Мүхамбетқалиев С., Ахметов К.Ғ, Ғабдуллин Х. А. Байүлы мен Жетіру және Төре, Төлеңгітжүктеу 27.6 Kb.
Pdf просмотр
бет21/48
Дата08.01.2017
өлшемі27.6 Kb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   48

Бессары
Бессарыдан  -  Кесе, Абыз,  Төбет,  Сарбас,  Сығайәлі,  Косс,  Шойтас.
Абыздан - Аитбай,  Қартабай,  Қүлмырза, Жанатау,  Отегі. Аитбайдан -  Түрксбай.  Түрксбайдан  -  Есслбай. 
Еселбайдан  -  Акмьірза.  Ақмырзадан  -  Сарссн.  Сарссннен  -  Серік,  Ғалым.
Қартабайдан - Еділбай. Еділбайдан - Бакыт. Бақытган - Мақсот, Қүлмырза. Жанатау.  Максотган - Асылбек, 
Ақылбек.  Төбетген  -  ...  Еламан,  Еділбай.  Еламаннан  -  Бисенгали.  Еділбайдан  -  Қуан.  Сарбастан  -  Кдйыр, 
Қүбай,  Рақым.  Қүбайдан  -  Сүйін.  Сығайәліден  -  Қозайдар.  Қозайдардан  -  Ахмет,  Рамазан.  Шойтастан  - 
Байқой. Байқойдан - Кадір. Кддірден - Керей. Керейден - Жортабай, Демес, Жүмабек,  Ескендір. Жортабайдан

-  Хамидолла,  Махмуд,  Әзірбай,  Мажит,  Барш,  Уали.  Хамвдолладан  -  Куанаи,  Ораз.  А^матди,  Ғіишолла, 
Қүбайдолла,  Ғүмар,  Омар.  Махмугган  -  Ғұсман,  Мүхит.  Әзірбайдан  -  Есмағүл,  Марат,  Мақсог,  Магзом. 
Скевдірден -  Куанғали,  Еркін,  Тыныштык.  Барштан  -  Арон,  Аргон.  Берік,  С срік  кенжетаи.  К>анаіідан - 
Арман,  Нүрлан.  Уалиден - Талғат.  Ескендірден  - Қуанғали,  Еркін.  Куангаллдан  -  Жалгас,  Нариман,  Бақыт.
Еркіннен  -  Арман.
Сарбастан - Сартодан - Таңқы. Таңқыдан -  Қабыш, Демеу. Дсмеудсн  -  Бсржан,  Біржан,  Бижап,  Әлібек.
... Арыстан  -одан  Шаңқан,  одан  -  Кдрабәкі,  одан  -  Мыңбай,  одан  -  Тай.мүкамоег,  одан  -  Бесэлі,  одан  - 
Бокдй,  одан  -  Кенжебек, одан - Мүғаллем (1927 ж.т.).
Қалак
Тананың  бәйбішесінен  туған  кенже  бала  Кдлақ  мерген  болган.  Талай  елге  атағы  жетеді.  Бір 
\л к е н  
жиында терде отырған хан анадай жердегі батыр денелі Калақгы көріп,  - әй,  Калақ сені сумергси,  куралайды 
көздемей  атып  қүлатады  дейді.  Маған  сол  мергенцігінді  көрсетші,  нағыз  мергендігінді  корсем  батамды 
беремін,  - дейді.  Қалақ орнынан түрып,  10 канат агаш үйдің түндігінен үшып бара жаткан бір топ  қүстарды 
көрсетіп,  - басынан  атайын  ба,  ортасынан  атайын ба,  әлде  күйрығындағыны  атайын  ба?  -  дейді.
Хан - басын атпа 
бассыз
 ел болмайды.  Қүйрығы, канаты каруы,  ортасынан-ақ ат дсйді.  Кдлақ сол бойда 
көздемей садағын тартып жібергенде  бір аққу ханның алдына  келіп түседі.  Сол  кезде  бата берейін деп хан 
басын  көтергенде  тілі  байланып,  екі  қолы  теріс  айналып,  сөйлей  алмай  калады.  Оныц  себебі  акку  киелі 
күс.  Соның киесінен  осьшай  болған дейді  айтушылар.  Осыдан:  «Баталы  үл  арымас,  батасыз  үл  жарымасң 
деген сөз шығыпты. Қарғыс бата алған Қалақтап - Қараман мен Малайсары туады.  «Карғыс алған Қараман» 
содан  калган.
Малайсары
Малайсары  -  Тананың  бел  немересі  жастайынан  кол  басқарган  батыр,  эр  кезде  елін,  казак  жерін 
шапқыншы  жаудан  қоргауда,  халыктың  бірлігін  елдігін  сактауда  абройлы  міндеттер  атқарып  Тананың 
үранына айналган адам. Талай аласапрандардың как ортасында болган адам.  Малайсары  бірнеше жыддарга 
созылган соғыста жасаған ерліктерінен куә деп оның жонгар алатауындагы бірнеше шакырымга созылатын 
Малайсары атындағы таулы жотаны айту дүрыс  болады.
Өмірі  соғыста  өтіп,  калмақгарды  талай  қырқалардан  асырып  қуып  жүргенде  Малайсарьшан  үрпак  аз 
өрбіген.
Сол  Малайсарының  Сыдық  деген  баласынан тараган  үрпақ  Сырым  ауданының  Талдыбүлақ,  Көктебе 
деген  жерінде  Асан  таналармен  көршілес  қоныстаньшты.
Сыдық  үрпағы:  Байбол,  Әубөкір,  Қанат,  Нурхат.  Байболдан  -  Ыбыраш, Алаш.  Ыбыраштан  - 
Сапаргали,  Молдагали.  Сапарғалидан  -  Насиболла,  Майнур,  Арон,  Амангелді,  Болат,  Ермек.
Насиболладан  -  Серік,  Маржан,  Айжан,  Айман,  Нуржан,  Өркен,  Бақытжан,  Даурен.  Ароннан  -  Күлян, 
Армат,  Аскар,  Гүлнар,  Шолпан,  Нурслу,  Римма.  Амангелдіден  -  Нүрлан,  Мержан,  Ляйля,  Қайрат, 
Қасиет,  Қисмет.  Болаттан  - Лунара,  Гульмира,  Сауле,  Света.  Ермектен  - Дина,  Роза,  Маншук.
Молдагалидан  -  Ғизат,  Рахила,  Зенеш.  Ғизаттан -  Гүлбаршын,  Елемес.  Зенештен  -  Мүрат.
Алаштан -  Қыдырғали,  Ғабдол.  Қыдырғалидан  -  Збайда,  Қүспан.  Ғабдолдан  -  Сапа,  одан  -  Гүлжиян.
Әубэкірден  -  Хамит,  одан  -  Әбділғали,  Сабит,  Гүлмаржан,  Гүлбаршын.
Қанаттан  -  Кенжегали.  Нүрхаттан  -  Сүндет.  Сонымен  қатар  қонысы  бөлектеу  болғанымен  Ғабдолла 
Рахметтерді жақын  ағайын  санайды.  Ғабдолладан  -  Сапа,  одан  -  Самат.  Рахметтен  -  Қанатқали.
Қараман
Караманнан - Күнтубай, Сексенбай, Тілеуке, Жамелке, Досберлі.  Күнтубайдан - Көшек, Терек, Жакди.
Көшектен  -  Күсіге.  Күсігеден  -  Иманқүл.  Иманкүлдан  -  Бексүлтан.  Бексүлтаннан  -  Қайырғали. 
Кдйыргалидан -  Нүржан,  Айхжан.  Нүржаннан -  Тасжан.  Айтжаннан -  Ескали.
Жақайдан  -  Мандай,  Шынтай,  Темірбек,  Бектаубай,  Бектай.  Темірбектен  -  Ғаділ,  Қожак-  Қожақган  - 
Сөуіргали,  Әділғали.  Сәуірғалидан  -  Сағат,  Орынғали,  Балғали,  Сапи,  Мухамбетжан.  Сапиден  -  Акжол. 
Әділғалидан -  Сүндеткдли.  Бектайдан  -  Рамазан.  Рамазаннан  -  Бексүлтан одан -  Серік.
Сексенбайдан  -  Қарабала.  Карабаладан  -  Нүргали.  Нүрғалидан  -  Қойшыбай.  Қойшыбайдан  -  Ақмади. 
Ақмадиден  -  Шаяхмет,  Есмагүл.  Шаяхметген  - Алмабек.  Есмагүлдан  - Жанар.
...Нетөлі,  одан  -  Асахат.  Асахаттан  -  Қүрмангали,  одан  -  Дөшен.  Дөшеннен  -  Тайып,  одан  - Үмбетәлі. 
Үмбетөлідан - Бақгыгерей, Бакгығали. Бақгыгерейден - Сарсенбай. Бақгыгалидан- Төлеген, Тілеген, Нүралы, 
Бегәлі.  Төлегеннен  -  Мереке,  Ерболат.  Тілегеннен  -  Талғат,  Самат,  Нүрболат.  Нүралыдан  -  Жанболат, 
Тілеп,  Аскар.  Бегәлідан  -  Марат,  Азамат.

АЛАША
Сары
Досай
Шотқара
Қарабура
Божан
Барамық
Қоңырбөрік
Үраны -  Байбарақ 
Таңбасы - Айбалта
N ,V ,
9
/

Алаша  көп  ел  екі  салаға  таралып  отырпш.  Бір  тобы  Жайықгыц  орта  шсншіц  п.ыгыс  жагын  беггеп 
Шыңғырлау  Қайышш,  Кдлдығайты,  ЖақсыбаЙ,  Шилі,  Бүлдырты,  Тамды  Жымпнты  о з е т е р ш ш ,  боиын
Түздыкөл,  Қоскөл,  Итмүрын көдцерініңтөңірегін мекендейді,  содан Оиьш 
JГ о Т ж ч 'гьт^ а '
Жайык 
бойында  Байүлы,  Байбақгы  руларымен  аралас  отырады.  Енді  бір  тобы  Жлиык.гыц  оц  жағын  ала, 
Кдмыссамар көлінің төңірегін,  Кіші өзеннің бас жағынан Сары өзен,  Самар колі жагалал ын  Нарын күмына
дейін  қонысганған.
Олар  бүл  жерге,  кіші  жүздін  басқа  ру  тайпалары  сиякгы 
Сы
р  бойьшан,  орісі  Алатау,  Шу  боиынан, 
Кдракүм,  Қызылкүм  алкдптарынан  әр  уақытта  ауып  жүрген.  Олардың  кдйсы  қан  уақытта  кслгенін  дол 
айтуга  негіз деректер жеткіліксіз.
Кейбір тарихи деректерде, аңыздарда үш  таңбалы Аташа деп те  аталатын түстар  кездесель  Оныц  монісі 
Алашадан  туған  Ақберлідсн-Атымыс,  Барамык,  Тоқберідден-Қоңырбөріктын  тараулынан  аитылған  скен. 
Үш тадбалы Алаша деп  Сары,  Майкы-Әйтімбстгін  балаларын  да  атаған.  Қолдағы  Алаша  таңбасынан  ' N 
деген  таңба  осы  Атымыс  балаларының күрамын  көрсетеді.
“Кдзақ”  өлеңінде былай деп айтылған:
Сүрасаң руымды алашамын,
Әкемнің  қаздай  қоңыр  баласымын 
Басымда бақыт  күсы түрған шақта
Үлымен  алты  арыстың  таласамын.  (Ерғали  Аязбаев  өлені)
Алашадан  - Ақберлі,  Тоқберлі деген  екі  бала  болған.
Ақберлі
Ақберліден  - Атымыс,  Барамық туады.
Атымыс
Атымыстан  -  Сары,  Маймақ,  Әйтімбет.
Сары
Сарыдан -  Қожамберлі,  Қожағүл,  Малай.
Қожамберлі
Қожамберлі  аталарын  таратудан  бүрын  осы  арада  шежіре  оқушылардың  есіне  қолдан  келгенше  бар 
дсректсрге  сүйеніп аталардың,  тайпалардың,  қауымдасулардың  қалыптасу ретін  сақтауға  күш 
салынғанын 
кдтерлсу дүрыс.  Бүл жағдай кай аталарды таратуда да  кездесіп отырады.
Алашалар  шежіресі  Атымыстың  балаларын  таратудан  яғни  Қожамберліден  басталса,  ретімен  оның 
басқаларының  балалары  таратылады.  Содан  кейін  Алашаның  Ақберлісінің  екінші  баласы  Барамыкгың 
балаларыпың  аталарына  таратылады.  Ең  соңында  Алашаның  екінші  баласы  Тоқберлінің  баласы  - 
Қоцырбөрікке  сөз  беріледі.
Қожамберліден  -  Қүдайберді,  Есназар,  Бадаш,
Қүдайберді
Қүдайбердіден - Қүдаиқүл, Қрйсары,  Төле, Богпанай,  Балтай (Балта деп атайды).  Қүдайқүлдан -  Көбек, 
Малбасар,  Жомарт,  Байбарақ.
Көбек
Көбектен  -  Кдрынбай,  Есенгелді,  Сарыбас.
Қарынбай
Ж г ^ Шг ВЙДаИ '
 К^ сьм’^ Р ато*»’ Аккісі,  Бозан. Қаратокадан - Сайғүл,  Таңатар,  Ертай,  Қонжы, Түрке, 

рт’Лүклан’ 
реи’ ДаУлет- Ертайдан - Тілеп, Жаныс.  Қонжыдан -  Бақыр, Әбдрахман, 
До  магамбет.  Түркеден  -  Ерман,  Есентаи. Жетібайдан  -  Өтеген,  Намазбек,  Жүбат,  Жолдас,  Бүқа,  Бүме.
Есенгелді
К
^ арК9СКД’ Б°такара. Маркаскадан - Едіге Есет, Ж абаш . Едігеден - Шойтас. Шойтастан -
Б о ^ м р а м б е т ' 
ж
г
о
м
і х
а
я
'
-  Побе™11  Жаманкөз’ Кьізылша- Жаманкөзден - Байдаулет, Есдаулет. Есдаулеттен - Мерғали. Мерғалидан

Ботақарадан  -  Қадцек, Жүсіп.
Сарыбас
Сарыбастан  -  Байтоқа,  Болат,  Бопай,  Қожамерген,  Сөңкібай,  Саламбет.
Байтокдның  1  әйелінен  -  Қоблан,  Түтқыш;  2  әйелінен  -  Байназар,  Қожаназар,  Әжібай;  3  өйелінен  - 
Қойлыбай,  Майлыбай.  Байтоқаның  1-ші  баласы  Қобланнан  -  Біролі,  Сартай,  Жоңке,  Есқара,  Дорба. 
Бірәліден  -  Батыр,  Бәлекбай,  Отарбай,  Бисембай,  Өтебай,  Серікбай.  Бажырдан  -  Бекібай  одан  Мүсағали. 
Отарбайдан  -  Өтеулі.  Жөңкеден  -  Қосмырза,  Қостай,  Ерәлі,  Иманөлі.  Қосмырзадан  -  Сиық,  Сатыбалды, 
Әйіп,  Хабиб.  Қостайдан - Үмбет, Жүбанышкдли,  Бакдй. Есқарадан -  Байдос, Мухан, Досмағамбет,  Әбаукір, 
Науа,  Қожақ, Тыныштық.  Байдостан -  Қүттымбай, Бисембі, Дәулет, Байқуат. Досмағамбегген - Мырзағали, 
Есенғали, Дүйсенғали,  Қарабала.  Дорбадан  -  Марал,  Смайыл,  Скдқ,  Мырзатау
Сарыбастың баласы Қожамергеннен - Арықбай,  Қүрақбай,  Еленбай,  Бүқар,  Кекен,  Боздақ.. Арықбайдан
-  Көмер одан  Молдағали.  Есенбайдан  - Тайышыбай,  Өтеген.
Сарыбастың  келесі  баласы  Бопайдан  -  Түрдәлі,  Жансен,  Тау,  Шой,  Кенже.  Түрдәліден  -  Жазықбай, 
Жанүзақ, Жолдыбай, Өмірзақ. Жазықбайдан - Асан, Үсен, Балсары, Жансары. Асаннан - Сейіткдли. Үсеннен
-  Үмбет,  Мүхан,  Иманғали,  Мүханғали,  Тілеу.  Жанүзақтан  -  Жүбан,  Тастемір,  Тастанбек.  Жолдыбайдан  - 
Есеналы, Мырзағали, Сүлтанғали, Сүлтан, Жолдан, Өнем. Мырзағалидан - Теңел. Бакайдың баласы Жананнан
-  Баймырза,  Жолмырза,  Шора,  Мәмбет,  Қабдол.  Жолмырзадан  -  Қарасай,  Мүхан.  Қарасайдан  -  Сүйініш, 
Қали.  Мүханнан  -  Тілекқабыл.
Байтоқгың екінші баласы Түтқыштан - Заманбек, Асанбек,  Әділбек,  Өткелбек,  Шыныбек.  Заманбектен
-  Әділбай,  Жүндібай,  Аймырза.  Әділбайдан  -  Асқан,  К^бдысалық,  Нүхқарам.  Жүндібайдан  -  Нығымет. 
Асанбектен  -  Ыдырыс,  Ыспан,  Илияс.
Байтоқгың үшінші баласы  -  Байназардан  -  Сапак,  Саңырақ,  Жанбөбек,  Орақ.  Сапақган  -  Куан,  Сауан, 
Әли, Жәмі,  Мәлі..  Куаннан - Қүлтан,  Бектүрған,  Бектай.  Бектүрғаннан - Кішкентай, Төлеу,  Елеу.  Сауаннан
- Кәрім. Жәлиден - Қүлбай, Аманғали. Саңырақган - Сүлеймен одан Қойбағар. Жанбобектен - Мүкднбеткали, 
Тілес,  Ідіріс,  Себеп,  Ілияс.  Орақган  -  Шағыр,  Есенбай,  Токабай,  Естай,  Шоқа.  Шағырдан  -  Есснғали, 
Иманғали,  Кенжеғали.  Тоқабайдан  -  Бисәлі, Дүйсәлі.  Естайдан  -  Сейіткали.
Байтоқтын  тортінші  баласы  Қожаназардан  -  Жанайдар,  Айдарбек,  Бөбежан,  Бодин.  Жанайдардан  - 
Сүндет,  Даулетқали,  Мүхамбетқали.  Айдарбектен  -  Жодцы  одан  Әмір.  Бобежаннан  -  Ақмырза,  Бекмырза, 
Есмырза,  Мүқыш,  Дюсенғали,  Ізтілеу.  Ақмырзадан  -  Тасмағамбет,  Дау,  Ермүхан,  Әтпеш.  Мүқыштан  - 
Боранбай,  Теңізбай.  Дюсенғалидан  -  Әйкес,  Өтеғали,  Сейденғали.  Есмырзадан  -  Рахмет одан  Малдыбай. 
Бөденеден  -  Қүлшың,  Қожахмет,  Бекенора одан  Нүгымен,  Ақтан,  Зүлқарнай.
Байтоқгының  келесі  баласы  Әжбайдан  -  Жөмәнке,  Жүме,  Елубай.  Жомонкеден  -  Тілеубай,  Байкенже, 
Өтолі,  Сатыбалды.  Өтөліден  -  Айболат,  Орынғали.  Айболаттан  -  Ерболат,  Жарылғас,  Шот.  Ерболаттан  - 
Халиолла,  Сабыр,  Зейнолла,  Қүспан,  Хайролла..  Жарылғастан  -  Керей.  Шоттан  -  Ахмет,  Елубай  одан 
Калимолла, Кдрасай, Айданғали, Қабдеш,  Кдж одан Сағынғали, Садыр.  Карасайдан - Тайма,  Сабыр,  Кддыр.
Байтоқгың  баласы  Қойлыбайдан  -  Майемер,  Мевдібек,  Түрар.  Мендібектен  -  Макамбет.  Түрардан  - 
Есмағамбет,  Ораз,  Емет,  Ембай,  Төлеген,  Наурыз.  Есмағамбеттен  -  Тасым  одан  Мүқаш,  Кенжеғали.
Байтоқгың баласы  Майлыбайдан  -  Мергенбай,  Барақүл.
Байтоқгың  4-ші  әйелінен  -  Аманғали,  Таңатар,  Шынғылау,  Бөрті.  Аманғалидан  -  Бүзаубай,  Куанбай, 
Өтебай,  Алтаяқ.  Бүзаубайдан  -  Боқа,  Есенбай.  Боқадан  -  Сарқүл,  Айткүл.  Есенбайдан  -  Қүлмағамбет, 
Жылмағамбет,  Мүхамбет, Жексенбі. Қүлмағамбеттен - Ламан,  Зинолла,  Калимен, Ғүсман. Жылмағамбеттен
-  Қүбайдолла,  Нағат.  Мүхамбеттен  -  Ғабділдә,  Әбділдә.  Жексенбіден  -  Кдоағойшы,  Бөпелек,  Тілекқабыл. 
Мәденнен  -  Өтепкали.  Дүйсенбайдан  -  Қүмар.  Қүбайдан  -  Итібар,  Итеш  одан  Мырзағали,  Даулеткдли. 
Өтебайдан - Бекет,  Қожақ, Досмағамбет.  Бекейден - Хамза, Қисмет. Қожақган - Жакаш, Жарыс,  Кенжеғали. 
Досмағамбеттен  -  Мүқаш.  Алтыаяқган  -  Біту,  Жантілеу,  Байтілеу,  Ізтілеу.  Бітуден  -  Жүмағазы,  Даулет. 
Жантілеуден  -  Бақгыгерей,  Кдли,  Әдлі..  Ізтілеуден  -  Мүхамбет,  Әлмүхан,  Сары.
Байтоқгың  баласы  Таңатардан  -  Байжиен,  Жиенәлі,  Есәлі,  Қосәлі.  Баижиеннен  -  Бөгеш,  Сағынай. 
Бөгештен  -  Төлеш,  Кішай,  Шолтыр.  Кішайдан  -  Қуангали,  Қуаныш,  Ешмүхан,  Арман.  Шолгырдан  - 
Иманғали,  Қүспан, К,үмар,  Ислам.  Сағынайдан -  Ермүхан,  Сейтбаттал,  Жандыбай.  Жиенәліден  -  Бектеміс, 
Жандыбай,  Силібай,  Керей,  Сейткерей.  Бектемістен  -  Төребек,  Нүрыш,  Төлеуғали.
Есөліден - Зүлқарнай, Тастанбек, Тастемір, Лакыш. Зүлкайнардан - Ғүбайдолла, Тасмүхан, Мүхамбеткдли, 
Абыл,  Кдбыл.  Тасмүханнан -  К^золла,  Қисмет,  Нығымет,  Отынбай  одан Түрғали одан  Ғабдол.  Кдзолладан
-  Ерсайын.  Тастанбектен  -  Сағынгерей,  Зейнолла,  Қүмар.  Тастемірден  -  Ерген,  Мерген,  Молдаболсын, 
Жолболсын,  Бақгыгерей,  Сәлімгерей,  Керей.  Ладыштан  - Даулеткерей.
Бегіленнен - Жанабай, Кдбавдай,  Беске, Қосқа, Адыр, Жоцке (қыз). Жанабайдан - Мүканғали, Даулекдли, 
Сапар. Мүканғалидан - Батырғали,  Кдтыгали, Нүрысж.. Кдбанбайдан - Уоли, Байғала, Баймырза.  Байғаладан
-  К^бдеш,  Кддем,  Көрім,  Кдсым.  Кдбдештен  - Махсат. Кәрімнен  - Төлеуғали.  Бескеден  - Ахмет,  Шәйекен. 
Қоскеден  -  Жақия,  Жалмүхан.  Жақиядан  -  Жакаш  одан  Кднгерей,  Әдіегерей,  Қангерейден  -  Болат.

Жалмүханнан  -  Ныгьшет,  Кабдол,  Кглык,  Хасаи.  Ныгьшегге,,  -  С * *   М О » ™ »   '  0 “™ L
баласы  Малбасардан бес бала түған  -  Жиеншора,  Мамбет,  Бай,  Абаіі,  Шомаи.
Малбасар
Қүдайкулдың
Жиеншора
Жиеншорадан -  Шойтық,  Сакау, Ағай,  Бекей, Жапар,  Кдмбар.
Шойтық
Жиеншораүлы  Шойтықган-Түсекен,  Күміспай,  Өтәлі,  Сегізек,  Беркәлі,  Жәнемен,  Жоламан.
Түсекеннен  -  Мендібай,  Бердібек,  Келдібек,  Бекгібай,  Шекгібай,  Жарылғап,  одан  -  Беккожа,  одан  -
Бекболат  одан  - Тлекқабыл,  Серіккдли.
Мендібайдан - К абалы , Өңкіш.  К^йбалыден - Токқожа, Жанқожа  одан - Ғүмар.
Куанышәлі, Жақыбай одан - Свдағали.  Куаншаліден - Макыш, одан - Саиын.  Токкржадан - Қоишь ,  р
Тлепберген, Ғазиз.
Бектібайдан  -  Үмбетәлі,  Мөмбетәлі,  (Мамен).  Үмбетәліден  -  Абухан  одан  -Сүйін.  Мәмбетәліден  - 
Сары,  Сүйінішолі,  Сабырғали,  одан  -Жексенбай,  Дүйсенбай.
Шсктібайдан  -  Жүмалы,  Жүмабек,  Байгелді,  Султантемір,  Сүлтан.  Жүмалыдан  -  Қожағали  Өтеміс, 
Бахытжан.  Қожағалидан  -  Мақсат,  Серікқали.  Мақсаттан  -  Максим,  Амангелді,  Махамбет,  Жүмаоектен  - 
Нүрмаш,  К^пиз.  Байгелдіден -  Мырзагелді,  Төрегелді,  одан  -  Ерболат,  Акмолда.  Мырзагелдіден  -  Ахмет.
Күмісбайдан  -  Медет,  Қуат,  Мендәлі,  Түрарбек,  одан  -  Айса.
Медетген  - Басаш,  Шоқгым,  Биғали,  одан  - Ғүбайдолла,  одан  -Серікқали.  Шоқгымнан  -  Кдбдол,  одан
-  Саткали,  Ермсккдли.  Куатттан  -Аманғали  (халфе),  одан  -  Ғабдолла,  Кджім.  Мсндәлідси  -   Есенғали, 
Жүмағали,  Кенжеғали,  одан  -  Куанышкали,  Сүйінішқали.  Куанышкалидан  -  Бәдір,  Садыр.
Өтәліден  -  Жүбат,  Еспол,  Доспол,  Байбол,  Сулимен,  Айтқүл,  Жаналы,  Шінөлі,  Түралы,  Сыралы 
(Шыршакзй),  Қошкортақ,  Имаш,  Түрғанбай.
Жүбаттан  -  Даулет,  Ермек,  одан  -  Хамит,  одан  -  Сабырғали одан  -  Жөрдем,  Маннан,  Ғазиз,  Әмірғали. 
Даулеттен - Ғалім, Зағит. Ғалімнен -Жамалиден, Зағигган - Дайын. Есполдан - Әубәкір, Жакып. Досполдан
- Жашгат, одан - Әмірхан.  Байболдан -  Салық, Кдбдылкдйыр, Мүлқайдар, Зүлқайдар.  Салықган - Сапилла, 
Кдрбыш,  Қалсш.  Кдйырдан  -  Біләш.  Сүлименнен  -  Сүндет,  Кдби,  Мажит,  Сүндеттен  -  Сөбит  одан 
Жәлел,  Шоріп,  Ғилаж.  К^абидан -  Қалық,  Нағым.  Мәжиттсн - Латип.
Айткүлдаи  - Лүкпаи,  Зада,  Сапар,  одан  -  Кдмал,  Мүхамбетжан одан  -  Әзірбай,  Сәрсенбай.  Қамалдан  - 
Сатан.  Лүқпаішан  -  Капиз,  Шапақ.  Қапизден  -  Темірғали,  Темірөли,  Темірболат.  Зададан  -  Халел, 
Зайт,Қүспан,  Үмбст,  одан  -  Әнуарбек.  Халелдан  -  Темірбек,  Теміржан одан  -  Әміржан,  Ертан.
Жапалыдан - Аскдр, Кабдол, Кдйырлы. Аскардан - Төремүрат одан - Өреш.  Кдбдоддан - Ғалім. Шінәліден
-  Корім, одан  -  Ыдырыс. Туралыдан - Таупиқ. Шырмакднынан - Темірхан,  Кенжегүл,  Кдзы, одан  -  Қүмар. 
Имаштан - Тояха.  Қошкартақган -  Кдбдрахим, Сәлімгерей. Түрғанбайдан -Хамза,  Кдбидаш.  Ниғметолладан
-  Жордемғали.  Кдбиболадан  - Жүмабай.
Сегізектен - Жанбол, Сейіт,  Сірәлі одан - Бекбаулы,  Байжу,  Кдйролла, Байжуден - Әйтенен. Жанболдан
-  Бигелді,  Жангелді,  Ақбаүлы,  Нүғман,  одан  -  Айтас  (Айғмағамбет),  Досым,  Сатжан.  Жангелдіден  - 
Мендігерей одан  -  Кдзихан,  Ғалихан.  Бигелдіден -  Ғалімжан.  Нүғманнан  -Хамидолла,  одан  -  Сәркөл.
Сайтеннен - Сүлтанғали, Сүлтанбек, Байсүлтан, Сүлтангерей, одан - Жүмажан, Ғалымжан.  Сүлтанғалидан
-  Кдйнеш,  Қдйырмағзом,  Есжан,  одан  -  Көнәш,  Бисен.  Байсүлтаннан  -  Еспан,  Қүспан.  Сүлтанбектен  - 
Мырзажан,  Мендібай.  Мырзажаннан -  Қүспан,  Есхаң,  Биякд.
Беркәліден  -  Ерәлі,  Мүкдш,  Айдыналы,  Наурызәлі,  Кенжәлі.
Ерәліден  - Жүсіп,  Жақып  Сақып,  Шадияр,  одан  - Жәлел,  Уали,  Хаким.  Уалиден  -  Сөреш.  Жүсіптен  - 
Сартапай,  Кдбош,  Кдцекен,  одан  -Жүмақайыр,  Бахытжан.  Сартапайдан  -  Ахмади.  Жақыптен  -  Кдпсиқ, 
Жапар,  Қапар,  Ибрайым.  Садықган -  Шақор,  Кдпор, Ахмет,  Кдлекен.
Мүкаштан -  Мүхамбетияр, Ахметжан, Қоспақ, Даулетияр,  Кдбдияр,  Қабыш.  Мүхамбеттиярдан - Парит, 
Алпан. Ахметжаннан - Бақьпжан, Ниғметолла.  Бахьпжаннаң - Марат. К^ібдиярдан - Ізбасар одан - Копжасар, 
Қабыштан  -  Бахтыгерей.
Айданыладаи -  Ғабдрахман,  ІИунке,  Ғүбаш,  Қидар,  Көлә.  Ғабдрахманнан -  Хайдар,  одан -  Сабыржан. 
Шүнкеден  -  Мәкөш,  Тілек,  Мақсат,  Молданяз одан -  Майдан,  Асқар.
Кенжөліден  -  Баижүкен,  Насекен  (1897-1961), Шунки,  Әлім  одан  -Әзизбен.  Байжүкеннен  -  Жалмухан, 
К+шсайыр. Нөссксннен -  Исатай, одан -Есім, Досым, Қасым,  Исатай тарихшы, Батыс Кдзақстан мемлекеттік 
университетіиіц  қүрметті  профессоры.  Шүйкілден  -  Рахим,  Сарбали,  К^рес.
122

Сақау
Жиепшораүлы  Сақаудап  -  Қодар,  Мағылпай,  Қалмақ,  Достан,  Олжабай,  Жарықбас.
Қодардан - Даулет, одан -  Мүқат, Акай,  Кдртмамбет, Биғамбет. Тотанайдан - Аманғали, Сырым,  Әйлст, 
одан  -  Сәрсенбай,  Сарсенғали.  Аманғалидан  -  Ермүхан,  Тілеп.  Кдлмақган  -  Есет,  Домбай.  Достаннан  - 
Байболат,  Темір,  одан  -  Таутеп,  одан  -  Кдлеи,  Мырзатай,  одан  -  Сэмка.  Олжабайдан  -  Орынбаіі,  одан  - 
Ниғмет,  одан  -  Елеусін,  Ермағамбет.  Жарықбастан  -  Ерғали,  Мендігали,  Оразғали.
Ағай
Жиеншораүлы Ағайдан  -  Бегәлі,  Байсүндет,  Тоқгабай.
Бегәліден  -  Алдаберген,  Әділ,  Мүхамбетияр,  Ысмағыл,  Шоқай.
Алдабергеннен  -  Қарауаз,  Мүса.  Мүхамбеттиярдан  -  Қондей,  Маушпаң,  Мағзом,  Есляй.
ЬІсмағылдан  -  Ақбар.
Байсүндеттен  -  Қүрманғазы,  Иман,  Жіби.  Қүрманғазыдан  -  Мендігерей,  Інкөш,  Нажмеден,  одан  - 
Нүрым.  Мендігерейден  -  Ишақан,  Ықсан.  Інкәштен  -  Сапар,  Қажмүрат,  Ермек,  Әліпкали.  Иманнан  - 
Мүқаш,  Қүнапия,  Шоқай,  Мүхан,  Ғүбаш,  одан  -  Тілепқали.  Мүкаштан  -  Әбілқайыр,  Зүлпайыр,  Елтай, 
Шақпай,  Қошы.  Әбілқайырдан  -  Ермаш.  Зүлқайырден  -  Латып,  Сакен.  Қүнапиядан  -  Байақай,  Сакан. 
Шоқайдан  -  Хайролла  одан  -  Мүкан,  одан  -  Қадір,  Ғазизолла.  Жібиден  -  Омар,  Әубәкір,  Бейіс,  одан  - 
Сартай, Ақсай.  Омардан -  Қайреден,  Мажекер,  Мәжи.  Әубәкірден -  Қайырғалн,  Ғани,  Қойшы.  Ғаниден - 
Отеу,  Отеш.  Отештен  -Ай.  Кдйырғалидан  -  Зайнә,  одан -  Саткали,  Жәрдем,  Нүрғали.
Токтабайдан - Елғағы, Шалекен, Ахмет,  Қуаныш, Жүбаныш, Тілес, Күсеген.  Елғазыдан - Сарауыз (Мүса), 
Ғайса,  Қайырлы.  Мүсадан  -Мырзағали.  Ғайсадан -  Қүрекен, Уахит,  Сағит.
Шалекеннен  -  Бірәлі,  Бектүрсын,  Жақып,  Бисәлі,  Мустапа.  Бірэліден  -  Сағи,  К^би.  Бектүрсыннан  - 
Ыскэк, одан - Уалиолла, одан -Тарих. Жакыптан - Кдоабала, Эдит, Сарман, Зинолла. Кдоабаладан -Зайдіғали. 
Әдиетген  -  Куан,  Кдбдығали.  Ахметтен  -  Нүрыш,  Мүхамбет,  Досекей,  одан  -  Қайдош,  Тарғын,  Халел. 
Нүрыштан  -  Байділде,  Тілекбай.  Мүхамбеттен  -  Жүмабек,  Лүкдаи.  Жүбаныштан  -  Моулет,  Жүмагали, 
Нүрқаш,  Мәңтібас,  Майбас,  Қажығали,  Кенжеғали.  Мөулетген  -  Рамазан,  Ибат,  Сибғат.  Жүмағалидан  - 
Ажыкдн,  Ғабит,  Отеген,  Теребай.  Куаныштан  -  Зүлқарнай,  Шынтемір,  Мүктар.  Шынтсмірдеп  -  Темаш, 
Қайдар,  Қабес.  Темештен  -  Рушан,  Қалау,  Пансер,  Фарух,  Абай.  Күсегеннен  -  Білекеш,  Қайыр.
Бекейден  -  Қосдаулет,  Көбей.  Қосдаулетген  -  Шокай,  одан-Ыбыраш,  Бүйраш,  Қүрмаш  одан  -Атолла, 
Байсақай.  Бүйраштан  -Қойшыбай,  Зейнеш,  Кррсеген,  Сайполла,  Аймат,  Кенжөлі.  Ыбыраштан  -Рахмет.
Жапар
Жиеншораүлы Жапардан  -  Өтеп,  Кдйгқы,  Балтай,  Кдра,  Көшетбай.
Отептен -  Қодар, Баймырза,  Бексары, Шіпек, Бал. Крдардан - Дүйсолі, Болсснбі,  К^был, одан  - Озскбай, 
Қапиз,  Қүмар,  одан  -  Қайырғали,  Сақыпкерей.  Дуйсолідсн  -  Еділбай,  одан  -  Рахметолла,  Нығметолла. 
Жүзбайдан  -  Мүрат,  Темірхан,  одан  -  Жеңіс,  Кеңсс,  Самат.  Бисенбіден  -  Досалы,  Бсктас,  одан  -  Долла, 
Сағынәлі,  одан  -  Мевдіхан.  Досалыдан - Қүбаш,  одан -  Шангерей.  Баймырзадан  -  Қүрманғазы,  Кдйдауыл, 
Шінкібай,  Ақжігіт.  Қүрманғазыдан  -  Бердіғали,  одан  -  Қабдеш,  Кдбдер.  К^айдауылдан  -  Жантемір,  Ақбай, 
одан  -  Бәсер.  Жантемірден -  Кдпсиық.  Ақжігіттен  -  Бердәлі,  Хамза,  Мағаз,  Кддем,  К^псалык;,  Кэбдірахим. 
Бердәліден -  Ідірөш. Хамзадан - Жүмабай. Бексарыдан - Мырзағали,  Молдаш, одан - Дүйсенғали, Асанғали, 
Сейсен,  Ишақ,  одан  -  Әубөкір,  одан  - Табылды.  Шіпектен  -  Тәстск,  одан  -  Кдзден.
Кдйқыдан  -  Айтбай,  Күшікбай,  К^шыкен  (Қырыпсал).  Айтпайдан  -  Ержан,  Тоғжан,  Жемел,  Тснел, 
Жанкей.  Ержаннан -  Батырғали, Жәден,  Ғылым.  Батырғалидан  - Үмбетқали,  Қүбаш,  Қабдол.  Жөденнен  - 
Қапсатыр,  Ғилман,  одан  -  Қүсайын,  Дүйсенғали,  Кдлимолла.  Ғылымнан  -  Кдпжан,  Қүспан,  Қүсайын, 
Нүрқай.  Кэпжаннан  -  Қалимолла.  Тоғжаннан -  Таскали,  Иманғали.  Таскалидан  -  Ихсан,  Есенғали,  одан  - 
Мүқгар.  Жемелден -  Молдығали,  Досқали,  одан  -  Қүмар,  Омар,  Бисен,  Бақсиык,  Молдағалидан  -  Жөкей, 
Ахмет,  Сүінішқали.  Омардан -  Тазбала.  Тенелден  -  Ескали,  одан  -  Қайырлы,  одан  -  Ыскдк,  Жақып,  Әйіп. 
Ысқақган - Жүмаш. Жанкейден - Зүлхарнай, Мәмен,  Ғаббас, одан - Мақсот. Зүлхарнайдан - Жүңіс, Бердігали. 
Мөменен - Ысмағүл.  Кішікбайдан - Жүтағым, Нүғман, Жүмағали. Нүғманнан - Халел,  Қожахмет.  Мөжімнен
- Мендібай.
Кджекеннен  -  Мүкаш,  Ораз,  Үсембай,  одан  -  Кдпал,  Кдпар,  одан  -  Бекежан.  К^пардан  -  Бақытжан. 
Ораздан  -  Елеусін,  Елекен.
Балтайдан - Бекболат,  Есенәлі,  Есенгелді, одан  - Сапақбай, одан - Едірес, Әбен.  Бекболатган -  Ыстамгазы, 
Сарқүл.  Ыстамғазьщан  -  Сағимүхамбет.
Қарадан  -  Бекқали,одан  -  Сатыгүл,  Кешкін,  Күзсмбай,  одан  -  Түралы,  Ізтілеу.  Түралыдан  -  Байтақ. 
Сатыгүлдан - Кджығали, Ғабдолла, Молдығали, Кеігжеғали,  Корім.  Ғабдолладан - Темсш, Досболат, Фазыл. 
Молдағалидан  -  Кдйпа.  Карімнен  -  Ғайниден,  Зейниден,  Азамат.  Көшкіннен  -  Кдймолда,  Оразалы
Көшікбайдан  -  Есекен,  Досекен,  Қита,  одан  -  Сырманбет.  Есскеннен  -  Жүмаш,  Сабыр,  Салахедсн,
Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Қазақ филологиясы кафедрасы
dmdocuments -> Айса байтабынов эпик жыршы
dmdocuments -> Көпбаева М. Р. ф.ғ. к., М. Әуезов атындағы Оңтүстік
dmdocuments -> Н. С. Тілеуханов
dmdocuments -> Т.ӘЛімқҰловтың «Қараой» ӘҢгімесіндегі махамбет тұЛҒасы акбулатова С. Б
dmdocuments -> Батыс қазақстандық КҮй дәСТҮрін әлемге мойындатқан қҰрманғазы рухы с. Ә. Күзембай
dmdocuments -> Кафедрасының отырысы шешімімен бекітілген. Педагогикалық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған. Орал, 2011

жүктеу 27.6 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   48
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет