Мүхамбетқалиев С., Ахметов К.Ғ, Ғабдуллин Х. А. Байүлы мен Жетіру және Төре, Төлеңгіт


Бертұқыш Бертүқыштан  -  Ақымбет,  Жиембет,  Жолымбет. Ақымбетжүктеу 27.6 Kb.
Pdf просмотр
бет18/48
Дата08.01.2017
өлшемі27.6 Kb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   48

Бертұқыш
Бертүқыштан  -  Ақымбет,  Жиембет,  Жолымбет.
Ақымбет
Акымбегген  -  Жанғүлы,  Доулет,  Жақаш,  Аламан,  Рустсм,  Жандос,  Акша.  Ақымбсттің  мсксиі  Жацғала 
Бөкейорда  жақга.
Аламаннан  -  Түлекей,  Төлеміс.  Рустемнен  -  Қожамберлі,  Ақша.  Қожамберлідсн  -  Есснбай.  Акдіадан  - 
Есенәлі, 
Дәрісәлі,  Қараша,  Тінет,  Кдоабай.  Қожамберлідсн  -  Есснбай.  Дорісоліден  -  Жанат,  Дүйсснбі. 
Жанаттан  -  Бақылғазы,  одан  -  Үмбеткдли.  Дүйсенбідсн  -  Ишақ,  одаіг  -  Аман.  Кдрабайдни  -  Қаратай. 
Кдратайдан -  Көккөз.  Көккөзден -  Өтей.  Отейден -  Қүрмаш.  Қүрмаштан  -  Қуанолі.  Қуаноліден  -  Ерсайын. 
Ерсайыннан -  Марат,  Сергей.
101

I
Базарбай Жуманиязов  белгілі композитор,  осы Акымбет  урпағы.
Айтқалидан -  Мурат.
Қожабектен  -  Салык одан  Мәкеш.
Ж иембет
Жиембет жырау Бортоғашүлы  XVI ғасырдың соцғы ширсгі,  XVII ғасырдыц ^гаш іф і  жартысыща  өшр 
сүрсді. Алшын руын ежелден билеген ірі феодалдар түкымынан шыккан Жиембет Ецсегеи оонлы Ер Есшшл 
Кіші жүздегі ел басқарушы биі,  оскербасы, батыр қызметін аткдрады.  Есшнщ көрші хандыктармиі  арадағы 
соғыстарыиа  катысады,  ерлігімен,  іскерлігімен  танылады.  Жисмбет  әсіресс  1620  жылы  оираггармен  арада 
шықкзгг соғыста кэзақгардың жауды ойсыртажеңуіне мүрындық болады.  1627 жылы Кдзак Ордасы к\рамьшан 
бөлініп,  ез  алдыма тәуелсіз хандық қурғысы  келген  Ташкент ханы  Түрсынныц  көтерілісш  басу  кезінде  д 
Жиембет  елеулі  роль  атқарады.  Алайда,  көп  үзамай-ак орталык үкіметке  сөз  жүзпще  ғана  оагыиып.  кши 
жүзде  дербес  билік  күра  бастаған  Жиембеттің  өзі  де  ханның  қаһарына  шалынады.  Жыраудын  ішсі 
Жолымбетгін бір жеңілтек ісін сарайды қорлау деп санаған Есім бүл мәселеге Жиембеттіц өзін де  іліктіреді. 
Жырау ойраттармен шекара,  шығыс  бетке айдалады.  Бір деректерге  қарағанда,  Жиембет сол  айдауда өледі, 
сіщі  бір  деректердің  айтуынша,  жырау  1643  жылы  Есім  хан  дүниеден  кошкен  соц  туған  жеріне  кдитып 
оралады. Жчембеттен калган ең елеулі мүра оның Есімханға толғауы.Жисмбст аталығын тараткан  Көшенов 
Аяпқали.
Жиембеттің  Жобалайынан  тарайтын  Саназар,  Отеш  және  Кінізек,  Масайдыц  Жанүзағынан  тарайтын 
Әйімбет,  Қойымбет,  Тайь;;,  Асанғали;  Нүркенің  Ізмалі,  Ж иенәли  үрпактарынан  бір  қатарын  Орал 
кзласының түрғыны зейнеткер Матыбайүлы Серіктің, ал Жиембеттің Тоқтар,  Нүрке аталыктарын  Кошенов 
Аяпқалидіц  шежіре  нүсқалары  бойынша таратылып  отыр.
Жиембеттен  -  Жобалай,  Масай,  Бабас,  Аймурат,  Баймурат,  Женетек,  Тоқтар.  Кейіннен  -  Женетек, 
Нүрке,  Масай,  Жобалай,  Бабас,  Баймүрат,  Аймүрат болып  “жеті үй  Жиембет”  атанған.
Жобалай
Жобалайдан  -  Саназар,  Өтеш,  Кінізек,  Едіге.
Саназардан  үш үл,  оның  бірі Досан.  Одан -  Бесті, Донен,  Қүнан,  Тай,  Жабағы.
Бестіден Тоқсанбай,  одан Доскзли,  одан  Рақым.
Донсинсн  -  Ашай,  Рахмет.  Мүсір,  Ыбырай.  Ашайдан  -  Нысан,  одан  Батыргерей,  Қайша. 
Рахм егген 

Банал,  Қүрман.  Бапалдап  -  Матыбай,  Жаника,  Зылиқа.  Матыбайдан  -  Серік,  Аідіима.  Серіктен  -  Шора, 
Сансызбай,  Ғани,  Есмағүл,  Мақсот,  Мүрат,  Мүбина,  Шербану,  Гүлбану,  Баян.  Шорадан  -  Дина,  Зере, 
Ғабидеи.  Сансызбайдац  -  Есен,  Ербол,  Ержан,  Шолпан.  Ғаниден  -  Әсем,  Ләйлім.  Смағүлдан  - 
К ддижан. 
Мүраттан - Салтанат.  Қүрманнан - Сарыбай, Орынша.  Сарыбайдан - Сағынғали,  Бақгыгали. 
Сағынғалидан
-  Ерболат.  Бақтығалидан  -  Кдйрат,  Акканым,  Балғаным,  Меңсүлу.
Мүсірден  -  Өтеген,  Иба,  Бисемәли.  Өтегеннен  -  Әбу,  Үлболсын,  Қалимаш,  Әбуден,  Амантай,  одан 
Төлегсн,  Төлебек,  Байжан,  Маркаба,  Тәбия,  Сөния.  Төлебектен  -  Нәзерке.  Бисемәлиден  - 
К енж еғали, 
Оразалы.
Ыбрайдан -  Қүмар.  Одан -  Рүслан,  Марат,  Мүрат,  Рауза.
Қүнаннан - Өтей, Сүгір.  Өтейден - Жанғали,одан Арыстан. Сүгірден - Иманғали, одан Мүқаш, Рыскали. 
Мүкаштан  -  Ақмет,  Жанүзақ.  Ахметтен  -  Серік,  Темірғали,  Нәсіп,  Рыскэлидан  -  Сыпаш,  одан  -  Табыл, 
Ғалымжан,  Күләнда.  Табыннан  -  Гүлнэр,  Бекежан,  Бекжан,  Нүрбек,  Гүлбаршын,  Самал,  Жамал.
Тайдан - Арыстан,  Кдрагүл,  Мыңбол.  Арыстаннан  - Жүмағазы,  Сәрсен.  Жүмағазыдан -  Серік,  Сейтен, 
Кдциша. Серисген - Жандарбек. Сәрсеннен - Куан, Себепқали. Куаннан - Сапар, Хасан, Рыскэным. Хасаннан 
Орынғали,  Бақгығали,  Аманғали,  Талғат,  Самат.  Себепкдлидан  -  Қүсаш,  Зилаш,  Нәсіп,  Абат,  Мәжит, 
Қүбаш.  Зилаштан  -  Манарбек,  Хайрүш,  Марат,  Жәнибек,  ІПолпан.  Абайттан  -  Самат,  Талап,  Салауат, 
Айнаш,  Венера,  Сымбат.  Мәжиттен  -  Мүкит,  Қдныбек,  Рафхат,  Ниязбек,  Бердібек,  Ғабит,  Нүрбек.
Мыңбоддан  -  Сексенбай,  Аймырза.  Сексенбайдан  -  Қабыш,  Нүрзолла,  Ағипа.  Кабыштан  -  Ханым. 
Нүрзыболладан  - Үлжн,  Болган.
Жалағыдан -  Көбек, Бәйтіш,  Көбектен -  Ысмайыл, одан Баймен. Одан Сисекен, Аймырза.  Сисекеннен
- Серік,  Берік.  Серіктен -  Сәбит,  Нүржамал.  Сәбиттен -  Нүрлан. Аймырзадан -  Нүрай. Одан -  Бектүрсын, 
галымбек,  Нүргр.  Бектүрсыннан -  Нүрбек, Данагүл.  Ғалымбекген  -  Азат, Айдана.
Бойтіштен - Хансүлтан, одан - Өтеген, Ағырыш, Бекен, Есмағамбет, Өтегеннен - Ишанғали, Қүспанғали. 
шангалидан  -  Мария.  Қүспанғалидан  -  Абат,  одан  Мақсот,  Марат,  Мүрат,  Артур  Талап.  Ағырыштан  -
S
l;nIlnn Бе^ иисн; \ ^ ерсй;   Әділ’  Сақьга’  Закдрия,  Аккыз,  Сүлушаш.  Есмағамбетген  -  Қойшекен,  одан 
Жүсіп,  одан Исатай,  Махамбет.
ш ш ш ш ш т ш ш ш т ш ш ш ш ш ш ж ш ш т я
  ш

Жабағы  шөбересі  Байбоз,  одан Аманғали,  Қүрманғали,  Омар.  Аманғалидан  -  Мария.  Қүрманғалидан  - 
Айман.  Омардан  -  Табыш,  Мақсот,  Шолпан.
Жабағы  шөбересі  Ибраштан  Әділгерей,  Қуанышкерей,  одан  Төлеш,  Тельман.
Жабағының тағы  бір  шөбересі  Жүпболдан  Мүқаш  кджы.
Жобалайдың  екінші  үлы  Өтемнің  екі  үлынаң  өрбіген  немерелері  -  Жақай,  Қондыкер,  Қоиажан.
Жакдйдан  -  Қондыбек,  Сәрсенбай.  Қондыбектен -  Қүрманғали, Тажығали,  Кджығали.  Қүрманғалидаи  - 
Қалимолла,  Нығметолла,  Қаһарман,  бүлардан  ешкім  жоқ.  Тәжіғалидан  -  Қабиеолім,  Керім,  Макуза, 
Морзия.  Кджығалидан  -  Сөмен,  одан  Самархаи,  Мергсм,  Нүрмүхан,  Моншүк,  Дариға,  Майра,  Гүлдария. 
Сәмен  Қажығшіиүлы  (1925-1998)  Чапаев  ауданынан  көп  жыдцары  партия,  совет  баскару  қьізметкерііще 
болып  ардақгы  азаматгар  қатарында  саналған  жан  болды.
Отемнің  немересі  Қопдыкер,  одаи  Сүпалдияр,  одан  Стамғазы,  Бисекен.  Стамғазыдан  -  Сатым,  одан 
Ғазиз,  Түрымтай,  Кднат,  Роза,  Света.  Түрымтайдан  -  Аманғали.  Кднаттан  -  Әділет,  Әсем.  Сүпалдияров 
Сатым  (1930-1997)  Чапаев  ауданында  үзақ  жылдары  Чуйков  атындағы  колхозды  баскарды,  ол  Октябрь 
революциясы,  Еңбек  Қызыл  Ту  ордендерімен  бірнеше  медальдармен  марапатталды.
Отем  немересі  Қонажапнан  -  Сәрсенғазы,  Жүмағали.  Сөрсемғазыдап  -  Молдағали.
Жобалайдьщ үшінші үлы Кінізектен - Байметен, одан Текебай, одан Байбарақ, Дос. Байбарақгың бірінші 
әйелінен  Ғабдол,  Хаймолда,  Қонақбай,  Қален;  екінші  эйелінен  -  Жүмағүл,  Кенжеғүл.  Ғабдолдан  - 
Наурызғали, Биса, Ғафу. Хаймолдадан - Сапарғали, Ихсанғали, Сапаргалидан - Серік, Қонақбавдап - Жөмиля, 
Қаленнен - Толегүл,  Батыр,  Куаныш, Жүбаныш, Аскар,  Орындық,  Модина,  Ақырыс. Төлеғүлдан  -  Мецсш, 
Ғазиз,  Қымбат,  Жаңыл.  Батырдан  -  Нөсіпқали,  одан  Бекзат,  Самат,  Бактылы.  Куаныштан  -  Әлібек,  одаи 
Айнаш,  Жігер,  Жүбаныштан  -  Жөнібек,  Кдмбар,  Жаидарбек.  Асқардан  -  Ермек,  Бақытжан.
Байбаракүлы  Жүмағүлдан  -  Кенжеғали,  Кенжебай,  Кдлимаш,  Дәмеш,  Жаңылсыц.
Байбарақүлы  Кенжеғүлдан  - Арыстанғали.
Тағы  бір  шежіре  нүсқасыңца  Жобалайды  былай  деп  таратады.  Жобалайдан  -  Турмағамбст,  Сүйіғали, 
Әжігали.  Турмағамбегген -Уәли. Сүйіғалидан - Әділ,  Иса, Әбу. Әдідден - Рашид.  Исадан - Әмір.  Әжігалидан
-  Орынғали,  Назымғали,  Нәсіпқали.  Назымғалидан  -  Ерік,  Азамат,  Самат,  Бауыржан,  Хайыржан.
Масай
Масай Жиембетгің  бөйбишесі  Есенқыздан  туған.
Масайдан  -  Наурызәлі,  Болатбатыр,  Жаиүзақ.  Наурызолідеи  -Есламгали.  Есламгалидан  -  Әбу.  Әбудсн  - 
Сүнғат.
Жанүзақган  -  Жансүгір,  одан  Қүдайберген,  одан  Есенаман,  Түгсл,  Бүркітбай.  Түгслдсн  -  Әйімбст, 
Қойымбет.  Әйімбеттен  -  Ишан  (1850  ж.т),  Жасымбет,  Әліш,  Боржық,  Дос,  Қосан,  Шабар,  Ақмамбст, 
Ынта.  Бүлар үш  өйелден туып  өскендер.
Әйімбетүлы  Ишаннан  -  Бөтек,  Отеш,  Бисенғали,  Кенжеғали.  Бөтектен  -  Сэрсенбай,  одан  -  Сапар, 
Мүзафар,  Жүмабай,  Жүмағали.  Өтештен  -  Қойшымүрат,  Шамүрат,  Илиахмет,  Разия,  Әсия.  Шамүраттап  - 
Мария.
Бисенғалидан (1884-1932) - Кджығали (1921-1985), одан Ерсайын,  Нүрсайын,  Гүлжиян, Гүлнөр, Кддырман, 
Қайырбек,  Асылбек,  Гүлбаршын.  Нүрсайыннан  -  Нүрлыбек,  Нүргүл.  Қайыржаннан  -  Гүлназ,  Руфат. 
Қайырбектен  -  Куат,  Азамат.  Асылбектен  -  Тайыр,  Омар.
Кенжеғалидан - Рахмет, Тойған, Дәмеш, Уасилә, Сөбилә.  Рахметген - Әлібек, Әлібек, Асылбек,  Ізғайша.
Әйімбетүлы Жасымбеттен  -  Крйшығали,  одан  Сидағали.
Әйімбетүлы Әліштен  -  Крскали,  Серғали,  одан  Ізбасар,  Бақгыгерей.
Әйімбетүлы Боржықган - Семғали, Отеғали, Дүйсенғали, Семғалидан - Зейполла, Өтеғалидап - Меруерт. 
Дүйсенғалидан  - Төлеуғали,  Бәзила.  Телеуғалидан  -  Ғарифолла,  одан  Нүрлан.
Әйімбетүлы Досаннан  -  Бүзаубақ,  Кдрағойшы.  Одан  -  Хамит.
Әйімбетүлы  Қосаннан  -  Смағүл,  одан  Ибрайим.
Әйімбетүлы  Шабардан  -  Сисенғали,  Сақып,  Сартай,  Қүспан,  Сафу.  Сисенғалидан  -  Ыбраш,  Төупен. 
Ыбраштан - Айкдра, одан Мүқгар. Тәупеннен - Ғазиз, Хафиз, Гүлбану, Ханбибі. Сакыптан - Хабир. Сартайдан
- Тапал, одан Ғарифолла, Ғинатолла, Жаңыл, Дина, Қүманай. Ғарифолладан - Дархан, Асылбек. Қүспашіан
-  Мүғал,  Галина,  Талап,  Кдсым,  Ағила.  Мүғалдан  -  Қанатқали.  Талаптан  -  Арман,  Қасымнан  -  Асхат, 
Жауһар.  Сафудан -  Шаймерден,  Меңсұлу, Мария.  Шаймерденнен  -  Қанат,  Рая,  Роза.
Әйімбеттің  үлы  Ақмамбегген  -  Сүндеткали,  Тайлан,  Ағиба,  Рөліш.  Сүндеткдпидан  -  Кдсым,  мөжит. 
Тайланнан  -  Мевдіғали.  Осы  Акімамбет  атадан  Сөлмен,  одан  Төлеп,  одан  Ғайнеден.  Тағы  да  Акмамбст 
атадан  Ақмырза,  одан  Шүйіншәли,  Кджығали.  Ақмамбет  атадан  Сарқүлов  Мүкзмбетқали,  одан  Оразай,

одан 'Галапкдли.
Қойымбеттен  -  Мүқанғали,  одан  Сүйінғали,  одан  Мүрат,  одан  Мақсот.
Масайдың Есенаманынан Тайыс,  одап Үсен,  одан Жүмаш,  одан  Бсктембан.  Бектембайдап  -  Есболсьш. 
одан  Нөсіп.
Масай шебересі Асанғали, 
о д а н  
Аманғали, Жүмағали. Аманғалидан  - Хамит,  Можпт,  Удхш.  Хамигген - 
Балым,  Бауыржан,  Сабыржан,  Кдйыржан,  Әлімжан.  Кддыржап.,  Аюкан,  Ақжан.
Масай үрпактарыныц бірі  -  Ғабдол,  одан  ИІәнім,  одан  Оралбай,  Лора,  Музада,  Заоира.
Масай үрпақгарының  тағы  бірі Телеш,  одан  Шаяхмет,  Мырзахмет,  Бакоп,  Мецсүлу.
Баймүрат
Баймураттан - Мырзалы,  Сүлтанғали. Отеғүл. Марзалыдан  -  Сүгіржырау.  Шамамен  1830-1890 жылдары 
емірде  болған.  Кдртайгап  шағында Бескала,  Қоцырат жағынан келш,  туган жері  Баибарақ,  Баишөрск  көлі 
дсгсн  жсрде  дүнияден  озған  делінеді  архив  дереетерінде.  Сүгірден  бір  бала  болған,  ол  жасында  каитыс 
болды.  Сүлтанғалидан  -  Әжіғали,  Кджыгали.  Өжіғалидан  -  Себепқали.  Себепқалидан 
ақсыгали. 
Жақсьіғалидан  -  Нүрлан.  К^жығали  - Атырау облысында жауапты жүмыстарда  жасаған,  аяулы  азамат.
Отсғүлдан  -  Самырза,  одан  -  Назарбай,  одан  -  Шамай.  Шамайдан  -  Түмен,  одан  -  Султанғали,  одап  - 
Қазғали,Азғали.  Қазғалидан  -  Жолдасқали,  Сапағали.  Азғалидан  -  Себепқали,  Сүйеуғали,  Серіккали. 
Ссбепқалидаи  -  Насіпқали,  Жақсығали.  Насіпкалидан  -  Нүртас.  Жақсығалидан  -  Нүрлаіі.  Ссріккдлидан  - 
Асқар.
Тоқгар
Токгардан  -  Женетек,  Нүрке.
Женетек
Женетектсн  -  Толеке.  Толекеден  -  Едіге,  Есім,  Нүралы,  Сүлтанолі,  Қойсары.  Есімнсн  -  Қаракозы, 
Байкозы,  Нарқозы, Аққозы,  Кепжасар,  Мынжасар, Қозғақ.
Қарақозьщан  -  Есен,  Сары,  Күншуақ.  Есеннен  -  Қүлмағамбет,  Отеш,  Қоңырсық.  Сарыдан  -  Ботабай, 
Түрсын, Жиенәлі,  Тоқжан.  Ботабайдан - дерек жоқ.  Түрсынан -  Оразғали.  Өразғалидан  - Тілеген,  Зинолла, 
Бақыт.  Зииолладан  -  Халес  (Халиолла).  Халестс::  -  Мүрат,  Қайрат,  Талғат.
Жиенәліден  -  Мерғали,  Сүлтанғали.  Жиенәлі  ел  билеу  жүмыстарына  араласқан.1901  жылы  Меккеге 
Қаж  барған.  1914  жылы  дүнсден  озған.  Мерғалидан  -  Бакдаүлет,  Вақтығали,  Есенғали.  Сүлтанғалидан  - 
Дөулетқали,  Ғүсманғали.  Дәүлетқалидап  -  Ихсан,  Рысқали,  Аманғали,  Толеүғали.  Ихсаннан  -  Еркінғали, 
Жанқожа, Жолдығали, Хайболла, Бадиголла, Билан. Аманғалидан - Арман. Толеүғалидан - Хасан,  Шайдолла, 
Болат.  Ғүсманғалидан -  Сөрсенғали.  Сорсенғалидан -  Бисенғали,  Жақсығали,  Серікқали.
Токжаннан  -  Нурғали,  Ержан,  Ертай,  Ермухан.  Нурғалидан  -  Кджыксп  (Қажымухаи)  1901-1942  ж. 
К/іжыксинен  -  Аяпкдли,  Амангелді.  Аяпкалилан  -  Тайман.  Жиембетен  өрбіген  үрпакгардың  аталыкгарын 
тартуға үлкен үлес қосқан  К^ажыкенүлы Аяпқали болды.  Ол сонғы жылдары ел арысынан ауызоекі жинағын 
дерсктсрі  бойынша  оз  Аталықгарын  жоне  Сегізек  жерін  мекендеген  Женетек  пен  Нүркеғіің  аталықгарын 
толықтырып  жіктеді.  Елінс  танымал  азамат.  Зацгер  еңбек  еткеш.  Тайманнан  -  Мирболат.  Амангелдіден  - 
Ербол, Нүрбол,  Нүржан.  Ертайдан - Дәрғали,  Кәрім. Дәрғалидан - Бүркіт. Бүркіттен - Сапарғали. Кәрімнен
-  Ерген,  Серікбай.
Күншуактан - Түмен, Түрке. Түменнен - Қьщырқожа.  Қыдырқожадан - Ермухан, Баймүхан.  Ермүханнан
-  Болат.  Баймүханнан  - Хамза,  Жөрдем.
Түркеден  - Жансейіт,  Байғаржау,  Ақболат.
Жансейіттен  -  Өтеп,  Жүмаш,  Төлеп.  Тәлептен  -  Зайдолла,  Жолдығали,  Шайдолла,  Тыныштыбай. 
Зайдолладан - Орынбай,  Өсербай, Силыбай. Жолдығалидан - Нүржан, Тельман,  Нүрлан,  Омар,  Самиғолла. 
Шайдолладан-  Ерлан.  Тыныштыбайдан  -  Нүрболат.
Байғаржаудан  -  Кдсым,  Мүхтар,  Мүқан,  Исмағүл,  Күспан.  ІСдсымнан  -  Хисмет.  Хисметтен  -  Серік. 
Мүхтардан-  Хамеш  (Халидолла).  Хамештен -  Халық,  Заят,  Кдбыл,  Махсот.  Мүқаннан  - Дінім.  Дінімнен  - 
Жордем,  Қүрман.  Жәрдемнен  -  Айболат.  Қүрманнан  -  Нүрлан.  Исмағүлдан  -  Төлеш.  Толештен  - 
Ғабдолсалық,  Әбілхайыр,  Әділхан,  Әмірхан,  Артық,  Әбілсалық.
Ақболаттан  -  Хүсайын,  Темірбек,  Кддырбек,  Қитар,  Мырзағали.  Хүсайыннан  -  Сыдық-  Темірбектен  - 
Исламғали.  Қитардан  -  Омарғали.  Мырзағалидан-Сәрсенбай.
Байқозыдан-  Тасбай,  Тағанияз,  Сатыбалды.  Тасбайдан  -  Баян.  Баяннан  -  Ерген,  Сәлеш  (Жалғасқали). 
Ьргеннен  -  Талғат.  Сатыбалдыдан  -  Аклан,  Бекмағамбет,  Жүмағали,  Сисенғали.  Ақпаннан  -  Сеңғали. 
ссцгалидан -  Бисснғали, Амантай.
Нарқозыдан  -  Қайыгі.  Кдйыптан  -  Щүлен,  Сапак,  Айшуақ,  Шектібай,  Нүкей.  Шүленнен  -  Смағүл, 
Әжігул,  Досмағыз,  Токен,  Куанышкэли.  Сапақган  -  Есбол.  Есболдан -  Есжан.  Есжаннан  -  Шүйінішкдли,
............ ................................

Ізмүхан.  Шүйінішкдлидан - Жанодід,  Ханөділ.  Ізмүханнан -  Сүйінғали,  Кджыбай.  Сүйінғалидан -  Рамазан, 
Мурат, Аман,  Кенжетай. Рамазаннан - Марат. Аманнан - Қайрат. Кенжетайдан - Серік, Санжар. Кажыбайдан
-  Әндіжан. Әндіжаи  Кджыбай үлы  - деисаүлық сақтау саласында елеулі еңбек еткен. Жүрек,  хан тамырлары 
хирургиясынын  Қазақстан  бойынша  білікті  мамаңдарыньш  бірі,  профессор,  Алматы  қаласыіща  турады. 
Айшуақган  -  Айданәлі,  Толенбай,  Есім,  Көпбол.  Көпболдан  -  Танабай,  Жацабай.  Танабайдан  -  Есқайыр, 
Қүлқайыр.  Есқайырдан-  Темирболат.  Темирболатан-  Ермек.  Қүлқайырдан  -  Серікқали,  Сара.  Сара 
Қүлкайыркызы  мәдениет  саласында  еңбек  етеді.  Батыс  Қазақстап  елке  тану  музейіпің директоры.  Батыс 
олкесінід  тарихи,  этнографиялық  мүраларын  жинақгап  насихаттауда  елеүлі  еңбек  стіп  жүргсн  азамат. 
Жаңабайдан  -  Сағынғали,  Қатжаи (Мүхамбетжан).  Сағынғалидан-  Нәсен,  Қожан.  Кдтжаннан - Сансызбай. 
Шектібайдан  -  Есебай,  Мәнке.  Есебайдан -  Махмет.  Махметген -  Кдбен.  Нүкейдсп  -  Мусағали.
Аққозыдан  -  Тілепалды.  Тілепаддыдан  -  Қуат,  Бөрте.  Қуаттан  -  Қажығали,  Баяш,  Тожі,  Балуаш.  Қуат 
атақты зергер  болған адам.  Бөртеден  -  Болекбай.  Бөлекбайдан  -  Сазан  (С ады қ).  Сазашіан  -  Серік.
Көпжасардан  - Айсары,  Жүбаныш,  Байсары,  Оңай,  Байтемен.
Жүбаныштан - Сатай, Дәрібай, Шындаүлет, Даүлет. Сатайдан - Есенжан. Есенжаннан - Санақ, Бакдығали, 
Есмырза.  Есенжан  Сатайүлы қой  шаруашылығын оркендетүге  сүбелі  үлес  қосқан.  Социалистік  Ецбек ері. 
Дәрібайдан  -  Есәлі,  Торәлі,  Дәріқожа.  Есэліден  -  Кәмоли,  Төлеғүл,  Сактаған.  Сақтағаніган  -  Сабыр. 
Төроліден  -  Қуанышқали,  Төлеуғали.  Қуанышқалидан  -  Рыскали,  Мақсот,  одаи  -  Орынғали.  Дәріқожадан
-  Қүмарғали.  Қүмарғалидан  -  Қанат,  Санат.  Шындаүлеттен  -  Рахымаш.  Рахымашатан  -  Кджым,  Кдцыр, 
Өмірбай,  Темірбай.  Қажымпан  -  Тыныштыбай.  Қадырден-  Қүби.  Қүбидап  -  Қабен.  Темірбайдан-  Куап, 
Куанай.
Оңайдан  -  Тәкім,  Тәкеш.
Байтеменнен  -  Қожамжар,  Бисәлі.  Қожамжардан  -  Жаймағамбет,  Сейтмағамбет.  Жаймағамбеттен  - 
Сүлтанғали,Жүмағали.  Сүлтанғалидан-  Ғабдығали.  Ғабдығалидан  -  Халидолла.  Халидолладан  -  Ғафур. 
Сейтмағамбеттен - Жанахмет. Жанахметтен - Оразбай.  Бисөліден- Мүқаш.  Мүқаштан - Сәтжан.  Сотжаішан
-  Алдар,  Салдар,  Абат.
Мыцжасардан  -  Айтөре,  Байтөре,  Бәйті,  Бошык,  Крндырау.
Айторедсн  -  Жаңабай.  Жаңабайдан  -  Абдрахман.  Абдрахманнан  -  Хамит,  Уақит,  Хасан,  Аман.
Бәйтіден  -  Жүмабай.  Жүмабайдан  -  Ғабдолла.  Ғабдолладан  -  Наурызбай,  Отеғали,  Отебай.
Бошыктан  -  Тақабай.  Тақабайдан  -  Аманша,  Наүша.  Аманшадан  -  Мүхамбетжап.  Мүхамбетжаннан  - 
Өтелген.  Наүшадан  -  Мүхамбетқали.  Мүхамбетқалидан  -  Жексен.
Қондыраудан  -  Қобыланды.  Қобыландыдан  -  Рысқүл,  Рысбек.  Рысбектен  -  Чанай.
Қосуактан  -  Байнекей,  Қосмырза,  Ақымбай.
Байнекейдсн  -  Иманғали.  Имағалидан  -  Ермекқожа,  Ермскқали.  Ермекқожадан  -  Наурызғали. 
Ермекқалидан -  Шағуан.
Қосмырзадан  -  Жолды,  Дүзекей.  Жолдыдан  -  Есказы,  Серғазы,  Ерғазы.  Есиазыдан  -  Тастай,  Таңбай. 
Ссрғазыдан  -  Балуаш,  Тасемен,  Кенжебек.  Ерғазыдан  -  Тасымқүл. Дүзікейден  -  Баяш  (Баяігғали).  Баяштан
-  Серік,  Болат.
Ақымбайдан  -  Райыс.  Райыстан-  Есенғали.  Есенғалидан  -  Есмүрат,  Толсген.
Нүральщан  -  Ізтілеу.  Ізтілеуден  -  Мүрат,  Самих.  Самихтан  -  Көкім.
Қойсарыдан  -  Өтес,  Төле,  Өтебәлы,  Нүржау.
Өтестен - Қамысбай,  Сөмкі, Жанкісі, Жойтап.  Камысбайдан - Бейіс,  Уойіс, Түрайіс. Түрайістан -  Қапаш. 
Қабылбай,  Жанғылыш,  Бабас,  Бабатай,  Талжібек.  Қапаштан  -  Бүзаубас.  Бабатайдан  -  Шьщғыстас,  Зомзс. 
Шыңғыстастан  -  Сайын.  Жаңғылыштан  -  Отырғали,  одан  -  Серік.  Серіктен  -  Саин,  Самат,  Темірболат, 
Нүрлан,  Ержан,  Куанышкерей,  Әлия.  Қгібьшбайдан  -  Рахметолла,  Бақытсыйық  (Бақыш).Рахмстолладан  - 
Сара.  Саиннан  -  Мүратбек.  Саматтан  -  Айнаш,  Аскар,  Анаргүл,  Альфия,  Гүлсум.  Темірболаттаи  -  Жакдн, 
Бауыржан.  Нүрланнан  -  Зейнат,  Қымбат.  Ержаннан  -  Асылбек,  Жаңғылыш.  Куапышксрсйден  -  Әсель. 
Бақытсыйықгың  біріпші  әйелінен  -  Иман;  екінші  ойелінсн  -  Байра,  Балуаш,  Балғын,  Багира,  Бағила. 
Иманнан  -  Амангелді,  Есенгелді,  Мырзагелді,  Жүмагелді,  Жүмабек,  Гүлжанай,  Асылбек.  Трайсов  Балуаш 
аул  шаруашылық ғылымдарынын докторы,  профессор.  Балуаштан  -  Анвар,  Амина.  Қамысбайдыд  үшінщі 
әйелінен - Қайдауыл, Дүйсебай.  Кайдауылдан - Исатай, Жалбай,  Рыскали,  Күспан. Дүйсебайдан  -  Ықылас, 
Айтпағамбай,  Түйақ.  Өтестің  екінші  әйелінен  -  Мыцболай,  Байболай,  Шошақ.  Мыдболайдан  -  Қартаи, 
Сазантай,  Смағүл.  Шошақтан  -  Жүмағали.  Төледен  -  Шалабай,  Жүмағали,  Кдргкали,  Оспан,  Күлданбай, 
Қүлмағамбет,  одан  -  Наурыз,  Шеркешбай,  Доуім.  Отсбалыдан  -  Дандыбай.  Нуржаудан  -  Тоқбай.
Жиенбетгің  бір  үрпағы  Тонібергснпен  -  Кеншалбар,  одан  -  Кенжебай,  одан  -  Есбол,  одан  -  Мамай. 
Мамайдан  -  Медрес,  одан  -  Ссмгали,  Өтеген  (облыстыц  халық ақыньг),  Солім.  Ссмғалидан  -  Зсйнолла, 
Әділғали,  Дүйсен,  Жөрдем.  Зейнолладан  -  Кджымүрат,  Болат,  Мелс.  Отегеинеи  -  Бердіғали,  Зейінғали, 
Тілеккабыл, Сердіғали, Беккабыл,  Сейіткабыл.  Бердіғалидан -  Ниеткабьш, Сакен.  Ниетқабылдан -  Нуржан.

Зейінғалидан -  Қыдырғали,  Батырғали,  Манас,  Сырымғали.  Мирас,  Кенжіғали.  Тілеккдбылдан  -  Торебек, 
Ербол.  Сердіғалидан -  Айбек.  Беккзбылдан - Арман.  Сейткабылдан  -  Қуаныш.
Нүрке
Нүрке Жиембеттің  Тоқгар деген баласынан туған немересі делінеді “Жеті үй Жиембеттіц" скі шацырагы 
болып аталып кегуі әкесі Тоқгардың емес, оның екі бшіасы Нүрке мен Женетектіц атагы шыккдиы олардың 
азаматгар  болуы.
Нуркенің  бөйбішесінең  -  Қойлыбай,  Мамыр,  Бірназар,  Малдық;  токалынац  -  Тоғызбай,  Есембай, 
Жиембай.
Қойлыбайдан  -  Иманғали,  одан  -  Қуандық.
Мамырдан  -  Үзақбай.  Үзақбайдан  -  Дүйсенғали,  Ғабдығали,  Төреғали.  Дүйсенғалидан  -  Қүмарғали, 
Кенжахмет. Қүмарғалидан - Балтабай, Туранбек,  Мүфтах. Балтабайдан - Асан.  Мүфтахтан - Дастан, Дархан. 
Кенжахметтен - Әлібек,  Мәлік, Жаңцос.  Ғабдығалидан - Сағынғали,  Сабыр. Сағынғалидан -  Бейбіт, Аскдр. 
Сабырдан -  Берік.
Бірназардак  - Жасыбек,  Өмір.
Жасыбектен  -  Барлыбай,  Сөнкібай,  Акжігіт,  Байжігіт.  Сәнкібайдан  -  Иманолі,  Досмайыл,  Смайыл, 
Еменжелке  (Ибраим).  Досмайылдан  -  Жәлекеш.  Жәлекештен  -Сағын.  Акжігіттен  -  Жүқабай,  Баубек, 
Кевдебай.  Жүқабайдан  -  Панақожа.  Панакождан  -  Сайын.  Сайынан  -  Ерген.  Баубектен  -  Кдйырқожа. 
Кдйырқожадан  -  Кджымураг,  Есмүрат,  Көшкімбай.  Кендебайдан  -  Аманша.  Аманшадан 
-
  Куаігышкали. 
Куанышкалидан  -  Нәсіпкали,  Теміргали.  Байжігіттен  -  Акдак.  Акдақган  -  Балгожа,  Ізғали.  Балгожадан  - 
Ілес.
Өмірден - Көбей, Тырнақ, Тынысбай, Әлмырза, Ерсары, Есет, Даүлетбай,  Кдятбай.  Көбейден -  Кдрамолда. 
Кэрамолдадан  -  Щотан,  Қосай.  Қосайдан  -  Бекмүхамбет.  Бекмүхамбеттен  -  Телепкдли,  Тлепкали,  Ақон. 
өлепкалидан  -  Қылыш.  Қыдыштан  -  Махамбет,  Темірболат,  Ерболат,  Исатай.  Тлепкалидан  -  Мәжит. 
әжиттен  -  Өтеміс.  Әлмырзадан  -  Сәлмен,  Шүғай.  Тынысбайдан'  Асылбск,  Базылбек.  Базылбектен  - 
Хабиболла. Хабиболладан  -  Хамза.  Хамзадан  -  Бейімбет,  Бейбіт,  Армат,  Азамат.
Тоғызбайдан  - Үмбет.  Үмбегген  - Доскара,  Есқара,  Бекес,  Асау.  Бекестен  -  Кэкіш.
Есембаидан  -  Байтоқ.  Байтоқтан  -  Қаршыға,  Сейіт,  Мүқан.  Қаршығадан  -  Уса.  Усадан  -  Әділ, 
үхам  еткдли. 
ділден  -  Хамидолла,  Қуанышқали.  Хамидолладан  -  Ғалиакпар,  Ш ақыма,  Махсот.

 АМЛПТаЙ' Мүкапиан ‘ Әкімкожа, Өкімқожа. Әкімқожадан- Мүхамедьяр, Ахмедьяр. 
^иіиаск^Р’ Мәлкаждар. Ғалиаскардан - Нүрболат, Эльдар. Мәлкаждардан - Ғани, Жанболат, 
А ом ан
 
А 
г.  ОДьяРда» - Шағуан, Шамардан.  Шагуаігнан - Бекболат, Дархаіг, Тимур, Ғашшат,
Жодігер 
3  НЗН'   ^  °ЛаТ’ 
ЛаН‘ ^ ейіггсн '  
Куспан> Омарғали. Омарғалидан - Жексен. Жексеннен-
Марат  Абчйяан  - ^ т т я ^ д * ’ 
^ ат,^ н’
 ^әлел. Абілқасымнан - Телағыс, Жөкеш.  Телағыстан - Абай,  Чапай,
Аманбай  Амангали  Ся™ 
?услан'  ^апайдап  ‘  ролан.  Мараттан  -  Айқара.  Жөкештен  -  Амангелді,
Аманбаи, Амангали.  Сатқдннан  -  Зинеш,  Замир,  одан  - Дамир,  Берік,  Серік.  Жәлелден  -  Ибат.
-  ЕсмагамбстаЛос^агамбртС’р ^ СРКе'  ^ ойьгг®астан *  Томан,  Кднабай,  Қүдтай. Томаннан -  Тастемір,  одан 
Кдн“
а
^
 
'   Е №
  Д-магамбетген  -  Бимүкдн,  одан  -  Ишан ,одан  -
Серік  Матабайүлы  шежіре  нүскэсында Нүркеден Жаймагамбет,  Жиенәли,  Ізмалы.
ода?ЙГбарақТа^ыкЕМі
^
ТаСТеМІр’ ТаСтен’ ЛекеР- Андагүлдан - Тілепберген,
Замир.  Жәлелден -  Ибат  Әбілкагимня  аі^?Н’ 
л°л’  Нүрбибі,  Сафура,  Сафия,  Әбілкдсым.  Сатқаннан  - 
Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Қазақ филологиясы кафедрасы
dmdocuments -> Айса байтабынов эпик жыршы
dmdocuments -> Көпбаева М. Р. ф.ғ. к., М. Әуезов атындағы Оңтүстік
dmdocuments -> Н. С. Тілеуханов
dmdocuments -> Т.ӘЛімқҰловтың «Қараой» ӘҢгімесіндегі махамбет тұЛҒасы акбулатова С. Б
dmdocuments -> Батыс қазақстандық КҮй дәСТҮрін әлемге мойындатқан қҰрманғазы рухы с. Ә. Күзембай
dmdocuments -> Кафедрасының отырысы шешімімен бекітілген. Педагогикалық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған. Орал, 2011

жүктеу 27.6 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   48
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет