Мүхамбетқалиев С., Ахметов К.Ғ, Ғабдуллин Х. А. Байүлы мен Жетіру және Төре, Төлеңгітжүктеу 27.6 Kb.
Pdf просмотр
бет2/48
Дата08.01.2017
өлшемі27.6 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   48

  -  
Байүлы
ҚЫДЫРСИЫҚ
Шеркеш
Қосым
Қойыс
Жайық
Қылышкескен
Жауғашты
Үраны -  ІІІағырай 
Таңбасы -  Бакдн
і у
~
і

Ш ЕРКЕШ
Шеркеш Байүлының үлкен  баласы деп  саналады.  Шеркештсрдіц  ауыз  толытырып  айтатын  мол  тарихы 
барлығының  негіздерін  жоғарыда  жаздық.  Олардың  ен  бастысы  Шеркештер  арғы  аталарынан  бері  караіі, 
Байүлының  баска  балалары  сияқты  көшудің  ащысы  мен  түщысының  бар  кадір-кдсиеттерін  бастарынан 
өткізгені  болады.
С оңш  ғасырлардағы деректерде Шеркештер калмак-жоцғар шапқыншылығы түсында да ата қоныстарьш 
қорғау да талай шайқастарды бастарынан кешкен.  Оның басты дәлелі Ш еркештердің  Крйсьшың  Бөлтегінен 
туған  Ж әдіктің  баласы  Қүлақасқа-Тастабан  атты,  Қоңыраулы  Ш ағырай  қалмақтарды  талай  кы рдан 
асырғандардың бірі болған.  Сол себепті ол  Шеркештердің үранына айналған адам.  Одан баска да Байбақты, 
Атақозы,  Асау,  Түрландардында  өз  түстарындағы  ерліктері  тарих  беттерінде  кездеседі.  Халықтыц  кдмын 
ойлаған  Шолтырдын  Макашының іздері  сайрап жатыр.  Малтақан бидің  әңгімесі бір төбе.  Өз түсымыздағы 
Малтакдннын,  немересі  Тайыр  Жароковты  тек  Ш еркеш  емес  бүкіл  қазақ  мақганыш  түтады.
Шеркештердің  аталарының  таралуы  түрліше  жазылып  және  айтылып  жүр.  Мысалы  Тынышбаевтың 
еңбегінде  Шеркештерді:  Қояс,  Жаугашты,  Шүмак,  Тілес,  Майлыбек,  Күлтума,  Қүдайберді,  Жорлберді, 
Жетей деп тарады.  Ал  Қазак экциклопедиясының  12  томының 242 бетінде  Шеркештерді  Қояс,  Жауғашты, 
Шумақ,  Қылыш,  Кескен,  Қүлақасқа,  Қосым,  Жетей  деп  жазған.  Ал  бөкейліктердің  арасындағы  шежіре 
нүсқаларында оларды:  К,ояс,Жауғашты,  Шүмақ, Токгағүл,  Қылышкескен,  Күлакдсқа,  Ш ынбай деп таратады. 
Біз  сол  Бөкей еліндегі  айтылып жүрген  нүска  бойынша  Ш еркеш  аталарын  таратып  отырмыз.
Қыдырсиықтан  -  Ш енеш,  Шеркеш.
Шенеш
Шенеш  бүл  дүниеден  жастай  кетіп,  одан  Қосым,  Досым  деген  екі  бала  қалды.  Осы  бала  Ш еркештің 
тербиесінде  болғандықган,  оған  бала  есебінде  саналады.
Қосым
Қосымнан  -  Мырза,  Шора.
Мырзадан - Бекбасар,  Марас. Бекбасардан -  Сарт, Жәлімбет, Сарымбет.  Сарттан - Нартайлақ, Актайлак, 
Сүттайлақ.  Жөлімбеттен  -  Айбас,  Рақ,  Темір.  Сарымбеттен  -  Мембетбай,  Түрланбай,  Олжабай,  Баутсрск. 
Марастан  -  Мырзамбет.  Мырзамбеттен  -  Жанғабыл,  Сатыбалды,  Сары,  Қоқыр,  Кетеней  (Көтеней-Қосым 
емес дегенде  аңыз бар).  Мырзакелдіден  -  Есен,  Ақбүка.
Шорадан  -  Жаубөрі,  Жақсыбөрі.  Жаубөріден  -  Мәлібек,  Жолбері,  Әлібек.  Жақсыбөріден  -  Қүрман, 
Қолтума.  Қүрманнан  -  Ақкөбек, Досым.Жақсылық,  Қүдайберді.  Қолтумадан  -  Рысқүл,  Саткүл,  Кенжеғүл, 
Әліқүл.  Қосымдардан  Байбакгы деген  батыр  болған  (1823-1916).
Досымнан -  Тілеуғабыл,  Қайып. Тілеуғабылдан  -  13  бала туады  .  Қалмак -  қазақ соғысында  10  үлы өліп, 
Қүгтығай,  Кднат, Төлебай деген 3 бала калады.  Қүтгығайдан -  Өтебай,  одан -  Мүсылман,  Есенбай, Айтқүл, 
М ирман,  Ш ойынбай,  Кенжеғара.  Төлебайдан  -  Байғүл,  Ормамбет,  Күзеп,  Қаражігіт,  Ш алпанқүл, 
Жүлдыз.Сырым  Датов  көтерілісі  жеңіліске  үшыраған  соң,  1797  жылы  Кдражігіт  би  Төлебайүлы  бастаған 
үш ауыл  Арқаға қоныс аударған. Олар арқа өніріне сіңіп, келе -  келе сүйек, жекжат болып кеткен.  Олардын 
үрпақгары  1998  жылғы  Сарарка журналынын  3  нөмерінде  таратылған  (19).
Шеркеш
Шеркештен  -  Бөтік,  Бай,  Ертай.  Бөтіктен  -  Қойыс,  Жайық.
Қойыс
Қойыстан  -  Дербіс  (Қаракемпір  Злика),  Сақау  (Жакау),Кдсқыншы  (Ақсирак),  Сүініш,Тоқтағүл  . 
Дербіс  (Кдракемпір)
г  
Дербіс  заманында  егеулі  найза  қолға  алып,  өмірін  ат  жалында  өткізген  -  елқорғаны,  батыр  болған. 
Бәибішесі  Караксмпір  -  Зликадан  (өңі  кдра  болған  соң,  осылай  атаған)  терт  бала  болған:  Тоқтар,  Базар, 
Жамас,  Қошқар.  Қошкар Тоқгардың баласы дейді кейбір шежіреде Қаракемпір бірінші немересін бауырына 
оасып,  балам деп  енші  беріп,  Дербістің  бір  баласы  болып  кеткен.
Дербістің  екінші  әйелінен  -  Түрке,  Шыңбай,  үшінші  әйелінен  -  Сатай,  Сатылған.
Базар
Базардан  -  Ибескі.  Ибескіден  -  Маней,  Жапақ.  Ж апақган  -  Бүкабай,  Жаңабай  Секібай  Каоеке 
Дауылбай.  Дауылбайдан  -  Сакау,  Қосымақ,  Қостау,  Жаулау,  Жаманкүл.  Жаманқүлдан  -  Бөкен,  Естек!

Қарашолақ,  Шәцгілік.  Ш әңгіліктің  бэйбішесінен  -  Оразбай,  Қабай,  Қүрмаш.  Екінші  әйелінен  -  Күзенбай, 
Саги,  Тазбас,  Шөмек.  Үшінші  әйелінен  -  Лай.
Оразбайдыц бойбішесінен  -  Бисенбі,  Рза,  Кдракай.  Екінші  әйелінен  -  Терекбай,  Аян,  Тапаш, Ақбай. 
Үшінші  әйелінен  -  Атшыбай.  Бисенбіден  -  Қалила.  Қалиладан  -  Нүрғара,  Кенжекара,  Кенжебек.  Рзадан  - 
Шүгайып,  Кджбан,  Балағүл, Түрлан.  Кдракайдан -  Мергали, Ерғали.  Терекбайдан - Қиюаш,  Қайнол. Тапаигган
-  Айтым,  Қайрош,  Мақсат.  Максаттан  -  Шайдана,  Есқуат.  Атшыбайдан  -  Әбу,  Аскдр,  Сөду,  Бағытжан.  Әбу 
Атшыбаев  Атырау,  М анғыстау  облыстарында  басқару  қызметінде  болды,  жазушы,  шежіре  тартушы. 
Қиюаштан -  Есбол.  Есболдан - Жандос, Жанқожа,  Шаймерден.  Кдйнолладан - Ж әкен. Ж әкеннен  -  Өтебай, 
Мади,  Ғани. Әбуден - Нүрлан,  Нүржан,  Рулан,  Ержан. Айтымнан -  Берік,  Беркін,  Мақсат,  Кдйрош. Аскардан
-  Сабит,  Ғабит.  Нүрланнан  -  Асылан,  Ерлан.  Ержаннан  -  Ербол.  Қабайдан  -  Мырза,  Қайролла,  Кдбді, 
Зілғара.  Күзембайдан -  Молдағали, Түсіпкдли,  Қоңыр, Жаксығали.  Сағидан - Жантөре. Жантөреден -  Рақым, 
Қайрлы.  Тазбастан  -  Ескали,  Доскали,  Саркүл,  Талпаш.  Ш өмектен  -  Қажым.  Лайдан  -  Нүрғали.
Базардың  Ибескісінің  М әнейінен  -  Тегісбай.  Тегісбайдан  -  Омар,  Бисенғали,  Қабдеш.  Омардан  - 
Орынғали,  Төтес.  Жапақтың  Ж аңабайынан  -  Адаев  Қүлымжан,  Қазжан,  Есбергенов  Бердеш,  Ш ынғазов 
Асылбек,  Мединеев  Орын.
Бүқабайдан  -  Кдли,  Сапар.  К^лидан  -  Тарбай,  Даулетбай,  Сарбас,  Кдреке.
Қ аракем пірдің  Н ә зік   деген  баласы нан  өрбитіндер:  Т ойм ан,  Әйтімбет.  Әйтімбеттен  -  Еснияз. 
Еснияздан  -  Қисаман,  Мәуеден,  Кемеден,  олардың  балалары:  Сқақ,  Қараскак,  Орынғали.
Жамас
Қаракемпірдің Жамасынан  - Әбіл,  Қойсары.  Әбілден -  Ес, Дос. Достан -  Соқыр.  Сокырдан -  Удабай. 
Удабайдан  -  Кенған.  Кенганнан  -  Әділхан,  Ажык,  Мүхташ,  Жетібай,  Мүрынбай.  Қойсарыдан  -  Атамбай, 
Акгайлақ,  Шағатай.  Бүлар  Ес балалары дейді-Әбіл Қойсары аталады, олардан Қазанбастар үрпақгары өрбиді.
Тоқгар
Қаракемгтірдің Токтарынан  -  Ж анак,  Қошкар.  Ж анақган  -  Барақ,  Ботақан,  Ескүлы,  Ж оскүлы,  Отес. 
Барақган - Тастемір,  Байғабыл,  Байқоңыр. Тастемірден - Назар,  Бегенияз,  Балық, Тара,  Бекқүлы,  Бекболат, 
Ш аң,  Үмбет,  Оразбай,  Сейілхан.
Тастемірдің бірінші баласы Назарыдан - Аманжол,  Қүлшығай.  Қүлшығайдан - Түрмүқан, Тажен,  Бауыш, 
Тілеген.  Түрмүқаннан  -  Әділ,  Бақытжан.  Төженнен  -  Асылбек,  Әділбек,  Мүрат,  Болат,  Марат.  Бауыштен  - 
Мирамбай,  Ш ыныбек,  Ш ынтас,  Болат,  Бекболат,  Қайрат.
Тастемірдің  екінші  баласы  Балықтан  -  К енжеәлі,  Макамбет,  Қошан.  Кенжеәліден  -  Есенаман, 
Ж оламан,  Пүсырман.  Ж оламаннан  -  Қоспақ.  Пүсырманнан  -  Иман,  Қүбай.  М ақамбетген  -  Сармолда, 
Сарбай.  Қошаннан  -  Гасиқа,  Ш опан,  Нүрмүқан,  Мырзахан.  Мырзаханнан  -  Жалғас.
Тастемірдің  үшінші  баласы  Тарадан  -  Қоңырбай.  Қоңырбайдан  -  Жолданбай,  Көшербай,  Мүстафа. 
Ж олданбайдан  -  Дүйіс,  Ідіріс.  Дүйістен  -  Асан,  Қайдар,  Абдеш,  Аман,  Қайыржан.  Ідірістен  -  Ғазез. 
Көшербайдан -  Сейіткали,  Сейітпаған.  Сейітқалидан -  Ш өумен,  Зейнолла.  Сейітпағаннан -  Бош ан,  Қабдес. 
Мүстафадан  -  Тәжіғали,  Қапеш.  Қапештен  -  Айдын.
Тастемірдің төртінші баласы Бекқүлыдан - Ахмет,  Шамбай. Ахметген -  К^ли,  Сырым,  Орал.  Қалидан
- Нақи,  Мәди, Тақи,  Кенжеғара, Таңба. Таңбадан -  Қалыш,  Қани,  К^мысбай,  Рүстем, Амангелді.  Сырымнан
-  Кемел,  Лүқпан,  Баймүқан.  Баймүқаннан  -  Боранбай,  Сокол.  Оралдан  -  Байдол,  Қылыш.  Байдолдан- 
Қабдол.  Қылыштан  -  Қабидолла,  Қибадолла.
Т астем ірдің  бесінш і  баласы  Б екболаттан  -  М үсағали, 
Т асқы нғали.  М үсағалидан  -  С ыды қ. 
Тасқынғалидан  - Абат.
Тастемірдің  алтыншы  баласы  Ш аннан  -  Киікбай,  Жүптығүл,  Маралбай,  Тажен.  Жүптығүлдан  - 
Алтынаяқ.
Тастемірдің  жетінші  баласы Үмбеттен  -  Төлеу.  Төлеуден  -  Бегіш.  Бегіштен  -  Ақмырза.  Ақмырзадан
-  Қүсайын,  Оңғар,  Сейіс.
Тастемірдің  сегізінші  баласы  Оразбайдан  -  Аманша,  Батыр.  Аманш адан  -  Н әсіпбай,  Тілесбай. 
Тілесбайдан  -  Әмір.  Батырдан  -  Жақсы,  Ержан.  Ж ақсыдан  -  Қилыбай.
Тастемірдің  тогазыншы  баласы  Сейілханнан  -  Орынжоқ,  Байнилз,  Жүмабай.  Байнияздан  -  Боран, 
Қажы,  Түгел,  Есен,  Жирен,  Отеғүл,  Тілекқүл.  Бораннан  -  Ермекқали,  Мүхамбет,  Әділ.  Ермеккдлидан  - 
Науырзғали, Даулеткдли.  Қажыдан -  Рахмет.  Рахметтен - Жарықбас, Төлеш. Түгелден -  Мырзағали,  Мүкдш. 
Есеннен  -  Нүршал,  Тасқара,  Ишан.  Нүршалдан  -  Қабжан.  Қабжаннан  -  Адай,  Сахдат,  Мүрат.  Жиреннен  - 
Қүбаш.  Өтеғүлдан  -  Қойшығүл,  Қарабала.  Қойшығүлдан  -  Шолтыр.  Тілекқүлдан -  Мақым,  Кдбдеш,  Хасен, 
Жөкен. Жүмабайдан - Төрехан. Төреханнан -  Смайыл, Айжарық. Смайылдан - Байсалық, Жансалық,  Мүсір, 
Абдрахман. Қүбаштан - Мүхамбет.  Мүхамбетген -  Баги. Багиден - Болат. Абдрахманнан - Сүндет.  Сүндеттен
- Хамит.
Барақгың үшінші баласы Байкоңырдан - Ш омпа, Шатым, Тілеубай, Есенбай.  Ш омпадан-Әжім, Бүжым.

Әжімнен - Нәсіпбай. Нәсіпбайдан - Айса, Жакан. Жақаннан -  Баяи, Таян.  Шатымнан - Ташмүкдн, Жүмагали, 
Байжуан,  Боранша,  Есбай.  Жүмағалидан  -  Смағүл.  Есбайдан  -  Қозықатыш.  Тілеубайдан  - Тшеп.  Тілептсн  - 
Сарсенбай.  Сарсенбайдан - Алтынбай,  Сисекен. Алтынбайдан - Ізім,  Ізберген,  Ізғалк.  Сисекеннен  - Тілекбаи. 
Есенбайдан - Мүкаш, Дошым,  Нүрғали.  Мүқаштан - Сағи,  Қожық,  Қанаш,  Смағүл.  Қожықтан  -  К^бдығали. 
Смағүлдан  -  Отар.  Дошымнан  -  К^лмен.  Нүрғалидан  -  Аманғали,  Таукебай,  Тайтөле,  Әбіш,  Түгелбай. 
Тайтөледен  -  Қаржаубай.
Жанақгың екінші  баласы  Ботақаннан  -  Өтебай,  Күшік.  Күшіктен  -  Санбай.  Санбайдан  -  Әбу,  Сәду, 
Хамза.  Әбуден  -  Қабаш,  Түрғанбек.  Сөдуден  -  Қамат.  Хамзадан  -  Сатімжан,  Хамиг,  Нүрхан.
Жанақгың  үшінші  баласы  Ескүлыдан  -  Аганас,  Барсай.  Осылардан  -  Кемел,  Табынбай,  Қарасарт, 
Төлеген.  Кемедден  -  Торғай,  Мүқан,  Телеген.  Торғайдан  -  Мүхамбет.  Мүхамбеттен  -  Түрлан.  М үканнан  - 
Мыңбай,  Төлеу  ,Төлеуғали.
Жанақгың  төртінші  баласы  Доскүлыдан  -  Бадыран.  Бадыраннан  -  Орынбай,  Сакал,  Қылышбек, 
Қүлболат.  Орынбайдан  -  Бердәлі,  Жанәлі.  Жанәліден  -  Демеу.  Сақалдан  -  Ботақара,  Жүмсақ,  Өтеген. 
Ботакдрадан  -  Сарекен,  Алекен,  Шахан.  Сарекеннен  -  Қабдіғали,  Әбдіғали.  Кдбдығалидан  -  Сатыбалды, 
Бисен,  Қүман.  Сатыбалдыдан  - Амандык,  Амангелді,  Әлби,  Жанбай,  Болат.  Қүманнан  -  Сөнді.  Жүмсақтап
-  Алекен,  Шохан.  Өтегеннен  -  Жүқа,  Татара.  Татарадан  -  Нүрберген.  Қылышбектен  -  Байбатыр,  Кдрсақ. 
Қарсақтан  -  Жоламан,  Ж олай,  Бітімәлі.  Ж оламаннан  -  Аманғали,  Бағытқали,  Күмісқали,  Қалыбек, 
Мизамғали,  Болатбай.  Жолайдан  -  Дүйсенғали,  Тәжіғали,  Ж аманғара.  Дүйсенғалидан  -  Қүбайдолла, 
Қүрманғали, Сәндібек. Төжіғалидан -  Мүхамбет, Есен.  Мүхамбеттен  - Жолымбет,  Ислямбек. Жаманғарадан
-  Амантай,  Аслан.  Бітімәліден  -  Адамжан,  Базарғали,  Батырғали.  Қүлболаттан  -  Ж анбаты р,  Тасыр. 
Жанбатырдан  -  Жайбатыр.  Жайбатырдан  - Жамантай.  Жамантайдан-Ғалиолла.
Қошк/ір
Қошқардың  бәйбішесінен  -  Тілеміс,  Дыбыс,  осылардан  Ш оқбаров  Жүмағали.
Қошкардың екінші  әйелінен  -  Даулетсай,  Самурат.  Даулетсайдан  -  Марқаш,  Кенімбай.  М арқаштан
- Атшыбай. Атшыбайдан -  Қалиев Боран. Кенімбайдан - Даулетов Бағыт,  Шахбанов Табынғали.  Самураттан
- Қоймас, Абыз, Сейіткүл,  Бөкен, Сасай.  Қоймастан - Жөнелбай,  Көптілеу.  Көптілеуден - Ашықбай,  Отаубай, 
Жодцы.  Абыздан  -  Ғабдол  Сланов,  Қожиқов  Қүбайдолла,  Тажғалиев  Таупиық,  Даулетов  Күлкене,  Амиров 
Бақытжан,  Нүржауов  Отарқос,  Аманқос.  Ғабдол Сланов  -  жазушы.  Сейіткүлдан  -  Сүйесін,  Батыр,  Сүндет, 
Үмбет,  Ізтелеу.  Сүйесіннен  -  Ермекқкали,  Жолдасқали,  Ізімғали.
Батырдан  -  Мусабай.  Үмбеттен  -  Бітімбай.  Ізтелеуден  -  Кдйрош.  Бөкеннен  -  Биім,  Акқожа,  Назар. 
Назардан  -  Наку,  Муса,  Бисен,  Сақыш.  Сасайдан  -  Алдоңғар.  Бекбанбеттен  (Бекмүхамбет)  -  Куаныш, 
Ержан,  Ашық,  Шолтыр.  Қуаныштан  -  Молда,  Омар,  Нүр,  Бажак,  Әбу,  Уали,  Сейфолла.  М олдадан  - 
Әбумажит, Қожақмет, Даулетжан. Әбумажиттен - Скендір, Мүхат, Рқас, Мүрас. Мүрастан - Ибрагим.  Омардан
-  Мамбетжан.  Әбуден  -  Ш амен,  Ш айіл,  Қайсагүл.  Ш аменнен  -  Тайыр,  Ғимран,  Зимуран.  Зимураннан  - 
Бақгығүл.  Шөмілден  -  ІПәріп.  Ержаннан  -  Сарбас,  Қүлыш,  Сыдық,  Абдолла,  Байіш,  Мат.  Сарбастан  - 
Қүбаш,  Байнен.  Қүбаштаи  -  Кдйнел,  Кдуаз.  Байненнен  -  Қарабала,  Қази,  Қүсан,  Қисмедин,  Кішелтай. 
Қарасайдан -  Қүмар.  Кдзиден -  Скендір,  Кдбер.  Қүсаннан - Темірболат.  Кілмелтайдан -  Қасым. Абдолладан
-  Қабиб, Әйіп, Жалел.  Кдбибтен - Әуезхан,  Баршын,  Сираәк.  Әйіптен -  Сатыбалды. Жалелден -  Қойшыбай, 
Хамза.  Байіштен  -  Сахып,  Ризуан,  Қүрманғали.  Ризуаннан  -  Рашат,  Кдпез.  Сақыптан  -  Камшат.  Маттан  - 
Рахымжан,  Махсот,  Лүқпан,  Әдхам.  Әдхамнан  -  Оспан,  Сопан.  Сопаннан  -  Уса,  Нәсіп,  Аязит.  Усадан  - 
Зинел. Ашыкган  -  Қабыл,  Мүқсан,  Әйіп.  Қабылдан -  Түсіпқали,  Ыстамғали.  Ы стамғалидан-Біләл,  Махмет, 
Жалел,  Хамза.
Шолтыр
Шолтырдан - Көбен, Ыдырыс, Бағаддин, Шәміш, Әбіл, Мақаш (һәкім). Мақаш һөкім - Ш еркеш руындары 
аты  байтақ  елге  мағлүм  болған  аса  ірі  түлғалардың  бірі.  Мақаштың  бірінші  әйелінен  -  Ғаббас,  Хамза. 
Екінші әйелінен -  Шахат,  Мерпайыз,  Әміржан,  Әмір,  Абдолла,  Нүрпейіс.  Көбеннен - Ару,  Закария,  Матай. 
Арудан - Жакия.  Закариядан - Оте.  Матайдан - Махмет,  Біләл, Хамит, Жалел,  Скендір. Әбілден - Ахметжан, 
Шагон,  Ахон,  Қайдар.
Масабай
Масабайдан  -  Ораз,  Иса,  Әжібай,  Кенже,  Тоба.
Ораздан  -  Азербай,  Азір,  Садірғали,  Мырзағали.  Мырзағалидан  -  Хасан,  Нүқсан,  Шөмбіл.  Хасаннан  - 
Бекес. Шәмбілден - Түсіп,  Қүмар,  К^ли,  Қүспан. Түсіптен - Қожак,  Исатай.  Исатайдан -  Самет, Әбдіқалық. 
Әбдіқалықган  -  Ашім,  Қосым.  Ашімнен  -  Ибрагим,  Жүсіп.
Әжібайдан  -  Шахмет,  Үмбет,  Даулет,  Мүхамбет.  Үмбеттен  -  Батырғали,  Ерғали,  Әшімғали,  К^миден. 
Даулеттен  -  Сапар,  Сапиолла, Халел. Халелден -  Ш иһан.  Мүхамбеттен - Әбілхайыр, Хамит, Кали  Нүрғали 
Кенже.  Әбілхайырдан  -  Әсет.
Шалабай
Шалабайдан  -  Танаш.  Танаш тан  -  Қүлмажит,  Сидеғали,  Арыстанғали,  Тыным,  И браш   Жүгініс 
Қүлмажитгің  бірінші  ойелінен  -  Қүбаш;  екінші  ойелінен  -  Қүмар,  Ғаббас,  Абдрахман,  Ғабдірахмащ

Мүстафа,  Нүртаза. Сидеғалидан - Мүхтар, Шарапи.  Мүхтардан - Салахадцин.  Шарапиден - Уалиахмет,  Ш иһан, 
Ш әкір,  Абсаттар,  Сабыр,  Садық.  Арыстанғалидан  -  Үрістем,  Мүзафар,  Лұқпан,  Қүспантай.  Үрістемнен  - 
Қүндықбай.  Тынымнан  -  Науман,  Уали.  Ибраштан  -  Мүсілім,  Өтеғали,  Мақымет,  Салық.  Жүгіністен  - 
Хүсайын,  Қайсар,  Қарес,  Қүбаш,  Садық.
Сатай
Сатайдан  -  Сағындық,  Иман,  Үмбет,  Асантай,  Тоғызақ,  Қарабатыр,  Шакдй,  Бақберлі.
Тоғызақ
Тоғызақтан  -  Ескендір,  Сырбай,  Төлеп.
Ескендірден  -  Ақан,  Тама,  Шай,  Бакд,  Қызылбас,  Қалеке.  Тамадан  -  Ухан,  Даулет,  Кенже.  Уханнан  - 
Әли,  Әменғали,  Әбіл.  Әлиден  -  Салы,  Ешкеміс.  Әбілден  -  Жүмабек,  Асылбек.  Даулеттен  -  Сираж,  Ғилаж. 
Сираждан  -  Сырым,  Серік.  Ғилаждан  -  Болат,  Мүсілім.  Кенжеден  -  Нариман,  Қүспан.  Нариманнан  - 
Қайрат,  Талғат,  Асхат.  Қүспаннан  -  Аскар,  Гильман,  Гимран,  Асылбек,  Бауыржан.  Шайдан  -  Жағиса, 
Күлнияз,  Жүмағали.  Жағисадан  -  Мүхамбетқали.  Күлнияздан  -  Досмағамбет.  Досмағамбеттен  -  Қашқын, 
Шира, Сами.  Кдшқыннан -  Марат, Мағфур, Абудат,  Рузбан. Самиден - Сары,  Бисен. Жүмағалидан -  Есмүхан, 
Халел,  Жалел.  Қызылбастан  -  Тоғызбай,  Сүндет.  Тоғызбайдан  -  Уахит.  Қарекеден  -  Сарсенғали,  Әйтеке.
Сырбайдан  -  Бекболат.  Бекболаттан  -  Нүр.  Нүрдан  -  Ы сқақ,  Кдра.  Ы сқақтан  -  Бекей,  Бекмырза,  Бақы, 
Есмырза.  Бекейден -  Баяз.  Бекмырзадан  -  ЬІрза.  Есмырзадан  -  Ғалыммедцен.
Төлеп
Төлептен - Байшағыр, Тасболат,  Есікбай. Байшағырдан - Үйталы. Үйталыдан - Сасық, Шоңғабақ.  Сасықган
- Жолмүхамбет. Жолмүхамбеттен - Досмүхамбет. Досмүхамбеттен - Мүсіреп.  Ш оңғабақган - Мүхамбетқали, 
Ермүхамбет, Жүмағали,  Боранбай,  Сары.  Мүхамбеткалидан -  Кәрім. Жүмағалидан -  Сәлім,  Ғиззат.  Сарыдан
-  Сөбі.
Тасболаттан  -  Жар,  Қожас,  М әнсіп,  Мүрат.  Ж ардан  -  Алламсүгір  одан  -  Сатан.  Сатаннан  -  Оспанғали. 
Қожастан  -  Түяқ,  Қазыбай.  Түяқган  -  Сарсенбі,  Дүйсенбі,  Кішту.  М өнсіптен  -  Ш опан,  Сүлтан,  Бәжі, 
Ш ора,  Қосмүхамбет.  Ш опаннан  -  Ыскдк,  Қамар.  Ысқақган  -  Қамал.  Қамалдан  -  Қайнедцен.  Сүлтаннан  - 
Қали.  Қалидан  -  Ғабдөкит.  Бәжіден  -  Ахмет,  Қабдол,  Қүсаин,  Хамза.  Ахметтен  -  Хайдар.  Қабдолдан  - 
Салық.  Салықган  -  Айтжан.  Хамзадан  -Түрымбет.  Қосмүхамбегген  -  Мүхамбет,  Хасен.  Мүхамбеттен  - 
Ғилаж,  Салахедцен.  Ғилаждан  -  Зинолла.  Хасеннан  -  Абзал,  Хабидолла.  Абзалдан  -  Қайыржан,  Бағдаң. 
Хабидолладан  -  Зинарахын,  Қажмүхан.
Мүраттан - Сарқымбай,  Есенгелді,  Есөлі, Досалы,  Есенбай.  Саркымбайдан - Өмірбек, Тайыш.  Өмірбектен
- Сираж, Қайредден.  Кдйредденнен - Шаухат. Тайыштан -  Сейілхан. Досалыдан - Фазыл,  Қаби,  Қисамедден, 
Хисмет.  Фазылдан  -  Ш афхат,  М әлік, Асхат.  Қисамедценнен  -  Ғалымжан.  Хисметтен  -  Нығымет,  Бөгембай, 
Кдпият.  Нығыметген  -Бақгыгерей,  Бейбіт.
Сақду
Қойыстың екінші баласы Сакдудан -  Ш олпан, Аркдршы,  Кдйыпқара, Азбанбет (төрт Сакду).  Ш олпаннан
- Әліпбай.  Әліпбайдан -  Мыртай.  Мыртайдан - М адай одан  -  Сары.  Сарыдан  - Тапал одан - Әліп.  Әліптен - 
Жанболат,  Ерлан,  Руслан,  Марлан.  Ерланнан  -  Әлжан.  Русланнан  -  Әлішер.
Азбанбет
Азбанбеттен  -   Есіркеп  (  үрпағы  Ақгөбе  облысында),  Тауасар,  Пүсырман.
Тауасардан  -   Едіге,  Нүралы, Дандай, Жандай.
Едігеден —Ақгай, Барпы, Ақымбал, Тәнтен. Ақгайдан -  Бәлкот, Шангерей, Әбіл,  Кдгси, Әли. Ш ангерейден
-   Төреш.  Қалидан  -  Әмір.  Барпыдан  -  Қошманбет,  Тошманбет,  Бекенбет.  Қош манбеттен  -  М ақан, 
Ж ақсылық, Жоламан, Амандык,  Барамен. Ж оламаннан  -  Майшеңгіл. Амандықтан  -  Отарғали.  Бараманнан 
-Илияс.Ташманбетген -  Ержан, Тәжіғали, одан -  Ізбасар.  Бектенбеттен - Ешаман, Бекарыстан, Байарыстан, 
Жамарыстан,  Кентарыстан,  Сарқыт.  Кентарыстаннан  -  Дербіс,  Өрбіс.
Ақымбалдан  -  Айтөре,  Ақпамбет,  одан  -  Ж ақсылық,  Есқазы,  Қойш ыбай,  М анкіш.  Ж ақсы лықган  - 
Аманжан.  Қойшыбайдан  -  Теңел.  М анкіштен  -  Ғабдрахман.
(
Тәнтеннен -  Ш өре, одан - Таянбай, Сүйенбай, Ж иенбай,  Сүлтанғали,  Ерсүлтан. Ж иенбайдан -  Ғабдреш, 
одан - Сисенғали. Сүлтанғалидан -  Ш оман,  Мүқанғали.  Ш оманнан - Сүтмағамбет.  Ерсүлтаннан -  Мүсірхан.
Нүралыдан  -  Тотай,  Әнеуіш,  Толықбай.
Тоқгайдан  - Досманбет,  Бекен, Досбай. Досманбеттен - Жүмағазы.  Бекеннен  -  Ш одыр,  Едірес,  Жүмаш, 
Тоқмырза.  Ш одырдан  -  Тасмүқанбет,  Жалмүқанбет,  Ермүқанбет,  К^мза.
Д осбайдан  -  Әлмүхан,  Бармақ,  Биеенғали,  М ыңтүрған, 
Ш айқы .  Әлмүханнан  -  Ж абу,  М үстафа, 
М әулімберді,  Келінберді  (Келеш ).  Ж абудан  -  Баяу,  Б айбарақ,  Ә йіп,  Жүмахан.  Баяудан  -  А ққырақ.

Байбаракган  -  Кдйбек,  Орал.  Мүстафадан  -  Амантүрлы,  Байтүрлы,  оа™  - Те^ : * ™ ат'  СсрІК'  ,к‘РІК' 
Бисенғалидан  -  Өтежан,  одан  -  Радам,  Мақсым.  Мүңтүрғаннан  -  К^мидолла,  лрстанаи.
Әндуіштен  -  Әбіш,  Әмірхан,  Сейілхан,  Мүқан,  Ү габай,  Жүлдыз.
Толықайдайдан  -  Бекеғүл,  Шөнен,  Қүлмағанбет,  одан  -  Дуйіс.  Ш өненннен  -  Жиенғазы,  Қоянғазы, 
Дөулет,  одан  -  Имаганбет,  Бимағамбет.
Нүралыдан -  Қоспай,  Қүлекен,  Бірекен, Томан,  Күйкен.  Қүлекеннен -Жүмагали,  Иманғали.  Бірекеннен
-  Мотыш.  Күйкеннен  -  Әмен,  Наурыз.
Дандайдан  -  Жандыр,  Нәдір,  одан  -  Әйімбет,  Шайымбет.  Жантырдан  -  Шотай,  Ш ошай.  Жандайдан  - 
Шойтас,  Бегімбет,  одан  -Суырәлі,  одан  - Айжан,  Ескали,  одан  -  Кдцырғали.
Сакау тукымы Атырау облысында кен тараған,  ал Бөкейлікте С обақжәне Еркімбай аталықгары кездеседі.
Собактан  -  Ғабдолла,  Алшын,  Абылай,  Табылды,  Танаш,  Текеш.  Алшыннан  -  Қадыралі.  Абылайдан  - 
Оразғали,  Әжіғали,  Молдағали,  Нүғман,  Бвдан.  Табылдыдан  -  Мағжан,  Әбілсейіт.  Танаштан  -  Жақат, 
Баймүхамбет,  Ерғали,  Әбілқаш,  Батырғали,  Нүрғали.  Текештен  -  Ақсарт,  Қойшібек,  Қалдыбек,  Байтаба.
Еркімбайдан  -  Жолдас,  Елдес,  Қүрман,  Танатар,  Иманбай,  Қыдырбай,  Баскар.
Сүйініш
Сүйініштен  -  Әжіке,  Әйімбет,  К^йдагүл,  Қүмаш.  Әжікеден  -  Әлімбет.одан  -  Алпар,  Ш акд,Ақша.Акдіа 
Әлімбетгің  ез баласы  емес,соңғы бір  өйеліңе еріп келіпті. Үстіне қадаған  ақшасы  бар екен.сонымен  “Ақша 
бала”  атанып  кеткен.А лпардан  -  К өш ер,К ,осай,К ,оңы с,Ж ақы п.К өш ірден  -  Қ үлм етен .Ж ақы п тан  
Балтабай,Найзабай,Мөмбетөлі,Қошқар.
Әйімбеттен -  Ақсирақ.  Кдйдағүлдан -  Жөдік,  Кдрнақ. Жодіктен -  Бигелді,  Қойлыбай,  Крртай,  М әмбет, 
Шағырай батыр.
Шакд
Шақадан  -  Акжігіт,  Жанжігіт,  Байжігіт,  Мажігіт,  Байдеу.
Ақжігітген  -  Отен,  Табан,  Майрық,  Қожыр.  Өтеннен  -  Қолдан,  Болдан.  Қолданнан  -  Бегжан,  Ерекеш, 
Бексейт,  одан  -  Манқос,  Қисык,  Куншығар.
Болданнан  -  Қаражігіт,  Қыстаубай,  Еркеш,  Наурызбай, Дуздыбай,  Жалқаш.  Қаражігіттен  -  Елеш, Диін, 
Асыл,  Бақау.  Елештен  -  Мектеш,  Тілебөлі,  Бірөлі.  Диіннен  -  Бабағара,  Кіршік.  Қыстаубайдан  -  Торөлі, 
Тыраң,  Жақсыбай.  Еркештен  -  Қозыбағар,  Елеулі,  Төкеулі.
Қозбағардан  -  Жүмағай,  Күнше,  Оңай,  Қажсн,  Ертай.  Елеуліден  -  Мақмет,  Қажет.  Төлеуліден  -  Бахыт, 
Кдраш. Жүмагайдан - Естай, Ораз, Төкес.  Күншіден - Нүккали,  Менеш,  Нәпен.  Оңайдан -  Мәжит,  Қайырлы. 
Можиттен  -  Қанат,  Серік.  Қайырлыдан  -  Марат.
Табаннан  -  Наушабек,  Сүйівдік.
Майрықтан  -  Белек, Телек,  Қыдырбай, Жүмат.  Бөлектен -  Досалы,  Сисәлі,  Көшәлі,  Қосалы,  Такдлыш. 
Телектен  -  Бекеш,  Шегебай, Доржы.  Қыдырбайдан  -  Нүраш,  одан  -  Кіштар,  Қамбас,  Жақсыбай.
Жанжігіттен - Айтай,  Тілес,  Шабар,  Шаншар,  Қуаныш, Жүбаныш. Атайдан - Танықүл, Серең, Дулатыр, 
Жүбатыр.  Сереннен  -  Самалық,  Малдыбай,  Алдыбай.  Самалықтан  -  Уәли,  одан  -  Өксіғали,  Демеу. 
Молдағалидан  -  Ахмет.  Дулатырдан  -  Ықылас,  Оразбай,  Дүйамбек,  Ш амақан.  Жүбатырдан  -  Сағындық, 
Куандық,  Сансызбай,  Сақау.  Сағындықган - Жандыбай, Жүма.
Тілестен  -  Әлі,  Нияз,  Баубек  одан  -  Байшуақ  одан  -  Қүл,  Отеген  одан  -  Қадірғали.  Қүлдан  -  Нүрғали, 
Қойбақ,  Сарсалі.
Шабардан  -  Кдмыспай,  Күмісбай,  Алтынбай.
Шаншардан  -  Алдаберген,  Молдасын,  Жаманбала,  Бердөлі.  Алдабергеннен  -  М үқан,  Баймен,  Есжан, 
Досжан,  Жүмағазы.  Мүқаннан  -  Бисенғазы,  Алиғазы,  Кенжеғазы,  Сисенғазы.  Бисенғазыдан 
Ғаббас! 
Аманғазыдан  -  Санат.  Кенжеғазыдан -  Қүлай.  Байменнен  -  Серсенғали одан - Арыстан. Асжаннан  -  Өтеш, 
Рыскали,  Шабай одан  -  Ысмағүл,  Сағеден,  Қайреден.  Отештен - Лүкпан.  Рыскалидан  -  Сағи,  Ниғметкдли, 
Нөсіпқали.
Жаманбаладан -  Көбек,  Сүірбай,  Теуірбай,  Байтақ.  Көбеннен  - Дүйсен,  Көмен. Дүйсеннен  - Жүмағали, 
Көшен,  Меңеш,  Кенжеғали  одан  -  Мүстахим.  Жүмағалидан  -  Қосан,  Осан,  Қүсайын.  Көиіеннен  -  Әлібай', 
Ғаббас,  Әбу.  Меңештен  -  Кдзы,  Сабыр,  Закария,  Нәубәт,  Кдйдар.  Көшеннен  -  Бижан,  Ижан,  Ержан, 
Сержан,  Лақбай.  Бижаннан  -  Ғиният,  Ғүбай,  Пайзол.  Сержаннан  -  Идият,  Уәлі.  Ижаннан  -  Ғанимат, 
Сағадат.  Сүйрбайдан  -  Сүлтанғали,  одан  -  Кддірболат.  Тәуірбайдан  -  Өтей  одан  -  Елеу  Ж апақ  Қайыр! 
Байтактан - Доскзли,  Ерғали. 
’ 

Жанжігітүлы  Куаныштан  -  Кдражағал,  Шамбай.

Қаражагалдан -  Бисембек,  Бисенгали, Дүйсенғали.  Бисембектен Қүрмангазы,  Иманғазы,  Маштақ, Есқазы. 
Бисенгалидан -  Шангерей, Адырақодан -  Қозыбақ.  Шангерейден - Кдбыш,  Ібіраш,  Ғабдрахим. Дүйсенғалидан
-  Әліпкали,  Несіпқали,  Азамат.
Ш амбайдан  -  Ноғай  одая  -  Бүқпа, Артык.
Әлімбетүлы  Акшадан  -  Аккүлы  одан  -  Төкен  одан  -  Төлебай  одан  -  Күршін  одан  -  Бостан,  Қостан, 
Жазык,  Ж айнак,  Өркімбай,  Мейремәлі,  Нурқүл.  Бостаннан  -  Көменбай,  Елекбай,  Бөлекбай,  Кдрабек. 
Көменбайдан -  Жүмагазы,  Нүрғазы,  Бигазы,  Есқазы.  Жүмагазыдан  -  Ш әден,  Қибаш, Атолла.  Нұрғазыдан  - 
Мүтан.  Биғазыдан  -  Ғеззат,  Нүрлан.  Елекбайдан  -  Мендеш,  Жұмағали,  Кармен.  Бөлекбайдан  -  Башық, 
Есмагамбет,  Акказы,  Алигазы,  Қүрманғазы.  Есмағамбеттен  -  Айтқали,  Айтен,  Нүрмағамбет,  Бисембай. 
Қарабектен  -  Қойшы,  К^бдеш,  Рахмет,  одан  -  Ақшонай,  Қадірғали.  Қойшьщан  -  Мүрын.  Кдбдештен  - 
Башер,  Есбол.
Шокаүлы  Байдеуден  -  Башембай,  Толыбай,  Ермекбай.  Башенбайдан  -Боқай  одан  -  Қүлмағамбет, 
Баймагамбет,  Кенжәлі,  Соғәлі.  Қүлмағамбеттен  -  Қойес.  Баймағамбеттен  -  Ақымәлі,  Ж ақи,  Ноғаллы.
Жамантайдан  -  Қамән,  одан  -  Еркеғали.
Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Қазақ филологиясы кафедрасы
dmdocuments -> Айса байтабынов эпик жыршы
dmdocuments -> Көпбаева М. Р. ф.ғ. к., М. Әуезов атындағы Оңтүстік
dmdocuments -> Н. С. Тілеуханов
dmdocuments -> Т.ӘЛімқҰловтың «Қараой» ӘҢгімесіндегі махамбет тұЛҒасы акбулатова С. Б
dmdocuments -> Батыс қазақстандық КҮй дәСТҮрін әлемге мойындатқан қҰрманғазы рухы с. Ә. Күзембай
dmdocuments -> Кафедрасының отырысы шешімімен бекітілген. Педагогикалық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған. Орал, 2011

жүктеу 27.6 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   48
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет