Мүхамбетқалиев С., Ахметов К.Ғ, Ғабдуллин Х. А. Байүлы мен Жетіру және Төре, Төлеңгіт


Ыстыбайдан -  С О * . Крнысбай, Базарбай  Мырзабайжүктеу 27.6 Kb.
Pdf просмотр
бет16/48
Дата08.01.2017
өлшемі27.6 Kb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   48

Ыстыбайдан -  С О * . Крнысбай, Базарбай  Мырзабай,
Жаркеден  -  Кдлмырза,  Макдн,  Аймағамбет.  Макзнігн  -  Кдбдеш,  Хаирөш,  ісинолла,
Сатбақган -  Биюсбаба, одан -  Әжіғали.
Сарман.  Есәліден -  Кдли.  Ниетәліден -  Кдйыр.  Бердәліден  -  Мүхамбеткали,  Тышкамбаи,  Хам  а.
Қойбақ баласы Бисәліден -  Мүрынтай.
Асанбайдан-  Майбас,  Мибас,  Кдлыбай.
Байгелдіден  -  Бүхар,  одан  -  Оразалы,  одан  -  Сыбыраш,  Жүмалы,  Есмағұл,  Есімғали.  Сыбыраштан  - 
Ғүмар.  Жумалыдан  -  Қүспан,  Қүбаш,  Биғали, одан -  Мүхтар,  Уғайбаи,  Тоғаибаи.  Уғаибаидан  -  Шаре  . 
Тоғайбайдан - Базарбай.
Өмірден  -  Аткелтір,  Тайкелтір,  Олжабай,  одан  -  Жүмалы,  Дүйсалі,  Тінәлі,  одан  -  Керей,  Сыдық. 
Жүмалыдан - Қали. Аткелтірден - Дүйсен,  Мана, Өтеген, Баймүрат, Қожахмет, Қабылан, Болды. Дүисеннен
-  Қайып. Манадан - Дауыс. Өтеғалидан - Кднатқали, Сисенғали. Қожагелдіден - Темірғали. Таикелтірден  - 
Тілеген,  Боранбай,  Сөти, Үрпін,  Қүрмаш,  одан -  Кддырғали,  Имаш. Тілегеннен  -  Аманғали,  Имаш,  одан
- Есекен. Боранбайдан - Айткдли, Батырғали. Сәтиден -  Есенғали, Молдаш, Дәуіт, Есмак, Ақырай. Үркіннен
-  Сейткерей, Даулеткерей.  Сейткерейден -  Мүрат, Даулеткерей,  Шафиқ.
Қүтгыдан  -  Манат,  Мамай,  Орақ,  Арыстан,  Мүкдн,  Кенжәлі.  Мамайдан  -  Үмбеткдли.  Арыстаннан  - 
Ишағали,  Жакдя.
Қүтгығадамнан -  Жаманқул,  Иманкүл,  Рахмет,  Қадыркүл.  Иманқүлдан  -  Төрагали,  Иманғали,  одан  - 
Куан.  Иманқүлдан  -  Темірғали.  Рахметген  -  Танабай,  одан  -  Сейткдли,  Ескдли,  Сисенғали,  Күрманғали. 
Кддыркүлдан  -  Мүхамбетжан,  Досмағамбет,  Ермағамбет.  Мүхамбетжаннан  -  Рахметолла,  Атауолла, 
Нығметолла.
Байнияз
Байнияздан  -  Қонырбай,  Боран,  Қалматай, Сейтімбет,  Сейтқазы.
Сейтімбеттен  -  Еділ,  Марал,  Танат,  Қарабатыр.
Кдрабатырдан  -  Жантөре,  одан  -  Үкіби,  одан  -  Айкен,  одан  -  Байкдп,  одан  -  Мүрат,  одан  -  Ізбасар. 
Ізбасардан - Борис. Ізбасаров Борис Батыс Қдзақстан үлтгықбанкісініңбаскдрушысы. Бористен - Сырымбет
Жазира, Бейімбет. Едідден - Өтеу, Күзембай.  Күзембайдан - Ахмет, Кдзи, Мырзахмет, Мырзасен, Жүмағазы. 
Ахмсттен  -  Иманғазы,  Абдрахим,  Хисма,  Төлеуіш.  Абдырахимнен  -  Кджым,  одан  -  Нүрлан.  Хисмадан  - 
Шынтемір,  Амангелді.  Төлеуіштен  -  Сатқан,  Қүмар,  Нүғман.  Қазиден  -  Игілік,  Жанғали,  Қажығали, 
Кдйырғали, одан -  Мендіхан.  Кджығалидан  - Кднат.  Мырзахметген  -  Куанышқали,  Сүйінішкдли,  Қүспан, 
одан - Телман, одан - Бекет. Куаиышқалидал - Төлеген. Мырзасеннен - Қүрманғали, Серіккали. Жүмағазыдан
- Хамидолла,  Неси,  Ернез.  Кдмидолладан - Жалит.
Байнияздың кенже баласы  Сейткдзыдан  - Жолдыбай,  Келдібай, Атамбоз, Жанбоз,  Байбоз,  Қосбармақ.
Жолдыбайдан - Әли, Үйбосын, Ақтөс, Барақ, Кд/іабай.  Байбоздан - Эли, одан - Отебас, одан -  Аманбай, 
Жаманбай, Жаманкүл. Ақгөстен -  Наурызбай, Кдрымбай, Барылбай. Наурызбайдан - Жүмалы, Жүбанышәлі, 
Нысамбай,  Есенбай,  Оразалы.  Жүмалыдан  -  Кдцырғали,  одан  -  Сейткдли.  Нысамбайдан  -  Сағат,  Рахат, 
Мүхамбет.Есенбайдан  -  Еркінәлі,  Дулат.  Нарымбайдан  -  Куаныш,  Ғайса.  Кдлабайдан  -  Машақ,  одан  - 
Шөріпқали, Даулеткдли, Жүмағали,  Әбуғали,  Кенжеғали.
Атамбоздан - Дүзбатыр, Көшек, Береқам,  одан - Кдсыбай, одан - Теміркднат. Дүзбатырдан  - Әділгерей, 
одан - Кджығали, Мүхамбеткдли, Дүйсенғали, Жүмағали. Көшектен - Тимшақ, Жоддыбай, Сейіт. Тимшакган
- Аукен,  Мерғали, Жолболды.  Сейітген -  Айткдли. Жолдыбайдан -  Жиенғали.
Байбоздан- Сазанбай, Шошақбай, Адамбай, Балдан. Сазанбайдан -  Балтабай, Балгабай, Жүлдыз, Арыстан, 
Сырдақ.  Арыстаннан -  Ажығали,  Иманғали.  Балданнан  -  Уали, Әбділда,  Сулеймен,  Қүмар,  Қуаныш.
Pav S HT°3MA"  Ес™ ;  Кешек’ Өтебай' Еснияздан -  Кдли, Темірғал, Саларгали, Көшен, одан - Кдрынтай, 
Рахым,  Гемірболат. Қосбармақган - Рахмет, одан - Биғали, одан - Байеш, Имаш, Мүхамбет, одан - Темірбай,
Мамыр
Мамырдан  -  Сырымбет,  Кдраменде,  Өмір.

Сырымбет
Сырымбеттен - Рай, Татан,  К^ржау, Дауылбай, Жүзжасар. Таташіан - Мат,  Иса,  К^был.  M arian - Тасым, 
Мэмбет,  Сары,  Божақ,  Шалабай.  Тасымнан  -  Үмбетолі,  Жақан,  Қалексн,  Досмүхап.
Қаржаудан  -  Науша батыр.
Наушадан  - Жүсіп. Жүсіптен  -  Елеулі.  Елеуліден  -  Әбіл,  Кддір.  Әбілден  -  Темірбск.  Кдцірдсп  -  Наурыз. 
Наушаныц  моласы  Есенсайдың шығысында  30  шақырым  жерде.
Жүзжасардан  -  Есбсргса,  Аясын одан  -  Жарылғап,  Сүтгібай.  Жарылғаптап  -  Тоялы,  Хайыр,  Байыр. 
Дауылбайдан  -  Игібай  одан  -  Беркөлі,  Жантелі,  Жакош,  Жайнақ.
Беркәліден  -  Өтей,  Ниет, 
Қ а д с п .О т е й д е н  
-  Бақытжан.  Ниеттсн  -  Мақсот,  Носен,  Сағат,  Заііли,  Вали.
Жантеліден -  Беккали,  Батырғали, Мүхамбсткдли, Айтқали, Айтқүл. Бсккдлидап - Мырзақүл. Айткалидан
- Түргали. Айтқүлдан -  Ғабдағали.  Ғабдығалидаа -  Оразай.
Жайнақган  -  Баймағамбет,  Алмағамбст,  Жүмағали,  Шүбатқали,  Куанышқали,  Қүрманғали,  К^бдолла, 
Байзолла,  Ғалиолла.  Алмағамбеттен  -  Қабдсн,  Серік.  Шүбаткдлидан  -  Салеш.  Қуанышқалидаи  -  Носі, 
Бақтыгали.  Қабдолладан  -  Науырыз,  Төлегеи,  Өтеш.  Байзолладан  -  Тостен.  Есірксміс.
Жакоштен - Байғали,  Ғабдығали, Кдсмст,  Ермағамбет, Ермүхамбет, Хайі.ір, Дошан,  Ғүбайдолла,  Кдішолла. 
Байғалидан  -  Қами.  Қисметтен -  Танатар.  Ермағамбеттен  -  Нүрмагамбст.  Ғүбайдолладан -  Мереш,  Хайдар, 
Хусаин.  К^лиолладан  -  Есмалмағзом.
Өмір
Өмірден  -  Мүқай,  Тілеке,  Салеке,  Жасібек,  Клепай.
Мүқайдан  -  Хайрош  одан  -  Әндір.  Әндірдсн  -  Мүқамбстжан,  Ғалымжан,  Рақымжан,  Әнжан. 
Мүқамбетжаннан  -  Яхия.  Ғалымжаннап  -  Амангелді,  Мырзагслді.  Амангслдідсн  -  Арыстан.  Ракымжан  - 
Гильман,  Енсан,  Мәкәрім,  Ғарифолла.  Гильманнан  -  Азамат.  Әпжашіан  -  Ерсаиын.
Тілекеден  -  Уаис  одан  Рақ.  Рактан  -  Қимсдден,  Мырзағали.  Қимсдсннсн  -  Салахиден.  Салахидсшгсн  - 
Сүіпшқали  одан  Амангалді  одан  Еркебүлан.  Мырзағалидан  -  Ескдли,  Шымырғали.  Шымырғалидаи  - 
Ғалымжан.
Мамат
Мамагган  —  Байтек,  Кдоатумақ  (Тастемір),  Сарытумақ  (Темірбск).
Аталарымыздан  жалғасып  айтылу  ацыз  бойынша  Тастсмірмсн,  Тсмірбск  бір  кудалыкқа  барганда 
бастарына: бірі қара түсті тумақ, скіншісі сары түсті тумақ киіп барыпты,  содан ксйіп  Кдратумақ Сарытумақ 
аталыпты,  келе-келе  Сарытумақ кыскдша  Сары  аталып  кетіпті.  Қазіргі  үриақгары  Сары  аталып  жүр.
Байтек
Байтектен — Бидайшы,Бүлғақ.
Бидайшы
Бидайшіден  -  Тіле,  Кулан.
Тіледен  — Ескдбай,  Жанғара,  Айтимбст,  Асык,  Топай,  Алатай,  Дсіщірбай.
Айтимбеттен  — Телебай,  Байнеке,  Бестау,  Шуман,  Марқүл,  Өтенгали,  Отсп  .
Телебайдан  -  Шоқыл,  Карип,  Егіз,  Әміролі.  Шоқылдан  -  Қадыргали,  Төремүрат,  одан  -  Аюп,  одан  - 
Зейнолла, Хамидолла, Самиғолла.  Байнекеден - Есжан, Есенбай, Даулет,  Шот.Есжаішан - Есенияз,  Шумекей. 
Есенияздан  - Бекім, Дүйсен.  Бекімнен -  Самат, Абат,  Тоғызбай.  Саматтан - Солімгсрсй, Асылгсрсй,  Бахыт, 
Мендігерей.  Дүйсеннен  -  Сегізбай,  Өтеп.  Сегізбайдан  -  Карім,  Закия.  Отсптсн  -  Рашык,  Шумексйден  - 
Рамазан,  одан -  Куанышкерей,  Кдйыржан.  Есепбайдан - Жартыбай,  Мақсот,  одап -  ЬІқсан.  Жартыбайдан - 
Қонақбай,  одан  -  Қдртбай,  одан  -  Өргесін,  Дсмесін.  Даулеттен  -  Жолай,  Жүмаіи.  Жолайдан  -  Торсбск, 
Әлібек.  Теребектен  -  Жолдыбай,  Оралбай.  Жолдыбайдан  - Арман.  Әлібсктсн  -  Кдпар,  Ғабдслғазы,  Хамит, 
Насыр,  Уахит.  Шотган -  Жүмабек.
Бестаудан -   Капей,  Жолай,  Салбукяй.  Капейден  -  Темірбулат,  Тсмірбек,  Кияқ,  Туяқ.  Тсмірбулатган  -  
Ауған,  Қулжан,  Жумагүл,  Айтқүл,  Мендыгүл.  Ауғаннан  -   Молдағали,  Отсғали.  Молдағалидан  -   Жанғали. 
Жанғалидан -  Төлеуғали, Алға, Миней.  Өтеғалидан -  Атамбай, Атамбайдаи -  Сарсси, Сулсймсн, Жумабек. 
Қүлжаннан  -   Сами.  Самиден  -   Ахметкали  Жумағүлдан  -   Маулет,  Ғали  (Өтсу).  Темірбектсн  -   Аблай, 
Наурызбай,  Айткзли.  Аблайдан -  Кдсым,  Бисенбай,  Бисенғали Айдар.  Туяктан  -   Куттыгүл.  Қуттыгулдан  -

„  
г-  t~
  11  -.пт 
v
11\ t  птіц  -  It(>iiг  і 
IIлоисила,
Шуманнаи  -  Қонырбай,  Естек,  Мастақ,  Қоодабап,  одаи  -  Рлкым,  одлп
Ильдар. 
,, 
,
Бай„еЮдМ,  -   Максот,  Қ р « М .   Шумекей ,  Д£
е„,
Кдртпай.  Кдртпайдан  -  Өрбісін,  Демесін. 
умек 

Самтггш  -   Салимгерей,  Асылгсрсіі.  Бақыт, 
Дуйсеннен  -   Сегюбай,  Өтеп.  Сегизбайдан  -   Карим,  Зария.  Саматган 
и іл и м и р ч
Мсндігсрсй.
Маркулдан -  Мамей.
Мамейден  -   Нүргали,  Тоқбай,  Ниязалы.  Нүрғалішан  -  Жүніс 
^
/Ыбпаш)  Акімияздан -  Сатгар, Салим. Саттардан -  Асхат,  Машен, Әсст (  Іапаи),  Молік.  Ма\лст. Ж\  . с
-  Зайлағи.  Жүсіптен  -  К^лдыбай,  Жолдыбай.  Ыбраштан  -  Кдбен,  Елеу,  Кдбдош. 
*
Бисенғали,  Салават.  Елеуден -  Куандық,  Жубандык,  Ерік,  Ержан.  Кдодоиіти 

Токдайдан -  Байбул. Байбулдан -  Есім, Қожан. Есімнен -  Отар.  Отардан -  Исхак,  Исхақган -  ^рам ы с, 
Қойшығүл.  Курамыстан -  Галиолла,  Гайнолла.  Қожаннан -  Кунар,  Төкеш,  Жу.маш,  Отлріғаі" ' ^ ™ ^ а 
Садыйк,  Салық,  Сабыр.  Садықган  -  Мухарам,  Рауль,  Зинулла.  Салыкган  -   Мухарам,  Ануар.  Хисмет.
Текештсн -  Тасбулат. Тасбулатган  -   Саруар.  Отарғалидан  -   Муқамбеткдли,  К^баи, Аиткдли, 
Кэзмагамбет.  Қабайдан  -   Ақош,  Акднғали.  Мендештен  -   Ануар,  Салават,  Асхат.  Анткалидан  -  кдир  . 
Ақоштан  -   Серік,  Арман.
Куланнан -  Луқцан, Сатемір. Сатемірден -  Мінасып.  Мінасыптан -  Туралы. Туралыдан  -   Мырзабулат, 
Байбулат.  Мырзабулагган  -   Дуйсенғали  (Шөкіш),  Төлебай,  Тауқай.  Дуйсенғаліідан  -   Тлсген,  Қаиржан. 
Тлегенен  -   Мухтар,  Мурат.  Жаслан.  Каиржаннан  -   Серік,  Дихал.  Төлсбайдан  -   Тлспкали,  Биссмоаи, 
Қадыржан,  Закиржан.  Хабиболла.  Тлепқалидан  -  Қазеке,  Сакен,  Шыңғысхан.  Байбулаггаи  -   Ахмадияр, 
Шуғай. Ахмадиярдан -  Тынышбай.  Шуғайдан  -  Аблай,  Ғабит,  Сабит,  Салық,  Мухит,  Бекет.  Таукдйдан 
Амангельды,  Аскар,  Сулеймен.
Лукланнан -   Мүқьш,  Ақыбай,  Махммет.  Ақыбайдан  -   Мурат.  Мураттан  -   Асет.  Махмсггеи  -   Науан, 
Кенесары,  Сансызбай,  Болат.  Науанан  -   Сайын,  Нурлан,  Сален.
Бүлғақ
Бүлғақган  -  Баймырза,Ағеділ.
Баймырзадан  -   Мәтібай,  Сонкібай.
Мотібайдан  -   Бірман,  Курман.  Бірманнан  — Мукдт.  Курманнан  — Рамазан.
Сонкібайдап  -Алмаиі,  Жалғас,  Нүғман.  Жалғастан  -  Қабыл,  одан  -  Мәжіт,  Ғалиаскар.  Мажитген 
Сулеймсн,  Акдтай.  Сулейменнек  -  Ғаділше,  Әділше,  Марат,  Мүрат.  Ғаділшіден  -  Рустам.  Әділшеден 
Қайрат.
Нүшаішан  —  Хасан,  Қосан  кджы.  Хасаннан  —  Ешмукдмбет.  Ешмуқамбеттен  —  Нағым,  Кдбдыгали, 
Мукдметқали,  Самиға,  Тлеген.  Нағымнан  — Исағали,  Тасқали,  Биғали,  Бибишайда,  Хайдар  -  зейнеткер 
Мамат аталықтарыньщ шежіресін жинақтаушы. Исағалидан -  Жубайдық, Жубандықган -  Асьшхан,  Ерлан, 
Гулширхаіг.  Хайдардан  — Амир,  Сабыр,  Салават,  Ильдус,  Ораз.  Амирден  — Нургул,  Анаргул.  Сабырдан 
Бекет.  Салаватган — Даурен.  Ильдустан  - Әділет. Ораздан — Лаура.  Муқаметқалидан  - Кайсарғали, Сабилә, 
Султанғали, Мария, Аманғали, Жумағали, Жақсығали, Амина. Кайсарғалидан -  Кдрылғаш, Жанар, Серіали, 
Жумагүл, Сандуғаш, Анар, Азамат. Султанғалидан - Қайрат, Кадим, Галим. Аманғалидан ~~ Муслим, Марат. 
Жумағалидан -  Ержан.
Тлегеннен  -   Мухаммар  (Мухамед),  Нурслу,  Арслан,  Ахмет,  Гаухар,  Ақболат,  Абел.  Мухамардан 
Батырхан,  Мәлс,  Азамат.  Арсланан  — Руслан,  Азат.  Ақболаттан  — Нурқан,  Нурсултан.
Қосан қажыдан — Рақым,  Өтеғыз.  Рақымнан — Бекенғали.  Бекенғалидан  -  Кдпор,  Сахыпжамал, Алфия, 
Серікқали, Алфия,  Гулфия, Жамилә.
Ағедідден -  Окдс,  одан -  Кдзжан,  Рахымжан.
Қаратумақ  (Тастемір)
Кдратумақган  -   Огізші,  Сабаншы.
Опзшіден 
Жаманбай.  Жаманбайдан — Ақган,  Сақган.  Сақганнан  — Хамит.  Сабаншыдан  — Киікбай, 
ерек  аи. 
ік  айдан -  Сансызбай. Сансызбайдан — Ықсан. Ықсаннан — Сағындык, Сағындықган — Даулет, 
асболат,  Жанболат,  Ақболат. Даулеттен -  Арсен.  Ақболатган  -  Әділкдн.  Тасбулатган  -   Жасулан,  Думан.
Сары (Темірбек)
К о п ^ п ^ ^ б а ^ й , 1^

'   ЕГИЗбаЙ'  ИЗ”МЯ’  Ма“ бет' ТеМІрбеК' ДауЛЭТ  <Х“ РеТ)’  3aK0HCy'm " ’

Темирбектен  —  Игілік.  Игіліктен  —  Жақсылық.  Жаксылықтан  —  Төлеген.  Төлегеннен  —  Султан 
(Байсултан),  Тасқали.  Байсултаннан  -  Ғабдығалым,  Бектемир,  Мажит,  Бекқали.  Бекқалидан  — Жолдығүл, 
Салим,  Самиғолла,  Ғайнолла.  Ғайнолла — Улшат,  Вахит,  Гүлшат,  Камшат,  Габдехақ (К^шексн),  Жумайша, 
Ержан, Дина,  Бибигүл.  Вахитген — Науша.  Ержаннан — Аружан,  Нурсара. Даулеттсн — Сапа,  Опа.  Сападан
— Мадиар,  Қавеш.  Опадан  -   Зайлағый.  Зайлағыйдан  -   Мажит, Аманжол,  Кдлмассн.
Законсултанпан  — Оразгали  (болыс),  Нағым.  Оразғалидан  — Амирхан,  Адилхан.
Едігеден — Ахметжан, Акат. Ахметжаннан — Мақмет. Мақметтен — Толеуш, Жетпіс,  Бақгығали. Толеуштсн 
Қьщырғали,  Сапарғали,  Куанышқали,  Сағыеғали.  Жетпістен  — Амирхан,  Серік.  Акдттан  -  Қатау,  Кдпан. 
Қатаудан  —  Мағпура.  Капаннан  -  Кдмария,  Жүсіп  (Қыркыйса).  Қамариядан  -  Ғайса,  Айса,  Мерғали. 
Қырқыйсадан  -   Галиасқар, Жөдігер.
Қосаннан  —  Жауылбай.  Жауылбайдаи  —  Базарбай,  Сансызбай,  Жақсыбай,  Хамидолла,  Иватулла. 
Базарбайдан  —  Айрат,  Телеген.  Айраттан  -   Даурен,  Бакытжан.  Сансызбайдан  -   Ерсаййын,  Аслан. 
Жақсыбайдан  -   Нүржан,  Миржан.  Хамидолладан  -  Кдирбек,  Айдарбек.  Иг-атулладан  — Ермек,  Ерлан.
Тінбақгы
Тінбақгыдан  -  Тәңірберген.  Тәңірбергеннен  -  Қынық.
Байбақтыныц  бай  болады  Қынықгары,
Найзаның жатар  жолда  сынықгары,
Төбемнен  күн  ауғандай  толықсимын,
Қүрбының  еске  түссе  қылыктары.  (халық өлеңі)
Қынық
Қынықган  -  Андағүл,  Байжиен,  Жолдығүл  (Атамбаласы),  Қалқаман.
Андағүл
Аңдағүлдан -  Шомаш,  Сарт.
Шомаш
Шомаштан  -  Олжабай,  Момбет,  Боқагг,  Бодас,  Сидық,  Аккісі,  Шіцмен,  Бабыл.
Мэмбеттсн  -  Қазке,  Сәдібек,  Телек  одан  Есенбас.  Қажедси  -  Байгел,  Бостан.  Байгслден  -  Байшоты 
одан  -  Сарқүл.  Сарқүддан  -  Уоли,  Қази,  Мошан  (Мүсағали),  Исқақ,  Бисенғали,  Жүсіпқали,  Кджгали. 
Мошаннан  -  Қабдолла одан  -  Сағын,  Ораз.  Сағыннан  -  Нүрлан.  Ораздан  -  Ержан.
Боқаішан  -  Атыбай,  Бекбау,  Қүттық,  Соқақ,  Шақаман.  Шақамаішан  -  ...Ережен  одап  Мухаммед. 
Мүхаммедтен  -  Мырзахмет  одан  -  Оразай,  Мүктар,  Сагып.  Оразайдан  -  Кажыата,  Амангелды,  Есенгелді, 
Кддырбек.  Мүқтардан  -  Қажымүрат  одан  -  Нүрбол,  Ербол.  Сагыннан  -  Қажмүхаіг,  Қайрат,  Кдйырбск, 
Қанат.
Бодастан  -  Омірзак одан  -  Бәйімбет,  Түсінбет,  Байсақал,  Сакзл.
Сидыктаи  -  Есім,  Бабыл,  Шәумен.
Ақкісіден  -  Көркін  одан Жүсіп.  Жүсіптен  -  Тампек  (Тілеумүхамбет),  Кдли,  Дінім,  Жалмүхан.
Тампектен  - Нүрмухамбет,  Рахметолла, Сағидолла,  Зайнолла,  Кдймолла.  Сағидолладан -  Темір,  Ережеп, 
Ермек. Темірден - Ерболат, Нүрболат, Бекболат, Асылбек, Жаныбек,  Кдныбек, Қазбек. Ережептен - Асылбек, 
Айдарбек,  Нүрбек.  Ермектен  -  Малік,  Серік,  Берік.
Жалмүханнан -  Қален,  Сабыр.  Сабырдан - Темеш (Екінші әкесінің фамилиясы -  Шокабас)  одан Марат.
Шіңменнен - Қазангап,  Кдржау.  Қазанғаптан - Еділбай, Рысбай, Жүзібай, Жүмабай,  Қүттыбай. Қаржаудан
-  Тілеңбай,  Бөкенбай.  Еділбайдан  -  Жүмағали,  Молдағали,  Ерғали,  Орахай.  Жүмағалидан  -  Даулсткдли, 
Бекқали,  Мендіғали,  Аденбай.  Молдағалидан  -  Айткдли,  Дүйсенғали.  Ерғалидан  -  Сүлтанғали,  Кдпезғали, 
Төреғали.  Орахайдан  -  Қуан,  Фарит. Даулетқалидан  -  Тілепберген, Алдаберген одан -  Сабыр.  Беккдлидан - 
Бисен,  Сүрамыс.  Адембайдан  -  Қабдол одан -  Қүрамыс.
Байжиен
Байжиеннен  -  Баубек,  Бөлек,  Жанас,  Әліш,  Жарас,  Қалмақ,  Арыс.
Баубек
Баубектен -  Еділбай,  Жайылған,  Шекеу.

Еділбай
Еділбайдан -  Байғүггы,  Жайғүггы,  Есенаман, Түгел,  Елшібск,  Есснгсллі.  Бспш.
Байғүтгыдан -  Естай.  Естайдан - Бүзау,  Сары, Собақ, Әділ, Ақкус,  Секссіюаи.
Бузаудаіі - Сақымбет  Мүқамбет, Жакдй, Дөкей, Жакыгі,  Ибраш, Қотраш,  Исхақ.  Мүхамосттеп - Тожюаи,
Ғ а і Х Й Г н ш т е н ^ С и б а ; .  FW
a„ - Самат. Саматгш - Жаюдам. Ж « ш » г » ,   -  [роолат.  Дам  р. 
^аинеш,  гүмар. 
г с т н с ш і  
_  
±  Г
 
- ү ЯТІГІп 
Ппгболат.  П осболаттан 

Ж анболат.  Д оксил сі
Қабы лкан,  М олік,
Аскар  Жакдйдан -Темірғали, Балтан. Темірғалидан - Жәңгір, Досболат. Досболагган  - Жанболат. Докеиден
-  Даулетқали  одан  Муса,  Бекет.  Мусадан  -  Ермағамбет  Кдбдыкдт.  ЕРмаға^ е™ "   ;
Фі з ыч 
Аскар  Иран,  Кдйырлы.  Кдбдықагган  -  Кдлел,  Мамай,  Сағындык,  Ғиният.  Жакыггган  -  Можит. 

.
. Хамза.  Ғизатга,,  -  Ислям.
Сансызбай, Телеген.  Ибрапгган -  Сундет, Жакия.  Сундетген  -  Шамғон,  Капез.  Жакдядан  -  Насыр.  кэ. лу, 
Шаулен.  Кәлдуден -  Бекежан, Тәкен.  Шәуленнен  -  Рауль.  Қотыраштан  -  Базарғали одан Ажхан.  Искдктан
-  Жүманияз одан  Ғанімеден.
Сарыдан  -  Бектурсын,  Габбас,  Балақай,  Шавдақ,  Түқыш,  Мецсейіт,  Татан.  Бскгүрсышіаи  -  Мүксин, 
Мүрсолі,  Нүрмүқаш, Жүмыр, Дош,  Еріш. Мүқсинен - Боранғали одан  Сапар,  Ораз, Сағынғали,  Кдирғали, 
Кснжсғали. Мүрсәліден -  Есмағүл, Саукей, Жайн, Аубәкір, Кенжеғара,  Сабан.  Есмагүддан -  Зака,  Гарифолла. 
Закадан -  Теміржан. Теміржаннан  -  Бауыржан.  Саукеден -  Қыдыр,  Садыр.  Қыдырдан  -  Молік,  Махамоет, 
Марс,  Елжас.  Садырдан  -  Майдан,  Исатай,  Максим,  Замир,  Дамир.  Жайыннан  -  Сифолла,  Адиеттола, 
Самиғолла.  Жүмыктаи - Абдолла,  Шайдолла,  Ғазиолла,  Ғүбайдолла. Абдолладан  -  Кдйыржан.  Ғазиолладан
-  Қүмар,  Өтепберген,  Жақсылык,  Жақсыбай,  Кенжебай,  Тілеккабыл  Ж аксылыктан  -  Қүбаилолла. 
Қүбайдолладан - Рүфолла, Фатөолла. Фатөолладан -  Ерболат. Рүффоладан -  Ерсаиын, Уәлихан,  Бауыржан, 
Қуан.  Доштан  -  Аманғали,  Жанғали.  Аманғалидан -  Тасболат одан  Балатүрсын.  Жанғалидан  -  Нүрболат.
Ғаббастан  -  Зим,  Сақан.  Зимнен  -  Илияс,  Кәрмән.  Сақаннан  -  Насыр.  Илиястан  -  Ғиният,  Ноби.
Балакайдан  -  Баби,  Көлмэн.
Шавдақган  -  Даулеткерей,  Қаратай.  Даулеткерейден  -  Жақаш,  Қалпақ,  Қүттығүл,  Отеш.  Жакаштан 
Ғажиакдар.  Қаратайдан -  Қүспан.
Түқыштан - Ескендір, Бижан.  Ескендірден - Темірхан, Кдрыіггай, Жөнгір, Сейдіхан.  Бижаннан -  Ғүбаш, 
Қайреш,  Жангерей.  Қайрештен  -  Бағдан,  Мәруөн,  Амангелді,  Есенгелді.
Менсейітген  -  Жанакай,  Әділгерей.  Жанакдйдан  -  Хасан,  Шәйкен.  Хасаннан  -  Төлеген.  Ш әйкеннен  - 
Айсағали, Сраж, Жексен. Әділгерейден - Шамар, Қүрманғали, Жүмабай, Кдйыр. Шамардан - Мүкан, Жүмабек. 
Мүқаннан  -  Рақым  одан  Сағындық,  Иманғали,  Ақболат,  Темірболат.
Таташіан  -  Жангерей,  Сөлімгерей,  Сағат.  Жангерейден  -  Қүрман,  Қанапия,  Қүсайын,  Әбілхайыр, 
Сүлтаиғали.
Қүрманнан  -  Ергали.  Кднапиядан  -  Болат,  Алмаз.  Сөлімгерейден  -  Хисмет,  Нәсиболла.  Хисметтен  - 
Сатыбалды.  Насиболладаи  -  Насыр.  Сағаттан  -  Шалабай,  Жүма,  Сапиолла,  Кдтимолла  одан  Қайдсн. 
Кдйдениен -  Әнуарбск.  Сапиолладан  - Сапар,  Батырғали.
Сабақтан  -  Ахмст,  Мәмбет,  Жиенбет,  Үмбет,  Менделі,  Әрекен,  Нукен.
Ахметтсн  -  Кджықүл,  Бжіқүл.  Кджықүлдан -  Макан,  Сақан.  Макдннан  -  Сифолла,  Ғарифолла,  Кдйдар. 
Сифолладан  -  Пангерей,  Ғалымгсрей,  Бақтыгерей.  Ғарифолладан  -  Сөрспенғали.  Тәжіғүлдан  -  Мүстафа, 
Нүтай.  Мүстафадан -  Қасым.  Нүртайдан  -  Ғазиз,  Ғалым,  Кддыр.  Ғалымнан -  Сансызбай.
Мамбеттен -  Кдли одан Хасан,  Қүсайын.  Хасаннан -  Шәкә.  Қүсайыннан  -  Ғайнеден.
Жиенбеттен  -  Сағат,  Кджы,  Камал.  Сағаттан  -  Менеш,  Қүбаш.  Камалдан  -  Сөлім,  Батай,  Кдпапия. 
Қүбаштан  -  Мәлік.
Үмбетген  -  Рахмитолла,  Хабиболла  (Талтақ),  Ниғмет.  Рахмитолладан  -  Шалат,  Ғазез.  Хабиболладан 
(Талтак)  -  Файзолла,  Ғәлім.  Файзолладан  -  Мырзалы.  Ғәлымнан  -  Сиполла.  Ниғметгепн  -  Кджығали, 
Кджмүқан,  Шади.  Кджғалидан  -  Мендіқүл,  Жүмағүл.  Жүмағүлдан  -  Жақсығүл.  Жақсығүлдан  -  Бейбіт. 
Кджмүкдннан  -  Ерболат,  Тасболат.
Мендәліден  -  Бектас,  Шынтас.  Бекгастан  -  Иманкүл,  Қарағойшы,  Мүқатай.  Шынтастан  -  Кәкім. 
Әрекеннен  -  Кдбиболла  одан  Рамазан, Жүсіп.  Рамазаннан  -  Әдиет.
Нукеннен - Кдбулкәрім, Ғабдрахим, Әйіп, Шүғай, Илияс.  Кдбукәрімнен - Ғайса одан Атау. Ғабдрахимнен
-  КдЬер,  Рахьіш,  Файзрахман.  Кдберден  -  Досболат,  Бекболат.  Ракыштан  -  Жантемір.  Файзрахманнан  -
Ғитм т^С үіігагш [*'  Ш уло-Г™ ’  ТеМфГалИ'  файзУханнан ~ Аскдр,  Кджияөпар.  Илиястан -  Сибат,  Сүңғат,
Бүрібай,  Ерубай. Дауылбайдан  - Алғазы,  Серғазы.  Алғазыдан - Уәмеден,  Әтенбек, 
Садырбек,  Шоріп.  Сергазыдан  -  Әжшүрат,  Шамүрат,  Шамғон.
Бүрібайдан - Ғилман одан Қүспан, Кэлел. Хасайыннан - Жүсіп, Уәли одан Кдяс. Кдястан - 
Қады рболат.
90

Хасайыннан - Бейсембі, Татай,  Шалдекен,  Бүштен.  Бисембіден - Жален, Кржамүрат. Жаленнен - Шайзада, 
Окэс,  Ханзада.  Қожамүраттан  -  Батырхан,  Шайхан,  Жангірхан,  Шаймардан,  Жылқайдар.  Батырханнан  - 
Ермүхан  одан  Есентук.  Есентуктен  -  Арман,  Серік.  Шайханнан  -  Қазболат.
Татайдан  -  Абдрахман,  Молдабек,  Түремүрат.  Тұремүратган  -  Калимолла,  Нәбиолла,  Уөлиолла,  Эдиет. 
Нәбиолладан  -  Елтай.  Уәлиолладан  -  Жүмагерей.
Молдабектен - Түқпат, Шайдолла. Түқпаттан - Эдиет. Шайдолладан - Түребек одан Сейдіхан. Сейдіханнан
-  Ғалымжан.
Бүшкеннен  -  Арыстанғали,  Нүғман.  Арыстанғалидан  -  Кәримолла.
Есенаманнан  -  Исан,  Жантөре,  Бөдір,  Әліп,  Пішәт.
Есенгеддіден  -  Сейіткүл,  Қүл,  Есіркеп,  Көкжал.Сарит.
Сейіткүлдан  -  Бектүрған,  Сәкен,  Қүлдан  -  Әли,  Әлжан,  Балжан,  Нүржан,  Әрен.  Әлиден  -  Нүрғали, 
Сүлтан, Сауан. Нүрғалидан - Зүлқарнай. Сауаннан - Ыбырайым, Әдемі, Лүкііаи. Әдеміден -  Шелка. Бижаннан
- Кдлімгерей.  Көкжалдан -  Бүлқан, Арыстан.  Бүлқаннан -  Кдбдин,  Қайрош. Арыстаннан -  Мақсат.  Сарттан
-  Көбенбай,  Бірақбай,  Ишмақ одан  -  Кдмал  одан  -  Қайдар, 
одан
  -Акэтан.  Түгелден  -  Қайдаман,  Шерман, 
Тышқанбай,  Тайшы,  Арыстанбек,  Бекарыс,  Арықбай,  Майыр.  Қайдаманнан  -  Шөкен,  одан  -  Жүмабек, 
одан  -  Бәйміш,  Сүлтан,  одан-  Ибат,  Ғабдолла.  Шорманнан -  Сөт, Дөукен.  Соттен -  Қожақмет.  Қитардан  - 
Сүндет, одан - Өтеғали. Базардан - Сөрсен, Тышканбай, Тышқанбайдан - Досболат, одан - Кдлкдш,  Мүлкаш, 
Еламан,  Жоламан.
Кэлқаштан  -  Бейіс,  Камбал,  Даулет,  Жүмат,  Сакау.
Кдмбалдан  -  Әди,  Тілеу,  Жүманияз,  одан  -  Қитар,  Серік,  Қитардан  -  Жақсыбай,  Серіктен  -  Мүхит, 
Хамит.  Әділден-Кдзыбай одан  - Жүмагерей,  Жүмабек,  Жүмасейіт.  Тілеуден -  Төлеген,  Әубәкір.  Мүкаштан
-  Болат,  Шәути.  Болаттан -Ахмет,  Шәутіктен -  Ибраим одан  -  Исатай.  Елшібектеп -  Шөгетке (Габдахмап),
Салық одан  -  Кенжеғүл,  Хайролла.  Шөгеткеден  -  Хабиболла.  Қосетген  -  Көкен,  Айдын.
Жайылған
Жайылғаннан  -  Қүтгыбай,  Төмен,  Сарша,  Жолдыбай.
Қүттыбайдан  -  Нүрым.  Нүрымнан  -  Қонақбай,  Тырнабай.  Қонақбайдан  -  Өтеш.  Отештен - Арстанғали. 
Арстанғалидан - Ғалым, Нағым, Айғали.  Ғалымжан - Даулетқали. Даулеткалңцан -  Қанаг,  Мүрат.  Нагымнан
-  Бақгығали, Аманғали.  Айғалидан  -  Рахметолла,  Медет,  Ерік,  Абат, Азат,  Азамат.
Тырнабайдан - Мәтелі. Мәтәліден - Өтеп. Отептен - Закария, Лүқпан, Есенғали. Закариядан - Ғалымжан. 
Ғалымжаннан  -  Мәннәп,  Уәп,  Шон,  Хамит. Лүқпаннан  -  Ғүбайдолла.  Ғүбайдолладан  -  Жілбек,  Ақылбек, 
Әлібек,  Ақымбек  .  Теменнен  -  Байтемір.  Байтемірден  -  Жантеке.  Жантекеден  -  Айшуақ.  Айшуақтан  - 
Байтілеу, Жарылғап.
Байтілеуден  -  Шынтемір,  Шынәлі,  Бірөлі,  Тінәлі,  Жортабай,  Орал,  Шынтемір.
Шынтемірден  -  Мүханжар,  Алдамжар,  Бірімжар,  Муханэлі,  Жақыпәлі,  Елеуғали.  Мүхажардан  - Дауіт, 
Мақы,  Сейіт,  Баян,  Байсалбай,  Тоқабай. Алдамжардан  -  Медет,  Неби, Жалең.  Медеттен  - Ақгай.  Нобиден
- Өтеміс.  Бірімжардан - Сүйекеш, Салық, Кәрім, Ғазез, Садық(Сән). Сүйесіннен - Кдцер, Нашер.  Кддерден
-  Заріп.  Заріптен  -  Арстан,  Әнуәр,  Руслан.  Салықган  -  Мәшер,  Жөкен.  Карімнен  -  Әзекен  (Әуез)  Фарит, 
Ғариәзекеннен  -  Нүрлан,  Бауыржан,  Амангелді.  Нүрланнан  -  Ербол.  Бауыржаннан  -  Әмқанат,  Талғат. 
Амангелдіден  - Азамат.  Ғарыптан  -  Ержан.  Садықган -  Шәріп.  Мүханеліден -  Ғүмар,  Қайырсапар,  Қафиз, 
Кджынали,  Аманғали.  Жақыпәліден  -  Нүрсапа,  Кджым,  Ишақ.  Елеуғалидан -  Хайдар,  Әкім,  Сатай.
Байтілеудің  екінші  баласы  Шінәліден  -  Әділ,  Барады,  Керей.  Әділден  -  Есенғали,  Әліпкдли,  Базақан, 
Кдрес,  Тілеп,  Батырхан  (Батау).  Есенғалидан  -  Исатай.  Исатайдан  -  Сүйеуғали,  Бекқали,  Жексенғали. 
Әліпкдлидан - Мендіқан.  Мендіқаннан - Айткдли.  Базақаннан - Уаликдн.  Кдрестен - Әбухан,  Болат,  Еслям, 
Батырханнан  -  Шынар,  Аскар,  Амантай,  Бауыржан,  Кэйыржан.  Аскардан  -  Темір,  Юри.  Амантайдан  - 
Мөлік. Бауыржаннан - Ринат, Серік, Керейден - Тілепберген, Рамазан. Тілепбергеннен - Кдзихан. Кдзиханнан
- Аскар,  Мүхтар.
Байтілеудін  үшінші  баласы  -  Бірәліден  -  Ақболат,  Айболат,  Шынболат.  Ақболаттан  -  Жүмағазы. 
Жүмағазыдан  -  Кдлақ,  Қоңыр.  Кдлақган  -  Рақым.  Рақымнан  -  Нүрәлі,  Қуанышолі.  Айболаттан  -  Хамза, 
Төртеу,  Ислям.  Шынболагган  -  Доскдли,  Болсынғали,  Мырзағали.  Рыскалидан  -  Мевдилі.  Меңдоліден  - 
Карім,  Кдзыжүмалы,  Болсынғалидан  -  Дүйсәлі.  Дүйсәліден  -  Отеп,  Шөріпқали.  Шеріпкэлидан  -  Қүмар, 
Меңцібай,  Исатай.  Жүмалыдан  -  Сөрсенбі.  Сорсенбіден -  Өмірзақ,  Қайрат.  Омірзактан  -  Болат. 
Байтілеудің төртінші баласы Тінәліден -  Сүндет.  Сүндеттен -  Омар,  Ныгыметолла.  Ныгметолладан  -  Қазы. 
Кдзыдан -  К^йырлы.  Кдйырлыдан  -  Қажи.  Кджиден  - Темеш. Тсмештен  -  Талгат.  Байтілсудің  бесінші 
баласы  Жартыбайдан  -  Ерәлі,  Қожамалі,  Қожамжар,  Сүлеймен,  Сүбыхан.  Ерөліден  -  Есенғазы,  Есқазы, 
Тілен,  Досқазы.  Есқазыдан  -  Ғибатолла,  Рахметолла,  Кджекен,  Әжім,  Сабыр.Ғибатголадан  -  Ибраим. 
Рахметолладан  -  Өтеміс,  Шамүрат,  Баймүрат.  Отемістен  -  Асан,  Аскдр,  Азамат,  Мүрат.  Шамүраттан  - 
Жоламан,  Серік,  Берік.  Әжімнен  -  Жасбатыр.  Тіленнен  -  Жүсіп,  Жакып,  Жеңіс,  Әубокір,  Ғайса,  Едрес,

Қали.  Жүсіптен  -  Шайахмет,  Сәрсенбай,  Дүйсенбай.  Ғайсадан  -  Бектас.  Қалидан  -  Қүбай,  Қабыл. 
Дүйсенбайдан  -  Шабан.  Қүбайдан  -  Көпжасар,  Молдаш.  Қожамэлідеп  -  Мүхамбетжан,  Даулетьяр. 
Мухамбетжаннан - Көшен.  Көшеннен - Еркін. Еркіннен - Қонакбай,  Өтеген. Даулстьярдан  -  Мухамбетияр. 
Мүхамбетиярдан - Әбу, Уәш, Шөку, Мардан, Шепен. Әбуден - Ермек.  Уоштен - Толеш.  Толештен -  Марат, 
Серік.  Шәкуден  -  Шокәй,  Есет.  Есегген  -  Шамғон,  Өтеміс,  Рахат,  Ерболат,  Рашид,  Рахмет.  Марданнан  - 
Қатем,  Жүмабай,  Амангелді.
Қожамжардан  -  Дәулеткерей. Дәулеткерейден  -  Мүләйім,  Мәсәлім,  Райым,
Субыханнан  -  Ғатау,  Ғайнолла,  Файзолла.  Ғатаудан  -  Насыр,  Ғабдрахим,  Ғазим.  Насырдан  -  Исатай, 
Мақсот,  Темірболат,  Ерболат,  Исатайдан  -  Мағзом,  Ербол.  Максоттан  -  Жанат.  Темірболаттан  -  Асылхан, 
Бауыржан.  Ерболаттан  -  Алтынбек,  Сүлтанбек.  Ғазимнен  -  Латип.  Латиптен  -  Серік.  Ғазизден  -  Нүрлан, 
Талғат. Нүрланнан - Жанат, Талғат,  Нүрым. Талғатган - Тәйелр,  Нүрлыбек.  Ғайнолладан -  Қасен,  Қүсайын. 
Қассшісн  - Жолекен.  Жолекеннен  -  Жасүлан,  Берік.  Файзолладан  -  Қайырлы,  Султан.
Байтілеудің  алтыншы  баласы  Оралдан  -  Болтан.  Болтаннан  -  Еламан,  Жоламан,  Айткали,  Қоқыш. 
Еламаннан - Жадырәлі, Жәңгірәлі. Жадырәліден - Кддыролі.  Кддырәліден - Нурәлі, Бидәлі, Акгай.  Бидәліден
-  Қобланды.  Жадырәліден  -  Темір,  Кдйдар.  Жоламаннан  -  Сердәлі,  Мүхамбетөлі,  Үмбетолі.  Сәрдәліден  - 
Ахметәлі.  Ахметәліден  -  Нүртаза.  Нүртазадан  -  Қоныс.  Мүхамбетәліден  -  Дәулетәлі,  Жордсм,  Меңдіғали. 
Даулетәліден  -  Түрарбек.  Жәрдемнен  -  Бақгыбай.  Үмбетәліден  -  Ишан,  Жанша.  Бактығали.  Ишаннан  - 
Байызхан. Байызханнан - Талап, Мүрат. Жаншадан - Жаскдйрат, Рабат, Мәжит, Мәлік,  Максим. Жаскдйраттан
-  Мәкөр,  Мақат,  Жанболат,  Қазбек.
Ғабиттен  - Әділбек,  Әсілбек,  Асхат.  Мөліктен  -  Берік,  Айбек,  Серік.  Максимнен  -  Азамат.
Айтқалвдан  -  Мүсірелі.
Қоқыштан  -  Темірәлі,  Жаңбыршы,  Кдйнеш.
Телеген^01^12^1" ^ ЫҒМет' ^ ЬІҒметтен ■ Жалқыбай. Жалқыбайдан - Кдфиз. Кдфизден - Дүйсенбай,  Кдйырсапар, 
Жаңбыршвдан  - Арыстан.
Арыстаннан  - Лүқпан,  Ыбраш,  Куанышқали, Лүкданнан  -  Қүлмажит.  Күлмажиттен  -  Фәрит. 
Кдйнсштен  -  Сүлтан, Ағай, Ағыс.
Ағыстан  - Әбдір, Дүйсенғали.
Түмен
Түменнен - Айшуақ. Айшуақган - Жарылгап. Жарылғаігган - Теле, Жанат, Өте, Етәлі,  К^шабай, Малабай.
Мақпозда
н   -
  Огш&шдь^Жя^ігя 
й С? РЫ’
 Жүсібәлі.  Сарыдан  -  Бадаш,  Мақпоз.  Бадаштан  -  Әлібек,  Өтеп.
- Аманжол  Нүрлаи  Өтелен  Н
ртятт

.д 
ек' Жасүланнан  - Әсілбек, Жанболат,  Мүрат. Жасбілімнен
■ АЙҚЬІИ’ 
Айқыннан  - К^сен, ЖаЪіау.  К^сеннен -
-  Артығалы.  Артығалидан  -  Ибат' И б а т Т ^ а ү л е т ^ ^ ^ ’ 
ДШ&У'
  КіІнабайдан  '   м ҮРат-  Мүраттан 
Бақгығали, Серікқали. 
Даулет, Ақдаусыз. Даулетген  -  Темірғали,  Сарсенғали,  Болат,
"  ДаУлстше' Даулетшеден - Әбідден.
Осы Жайылғанын кен ж Г бадаш ^оады баі^а^сТ 1™ 1үК^!ьш жазып оньщ ҮРпақгарын жогарыда таратгык,
Керей, Жақсым деген төрт бала болған.  Ораз  И са^   ^ а к ^ с т б  
Жан*зак;іан ‘ ° Р аз’ Есенпши,
бірі. 
р 
ев  ^ заК Республикасының алғашқы баскдрушысының
Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Қазақ филологиясы кафедрасы
dmdocuments -> Айса байтабынов эпик жыршы
dmdocuments -> Көпбаева М. Р. ф.ғ. к., М. Әуезов атындағы Оңтүстік
dmdocuments -> Н. С. Тілеуханов
dmdocuments -> Т.ӘЛімқҰловтың «Қараой» ӘҢгімесіндегі махамбет тұЛҒасы акбулатова С. Б
dmdocuments -> Батыс қазақстандық КҮй дәСТҮрін әлемге мойындатқан қҰрманғазы рухы с. Ә. Күзембай
dmdocuments -> Кафедрасының отырысы шешімімен бекітілген. Педагогикалық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған. Орал, 2011

жүктеу 27.6 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   48
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет