Мүхамбетқалиев С., Ахметов К.Ғ, Ғабдуллин Х. А. Байүлы мен Жетіру және Төре, Төлеңгіт


ьрғазы. Айдарбектен  -  Қүсыналы,  Дуйсеналы,  Мендалы,  Қостай,  Әміргали,  Молдағали,  одан  -  Кдсымғалижүктеу 27.6 Kb.
Pdf просмотр
бет15/48
Дата08.01.2017
өлшемі27.6 Kb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   48

ьрғазы.
Айдарбектен  -  Қүсыналы,  Дуйсеналы,  Мендалы,  Қостай,  Әміргали,  Молдағали,  одан  -  Кдсымғали,
' Л 1® ™ ,  одан  '   Есенбай.  Мевдаліден  -  Куанпиш,  Сисенғали. 
Жиеналіден  - 
Ьатырғали,  Надарғали,  Сабырғали,  Иманғали,  Мүкангали

Ырысбайдан  -  Байшағыр, Атамбек, Тілеміс,  Ботабек,  одан - Қостай,  одан  -  Есбол, Жүзбай. Тілемістен
- Әбіш,  одан - Жүсіп,  Әлмен, Әділ,  одан -  Шоқал,  Кдрақойшы. Жүсіптен -  Сапар.
Байшағырдан  - Атабай,  Атанай,  Қопай,  Қапай,  Бүланай,  Сегізбай,  одан  -  Избасар,  Жанбасар,  Сары. 
Избасардан  -  Иманалы,  Тілекқабыл. Жанбасардан  -  Бозша,  Есмүкан,  Баймүхан.
Атабайдан - Игібай, одан - Беркалы, Жантелі, Жакеш, Жайнақ. Беркалыден - Өтей, Ниет, Кдден. Өтейден
-  Бақытжан,  Баян.  Бақытжаннан  -  Марат, Аслан  .  Мараттан  -  Елжан.  Ниеттен  -  Мақсот,  Насен,  Сағат, 
Зашөн,  Ырзалы.
Жантеліден -  Беккали, Батырғали, Мүкдмбеткдли, Айтқали, Айткүл. Бекқалидан - Қүрманкүл, Мырзақүл, 
одан  -  Қожантай,  Нуртай,  Есентай,  Үмбеткзли,  Бақгияр.  Батырғалвдан  -  Отарғали,  Айғали,  Төлешқали. 
Айтқалидан -  Түрғали,  сдан -  Әлиби.  Айтқүлдан -  Қабдығали,  Рыскэли,  одан - Тапер, Хайдар,  Рашид.
Жакөштен  -  Байғали,  Ғабдығали,  Қазмағамбет,  Ермағанбет,  Ермүханбет,  Хайыр,  Досмүхамбет, 
Ғүбайдолла,  Қалиолла.  Байғалидан -  Ержан,  Нығметолла.  Ержаннан -  Кдми,  одан  -  Серік.  Ғүбайдолладан
- Мереш, Кдйдар, Қүсайын. Мерештен - Ерсайын. Кдйдардан - Абай. Кдлиолладан - Исмағзом. Ғабдығалидан
- Қисмар, Оразай. Кңсмардан - Мүхит, Тосырар. Оразайдан - Талғат, Болат. Ермағамбеттен - Нүрмүхамбет, 
Рысқали,  Қүмар.  Нүрмүхамбеттен -  Қүрмет, Нурболат, Баян,  Баяжан,  Сейтжан.  Баяннан -  Мүхит, Мүқгар. 
Ермүхамбеттен  -  Ғизат,  Ибрай. Досмүхамбеттен  -  Сэлім,  Серік.
Жайнақган  -  Баймағамбет,  Әлмағанбет,  Жүмағали,  Шүбаткэли,  Куанышқали,  Қүрманғали,  Кдбдолла, 
Байзолла,  Каримолла. Әлмағамбетген - Жалекен,  Қабден. Баймағамбеттен - Сағиден. Жалекеннен  - Серік. 
Шүбатқалидан  -  Салеш.  Куанышқалидан  -  Наси,  Базан,  Бақгығали.  Насиден  -  Аскдр,  Асан.  Базаннан  - 
Нүрболат.  Бақгығалидан  -  Серік,  Берік,  Өнербек,  Асхат,  Малик,  Батырбек,  Ғылымбек,  Ақьшғали. 
Қабдолладан-  Наурыз, Төлеген, Өтеш. Наурыздан - Аққали, Айғали, Аян, Мандал. Төлегеннен - Ғалиахмет, 
Асқар,  Мүхит,  Мекет.  Өтештен  -  Кддырғали,  Қьщырғали,  Сапарғали,  Орынғали.  Байзолладан  -  Тастен, 
Есіркеп.
Атанайдан  -  Түрке,  Түмен,  Түркеш,  Төк,  Серік,  Дүйсе,  Серікбай.  Түркеден  -  Жүпмағамбет,  Мүкаш, 
Зейінғали.  Түменнен  -  Ыбырай,  Жүмағали,  Жүмағазы.  ЬІбырайдан  -  Өтеш.  Төктен  -  Иманғали,  Әжіғали, 
Сүлтанғали.  Иманғалвдан  -  Есқали,  Әжғалидан  -  Әбіл,  Досқали.  Сүлтанғалидан  -  Айти.  Серіктен  -  Есен, 
Жүбанғали. Дүйседен -  Бижан,  Нақым,  Қүсайын,  одан - Тайыр.  Серікбайдан -  Байсейіт,  Сарсейіт,  Бисені. 
Байсейіттен  -  Ермүхан,  Жүбанғали.  Қонайдан  -  Бекбас,  Түсіпалі,  одан  -  Күнбай.  Бекбастан  -  Мыржакдн, 
Тоғжан,  Есет.  Кдқаннан  -  Тоғым,  Тілепберген.
Бүланайдын бөйбішесінен -  Шынтас, Жүніс,  Едрес;  тоқалынан  -  Өтебай,  Сыбан,  Шағатай. Жүністен - 
Изтіг су, Жакаш, Макьіш. Шағатайдан - Жүмағали, одан - Кднеш, Кдзиолла, Ғүмар, Ғабдысиық, Ғабдысалык,
Әтембектен  -  Шалқарбай,  Тілеубай,  Тенізбай,  одан  - Жақия,  одан  -  Ахмет,  Қүлмаш.  Шалқарбайдан  - 
Бекжан,  одан -  Бекмаханбет,  Ермаш.  Бекмағамбеттен -  Ғазез,  Ғабділкарім,  Ғабдінасір.  Ермаштан -  Кдмат, 
Қалиеден, Жамиеден. Тілеубайдан - Әли, Болат,  Кдра, Қойбағар. Әлиден - Тілепберген.  Болаттан - Тілеулі. 
Қойбағардан  -  Ибат,  Қимат,  одан  -  Мүрат,  Мақсот,  Махамбет.
Кенірбайдан  -  Көкен,  одан  -  Өтініш,  Мүхыр,  Жанүзақ,  Өмірзақ,  Доспанбет.  Мүхырдан  -  Түйенбай, 
Дүсебай,  Қоқай,  Сарсенбай,  Бисенбі,  Досай,  Кенірбай,  ағасы  Боран  өлгесін  Дәмеш  женгесін  алған. 
Дәмештен  -  Байдөкен, Жандөкен,  Байдаулет.  Байдөкеннен -  Көмбі,  Исайсақ,  Қүстаубай, Атырау,  Бестау, 
Бостан, Өмір. Көмбіден  -  Есдаулет, Ескүл, Досқұл, Жанай, одан - Жанғали, Танғали, Төлеуғали. Есдаулетген
- Жайесен,  Куат, Айет,  Кенже, одан - Жүмаш,  Қайырғали,  Мүкднғали,  Сүйенғали. Жайесеннен - Өтеғали, 
Исағали,  Куат,  одан  -  Сүлтанғали,  Кдлат,  Мүхамбеткдли,  одан  -  Бақыт,  Кджығали,  Тәжіғали.  Айеттен  - 
Өтешкэли,  Шанбай.
Ескүлдан  -  Тілеген,  Тілеуіга,  Тілеулі,  Тілепберген,  одан  -  Сабырғали,  Изімғали.  Тілеуіштен  -  Төлеген. 
Жайсақган  -  Манатау,  Жанатау,  Кдратау,  одан  -  Дүзбатыр,  Бекбатыр,  Мүкьіш.  Дүзбатырдан  -  Нүржан, 
Мүхамбеталі,  одан  -  Сейражи.  Бекбатырдан  -  Избан,  Шелекбай,  Жалмағамбет.  Избаннан  -  Иманғали. 
Мүқьшгган -  Султан,  Крйбағар, Кдрағойшы,  К^лым. Кдрағойшыдан - Менду, одан -  Мылқайдар,  Қайдар, 
Еркін,  Гайдар.  Манатаудан  -  Айболат,  Беке,  Оспан,  Үкі,  Жүсіп,  Ескендір,  Мурсін.  Айболатган  -  Избас, 
одан  -  Тәлеш,  Шанғали,  Кдрабала.  Ескендірден  -  Қабдолла,  Мәжен,  Қүбай.  Бекеден  -  Смағул,  Тастен. 
Оспаннан - Әбдір, Жүсіп,  одан - Стамғали,  Нүрғали.  Меженнен -  Ишан, одан -  Бақыт,  Мүрат.  Бақыттан - 
Куаныш,  Жақсылық.  Тәстеннен  -  Төлепберген,  Отарғали,  Кдйролла.  Мүрсімнен  -  К^лмолда,  Байдідде, 
Хами, Хайролла. Кэлмолдадан - Зейнолла. Стамғалидан - Шынғали, Мүқанғали. Әбдірден - Мүхамбеткдли, 
Елемес.  Шынғалидан -  Ермекқали, Айтқали, Айтмагамбет,  Сейтмағамбет.
Жанатаудан - Тілеп, Қүсеп, Мусір, Көрпе, Ерке. Көрпеден - Ескдли, Бадан, Нығмет. Қүсеннен - Нуғман, 
Бекжан. Тілептен - Кдбаш, Есмүкдй, Кдрабала, Мағзом, Аманғали, Балмолла. Еркеден - Шокан,  Мүкдншал, 
Мүхиден, Даулен,  Қарабала,  Моддаш,  Қүбыш,  Үмбет.  Мүсірден  -  Шоқкэли,  Сулеймен, Даухара.
Бостаудан  - Демесін,  Игісін,  Тілес,  Жақып,  Қайып.  Демесіннен  - Дүйсеғали.  Игісіннен  -  Бисенғали, 
Кдймаш. Тілестен - Кңсагали, Досағали, Салимғали. Жақыптан - Үміткдли, Нұрмүхан, Сарсен. Бисенғалвдан
-  Тілекқали,  Көшкін.  Тілеккалидан  - Амантай.
Кдймаштан - Түрғали, Шәмшіден, Салахитден,  Табыдцы, Шарафи, одан - Жайсақ. Табылдыдан - Есенбек, 
Алибек, Батырбек. Нүрмуханнан - Үмбеткзли, Харен, одан - Үзаісбай, Серікбай. Өмірден - Қүтыш, Куандық,

Менсары,  Т ел * *,.
* * »   -  М у и м&1.
Сүгірден  -  Жүсіпвлі,  одан  -  Сатыбалды,  Саткзли,  Доскдли,  Досмағамбет,  Бекмагамбет,  Нүрмүхамбет, 
Кджмүхамбет,  Кджғали.
Атыоагаан - Бегеш  Кьідыр. Бегештен-  Мүрынтай, Сарыбай, Сисен, Клрабала. Мүрынтайдан - Шәмбіл, 
Бейім  Сапбайлан  -  Ғабдош  Бәти.  Сисеннен -  Сағынғали,  Даулетқали.  Қарабаладан  -  Ермеккали,  одан  - 
Аян. Бсйімнен - Бермағамбет, Әйтім, Төсекен, Сарсенбай. Бермағамбетген - Ерболат.
Нурхат. Жандүкеннен - Жашуды, Байтуды. Жанхудыдан - Айшуақ, Оразалы, Мырзағали, Дүисалі, Кдеажиіт, 
одан - Сейіт.
Дүйсаліден - Төлек, Телеп,  Мүкзл, Қүрманғазы, Стамгазы, Қолдас, Иманалы, Кенжалы. Қүрмангазыдан
-  Нүргали.  Иманалыдан -  Қүрманғали, Тойака.  Қолдастан  -  Молдаш.
Айшуакган  -  Ақжігіт,  Жігерей,  Исантай,  одан  -  Байдідда,  Хайролла,  Ғүбаддолла,  одан  -  Ғалимолла. 
Хайролладан - Хабиболла, Сарбепе, Алғали.Жантайдан - Қуанышәлі, Илияс, Жақсығүл, Сегжан.  Илиястан
-  Сүйснғали,  К^ржау.  Ақжігітген  -  Жанғара,  Жанғазы,  Иманғазы,  Ерғазы,  одан  -  Адайалы,  Измағамбет, 
Нүржау.  Имангазыдап  -  Нүрмүкдн,  Беймүкдн,  Измүкдн,  Баймүхан,  Мүкднғали.  Жанғазыдан  -  Ескззы, 
Моддыкей, Күншығар.  Есқазыдан -  Жүмағали,  Батырғали.
Оразалыдан -  Смайыл,  Мыса,  Уса.  Смайылдан -  Әлжан,  Тоғжан.  Әлжаннан  - Тілеккдбыл.  Мысадан  - 
Ожаи, Ырзалы. Ожаннан - Даулеткэли. Ырзалыдан - Қүлман, Салық, Дақып. Салықган - Нүрғали, Крбдолла, 
Кдбдығали.  Дакыптан  -  Жүмалы,  Молдағали,  Сүйінғали.  Сарбөпеден  -  Теміржан.  Алғалидан  -  Мүқсин, 
BaxjJT, Сакьіп, Жакып. Ғалимолладан - Қүспан, Мақсот, Мағзом. Қүспаннан - Нүржан. Мақсотган - Миржан, 
Елжан.  Мағзомнан  -  Бауыржан,  Кдйыржан.  Адайльвдан -  К^барома.  Измағамбетген  -  Жүмагелді,  одан  - 
Оразгали.  Нүржаннаи - Жанайдар.  Батырғалидан -  Қалес,  Жақсылық.
Жандаулетген -  Лякір, Шәкір. Лякірден - Мыса, Доса, Дүйсе. Досадан - Исағали, Ермеккэли, Нүрғали, 
одан  -  Кдйролла,  Ғаббас.  Мысадан  -  Мүхамбеткали,  одан  -  Крймолла,  Сансызбай,  Төлеген.  Дүйседен  - 
Мергали,  одан  -  Әмірғали,  Мағрий,  одан  -  Ғиниягг,  Кдблан.  ІІІәкірден  -  Өтес,  Илияс,  Қоныс,  Сүйініш, 
Бегіс, одан - Балмырза.  Өтестен  - Дербес,  Сатар, Сати. Дербестен - Хасан,  одан - Абыл.
Илиястан -  Ақмырза, Тоғшар, Кдоес. Ақмырзадан - Куанышкали, Кайырғали. Тоғшардан - Мырзағали, 
Мүкай. Жаныстан -  Бекмырза,  Бақберген, Тақберген,  Есберген,  одан -  Малахмет.  Бақбергеннен  -Рахмет. 
Бекмырзадан - Ғайса, Ораз, Бисенғали, Сарсенғали, Аманжол. Сарсенғалидан - Самиғолла. Бисенғалидан - 
Тілегсн,  Айткяпи,  Уахит.
Сүйіиіштсн  -  Есмырза,  Дошым.  Есмырзадан  -  Әжіғали,  одан  -  Ердаулет.  Байдаулетген  -  Сүлтамбек, 
Садыр, Данияр, одан  - Сары,  Нүрым,  Бисенбай,  Қонбақ, одан -  Өкіш, Әудеш,  Сенбай.  Сарыдан -  Мүкдн, 
одан - Еспояай, одаи - Кдли, К^сен, Елемес, Арыстан,  Есекен, К^меш. Арыстаннан - Мүкдй. Сүлтамбектен
-  Шаухар,  Монтей,  Алдияр,  Отегсн,  Телес,  Жаныс,  Жаман,  Манас,  Шаманай,  Алдан.  Манастан  - 
Аупсш.Еарес, Наурызалы. Отегсннен - Мүкал, Мүкзй, одан - Ғабдірахман. Мүкэлдан - Кдбдолла. Шаманайдан
-  Бкжаи. Алданнан  -  Ержан, одан -  Орынғали, Үзақбай. Наурызалвдан - Хайролла.
Мөнтейден  -  Ашык, Айтас,  Ниет.  Мөнтай  Жөнгірхан тусында старшина болған.  Ниеттен  -  Темірғали. 
Айтастан - Огеш, Молдаш. Алдиярдан - Босай, Раутай. Телестен - Масарай, Сонарай, Жолатыр. Масатайдан
- Көнебатыр, Бскжан, Беккдли. Сонарайдан - Менжан. Садырдан - Бақай, Дебаш, Мүкаш, Сүірбас, Канат, 
одан  - Жармүхан, Нуржан,  Бөлеш,  Машан.  Сүірбастан -  Сөуірбай,  одан -  Куанғали, Жайлаубай,  Капыш. 
Дебаштан -  Баяған, одан  - Сексенбай.
Бакдйдың үш  өйелінен  -  Борша,  Шөкей, Доддай,  Кажыранкүл,  Дүйсахмет,  Сисен.  Кджыранкрдан  - 
Кдйдаргали, Шокейден - Жакып, Жасынай, Шәнгіл, Жүмаш, одан - Касен,Күсайын, Қүйдылы, Қүспанғали, 
Иманғали. Доддайдан - Куаныш, Дүйсен, одан - Даулеткали, одан - Өтеп. Куаныштан - Жүркдтай, Айдынғали.
Мүкдштан - Әубөкір, Шыбынтай, Кулынгай, Жанкэ, Мүхамбетияр. Әубәкірден - Хайрел, одан - Самалык, 
Шыбыіггайдан - Харел, Искдқ, Смағүл. Күлынтайдан -  Кдма, Кэлдыбай,  Сағынғали, Түсіпқали.  Кдмадан - 
Өмрзак» Күмар. Мүхамедиядан - Кэрағойшы, Мажит. Сағьшғалидан - Қүбай, Рахметолла, Сибат, Сейткали. 
Рахметоллддан  -  Марат.
Кдлмэтай
Кдлматайдан -  Бөйсеу, Жабу, Байсенгір, Ақсенгір, Қозыайдар,  Бегайдар, Кдбайдар.
Ақсенпрден -  Кемесай, Жазыкбай. Кемесайдан - Тулакбай, Әлімбай.
Б^сеуяен - Тілеміс,  Итбатыр,  Тоғызбай,  Дотбатыр, Үсен.  Тілемістен  -  Тәрежан,  Бүра,  Мүрат,  одан  - 
ьораігёай, Мүкдн, Сисенғали. Төрежаннан - Сүініш, Бейісгі, Жаксылық, Куаныш, Әлжамбай, одан - Түймеш. 
*уаюлитан  -  Исагалбай, Таргьш.  Сүйініштен -  Сөтібай.  Бисеннен  -  Күбаш. Жақрылықган  -  Мендігерей, 
К|^бақ,Бүрадан - Жайық, Ж абаш, Жүсіп, Жаман, Шоқай, Шокбай, Танбай.  Итбатырдан - Айтей,  одан - 
арьІ: 
-  Ә^ДіР-  Байбатырдан  -  Жанапі,  Нүрпейіс.  Жаналадан  -  Көпбосын, 
Ьекбосын.  Кепбосыннан - Досалы,  Есалы,  Куанышбай.  Бекбосыкнан - Теміреяі,  Мирчайапя,  Токдй.

Нүрпейістен  -  Бірөлі,  Келдей,  Мендәлі,  Ишанбай,  Жүмалы,  Дүйсенбай,  Қүрманбай.  Біроліден  - 
Қарағойшы,  Мерген,  Төлеген.  Келдейден  -  Есмақ.  Ишанбайдан  -  Салскен.  Жүмалыдан  -  Әлмүқан. 
Дуйсенбайдан  -  Ералы,  Серәлі,  Мерәлі,  Кдли.  Үсенішен  -  Мамай,  одан  -  Орынбай,  Қармыс.  Орыибаіідан
- Байнияз.
Жабудан  -  Орманбет,  Түрманбет,  Қанабай,  Данабай,  Тортібай,  Сүттібай.
Орманбеттен  -  Мықгыбай,  Кдцыр,  Ақбай,  Тсмірбай,  Жүмырбай.  Қадырдсн  - 
Ербатыр,  Кслбатыр, 
Исамаііжан,  Айтақыш,  Аманбай,  Сабантай.  Тсмірбайдан  -  Қожагали.  Ербатырдан  -  Сотібай,  одаи  - 
Тілеумүханбет, Тәшен,  Кәпіш, одан -Әнгір.  Кслбатырдан - Шомаш, Мүкхар.  Шомаштан - Есакүл,  Мысақүл. 
Мүқгардан -  Исламғали.  Исаманжаннан - Жармағамбст,  Мүхан,  Куангали, Толсу.  Аманбайдан  -  Зсйнсш, 
одан  -  Қабес,  Күіітуған.  Сабынтайдан  -  Хайрөш,  Қүбаш.  Ақбайдан  -  Әубокір,  Омар,  Қүнан,  Бсккали, 
Арыстанғали.  Бскқалидан  -  Қайыржан.  Әубокірдсн  -  Тілеккабыл,  Қабдолла,  Корім,  Ксижсгали. 
Арыстанғалидан  -  Актен,  Мүхамбетияр.
Омардан  -  Ишанғали,  Кдйырғали,  Хасанғали,  Кджымгали,  Ғиният.  Тілсквдбылдан  -  Ныгмст,  Атау, 
Мүқан.  Хайролладан  -  Хисмет.  Ишанғалидан  -  Хайролла,  Кдлиолла,  Қабдолмаман  ,  Қабдолкдзым, 
Қабиболла.
Мықгыбайдан - Досай,  Шошай,  Мүшақан,  Елғон,  Байғон,  Шортакдй,  одан -  Байғазы,  одан  -  Рухолла, 
Тулеген,  одан  -  Сабит,  Ғабит,  Ғинат. Досайдан -  Смағүл,  Смақ,  Кджи,  Едрсс,  Макдш,  Шомбіл.  Смактаи  - 
Қүсайын,  Мүхамбеткдли,  Едрес,  Кдбиболла,  Кджымғали.  Есмағүлдан  -  Айтмолла.
Мүшақаннан  -  Бекжан,  Әлжан.  Бекжаннан  -  Ғабдол,  Ишан,  Сағидолла,  Зейнолла.  Шошайдан  - 
Қаратокзй,  Боржақай,  Жүсіп,  Избасар,  Кджен.  Избасардан  -  Мүкяналы.  Бартокайдан  -  Нүрмүхамбет, 
Сулеймен, одан - Жүмағали. Жүсіптен - Мендіғали, Төлспкали, Дүйссғали, одан -  Маркс,  Макат.  Исакдйдан
-  Айшуақ.  Кдратокдйдан  -  Сейтөлі.
Елғоннан  - Нүғман, Бейсалы, Жүмағазы, Доскдзы, Есказы. Жүмағазыдан - Төжгали. Нүгмаішан - Есказы, 
Ергазы,  Кдбдір,  Шәмбіл,  Хангерей,  Шукай,  Шангсрсй,  Бактығүл.  Есказыдан  -  Ссйтксрсй.  Шомбілдсн  - 
Ертілеу,  Қүлес,  одан  -  Темірболат.  Бейсалыдан  -  Тілеш,  Кдлиолла,  Забиғолла,  Жстпіскали.  Досқазыдам  - 
Ебті,  Ғаббас, Жәби,  Әдиет.
Түрмамбетген - Кдртмамбет, одан - Жаманкүс, Дармен, Сарман, одан -  Ескүл,  Иман,  Мука»,  Ишангали. 
Есқүлдан  -  Айсмолла.  Жаманкүстан  -  Нүғман,  Әбіш,  Ахмет,  Лүклан,  Есенғара,  Амангали,  Кснжскара, 
Қойшібек.
Кднабайдан -  Текебай, Кдрасарт, Шсн, Егізбай, одан - Низамгали, Отетілеу, одан - Жүмагали. Тскебайдаи
-  Қараша,  Манас.  Қарашадан  -  Отепбсргсн,  одан  -  Үсенгали,  Сүіщсткдли,  Үмбсткдли,  Түйак,  Ксижсксй, 
Қосжан,  Рахмст.  Қосжапнан  -  Отеміс.  Рахмсггсн  -  Қабдол,  Ахат.  Маиастал  -  Сапаргали,  Ерғазы. 
Сапарғалидан  -  Жалмүкан,  Абақ,  Есім,  Жордсм,  Абат.  Кэрасарттан  -  Бармақ,  Жақсылық,  Отсш. 
Жақсылықган  - Дияр.  Бармактан  -  Асан,  Әбукалым,  Әбугали.  Отсштсн  - Әлмүхамбет,  Рамазан.  Шсшісн  - 
Ділмағамбет,  Ермағамбет,  Ерғали.  Ермағамбетген  -  Нүржау,  Тургали.  Нүржаудан  -  Мукднгали.
Дөнебайдан  - Түрсынбай,  Ырсалы, Арыстан,  Кдракүл,  Ораз, одан  -  Қожа,  Сагындық, одан  -  Жаіггсмір, 
Күнтемір,  Теміргали,  Сүндеткали.  Кржадап  -  Есентемір,  одан  -  Сисенғали,  Жонсксш.  Түрсынбайдан  - 
Даулеткдли,  Кдлақбай,  Жоламан,  Ержан,  одан  -  Сулеймсн.  Даулеткдлидап  -  Қыдыралы,  Алтыбас,  одан  - 
Сүгір.  Қыдыраліден  -  Темір,  Жаралбек.  Каракүлдан  -  Ахмет,  Махмст,  Жылкбай.  Ахмстген  -  Жүмаш, 
Махмүд, Мүстафа.
Тәртібайдан - Мендікара, Көшербек, Токыш,  Бүдыр, одан - Жасын, одан -  Досексш, Отскеш. Токыштан
-  Жаманша,  Шөлке, Жүсіп,  Изтілеу,  Нуржан, Досжан,  Битілеу.  Жүсіптен  -  Саркүл,  Баймүхан.  Изтілеуден
- Дүйсекүл.  Шөлкеден -  Мүхамбетелі,  Ерғали,  Жакып,  Алдияр,  Сакып,  Мендібек,  одан-  Кдбдыкарім.
Сүтгібайдан  -  Бекетай,  Дошым,  Шаркан,  Жүмалы,  Иман,  одан  -  Кдлық,  одан  -  Әміргали,  Бимүхан, 
одан  -  Ермеккзли.  Бекетайдан  -  Кенжебай,  Жолдыбай,  одан  -  Қүспан,  одан  -  АЛтүган,  Алтай,  Мендеш. 
Кенжебавдан - Изімгали, Хасангали. Изімғалцдан - Халел. Дошымнан - Шүйтішәлі, Дияль, одан - Төлсугали, 
Жолдығали.  Телеуғалидан-  Ғайдар.  Шүйтішолідсн  -  Тілеуөлі.  Шораканнан  -  Аймагамбет,  Әлмагамбет. 
Аймағамбеттен  -  Есламғали,  одан -  Бактығали.
Тайсенгірден  -  Тілепіш,  Кдшкян,  Боскьін.
Тілепіштен  -  Жүркдбай,  Базарбай,  Темірбай,  Измагамбстб  Сарай,  Ескеитай.  Сарайдан  *  Токыш. 
Ескентайдан  -  Сарбөпе.  Жүркдбайдан  -  Жүмагали,  Көшек,  Камал,  Кдрабас,  Кэрабала.
Босқьншан - Тәлеген, Кабес, Бекжан, Дүйсенбай, Мсндібай, Сейсеибай.  Мсіідібайдан - Кдрабас, Кржак, 
Төлегеннен - Куандык, одан - Жүбандык, Әлмүқан. Жүбандыкші - Биссигали.Кобсс, одан - Мүкдмбеткали, 
Кржахмет.  Мүхамбеткдлидан  -  Сүлтангали,  Молдағали,  Кдрасай.  Кржахмсттсн  -  Оспан,  Каримолла, 
Калдыбай, одан -  Акбала, Сейтім. Дүйссибайдан -  Бүзаубақ,  Крзыбак,  Еарескали, Сүндеткдли,  Бекжаннан
-  Елеусін,  Әжіхан,  Малбагар,  Крйбағар.  Сисенбайдая  -  Лүклан,  Ермагамбет,  Ерсүлтан,  Данабай,  одан  - 
Бейімбет, одаи -  Кунбай, Айтбай,  Тершібай, Еркебай, Серкебай, Меіідібай. Еркебайдан - Бергали, Беккали, 
Жолдыбай,  Кармыс.  Мендібайдан - Орак. одан-  Сабит,  Нүрмүхамбет,
Крзыайоардан -  Әндіжаи,  Түркістан,  Түмен,  Даііия,  Жандыбай,  Жанүзақ,  одан  -  Ізтілеу.  Ізтілеуден  -

Түркістаннан  -  Түкгібай,  одан  -  Тілекбай,  одан  -  Қойшыбай,  одан  -  Тсмірғали,  Даулеткали,  Ағараи
Түменнен - Нарымбай,  Өтеген, одан - Сержан,  Ержан. Нарымбайдан - Тілеп,  Нүғман,  Бүкдраи. Тілсптен
-  Сақи,  Кдзи.  Бүқарайдан  -  Бақгығали,  Сұлтанғали,  Қүрманғали.
Даниядан  -  Төлеш,  Көшербай,  Нартор.  Кешербайдан  -  Жұмағали,  Имаш,  Жақсығали.  Имаштан  - 
Телсш,  одан  -  Арыстанғали,  Жүмағүл,  Күнтуған,  Аклаіі,  Қайыршақ.  Жөндібаидан  -  Сарт,  һрғак,  Ьаиғак, 
одан -  Сағыңцық, одан -  Есенғали, Даулен, Мендігерей, Халел,  Қабдолла,  Қаби.  Есенғалидан -  Мүлаігжан.
Сартган  -  К^сымбай,  Бекболат,  Ақболат,  одан  -  Масат,  Көрер,  Ескдзы,  Доскззы,  Мурат,  Жүмағазы, 
Иманғазы,  Кеижебек,  Едрескали, Аманғали, Жайлаубай, Әжіғали,  Күнбай,  Боздай,  Сүпы.  Иманкізыдан 
Сарсенғали,  Күміскдли,  Сүндеткали.  Масаттан  -  Дүйсеғали,  Шоламбай,  Жүмағүл,  Kjtpaiaii,  Салімбаи. 
Керсрдсн  -  Хангерей,  Шангерей,  Әжігерей,  Әжіғүл,  Салім.  Едресқалидан  -  Изтілеу,  Жантілеу,  Жүмағазы, 
Сати,  Жаигазы,  Байғазы,  Малдыбай.  Сатиден  -  Әбен.  Изтілеуден  -  Сейткали,  Бисенғали,  Сарсепғали. 
Жантілсудси  -  Ескэли,  одан  -  Сәти.  Жүмағазыдан  -  Кдоасай,  одан  -  Табылды.  Жанғазыдан  -  Сейссн, 
Бисенғазы.  Байғазьщан  -  Қүбаш,  Рәш,Қүрманғали,  Кдбыл  ,  Қожанғали,  Кдли.
Бсгайдардан  -  Бердәлі,  Сердәлі,  Қүдабай,  Қондыкер,  Шойқым,  Сухан,  Кркдн,  одан  -  Назар,  Базар. 
Бердәліден - Тәшен, одан -  Кдзи, Сәтібай. Қүдабайдан - Қалмақ, Төлеу. Кдлмақган - Төлеп, Өтеп, Өтспкдли, 
Сабырғали.  Сердаліден  -  Баймырза,  Бижан,  одан  -  Қарабала.  Шойқымнан  -  Ербөлек,  Еркеш,  Ксреш. 
Байбатырдан -  Елемес,  Отарбай,  одан -  Мырзалы,  Қүрыш,  Биғали,  Есмайыл,  одан  -  Талпақ.  Бигаліідап  - 
Маштақ.  Талпактан -  К^лиолла,  Шайдолла.
Сейтімбеттін  бірінші  әйелінен-  Кдрабатыр,  Танат,  Еділ,  Марал,  Есбеке,  Досқана;  екінші  өйелінсн  - 
Әжібай,  Арал,  Қарашығапак,  Төкек;  үшінші  әйелінен  -  Жәмамбай,  Ыстыбай,  Қойбак,  Асан,  Байгелді, 
Өмір,  Қүтгы,  Қүтгығадам  (төрт  ейелінен  19  бала).
Қарабатырдан  -  Байтөре,  Жантөре,  Басши,  Байтоқ,  Есім,  Қүсым,  Адырбай.  Есімнен  -  Даулет,  Тілеп. 
Адырбайдан - Арықша,  Матай, Дүйсеғали, Темірғали.  Байтөреден  -  Менкей, Наурыз,  Наукен.  Наурыздан - 
Бсккдли,  Бекет,  одан  -  Мәсөлім,  одан  -  Жасалым,  одан  -  Сүйеуғазы,  Серғазы,  Ерғазы.  Тілептен  -  Кдли, 
Мүрсалым,  одан  -  Батыраш,  Маулет.  Бекқалидан  - Темірғали,  Султанғали.  Менкейден  -  Қүлтас,  Жантас, 
Аккыз, Жүмабск, Мүхитан, Өлкеш, одан -  Ырзағали, Жердем. Қүлтастан - Ниетөлі, Мауыт, одан -  Сағаналы. 
Ниетолідсн  - Хайролла,  Қабдолла.  Жүмабектен  - Түйақ,  Қүби. Жантастан -  Беркалі,  Мералі.  Беркдліден - 
Қүспангали, Жасанғали,  К^йырғали,  Оразғали, Молдағали.  Мерәліден -  Кдсым,  Кддыр,  Байзолла.
Жаіггереден -  Сатыбалды, Үкібай, Бакбай,  Шектібай. Сатыбалдьщан -  Мәрден, одан - Боқаш. Үкібайдан
-  Байкат,  Айкен,  Топанша,  одан  -  Тілес,  Телеш.  Байкаттан  -  Қайыркабыл,  Есенәлі.  Айкеннен  -  Сүгір, 
Мүрат.  Бақбайдан  -  Сапарғали,  одан  -  Ерғали,  Хайрөш,  Кдрабала.  Шектібайдан  -  Едрес,  Мөнкі,  одан  - 
Садыр, Серік.
Басшидан  -  Сапаралы  (Есболай),  Қоныс,  Жылысбай,  Өтебай,  одан  -  Өтеғали,  Бақтығали,  Үмбсткдли, 
Жолдығали.  Есболайдан-  Муса,  К^йырлы,  Қашісын,  одан  -  Бозай,  Шарша,  Әлімбек.  Бозайдан  -  Мукан. 
Мусадан - Жүмағали, Сисенғали, Бисенғали. Жүмагалидан -  Түсіпкэли, Кддыр, Ораз. Кдйырлыдаи - Есмагүл, 
Есқабьш. Жылысбайдан - Бекмолда.
Қоныстан  -  Есмырза,  Бекмырза,  Әлмүкдн,  Бекмүхан,  одан  -  Сағынғали.  Есмырзадан  -  Елеу,  Лүкпан. 
Бекмырзадан  -  Жүбанғали.  Елеуден  -  Елекен,  Елемес.  Әлмүкдннан  -  Бектас,  Телеген,  Әбіл.  Бектастан  - 
Қабыл,  Назағали  (Ниязғали).
Байтокган - Кешубай, Оқас.  Кешубайдан-  Алғазы, Жанғазы,  Стамғазы. Алғазыдан -  Бисенбі, Жанғазы 
(Тәжіғали), Жолдығали, одан - Өтеген. Жанғазыдан - Исағазы, Бекқазы, Ерғазы, Ерғали, Саран, Сүндеткдли. 
Стамғазыдан  - Досказы, Айткдзы.  Досказыдан  -  Куанышкали,  Оразғали,  Төлеуғали.  Окэстан  -  Уайыс, 
Сүлтанғали,  Ескдз, Баймақ.  Есқазыдан  - Молдаш,  Ырзағали, Отешқали. Уайыстан -  Сьщық,  Шымык,  одан
-  Даулеткали,  Телеуғали,  Куанғали,  Мүраткэли.  Сыдықган  -  Қүрманғали,  Сапар,  Ыбырай,  Кенжеш. 
Қүрмангалидан  -  Рамазан,  Ермек.  Сүлтанғалидан-  Сүйінішкэли,  Мендіғали,  одан  -  Муханалы,  Кдбдол, 
Дүисенгали.  Сүйінідікалидан - Куанышкзли, Мақсот. Баймақган - Жүмағали, Әбуғали, Кажғали. Жүмагалидан
-  Кджымүрат,  Шамүрат.
Байтоқгьщ  күиеу  баласы  Мендібайдан  -  Шалабай,  Тілеубай,  Қожантай.  Қожантайдан  -  Жексен. 
Шалабавдан - Аманша, одан -  Бектемір. Тілеубайдан -  Жүмағали.
Кдсымнан  -  Исан, Жантель,  Кдйрел,  Сарсенғали.  Исаннан  -  Тәжібай,  Нүрмүхамбет,  Кджыбай,  одан  -
Ермағамбег,  Сейтім,  Байырғали.
Сейтімбет
в т і — м
— и и —
и и я а и а и —
84

Нүрғазы,  Ерғазы.  Нүрғазыдан -  Мүкамбет, Дүйсенғали, Сисекеш. Дүйсенғалидан - Жүбавдық, Жолдығали. 
Қайрслден-  Есен, Жалмағамбет, одан - Ділмагамбет, Баймүхамбет,  Ермүхан, Беймүхан. Есеннен - Свиралі, 
Сыдық, Ахмет,
Сарсеннен  -  Ихласбек,  Сүндетбек,  Қажығали,  Қаламғали,  Қанаткдли.  Ихласбектен  -  Жүрымбай. 
Ихсанғали, Мустафа, Исағали, Сүйінішкали, Бухарғали. Жүрымбайдан -  Тәш, Мүкднғали. Төштен -  Алтай, 
Алтымбай, Жетібай, Байкдскд. Алтайдан - Арық. Алтыбайдан - Қажен, одан -  Тілеш. Жетібайдан - Бекберген, 
Боранбай,  Қойшыбай,  одан  -  Қылышқали,  Шоқан.  Қылышкзлидан  -  Жиенғали,  Иманғали,  Есенғали. 
Бекбергеннен  -  Мүқай.  Боранбаңдан - Түйебай, одан  - Ахметкэли.
Байқаскадан-  Әлиман,  Ағыз.  Әлиманнан  -  Тәртіғүл,  Жайықбай,  Танат.  Ағыстан  -  Алшабай,  Сарбөпе. 
Алшабайдан -  Сағызбай, Темірбай.  Сарыбөпеден -  Бакуш,  одан  -  Куандық.
Еділден  -  Қазангап,  Бошан,  Әлібек,  Мақүл,  Өтеу,  Тілеубай.
Қазангаптан - Баддан,  Ботабек,  Түзелбай.  Балданнан - Асқар,  Мергенгали.  Ботабектен -  Бухара, Ахмет, 
одан - Мәжен. Түзелбайдан - Дөу, Әліп, Сарсенбі, Бисенбі, Жүмағали, Мәмбет. Жүмағалидан - Кддырғали. 
Дөуден  -  Ерхат.  Әліптен  -  Қонқаш.  Сарсенбіден  -  Нүрғали.  Бисенбіден  -  Имаш,  Қүрманғали.
Бошаннан  -  Бақберген,  Тоқай, Үсен,  одан  -  Мүкдн.  Бақбергеннен -  Түсіпбай, Дүсембай. Түсіпбайдан - 
Әбуғали,  Мырза,  Сүлтан.  Әбуғалидан  -  Өтеген,  Балхан,  Нураш.  Өтегеннен  -  Ғани,  Темір.  Нураштан  - 
Сайқолла.Хасан.  Сүлтаннан  -  Мүхамбетқали.
Тоқайдан  -  Сүйінішқай,  Жүбан,  Кдзы,  Ерғали,  Қали.  Сүйінішқайдан  - Алдамжар,  Бисалы. Жүбаннан  - 
Қүмар,  Мухтар, Лүқпан.  Ерғалидан -  Хасан.  Кдзыдан -  Нуржан.
Алибектен  -  Есенабай,  Нысамбай,  Еселбай,  Мүттақ,  Қалымбай,  Келімбай,  Ақылбай,  Балымбай. 
Келімбайдан - Сүйішәлі, Сүйінішбай, Аманқүл, Нысамбай. Акылбайдан - Куанышәлі, Қүрманияз, Жүбанияз, 
Қожанияз.  Балымбайдан  -  Дүлдіахмет,  Рахмет.  Кдлымбайдаи  -  Сулеймен,  Ақылбек.
Мақүлдан  -  Алдаберген,  Қүлжан,  Артығали,Өзденбай,  Оралбай.  Өзденбайдан  -  Байкздам,  Естек. 
Артығалвдан  -  Ахан,  Мағзом.  Аханнан  -  Шағымбай,  Ораз.  Мағзомнан  -  Әбіл,  Хайырлы.  Қүлжаннан  - 
Малбасар,  Балбағар.  Малбасардан  -  Мүхамбетқали, Даулетқали,  Мысағали.  Мүхамбетқалидан  -  Ораз.
Алдабергеннен  -  Тәніберген,  одан -  Тілепберген,  Әділ.  Отеуден  -  Күзембай, Айтбай,  Ырыс. Айтбайдан
-  Қожахмет,  Абдол  (Салім  -  Балуан).  Абдолдан  -  Шайқы,  Ермек,  Шаймардан.  Күзембайдан  -  Ахмет, 
Мырзахмет,  Қази,  Мырза,  Есен,  Жүмағазы,  одан  -  Қалиолла,  Хамидолла,  Ахметжан,  Имангали, 
Қабдырахман,  Хисмет,  Тілеуш.  Мырзахмегген  -  Сүйінішқали,  Қуанышкали,  Қүспан.  Қазидан  -  Игілік, 
Қойшыбай, Жанғали,  Кджғали, Кдйырғали. Есеннен - Қүрманғали. Жанғалидан - Төлеуғали,  К^лім, Салім. 
Тілеубайдан  -  Жүніс,  Сарқүл,  Ақжол,  Исанжол.  Ақжолдан  -  Тілеш.  Саркүлдан  -  Сулеймен,  Кенжеғали. 
Сулейменнен  -  Сүйін,  Серік.  Жүністан  -  Мендіғали,  Қүмар,  Есіркеп.
Маралдан - Ерәлі, Серәлі, Бірәлі, Жанәлі, Орынбай, Қүттыбай. Ереліден -  Қонай кажы, одан -  Айдаралы
Айдарбек, Шынбай, Қыдырбай, Жакен. Айдарыладан- Сартқожа, Нурғали, Ерғали. Сартқожадан - Қойшыкен. 
Нурғалидан  -  Қайырғали.  Айдарбектен  -  Өтебай,  Дәуір,  Базарғали,  Кдламғали,  Сүндеткали.  Жакеннен  - 
Даулеткали,  Ескали,  Биғали,  Әбдіғали,  Бисенғали,  Бактығали,  Хайролла,  Нығмет.
Серәліден - Лайық, Омбай, Төлебай, Отарбай, одан - Ахмет, Түрікпен, Ақсиық. Төлебайдан -  Есмағамбет, 
одан  -  Сатқанғали.  Түрікпеннен  -  Қонысбай,  Есенғали.  Есенғалидан  -  Пазьш.  Қонысбайдан  -  Айсашхи, 
Назыкен. Лайықган  -  Еркәлі,  Түркәлі,  одан  - Әубөкір,  Омар.  Еркәліден  -  Бегөлі,  Нүман,  Султан,  Тілес, 
Кдлымбай,  Сатыбай.
Омбайдан - Есентай, Жүматай, Тәжікен, одан -  Нысағали, Дүйсеғали, Темірғали, Сапарғали,  Батырғали. 
Есентайдан - Аманғали,  Иманғали.  Жүматайдан -  Кдржау,  Жакан.
Бірәліден  -  Мамыт,  Көбей,  Жомарт,  одан  -  Балмаш,  Отешқали.  Мамытган  -  Толеп,  одан  -  Төлеген, 
Айтқали,  Кдпай,  Мақаш. Айтқалидан -  Кэсымғали.  К^пайдан - Дәрмеш,  одан -  Изім.
Жаналыдан  -  Жанмырза,  Жанүзақ,  Жапырай,  Болатай,  одан  -  Мүстақ.  Жанмырзадан  -  Төреш,  одан  - 
Мәсал,  Сүптігали,  Қуанғали, Жүбанғали.  Мәсәлдан  -  Измағамбет (Змүқан),  одан  - Амантай,  Кдйырғали.
Орынбайдан  - Дәрқүл,  одан -  Сейтәлі,  Бекен,  Төжібай.  Сейтө ліден  -  Бекгас,  одан  -  Қуанышкали.
Қүтгыбайдан  -  Ақжігіт,  Мүлқобыш,  одан  -  Ақжан,  Әлжан,  одан  -  Ахмет.  Әлжаннан  -  Омар,  Назар, 
одан  -  Мухтар. Ақжігітген  - Жүлдыз, Даулеткэли.
Ескене баласы Қүрамыстан  - Алсын,  одан  -  Сүйентай,  Отебай.
Әжібай  баласы  Тікеннен  -  Кдуыс.
Арал  баласы  Жүмағүлдан  -  Шедербай,  Шокай,  одан  -  Бегелі,  Қүсалы.  Шедербайдан  -  Есмак,  Акыш, 
Сүлтан,  Әбіш.  Бегәліден -  Мухтар,  Нурғали.  Қүсалыдан  -  Әміржан.
Досханадан  - 
Есіркеп,
  Жарлай,  Терекбай,  Қожабай,  Кенжебай.  Терлікбайдан  -  Әбілгазы,  Темірғазы, 
Байжүма, одан - Нүрғазы, Есказы.  Есіркеігген - Естек, одан -  Есәлі, Акесөлі, Сарсен. Жарлайдан - Исакүл, 
одан  -  Кдпыш,  Нүман,  Сабит.  Кенжебайдан  - Жолдабай, Арыстамбай,  одан  - Доспанбет.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   48
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет