Мүхамбетқалиев С., Ахметов К.Ғ, Ғабдуллин Х. А. Байүлы мен Жетіру және Төре, Төлеңгіт


Ғаблпяхм11а^ ^ ! ^ Мбеіі>ЖаҚС^МбеТТет  '  МыңжасаР’  Ахмет-  Мыңжасардан  -  Мүрадым,  Ғабдолжүктеу 27.6 Kb.
Pdf просмотр
бет13/48
Дата08.01.2017
өлшемі27.6 Kb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   48

Ғаблпяхм11а^ ^ ! ^ Мбеіі>ЖаҚС^МбеТТет  '  МыңжасаР’  Ахмет-  Мыңжасардан  -  Мүрадым,  Ғабдол, 
Ахметген - 
KfiSi.
 К з д а н " - »  
аЙХЬІ’ Молдаш’ КдмаР- Қүспаннан - Амангелді, Тыныштык,
Жайықбай
Жайыкбайдан - Баймырза, Кдршыға.

Баймырзадан - Тоққожа, Айқожа. Тоққожадан -  Сарсен.  Сарсеннен  - Жылқайдар.  Айқожадан  -  Бисен, 
Кдбен.
Кдршығадан -  Байғожа,  Ержан.
Тілеу
Тілеуден  -  Кемелбек,  Темірбек,  Айдарбек.
Кемелбектен  -  Есембай,  Стай, Достай,  Қүлшыбай.  Есембайдан  -  Алдаберген,  Лекер.  Алдабергеннен  - 
Бисенғали, Жанғали. Лекерден - Жүсіпқали.  Стайдан -  Оташ,  Қопаш, Жақым.
Темірбекген -  Қоданбай.  Қоданбайдан -  Малай,  Қайрош,  Қортық.  Малайдан  - Дүйсен.
Айдарбектен  - Жүмекен, Жәнібек. Жүмекеннен  -  Молдағали, Аманбай.  Молдағалидан  - Акзй. Акайдан
-  Жәрке,  Сабыр. Аманбайдан - Жарылған,  Өтеп.
Жарқын
Жарастың  екінші  баласы  - Жарқын.  Кіші жүз ханы Абілхайырдың  1731 
жылы
 тамыз  айында  Россияға 
қосылуға ант беруінде  анткд қол қойғандардың ішінде болған адам.  Жарқыннан сегізінші буын саналатын 
Барбатырдың үрпағы Мендіғали баласы Төлеуден есептегенде  (әр буынға  30 жылдан)  240 жыл  болады.  240 
жыдды  1998 жылдан алғанда  1758 жылдарда Жарқынның бар  екеніне күмөн болмауы тиіс.
Жарқыннан  -  Жылгелді,  Қошқар,  Байгел,  Бостан,  Ақбай,  Самекен,  Байбатыр,  Жақай,  Қоныс  (Куат), 
Тілеубай. Жылгеддіден - Өтеміс, Сатгық. Өтемістен - Әлиман. Әлиманнан - Жанай, Қонай,  Ержігіт, Шолтақ. 
Жанайдан  -  Қожахмет.  Қожахметтен  -  Байнияз,  Батырнияз,  Молданияз,  Жүбанияз,  Ернияз,  Неғметолла, 
Ғабдолла.  Байнияздан -  Шайхы.  Шайхыдан - Жадігер. Жадігерден - Жолдағали, Жүмабек. Жолдағалидан - 
Жолдыбек, Нүрлыбек. Батырнияздан - Кдлиолла. Кдлиолладан - Жаңатау. Жаңатаудан - Жолдыбай, Жүмабай. 
Жолдыбайдан - Жүмагелді, Жасүлан. Жумабайдан -  Марлен.
Қонайдан - Сүндет, Қүсеп, Егіз, Мендіғали, Жортабай. Сүндеттен - Ешмүхан, Еркеғали, Мәуес, Еркінғали, 
Серкеғали.  Ешмүханнан -  Жантемір.  Еркеғалидан  - Үміт.  Мөуестен  -  Камила.
Қүсептен  -  Дошмүхамбет,  Ауелбай.  Ауелбайдан  -  Нағи.  Кезінде  қаржы  мекемелерінде жауапты жүмыс 
жасаған,  біліктілердің  катарыңда  болған.  Нағидан  -  Таланты,  Гүлнар.
Егізден -  Иманбай,  Сансызбай.
Жортабайдан -  Бүркітәли, Айтахан.  Бүркітәлиден  -  Әмірхан,  Ғалымжан,  Зада.  Ғалымжаннан  -  Мүкдш.
Ержігіттен  -  Төлеген,  одан  -  Даулетияр,  Есендияр,  Бокдй,  Жүмагали,  Сапа,  Ихсан.  Даулетиярдан  - 
Ағлам. Ағламнан - Ағдос,  Рашид. Есендиярдан - Орынғали, одан Аманғали, Өтеғали, Жақсығали.  Боқайдан
- Серікқали. Жүмағалидан - Әдият.
Жылгелдіден тараган үрпақ Қүбыш,  одан Алдияр,  Бердіқайыр,  одан Марабай.  Марабайдан  -  Ғабдолла, 
Қүрманғали,  Молдағали,  Хайролла.  Ғабдолладан  -  Сағындық,  одан  Нүрлан.  Молдағалидан  -  Абдрахман. 
Хайролладан -  Капақ.
Менжаннан  -  Куанышәли,  Дәулетәли.  Куанышәлиден  -  Айтқайыр,  одан  Орынғали,  одан  Мүтиғолла, 
Сапиғолла,  Амантай,  Болат.  Айткдйырдан екінші  әйелінен  -  Серікбай,  Серікқали.
Жарқынның екінші баласы Байгелдіден тарағандар.  Байсүғүрүлы Дәулеткали,  Кдмжуак, Дәулетқалидан
-  Сәбит. Төлейден - Хамидолла, Орынбай. Хамвдолладан - Амангелді.  Өтештен Лүкдан, Жеңіс,  Нүрлыбек. 
Лүқпан  облыстық  телерадио  мекемесінің  директоры.  Жарқынның  Бостан  деген  баласынан  тарайтын 
Жүмағазиев Хамидолладан - Тойған,  Мырзағали,  Зинолла, одан Кдбатай.
Жарқынның  Қошқар  деген  атасынан  -  Тастемір,  одан  Қосдәулет,  Қозамжар,  Телек,  Есенгелді. 
Қосдәулеттен  -  Саттыкүл,  Сатыбалды.  Төлептен  -  Дәулет,  Жүмалы,  Кенжеөли,  Кенжебек.  Дөулетген  - 
Жәрке,  Бүлқаш,  Такдт.  Жөркеден  -  Сатан,  Биләл.  Сатаннан  -  Ізім,  Жолым,  Қүмар.  Ізімнен  -  Қүбайыс, 
одан  Рашид.  Жолымнан  -  Жақсыбай.  Жүмалыдан  -  Жиенәли,  Сәрсенбі,  Төліш,  Айбас.  Жиенәлиден  - 
Жүрғали,  одан  Жүбан.  Сәрсенбіден  -  Ерғали,  одан  Нүғман,  одан  Селмен.  Кенжеөлиден  -  Ермүхамбет, 
Үрпек, Жалмүхамбет, Баймүхамбет.  Ермүхамбеттен - Дүйсенғали, одан Сайлау,  Мақсот,  Ноябрь. Үрпектен
-  Серікқали,  одан  Бақгығали,  Неғметолла,  Бақытжан.  Жалмүхамбеттен  -  Сәулеш.  Баймүхамбеттен  - 
Аққайыр,  одан  Талап,  Қанат,  Нүриден,  Жабиден,  Асқар.  Бақтығалидан  -  Абай,  Айбек,  Айболат. 
Неғметолладан - Кдйырболды, Әлібек, Әділбек, Бекболат, Ыбрай. Кенжебектен - Таубай, Таңдай. Таубайдан
- Бердіғали,  Өтегали.  Бердігалидан - Әнуарбек одан Өмірбек.  Өтеғалидан - Жаңаталап,  Бақытжан,  Елеубай, 
Молдабай.  Жаңаталаптан  -  Нүрлан.  Тоқбайдан  -  Хаймолда,  одан  Асымақ.  Кайырболатган  -  Нүрболат. 
Бекболатган  -  Бибарс.  ЫбраДдан  -  Султан.  Әлібектен  - Дария.
Жарқынның Ақбай деген атасынан  тараған үрпақгар Қособа кеңшарында түратывдар Есентемірүлынан
-  Науаш, Сөукелек, Андиров Тасбай балалары Мүкдтов Ғұбайдолла,  Кдйырғали.  Ғүбайдолладан - Жердем, 
одан Болат.  Кдйыргалңдан - Шөмшия.
Жарқынның Жылгелді аталыган  Шайхиев Жадігер берген  шежіре  нүскзсы бойынша таратылып отыр.

Баймұхамбегген - Ақкдйыр. Кенжебекген - Таңбай, Таубай, Мүхамбеткдли. Танбандан - Шохан, Хаймоада. 
Мүхамбеткалидан - Отарғали, Өтеғали. Өтеғалвдан - Аяуарбек. Даулеттен - Жәрке, Ізім. Жәркеден - Сатан. 
Сатаннан - Жолым. Жолымнан - Жайлыбай. Ізімнен - Рашит.
Барбатырдан - Тоқгамыс, Байтоқас, Мырзабек. Мырзабектен - Шохай. Шохайдан -  Құлатай, Жамантай. 
Жамантайдан  -  Әубәкір.  Әубәкірден  -  Мевдіғазы,  Нұғман.  Мендіғазыдан  -  Төлеу.  Төлеуден  -  Мүрадым, 
Жеңіс.  Мүрадымнан  -  Арман.  Нүғманнан  -  Дұисенғали.  Дүисенғалидан  -  Ғабделғазез.  Ғабделгазезден  -
Асқар,  Аскдт.
Ақбайдан - Қондыкердің үрпақгары өреді.  Моласы Өлеңтінің жағасында, Жымпиты түсында. 
Атантай(Жомарт)
Байбақгының Итемгенінен терт бала: Әйтімбет, Кдра, Атантай (Аркдршы), Жомарт (Қоян кдшу) болтан 
дегенбіз. Солардың жотарында екеуінің қолда бар деректерге сәйкес аталыкгарын тараттық, олар: Әйтімбет,
Кдра.
Енді  Итемгеннің үшінші  баласы  - Атантайды  (Аркзршы),  таратамыз.
Атантай(Арқаршы)
Атантайдан -  ...  Сұлтан,  Бисентали,  Баймүрат,  Даулетмүрат,  Қүбай.
...  Сүлтаннан - Зинеш
....  Баймұрагган - Ныгымет
... Даулетаүрагган -  Серік.  Серіктен  - Азамат.
... Қүбайдан - Санақ, Кдйыржан. Санақган - Дархан, Даурен, Дидар.
Жомарт(Крян  қашу)
Жомарттан -  ... Түрсын одан Есмақ, Дүйсек,  Ильяс, Лүхпан, Аталық, Муса.
Есмақган -  Серік, Болат,  Мұрат. Серіктен  - Жарқын.
Дүйсектен -  Жумасейт,  Куан. Жүмасейтен -  Ерболат, Бекболат,  Бейбіт.
Аталықган -  Кфшыш, Адай.
С а н с ь ^ ^ СТадғетР^ г а т ТӨРебеКТеИ ’ СеЙІЛХан’ Ғальшжан- Ғалымжаннан - Жамбыл, Жанғали, Жандыбай,
ЕлетсьГ ^^ейс^н 
• Көрпеб^ й’  одан * 
Алтай,
 одан - Болтан. Болтаннан - Ажіғали, одан -
~
 Қүс2ан’ 
Төлеп-  К,үспаннан -  Малік,  одан - Жантөре
жетекшісі  табигатты 
° ^ ыс™ қ  бақьшаУ  комитетін  басқарып  казірде  Нарын  қотамының
- Мұхитден. 
УЛ1 е 
к етш жҮРген азамат- Какеннен - Мирослав, Мереке. Мирославтан
Байжиен
Байжиен - Байбақгының екінші баласы.  Байжиекнен 
т
мижиеннен  -  Іокроба, Тоқшара үрпақгары тарайды.
Тоқсоба
Жүзжасар^апыбүта^3’  Сапалақ’  Көзімбет>  Шалбалық  (Жакрымбетгің 
жесіренен  көрінген),  Сабыршы,
-  Көшен,  Шуда,  БураЭ^ р ^ ^ Й ш ? в д ^ &^ ^ ? й СС^
Йб^  ^ ЗЫб^  АбЫЗ’ Т° ПаН' 
Абдрахманнан -  Хусайын. Хүсайыннан -  Ә б д р в ш и т ^ р ^ е ^ Х ш н   НарЬШбаЙДШ  '  АбдРахмаН'
Көкім,  Рафик. 
’  ЕССЙ  Көккөзден  ’  Мамадхр.  Мамадірден  -  Дармен,  Бақгыгерей. 
Бақгыгерейден  -
... Есейден - Гильман
Бурадан - ... Сүвдет. Сүвдегген - Қуан.
Еяеу, Ғүсман. E л e y S ШӘ б S б ^ н №IS ^ o S ГX м иCeM6a? , Ибна’ ЕсембайДан - Супьян.  Супьяннан - 
Ә дт.  Ныгыметген  - 
- Аян.. Ғүсманнан - Н ш н ы я ,
Ибраштан - Жүбан.  Жүбаннан -  Берік,  Серікбай  Акболэт 
ЛЛЭДаН  * 
рік’ 
Ибнадан  -  Ибраш. 
Қ° Йб,ОТЯ  ‘ 
-  Қ іл ш р м .  Қүлмырэадан  -  Серікба*.
12

Айтқүдцан  -  Нығымет.  Нығыметтен  -  Сөлім.  Кеңестер Одағының батыры.
Қойлыбайдан  - Тілеуғали. Тілеуғалидан - Жаніүггы. Жангүттыдан  -  Серік,  Берік.
Қозыбақган - Сералі, одан - Жексен, Мади. Жексеннен - Түрғали, Тыныштық.  Түрғалидан - Қобыланды. 
Мадиден - Сағындық, Исатай.
Сапыбұлақган -  Бөкес, Абыз,  одан - Айбас,  Майлыбас,  Мендібай,  Кенжегүл,  Мұкдш,  Кдрабас.
Мүхаштан  -  Ғабдолла,  Жұмалы.  Ғабдолладан  -  Ғабдынағым,  Кдйырғали.  Ғабдынағымнан  -  Андаман, 
Ацаман, Асқар, Әлібек, Әзезбек. Ғабдуллин Ғабдынағым облыс аткдру комитетінің орынбасары, Жымпиты 
аудандық атқару комитетінің төраға  қызметін  атқарған.  Жұмалыдан  -  Ныгымет.  Нығыметтен  -  Зинолла.
Қарабастан - Таз,  Сақау,  Сары, Амалдық, одан - Жанайдар,  Бегайдар,  Естек ,  одан - Төребай,  Шөбай, 
Оразалы,  Сүйербай,  одан -  Бисенғали,  Таскдли, Айткдли,  Қүрбанғали.  Сүйербаев  Қүрбанғали  1891  жылы 
Қазақстан  үшін  Қазан  революциясына  дейін  мөдениет  ошағы  болған  Орынбор  қаласында  мүғалим 
семинариясын  үздік  белгі,  алтын  погон  мен  аяқгап  көп  жыдцары  ағарту  саласында  баянды  еңбек  еткен. 
Оның  оқытқан  шәкірттерінің  бірі  Жөнша  Досмүхамбетов.  Сүйербаев  К,  семинарияны  бітірген  жылы 
Ахмет  Байтүрсынов  сол оку орнында оқи  бастаған.
Қүрбанғалидан - Жалел, Хамит, одан - Халел, Ғазез, Қарес, Рахметолла, Ахметолла, Насиболла,  Роберт, 
Шайдолла.  Ғазезден -  Ғүбайдолла,  Ғабидолла.  Сүйербаев Рахметолла  Батыс Кдзақстан облысын,  кэлалық 
комитетінің  хатшысы,  Казталовка  аудандық  партия  комитетінің  бірінші  секретары  қызметін  аткдрған. 
Рахметолладан  -  Ғарифолла,  одан  -  Жанша.  Сүйербаев  Роберт  облыс  әкімнің  орынбасары,  казір  Батыс 
Кдзақстан облыстық олкелік қоршаған ортаны қорғау басқармасьшьщ бастығы. Робертген - Ермек, Евгений. 
Шайдолладан - Ернар.
Кднаттан  -  Халел,  Бисенғали.  Бисенғалидан  -  Батыр,  Сабит,  Талаптан,  Кенжетай.  Талаптаннан  - 
Алтынбек,  Қүдайқүл,  Кдйдауыл, Жоғал, Ағым,  Шетей.
Сапалақган  -  Қошкдрбай,  Тілеуберді, Тайқүрақ,  Сапак,  Жанерке.
Тілеубердіден  -  ...  Хайролла.  Тайкүреңнен  -
Сапақган -  Қаражан.  Қаражаннан - Молдағали. Молдағалидан -  Сарсенғали. Сарсенғалидан -  Ғильман. 
Ғильманнан  -  Хамза.
Козімбетген - Саһарман, Көрпебай,  Бөкенші,  К^лыбай. Саһарманнан - Рақ.  Рақган -  Шахай, Мүрадым. 
Шахайдан - Сағат
Көрпебайдан  -  ...  Әлібек.  Әлібеюген  -  Алиаскдр,  Ғүбайдолла.  Кдлдыбайдан  -  Ерназар,  Жарық,  Қали. 
Ерназардан - Қожақмет, Жүбан. Қожақметтен - Жүмағали. Жарықган - Гүмар, Боранбай, Ерекеш. Гүмардан
-  Көрім.  Көрімнен  - 
Крзбек.
  Әлібек.  Боранбайдан  -  Өмір.  Ерекештен  -  Базарбай.  Қалвдан  -  Есқайыр, 
Куанышкерей,  Кднгерей,  Куаныш,  Әділгерей,  Кдлеш.
Жүзжасардан - Шошкзлыдағы Бөкей Тоқсобасы дегендер. Арғы атамыз К^збектен дейді. Бірақ шежіреде 
Кдрақожадан -  Есен,  Жанібекгі туғызады.  Жанібектен  -  Кдзбек.
Кдзбектен  -  Арғынбай,  Тоқсанбай,  Шалғынбай,  Қүлшығай.  Арғынбайдан  -  Түркістан.  Түркістаннан  - 
Әбілкдта,  Карім,  Батырғайыр. Тоқсанбайдан  - Ақболат.  Шалғынбайдан  -  Бек,  Нүрмағамбет.  Қүлшығайдан
-  Иса,  Белеш,  Бектүрған,  Пусырман.
Бегештан - Әубәкір. Әубөкірден - Табылды.  Табылдыдан - Жақия, Жақып, Абдуш. Жақиядан - Зинолла, 
Ибрай.  Зинолладан  -  Ғайнолла.  Ғайнолладан  -  Әдиетолла.  Ибрайдан  -  Өтеулі.  Бектұрғаннан -  Исадаулет, 
Жандаулет,  Байдаулет.  Байдаулеттен  - Ажбай, Ажғүл,  Ғабүл
Пусырманнан - Қосым, Уақыт,  Шайқы,  Сағидолла.  Сағидолладан -  Бақи, Таукетай.
Бөкестен  -  Бүра,  одан Шотай.  Шотайдан -  Ишанғали,  Қүрманғали.  Ишанғалидан -  Әбу,  Ғалым,  Нөсу, 
Әбуден, Ғаділ, одан Дабыл, Кдбыл, Еділ, Крйыржан. Дабылдан - Жеңіс, Әділ. Кдбылдан - Нүрғазы. Еділден
- Бақытжан, Темірбүлат. К^йыржаннан - Жалғас, Серғазы.  Нөсуден - Ерболат, одан Қайрат, Кднат, Кднағат. 
Қүрманғалидан  -  Нүрғазы,  одан Жөрдем,  одан Амантай.
Жауғашты
Жауғаигталар  мен  сөйлесе  кдлсаңыз  арғы  аталарынан  бері  осы жерлерде жер  бітіп,  су  аккдннан  келе 
жатырмыз деп таласады.
Жауғаштылардың осы мал жайылатын Крра қоныс жеріне Жымпиты кдласының салынуының да казірде 
аңызға айналған  шежересі бар.
Орал (бүрын Теке) кзласынан Кдратөбе, Жымпитыға кдрай жүре қалсаңыз жолшыбай Аңкэтга, Шідерті, 
Өлеңгі,  Жымпигы,  Бұдцырты,  К^лдығайты  деп  аяғы  “ты”  мен  аяқгалатын  өзевдерді  кездестіресіз.  Бүл 
атаулар кдпмақ сөздері.  Шын көңілге салып ойласаңыз олардың кдзакдіа ешбір магаасы жоқ.  Сол сияқгы 
ертеректе  бодды деген,  өтгі деген  окңғалар  осы  атгармен  байланыстырмайды.  Кдйта  “Өлеңгі”  кдлмакща 
көздің  жасы.  “Шідерті”  кэлмакща  жылідьшың  аягана  салынатын  қүрал,  кдзақгарда  шідер  дейді.  Бірақ

ондай  «аудын  к Л а н   ш к и и н »  
6 « Т
ш
. ^ “ «7ь.™н
калган, солардын жумысы. Олар сошстан 
О с ы л а р г а  
Караганда  жаугаштылардын арғы аталарының
басын салады да көмеді. 
О с ш а р г а ^ г а ш а   *ayra 
„ г іп
атындагы  жер  агаударына 
б « р л гр  калманардын  ат  түягы  тш ш
айтарлықгай деректер үшырамады.  Дегенмен,  кдлаи дегенде де  иұл 
^
жерлер екені даусыз.
Ғнпі  осы  Жауғаштылар  жеріне  қаланың  салынуы  жәйлі  айталық.  Сол  замандагы  билеуші  -  патша 
өкімшілігі' губернатордан бастап, шекара комиссиясы, атамандар, әскери линия басшылары, түрлі ^ а а д а р
-  бекініс  форпасты жасап шекараны  кеңейтушілер  өздерінің  отарлық саясатгарын  барган_саиын  * ^ ю у  
және кенейтуге тырыста.  Сөйтіп өздерінің  ықпалдарын  артгыру мақсатымен  Ембі,  Ақбұлақ,  Новотроицк, 
Горек  Калмыково,  Үйшік  (Гурьев),  Лбишинск  сияқгы  тірекгер  салғандаи,  күнарлы,  сулы  жер  Өленп 
өзені мен  Шідерті өзендерінің кдылысы  “Қоспадан,,  1840-1850 жылдар аралығывда бір  бекініс тірек жаңа 
кдла салуды үйғарды да,  кдланы сала  бастады.  Ол  кезде  Крспада заманында  ықпалы  күшп  атақгы  Ишан 
Кдзіреггің  мешіті  түрған жер  еді.
Беделі  күшті  Ишан,  тиісті  орындармен  сөйлесіп,  мешіт  кдсына  кала  салуға  дін  үлықсат  етпейтінін 
дәлелдеп, калай болғанда да мешітгің жанында кала салдырмаймын деген шағым жасап,  ол жерден кзланы 
кетіреді.  Келесі жылдары ол жерден кем  түспейтін,  тағыда  сондай  сулы-нулы  жерді қала 
салуға 
іріктеиді. 
Ол  осы  күнгі Тілеукүл,  Айтккүл,  Мүхтар  бөгеттері салынған Жымпиты өзенінің жоғарғы жағы  Тасеменге 
таяу Жымпитыға күятын Аман сайына салынған  Ержан бөгетінің терістік батыс  жағындағы  Қоғалы  көлге 
одан  ері  Шилі қараға,  Кдмысты  көлге  қүятын  Кднды  Кдрадан,  Тақыр  көл,  Бегаліге  дейін,  терістік жағы 
Өлеңті  өзеніне  карай  созылып  жаткдн  тегістікке  қала  салынады  деп  дистанция  адамдары  -  экспедиция 
казык кагады.
Тиісті  орынға  тапсырылған  типографиялық  документте  қаланың  аты  Жымпиты  өзенінін  атымен 
“Жымпиты,, деп жазылып тапсырылады.  Осы жағдайды білген атақгы байлар түрлі айлалар жасайды. Атап 
айтканда осы жерлердің иелері Дат балалары, Жанақгар және Кдрымбайлар өзара сөйлесіп,  бүл жерге кала 
салдырмау үшін не  істеу керек деген сүракка жауап іздейді. Абызтабың,  Ержан,  Нүржан, Дәукендер:
Шолақган  Ержан,  Нүржан туып  Даукен 
Үшеуіміз үш  болысты  билеген  күн 
Ақау  күндерім-ай
Ой,  күвдер,  өтерінді білмедім-ай  — деген өлеңнің  авторлары  қазық қағушылар  кеткен  сон  арада 
біраз мезгіл өткеннен кейін,  едейі пара беріп,  кісі жалдап қағылған қазықгы суыртып жүлдырады да, 
жаңадан  салынатын  қаланың орнын,  ол кезде  жайылыс  есептелетін  Өлеңті  өзенінің  шығыс  жағалауына 
кдмыс  шықкдн  сортаң көлшік жерді  каланың,  тап казіргі орнын  белгілейді.  Осы жерге  түрлі  шартгарын 
сақгап отырып айнытпай Жымпиты қаласының қадасын (кдзығын)  кдқгырады. Алғашкм  кэла салушылар 
талай рет бастарын  шайкдған, деп  еңгімеушілердің,  халық арасывда  бар  екенін кзриялар  айтып жүрген.
Осывдай  себеппен  Өлещі  өзеніне  күятын  Байбақгының  баласы  Жауғаштының  Әлікүлысынын  төрт 
баласының біреуі  - Қожанның атындағы Қожан сайының терістік бетін, Әлеңті өзенін шыгас жағалауына 
қазіргі Жымпиты кэласы салынды.  Осылайша Өленті өзенінің жағасына салынған қала шығыс бетге 20-30 
шақырым  жердегі  Жымпиты  өзенінің  атымен  (картада  солай  жазылған  тапсырылуы  себебті)  Жымпиты 
каласы деп аталады.  Таяудағы уақыттарда орыстардың “Почему на берегу большой реки Уленти,  оказался 
большой  город  Джамбейта”  дегендерін  олардың  да  бірдеңе  білетіндерінен  айтылып  калган,  ескідегі 
аңыздардың үшқыны екен деп түсінген дүрыс.
Салынуы екі - үш жылға созылған қала, іякі жылдары Саратов кдласынан келген бір маманньщ күшімен 
тез бой көтереді. Ол жергілікті адамдарды жалға алып бірінші жылы қыста Ақберлі байларынан 30 пар түйе 
шана жалдайды. Әдейі Кдмысты көлден кдмыс тасуға. Оның қамыс тасудағы, алудағы қойған шарты біреу- 
ақ деп  әңгімелейді,  кдла салу жөйлі өңгіме айтушылар  ол:  өрбір қамыс тиеген  шананы өзі тиетеді.  Оның 
мәнісі ер шанаға кдмысты басып-басып тиеу, яғни көп ету. Осылайша қыс бойы қамысты үлкен скірд етіп 
үйпзеді. Жаз шыға Өлеңтінщ жоғары жағынан Қүмшығанақган  (Кдра кемердегі) түйелерге тең  артып күм 
тасытады.  Бүрынғы ескі ауруханадан бір шақырым жерге пеш салып кірпіш күйдіреді.  Пешінің орны күні 
кешеге дейін сақгалды.  Оның күйдірген  кірпіштерінен шіркеу, бүрынш аурухана,  мектеп үйлері салынды. 
Техниканың  мешеу  заманында  сол  маманның  күйдірген  кірпіші,  осы  замангы  күйдірілген  кірпіштен 
мықгылығына таң кяласын. Пар түйе, пар егізбен берісі Орал, өрісі Саратов қалаларынан үзын бөренелерді, 
басқа да түрліше  қүрылыска кажет күрал-жабдықгарды тасытып алған.  Сонда салынған шіркеу,  аурухана, 
мектептщ  есік-терезелері биік,  өдемі,  тамаша  -  мықга.  Осы  күрылыстарды  салып  тапсырғанда жүмсауға 
тиісті шартпен алған акдіадан, сол замандағы ақшамен, бір жарым мың сом үнемдепті деген әңгіме -  аңыз 
халық аузында кзлған.
Мүның берін айтып отырганымыз сол кездің өзінде патшалы орыс мемлекеті кдра халықгы бағындырып 
өзше  тарту үшін, 
кшіс қүру үшін осывдай күрылыс  салып,  оларға  «ізгілікң көрсетуге  айла жасаған.
Осылайша Жауғаиггылардың ата қоныстарының вдқ ортасына Жымгоггы қаласы  салывды.
А ^ 3Е
Г
^ ^ - ЙЛ аТЫРЛарЫ болған- Соны«  бірі Қүдас Келтайүлы батыр. Ол XXI ғасыр ішінде Қожа 
Ахмет  Исауи кесенесі түбше жерленген.  (Қазақ өдебиеті  11  маусым  1999).

Жауғаштьщан төрт бала  -  Әліқүл,  Қожагелді,  Кдрақүрдас,  Жөлке.
Әлікүл (Аллакұл)
Әліқүлдан  -  Байназар,  Байсеиіт,  Әлсейіт,  Қожан.  Байназардан -  Бүқа,  Өгіз,  Баба,  Түрке,  Түрікпен. 
Бұкдцан .... Абу. Абуден - Сүлтанбек. Бабадан -  ....  Наурызбай. Наурзбайдан - Марат. Мараттан - Әлішер.
Түркеден - Жүмағүл, Сүйемел, Жәркешәлі. Жүмағүлдан -  Нүғман, Гильман.  Нүғманнан - Заян. Заяннан
-  Марат,  Серік.  Сүйемелден - Аязбан. Жәркемәліден  -  Куанышкдли.
Түрікпеннен - Шайхы,  Уали.  Шайхыдан - Әди.  Уалиден - Хамза.
Шежіренің  бір  нүскдсында  Жауғаштыдан  -  Намаз,  Мойнақ,  Кдеа.  Намаздан Алты  ағайынды  Әліқүл. 
Байназар т.б.
...  Әліқүлдың бір туысы Жабагы. Жабағыдан Жанбай,  одан Тілен,  Қүрмаш,  К^лбай, Тарғын,  Мендіқүл. 
Тарғыннан  Мусағали,  одан Жүмабай.
Меңцікүлдан  - Жүбан,  Шынтай,Бәжбен  (102 жаста өлді), Үмбетәлі,  Досалы.  Жүбаннан -  Оспан,  Омар, 
Қозбағар, Темірбай (100 жаста өлді). Омардан - Бекмолда, Бисекен.  Бекмодадан - Сүлтан, Бықи, Сатыпалды. 
Сатыпалдыдан  -  Мақсот,  Мүрат.  Қозбағардан  -  Мырзағали  (1860-1910),  Исағали  (Шақай  аталып  кеткен 
1870-1944), Есмағамбет, Өтешкали (1881-1939),  Қайролла (1884-1930), Сембі (1887-1943).
Мырзағалидан  -  Қүбаш (1897-1966),  Мүқалай  (1899-1972), Жүмағали( 1908-1947), Аманжол  (1907-1990), 
Молдаш(1910-1936)  Қүбаштан  -  Әділгерей  (1922-1941),  Сағынгерей  (1930  ж.т.),  Нағымгсрей  (1938-1983). 
Сағынгерейден -  Мүхит,  Мәжит,  Оразбай,  Балтабай.  Нағымгерейден - Жағыпар,  Ербол.
Мүқалайдан - Крйне (1923-1998). Зейнолла (1925-1942), Кдмидолла (1929-1979). Кэйнсштсн -  Рахметолла, 
Серік,  Сәкен.  Қамидолладан - Төлеутай, Төремүрат,  Төребай,  Марат.Жүмағалидан -  Қалимола (1928 ж.т.), 
Зәйдекен  (1936 ж.т.), Аманжолдан -  Герой (1942 ж.т.), Арыстан (1958 ж.т.).  Қалимолладан -  Ерболат (1953 
ж.т.),  Жанболат  (1958ж.т.),  Досболат (1960  ж.т.)  Ерболаттан  -  Нүрлан  (1980  ж.т.).  Жанболатган  -  Дәурен 
(1984  ж.т.).  Досболаттан  -  Дихан  (1986  ж.т.).3әйкеннен  -  Габиден,  Сағиден,  Елеукен,  Есекен.Геройдан  - 
Қайрат, Асхат,  Нүрболат.Қозбағардьщ інісі  Темірбайдан  -  Қасан,  Қүсйын,  Сөлімғали,  Әжімгали,  Төлеген, 
Әбдіғали,  Толеуғали  (1889-1981), Ділімғали,  Бекқали (1903 ж.т. тірі)  - үш өйелдің үлдары.
Мырзағалимен кіндіктестерден: Исағалидан -  Кдзиолла,  К^шиолла,  Байзолла.  Кдзиолладан - Бақгығали, 
Наурызғали.
Есмағамбеттен -  Сейтқали.  Отешкдлидан - Меңцігерей (1910-1951).
Сембіден  -  Сатмүқамбет  (Сатыкеш  1925-1992),  Қосмүқамбет  (1926-1947),  Досмүқамбет  (1927-1999), 
Ізмүқамбет (1930-1992), Айтмүкамбет (1930-93), Жоламан (1932-1972). Сатмүқамбегген (Сатыкеш) - Жүсіп, 
Темір,  Дайыр,  Мүхтар,  Кдйдар. Досмүхамбеттен  -  Бақытжан,  Әміржан.
Әліқүлдың үрпағы  ...  Қожамүратүлы  Ілияс  одан  Куаныш,  Мизам,  Дүйсенғали,  Сөрсенғали,  Ихсан.
Байсейіт
Байсейіттен - Бекжан, Жанторе, Тасмүкан, Жанібек, Бисенғали. Жантореден - Шорәлі(Бекшора), Торөлі, 
Жаналы.  Бекшорадан - Ғабдысалық.
Бекжаннан - Мерғали, Даулет, Даулетияр. Мерғалидан - Рашид. Даулеттен - Көбен, Төлеуғали. Көбеннен
-  Тасболат,  Бекболат.  Төлеуғалидан  -  Бауыржан.  Даулетиярдан  -  Баймүхан,  Ермүхан.  Баймүханнан  - 
Кджмүхан,  Сержан,  Ерболат.  Кджмүханнан  -  Руслан.  Ермүханнан  -  Ержан,  Талғат,  Марат.
...  Ғабдысалықгын  бірінші  өйелінен  -  Зайдолла,  Оразай,  Сапа;  2  өйелінен  -  Кдйырсапа,  Сқақ;  үшінші 
әйелінен -  Смағұл, Мутиғолла, Зейнолла, Кдйыр, Кдйырмүрат. Зайдолладан - Тасбүйра, Ғиззат, Нығметолла, 
Ахметжан, Кдзима. Оразайдан - Жанболат,  Нурболат, Сабыржан, Сабырғали, Ғалымжан,  Гүлзада, Гүлсара. 
Сападан  -  Бекболат,  Таслима,  Мырзаболат,  Бекмүрат,  Төремүрат,  Гүлбаршын.  Ғабдысалық  үрпақгары 
баршылық,  бірақга  дерекгердің жоқгығынан  шежіреге  кірмей  қалды.
Байсейіттің бір атасынан -  К^жмүкдн, Қайырғали,  Өтеғали, Жүбандық,  Сапарғали,  Керімғали тарайды. 
Кджмүханнан - Батыргерей, одан - Батырбек, Шыныбек, Есенбек. К^йырғалидан - Қодар, одан - Әнуарбек. 
Өтеғалидан  -  Қонысбек,  Жолдыбек,  Сәндібек.  Жүбандықган  -  Рахымғали,  одан  -  Әнуарбек,  Асылбек. 
Сапарғалидан  -  Каримолла,  Ғиният.  Каримолладан  - Хисмет.  Ғинияттан -  Шариполла.
Байсейіттің келесі бір атасынан - Сауғабай, Сапарбай, Жүбаныш, Ерғали, Мерғали, Кдлдыбай,  Бөлекбай 
деген  қатар  ағайыңды  Өлентінің  оң  жағалаун  арасына  жансалмай  қоныстанған.  Сауғабайдан  -  Садық. 
Сапарбайдан  -  Өтеғали,  Алтымбек.  Жүбаныштан  -  Айтмағамбет,  Бисенғали.  Айтмағамбетген  -  Қазима, 
Үлмекен, Даметкен. Бисенғалидан - Жүмабай, Жүмағали. Мерғалидан - Аскдр, одан - Тілеккдбыл. Ерғалидан
Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Қазақ филологиясы кафедрасы
dmdocuments -> Айса байтабынов эпик жыршы
dmdocuments -> Көпбаева М. Р. ф.ғ. к., М. Әуезов атындағы Оңтүстік
dmdocuments -> Н. С. Тілеуханов
dmdocuments -> Т.ӘЛімқҰловтың «Қараой» ӘҢгімесіндегі махамбет тұЛҒасы акбулатова С. Б
dmdocuments -> Батыс қазақстандық КҮй дәСТҮрін әлемге мойындатқан қҰрманғазы рухы с. Ә. Күзембай
dmdocuments -> Кафедрасының отырысы шешімімен бекітілген. Педагогикалық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған. Орал, 2011

жүктеу 27.6 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   48
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет