдыбайдан  -  Қитар,  Қияс  Төлеген  Төлес  Ақанай
Қитардын  1-ші  әйелінен  -  Жүмыр,  Әйтеке,  Жанас,  Жазық;  2-ші  әйелінен  -  Орак,  Мамай,  Алшағыр. 
Майшағыр.  Қитардыц  баласы  Жүмырдан  -  Жөке,  Қокай,  Бимүхан,  Шоқбар.  Жөкеден  -  Тапай,  Рахмет, 
Қожақмет, Алман,  Шөлеу, Кенжеғали, Оразай. Тапайдан - Жүмағали. Рахметген - Хаби.  Шөлеуден - Макар. 
Кенжеғалидан  Қүтмағамбет.
Бимүханнан  - Жанбулат одан Жанғали  Жанғалидан Айма,  Таким,  Сүндет,  Түйеш,  Бисен.
Қокайдан - Нүрман, Шотай, Ешман, Бекес,  Бекжан.  Нүрманнан - Нүрғали, Арықбай, Ерғали. Нүрғалидан
- Отар. Шотайдан - Әділ, Фазыл, Қафез. Кдфезден Бактыгерей  Ешманнан - Ермек.  Бекестен - Сүюншкали, 
Дүюсенғали,  Кенжеғали.Сүюншқалидан Ғабдыіүл Кдбай Ғабдығүлдан Әбдіғали Әмірғали одан Руслан Аян 
Кабайдан  Самрат Саясат  Кенжеғалидан  Қүтмағанбет  Шоқбардан  -  Ахмет,  Ахат,  Бидай  Ізтелеу
Қитардың  екінші  баласы  Әйтекеден  -  Жақсылық,  Акмалы,  Шынғыс.  Жақсылықган  -  Әлқам,  Куан, 
Бисен,  Нүғман,  Ораз,  Кенже.  Әлқамнан  -  Есенғали  одан  Кдзым.  Шынғыстан  -  Ақмамбет  одан  -  Қүспан 
одан - Жааүзақ. Қуаннан - Нүрмүхамбет, Қүлмүханбет. Нүрмүхамбегген - Ғайсағали,  Мусагали.  Ғайсағалидан
-  Бақытжан,  Бауыржан,  Қайыржан.  Бақытжаннан  -  Әскербек,  Әлібек.  Бауыржаннан  -  Алтынбек. 
Кдйыржаннан - Жансүлтан.  Мусағалидан - Арман.  Нугыманнан - Ержан. Шынғыстан -  Акдоагамбет, Ақкали, 
Қүспан.  Ақмағамбсттен  -  Жанүзақ.  Жанүзақган  -  Қажымүрат,  Қажығали,  Кддырғали.  Қүлмүханбеттеи  - 
Жолдығали, Талапқали. Жолдағалидан  - Шайхы,  Марат,  Мүқгар.
Қитардыц үшінші  баласы Жанастан  -  Кдрмен  одан  -  Тастанбек одан  -  Искақ.
Қитардың төртінші баласы  Жазыкган  - Тілеу,  Қабақ,  Лүкдан.  Тілеуден  -  Оспан  одан Жүбатыр,  Қүбаш. 
Кабактан  - Даулеткдли,  Меке,  Муса. Лүқпаннан - Темірғали,  Әмірғали,  Қүмарғали.  Темірғалидан -  Кәрім, 
Кддыр, Сапи.
Қитардың бесінші баласы Орақган -  Едрес,  Хасан.  Едрестен Каукілдек одан Твлеу.  Хасаннан -  Ниғмет, 
Баяу.  Ниғметген  -  Шөріп.  Баяудан  -  Нүрмүхан.
Қитардың алтыншы баласы  Мамайдан -  Жәпір.
Қитардың жетінші баласы Алшағырдан - Бижан, Аманғали, Молдағали, Жари, Түри. Бижаннан - Бәстен. 
Молдағалидан - Есенаман. Жаридан  - Телеү  одан  Оқас,  Елемес.Түриден  Нүржан  Нүржаннан  Иқсан одан 
Төлеген
Қитардыц сегізінші  баласы  Майшағырдан  -  Сағындық одан  Сәрсен.
Калдыбайдың  екінші  баласы  Қиястан  -  Бейс  одан  Исәлі,  Түркбенбай,  Атбай,  Дабыл.  Исәлідея 
Жүмабарыс  одан  Қожақ.  Түркбенбайдан  - Ділім,  Шәкір,  Сары.  Атбайдан -  Мүкан одан Амандаулет.
Калдыбайдын, үшінші баласы Акднайдың -  1-ші  әйелінен  Байғазы,  Бағыс,  Мүхамбет; Акднайдьш,  2-ші 
ойелінен - Жанғазы,  Жақып,  Бүланай.
Байғазыдан  -  Кауаш,  Ахмет.  Кауаштан  -  Жүсуп,  Даулет.  Жүсуггган  -  Сары,  Қүспан,  Қүмар.  Сарыдан - 
Хабаш одан Сағынғали.  Қүспаннан -  Сәрсенғали(Сәріс)  одан Тойған,  Кайырғали.  Қайырғалидан  - Тілек.
Айбас
Кңяс
Аканай

Ахметтен  Бакредден,  Хайр  одан Анас одан Жарас,  Серік.  Бекаредденен  -  Баедин.  Сағынғалидан  -  Серік, 
Бибигүл,  Сәкен.  Серіктен -  Асқар.  Сәкеннен -  Сұлтан.
Бағыстан  -  Көпеш,  Карибжан,  Әбілғазы.  Көпештен  -  Арықбай,  Жайлы,  Қалпак,  Атакпсл.  Ғазсз. 
Арықбайдан - Молдағали одан Шоқан. Ғазезден - Хаби. Карибжаннан - Даулет, Ғиззат. Даулетгсн - Термези, 
Торжіман.  Термезиден  -  Мутиғолла  одан  -  Хамидолла,  Мәлік.  Торжімашіан  -  Хайрош,  Зоуре.  Ғиззаттан  - 
Айтқали. Мүхамбеттен - Жұмағазы,  Қүрманғали, Кенжеғазы, Көнкіш. Жүмағазыдан - Бисенғали одан Ислям. 
Қүрманғалидан  -  Жүма,  Ғабдрахман,  Камемолла.  Мүсадан  -  Иса.  Кенжеғазьщап  -  Әмір,  Сары.  Әмірден  - 
Хайдар одан Болат.  Сарыдан -  Ғабдел.
Әбілғазыдан - Махмет,  Сахмет, Ошым,  Кдлмақ,  Кдмаш. Махметтен - Денгіз, Макар.  Ошымнан - Аруман, 
одан  -  Қапа.  Қалмакган  -  Қауқар.  Қамаштан  -  Айтжан,  Қапез.
Төлеген
Кдлдыбайдың  тертінші  баласы  Төлегеннен  -  Түркі,  Баймүқаш.  Түркіден  -  Боршы,  Ақшал,  Жақсы. 
Боршыдан  -  Нүршы,  Заршы.  Нүршыдан  -  Досан,  Қазеке  одан  Сағидолла.  Заршыдан  - Айтмүхамбет  (Қара 
бала)  одан  Рамазан,  Шәріп,  Дэрібай,  Жэмөнбай,  Сапарғали,  Юсуп.  Рамазаннан  -  Жэдігер,  Сағидолла, 
Самиғолла,  Жағпар.  Жөдігерден  -  Вячислав,  Игорь.  Сағвдолладан  -  Роман.  Шөріптен  -  Отар,  Жалғаспай, 
Қисап.  Дәрібайдан  -  Қайрат,  Азамат.  Жәмөнбайдан  -  Марат,  Самат,  Сағит.  Юсутгган  -  Олег,  Андрей.
Ақшалдан  -  Отеген,  Бижан,  Бралі,  Оташ.  Браліден  -  Pan  одан  Мақсот,  Есмағүл,  Болат.  Оташтан  - 
Бортем,  Хали,  Жандыбай.Бортештен  -  Тлянбай.  Хамиттен  -  Сансызбай,  Тынымбай.
Баймүқаштан  -  Кщжан,  Жүрекен,  Тасболат,  Ақболат,  Тайғара.  Қатжаннан  -  Алмүхамбет  одан  Есім, 
Қажбан,  Айтан.  Жүрекеннен  -  Жүбанияз одан  Кддеш, Донентай,  Қабдықүл.  Қабдештен  -  Рамазан,  Батыр, 
Кдйырғали. Қабдықүлдан - Аманғали, Естай, Сарсенғали. Тасболаттан - Жалман, Жүмағүл,  Қосмағүл,  Қажи, 
Сейтахмет (Қошқар), Жүмасейіт (Блас), Хасан. Жоламаннан - Ниғмет. Жүмағүлдан - Ғабдолла.  Қосмағүлдан
-  Макар.  Кджиден  -  Рахымжан,  Ғалымжан,  Сабыржан.  Ссйітахметтен  -  Какімжан,  Даулет.  Какімжаннан  - 
Анжан,  Бақытжан.  Даулеттен  -  Мүхит,  Ақжан.  Жүмасейттен  -  Темірхан,  Омірхан.  Темірханнан  -  Ержан, 
Ерлан  одан  -  Хантемір.  Омірханнан  -  Сейіт.  Хасаннан  -  Нүрлан,  Ерлан.
Ақболаттан  -  Жүбандық  одан  Қүби,  Үзақбай,  Сүлтан,  Мүхамбетсапа  (Теке),  Ислям,  Ақьіл,  Раушан, 
Тән Қүбидан - Қүтги. Қүггидан - Ғүсман, Аскар Болғанай. Ғүсманнан - Арман. Үзақбайдан - Хасан. Хасаннан
-  Батырхан.  Сүлтаннан  -  Күля,  Қанзия,  Үлмекен,  Мүзим,  Әмина.  Мүхамбетсападан  -  Аманбай,  Үлдай, 
Ақзила, Үлжан, Айжан,  Сара,  Қайрат. Аманбайдан -  Ерлан.  Ислямнан - Жолдыбай одан  Қүсайын,  Мүхтар, 
Лейля,  Саида, Майра.
Төлес
Кдлдыбайдың  бесінші  баласы  Төлестен  -  Жасмүхаш,  Дүйсе,  Мынбай  ,  Мухамбет.
Жасмүхаштан - Сармүхаш, Кенжебай. Сармүхаштан - Қьілыш,  Беккдли.  Кенжсбайдан -Түрымтай,  Кошск. 
Түрымтайдан  -  Қарабала,  Тілеуғали,  Қажым.  Кджым  Кошеков Үлы  Отан  соғысында  ерлікпен  козге  түсті. 
Соғысқа дейін  белгілі  өдебиетші,  ңСоциалистық  Қазакстанц  газетінде  журналист  болған.  Кошек  Кожагүл 
балаларының ішіндегі созге үста әрқашанда үтып сойдейтіп қуақы адам болыпты.  Кджымга сол жагы ықпал 
еткен  шығар.  Жас  кезінен елде жеңгелеріне жиын  топта  олең  шығаратын  дейді  коз  коргепдер.
Барсаң  сөлем айта  бар,
Ардақгы  женгем  Маржанға 
Санамаймын  оны  арзанға 
Көздекеймын ас  береді
Анда сонда барғанда.  - деп ағасы Төлеуғалидың  өйелі  Маржанға  өлең  шығарған.  Кейбір салақ 
жеңгелеріне:
Ожауменен  ит  соқкдн
Қакдағына бит сыккдн  - деп қалжындап жүретін.
Жүмысқа жастайынан араласты.  Ілкі кезде ауыл кеңесінде хатшы болды.  Сол жүмыста жүргенде  немере 
ағасы  Ержан  әйелі  Тәтейден  айырылғысы  келеді.  Олар  өзара  ренжісіп  Кджымға  шағым  береді.  Кджым 
оларды айырылмавдар деп үгіттейді,  бірақ олар  көнбейді.  Сонда  ол  екеуіне  мынадай  қолхат береді:
Атырошка  Матырошкі 
Қонаққа  сойған  қотыр  ешкі 
Ержан менен  Тәтайға 
Айырылмауға  берілген 
Мынау  подписка - деп айтқан.
Олай  деп  айтқаны  бір  жағы  үгіті  болса,  екінші  жагы  күлдіргі  үшін  екен.  Омірдіц  оған  берген  еншісі 
тым  қысқа  екен  Есіл  ер  басына  түскен  ауыр  күнге  дүшар  болды.  Сол  ауыр  кезевде  кеудесін  жау  огына 
төсеп, елінің бостаңдығы жольщца қүрбан болды. Әлі күнге дейін түған жерінде майдангер  досы Сағынғали 
Сейітовтың,  Кджымның:  “Бір кддамда шегінбе,  әдет жоқ ондай бізде тегище”  - деген  сезі  моңгі  ескерткіш 
болы п
 қалды.

Төлестің екінші баласы Дұйседен  - Абдырак,  Күлекеш,  Сарғойшы,  Байшенке,  Байшснс 
Абдырақган  -  Балабай,  Нүрпеке,  Шоқпыт,  Бозымбет.
Күлыкештен  -  Мүса,  Рамазан.  Мүсадан  -  Әпи одан Әмірхан,  Ауылхан,  Закария.
Сарғойшыдан - Хаби.
Мыңбайдан  -  Иманәлі,  Сүюнғали  одан  -  Батырғали,  Султанғали,  Үмбет,  Қойшы.  Султанғалидан  - 
Жаңаберген  (Жанқой)  одан  Колман.  К^ишаннан  -  Сабыр,  Қабыл.  Сабырдан  -  Тимур.  Батырғалидан  - 
Жүбанияз,  Ернияз,  Қожанияз.
Төлестің  кенже  баласы  Мүханбеттен  -  Досаклй,  Куаныш,  Бүзаубақ,  Жобаныш.  Досакайдан  -  Қосан, 
Көптілеу.  Қосаннаң -  Жүмабай. Жүмабайдан  - Амангали,  Иманғали,  Рахимғали,  Темірғали.  .Аманғалвдаң
-  Сисенғали,  Кдцес,  Кэрыш,  Кәрім.  Рақымғалвдаң  - Тәріпперген.  Темірғалидаң  -  Жәкім.
Байкөл
Аспантайдың үшінші баласы Байкөлден - Крсалы,  Сүтәлі,  Басар,  Серім,  Сүғалы (Кдрамырза),  Сүгхрәлі. 
Крсалыдан - Қыдыролі, Бегалі, Бірәлі, Берікхдли. Қыдырәліден - Айдарәлі, Айдынғали, Несіпкали^ Бегаліден
- Ескдли,  Есәлі,  Ескдбыл.  Ескабылдан  - Сағындық.  Сағындықган -  Бисенғали.  Бисенғалидан  -  Сисенғали, 
Жақсығали,  Марат,  Серік,  Мүхтар,  Мақамбет,  Исатай.  Жақсығалидан  -  Жандос,  Еркебүлан.  Марагган  - 
Жамбыл.
Бсріккалидан - Аймақ,  Зүлқаш. Бірәліден - Мүратәлі, Сырәлі,  Көшкенғали.  Көшкенғалидан -  Оразғали, 
Сары, Бисекен.
Сүтеліден -  Кдналы,  Науша.  Басардан  -  Өтәлі, Даулет,  Кенжеғали.  Өтәліден  -  Сүйінғали,  Мамбеткали. 
Даулеттен -  Сапар,  Сүлтанғали, Жүсіпқали.  Сапардан - Аяпқали,  Әбу.
Серімнен - Тапал, Ашығали. Тапалдан  -  Мырзабек,  Байбол, Тасболат.  Мырзабектен  - Үмітәлі,  Кенкіш, 
Әбдел,  Рақыш.  Рақыштан  -  Ғүмар.  Әбделден  -  Зинолла,  Ораз.  Үмбетәліден  -  Қалкеш,  Сары,  Әкімәлі, 
Мағзом, Айткали,  Кенжеғали.  Кенжеғалидан -  Хамза.  Хамзадан  -  Ғаббас.
Көкіштен  -  Қиқы.
Сүғалыдаң (Кдеамырзадан)  - Сөгәлі. Сөгәліден - Доскдзы. Досқазыдан - Ғабдрах,  Қүрман,  Қүбай, Хаби. 
Сүгірәліден  - Жүмағали,  Мырзағали,  Сүлтанғали.
Ақжол
Ақжолдың  аздаған  тарихы  бар.  Жоғарыда Аспантай  батыр  болған  дедік.  Осы  Аспантай  бір  барымта  - 
айкас  шабуыл  кезінде  қалмақгың  қызын  әйел  үстіне  әменгерлікке  алады.  Оның  аяғы  ауыр  болып,  бала 
туады.  Әйелді  баланы  туғанша  қашып  кетпеу  үшін  бақылауда  үстаған  екен.  Аспантай  жас  туған  баланың 
атыи  жолым  ақ болды  деп Ақжол  қояды.  Әйел  енді  мүсылман  болды  деп  бала туғаннан  кейін  бостандық 
ретіпде  бақылаусыз  жүреді.  Бірақ  көп  кешікпей  ақ,  бір  түнде  белдеуде  байлауда  түрған  бір  малшыньщ 
байталына мініп кдшып кетеді. Ақжолды осы түста көрген Байкөл мен бірге Аспантайдың бәйбішесі емізіп 
екеуін  егіз баладай өсіреді.
Сол себепті  Байкөл, Ақжол  ағайынды депте  өңгімелейді.
Ақжолдан  -  Жанқожа,  Өмірқожа,  Айтқожа,  Батырқожа,  Қыдырқожа,  Кенжеқожалар  туады.
Омірқожадан  -  Сабыр,  Скендір.  Уалиден  -  Балқия,  Жақия.  Айтқожадан  -  Шымыр,  Тінәлі,  Шынәлі, 
Кенжәлі.  ИІымырдан  -  Ескали.  Есқалидан  -  Шәңгерей.  Тінәліден  -  Ермекқали.  Шынәліден  -  Аманғали, 
Есенғали,  Куанышқали.  Куанышкэлидан - Байдеу.
Батырқожадан  -  (Тікіл  атанулы  себебі кырқынан  шықкднда қолға,  алақанға үстағанда аяғын тік басып 
түрған  екен,  содан  Тікіл  деп  атаған)  -  Ж акдп,  Сауан,  Мырзалы,  Жүсіпқали,  Мырзағали.  Жақыптан  - 
Ақметкдли, Алдаберген,  Аталық,  Кенжегара,  Смаялы.  Алдабертеннен  -  Каналы.  Қаналынын  1  әйелінен  - 
Айдар,  Ислям  (Хабау),  2  әйелінен  -  Молдаш.  Ислямнан  -  Серік.  Серіктен  -  Ерік.  Молдаштан  -  Гилаж, 
Ғиният, Саламат. Гилаждан - Талғат, Мүрат, Мирболат.  Ғиниягган - Ерлан.  Саламаттан - Асылбек, Әділбек.
Майдангер  Молдаш тілге тиек етуге түратын азамат.  Ол тек Батыс К^зақстан емес Республикаға белгілі 
тарландардың кдй-қасыменде  қатар  қойып,  колхоз өндірісін дамытуға  белсенді қатынасқанын айту дурыс 
болады.  Қазақ Республикасының Жоғарғы Кеңесінде депутат болды. Оның есімі өзі еңбек еткен колхоздағы 
орта  меюгепке  берілді.
Аталықган  -  Көрпеш.  Көрпештен  -  Майдан.  Майданнан  -  Әліби,  Сатыбалды.  Сауаннан  -  Өтелген. 
Өтелгеннен  -  Жүмағүл.  Есбосы,  Бекбосын.  Мырзалыдан  -  Теміржан, Дауқара,  Байғонақ.
Даукара - Орынбор, Ақгөбе,  Шымкент, Алматы аймақгарында жауапты - басшы жүмыстарын аткдрады. 
Жазықсыз  зөбір  көреді.  Оны  көзі  көргендер  әлі  күнге  дейін  жүрегінде  сактайды.  Оның  адамға  деген 
кдмқорлығы  мол  еді.  Сүлтансиықгың  баласымын  дегенге  қол  үшын  беруге  даяр  адамның  бірі  еді  осы 
Даукдра.
Жүсіпкдлидан - Какімжан. Какімжаннаи - Төлеу. Мырзағалвдан - Әміржан. Әміржаннан - Мүхамбеткзли,
138

Сейіткали.  Мүхамбетқалидан  ~  Сапарғали,  Сырлыбай,  Мерхат,  Меркеайдар.  Мүхамбеткэлиев  Сырлыбай 
Жымпыйты,  Қаратөбе  аудандарында  ұзақ  жылдары  партия,  комсомол,  совет,  шаруашылық  басқару 
қызметтерінде  басқарушы  болып  қызмет  атқарды,  майдангер,  көптеген  ордендер  медальдармен 
марапатталған,  осы  кітаптың  авторларыньщ  бірі.  Сырлыбайдан  -  Дидар,  Еділ  (ауыл  шаруашылык. 
ғылымдарының  кандидаты),  Сейіл  (ішкі  істер  полковнигі),  Есіл,  Ербол.  Еділден  -  Мейіржан.  Сейілден  - 
Әскербек.  Есілден  - Аян,  Нүрлан.  Ерболдан  -  Сырым.
Сейітқалидан  -  Ғаділгерей.  Ғаділгерейден  -  Мұратбек,  Ғаділбек,  Жүмабек.  Мүратбектен  -  Қадірбек.
Қыдырқожадан - Сулеймен,  Ибрай.  Ибрайдан - Қосаяқ,  Қоныс,  Ботақара, Талқы.  Қосаяқтаа - Аяпқали. 
Аяпқалидан -  Сағидолла.
Кенжеқожадан  -  Ахметжан,  Мүнжас.  Мүнжастап  -  Зинолла
Жеті атаны айыру осы Ақжол атаны ажыратудан толык көруге болады. Бүл барлық Қожагүлдарға қатынасы 
бар  деген  үғым  береді.  Оны  былай  кыскдша  айырады  -  Сырлыбайдың  окесі  Мүхамбсткали,  оның  экесі 
Әміржан. Ол Мырзағалидан. Мырзағали Батырқожадан. Батырқожа Ақжолдан. Ақжол Аспантайдан.  Аспантай 
Сырлыбайға жетінші ата. Әр атаға 30 жылдан есептегеңце 210 жыл.  Осы 210 жылды  1998 жылдан шығарғанда 
Аспантай  1700  жыддарда  тарихта  болған  адам  екендігі даусыз.  Бүл  шежіренің  тарихи  дерекке  сай  келетін 
көрсетеді.
Байгүтты
Аспантайдың  бесінші  баласы  Байғүттыдан  -  Қоштал,  Бүрма.  Қошталдан  -  Қүрмаш  одан  Түрғанбай. 
Бүрмадан  -  Оразалы  одан  Нүрмаш.
Сағындық
Қожағүлдың  екінші  баласы  Сағындықтан  -  Манас  одан  Әлібек,  Қазбек,  Қойшы,  Мотен,  Пүсырман. 
Әлібек
Әлібектен  -  Жаманке,  Топай,  Бақгыбай,  Жақсылық.
Жаманкеден  -  Айшуақ,  Байшурек,  Бадырақ.  Айшуақган  -  Мухамбетолі,  Үсенолі,  Асанолі,  Нысаполі, 
Арыстанәлі, Жанарыстан,  Байырыстан.  Мухамбетәліден - Әлмырза, Әлмухан,  Кдожан,  Рақым. Әлмырзадан
-  Бекжан,  Бисен.  Бекжаннан  -  Кдйыржан.  Қаржаудан  -  Қүбай.  Үссноліден  -  Тореш,  Әбіл,  Мақи,  Здікдн, 
Жаймухан.  Төрештен  -  Рамазан,  Өзеріп. Асанәліден  -  Жүбапәлі.  Жанарыстаннаң  -  Ораз.  Байарыстаннац - 
Жанүзақ. Жанүзақган - Демеу.  Байшоректен - Нурахан,  Сейдолі.  Нураханнан  - Сақьіп,  Қүсайыи.  Сақыптан
-  Біләл,  Ғабден,  Сүлтан.  Білэлден  -  Абдірахман,  Солім.  Солімнсн  -  Мүрат,  Ғалымжан,  Муса,  Кенжетай. 
Мураттан  -  Ержан,  Еркін.  Мусадан  -  Бауыржан.  Ғалымжаинан  -  Нуржаи,  Бскжан.  Ссйдолідсн  -  Мухат, 
Әміре,  Хасан,  Мухаттан  - Хамидолла.  Хамидолладан  - Жаулыбай.  Жаулыбайдаи - Абай,  Жабай.  Әмірсдсп  - 
Ортар. Хасаннан - Фазыл,  Юлдаш, Тожі. Тәжідеи -  Модор, Мақсот, Серік. Фазылдан  - Файзолла,  Идиатолла, 
Тсмірғали.
Топайдан  -  Шоқан,  Ораз.  Шоқаннан  -  Қорғанбай  одан  Стамғазы,  Именгазы.  Стамгазыдап  -  Ксреш, 
Сүлтангерей.  Иманғазыдан  -  Файзодла.
Бақгыбайдан  -  Шадиар,  Данияр,  Жанабай.  Шадиярдан  -  Ескдли  одан  Жанбыр,  Жэңгір.  Жанбырдан  - 
Сартай.  Жәңгірден  -  Мағау,  Мағал.  Жанабайдан  -  Байділда,  Мынділдә,  Байбатыр,  Жүбатыр,  Жүбаталы. 
Байділдадан  -  Алғали,  Боранғали,  Әмірғали.  Мывділдодан  -  Шөріп,  Әліп.  Шөріптен  -  Даулетқали. 
Байбатырдан - Жүмағали, Қүмаш. Жүмағалидан - Ғүбайдолла, Ғүмар. Ғүбайдолладан - Толеғүс одан Толегсн, 
Сансызбай,  Мақсот, Уәлихан,  Махмет. Жүбатырдан - Теміртай, Темірхан,  Қоцырбай.  Жүбаталыдан  -  Хаби. 
Жақсылықган  -  Бейгімбет,  Биаман,  Есенаман,  Шойтас.  Бейгімбеттен  -  Сапаралы,  Атғали,  Хамза,  Жоныс. 
Сапаралыдан  -  Салық,  Зүлкдш.  Салықган  -  Ахмаш.  Хамзадан  -  Қажым  одан  Мүрат.  Жоныстан  -  Ғабден. 
Биаманнан  -  Исмағүл  одан  Хайролла.  Есенаманнан  -  Қожампаз  одан  Мүстахаден,  Даулетьяр,  Маулет. 
Мүстахаденнен  -  Дюсенбай.  Маулеттен  -  Хамидолла.  Шойтастан  -  Қожахмет,  Қали.  Қожахметтен  - 
Әбдельмүхан.
Қазбек
Қазбектен  -  Бисембі,  Бейбіт,  Сарқүл.
Бисембіден  -  Мыңжасар  одан  Куан,  Жәкеш,  Кду,  Жолды,  Таубай.  Кушшан  -  Мендіғали,  Уразғали, 
Олжабай.  Мендіғалидан -  Мағзом одан Жүма,  Сапар,  Кддыр. Жөкештен  -  Кдтым  одан  Ғайнолла.  Кдудан  - 
Жаскдли.
Бейбіттен  -  Утепберген,  Қоағалы.  Утепбергеішсп  -  Утсғүл,  Жолел,  Хакімжан,  Ғилат,  Жамсд,  Машіап. 
Утеғүлдан  -  Айімүхамбет  одан  ІІІайхым.  Ғилаттан -  Хүсайьш.  Машіаптан  -  Нағи.  Жолслдсн  -  Солімгерсй, 
Ғалымгерей,  Аманғали,  Дюсенғали,  Кенжеғали,  Кдлгау.
Сарқүлдан  -  Утеш  Қосак.  Утештен  -  Сүлтаналы,  Көшеголі,  Утсбөлі,  Бисксш,  Айдаралы,  Жүбан. 
Көшегәліден -  Есмүхамбет,  Мақи одан Ғабдолла,  Кдленен.  Бискештен  -  Салихан одап  Хамия.  Жүбаштан  - 
Мәу одан  Есет  Қосақган  -  Есәлі, Дюсөлі,  Наурызелі,  Уразалі,  Мейрөлі,  Ақмалы.  Дюсаліден  -  Шайдолла, 
Ғабдолда  Наурызәліден  -  Төлеуіали.  Уразаліден  -  Хасан  одан  Сүлей  одан  Мырзағали,  Ғалымжан,  Закей.

Мейрәліден -  Мүхит,  Сүндет.
Бекейлік -  Қожағүл,  Төлеш Таскалиүлы  Кдзбек аталықгы  былаи  таратады.
Кдзбек шаруалы  адам  болған.  Көп  әйел  алған деседі.  Бірінші  әйелінен  8  бала,  екііпш  әйелінен  4  бала 
болған.  Бірінші  әйелінен:
Жанбыршы,  Еркебай,  Омар,  Аубекер,  Есмаганбет,  Наурызәлі,  Саііхадан,  Курет.  Екшші  әиелінен  - 
Кднаткали,  Шошақ,  Шәріп,  Сәрсенәлі.
Жаңбыршыдан  -  Арыстан.  Арыстаннан  -  Зейнолла,  Зейнолладан  -  Кдзиолла,  Ғалибек.  Кдзиолладан  - 
Аділбек,  Ғалибек.
Еркебайдан - Егізбай. Егізбайдан - Төлеш. Төлештен - Таскали, Әмірхан, Кдзихан^ Таскалидан - Муратхан, 
Асылхан.  Муратханнан  - Аралбек,  Райымбек.  Асылханнан  -  Аслан,  Нуржаисан,  Ержаисан.
Әмірханнан  -  Талғат,  Талғаттан  - Акжайсан,  Нүрбол.
Омардан  -  Дүйсеғали,  Қожан,  Жайсанғали,  Шаяхмет.  Дүйсеғалидан  -  Натолла.  Натолладан  -  Талғат, 
Мират.  Талғаттан  -  Лауаз.  Миратган  -  Мирас.  Қожаннан  -  Аскар,  Аскардан  -  Кдйырболат,  һсенЬолат. 
Шаяхметтен - Газиз,  Қапай.  Газизден - Жәдігер.
Есмағамбетген -  Сундет,  Сундеттен  - Әбілхата, Әбілхас.  Әбілхатадан  - Абат,  Әлібек.  Әбілхастан  - Дулат, 
Мират.  Аубекерден  -  Жайрош,  Сейткали.  Наурызәліден  -  Абекеш,  Габит.  Абекештен  -  Болат,  Мурат. 
Болаттан  -  Самат,  Кднат,  Юнат,  Мураттан  -  Кдзи,  Қазбск,  Қалдыбск.  Сайхаденнен  -  Аман,  Аманнан  - 
Марат,  Мәлік.  Мараттан  -  Бауыржан,  Ерлан.  Куреттен  -  Султанғали,  Султанғалидан  -  Сағынғали, 
Сағынғалидан  -Ербегіс. Жанаткалидан  - Әбдір.  Әддірден  -  Турақбай,  Тлеккабыл.  Туракбайдан -  Турды  ек, 
Айбек,  Асылбек.  Турдыбектен  -  Рысбек.  Тілеккабылдан  -  Сағындық,  Нүрғали.  Шошақтан  -  Түимеш. 
Туймештен  -Шәкен,  Танат.  Шәкеннен  -  Андрей.  Танаттан  -  Сембай,  Сембайдан  -Есенболат,  Есентаи. 
Шәріптен - Рахым, Капез, Хамит,  Каби, Хамза. Әмірхан. Рахымнаи - Сунғат.  Капезден -  Кджыхан, Темірхан, 
Мендіхан.  Қажыханнан  -  Абухан,  Сейілхан,  Нурлыхан,  Болатхан,  Омірхан.  Темірханнан  -  Жанторе. 
Мендіханнан  - Серікбай,  Берікбай,  Есматхан,  Мерхан,  Каби.  Хамзадан -  Нурболат, Айболат.  Нурболаттан
-  Есенболат,  Жанболат,  Кдйырболат,  Өмірболат,  Оралбай.
Есболаттан  -  Кдйыржан,  Бауыржан.
Сәрсенғалидан  -  Кджығали,  Рахым,  Кенжегали.  Кджығалидан  -Ғаппар,  Естай,  Есмырза,  Бекмырза. 
Рақымнан - Мүкдс, Беғали. Кенжеғалидан - Ерес, Есенток. Ерестен - Жанарбек, Айдарбек, Жанібек, Заманбек.
Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Қазақ филологиясы кафедрасы
dmdocuments -> Айса байтабынов эпик жыршы
dmdocuments -> Көпбаева М. Р. ф.ғ. к., М. Әуезов атындағы Оңтүстік
dmdocuments -> Н. С. Тілеуханов
dmdocuments -> Т.ӘЛімқҰловтың «Қараой» ӘҢгімесіндегі махамбет тұЛҒасы акбулатова С. Б
dmdocuments -> Батыс қазақстандық КҮй дәСТҮрін әлемге мойындатқан қҰрманғазы рухы с. Ә. Күзембай
dmdocuments -> Кафедрасының отырысы шешімімен бекітілген. Педагогикалық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған. Орал, 2011

жүктеу 27.6 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   48
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет