Мүхамбетқалиев С., Ахметов К.Ғ, Ғабдуллин Х. А. Байүлы мен Жетіру және Төре, Төлеңгітжүктеу 27.6 Kb.
Pdf просмотр
бет22/48
Дата08.01.2017
өлшемі27.6 Kb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   48

123

Сабит.
Мәмбет
Мәмбетген  - Жаманак,  Кдеатоғай,  Сағыз,  Сокыр,  Дүлат..  Жаманақган  ; Д£
’  ^ СК’  Б° “
'  Ж іш п ’ 
Бирмен,  Едрес.  Кдратогайдан  -  Үдрей,  Итемген,  Садет,  Раиымкүл,  Бүтбаи.  Сагыздан  -  Отсгеі 
с кь  . 
Соқырдан  -  Жақсылық,  Игілік,  Көбен,  Егембет,  Алдаберген,  Шаңғы,  Жүсш,  С үлаш ен,  Таиқы,  Бсген.
Дербістен  -  Түртымбет,  Бердімбек,  Рәш,  Төлеш,  Айса.
Түртымбеттен -  Сарбөпе,  Сатыбалды,  Каким,  Мьшкайдар.  Сарбөпеден  -  Ғилман,  одан  -   Теміреш,
Какимнен  -  Ғүбаш,  одан  -  Битекен  одан  -  Нүкаш,  Жүсіпкали.  Мылкдйдардан  -  Ақболат,  Досболат, 
Моди.  Бердімбектен  -  Бөкенбай,  Шомбал,  Есет,  Сатай.  Шомбалдан  -  Мендіғали,  Есенәлі,  Жақсығүл, 
Мүстахим.  Есеттен  -  Қайрош,  Сатайдан  -  Сарбала.  Рәштан  -  Нүрман,  Закария,  Ғалиолла,  Алдонғар. 
Нүрманнан  -  Кдмза.  Ғалиолладан -  Орзғали. Айсадан - Ғаббас.
Електен  -  Кдли,  Арыстан,  Сүлеймен,  Асанәлі,  Қараболат.  Кдлидан  -  Шынболат,  Төлекеш,  одан 
-]
Бақ. 
Арыстаннан  -  Мүқанбет  одан  -  Түрбақ,  Күбаш.  Сүлейменнен  -  Ниғмет,  Ғазиз.  Ниғметтен  - 
Жүмағазыдан - Әбу. Асанәліден -  Мамай  одан  - Әспен,  Алдияр,  Өтеген.  Қараболаттан  -  Алмырза,  Өтебаи, 
Түркібай,  Насер.
Бөлсктеи -  Ботакдн,  Боздақ.  Ботақаннан  -  Сүлтансиык,  Есенсиық.  Боздакган  -  Байғазы  одан  -  Сартай, 
Мүрзахмет,  одан - Жарас,  Шәріп,  Илияс.
Меңістен -  Шыман,  Қүмар,  Шеш,  одан -  Қүсайын,  Кдйрош,  Наурызғали,  Шерғали,  Әбдір.  Шыманнан
- Хайролла, одан - Ережеп. Қүсайыннан - Элмүкан, Баймүк
дн.
  Кдйроштан - Дүйсен, Түраш.  Шерғалидан - 
Кенжеғали.  Бармақган  - Әлі,  Оспан.
Әліден  — Дуйсе,  Кднапия,  Мүстапа,  Дүйседен  -Әбіл,  Қүсайын,  Даулетияр,  Досту(Досболат),  Өтеғали, 
Есқали,  Әбілден-Ғалым,  Қатимолда,  Сәлім,  Ғалихан.  Ғалымнан  -  Айтуған,  Мендіхан,  одан  -  Манат, 
Айтуғаннан  -  Сағынтай,  Өеғалидан  -  Бекет,  Токгай.
Қанапиядан - Нүрай, Бекеш, Есей, Маулет. Нүрайдан-Жакай, Алабөрік, Толакай, Насиболла. Толакдйдан 
-Нүрболат, Елемес. Бекештен - Даулет.  Есеттен-Ішім, Имаш, Жүмахмет, Нүраш.  Ішімнен - Серік.  Имаштан 
-Бакес,  Бағдат.  Маулеттен -  Жүмағали,  одан -  Қалиолла,  Қамидолла,  Сапиғолла,  Самиғолла.  Мүстападан - 
Кджым, Ғабдолла,  Бадақ, Ғабдрахман, Сариден, Атауолла, Өтен. 
Ғабдолладан -  Нүрсек,  одан  -  Болат, 
Төремүрат,  Сүлтанмүрат.  Ғабдрахманнан  -  Байболат,  Айболат.  Сариденнен  -  Қарасай.  Оспаннан  -  Мүса, 
Нәби,  Мүрсөл.  Мүсадан  -  Мәжит,  Сағит,  одан  -  Кдпсиқ,  Айболат,  одан  -Жанболат.  Нөбиден  -  Жүмағүл. 
Мүрсөлден  - Лүкдан,  Ғиният.  Лүқпаннан  -  Ерболат.  Ғинияттан  -  Есболат.
Ердістен - Ақымбет,  Макымбст, Досжан,  Абылай. Ақымбеттен -  Кэліш,  Қабдош,  Оразай,  Ескак, Темір, 
Қикім.  Кдліштен  -  Ғабдолла,  Балмолда,  Насиман,  Қүмат,  Жүбат  одан  -  Қүрманғали,  Донак.  Балмолдадан
- Саткан. Қүматгаи - Берік. Темірдсн - Жүбандық, одан - Сисенғали.  Махметген - Білөл,  Қүлқай, Жалмүкдн, 
Ақмүкдн,  Қожантай.  Жалмүқаішан  -  Нуриден.  Біләлден  -  Пангерей,  Мағзом.  Қожантайдан  -  Сарсенбай, 
Сисенбай.
Досжаішан  -  Жүмаш,  Молдаш,  М ырзағали,  М ухамбетш эріп,  Қ ой б ақ,  Т ем ір.  М олдаш тан  - 
Ғарифолла(1896-1968),  Сисенғали,  Ғарифолладан  -  Бахытжан.  Мырзағалидан  -  Жақия.  Абылайдан  - 
Айтмағамбет,  Түрарбек,  Рахметолла,  Ниғметолла.  Айтмағамбеттен  — Елеусін,  одан  — Тама.  Түрарбектен  - 
Ғалімжан,  Бахыт.  Рахметолладан  -   Уакзс,  Елемес.
Соқырдан  — Жақсылық,  Игілік,  Кобен,  Шілікбет,  Алдаберген,  Шәнкі,  Жүсіп,  Сулимен.
Жақсылықган — Ескзбыл, Шалабай, Туребай, Дузембай, одан — Темірболат,  Игіліктен — Елжас, Мүкдш, 
Нүрым, Қожакзй. Елжастан -  Күлмаш,  одан Батақ, Табылды,  Батақган — Рахметолла,  Нүрымнан -  Күлтай. 
Одан — Мәжит,  Ғабдолла одан-  Кдбаш.  Мөжиттен — Болат,  Мәлік, Ғабит, Талғат, Жаннат. Қожантайдан — 
Малай,  одан-Ысмағыл.  Көбеннен  —  Ертай,  Естай,  Сүндет.  Ертайдан  —  Кешен,  Кенжеғара,  Шінтемір, 
Мүстапа.  Көшеннен  —  Мүқат,  Ибат,  Рахметолла.  Кенжеғарадан  —  Насыр,  Ғабдолла,  Ғаббас,  одан  ~" 
Амангелді.  Шынтемірден  —  Даулетияр,  одан-Каримолла.  Естайдан  —  Аманғали,  Жөрдем,  Молдағали, 
Меңдіғали. Аманғалидан - Айтуған. Жердемнен - Қүспан, Нысанғали.  Сүндеттен - Әбіл, Жалмүрза, Ақмолда, 
Малай,  Кдсан,  Ңүрмағамбет,  Шарайна.  Әбілден  -  Ғазиз.  Ақмолдадан  —  Бектүрған,  Ғүмар,  Сисенғали. 
Кдсаннан  -   Шамүрат.  Мамайдан  -   Көримолла.  Игіліктен  -   Садык,
Алдабергеннен  —  Нүркдн,  Көшай  одан  —  Ниеткәли,  Мүканай.  Нүркдннан  -  Ғалидолла,  Ғүбайдолла, 
Байдолла.
Шенкіден  -  Дөулет,  одан-  Кднат,  Қанаш.
Жүсіптен  -   Мүкамбет,  Қиле.  Одан — Абдрахман,  Ғазез.  Мүкамбетген  -  Қитар,  Түрікменбай,  Кдйрош. 
Сүлейменнен  — Алакдй,  Жүмағали,  Бисенғали,  Жүмажан,  Ниғмет.  Есенғалидан-  Жүматай.  Дулатган  -

Бай
Байдан -  Елкүшік, Жолым, Жосалы.  Елкүшіктен - Кдратай,  Шойтас, Сарт. Жолымнан - Тоқбан, Султан, 
Жұбатай,  Көпем.
Абай
Абайдан  -  Қаз,  Жылкелді,  Бигелді.
Кдздан  -  Кдрасай,  Шөнек,  Бозайғыр.  Кдрасайдан  -  Әселбек,  Шембай,  Қортық.  Шөнектен  -  Түрарбск, 
Сәбит.
Жылкелдіден -  Иманкүл,  Сегіз, Жылтыкай,  Байрәлі.  Иманқүлдан -  Бүркітәлі одан Даулсткали,  Сегізден
-  Куанышәлі  одан  Кдрағойшы.  Жылтықайдан  -  Сөндібек,  Мендібек  одан  Сәлімгерей.  Баиырғалиден  - 
Қүрманғали.  Арес,  Тоқжандар  осьшардан.
Бигелдіден  - Тыныс одан Тасболат,  Телеу,  Шөлеу,  Есжан.  Таспаудан  -  Жаманғара одан  Қыдыролі  одан 
Қүбнияз,  Қуан.  Қүбнияздан  -  Куаныш.
Жомарт
Қараағаштыц  шығысында  жатқан  Бүлдырты  өзені  оған  қүятын  Шилі  өзенінің  жагалауыньщ  шүрайлы 
жерлерін  иемденген Алаша  -  Жомарт балалары бір  тобы да  осы күнге  дейін  ел табанында  отыр.  Жартысы
-  Казталовка,  Жанақала  аудандарында.
Аңызға  қарағанда  Сыр  мен Арал  теңізінің  аралығынан  көшкен  осы  күндері  сол  жердс  жомарттар  бар. 
Жомарттардың  арқа  сүйері  жомарттың  үлкен  баласы  Қарабатырдыц  Сыпрасының  немересі  Сүлеймсннің 
үлкен  баласы  Ығылман болған.  Ол атақгы бай.  Көп жылдар старшина-сардар  негізінде  ел  баскарған.  Күні 
бүгінге дейін жер атгары сол кісінің үрпакгарының атымен аталған. Мысалы: Сүгір, Рақым,  Қүбай, Кенжсбек, 
Арғынғат,  Ескдли.
Шилі  болысы  атанған  Жомарт  жерінде  халқына  қалаулы,  еліне  еңбек  еткен  азаматгары  көп  болды. 
Солардың  ішінен  марқом  Жүмакайдыц  Төлегенін  атау  дүрыс.  Кешегі  өткен  Үлы  Отан  соғысыныц  кан 
майданында  белсенді  қатысушылардың  бірі  болса,  туған  жерді  көркейіуге  зор  үлес  қоскднын  тілге  тиек 
етіп  айтуға толық болады.
Марқом Төкеннің кейінгі үрпақгарының есінде үмытылмай сакталатын касиетінід біреуі -  оның шежіреге 
жүйріктігі  еді.  Әсіресе  Алашалардың  шежіресін  жақсы  білетін.
Қүдайкуддың  баласы  Жомартган  -  Кдрабатыр,  Барбатыр,  Жірен.
Кдрабатыр
Қарабатырдан  -  Сыпыра,  Еділ,  Темір.
Сыпыра
Сыпырадан - Естемес, Қоныз, Ағалас, Кдбыл. Естеместен - Қүттыбай, Ибрай, Доскс, Бисалі.  Қүттыбайдан
-  Жармүхамбет,  Нүртаза,  Уалиахмет,  Шояхмет.  Нүртазадан  -  Жүмаш  одан  Қалдыбай.  Жармүхамбеттен  - 
Дошай.  Ибрайдан  -  Сақып,  Қажіп,  Қажығали  одан  Әсебай,  одан  Хасан  одан  Нүрхай.  Сақыптан  -  Халық, 
Хасел, Жалап.
Доскеден  - Қосым,  Сүйіншәлі.  Қосымнан - Тәкім, Аманғали,  Нүрғали. Аманғалидан -  Темірболат одан 
Орынбасар.
Сыпыраның  екінші  баласы  Крныздан  -  1  өйелінен  Өтепәлі,  Кдлдеш,  Крныс,  Сүлеймен,  Жақсылық, 
Сейткдзы;  2-ші  әйелінен  Қүлекеш,  Боранбай,  Файзолла.  Өтепәліден  -  Ахмет,  Аскар,  Махмет,  Акгайлак 
Қаддештен  -  Әлімбет,  Жүмалы,  Иманғали.  Жүмалыдан  -  Ғазез,  Танқай,  Ниязғүл.  Қоныстан  -  Мәнтәй
Сүлейменнен  -  Ығылман,  Әбдір.  Ығылманнан  -  Рахым,  Нығымет,  Ғабдолла,  Кенжәлі,  Сүгір,  Сүтан, 
Ерғали,  Ескали.  Рахымнан  -  Мүхамбеджан.  Ныгыметтен  -  Сәлекеш,  Аманқүл,  Жүбанкүл.  Ғабдолладан  - 
Мәмсе.  Сүгірден  -  Отарғали.  Кенжәліден  -  Отарғали.
Сыпыраның  үшінші  баласы  Ағанастан  -  Есәлі,  Сүйіншіәлі,  Көшенқали,  Жаналы,  Байет.  Есеоліден  - 
Еспол одан - Мырзаболат.  Көшенкалидан - Медет одан - Күлмсн одан -  Кулымжан. Жапальшан  - Мырзағали, 
Рысқазы  одан -  Хасен одан  -  Хайрекен.  Байеттен -  Өтеп,  Ізтілеу.
Сыпыраның төртінші  баласы  Кдбылдан  -  Кдпен,  Сатай,  Сатбай,  Квбей.
Еділ
Еділден - Өмір, Мәди,  Сади, Қожагелді, Даулет одан Ш олак Өмірден - Жанүзақодан Қоблан, Тастанбек,
Бөрібай,  Қоянбай,  Жанүзақ.

K^pa,  ІПака,  Артықбай.  Қобланнан  -  Мендігерей,  Сүлтангсрси.  Таужан,  Амантаи,  П а ш .р и и   Намргсрси. 
Мендігерейяен -  Бактыгсрсй.
Серікқали,  Мүрат,  Берік.  Серіккалидан  -  Қанат.  Мүраттан -  Самат.  Кдпадан 
Кдз  .
Шакддан - Тау оның  1-ші өйелінен  - Жүмакай, Жүбанияз,  2-ші ойслінен  -  Аман,  Максот. 
Ж ү м т н
- Байжан.
Артықбайдан  -  Мүхамбет,  Мүхамбетсүлтан.  Мүхамбетген  -  Саналы,  Сәндібек.  Мүхамбстсүлтаішан  - 
Мәлкежар одан Төреғали.
Еділдіц  баласы  Мәдиден  -  Ақбай,  Жарықбай,  Ермекбай.  Еділдін  келесі  баласы  Садиден  -  Болаи  одан 
Уоис  одан  Кенжебек,  Жантөре,  Еспол,  одан Айтөре,  Тажмағамбет.
Еділдіц баласы  Қожагелдіден  -  Тайшыбай,  Сәтібай,  Асқар.  Тайшыбайдан  -  Ибрагим,  Насрсден,  Бабас, 
Нүрғали.  Ибрағимнен  - Сүлтаналы одан -  Хамидолла одан -  Мәжит.  Асқардан  -  Кджбек одан  заккдли.
Темір
Тсмірдсн  -  Торғай,  Бүзау,  Сүгір,  Таңат.  Торғайдан  -  Бекмағамбет  одан  Сейтек.  Бүзаудан  -  Қожамжар 
одан  Көпсн.  Байзактан  -  Хүдайберген,  Биіскен,  Шандай.  Хүдайбергеннсн  -  Мәмбет.  Бшскеинен  -
Мүхамбетқали.  Шандайдан  -  Айсары.  Сүгірден  - Арысан.  Таңаттан  -Куатияр.
Барбатыр
Барбатырдан  -  Түрдыкүл,  Төлеп.  Түрдыкүлдан  -  Бекбау,  Кднша,  Бейісәлі.  Жакай,  Нүрым,  Мерәлі. 
Бскбаудан  -  Әжіби.  Кдншадан  -  Аязбай,  Ерғали,  Доскали.  Нүрымнаи  -  Идіріс.  Идірістен  -  Бектенбет, 
Тастанбет,  Кенжембет,  Тілепберген.
Мерәліден  -  Сәбит,  Хамит,  Уахит,  Қазбек,  Алкдм.  Сәбиттен  -  Берік,  Тимур.  Уахиттен  -  Бауыржан. 
Қазбектсн  -  Марат,  Азамат.
Төлеп(Әукетай)
Төлепте  18 бала болған.  12 баласы Батыс  Кдзакстан облысының Бөксйде (Фурманов, Казталовка, Жаңғала, 
Орда аудандарында, ал 6 баласы Кдратебе ауданында. Олар:  Менетай, Сартай,  Мырзатай, Сыралы, Жанатаи, 
Жирентай,  Торытай.  Ал  енді  осы  аталымға тоқгаламыз.
Толсптіц баласы Менетайдан - Тастанбск. Тастанбектен -  Бисекен(Бисенғали), Шари, Әміре,  Кенжеғали. 
Биссксинск  -  Корім.  Корімнсн  -  Рысқул,  Кдсымкүл,  Төлекүл.  Рыскүлдан  -  Райымқүл,  Төлеуәлі,  Сәбіт. 
Қасымкүлдан - Талгат, Самат. Толеқүлдан - Мүрат, Әнуар. Әміреден - Мырзағали, Молдағали.  Молдағалидан
-  Ғарифолла, Тыпым.
Төлсотіц  баласы  Сартайдаи  -  Отсғүл,  Кенжеғара.
Толсптің баласы  Мырзатайдан  -  Жанатан  одан  Отаралы, Жиенәлі.  Отаралыдан  -  Мөмбет одан  Сейтен, 
Сыдык,  Сафи. Сейтектен -  Бахыт, Рамазан.  Бахыттан - Диар, Сайлау. Диардан - Дихан.  Сайлаудан - Аслан. 
Рамазаннан - Тыныштыбай, Жалғас, Жарас. Сафидан - Екпін,  Еркін,  Орынбасар,  Беркін,  Бейбіт.  Екпіннен
-  Біржан,  Бауыржан,  Мейрамбет,  Бекболат,  Қайыржан,  Ғалымжан,  Нүржан.  Бірж аннан  -  Арман. 
Бауыржаннан  -  Дулат,  Ерсат,  Ерлан.  Еркіннен  -  Ақболат.  Жанатайдан  -  Төлежан,  Жәмет,  Стамғали. 
Төлежаннан  - Абдрахман одан  Қүсым.
Жирен
Жиреннен 1-ші өйелінен - Тоқбура, Шадияр,  К^збек,  Көкі, Мендеке;  2-ші әйелінен - Сарықази, Алушы, 
Тілеке.  Тоқбурадан  -  Сүріпкел,  Шанаш.  Сүріпкелден  -  Қорен,  Түрлыбек.  Крреннен  -  Мүхаш  одан 
Абдықалым, Зилден, Сафуан,  Кдгідан, Нағым. Абдықалымнан - Таліп. Түрлыбектен - Түлкі, Рысқүл, Крдар 
Түлкіден  -  Қожағүл,  Есхожа.  Рыскүлдан  -  К^нқожа,Кенжеқожа.  Қодардан  -  Зағфар.  Шахаштан  -  Арыс 
Ихлас, Мендібай. Арыстан - Пүсырман, Жиенбет, Сары. Пүсырманнан - Жақсымбет, Күлбай одан Кәламбай 
Ихластан  -  Мәмбетәлі,  Кдракүл,  Кэртмүхан,  Алтай.  Мамбетәліден  -  Өтеп.  Кдрағүлдан  -  Сөбит,  Отырай 
Кэртмүханнан  -  Қожахмет,  Балахмет.  Алтайдан  -  Шаберей,  Баймүхан.  Мендібайдан  -  Мүхамбеткерей 
Татмагамбет  одан  -  Одас.  Жіренның  баласы  Шадиярдан  -  Кдлыбек,  Өткей,  Байсалбай,  Кенже,  Бораш 
Иман, Әбен. Кдлыбектен - Едір, Ержан, Есенгамбет. Едірден - Атапкел, Бисенбай. Ержаннан - Мүхамбедияр 
Есенғамбеттен -  Мерғали,  Нүрғали,  Бекболсын.  Мерғалидан  - Сағындық.  Өткейден  - Досады одан -  Ораз
Байсалбайдан  -  Қүмарғали.  Кенжеден  -  Айтөре.  Иманнан  -  Бекқожа,  Тоққожа,  Жүмағали.  Әбеннен  - 
Мырзагали, Босөку.
Жірсншң баласы Кекіден - Бегетай, Тойғүл. Бегетайдан - Есіркеп, Берекет, Жөнгір, Офа, Сауа, Кджығали. 
Берекеттсн  -  Кдасай,  Серік.

Кдзбектен  -  Артығали,  Жиенғали,  Үйсін.  Үйсіндден  -  Аткзли,  Байжігіт,  Өтекей.  Атқалидан  -  Айман, 
Бақыт (қыздар).  Баижігіттен - Жиенгали одан Рәш (қыз). Өтекейден - Жәкібай одан Орынбай  одан Мүрат. 
Орынбай  үлтжанды  жақсылықка жаны  күмар,  Өмірге  сергек қарайтын  адамныц біреу.
Жиреннің баласы  Мендекеден  - Жанүзақ,  Қонақ,  Жүма,  Төтік,  Кідік.  Қонақган  -  Жалмағамбет одан  - 
Кдлмақ,  Еламан, Жоламан одан - Ғүбайдолла, Ғабдолла. Жұмадан - Түяқодан -  Мүрадым,  Хамза, Тажғали. 
Хамзадан -  Бақытжан одан  -  Фрунзе  одан -  Серік.
Жиреннің баласы Сарыказыдан - Меде, Сартеке, Тілеке. Медеден - Боқай,  Кдлмақ,  Қызьшбас,  Маймақ, 
Қойбағар. Боқайдан - Жалмүқан,  Қалмүхап одан Садых одан Кдлкзмжай.  Қызылбастан - Ашен одан Нүрғали, 
Кәрім.  Маймақган -  Мергенбай,  Салық.  Мергенбайдан -  Бисағүл, Жанғали,  Муса.  Бисағүлдан - Абдрахман 
одан  Аслан.  Жанғалидан  -  Шәкір.  Мусадан  -  Шамрат.  Сартекеден  -  Алушы  одан  Ақтан  одан  Крйшыбай 
одан  Өтеғүл  одан  Макар  одан Айса.  Тілекеден  -  Табал одан Әлмурза  одан Дәуен.
Байбарақ
Қүдайқүлүлы  Байбарақ  И.  Кенжалиевтің  деректері  бойынша,  шамамен  18  ғасырдың  басында  омір 
сүрген.  Ол елімен жерін талай жаудан аман алып  кдлыпты. Алашаның үранына  айналған  батыр.  Байбарақ 
аталығын  Иманбай Жүмағазиевтің  шежіресі  бойынша  беріп  отырмыз.
Байбарақган  -  Қозыкөрпеш,  Қошетер,  Кдрмыс,  Әлен,  Арықмерген(Арықбалык).
Қозыкорпеш
Қозыкорпештен - Мүса, Жайлау,  Қыстау, Дауымбақ,  Наурызбай, Темірбек,  Қаржау, Айтүған,  Күнтүған.
Мусадан -  Майқы,  Танас,  Берген,  Көбен, Доней,  Маней, Жарас,  Кеней,  Өтеген,  Қораз, Үркінбай, Лай.
Майқыдан - Дүйсен,  Болғанбай,  Шегір, Ахтан,  Кешу, Асан,  Крылыш,  Базар, Жолдыбай, Такей,  Бимен, 
Кенжебек,  Ермек,  Болат,  Еңгі,  Меқан,  Қуаныш  (екі  өйелден).
Дүйсеннен  -  Күзембай,  Қалдекен,  Төкеш,  Ақыш,  Жүмалы,  Еспан,  Қоцырбай,  (БІрсалы).  Күзсмбайдан
-  Нүрке,  Қате.  Нүркеден  -  Ержан,  Акқойшы,  Әмен.  Ержаннан  -  Қабас.  Кдлдыкеннен  -  Сабыркеш,  Семіт, 
Беркәлі,  Сүндет,  Бисен.
Сабыркештен  -  Артығали,  Ерінәлі.
Сейіттен  -  Ереуіш,  Еркін,  Жүмағали,  одан  -  Чкал.  Қожаннан  - Абыш.
Ақыштан  -  Нығмет,  одан  -  Насыр.  Жүмағалидан  -  Армалай,  одан  -  Есболсын,  Рыскдли,  Нстгали,  одан
-  Темірғали,  Сабыргали,  Айвар,  Абзал.  Есболсыннан  -  Орынгали.
Рысқалидан  -  Аскар,  Серік.  Еспаннан  -  Жүмағали,  Ермаганбат.  Қоцырбайдан  -  Жүмабай,  Жүмағүл, 
одан  -  Ибрайым,  Көпболсын.
Болғанбайдан - Шамақ, одан - Нүра, Тоққожа(1854-1914), Ескали, одан - Маннап, Кдрабала. Тоққожадан
-  Ғабдрахман,  одан  -  Ғиният.  Нүрадан  -  Есбол,  Ерміш,  Қайырлы,  Барбадос.  Ерміштен  -  Шакей,  К^ісым, 
Сырым.
Қайырльщан - Сағынғали.  Барадостан - Сәрсенбай.  Шегірден -Жандай, Шокі, Ахмет,  Келбай, Төртқара, 
Жиембет, Нарынбай,  Әлімбай, одан  -  Еруәлі,  Нүрәулі,  одан -  Садыр.  Еруәліден -  Сөрке,  одан  -Нөсіпкдли, 
Каримғали .
Жандайдан  -  Жақыбөлі,  Жақия,  Өтеғали,  Төреғали.  Жакыбөліден  -Толеу,  Елеу,  Қүспан,  Қойбайқ. 
Төлеуден  - Нығметолла. Төрегалидан -Кдбдол,  Самат,  Насыр. Жақиядан -  Қүсту,  Кдби,  Без, Тайыр,  одан  - 
Ғеззат,  Сүнғат.  Күстудан  -  Зайтөк.  Кдбидан  - Сибагат,  Байқон, Айткэли.
Шәкеден  -   Нүрмағанбет,  Ыдырыс,  Кдмал,  одан  -  Мағзом,  Мағаз.  Нүрмаганбеттен  -  Қали,  Мүрат, 
Куыс,  одан - Кдумет, одан - Ыбырай. Ыдырыстан - Медет, Сираж, одан - Хамит,  Парит. Ахметтен -  Нүрсиг, 
одан - Сапа.
Қолбайдан  -  Бекіш,  Жәлімбет.  Бекіштен  -  Әтіш,  Өреш,  одан  -  Хакім.  Жәлімбеттен  -  Жанғали,  одан  - 
Кәлен.  Нарымбеттен  -  Қибаш,  Сартай,  Закария.  Қибаштан  -  Бисен,  Зинолла,  одан  -  Ахмет.  Ақсеннен  - 
Жақсылық,  Шәуен,  Шоңғара,  Иса,  Әлмірхан,  Қажыахмет,  Қара.  Жақсьшықган  -  Доулст,  Рахыберген, 
одан  -  Ыбрайым,  Исмағүл.  Дәулеттен  -Хайролла,  Зинолла,  Кдзиолла,  одан  -  Елемсс.
Шөуеннен -  Балтас, Беюгас. Балтастан - Темірғали. Шоңгарадан -Жарман, Дошет, Зот, одан - Қүмарғали, 
Оразәлі,  Қалимардан -  Қүсайын,  Әубәкір.  Оразәліден -  Сары.  Қалимардашіан  -  Ғазез,  Қаликан.  Исадан  - 
Әділгерей,  Тамен,  Қасен,  одан  -  Қажен,  одан  -  Куаныш.  Әділгерейден  -Ғелман,  Әйіп,  Шоріп,  Зүлкаш. 
Ғелманнан - Жанша. Шәріптен -Закария.  Қожахметген - Алабай.  Кдрадан  -  Шынтсмір.  Ксшудсн  -  Оразэлі, 
Айболат,  Бекболат,  Ақболат,  Мәмбетәлі,  Тасболат.  Айболагган  - 
Есот,
  Есмүхамбст,  Есімгали,  Ескеадір, 
Шотгы,  Жалпақбас,  Өтеу,  Мілқайдар.  Есмүханнан  -Төлеген.
Есімғалидан  -  Ерғали,  Нүртай.  Ескендірден  -  Мәнноп,  Мансор.  Шотгыдан  -  Жанбебек,  Рамазан. 
Бекболаттан  -  Сағынөлі,  Шайхымөлі,  Қайбалы.  Сағынәлідан  -  Қыдірәлі,  одан  -  Қауреш,  Хамза. 
Шайхымәліден -Ерәлі, Насыр. Мәмбетәліден - Қошкар, одан - Әбілкзйыр, Зүлкдш, Табылды. Әбілқайырдан

г = . ' . г » к г й : г = ; г - '
М а м б е т , одаі. -  Ь ш ш і г ,   Бауыржа». 
Олег;  Ермек.  Сврсекйден  - Дэулетбай.  Бисшпишжш  -  Тсмсш.  Мапом.
Асаннан  -  Давар  Қүрманғали,  Кенже.  Давардан  -  Шіпэш,  Кддау,  Молдаш.  Кдааудан  -  Нүрболат,
Шьшбол ат  К
үрм
анғалидаіі -  Зайніш,  Шімір,  Кдйріш,  одан -  Мөсалім.  Зайшштен  -  Табьвды(Ғабдрахман), 
Мухтар, Оңғар, одан - Кдмет,  Сағвдолла.  Кенжеден -  Болат,  Жүген,  Қүсаиын,  Хамза,  Ғаббас.  Қүсаиыннан
- Бақыбай, Кддыр. Хамзадан -Жанғали.
Қылыштан - Мерәлі, Темірөлі, Нүрғали,  Қожа, Бекей, Акай, Төштек.  Мерәліден( 1833-1908) -Сапарғали, 
Қажығали,  Свдағали, Үмбетқали.  Сапарғалидан -  Кдлеш,  Мүстаким.
Кажығалидан  -  Қүспанғали,  Ниязғали.  Сидағалидан  -  Мүратқали,  Рыскали,  Ғалім  Аидынғали. 
Мүратқалидан  -  Риза.  Ғалімнен  -Өтеш.  Үмбеткдлидан  -  Мсдеткдли,  Қуай,  Пазыл, 
Қабош . 
Темірәліден  - 
Мүкат,  Қадырғали,  Бердіғали.  Мүкдтан  -  Несіпкдли,  Кәрімғали,  Махамбет.  Бердіғалидан  -  Кдиырман. 
Нүрғалидан - Жүныс,  Кдрағойшы,  Қитар,  Көкен.  Қожадан  -  Мәңгүр,  Мәлік,  Төрегали.  Бекеиден  -  Ырәш 
одан -Иманбай. Акайдан - Сары, одан - Ербөлек,  одан - Мүхамбет. Төштен -  Өтеміс.  Базардан - ж Ү*‘ағ^   ’ 
Бөкенбай, Дүсіп, Ебіш, Байшолан, Шүкіртан, Шаумүрын,  Ізбасар. Жүмағалидан - Батыркаиыр. 
Ьөкеноаидан 
-Мырзагали, Есенғали, Дәлеткэли, одан - Меңціғали. Дүсіптен - Байтемір, Шінтемір.  Байтемірден - Куаншаи, 
Сүпшай(Сүйіншәлі). Куаншайдан -Сәрсенбай, Сисенбай. Шінтемірден - Сахыпкдйыр, Мүрзакдйыр.  ҺЫштен 
-Амангали,  Шаманғали,  Сары,  Арыстанбек,  Жүмабек.  Шүкіртәннен  -  Әжім,  Әбілхайыр,  Мүхамбеткали, 
Наурызғали, Ахметқали.  Әбілхайырдан -  Рүстем,  Ғариполла,  Райкем.
Жолдыбайдан - Салық,  Балқан. Салықган -  Қойшы, Әтініш.  Балкдннан  -  Зейнолла.  Төкейден -  Бүркан, 
Шалабай, Түрсынғали.  Бүрканнан -  Темірболат.  Шалабайдан  -  Жүмағүл,  одан  -  Өтепкзли.
Куаныштан -  Мамыт,  Әбілкара,  одан  -  Есбол,  одан  -  Зейнолла,  Кдйролла.
Миқаннан - Султан(Молла), Шалтақ, Шақын,  Жапар,  одан - Әліп,  Сабыр.  Сүлтаннан - Ермек, Жәрдем, 
Сәлмен,  Дөрмен.  Шалтақган  —Шынтас.  Шақыннан  -  Тілеп.  Сәниден  -  Балқы,  Маштақ,  Шолак,  одан  - 
Телағыс,  Баяғыс.  Маштактан -  Кдсым.
Болатган  -  Лүқпан,  Мәкеш,  Шүбар,  Сары,  Машыр,  Дәулен,  Әтікеш.  Шүбардан  -  Сөлмәмбет,  Шүкір, 
одан  - Даниял,  Роберт,  Рейнат,  Уалиолла,  Болат,  Амангелді,  Рафаил.
Сөлмәмбеттен  -  Жаңабай,  Уәли.  Сарыдан  -  Ержеп.  Ермекген  -Телеген,  Кенжебай.  Кеңжтембетген  - 
Кенжөлі.
Танстан  -  Сарт,  Отар.  Сарттан  -  Айтқазы,  Ақбүка,  Ахмет,  Байсүндет,  Кдлден.  Айтказыдан  -  Зәкен, 
Агеділ,  Омар,  одан  -  Ыду,  Ықылас.  Зәкеннен  -  Мақсот.  Агедідден  -  Жүныс,  Жүмаш,  Дөлу.  Ақбүкадан  - 
Жексен.  Байсүндеттен  -  Күншығар,  одан  -  Әмірәлі,  Түралы.  Кдддештен  -Мүкдн.  Отардан  -  Сейткдзы, 
Бимагамбет,  Мәңкүщ,  Садырбай,  Кддырбай,  Ізтілеу,  Байтен.  Сейтқазыдаіг - Әбіш,  Кдрга,  Кдли.  Әбіштен - 
Сулимен.  Кдрғадан - Тілебәлі, Кдйбәлі, Сисенәлі.  Кдлидан - Мәжу.  Мәңкүштен -Туар.  Кддірбайдан - Кәкі. 
Ізтілеуден - ПІокал,  Қылыш,  Қайыр.  ІПоқалдан -Акду, Насыр,  Қүбай.  Кдйырдан - Атош,  Бегеннен -  Бәйіш, 
одан - Аяп, Сакып, Тайман, Қойман, Өтеп, Бердіғали, Шалггай, Молдаш, Нүрай. Аяхгган - Баспақ, Ниязғали, 
Қүмар,  Қүспан, Ахат,  Майжан,  одан - Төлеу,  Кдби.  Баспақган  - Төкей.  Ниязғалидан -  Әтікеш.  Куспаннан
- Шыңбас, Мақсот. Ахаттан - Назарғали, Базарғали. Сақыптан - Сары, Кдйырлы, Ыстамғали, Бызау. Сарыдан
-  Куаныш, Әкіл,  Сүйін.  Ыстамғалидан  -Жанболат. Тайманнан  -  Абдол,  Кдбан,  одан  -  Ғаллам
Абдолдан  -  Сағидолла,  Трус.  Отептен  -  Есжан.  Бердіғалидан  -Жөңгір,  одан  -  Кдтимолла  -  Кдзақстан 
Республикасына еңбек  сіңірген  мәдениет  қызметкері,  Мүхит,  Ғарифолла дәстүрін жалғастырушы айтыс 
ақыны,  әнші.  Кдтимолладан  -  Ансар,  Нүржан.  Шалағайдан  -Темірболат,  Әмірхан.
Қөбеннен  -  Бисен,  Шөріп,  Әлмен,  Нүқыр.  Бисеннен - Үмбетөлі,  Сүндетөлі,  Ниетөлі,  Беккдйлы,  одан- 
Темірболат.  Үмбетәліден  -  Дүйсәлі,  Куанышолі,  Темірғали.  Сүндетәліден  -  Байдалы,  Бидалы,  Ғелман, 
Мағзом,  Нүғман,  Сисенәлі,  Әліпқали.  Ниетәліден  -  Әкімелі,  Ахметелі,  Бердәлі.
Шәреннен  -  Мүкат,  Айггәлі,  Тінәлі,  Мінәлі.  Мүкдттан  -  Түралы,  Мақит,  Бошақ.
Түралыдан  -  Отеш,  Нүрым.  Мақитган  -  Бөкей,  Семен,  Әбуғали,  Әбухан.  Әлменнен  -  Сержан,  Ғабит, 
Кдинеш,  Есет.  Сержаннан  -  Баязит,  Ереш.  Кдбиттен  -  Бәшти,  Мыстай.
Нүқырдан  -  Баймен,  Телеуіш,  Бөшек,  Көпеш,  Щаумен.  Байменнен  -  Бақтыгерей,  Ахметкерей, 
Азаматкерей(Жүкд), одан - Өтеғали. Төлеуіштен - Молдагали, Тақан, Төреш. Молдағалңдан - Ғазез,  Бүршак. 
1 ерештен  - Отеғүл. Бөшектен - Бораш, Сахет. Бораштан -  Сатқан,  Шаймерден.  Саткзннан - Ермек,  Серік. 
Сахетген  -  Ахметкдли,  Амантай,  Деулеткали,  Жүмағали,  Нүрғали.
Ахметкалидан  -  Сейткали,  Ерғали.  Күпейден -  Кдбдіреш, Ахат, Такен.
Декейдеи  - Досы,  Айтбай,  Айтқүл,  Кдрт,  Әбілкэлық,  Кененбай.  Досыдан  -  Сәли,  Әли,  Мүкдш,  одан - 
ішек,  Өтеш,  Өтемю.  Әлиден  -  Есей,  Есенғазы,  Әлғазы,  Жакай,  Тогай.  Есенғазыдан  -  Мажекен,  Ғазез. 
Мажекеннен -  Ораш,  Оспан.
Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Қазақ филологиясы кафедрасы
dmdocuments -> Айса байтабынов эпик жыршы
dmdocuments -> Көпбаева М. Р. ф.ғ. к., М. Әуезов атындағы Оңтүстік
dmdocuments -> Н. С. Тілеуханов
dmdocuments -> Т.ӘЛімқҰловтың «Қараой» ӘҢгімесіндегі махамбет тұЛҒасы акбулатова С. Б
dmdocuments -> Батыс қазақстандық КҮй дәСТҮрін әлемге мойындатқан қҰрманғазы рухы с. Ә. Күзембай
dmdocuments -> Кафедрасының отырысы шешімімен бекітілген. Педагогикалық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған. Орал, 2011

жүктеу 27.6 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   48
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет