Мүхамбетқалиев С., Ахметов К.Ғ, Ғабдуллин Х. А. Байүлы мен Жетіру және Төре, Төлеңгітжүктеу 27.6 Kb.
Pdf просмотр
бет23/48
Дата08.01.2017
өлшемі27.6 Kb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   48

128

Айтпайдан  -  Ділмағанбет,  Бекіш.  Ділмағанбеттен  -  Бөштен,  одан  -Хамза,  Нұрсапа,  Мухтар,  К^іуыс. 
Хамзадан  -  Науша,  Төрсек,  Түяқ.  Наушадан  -  Бектүр.  Нүрсападан  -  Мүрсәлім,  Мәсой.  Мүрсолімпеп  - 
Сәрке.  Мәсейден  -  Сәлімгерей.
Айтқүлдан  -  Кдли, Жарман.  Қалидан -  Сағындық,  Есіркеп,  Мүсір.  Сағывдықган -  Мүқанөлі. 
Жарманнан  -  Бәйдіш,  Қабыш.
Кдрттан - Дәрмен,  Қапай, Ажмолда,  одан - Жүмақазы, Жүмабай, Жаңғазы,  Есказы,  Қитар. Жүмабайдан
-  Төлеуіш,  Қуанышқали,  Ескали.  Әбілхалықган  -  Нүрман,  одан-  Зүлқарнай,  Оразай,  Бүланай,  Сатқан. 
Зүлқарнайдан -  Ешақай, Дошақай.
Кененбайдан  -  Нүрмақ,  Рахметолла, Атолла,  Жүмәз.  Нүрмақтан  -К^пиз,  Ғайса,  Темсш,  Шокір,  Насыр. 
Қапизден - Сүйеш.  Ғайсадан - Ысқақ. Темештен - Бокей, Марат. Рахметолладан - Бошар, Дүйсен. Атолладан
-  Шамар,  Қайпіш,  Зайніш.  Шамардан  - Амангелді.
Мөнейден -  Исеберген,  Собак,  Шолкіш,  Еспан.  Исебергеннен -Жәміш,  Мүптақ,  Ноқаш,  Сиық,  Тореш, 
одан  -  Ықылас.  Жәміштен  -Қонақбай,  Кешек,  Мырзағали.  Қонақбайдан  -  Молдаш,  Әлбет.  Кошектен  - 
Идиат,  Нығмет.  Мүптакган  -  Бектүрсын.  Ноқаштан  -  Шайман,  одан  -Қуандық,  Ғылым.  Куандықган  - 
Жақия.  Сиықган  - Жаманғара,  Акылбск,  Түралы.  Жаманқарадан  -  Қылыш,  одан  -  Өзбек.
Собакган  -  Шеден,  Қамек,  Кеңжеғүл,  одан  -  Жүбан,  одан  -  Есбол,  Максим.  Шеденнен  -  Кддырқүл, 
Жақсығүл.  Қамекген  -  Жүмыс,  Тақаш,  Куандық.
Шөлкіштен  -  Қожыр,  одан  -  Абдрах,  Абол,  Қалмолда,  Балмолда,  Ақмолда.  Абдрахтан  -  Қабыл,  Әбіл, 
Захар,  Макар,  Шалаш,  Ехсан,  Сырым,  Нүрым.  Қабылдан -  Байдош,  Бақытжан.  Шалаштан -  Көбес,  Токсс. 
Әбілден -  Комек.  Захардан - Жанболат.  Балмолдадан  -  Шангерей. Акмолдадан  -Қүсайын,  Шапен,  Шэңгіл.
Еспаннан  -  Мүқажан,  Жорты,  Сабыр,  одан  -  Әмір,  Кддір,  Садан,  Нөден.  Әмірден  -  Сейтқали,  Самат, 
одан  -  Амантай.  Мүқажаннан  -  Бірән,  ІПінәлі,  Қыдыр,  Түрақ,  Нүрәлі, Ашық.  Біролідсн  -  Әсет.  Шінолідеп
-  Айдын,  Шамск.  Түрақган  -  Жүмабай.  Ашықган  -  Мазан  одан  -  Бақытжап,  Айтжан.  Жортыдан  -  Әкіш, 
одан  -  Қүрман.
Өтегеннен  -  Кенжәлі,  Менделі,  Қожахмет,  Нсанбай,  Оразақай,  Балдос,  Анес.
Кенжәліден - Жапық, Қаден,  Кдйыр, одан - Даниил, Жангелі, К^йдар,  Зүлкарнай,  Илияс, одаи -  Мақсот. 
Даниялдан  -  Боқан.  Жапыктан  -  Салық,  Шәріп,  Садцық,  Шарафуден,  Салахиден.
Мендәліден  -  Нүрман,  одан  -  Сары,  Қабен,  одан  -  Батыр,  одан  -Түяқ.
Қожахмегген  -  Ғайса,  Қосан,  Қүсайын,  Ғаббас,  Ғай,  Садап,  Ошақан,  одан  -  Рауф,  Рамазан,  Оразбай. 
Қосаннан  -  Ғабдолла,  Ғендолла,  Қинак.
Нысанбайдан  -  Әбілсағит,  Жүмағали,  одан  -  Әмір.  Әбілсағиттан  -Әбдірахман.  Оразбайдан  -  Пішон. 
Қораздан  -  Бектібай,  Мендібай,  Оңқай,  Қондыбай,  Қүттыбай.
Бектібайдан  -  Аймырза,  Бимырза,  Жанмырза.  Аймырзадан  -  Сахыра.  Бимырзадан  -  Ғүмар,  Әубәкір. 
Жанмырзадан - Сүлтанғали, одан -Мүхамбетжан, Салық, Көрім. Мүхамбстжаігнан - Ғабдінасыр. Мсішібайдан
-  Байәлі,  одан  -  Кдрадала,  Піштай, Машекен.  Карадаладан -  Есказы, Ақмүкан,  одан  - Амантай.  Піштайдан
-  Нәдірбек,  Атош,  Қадір,  Машекеннен  -  Ахметбек,  Жүсіпбек,  Арыстанбек.  Ахметбектен  -  Махамбст, 
Шернияз, Марат.  Оңқайдан - Ноғай, одан - Шомбак, Бекжан. Шомбактан - Бижан, Мухтар, Бәжоқ, Моцгүр. 
Бижаннан -  Бөктігүл,  Едрес.  Бөктіғүлдан  -  Есім,  Есенғали.  Едрестен -  Жүсіп,  Исқак,  Божоқтан  -  Ерболат. 
Мөңгүрден -  Өтеп,  Сағынғали.
Қоңдыбайдан  -  Боранбай,  Түрікпенбай,  Биязқай,  Телеген,  одан  -Үмбет,  одан  -  Дэулет.  Боранбайдан  - 
Айткзли, Молдағали, Иманғали, Ихсан. Айтқалидан -  Кереш.  Биякайдан -  Қүспан.  Түрікпенбайдан - Оңғар, 
Рахмет,  Бисенғали, Жүмағүл. Бисенғалидан Хаким, одан- Марат.  Күттыбайдан - Түменбай, одан - Баймүхан, 
Билғали, Ерғали.
Үркімбайдан  -  Ізбасар,  Ақмырза,  Текмырза,  Шоткара  ,Шодан.
Ізбасардан  -  Жасмырза,  Сахып,  Оратай.  Сахыптан  -  Сахыпкерей.  Акмырзадан  -  Никьі,  одан  -  Сүлтан. 
Бекмырзадан -  Шыныбай.  Шоткарадан -  Егі.  Ылайдан -  Ысмағүл.
Жайлау
Жайлаудан  - Дат,  Эти,  Шардақ,  Қодар,  Тіллеуберді, Тәжіғүл. Даттан -  Кошен,  Ізбасар,  Батыр,  Түрксш, 
Бопен,  Кенжебай,  Сіңгір.  Көшеннен  -  Шаймүрат,  одан  -  Рахмет,  Нығмет,  Қошқар,  Сейтен,  Зинолла, 
Ғүбаш.  Рахметтен -  Ережеп.  Нығметген  -  Малай.
Сейтеннен - Әнуарбек, Сардарбек, Жүсіпбек. Ізбасардан - Доулетияр,  Болат,  Мевдіқожа, одан -  Рыскдли, 
Насыр.  Батырдан -  Сыралы,  одан -  Мухтар,  одан  -  Кдцыр,  Қитар.
Түркештен  -  Ысмағүл,  Ыскак,  Өтеуіш,  Өтеміс,  Едре.  ЬІсмағүлдан  -  Имангали.  Ыскактан  -  Нысан, 
Сүйінішкали, Сүндеткдли.  Нысаннан -Жаннеткдли, Ехсан, Сабур,  Ғалихан. Жаннеткзлидан - Карл.  Едрестен 
-Ғазез,  Есен,  Базарғали,  одан  - Максим,  Нүрмүхан,  Тасмүхан.  Ғазезден -  Ғүмар.  Есеннен  -  Куанышкяли. 
тштжтшттттшгж'
 
129

Бопеннен  -  Дәмеш,  Ақберлі,  Шолан,  Шынтемір.  Дөмсштен  -  Ш оқырай,  Сорссибаи,  Дүисенбаи, 
Тілекқабыл.
Шоқырайдан - Рамазан, одан - Шамар, Жамбыл. Сәрсенбайдан -Мақсот. Акбсрлідс.і-Жа.ггсмір, Жүмагрі, 
Шойпан  Биманбет,  Тастембек.  Жүмағүлдан  -   Кдйыржан,  Оразбаи.  Шоипаннан  -  Жалсл.  Биманоегген  - 
Есмүкдп. Шоланнан - Шалмамбет, одан -  Шахзада, Күміскдли. Шынтемірден - Токтамыс,  одан - А*иынтали. 
Кенжебайдан - Беқбаулы, Жайық.  Бекбаульвдан - Қамидолла,  Кдлимолла,  Саитолла, Аоуталип.  Хабиболла, 
одан  -  Сансызбай.  Сүгірден  -  Сариден,  Кдйролла,  Атола,  Сисенэлі.  Сариденнен  -  Бақтыгсрси,  Аиткдли, 
Шаңгерей,  одан  -  Серік.  Атоладан  - Жәнібек,  Жанабай.
Әтиден  - Қүлтан,  Итес,  Қабақ,  Тілеу,  Пүсыр.  Қүлтаннан  - Досмырза,  Жанмырза,  Илияс.  Досмырзадан
-  Кдрмаш,  Ермен.  Қармаштан  -  Байжігіт,  Қүттыжол.  Ереннен  -  Балғын,  Өте,  одан  -  Үкі.  Илиястан  - 
Шолтыр,  Мардан,  Шора,  одан  -  Әбу.  Шолтырдан  -Ізғали,  Ақат.  Ізғалидан  -  Әлибек.  Ақкзттан  -  Сэумен, 
Шамғон,  Нуккдли.
Сәменнен - Нетжан.  Нүпкалидан -  Бердіғали.  Итестен -  Ырзалы,  Нүғман,  Өтебай, Жаманбай,  Нүрғали, 
Молдағали. Ырзальідан - Бекес, Ділен.  Бекестен - Ораз, Бахтығали.  Ораздан -  Нөсіпкали,  Махсот. Діленнен
-  Қапен.  Нүғманнан - Жанғазы,  Әбөкір,  одан - Жақып,  Темір,  одан  -Шайхымет,  Шайдолла,  одан  -  Кднат. 
Жаманбайдан  -  Майток.Плантас.
Кдбакган  -  Ізтілеу,  Битілеу,  Жумабек,  одан  -  Уакас.
Нүрғалидан  -  Нүрбас,  Жүрас,  одан  -  Шуғай,  Зейін.  Нүрбастан  -Мүсай,  одан  -  Кддырғали.  Ізтілеуден  - 
Жапар,  Әужәлел,  Шығыр,  Шағыр,  Апсалық.  Жапардан  -  Едірес,  одан  -  Кәрім,  Ғазез,  одан  -  Ғүбайдолла. 
Әжәлелден - Тайыр, Хайролла, одан - Ыбырайым. Биілеуден -  Бойдан,  одан -  Сибкдт.  Тілеуден - Сатанғүл, 
Шепек, Карақөз, Арыстан, Бөлекбай, Төлепбай, Көшеғали. Сатанғүлдан - Кэраселтек, Саралтек, Жолдығүл, 
одан  -  Айтуган,  Кдракдн.  Кдраселтектен  -  Кджымүрат,  Табылды.  Саралтектен  -Орманбай,  Таушанбай, 
Нүрмақ,  Кдпсалық.  Шепектен  -  Байтал.  Қарақөздсн  -  Қарта,  Мүхамбетәлі,  одан  -  Дәкей(Дәулеткерей). 
Арыстаннан -  Кднапия,  одан  -  Ерсайын,  одан  - Талғат,  Еламан.  Көшеғалидан  -  Әйіп,  Есжан,  Есмағамбет, 
одан - Абай.  Есжаннан -  Сатгар,  Мәсәлім.  Бөлекбайдан  -  Қүтжол.  Төлебайдан  -  Ғиният.
Пүсырдан -  Мүхамбетияр,  Шадияр,  Мәдияр,  Қүдияр,  Бершімбай, Жүмакайыр.  Сапар.  Мүхамбетиярдан
- Әубәкір,  Рустем, Хасан,  Қүсайын.  Әбәкірден  - Сырым,  одан -  Сахыпкерей,  Мухтар,  одан  -  Қадір,  Қитар. 
Кдяірдеіг  -  Куаныш.  Қитардан  -  Елеусін.  Бершімбайдан  - Ақгамғали,  одан  -Бекклли,  Айтқали.
Шардақтан - Кдрағай, Жабыс, Есекей. Кррағайдан - Досмағамбет,  Бекмағамбет, Төкей,  Баймүкдш,  Қосан, 
Қозыбақ,  Бүзаубақ. Досмағамбеттен - Ағеділ.  Бекмағамбеттен - Өтеғали, Мырзағали. Жәкейден - Шешкали. 
Баймүкаштан  -  Қүлыш,  Нүрыш,  Дініш,  одан  -  Төлеген.  Қосаннан  -  Арықбай,  Токэс,  Аманғали,  одан  - 
Еснияз.  Қозыбақган  -Әбілқайыр,  Қабыл,  Майғара.  Жабадан  - Жантемір,  Байтемір,  одан  -Толепкзли,  одан
-  Назым.
Қодардан -  Сүйіп,  Тонқүл, Алдаберген,  Бекш,  Тасболат,  Бапан.  Сүйіннен  -  Әшім,  Жүмағали.  Әшімнен
-  Нысан.  Тонқүлдан  -  Зиіш,  Қажипан,  одан  -  Мүфтолла,  одан  -  Қүспан.  Бекештен  -  Төлеп,  одан  -  Куан, 
Жадай.  Тасболаттан -  Кдли,  Ғеззат,  Қүбаш, Дүйсенғали,  Сәріс,  одан - Табылды.  Кдлидап  -  Рақыш,  Мауыт, 
Әліп. Дүйсенғалидан - Жетпіс.
Сапанан - Бижан,  Балмолда,  Ксрей,  Көкіл,  Қүсайын,  Нысан.  Бижаннан - Шүғай.  Бимолдадан -  Кдлым, 
одан  -  Мақсот.  Керейден  -  Сөлім,  Ғайса,  Кдлдыбай.  Сәлімнен  -  Кррғанбай.  Ғайсадан  -  Рамазан.
Тілеубердіден  -  Бисен,  Кдзыксй,  Үмбетқали,  одан  -  Күміс,  Темірғали,  одан  -  Азамат.
Төжіғүлдан  -  Оразәлі,  Әкәлі,  Ерәлі,  Нүғман,  одан  -  Папа,  Байсабақ.  Оразәліден  -  Телағыс,  Қазыбай.
Қыстаудан -  Шолық, Жиембай, Байдос.
Шолықган  -  Ізім,  Лүқпан.  Ізімнен  -  Арыстанғали,  Куанышқали.  Арыстанғалидан  -  Қыдыр,  одан  - 
Кдмидолла,  Сәбит.  Куанышқалидан  -Самиғолла,  Жасүлан,  Хабиболла.  Лүқпаннан  -  Қожақ,  одан  -  Есен, 
одан -Жәрдемғали,  Балғали.Жиембайдан - Ахметжан,Ишан.  Байдостан-Күбай,  Ғеззат.
Дауымбақган  -  Сүпай,  Шейтік,  Метал,  Ихсан,  Сейтбак.
Сүпайдан - Жүсіп, Айсахан, Жакьіп,  Қыдыр,Кдцыр,  Садыр.
Қыдырдан  -  Куаныш,  Мендібай,  Төретай,  Өміртай,  Қонай.  Қадырден  -  Есмағүл,  И сқақ,  Лай. 
Садырдан<Сопай> - Жүсіп, Айсақан, Жақып. Айсақанныц бәйбишесінен - Жауде, Күлмағанбет; тоқалынан 
Измағанбет,  Ғилман,  Тайман,  Батабай,  Меден,  Избас.  Жаудеден  -  Пазли,  Ережеп,  Ғабдрахим. 
Қүлмағамбеттен - Хасан, Күсайын. Қүсайыннан -  Каким, Нағым,  Мажит. Қүсайынов Каким қьірьгқжьшға 
жуық Казталовка ауданында Энгельс Ленин атындағы колхоздарды баскдрды.  Какимнен - Телман, Біржан, 
Марат, Аскар, Асхат.  Телманнан - Данияр, Азат. Мараттан - Дармен. Асқардан - Даурен, Дастан.  Асхаттан
- Дархан.  Нағымнан  - Темір,  Ерлан,  Мирлан,  Руслан,  Нүрлан.  Темір  Қүсайынүлы республикдлық Егемен 
Қазакстан газетінін  тілшісі.  Темірден -  Куаныш.  Ерланнан - Рауан.  Мирланнан - Мағжан.  Измағанбеттен
- Жүмақай,  Насыр, Табылды.  Насырдан -  Нығметолла,  Сигбатолла.  Табылдыдан -  Ғарифолла.  Ғилманнан 
Дүйсекен,  Ислөм,  одан  -  Мүрат,  Марат,  Кднат.  Тайманнан  -  Жүман,  Сисен.  Меденнен  -  Шарапкдли,
одан  -  Кдцсн,  Бекқали,  Бақош,  Бүйреш,  Кенжебек.  Кдценнен -  Аяпкдли.  Бекқалидан  -  Аділхан,  Асылхан,

Сабырхан.
Шейтіктен -  Куаныш,  Бурабай,  Өмірбай,  К^ңай.  Кд>щырдан -  Ысмайыл,  К^зы,  одан  -  Тоғызбай,  одан  - 
Қүспан.  Сәдірден  - Айтахан,  одан -  Қүлманбет,  одан -  Қүсайын,  одан  -  Кәкім.  Кокімнен  - Телман,  Марат, 
Асар,  Асхат,  Дархан.  Телманнан  -  Данияр,  Азат.  Мараттан  - Дәрмен.  Асхаттан  - Доурен,  Дастан.
Наурызәліден - Түкістан,  Бармақ, одан - Оспан, Түгел, одан -  Кдби. Оспаннан - Мырзағали,  Кдйыргали.
Кдржаудан  -  Түақ,  одан -  Сағын.
Садырдан  - Айсакан,  Жақып,  Жүсіп,  одан -  Тоғызбай,  Өтеғали. Тоғызбайдан  -  Маман<акын>,  Қуспан, 
Нәсігікали.  Өтеғалидан  -  Қойтан,  Қоныс,  одан  -  Бияш.  Қойтаннан  -  Ғиният.
Айсақан үрпақгары Есләмнан - Мурат, Марат,Қанат,  Қайрат, Жасболат,  Ерболат.  Мураттап - Мендібай. 
Мараттан  -  Талғат,  Ғиният.  Қанаттан  -  Данияр,  Даниял.  Қайраттан  -  Мадияр.  Жасболаттан  -  Ақжан. 
Насырдан  -  Нығметолла,  Сиғбетолла.  Нығметолладан  -  Рауан.  Сиғбетолладан  -  Жүмагерей.  Табылдьщан  - 
Ғарифолла,  Каримолла,  Ғүбайдолла,  Садиққолла.  Ғарифолладан  - Асхат.  Каримолладан  -  Ринат.
Шөріпкзлидан - Кдцем,  Беккали,  Бакөш,  Бүйраш,  Кенжебек.  Кдцемнен - Аліпкзли,  Насіпкэли,  Байжан, 
Ахметжан, Үлықбек, Сәуірбек, Аманбек. Насіпқалидан - Мирас,  Манарбек, Алтымбек.  Байжаннан - Әлібек. 
Ахметжаннан - Әбілхан. Үлықбектен -  Еркебүлан.  Беккалидан - Әділхан, Сабырхан.  Бакөштен -  Батырхан, 
Руслан,  Аслан.  Бүйраштан  -  Мирхан,  Менербек,  Мерғалым,  Жасүлан,  Талант.  Кенжебектен  -  Алмат.
Көшеттер
Байбарақүлы  Көшеттерден  -  Шеркешбай,  Жақсыбай,  Теке,  Қүдайберген,  Кенжеғара.
Шеркешбайдан - Сүгірәлі,  Бірәлі,  Бегдәлі,  Ерәлі,  Ескене,  Баулы, Таулы,  Ерсары.  Сүгірәліден -  Бекебас, 
Қосай, Досай.  Бекебастан  -  Ексебай,  Салақкүлақ.  Ексебайдан  -  Сүлтанғали,  Жүмағали,  Қылыш.  Қосайдан 
-Өтеқожа,  Балқожа,  Өтеулі,  Шыңғыс.  Өтеқожадан  -  Шәріп,  Қали,  Зияш,  Ізғали,  Рахметолла.  Шоріптсн  - 
Ізмүхамбет,  одан  -  Бекмүхамбет,  Тоқмырза,  Бекқожа,  Жүмалы,  Жүмағазы,  Мүхамбетқазы,  Жүмағүл. 
Бекмүхамбеттен  -Нүрғазы,  Нүрқожа,  Қитар.  Нүрқазыдан  -  Есенаман.
Бегдәліден  -  Иманбек,  Махамбег,  Жүмабек,  Есқак,  Төпей, 
Шту.
  Есқактан  -  Ербелен.  Жүмабектен  - 
Жанкдскэ,  Жантас.  Жанқаскддан  -Қүмар,  Қүспанғали.  Жантастан  -  Әжен.
Ерэліден -  Сүлтан(Шүбар),  одан  - Лүқпан,  одан  -  Есен, одан  -Ысмағыл,  Төлсғүл,  Берекст.  Ысмағылдан
-  Нығмет.  Берекеттен  - Төремүрат,  Мүқаш, Жақып.  Төремүратган -  Кдбай.  Мүқаштан  -  Уоли.  Жақыггган  - 
Танал,  Төлеғүл,  одан - Дәулетәлі,  Мүхамбетәлі,  одан -Мәмбетәлі,  Кддіржан,  одан  -  Ғаббас.  Момбетоліден
- Жүмағали,  одан  -Оқас.
Баулыдан - Исабай,  Маркабай, одан - Бимөн, Байган, Ермән.  Исабайдан - Сүраған, Мүрилсн. Сүрағаннан
-  Муниян,  Сыдық,  Кдуыс.
Ерсарыдан  -  Жанқожа,  Беққожа,  Есқожа,  одан  -  Қүтқожа,  Аққожа,  Нүпқожа.  Бекқожадан  -  Хамит, 
Иманқожа,  Бисенқожа.
Жақсыбайдан - Дауыс, одан - Тасқожа,  Нурқожа. Тасқожадан - Жүсіпкали,  Күсіпкдли,  одан - Үзаккдли, 
Ақкали. Жүсіпқалидан -  Қонысбай.
Қүдайбергеннен  -  Тауман,  Көдік.  Кенжеғарыдан  -  Тоғжан,  одан  -  Амангелді,  Жайсанбай.
Қармыс
Байбарақүлы  Қармыстан  -  Қосай,  Буым,  Сарқүл,  К^тпа,  Ерқосай.
Қосайдан - Әшібек, одан - Жүма,  одан -  Кдйырғали.  Буымнан -  Көбес,  одан  -  Мүхамбеткзли.  Кэтпадан
-  Боқан,  Есжан,  одан  - Сайідын.  Бүкдннан -  Бисенғали.
Әлен
Бабарақүлы  Өленнен  -  Төлеш,  Қолдар,  Қүлшым,  Әбілкдсым,  Байтен,  Батық.  Төлештен  -  Акмырза. 
Қолдардан  -  Бекжан,  одан  -  Темірғали,  одан  -  Уахит.  Қүлшыманнан  -Есмүханбет,  одан  -  Сүінішкали. 
Әбілқасымнан  -  Әділ,  Сүлтан.  Әділден  -  Амантүрлы,  Аманат,  Сынасан.  Амантүрльщан  -  Амандөулет, 
Жандәулет,  Акдәулет,  одан  -  Қапжан.
Арықмерген  (Арықбалық)
Байбаракүлы  Арықмергеннен  -  Бөген,Төлеген.
Айтуған
Айтуғаннан  -  Кдлібек,  Төлеміш,  Шоқшағай.
Кдлібектен  -  Жәнібек,  Жәлекеш.  Жәнібектен  -  Телепкдли,  Ескдли,  Бигали,  Жанғали,  Кдйырғали. 
Төлепқалидан -  Қаршыға.  Ескдлидан - Рамазан.  Қайыргалидан - Ануар,  Сөрсенбі.  Сарсенбідеи -  Нүрлыбек.
Жалекештен  -  Үтепкэли,  Мүхамбеткэли.

Төлміштен - Арстанғали. Арстангалидан - Таспау,  Матыл. Матылдан - Меңдігали, Орынғали, Солшгерей. 
Шоқшағайдан - Жүпбол,  Жантуған. Жүпболдан -  Сисенғали.
Жантогайдан  -  Жазық.  Жазықган  -  Кдбанбай,  Тілеулі.  Кдбанбайдан  -  Мырзалы,  Ержан.  Ержаннан  - 
Өтей,  Жексенғали.
Бекмағамбегген  -  Нүрғазы,  Нүрғожа,  Кдтар.  Нүрғазыдан  -  Есенаман.  Есенаманнан  -  Сапарғали. 
Наурзалы
Наурзалыдан -  Түркес,  Бармақ.
Түркестен  -  Қазтуғаи,  Аян,  Есет.  Есеттен  -  Қабар.
Бармақган - Оспан, Түгел, Муса. Оспаннан - Мырзағали,  Кдйырғали. Түгелден - Кдби, Нығымет. Кдбиден
-  Назар,  Нығметтолла,  Кенжебай.
Қошетерден  -  Шеркешбай, Жақсыбай,  Қүдайберген,  Тәке,  Кенжәлі.  Шеркешбайдан  -  Сүгірәлі  Бірөлі, 
Ералі, Бегалі, Берекет, Ескене, Ерсен, Ерсары, Баулы, Таулы, Шағатай, Тайыр.  Сүгірәліден -  Кдби,  Бекебас, 
Қосай, Досай. Бекбастан - Ексебай, Саланқүлақ. Қосайдан - Өтеғожа, Балғожа,  Өтеулі, Шығыс.  Өтеғожадан
-  Шэріп,  Қали,  Зияш,  Ізғали,  Рахметолла.  Шәріптен  -  Ізмүхамбет.  Шығыстан  -  Кенесары,  Макы,  Сарсен. 
Кенесарыдан -  Қаби.
Досайдан  -  Бекмүхамбет,  Тоқмырза,  Бекқожа,  Жүмалы,  Жүмағазы,  Мүхамбетқазы,  Жүмағүл.
Ерәліден  -  Керей,  Сүлтан, Лүқпан,  Есеп,  Герой.
Бегәліден -  Иманбек,  Мақамбет, Жүмабек,  Скак,  Төпей.  Скактаи  -  Ербөлек.  Ербөлектен  -  Қьщырғали, 
Сүлеймен, Жүсіп.
Жүмабектен  -  Жанғасқа,  Жантас.
Макамбсггеп  -  Кддыр,  Кдлен.  Кдленнен  -  Жөкей.  Жанғасқадан  -  Тілеуберген,  Тілеген,  Гүсманғали, 
Ғүмар.  Ғүмардан  -  Ғабдолла,  Рахмет,  Сапар.  Рахметтен  -  Ақтүйғын,  Сағынғали,  Кдршыға.  Сапардан 
Жақыпалы,  Қуаналы,  Масәлім.
Жантастан  -  Әжен.
Берекегген  -  Төремүрат,  Мүқаш,  Жақып.  Төремүратган  -  Қүбай  (Бөкейде).  Мүқаштан  -  Уали,  Ғани. 
Жақыптан - Банал,  Қайыкожа.
Ескенеден  (Ерсен)  -  Смайыл,  Толеген,  Берекет.  Смайыддан  -  Нығымет.  Төлегеннен  -  Даулетәлі, 
Мүхамбетолі,  Мамбетәлі.  Даулетәліден  -  Қыдырғожа,  Муса,  Керей,  Айдар.  Мүхамбетәліден  -  Үмбетәлі, 
Қосай,  Қүсайыи.  Мамбетәліден  - Жүмағали,  Хамза.
Ерсарыдан  -  Жанғожа,  Бекқожа,  Есқожа.  Жанғожадан  -  Қүтмағамбет,  Жолдай.  Жолдайдан  -  Халип. 
Бекқожадап  -  Иманғожа,  Аманғожа.  Есқожадан  -  Қүтқожа,  Акқожа,  Жүпқожа.  Қүтқожадан  - 
Бисенғожа. 
Аққожадан - Сағынғали. Жүпқожадан - Чапай.
Баулыдан  -  Иманғазы,  Аман,  Тастемір,  Талап,  Әлден,  Дармен.
Аманнан -  Айғожа,  Досан.  Досаннан  -  Игібай,  Нүрлыбай,  Бисенбай.
Әлденнен  -  Жүмағали,  Кдйырғали,  Кджыгали.  Жүмағалидан  -  Сағынғали.  Сағынғалидан  -  Кдзихан, 
Қадірбек.
Таулыдан - Марқабай,  Исабай.  Марқабайдан  - Биман, Байғали,  Ермай.  Исабайдан -  Сүраған,  Мүриден. 
Сүрағаннан  -  Мүниян,  Сыдық,  Қауыс.  Мүнияннан  -  Есболат,  Қосдаулет,  Бисенбі.  Қосдаулеттен  -  Кдра, 
Рамазан.  Биманнан  - Аманжол,  Есей.
Жақсыбайдан - Баяналы, Жаналы, Дүйіс. Баяналыдан - Шүйіншіәлі, Бисен, Айдынәлі, Шауілдір, Жауміт, 
Нетәлі,  Ашығалы,  Пүсырман.  Шүйіншіәліден  -  Зорман,  Жалекан.
Бисеннен - Еркәлі, Садық, Нүрғали. Нүрғалидан - Төлеген, Төлеуіш. Төлегеннен - Сапарғали, Исламғали, 
Жексенғали.
Айдынәліден  -  Өмірәлі,  Сембі.  Жаналыдан  -  Төжібай,  Ермағамбет.
Дүйістен - Тасқожа,  Нүрғожа.  Тасқожадан  - Жүсіпқали,  Күсепқали,  Үзаққали,  Ақкэли.
Қүдайбергеннен  -  Тауман,  Кадік.
Төкеден  -  Көзбен,  Кеңес,  Санбай,  Мыңбай.  Кеңестен  -  Ізім,  Қоскдра,  Бесқара.  Ізімнен  -  Түржан. 
Қоскарадан  - Әли,  Кдли.  Беккарадан - Саршетей,  Қүмар, Асқар.  Санбайдан -  Қүрманбай,  Кдлсн,  Мысқы, 
Кеиже. Мыңбаңдан - Базарбай,  Бүйра.
Тоқжаннан  - Амангелді,  Жайсаубай,  Жолдыбек,  Бердібек.

Қойсары
Сары  Алаша  Қожамберлінің  Қүдайбердісінің  екінші  баласы  Қойсарыдан  -  Тәттіқожа,  Шацалман, 
Тәтібай.
Тәтгіқожа
Тәттіқожанадан  -  Алдоңғар,  Сүйінқара.
Алдоцғардан  -  Сүйкімді,  Сақау.  Сүйкімнен  -  Халиолла.  Сақаудан  -  Хабиболла,  Хайролла.
Шаңалманнан  -  Тастемір,  Бодан,  Крсай.  Тастемірден  -  Жанғазы,  Айғазы,  Әбіл,  Кдбыл.  Жангазыдан  - 
Әбдеш,  Түтқыш,  Майемір.  Түтқыштан  -  Нысаналы,  Соналы,  Сүлтан.  Нысаналыдан  -  Кенжсғали. 
Кенжеғалидан  -  Хамза,  Арон.  Сүлтаннан  -  Рақыметолла.  Рақыметолладан  -  Айткдли,  Байғали.
Майемірден  -  Көшербай.  Көшербайдан  -  Қазихан,  Қазмағамбет.  Қазмагамбсттсп  -  Кдлеш.
Айғазыдан - Мұстапа. Мүстападан - Бисеиғали. Бисенғалиадан - Мергали. Әбілдсн - Кенжсбай,  Мырзабай, 
Есенбай. Мырзабайдан - Абдірахман. Абдірахманнан - Кдмеш, Бисенбі. Бисенбіден - Сагидолла. Сағидолладан
-  Байыр.  Есенбайдан  -  Масаң.  Масаңнан  - Ахмет,  Қисмет.  Ахметтен  -  Ғабдолла,  Ибат,  Атау.  Ғабдолладан
-  Сайлау.  Ибаттан  -  Салақ.  Салақган  -  Бейбіт.
Айтқалңдан  -  Әділхан,  Өмірхан.  Боданнан  -  Оразалыс,  Наурзалы,  Моти,  Сатай,  Жүсіп.  Сатайдан  - 
Мәмбетәлі, Оспан. Мөмбетәліден - Сейтек, Еспагамбет, Өтепөлі. Сейтектсн - Есқожа. Есқожадан - Отаргазы. 
Өтепәліден  -  Әшім.  Әшімнен  -  Муса,  Зинолла.  Мусадан  -  Төлеген,  Қүтқожа.
Тәггібай
Тәттібайдан  -  Еспамбет,  Мүрат,  Шәкен,  Сартомақ.
Еспамбеттен  -  Оғызбай,  Мүсіреп,  Тілей,  Қоскелді.  Қоскелдіден  -  Алтынбай,  Жстібай.  Алтынбайдан  - 
Сүйімбай,  Есенғара,  Есалы.  Сүйімбайдан  - Алтынәлі,  Қүрмаш,  Елеусіз.  Алтыноліден  -  Кснесары,  Кенбай. 
Кенсарыдан  -  Бактыбай,  Есенғүл.  Бактыбайдан  -  Болат,  Қоңыр.  Есенгүлдан  -  Сабыр,  Сағын.  Кспбайдан  - 
Ізімғали,  Кенжеғүл.
Қүрмаштан  -  Мосал.  Мосалдан  -  Ғабдірахман.  Ғабдірахманнан  -  Ыбыраш.
Есалыдан  -  Телмүхамбет.  Жетібайдан  -  Қалпақ,  Қойбағар,  Таусоғар,  Жылқыбай,  Берекет.  Бсрсксттсн  - 
Қалап.  Қалаггган  -  Салық,  Түрымбай.  Салыктан  -  Мүхаш.  Түрымбайдан  -  Сақып,  Ксрей.  Бсрскстке  аргы 
аталары  Қосылатын  -  Танабай,  Фазыл,  Жүмабай.
Танабайдан - Тілекқабыл,  Сейітжан, Хасан. Тілеккабылдан - Жүбанғали. Жүбангалидан  - Ануар, Сатбай. 
Хасаннан  -  Саясат,  Ғибрат.
Фазылдан -  Сарсенғали.  Сарсенғалидан  - Атшыбай.
Сартымақган  -  Есіркеп,  Доукай.  Есіркептсн  -  Шынбай,  Мыктыбай.  Мыктыбайдан  -  Байбол,  Нүрбол, 
Досбол,  Айбол,  Сүт,  Елой,  Хансүлтан.  Байбоддан  -  Айтжан,  Серкебай. Досболдан  -  Айтболат.
Еспамбетген  -  Мүсіреп.  Мүсірептен  -  Жазық,  Жайтілеу.  Жайтілеуден  -  Түяқбай,  Сағалы.  Түяқбайдан  - 
Есім,  Еснияз.  Есімнен  -  Бәсібек.  Сағалыдан  - Алманияз,  Отар.
Төле
Толеден  -  Шал,  Болат.
Болаттан  -  Баян,  Барқа,  Қанат.  Баяннан  -  Қараауыз.  Қараауыздан  -  Көтенбай,  Дербіс,  Ақмырза.
Көтенбайдан  -  Мақан.  Дербістен  -  Шока,  Жауқашты.  Ақмырзадан  -  Азу,  Акқалта,  Бисенбі,  Молташ, 
Дәрмен.
Азудан  -  Түржан.  Бисенбіден  -  Баян.  Молташтан -  Ізбасар.  Дәрменнен  -  Жүмалы.
Барқадан  -  Бозакай,  Мүрат.  Мүраттан  -  Есенгелді,  Жакып.  Есенгслдіден  -  Кржабергсн,  Кржагүл. 
Қож агрдан  - Доскали.  Жакыптан  -  Байбек,  Жәнібек,  Үлықбек.
Кднайдан  -  Болшай.  Болшайдан  -  Бекмағамбет.  Бекмағамбеттен  -  Күрмаш.  Күрмаштап  -  Макар.
Ботпанай
Ботпанайдан - Байдаулет,  Бәйсеу.
Баңдаулет
Байдаулеттен  - 
Боқан, 
Жанүзақ,  Қарамеңді,  Жүзбай,  Крнақбай,  Ерімбет.
Карамеңдіден  -  Шауген,  Сейтек.  Шаутеннен  -  Казтуган,  Байтуган,  Есенкөбск.  Сейтектен  -  Кэртқожа,

Жанқожа. К^туғаннан - Жолмүхамбет, Хамза. Жолмүхамбеттен - Ғүбайдолла, Хамидолла,  Халиолла, Жакия. 
Ғүбайдолладан -  Қайырғали,  Ғайса.
Жүзбайдан  -  Түрымбет,  Жолқүтты.  Түрымбеттен  -  Иманкожа,  Нүрғожа,  Толспқожа,  Бскқожа. 
Иманқожадан  -  Қүлмамбет,  Тошым.
Ерімбеттен -  Қожабек, Тасыр.  Қожабектен -  Жасқожа.  Жасқожадаа  -  Оспанғали,  Ксісксғали.  Тасырдан
- АЙаУьік  Кү.шарық. дкжарыкган -  Кдсен,  Кдсым.  Күнхарықпш  -  Кобенғали,  Б а й т ™ ,  Баитуғаннан - 
Жанабіл,  Сламғали.  Жанабілден  -  Қажмүхан.  Қажмүханнан  -  Ғалымжан.  Сламғалидан  -  Муса.
Бәйсеу
Бөйсеу  батыр  би  болған.  1738  жылы  сүмбіле  айыныц  ішінде  Кіші  жүз  ханы  Абілкайыр  түсында  Кіші 
жүздің  Россияға  қосылуы  жәйлі  ру  ақсақалдары  ант  бергенде  Алшын  -  Алаша  руынан  Ботпанаи  баласы 
Бойсеу  бесінші  кісі  болып  қол  қойғаны  тариқган  белгілі.  Заманындағы  өте  акыл  иесі,  білпр  оолулы. 
цБойсеудіц  қақжармасың дсген 
толсөз  сол
 кіседен  шыққан.
Бөйсеуден  -  Өмірзақ,  Әлімбет,  Айтпай,  Тойғүлы,  Есеналі,  Аллақүл  (Түрікпен  қызынан)  Данақүл.
Бойсеуден...  -  Байтоқ  би-шешен  болған,  атағы  аңызға  айналған.  Байбақтының  Әйтімбетінщ  баласы 
Шолан батырдың әйелі осы  Бәйсеудің апасы дегенде аңыз бар.
Өмірзақ
Өмірзақган  - Текебай,  Бекет,  Төлебай,  Өтебай,  Сырлыбай.  Өтебайдан -  Бөкенбай,  Жүмабай,  Ғүмарбай, 
Сопақ.  Бөкенбайдан  - Ормантай,  Тақай,  Майрам.
Ормантайдан  -  Мүрын,  Иманалы,  Даулетәлі,  Нүрсейіт,  М еңдэлі,  Естүзер,  Аманшы,  Үмбетәлі, 
Әлмағамбст.  Мүрыннан  -  Балғожа,  Айтжан,  Сейітжан,  Досжан.  Балғожадан  -  Бисалы.  Бисалыдан  -  Ораз, 
Мендіғали.  Ораздан -  Қүлыбек.  Мендіғалидан -  Салімгерей,  Сабаз.
Даулетолідсн  -  Ерженғали,  Нүржанәлі,  Қысырау,  Сейфолла,  Бекжан.
Такайдан  -...  Қойсары,  Төлеу,...  Байын, Мүхамбетжан, Тілеш,  Ибрагим.  Қойсарыдан  -  Бердәлі,  Ертай, 
Алтай.
Бердэліден  -  Мықтыбай, Жүмақан.  Мықгыбайдан  -  Қүлпен.  Қүлпеннен  - Тінәлі  (1860-1924)
Тінәліден  -  Кднат,  Мүрат.  Қанаттан  -  Кәкім,  Закария,  Жақия.  Жүмақаннан  -  Ғабдолла,  Әжғали, 
Бисснғали.  (Бисенгалидың Лақап аты  Кдрабала).  Осы  Кррабаладан  -  Ғильман  (1916-1972)  Ғильманды  бір 
шежіреде  -  Жомарт  Әукетай  үрпағы  деген  де  бар.  Ғильман  -  Батысқа  аты  мәлім,  аудан,  облыста  басшы 
жүмыста  болды.
Алтайдап  -  Жоңгір үрпағы  өрбиді.
...  Байышіаи - Найза.  Найзадан  - Сүлтан. Сүлтаннан  - Айтжан. Айтжаннан  -  Қабыш.  Қабыштан  -  Сади. 
Садидсп  -  Манас.  Манастан  -  Жаидос,  Марат.  Сади  Қабышев  ерте  есейген.  Жастайынан  сцбсккс  бар 
ыптасымсн  араласқаи,  шсбср  басшының  бірі,  облысқа  танымалы  азамат.
Ибраиімиеіг  -  Шынболат,  Кддірбай,  Ғабдолла,  Уали,  Уалиолла,  Мендіқүл.  Қадірбайдан  -  Руслан. 
Уалиолладан  -  Жасүлан,  Ринат.  Мендіқүлдан  -  Әлібек.
Бір ескерте кстетін жәй баскд шежірені жазудағы қиындықтар Ботпай балаларының басында да кездеседі.
Бэйсеу  атаның  балалары  негізінен  Сырым  ауданы  -  Ақоба  деген  жерде,  бір  бөлек  ауыл  болғанмен 
көпшілігі Сыр  бойында,  Батыс  өлкенің -  Бөкей деп аталатын жерде деп есептеледі.
Сопақган  -  Көшек,  Түрғаналы,  Нүралы.  Түрғаналыдан  -  Бисембай,  Сисенбай,  Түралы.  Бисембайдан  - 
Қожамедияр,  Мүхамедияр.  Қожамедиярдан  - Мевдіғали.
Айтпай
Айтпайдан  -  Қүлбаба.  Қүлбабадан -  Монкей,  Барқай.  Барқайдан  - Тілеулі,  Өтеулі,  Малқара.  Тілеуліден
-  Бексүлтан,  Жансүлтан,  Мүхамбедия.  Бексүлтаннан  - Ануар.  Мүхамбедиядан  -  Темір.
Малғарадан -  Нүрсейіт.  Нүрсейіттен  -  Жақия,  Мүкдш.  Өтеуліден  -  Сәлімғай.  Сәлімғайдан -  Ғаббас. 
Тойғүлы
Тойғүльщан -  Есеналы,  Түрсынбай, Таңсыққожа,  Бөкенбай.  Түрсынбайдан  -  Дан,  Шора,  Қалмақ.
Даннан  -  Шүйінші  (қажы)  Ақбала,  Алдаберген, Дарғүл.  Шүйіншіден  - Ақмамбет,  Токмамбет,  Қүрмаш, 
Күрманғали.  Ақмамбетген  -  Ақынғали,  Батырғали,  Кдламғали.  Қүрмаштан  -  Рыскдли.
Қалмақтап  -  Кдракүл,  Айткүл,  Күтжан.  Кдрақүлдан  -  Ернияз,  Бернияз.  Ернияздан  -  Арон,  Мамык, 
Ақторе.  Мамықган -  Мақамбст,  Мәлік.  Мамықта кезінде  атақгы ел басқарушы болды. Торжорғалы Мамық 
сді. Ақгорсдсн  - Бақытжан,  Ғалымжан. Айткүлдан -  Жолдығожа. Жолдығожадан - Хамит. Хамиттен -  Геня.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   48
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет