Мүхамбетқалиев С., Ахметов К.Ғ, Ғабдуллин Х. А. Байүлы мен Жетіру және Төре, Төлеңгітжүктеу 27.6 Kb.
Pdf просмотр
бет19/48
Дата08.01.2017
өлшемі27.6 Kb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   48

Фазьщ,  і
Я
І
 
М ™ “
А6 а й’  Чапай'  МаР”   С!ЯЫКШ<  ■
одан Әкіміш, Сүндет  Әкіміштен - Ж и м и т я   м  
^  Мұқаштан  -  Телман.  Тастемирден  -  Бисенғазы,
Байжан,  Бекжан  ДоуГткепей 
п  ’ 
Ишан’ СаРжан' Ждмырзадан - Мәдік,  Шолпан,
Мырзагерейден 
“  Н¥РЛЗН’  Нүржан’  БІРман’  Үлжан’  ҒалИЯ'
Бәкен.  Кддырғалидан - Сеуле,  Күләнда  Айгта 
'   Кадырғали» 
Дәметкен,  Бәлия,
-  Тілеккэбьиі,  Қаршыға.  Лекешіен  -  Г
ярыі
^У  ’ 
^  р  лат’  Жоламан,  Бекболат, Айболат.  Сүлтаннан
Өтепберген,  Кдли,  Абат  Мағаз  Ак-cvrrv  н,ЫК’  ода” ^ шм¥хан^  °Дан  Куаныш,  Жүбаныш.  Жүбаныштан  -
немересі Серікбайдан - Куандық  Куаньтт’ Kv 
ҮЛУ’ 
зақ*  ®тспбергеннен  -  Абай,  Мержан.  ЛекердіҢ 
р
 
вд 
куандық, Куаньгш. Куавдықган - Зыликд, Жәрдем. Куаныштан - Ораш, Ғайнижамал.
Мысағали,  Нысангали.  Шісагалвдан 
кДШ 
одан  К^натай.  К^натайдан  -
Ханзиба. 
сагалидан  К^бер,  Кднапия.  Кдберден  -  Сырым,  одан  Серік.  Нысанғалидан  -
Жолымбет
айтады.  Жолымбеттен  -  Кдрақүнан  ( Д о с ы м б е т ^ ^ ^ ^ ^ ^   ^ рак^нанды  Жолымбеггің  бел  баласы деп

Қаракүнан  (Досымбет)
К^іракұнанның  шын  аты  Досымбет.  Ол  жас  кезінде  бір  жаугершілікте  түтқывда  қалып,  біраз  жылдар 
өткен  соң  түтқыннан  кашып  шығыпты.  Елге  келгенде  астывда  жүйрік  қара  қүнаны  болыпгы.  Бір  үлксн 
тойда  ат  жарысы  болып,  сол  бәйгіден  Досымбеттін  қара  қүнаны  бірінші  болып  келіпті.  Содан  сл 
ішііідс
 
оның  өз  атымен  кдтар  атынын  аты  аталады  екен.  Кейіннен  лақап  ат  болып  “Кдрақүпан”  аталып  кстіпті. 
“Жігіттін  атын  не  аты  шығарады,  не  қатыны  шығарады”  -  деген  мақал  тегін  емес.
К^ракүнаинан  -  Тайғожа,  Сүйівдік,  Айбас,  Киікбай.
Тайғожа
Тайғожанын  -  1  әйелінен  -  Төлебай,  Жолмамбет,  Досмүхамбет,  Кенжс;  2  -  әйелінен  -  Жолдыбай, 
Қонақбай,  Шақабай,  Қосай.
Жолмамбетген  -  Пүсырман.  Пүсырманнан  -  Жанүзақ.  Жанүзақтан  -  Батен.  Батеннсн  -  Көшеағара, 
Суйінғара, Кенжеғара, Иқсанғали,  Ерғали, Жүмағали. Көшенғарадан - Қази. Кдзидан - Кдбылтай.  (Сыныкдіы 
жеті  атадан  бері).  Қабылтайдаа  -  Әбіл,  Ғаділ,  Әділ.  Әбілден  -  Ансар.  Әділден  -  Дамир.
Ерғалидан  -  Таскали.  Таскдлидан  -  Өтепқали.  Кенжегалидан -  Жүмагелді. Жүмагелдіден  -  Қүмарғали.
Досмүхамбеттен - Қүлшығай,  Қарабай, Сайылбай. Қүлшығайдан - Суханберлі, Рақымберлі, Жацаберген. 
Суханберліден - Рамазан,  Сақгаған. Рамазаннан - Оспанғали, Қүспанғали. Сақгағаннан -  Елеусіз, Темірғали. 
Рақымберліден  -  Жақсыберген,  Акжонас,  Көкен,  Батырғали.  Ақжоігастан -  Ақжалғас. Ақжалғастан -  Тожі. 
Көкеннен  -  Қүрманғали.  Қарабайдан  -  Еруәлі,  Төрәлі,  Байдалы,  Бердәлі,  Боранкүл,  Науғалы,  Нүрқа, 
Есмағамбет,  Алтынбай,  Басар,  Көшкінбай.  Төрәліден  -  Сақыпкерей.  Жаналыдан  -  Жақсығали.  Басардан  - 
Акбала,  одан  -  Еркесая,  Жақия,  одан  -  Ибрай,  Жақсылык,  Төлеген,  Ерген,  Кенжебек.  Ибрайдап  -  Рауан. 
Жақсылықган  -  Фарит.  Ергеннен  -  Азат.  Кенжебектен  -  Төрехан.
Сайлыбайдан  -  Нүрселеу,  Нүрсүлтан,  Шыбынтай.  Нүрсүлтаннан  -  Рыскали.
Жолдыбайдан  -  Қозайдар.  Қозайдардан  -  Ажғүл,  Садібек,  Кәкібай,  Смағүл,  Дос.  Ажгүлдан  -  Ескдли, 
Шынғали,  Ергали,  Тыштан.  Есқалидан  -  Рахметолла.  Садібектен  -  Есщан,  Машсн,  Хүсайыи,  Шамат. 
Есщаннан  -  Мүстафа.  Машеннен  -  Қожан.  Хүсайыннан  -  Алдаберген,  Ғабдолла.  ІИаматтан  -  Шердсм.
Көктібайдан  -  Ақбас,  Ізтілеу.  Ақбастан  -  Ораз.
Бөсібектің  1  әйелінен - Есен, Досалы, Жаксш.  Есеннен -  Кошпаи. Досалыдан - Жалмырза. Жалмырзадап
-  Аманқүл.  Жокештен  -  Жексенғали,  Бекей,  Мепдәлі,  Кокеш,  Қүрмангали.
Бердәліден  -  Бекқали,  Жүмағали,  Бисенғали.  Меңдоліден  -  Сабыр.  Кокештен  -  Макар.  Күрмангалидан
-  Өтеш.  Өтештен  -  Ғүмар.  Ақайдан  -  Сейіт,  Бекмағамбет,  Нүргожа.  Ссйіттсн  -  Жамст,  ЬІғылмап. 
Бекмағамбеттен  -  Асанғали,  Жүсіпқали.  Нүрғожадан  -  Шохан,  Даулетолі,  Байтемір,  Жастемір,  Жайыкбай. 
Шоханнан  -  Жаманқүл,  Мыса.  Жаманқүлдаи  -  Әубокір,  Әлі.  Әубокірдсн  -  Баймүхамбст,  Ермүхамбет. 
Ермүхамбеттен  -  Ізімғали,  Мүрадым,  Даулет.  Даулстгсн  -  Шыцгырбай,  Сотбай,  Үзақбай.  Үзакбайдан  - 
Абай,  Данияр.  Абайдан  -  Бахтияр,  Рустем.  Мысадан  -  Суйіншолі,  Суйіншолідеіг  -  Қуаныш.  Куаныштан  - 
Өтепқали,  Аманғали,  Қьщырғали. Амангалидан  -  Болат,  Мүрат.  Болаттан  -  Бейбіт одан Тимур.  Мүраттан  - 
Қанат.  Қыдыргалидан  -  Иосиф,  одан  -  Аян,  Сайлан,  Арслан,  Жаслаи.  Сайланнан  -  Артур.
Даулетөліден  -  Қожанбай,  Үтеген,  Бөдеш,  Балапан,  Китек.  Қожанбайдан  -  Мүхамбеткали,  Сарсәлі, 
Ахметқали, Жүмағали,  Кеймағамбет. Ахметкалидан - Сдык, Халық. Сдықтан -  Ізімғали. Үтегеннен - Түраш, 
Нүралы, Торәлі, Серәлі, Кенжөлі. Торәліден - Баялы.  Нүрэліден - Жақып. Түраштан  - Жүсіполі. Сыроліден
- Абыл.  Байтемірден -  Қарабас,  Пүсырман.  Қарабастаіі  -  Жалел.  Жайықбайдан  -  Байжоныс.  Байжоныстан
-  Тайып,  Тайыр,  Сүлтан,  Әділ.  Шахамбайдан -  Әділ,  Бектеміс.  Әділден  -  Молдаш,  Жолдаш.  Бектемірден  - 
Смағүл.
Қосайдан 9 бала. Аманғали,  Молдағали,  Қүрманғали, Иманғали, Нүғман,  Кенжеғали, Әділғали,  Гильман. 
Қүрманғалидан  -  Қожамүрат.  Қожамүраттан  -  Қажмүхан,  Нүрмүхан,Бимүхан,  Әлмүхан.
Әділғалидан  -  Тілепберген.  Тілепбергеннен  -  Амангелді,  Рашид,  Болат,  Тимур.  Амангелдіден  -  Талғат. 
Рашықган  -  Артур.  Болаттан  -  Әсет.  Тимурден  -  Рустам.  Талгаттан  -  Санжар.
Сүйіндік
Сүйіндіктен  -  К^рақүл,  Дербіс.  Кэракүдцан  -  Мамен,  Бокэн,  Қүлсары,  Жансары.  Маменнсн  -  Бск, 
Мырзабек,  Қарабек.  Бектен  -  Бегеш.  Бегештен  -  Қүбай,  Кдпеш.  Қалештен  -  Наурзбай.  Мырзабектсн  - 
Серсәлі. 
С е р с ә л ід е н  
- Дауеш. Дауештен -  Мүрат.  Мүраттан -  Нүрғиса, Науырызбай.  Кдрабектен -  Жиенолі, 
Ердәлі,  Ерөлі,  Жүмалы,  Науша,  Шапек.  Ердөліден  -  Бүзаубақ.  Ероліден  -  Кдмбет.  Кэмбеттен  -  Сатан. 
Жүмалыдан  -  Темір,  Ақболат,  Досболат.  Наушадан  -  Томан.  Томаннан  -  Сембай.  Шапсктен  -  Мамбет. 
Боқаннан -  Қүттықадам.  Қүттықадамнан  - Тілеміс,  Біләт,  Күттыбай.  Білоттен  - Толеукайыр.  Күттыбайдан
-  Қожахмет.  Кржахмегген  -  Атолла.  Атолладан  -  Түрар.
Қүлсарыдан  -  Қуаншәлі,  Қодар.  Қуаншәліден  -  Сүлтан,  Мусағали,  Мендеш,  Майдан.  Қодардан  - 
Абдрахман. Абдрахманнан - Ғани. Сүлтаннан - Досмүхамбет,  Ізмүхамбет. Досмүхамбегген -  Кдбас, Жанша 
(Жиһанша (1886-1937)  - Алашорда көсемі.

Кдбастан  -  Нүғман.  Ізмұхамбеітен  -  Өльден,  Шәріп.  Ольденнсн  -  Хадсс,  Қудес.  Кути.  Хэдесті  Жанша 
баласы болмағасын асырап алған.  Қүдестен  - Аманғали,  Бисенғали,  Діосешалп.  Амапгалидан  -  Жоламан. 
Бисенғалидан -  Қуандық,  Бауыржан. Дюсенғалидан  - Тимур.
Мусағалидан - Быжықай. Майданнан - Ержан, Хайролла. Жансарыдан -  Қадір,  Биссп.  Кдцірден  - Сухан, 
Сүлеймен. Суханнан - Мүхаш. Сүлейменнен - Майсак. Бисеннен - Жүдыз. Дербістен - Байтүрсын,  Баймалық, 
Байтоғал,  Сарбай,  Өтебай.  Байтүрсыннан  -  Жусіпқали,  Мәпіш.  Жусіпқалндан  -  Омар.  Мопішген  - Ақбас, 
Байбол. Ақбастан - Ғабдысалім.  Байбоддан - Қуанышқали, Үмбеткдли.  Баймалықган -  Шонакд.  Шонакадан
- Төрәлі,  Темірғали.  Төрәліден -  Байболат,  Жанболат,  Рақым,  Сужүрек.  Сужуректен  -  Жамал.  Жамалдан - 
Шнымбст.  Рақымнан  -  Түрганбай,  Сайлау,  Самат, Абай.
Кдналыдан  -  Керей.  Байтоғалыдан  -  Жүзбай,  Жүсіп,  Сегізбай,  Қосалы.  Жүзбайдан  -  Баймағамбет. 
Баймағамбетген - Әлмагамбет. Жүсіптен - Аймүхаш.  Сегізбайдаң - Айналы,  Махамбет. Айналыдан -  Рахмет, 
Ақкенже,  Сүткенже.  Рахметтен  -  Өтепберген,  Орынғали,  Оразғали,  Жақсыбай,  Сембі,  одан  -  Тасболат. 
Тасболаттан  -  Бейбіт,  Ерлан,  Армат.  Ерболдан  -  Ақгілек,  Артур.  Бейбіттен  -  Аккүл.  Ерланнан  -  Айдана, 
Айнүр.  Арматтан  -  Нүрлы.  Сарбайдан  -  Байыр.  Байырдан  -  Жаймахан.  Жаймаханнан  -  Дүйсенбі,  Сағат. 
Сағаттап  -  Хамит.  Отебайдан  - Лепіс,  Көкім.  Кәкімнен  -  Сарсенбі,  Уали,  Нүрмүхан.  Сарсенбіден  -  Ораз, 
Ссрік.  Ссріктен  -  Медет.  Уалиден -  Сатгар,  Есен.  Нүрмүханнан -  Төлеш,  Кдпеш,  Сағвдолла.
Айбас
Айбастан  -  Сүгірбай,  Қарбызбай,  Қарақойшы,  Шомак.  Сүгірбайдан  -  Досқали,  Сары.  Хүсайын. 
Қзрақойшыдан  -...  Сүлтанғали. Досқалидан  - Әміре,  Базарбай,  Қойшыбай.
Шомақган  -  ...  Сапи,  Кднакд.  Сапиден  -  Нүғымаш,  Мақаш,  Зүлқаш,  Сабыр,  Салық.  Макаштан  - 
Сағынгерей,  Әділгерей,  Сәлім.  Сәлімнен  -  Жасталай.  Қанақадан  -  Досан,  Жүмаш,  Ақишан  одан  Әлібек. 
Әлібектен  -  Акжігіт,  Ақясол.
Нүрғалидан  -  Доскэли,  одан  -  Мауыт,  Хаби,  Қалимолда,  Қүрманғали.  Мауыттан  -  Отарбай,  Сапаш, 
нежі,  Қаиыржан,  Ізмүкэн,  Сейткерей.  Сапаштак  -  Зәкен,  Жанболат.  Кдйыржаннан  -  Бауыржан,  Серік,
Қ ү р м а н ^ а Г - Ж а к ^ ! о д а Г Х РанышН  ‘  ЕССНГереЙ’  Амангельды’  одаі1  '  
^улгт .
  Кдлимолдадан  -  Болат. 
Кдбе^Бауьцшан^ Аб<зал,ТЗ о ^ а н .° ДаН  '  
НаСЫР'  ҚүЛманан  "  ^
eP’  одан  '   ЕРж ан-  «асырдан  -
Шаңқаң
Шаңкзңнан  -  Бақгыгелді  одан Жақсыгелді,  одан  -  Қошкар,  Бессары.Қошқардан  -  Кдлқаман,  Асан. 
Қалқаман
К^ілқамашіан  -  Назар,  Мансур,  Қожамберлі,  Қүрман,  Есенғүл,  Мендіқүл,  Дүмбай,  Игілік.
Назар
Назардан  -  Тумснбай,  Өткслбай,  Жангелбай.
Туменбайдан -  ...Сүлеймен,  Бақи,  Нүржан,  Роман.
Откелбайдан  -  ...Мөжім одан  Куаныш.  Куаныштан  -  Әлібек.
Борис.  Ғаділшеден - Бейбіт  А ш ас ^БейбітТ^0^
11 " Жүмаш одан Мақмет, Айткдли.  Мақмегген -  Ғаділше, 
талай жандарлың ^
Й
Х
й
Г
Й
К
Й
Г
 ’
Мелік.  Мусағалвда™
Мансыр
Мансырдан - Айтқүл,  Баіщеу,  Сейтек,  Шора,  Өтебай.
Айтқр
Айткүллан .  Баймырм,  БайІуі  ӘкМі  ^
  ^
  ^
Ьаимырзадан - Бектас. Бектастан - Бай 
"ж 
Байменнен - Борамбай. Борамбайдан - Сапяпяям 
^
“ магамбет, Тоқмағамбет, Даулсткдли, Жаксымбет.
- Молдагерей. Модцагерейден - Талап  Опьштай  ғ ^ к СаИ’г Р Ра3-Й’ ^ зи- Сапаралыдан - Сатай. Қарасайдан 
рым  лилан  -  Максім.  Жақыптан  -  Нығмет  KaL  33 «  Разайдан * Сейфолла.  Сейфолладан - Орымбай. 
Муса, Торбай 
Нышет’  Кдлмағамбет,  Қопа,  Батырғали,  Кенжегали.  Нығмегген  -
Мусаііыц 1 ойслінсң- Самиголла. Самиғолчадаи- Халкен  ЖоллИга 
п
" “

" Т
і т і Ч
Ч
 
... 
’ 
“™ к л и ’ O
p
™ ™ ,-. Мевдіпши, Ю шадаш;

2  әйелінен - Хабиболла. Хабиболладан  - Алтынбек.  Қалмағамбсгген  - Сүлеймен.  Сүлсймешіеи -  Кснжсбск. 
Кенжебектен  -  Серік,  Берік,  Мелік.  Серіктен  -  Мират.  Беріктен  -  Жарас.  Мэліктен  -  Арман,  Нүрлан, 
Жандас.  Жаймағамбеттен  -  Молдағали.  Молдағалидан  -  Ғалымгерей.  Ғалымгерейден  -  Рахымжан. 
Рахымжаннан  -  Рашид.  Жақсымбеттен  -  Хамза.  Хамзадан  -  Хайрош.
Түменбайдан-Санкібай,  Мыңжасар,  Акси,  Есенғали,  Кәбек;
Санкібайдан  - Дүйсебай,  Өтебай,  Тьшалы,  Есмүқан,  Айтжан,  Мырзағали,Жүбапдық;
Дүйсебайдан -  Әлмен,  Бимен,  Сүйінішөлі.  Әлменнен  - Асан.  Бимешгсн  -  Мүхамбст,  одан  -  Қүбайдолла, 
Мақсот,  Молдағали.
Сүйінішәліден - Лүқпан,  Қадсн, Дауке. Лүқпаннан  - Жүмаш,  Ғаббас.  Жүмаштаа -  Ханғали,  Қалампиіи, 
Аманжол.  Сүйінішөлиев Ханғали филология ғылымдарыньщ докторы, профессор, жоғарғы мектебіне еңбегі 
сіңген  қызметкер,  Ш.  Уалиханов  атындағы  Мемлекеттік  сыйлықтың  лауреаты,  одан  -  Нурлан,  Әлжан, 
одан  -  Санжар.  Сүйінішолиев  Қ  алам  үстаз  -  ғалым,  одан  -  Жасүлан,  Руслан.  Жасүланнан  -  Тимурлан. 
Аманжолдан  -  Сакен,  одан  -  Дмитрий.  Қаденнен  -  Бактығали,  Әбуғали.  Бактығалидан  -  Аухат,  Макс, 
Мереке,  Борис.
Өтебайдан  -  Тінәлі,  Шернияз,  Демүқаш,  Қүсайн,  Қосмағанбет.  Тіноліден  -  Айтжан,  Мендібай. 
Айтжаннан  -  Хасан.  Шернияздан  -  Омар,  одан  -  Махмүд.  Дсмүқаштыц  бірінші  эйелінен  -  Жүбандық, 
Нүрғали,  Мырзағали;  екінші  әйелінен  -  Нүрмүғанбет,  Бекмағанбет,  Дауқас.
Ақсидан-Тожі,  Рамазан,  Мамбетғали,  Ғүбайдолла,  Гайнолла,  Ихсан,  Самен;  жоне  Донахай,  Отсғали, 
аманғали,  Алим.  Алимнен-Қүспан.
Есенғалидан-Әли,  Иман-сапа,  Мухамбет.
Кобектен-Данияр,  Бекежан,Рысқали,Салмен,  Шапап;
Мыңжасардан-Языу,  Бүзау,  Байшеркеш,  Жылгелды,  Елемсс;
Языудын-Әбіш,  Бекмырза,  Есбол,  Қабдол;
Бүзаудын-Жиеналы, Жүбаналы;
Жи е нал ыдаі і - Қасан ғал и;
Жүбаналыдан-Ниязғали;
Байшеркештен-Жапар,  Маулімберлі,  Рахымберлі, 
Серғали,  Тухфат,  Мүстафа,  Муханбетолан,  Карим, 
Сүлеймен,  Сақып;
Жапардан-Беркалы;  Беркалыдан-Нығымет,  Хамза,  Қарамсс,  Масах,  Халық,  Кдрабала.Ныгыметтсн- 
Кэбен,  Караместен-Амиржан,Салимжан,  Аман,  Ғалымжан.Масахтан-Кэбыш.
Маулімберліден-Қажығыли,  Нығымстолла,  Зинолла,  Габдрахман,  Халиолла,  Бахыт,Габдос,  Ғазез. 
Кджығалидан-Мажит,Уахит.Ғабдрахманнан  -  Шияп,Хуснедсн.  Кдлиолладан  -  Насыр,Әди.Бак.оштан  - 
Ғабдаш ид,  Ғабдырасул.  Насырдан  -  Уахит.  Ғабдырасулдан  -  Болат,  Бекет,  Бисен.  Ғазиздсн  - 
Рахметолла,Сағи,Ғалым.  Сағидан  -  Кдиржан,Малик  ,  Салық,  Халык,  Ғалымнан  -  Әмір,  Бахытжан.
Серғалидан - Карім,  Муханбетжан,  Сулеймен,  Сахып,  Мустафа,Қадыр.  Карімнен  -  Мүса, Ару,  Мүзапар, 
Кдбдол,  Кдбатай.Мүханбетжаннан -  Ғайсақай, Жаукен,  Закен,  Сағи,  Жасүлан,  К^мар.  Ғайсакайдан -  Сапа, 
Сапарғали  ,  Мүрат.  Закеннен  -  Қайбар,  Нүрлан,  Ержан.  Сагидан  -  Хайдар,  Кдйрат  Мүрат.  К^мардан  - 
Ержан,  Нүржан,  Сержан,  Бауыржан.
Кддыршадан  -  Какім,  Хабиболла.  Какімнен  -  Мүрат,  Болат.  Хабиболадан  -  Мақсот,  Марат.
Байдеу
Мансырдын  Байдеу аталығын Акжайық ауданында  өмір  бойы  оқытушы  болып  қызмет  істеген  марқүм 
Зайреден  Куанышевтің  жазған  шежіресі  бойынша  беріліп  отыр.
Байдеуден  - Арал,  Боқкдра> Боқсары,  Кдбан,  Байбоз,  Әділ,  Макүл,  Тыныштык,
Арал
Аралдан  -  Дүріске,  Досай,  Есболай,  Төлен,  Малғүтты,  Жанғүтты.
Дүріскеден - Темірғазы, Ескдзы, Жанғазы, Дошым. Теміргазьщан - Қожамүрат, Елшібек, Әйіп. Жангазыдан
- Төремүрат,  Кдпаулы. Дошымнан - Дүйсенғали,  Кенжес,  Хасангали. Дүйсеиғалидан - Жонібек.  Кенжестен
-  Есламғали,  Сайын.  Досайдан  -  Бірөлі.  Біроліден  -  Мүхаш,  Кененсары,  Батыролі.  Мүхаштан  -  Қабақ, 
Кджым.  Қабақган  -  Қүбаш,  Ғабдолла.  Ғабдолладан  -  Сақып.  С аш птан  -  Қарағойшы.  Кенесарыдан  - 
Бисенғали, Шохан.  Батырөліден - Мусағали.  Есболайдан - Шынәлі.  Шыноліден - Сары. Төленнен - Сухан. 
Суханнан  - Дүзкей.  Дүзкейден  - Дауіш.  Дауіштен  -  Мақсот.  Мақсоттан  -  Макдмбет,  Исатай.

Боқкдра
Боккзрадан - Асабай, Қосабай, Иман, Мес. Асабайдан - Тоймағамбет,  Есмағамбет,  Баймағамбет,  Нүтман. 
Тоймағамбегген  -  Қажығали,  Төреғали.  Төреғалвдан  -  Төлеген.  Есмағамбеттен  -  Доскдли.  Досқалидан  - 
Бисенғали,  Куанғали.  Баймағамбеттен  -  Еспандияр.  Еспандиярдан  -  Кңсым.  Нұғманнан  -  Ишманғали, 
Хайырғали.  Ишманғалидан - Түсіпкали,  Мизамғали.
Боқсары
Боқсарьщан  -  Жүмағали,  Шолақ,  Күшкей,  Алжан.  Жүмағалидан  -  Ығылман,  Абілхайыр.  Шолақган  - 
Салтакзй,  Мамай,  К^рабүзау,  Сарсен.
Мамайдан  -  Дүйсен,  Кэумет.  Дүйсеннен  -  Мүхамбедияр.  Мүхамбедиярдан  -  Хүсайын.  Хүсайыннан  - 
Есенгелді, Амангелді, Қазбек, Тамиғат, Абай, Әлібек, Қаныбек. Есенгедціден - Асылбек, Әділбек.  К^уметген
- Мерғали. Мерғалвдан - Тарғын. Тарғыннан - Бақыт. Қарабүзаудан - Хамидаш, Халиолла, Айғали, Дүсіпкдли.
Күшкейден  -  Жүмағали.  Жүмағалидан  -  Абдолла,  Ғайнолла,  Шайдолла.  Абдолла  -  атақты  ақын.  Үлы 
Отан  соғысында  опат болды.  Абдолла  айткдн:  «Бір  адымда  шегінбе,  әдет  жоқ бізде  ондай  тегінде,,  -  деп 
Сағынғали Сейітов жазған.
Ғайнолладан  -  Сырым,  Түрар.  Шайдолладан  - Тимур,  Болатбек. Алжаннан  -  Сүлеймен.
Қабан
Қабаннан - Жандау,  Мес.
Местен -  Шоріпкдли.  Шәріпқалидан - Мерәлі.
Байбоз
Байбоздан  -  Бүзаубақ(Тананың  атақгы  би).  Бүзаубақтан  -  Меңдігерей,  Бактыгерей,  Досалы,  Қазикдн, 
Көшәлі,  Шағыр,  Тенелі.
Бақшгереіщен - Қазихан, Әмірхан, Үбі. Қазиханнан  - Мажикен, Нүрым. Әмірханнан  -  Кдбес, К^ршен, 
Мағаз,  Оразай,  Оразалы.  Кдбестен  -  Ғалымжан,  одан  -  Нүрлан,  Ерлан.  Нүрланнан  -  Елтай,  Манарбек. 
һрланнан - Руслан. Мағаздан  - Есмұрат. Оразайдан - Сөлім, Мизамғали, Талғат, Ерболаг, Мәлік. Сөлімнен
-  Куаныш  Миржан.  Мизамғалвдан  -  Даурен.  Талғагган  -  Абылай,  Ғайниден.  Оразалыдан  -  Нуржан, 
Нурболат,  Бекболат,  Жанболат. Үбіден  -  Максот,  одан  -  Қайрат,  Тимур.  Кдйраттан  -  Аслан.
Досалыдан  -  Кдбдел,  одан  -  Қадым,  Амангелді.  Кдцымнан  -  Нариман,  Бауыржан,  Бахытжан.
-  ЗейнедаіТ^К ^ериде^н^61' ЖүбШ’Халык’ 
Мүхамбеттен - Жақып, Уәп, Тілеген, Сатгар. Жақыптан
Әділ
Әділден - Токдай, Шекпай, Жетібай, Жүмабай.
Носи^^Каблол 
®әйіш’  Темрәлі> Сиық. Жәйтілеуден - Жалмүхан(Бүха). Жалмүханнан - Дабыс,
- Жүбан,  Өмірәлі,  Гиззат. 
^
 
ВДеН 
~
 
ейіт’  Хамит’ Амангелді, Артур.  Бәйіштен  -  Куан.  Сиықган
Т өл ^еш те?31^
^
^
6” ’  Байтор“ '  ^уггымбетген  -  Рабай,  Әбіт,  Талпақ,  Сүйінәлі,  Төлекеш, Үндағүл. 
Төлекештен  -  Хамит.  Баиторыдан  -  Мүхамбет,  Есенәлі.  Мүхамбетген  - ТөменғГи.  Гиззагган  -  Ғ азеГ
Шайдең6 Н аден^^йш екеш тен  - Меп” 63^  ХаТШ' Д ^ м б а й д а н  - Үдірей. Үдірейден - Әлшекен, Қойшекен,
- Балтабай. 

'  Ә лш > °Дан - Уакит. Боранбайдан - Қүлбарақ. Хатептен
Т«Пе * Г и з ™ б ^ Й„ШЫбЙ е ! ? ЙШЫбеК'  Изюган6ет-  ВДишбаЯдан  -  Қойшы,  Хамит.  Крйшыбепек  • 
М ақр
Уали,  Ыскак.  А т а д а а и ^ РН ^ Г " т а с т Г н  ^ т а ^ ВД\ ТәЛеГС% Н еріш тен
КУ™иан - Жауыртай,
Жетпістен  -  С ш ,,  Кгйржан,  Хайроіла, Ж а і а Г ?
Тыныштық
Тыньіщтыкган  -  Кярабай,  Наурзшш,  Ж №

Жйссе„, 
Осю „, Телеи,  Кеней, Доней. 
К и с ж ?   Ж арш  
& S i r a a " x a S S H
‘ Қ‘я “ к Kf ,"‘ICTa"  - Жарылгас, к,,6дол> Аг)ДОл, Эбілкас,
Кисметтен - Самиғолла. Самиғолладан - Hvrniar^Ht 
Азамат.  Кдбдолдан  -  Мүтиғолла,  Сағидолла.
Кэрабас, Ғилым. Сағыннан - Кыстау  Даулет  ГІТ а^гтяп^10^
’  рл^ н ’ Тұрлан- Ержаннан - Ғүмар, Ғабиден,
- Әбіш, Файзолла.  Шохпардан - Жүсіл 
’ 
К^ютаудан - Сибағат, Крсым, Гиззат, Әдиет. Даулетген
і ^ ^ 3альшн^Сүндет, Алакөз,  Сердшіі, Машты,  Егізбай.
110

Сүндсттеи  -  Молдаш,  Салык,  Төрес,  Куаныш,  Кдбекен,  Ғилым,  Қүлыншақ.  Молдаштап  -  Аманғали, 
Отепберген,  Жалғас,  Ишаіг,  К,үби.  Аманғалидан  -  Күзыр.  Күзырдан  -  Марат,  Берік,  Серік,  Елсмсс,  Куат. 
Беріктен  -  Болат.  Қүбиден  -  Мақсот,  Мақат,  Қажмүрат.  Мақаттан  -  Шамрат,  Әжмүрат.  Мақсоттап  -  Қуат. 
Қажмүраттан  -  Қайрат,  Айбат.
Салыкган  -  Ауқат.  Аукаттан  -  Сағиден,  Аманжол.  Сағидсниеп  -  Нүрлан,  Салауат,Ербол,  Талғат. 
Амаюколдан -  Марат. Куаиыштан - Нәжімеден, Зайреден, Ғайнеден.  Ножімедешіси -  Мүрат, одан -  Нүртас. 
Зайреденнен -  Қайып,  Гилым,  Ғабит.  Қайыптан  -  Ссрік,  Берік,  Ержап.  Ғіілымнан  -  Тайыр.
Кдбсксшіен -  Қүсан,  Қүмар,  Ибат,  Нығымет.  Қүсаннан  -  Нарымбай,  Нүрымбст, Жаманбай,  Сырымбай.
Қүлыншактан  -  Ибат,  Нығымет.  Ибаттан  -  Нүрболат,  Ғиният.  Нүрболаггап  -  Нүрлап,  Ғинияттан  - 
Фүлан,  Хамза.  Нығыметтен  -  Жанболат,  Нүрболат,  Ерболат.  Алакөздси  -  Батыр,  Биссн.  Ссрдэлідсн  - 
Мецкдра.  Мецкдрадан  -  Отар.
Маштыдан - Абдрахман, Нүрмүхан,  Мырзағали. Абдрахманнан - Арстаи, Гултанғали. Арсташіан  - Сатым, 
Қалндық.  Сүлтанғалидан  -  Каримолла,  Бисекен.  Нұрмүхапнан  -  Есенгали,  Есмүрат.  Есенгалидаіі  -  Зинсш. 
Есмүраттан  -  Мағжан,  Марат,  Ханат.  Мараттан  -  Иман,  Зиполла.  Мырзағалидан  -  Саткдли.  Сатқалидан  - 
Алдабсргсн,  Қожабергеи, Орынғали.  Орынғалидан - Серік. Егізбайдан - Қабдеш, Корім.  Корімнеп - Исмагүл, 
Исқақ.
Тыныштыктың  үшінші  баласы  Жүмағазы.  Жүмағазыдан  -  Сарсен.  Сарссішен  -  Тсмір.  Темірден  - 
Шыңғырлау,  Өтеғали.
Тыныштықтыц төртінші баласы - Жексеннен -  Таспай,  Қоспай,  Бародас,  Саккүлақ,  Саспақ.  Қосгіайдап
-  Ж әқәу (1894-1972), Дінбаян (Дініш)  (1906-1978).  Жоқәудан  -  Жорығас,  Кдссн  (1924),  Ахмстксрей  (1931- 
1979).  Қасеннен  -  Сания,  Салімгерей,  Марат,  Бақытжан,  Амангслді.  Мараттап  -  Айпүр,  Дшга,  Елдос, 
Наурызбек.  Бакытжаннан  -  Қайрат,  Салтанат,  Алия.  Ахметкерейдсн  -  Ақырыс,Ерболат,  Ғалымжан, 
Гульнара,  Роза.  Ерболаттан - Талғат, Азамат. Дініштсн - Сүйеужан,  Бақытжан,  Мүхамбсткдли,  Қабырахим, 
Мү ханбетжан, Айдынғали, Бақгығали. Сүйеужаннан -  Бибигуль,  Нейля,  Ербол,  Қайырбск,  Бскбол, Аділбск, 
Кенжсбек.  Ерболдан - Аскарбек.  Қайырбектен -  Куаныш, Ануар.  Бақытжанпан - Сүлтансиық. Айдынгалидан
- Айбек,  Елдос,  Айдос.  Бақгығалидан  -  Маржан, Айнат,  Берік,  Бауыржап.
Барадостан -  Төекеш, Дүйсенғали.Тоекештен - Жарас, Самиғолла,Хамидолла,  Ксііжібай. Дүйссигалидың 
бірініш  айеліенен - Габдолла, Копболсын;  екінші айелінен -  Жүмабай, Жүмақай. Саққүлактан - Арстапғали, 
Набиғали.
Тыныштықгың бесінші баласы Оспаннан -  Сармалай.  Сармалайдан  - Торсмүрат. Торсмүрагган  - Ахмст, 
Қадір.  Ахметтен  -  Тасболат,  Нүрболат,  Ерболат.  Кддірден  -  Нүксй.
Тыныштықгьщ алтыншы  баласы  -  Толейдеғі  -  Жанүзак-  Жаііүзақтан  -  Кдйыржан.
Тыныштықтыц жетінші  баласы  Конейдсн,  ссгізінші  баласы  -  Депсй.
Жансары
Жансарыдан - Аян. Аяннан - Алгерей,  Мүсалім, Шағыр,  Қүбаш. Алгсрейдсн -  Қүмарғали.  Қүмаргалидан
-  Тол,  Толмаи.  Мүсәлінен  -  Зинекеш.  Қүбаштан  -  Дәржан,  Закария,  Оралтай,  Танабай.  Әкен,  Токсн, 
Батыр.  Байсақгар Тайпақ,  Жаңақала аудаңдарыііда.
Сейтек
Мансырдың  үшінші  баласынан  Сейтектен  -  Жанай,  одаи  -  Байбатыр,  Аймағанбст.
Байбатырдан - Өте, Манғүр,  Башім, Жайлыбай. Өтеден -  Шакір, Нағым, Оралбай.  Нағымнан -  Кеііжебай. 
Манғүрден -  Кдли,  одан  -  Серік,  Берік.  Жайлыбайдан  - Тілеген.
Аймағанбеттен  -  Абіш,  Қайыр,  Билян,  Абіл.  Абіштен  -  Жарас.  Қайырдан  -  Ғалым,  одан  -  Зейнолла, 
Нүқ,  Аскар,  Набиолла,  Кенжебек,  Насиполла.
Кдрабас
Қарабастан  (Үміт қыздан түған,  үмітге  бар сегіз  үй,  ортасында  Шүйі  би)  -  Үміт,  одан  -  Бердібай,  одан
-  Әбілғазы,  одан  -  Балғожа,  Кдшай,  Еламан,  Байгслді,  Байғонды.
Балғожадан  -  Абдрахман,  Әмірхан.  Абдрахманнан  -  Ізтай.  Әмірханнан  -  Кджтай.
Қашайдан  -  Бесім,  Есқайыр,  Шүлі,  одан  -  Молдығали,  Рамазан,  Ботәй,  Ғабдел.
Еламаннан  -  Темірқан,  Тоғайбай,  Оразғали.  Тсмірканнан  -  Мырзағали.  Тогайбайдан  -  Сүлтангали, 
Ғалымғали,  Ғабдірахим,  Мажит,  Мустафа.  Оразғалидан  -  Ғабділбари.  Ғабділбаридсн  - Серік,  Болат, Аскдр. 
Серікген - Даурен, Малика. Болатган - Батырхан,  Баян.Аскардан - Аида.  Ғабділбари - экономист, майдангер. 
Өзінің  еңбегі  нәтіжесінде  аудан,  облыстың жоспарлау  органдарывда жауаггты  жүмастарда  жасады.
Байғондыдан - Қысаубай одан - Жөқіп,  Қойшыбай. Жокіптап - Ерман, Жүмағазы. Ерманнан - Сарсенғали

одан - Бахтыгерей. Бахтыгерейден - Эскер, Асан. Жүмагазыдан 
^
- Асылбек,  Әлібек,  Кдйырбек,  Ақылбек.  Ғұмардан  -  Елсмсс  одап 
<>
Қойшыбайдан  -  Мурадым  одан  -  Түреш.  Түрештеи  -  Омір,  Абай.  Аблай.  Ом.рден  -  Замир.  Абандаи  - 
Дамир, Әділ. Аблайдан - Айдар.
Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Қазақ филологиясы кафедрасы
dmdocuments -> Айса байтабынов эпик жыршы
dmdocuments -> Көпбаева М. Р. ф.ғ. к., М. Әуезов атындағы Оңтүстік
dmdocuments -> Н. С. Тілеуханов
dmdocuments -> Т.ӘЛімқҰловтың «Қараой» ӘҢгімесіндегі махамбет тұЛҒасы акбулатова С. Б
dmdocuments -> Батыс қазақстандық КҮй дәСТҮрін әлемге мойындатқан қҰрманғазы рухы с. Ә. Күзембай
dmdocuments -> Кафедрасының отырысы шешімімен бекітілген. Педагогикалық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған. Орал, 2011

жүктеу 27.6 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   48
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет