Мүхамбетқалиев С., Ахметов К.Ғ, Ғабдуллин Х. А. Байүлы мен Жетіру және Төре, Төлеңгітжүктеу 27.6 Kb.
Pdf просмотр
бет12/48
Дата08.01.2017
өлшемі27.6 Kb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   48

Кұл
Қүлдан - Байдаулет, Байсакал, Байсеңгір.
Байдаулет
Байдаулеттен - Байжүма, Жолдыбай, Сатыбалды. Байжүмадан - Хайролла. Хайролладан - Мүги, Кдлеш. 
Мүтидан - Амангелді,  Төкен,  Мендеш. К^лештен -  Серік, Аманша,  Кеңес,  Ғадіпше.
Жолдыбайдан - ...Ғали. Ғалвдан - Кэйырболды. Кайырболдыдан - Болат. Сатыбалдыдан - Мүхамбетжан.

Байсакддцан - Әнтімбет,  Нұрбай, Қоңырбай, Абылай, Аманқүл, Кдрасай. Нұрбайдан - Мұстафа, Жалпақ. 
Мұстафадан -  Сейтәлі,  Беркәлі.  Сейталіден -  Қайыр. Қайырдан  - Бақи.
Беркаліден - Жанарыс,  Бекарыс, Арыстан. Арыстаннан -  Ғабдығали, Әбдіғали.  Ғабдығалидан - Хамбар, 
Кдеаман,  Таскали,  Амангелді,  Жоламан.  Хамбардан  -  Ердөулет,  Галлам.  Абдіғалиден  -  Нүржан,  Мырза. 
Мырзадан -  Ержан,  Ораз,  Қүлмүхамбет.  Қоңырбайдан  -  Әбіл.
Абылайдан  -  Жарлығас.  Жарлығастан  -  Жүмабай.  Жүмабайдан  -  Мүхамбет.  Мүхамбеттен  -  Рыскали, 
Ибрай,  Болат.  Рысқалидан  -  Есмадияр.  Ибрайдан  -  Арман,  Абзал,  Әділ,  Амангелді,  Айбек.  Болатган  - 
Азамат,  Асылбек.  Жалпақган  -  Темір.  Темірден  -  Бессары.  Бессарыдан  -  Куанышқали,  Сүйінішкали. 
Куанышкалидан  -  Ғүбайдолла.  Ғүбайдолладан  -  Нүрсүлтан.  Сүйінішкалидан -  Сайлау.
Аманқүлдан  -  Қобланды.  Қоблыдандыдан  -  Молдағали.  Молдағалидан  -  Жүбан  (1920-1988),  Кдзақ 
халқыньщ  көрнекті  ақыны  -  мың  өліп,  мың  тірілген  халықгың  өкілі,  қоғам  кайраткері.
Байсеңгір
Байсеңгірден  -  Сапеш.  Сапештен  -  Сармағамбет,  Ғабдолла,  Нүржан.  Сармағамбеттен  -  Ешекен. 
Ешекеннен  -  Халиолла,  Ғайнеден,  Шмид,  Қазбек.
Шмидтен - Азамат, Әлібек.  Кдзбектен -  Бауыржан,  Кдйыржан.  Ғабдолладан - Хамит,  Ғазез. Хамиттен - 
Серік.  Ғазезден -  Марат,  Самат.
Қара
Карадан  -  Көней, Жарас,  Қожагелді,  Қүдайназар,  Кдрымбай,  Қүтай.
Көней
Көнейден  -  Бүкі,  Сатым,  Кеней.
Бүкіден -  Мапдыбай, Жолдыбай, Жабағы, Жайлау, Жабу, Аралбай,  Шотыр,  Шүрен.
Малдыбайдан  -  Қүсеп,  Айіуған,  Наурызбек,  Төлеген,  Ықылас.  Қүсептен  -  Елеу.  Елеуден  -  Оразбек, 
Қоразбек. Оразбекген - Имангазы, Зайдолла, Жанеділ, Ақеділ. Ақеділден - Ғайнолла. Ғайнолладан - Ханзира, 
Мүтиғолла.  Мүтиголладан  -  Даркан,  Асхат,  Дастан.  Қодарбектен  -  Шадай,  Әли,  Ыскдқ.  Әлиден  -  Тайып. 
Тайыптан  -  Сәбит.  Сәбиттен  -  Анарбек,  Әлібек.  Ыскақган  -  Жүбаныш,  Шүиінішбай.  Шүиінішбайдан  - 
Самат,  Сүндет,  Қайрат,  Армат,  Марат.  Наурызбектен  -  Жаныс,  Жоныс.  Жоныстан  -  Әліпбай,  Темірқүл. 
Әліпбайдан  -  Кдйыржан,  Ораш,  Ғалымжан,  Ғаділжан.  Кдйыржаннаң  - Амангелді,  Серік,  Бауыржан,  Әділ. 
Ораштан  -  Нүрлан,  Руслан,  Максим.  Ғаділден  -  Әділ,  Нүртас,  Нүрлыхас.  Темірқүлдан  -  Ибат,  Бейбіт, 
Марат,  Кдйрат.
Жайлаудан - Шодыр, Байтемір,  Сағыз,  Шотпай.
Шодырдан  -  Оспан,Онғар,  Титан.  Оспаннан  -  Кенжетай,  одан  -  Сүлтан,  Амір,  одан  -  Кдбдолла. 
Титаннан -  Бисеналі,  Бадцен,  одан -  Насен,  Қ  абдолла,одан  -  Жақсыбай.  Бисеналіден -  Нығмет.
Байтемірден  -  Бектау,  Ақтау,  Қаратау.  Бектаудан  -  Қуанышбек<1890>,  одан  -  Рақымғали, 
Кддырғали.Ақгаудан - Төралі,  Ереке, Нүржан, Мырзағали. Төраліден -  Баянғали, Бисенғали, одан - Елемес. 
Ерекеден -  Мақымет, Оразғали ,  одан  - Жүбат, Аскар,  Мүнар.  Мақыметтен -  Кдбдол, Жақия.  Кдбдолдан - 
Сағынғали,  Сабырғали.  Нүржаннан - Медет.  Мырзағалидан -  Кдзығали,  одан -  Сейтім,  одан - Ғалиақбар.
Сағыздан -  Қожамүрат,  Баймүрат, Жақсылық,  одан -  Өталі.
Шотбайдан -  Мүхамбет, Үмбет,  одан  -  Шеруен,  Қайнеш,  Зейнеш,  Қатау.  Шеруеннен  -  Крйыс.
...Төлегеннен  -  Кдйыржан,  Ғалымжан.  Кдйыржаннан  -  Бауыржан,  Сабыржан.
...Иқыластан  -  Қойшығул,  Иманқүл.  Иманқүдцан  -  Әлібек.  Әлібектен  -  Берік,  Серік.
Жолдыбайдан - Хами, Табыдды, Есбол. Хамиден - Қайыржан, Рахимжан. Қайыржаннан - Есжан, Ербол. 
Рахимжаннан -  Ержан, Нүржан. Табылдыдан - Жөкжан, Жартай,  Башек.  Башектен - Бек,  Итолы.  Бектен - 
Серәлі,  Ержан.  Серәліден  -  Бекмүхамбет.  Бекмүхамбеттен  -  Бақытжан,  Екпінді.  Екпіндіден  -  Сағындык, 
Сағындықган  -  Темірлан.  Ержаннан  -  Крйыр.  Қайырдан  -  Рахмет.  Рахметтен  -  Болат.  Итолдан  -  Беркіт, 
Бекет.  Беркітген - Ташай. Ташайдан - Мақсот одан -  Еркін,  Бейбіт.  Есболдан - Байназар одан -  Нығымет, 
Мүхамбетия,  Қитар(Кітө),  Кдмен.  Кдменнен  -  Бейсембай,  Бекес.  Кітедан  -  Болат,  Сатым.  Нығметтен  - 
Төлеген.
Жайлаудан - Шодар, Байтемір, Сағыз, Шотпай. Шодардан -Оспан, Оңғар, Титан. Оспаннан - Кенжетай, 
одан  -  Султан,  Әміре,  одан  -  Кдбдолла.  Титаннан  -  Бисенөлі,  Белден  одан-  Несен,  Қабдолла,  одан  - 
Жақсыбай.  Байтемірден  -  Бекгау, Ақгау,  Қаратау.  Бекгаудан -  Куанышбек  одан -  Рахымғали,  Кдцірғали.
Ақгаудан - Төралі, Ереке, Нүржан, Мырзағали. Төреліден - Баянғали, Бисенғали одан - Елемес. Ерекеден
-  Махмет (1885),  Оразғали  (1895)  одан  -  Жүбан(1915),  Аскэр,  Мүхтар,  Махметтен  -  Кдбдол  (1916),  Тавдыл
Байсақал

(1926)  Кдбдолдан - Сашнгали, Сабырпии. Мырммлщан - Ювыгалв, одан - СМгімбет. одаи -  Ғалкакбар.
.  Шодар,Байт«шр,Сашз,Шотаай.Шодардая - О с™  .О н п ф Д ш т Л ш ™  -
І одан
Саганғали,Сабырғали.Мырзағалидан -  Кдзығали,одан - Сейтімбет,одан - Ғалиакбар.
Сатым
Сатымнан - Сыдық,  Садірбек.  Сыдықган - Әміржан, Төрехан. Садірбектен -  Сабит.  Сабитген - Телман. 
Кенен
Кенейден  -  ...  Жұрмағамбет,  Ажмағамбет,  Досалы.  Жұрмағамбеттен  -  Серікбай,  Наурызбай. 
Ажмағамбетген  -  Шөден.  Досалыдан  -  Ещан.  Наурызбайдан  -  Самат,  Кдйрат.  Шәденнен  -  Бауыржан, 
Әлімжан.
Кржагелді
Қожагелдіден  -  Бекбаулы,  Өтеулі.  Бекбаулыдан  -  Танда.  Тавдадан  -  Малақ,  Кежекбай,  Крйа,  Кэби, 
Крқым. Малақган - Хайролла. Көшекбайдан - Тәки. Тәкиден - Әділ. Қоқыманнан - Ораз. Ораздан - Дауен. 
Өтеуліден  -  Қызай,  Шөнке,  Ноғай  ауыл.  Кдмзайдан  -  Мүратқали,  Жүбанәлі.  Мүраткдлидан  -  Сейітқали. 
Жүбанөліден - Әндіжан, Баймүрат, Әнес. Баймүраттан - Ск&қ, Төлеу. Әнестен - Аймақ. Шәнкеден - Табылды, 
Қүдайқұл,  Крсан,  Жантас.  Қүдайқүлдан  -  Қыдыр.  Қьщырдан  -  Хамвдолла.  Хамидолладан  -  Саміғолла. 
Хамидолла көрнеқгі айтыс ақыны. хазушы.  Қосаннан -  Кдлипа,  Шымыр.  Шымырдан  -  Сүлтан, Жалекен. 
Сүлтаннан - Хамвдолла,  Мүти, Уали.  Хамидолладан - Аскэр.  Жантастан - Жөилібай. Жөилібайдан  - Әли 
одан -  Мухит.  Мухигген  -  Серік.  Серікген -  Берік,  Мәлік,  Қалық.  Жалекеннен  -  Кэйырғали.  Жантастан  - 
Шүқман.  Шүқманнан - Тайыр.
Қүтай
Қүтайдан  -  Бүлан.  Кдзанғап (Кдзанғапты өйеліне еріп келген бала дейді кейбір шежерешілер).
Бұлан
Бүланнан  -  Елғонды,  Тоқсанбай,  Игісті.  Елгондыдан  -  Дәуім,  Кәрім.  Дәуімнен  -  Жүбаныш,  Ерғали. 
Ерғали Социалист Еңбеккері атағын алған. Жүбаныштан  -  Сағын.  Сағыннан -  Ғали,  Аманқос.
Көрімнен - Сарсен,  Сапар.  Сапардан -  Еламан.
Игістіден  -  Тілеміс,  Суханберлі,  Рақ,  Жолболды,  Қүрмыс,  Жақсылық,  Өтеміс,  Игілік.  Тілемістен  - 
Байнақ, Жүбанияз, Көлбай. Байнақган - Кдйыржан. Кдйыржаннан - Шөкір. Шәкірден - Амантай, Байыржан. 
Жүбанияздан  -  Қасым,  Төлепкзли.  Қасымнан  -  Елеу.  Елеуден  -  Ерген,  Ербол,  Тілеген.  Төлепкзлидан  - 
Төлеу.  Төлеуден  -  Серік,  Сенім,  Болат.
Қолбайдан - Зайдолла.  Зайдолладан  - Сайлау, Мақсот, Тархат,  Нүрхат,  Мирас.
Сүханберліден  - Аманғали, Төлеуіш.  Аманғалидан -  Ғаріп.  Төлеуіштен -  Ғазез,  Өтеу.
Рақган  -  Қожамберлі,  Маулімберлі,  Ажкен.  Қожамберліден  - Арон,  Тілек. Ароннан  -  Муса.  Мусадан - 
Мақсот,  Макң.  Мақсоттан -  Масыкұг, Жарас, Манарбек.  Мақыдан  -  Манас,  Жанарбек.  Маулімбердіден - 
Сьшасап, Әли, Турым.
Сынасаптан - Шашрай. Шағырайдан - Мүхамбетқали. Мүхамбеткалидан - Гиният. Гиниятган - Сапарғали. 
Сапарғалидан - Маркдмбай, Баймүрат. Әлиден - Хамидолла(Кдрашолак), Айтан. Хамидолладан - Бақытжан. 
Айтжаннан  -  Сөкен,  Кджу,  Даурен,  Ерсей.  Сөкеннен  -  Мерөлі,  Мереке.  Кджудан  -  Әлжан,  Әлімжан. 
Түрымнан - Жарас. Жарастан - Карім(емші). Жолболдыдан - Мусағали, Жақсығали. Мусағалидан - Мерген.
Жақсылықган  -  Бідет,  Рахметәлі.  Рахметәліден  -  Амашали,  Қараша,  Куаншелі.
Өтемістен  -... Жөнке
Игіліктен  - ... Жүмағали, Иманғали.
Кдзанғап
НҮРГӘ^ ’ Жан^ і;>  Жанғүхты.  Нүрғалидан  -  Есжан,  Есенаман,  Уалиахмет,  Жоламан, 
S G
E p   S S ^   ’ 
М’ 
'  Есенаманнан  -  Аманбай.  Аманбайдан  -  Двдарбек,  Асланбек,
Ерб°л'  Жоламаннан  -  Закір, Төлеген,  Тауфик.  Жанғүтгадан  - 
Сарс^н  Биин 
’ 
Л'  СаРсенбайдан -  Ермекқдли.  Әбдіден -  Кдйыргали. Жанғалвдан  ...

Қүдайназар
Караулы  Құдайназардан - Ақмырза,  Баймырза, Жанмырза,  Қайып,  Толеген,  Медет,  Куат, Дауіт. 
Ақмырзадан  - Арал,  Ерәлі,  Мақұл,  Ақбота.
Аралдан - Қожабек, Молдабек.  Қожабектен - Жасыбек,  Басыбек. Жасыбектен -  Шаман.  Модцабектен - 
Жақсымбет, Бекен. Жақсымбетген - Мөшібай, Мамбет, Әкімбек, Төребек. Бекеннен - Жантемір, Шынтемір. 
Шынтемірден - Ақгамғали, Иманғали, Тасқали, Рыспай, Әбдіғали. Төребектен - Жүмабай, Жүма, Кенжебай. 
Жүмабайдан  -  Кдци,  Мамай,  Орақ.  Жұмадан  -  Ист.  Кенжебайдан  -  Абдолла,  Айтжан.  Мақүлдан  -  Бірәлі, 
Мухаш,  Сарсен.
Ерәліден  - Төребек,  Қожабек,  Молдабек.  Төребектен -Жұмабай,  Кенжебай.  Жумабайдан -  Орақ одан  - 
Нәси.  Кенжебайдан - Ақгынғали,  Иманғали,  Иманғали,  Таскали,  Рыспай,  Әбдіғали.  Иманғалидан-Мухит. 
Тасқалидан  -  Уахит.  Қожабектен -  Жақсыбек  (Басыбек),  одан  -  Әлі,  Аяпберген.  Әліден- Аманғали одан  - 
Бораш,  Қалаш  одан  -  Еслям.  Молдабектен  -  Жақсымбет,  Ескен.  Жақсымбетген  -  Мәсембай,  Мәмбет, 
Әкімәлі,  Абдош.  Мәсембайдан-Сақыбалы,  Мәмбетген-Жүсіпәлі.  Әкімәліден  -  Иманәлі.  Есекеннен  - 
Жантемір,  Шынтемір.  Жантемірден  -  Қасан  одан  - Демеш.  Шінтемірден  -  Мұқамбетқали одан-Қүмар.
Макұлдан -  Бірәлі одан-Мұқат,  Сәрсен.
Ақботадан  -  Шотан,  Султан  ,Бапақ.
Шотаннан - Жол,  Байтақ. Жолдан - Жақып,  Луқпан,  Мырзағұл, Нұрғали, Мүсақул, Исақүл. Жақыптан
- Ырызқүлдан - Сатай, Куанғали. Бабақулдан - Бәптен одан - Рақым, Зейін. Лүқпаннан - Балдаш(Бабанкүл), 
Калмолда,  Ғүбайдолла,  Кдзірқүл.  Балдаштан  -  Кдцірқүл  одан  -Меңцібай,  Әкімқул,  одан  -  Ыздай,  одан  - 
Түрған.  Казірқүлдан  -  Маранғали,  Жүмағали.  Ғүбайдолладан  —Жақия,  Самат.  Мырзақүлдан  -  Әлімғали 
одан -  Мардан(1924).  Нүрғалидан - Сарсенөлі одан -  Ермек одан - Базарбай.  Мұсақүлдан -  Сисенәлі,  одан
-  Сарсенбай одан -  Нәсіпкали,  Нүртай.  Исақүлдан  -  Бекімғали одан  - Абиыр,  Ыбыраш,  Есқали,  Еслям.
Байтоқган - Жүныс, одан - Өтеген одан - Есенғали, Ғалімжан. Сүлтаннан - Жанғазы, Султан. Жанғазыдан
-  Есмағамбет,  Ахмет, Абакан одан - Жетпіс,  Батыр,  Жолдыбай,  Жолдығали.  Бапақган -  Қапан,  Мендібай, 
Арықпай,  Телуіш.  Кдпаннан  -  Досалы  одан  -  Қүрмаш  одан  -  Кайырғали,  одан  -  Машот.  Мендібайдан  - 
Терәлі,  Өкен,  Бөкен.  Төрәліден  -  Кдбылхан,  Кдзихан.
Баймырзадан  -  Қүнан,  Тай,  Бәсібай,  Үмітбай,  Муса.  Қүнаннан  -  Байет,  Жаржан(Маржан).  Байеттен  - 
Айдарбай, Тоғаш, Өтеш,  Рахмет. Айдарбайдан - Шоңбай,  Есмағұл, Рыскали, Хайролла. Өтештен - Наурыз, 
Есімғали,  Нүрымғали.  Рахметтен  -  Тілеш,  Төремүрат,  Ережеп,  Ерғали,  Сейітжан,  Сүтгібай.  Сүттібайдан  - 
Ержан,  Бармақ.  Ержаннан - Жақия,  Муса.  Бармақган - Сүйінғали,  Байғали.
Тайдан  -  Мыңбай,  Сүгірөлі,  Мүсірөлі,  Мүрсалы,  Сатан,  Жүмабай.  Жумабайдан  -  Ескали.  Сатаннан  - 
Қаумет.
Мусадан - Әбілғали. Әбілғалидан - Иманғали. Иманғалидан - Шайдолла. Шайдолладан - Сембі, Нүркен. 
Сармырзадан  -  Қарабай.  Кдрабайдан  -  Қадірқан.  Қадірқаннан  -  Есенғали.  Есенғалидан  -  Қанатқали. 
Кднаткалидан  - Жанат.
Жанмырзадан  -  Ораз,  Тасболат,  Жүмасейіт,  Модцасейіт.  Ораздан  -  Орман,  Шорман.  Шорманнан  - 
Жампиіс, Қүлпейіс. Күлпейістен - Қүлшаман, Мендібай. Меңцібайдан - Қаракүл, Сарқүл, Қодар, Сатканғали. 
Кэрақүлдан - Әлжан,  Сағын,  Кдцірғали.  Сарақулдан - Даулет,  Өтеғали,  Шуанғали,  Хатимолла.  Қодардан - 
Ділмөш, Темір,  Мүхаш. Ділмәштан  -  Манаш.  Манаштан - Әбу.  Әбуден -  Ғабдіреш,  Сердеш. Тасболаттан - 
Жабал,  Жаныс.  Жабалдан  -  Тарелі,  Елеусін,  Ақжігіт,  Бармақ.  Жаныстан  -  Ермек.  Бармақган  -  Қүсаин, 
Соған.  Ермектен  - Жүсіп.  Қүсаиннан  - Аманбай,  Иманбай,  Мерәлі,  Рахадел.
Кдйыптан  -  Түрымбет,  Құлбай,  Жүмабай,  Таңатар.  Түрымбетген  -  Қүндақ.  Құндақган  -  Мыңжасар, 
Көпжасар, Естек. Мыңжасардан - Дері. Естектен - Өмірөлі. Көпжасардан - Мүсірөлі, Мүхамбетәлі. Қүлбайдан
- Таңашар, Бекашар. Таңатардан - Сүйеу. Сүйеуден - Мүхамбет, Досжан. Бекатардан - Омар, Оспан. Омардан
- Талпақ,  Ноғай. Жумабайдан -  Ильяс, Сат,  Қазы.  Ильястан -  Көпжан,  Әлжан, Тоқжан,  Елжан.  Әлжаннан
- Үзақбай. Тоқжаннан  - Кдуан, Ғабдолла, Абдрах.  Елжаннан - Сабыр,  Ораз.  Саттан -  Бекарыстан,  Бекжан, 
Өтепберген. Бекарыстаннаң - Табан, Масай. Бекжаннан - Жарылғақ. Өтепбергеннен - Үмбетәлі, Молдағали. 
Казыдан  -  Қүспан,  Кдсым,  Таиьф.  Таңатардан  -  Сүйеу  одан  Макамбет.  Мақамбеттен  -  Мерген  одан 
Ислямғали,  Сапарғали.  Сапарғалидан -  Салакдцден,  Камаладцен  одан  Мүрат,  Кажымүрат,  Нурлан.
Төлегеннен - Қүнбай, Мендіқул. Қүнбайдан - Бөкімбай, Есет. Есеттен - Тока, Турке, Есіркеп. Бөкімбайдан
-  Кдзы,  Мұхамбедияр,  Даулетияр,  Ақбала,  Сырым.  Қазыдан  -  Мүхамбетияр,  Өктемелі,  Бүзаубақ. 
Мүхамбетиярдан - Сисенғали, Дүйсеғали. Тоқадан - Даубай, Әкімалі, Түрке. Түркеден - Макдш. Есіркептен
-  Имаш,  Мамбетвлі, Үмбетелі.  Меңціқүлдан  -  Сарбай,  Кдрабай,  Жанабай.  Сарбайдан  -  Әубөкір,  Сыдык, 
Кдрабайдан - Сеніт, Мирақ, Крсым, Кддірхан. Кдцірханнан - Сүйішкали. Сүйішкалидан - Мақсот. Мақсотган
-  Мурат.  Жаңабайдан  - Темірхан,  Баіирхан,  Өмірхан.
Қүдайназардын  Темір  деген  өйелінен  Медет,  Куат,  Дәуіт.  Медетген  -  Әділ,  Мөділ,  Пішан.  Әдідцен  - 
Серғазы.  Мөдівден  -  Байсал.  Пішаннан  -  Байтуақ,  Сүндет.  Байтуақган  -  Меншебем,  Өксікөлі.  Куагган  - 
Түрымбай, Жарылғас. Жарылғастан - Сүлеймен, Бегөлі. Дауітген - Кдлабай, Кдбылаң. Кдбылаңнан - Өтеп.

Өтептен - Мүхан,  Мағзом.
Куатган - Түрымбай, Жарылғас,  одан -  Сүлеймен,  Бегөлі.
Дәуітен -  Кэлабай,  Кдблан,  одан - Өтеп.  Өтептен -  Мукдн Мағзом.
...Шадырдан -  Онғар, Тотан, одан - Бейсешлі,  Нығымет. Онғардан -  Кенжетай, одан - Сүлтан.
Бяйтемішіен- Каоатау  Ақгау, Бекгау, Сегізбай. Кдратаудан - Мырзағали, Жиенәлі, Жүмагали, Игібай. 
Жиенөлілан - Естелеу  Мырзағалидан - Мевдығали, Ерғали. Ақгаудан - Төрөлі, Ерөлі, Нүржан, Мырзағали.
- өгеулі, Сүлеймен. Ө п * » »  - 
Сүлейменнен -  Өгөлі.  Сегізбайдан  -  Қожамүрат,  Беамүрат,  Жақсылық.  Қожамүратган  -  Өтебшп,  Тәжіб  . 
Бекмүратган  -  Мырзаш.  Жақсылықган -  Өтелі.
Қарымбай
Кдраүлы Карымбайдан - Бердеш, Байғазы, Жайық.
Бердештен -  ... Тыныштыбай, Қонжарық. Тыныштыбайдан - Таубай, Танбай,  Ораз, Жалмүкзн,  Ескзли, 
Сибағат,  Рақмет,  Қүбаш.  Ораздан  -  Батыраш,  Жанғали,  Қүспанғали  одан  Көшен.  Сибағаттан  -  Сауан. 
Рақметген  -  Оқас.
Байгазыдан  -  ...  Кененкара,  Бисалі,  Нүрмұхан.  Кененкдрадан  -  Төлеген,  Аманжол.  Бисаліден  -Соқыр 
одан Төлеу.  Нұрмуханнан -  Ғалым.
Жайықган - ... Ержан,  Нуржан, Даукен.
Жарас
Кдраұлы Жарастан-  Карқын, Жаркзын,  Тілеу,  Шерубай.
Карцлн
Кдрқыннан  -  Барқын туған.  Жарастың үлксн баласы  Кэрқын кдзақгаң жерін қорғауда ерлік көрсетіп, 
еңіреп кеткен батырлардьщ бірі. Ол қалмақгармен соғыста, астындағы Қүлақаскд аты мұзға тайып күлайды. 
Жаяу  калған  Қарқьш  қапыда  қалмақгардың  қолына  түсіп  калады.  Кдлмақгар  оның  талай  істеген  ерен 
ерлігі мен батыр  өдемі түлғасына  риза  болып жөне үстіндегі  Сүлтансиық балаларының  сауыт-сайманына 
кызығады.  Әзара  сөйлесіп  келе  бұл  батырдан  түқым  алуды  да  ойластырады.  Бірақ  оның  батырлыгынан 
сескенеді.  Сол себептен екі аяғының басын кесуді үйғарған деген де аңыз бар.
Осындай  түпкі  төркінш  дәлелдейтін  болған  өңгімені  де  жазу  орынды.  Ол  кешегі  Үлы  Отан  соғысы 
жылдарында калмақгар Совет өкіметіне  қарсы соғыскдны  ашық болды.  Соның бірі Кэлмақ республикасы 
орталық комсомолдар комитетінің бірінші кзтшысы - калмақгың жас азаматы партизандық соғыс жүргізді. 
Ол кездескендерге  «К^шмақпын,  арга атам  Кдрқын,,  дегенін өз құлағымен естігендер болды деушілер  әлі 
де бар.
Кэрқыннан  -  Барқын туган дедік.  Барқыннан тоғыз  бала  болтан.  1.  Шал,  2.  Өмір,  3.  Тілес,  4.  Өгіз,  5. 
Бука, 6. Танабай, 7. Тайсары, 8. Тасболат, 9. Байсеңгір.
Шал
Шалдан  -  Бузау,  Собақ,  Бегімбет,  Түрымбет.  Бұзаудан  - Жүресбай.  Жүресбайдан  -  Аққожа,  Кднқожа, 
ТаЙғожа. Тайқожадан - Мүхан. Собақган -  Есенаман,  Жүнісбай, Алдоңғар,  Сарбас, Алдияр
Есенаманнан  -  Әнжан.  Әнжаннан  -  Өтетілеу,  Сөлімжан,  Сағидолла.
Жүнісбайдан - Есенжан.  Есенжаннан - Иқсан, Ғилман,  Бекжан,  Ғалымжан,  Хайыржан.
Ихсаннан  -  Хамза,  Рахмет,  Мырзаш.  Хамза  халық жауы  деген  кінө  тағылып,  көп  -ягмттдяр  түтқында 
болған.  Белгілі жазушы,  „Ақжайық,, романының авторы.  Сөз зергері.  Осы шежеренің біркдтарын  қүнттап 
жазған кісі.
Гилманнан  -  Кдбен.  Бекжаннан - Сапар.  Кдйыржаннан  -  Белен.
Сарбастан  - Смағүл. Смағұлдан - Самиғолла.
Қүбайдан -  Мендіғали, Әбіл, Орын, Асыр.
Түрымбетген - Қүдияр, Жанияр. Қүдиярдан - Тілеуқүл, Малай. Тілеукұлдан - Мағаз. Малайдан - Бикэн. 
Өмір
Өмірден  -  Ердөлі,  Ссрдөлі,  Наурызөлі,  Оспан,  Жүбан.  Ердөліден  -  Түрмағамбет,  Ділмағамбет. 
Турмағамбетген -  Ғүбайдолла,  Нәби,  Уали, Ахмет, Сұлтан. Ғұбайдолладан -  Әбдскес.  Нобиден  -  Мүти.
і г - » ^ ^ Г в І ^ ! і І ^ беДИЯр’ К^ м’ Ғалым-СҮлтаннан - Әлібек, Әділқул,  Елеусіз. Әлібектен-  Какимолла, 
Кржикрн, Ғайиеш. Әлікүддан - Таңжарық.  Елеусізден -  Кэйырша.
_  
68

Ділмағамбеттен  -  Хасен.  Хасеннен  -  Өтеген.  Өтегенең  -  Сатыбалды.  Сердәліден  -  Төржіман,  Бүркіт, 
Кенжеқара.  Тәржіманнан  -  Саткенғұл,  Қодар,  Халиолла,  Кдбол,  Ибат,  Молдағали.  Саткенғұлдан  -  К^лен, 
Жален,  Наги,  Файзолла,  Сами.  Қодардан -  Нүри,  Хабер.  Халиолладан  -  Әйтім.  Қаболдан  - Рақым.
Бүркіттен  -  Қамеш,  Шүғүл.  Кдмештен  -  Түяқ.  Шүғүлдан  -  Исмағүл,  Нүрыш,  Ихлас.  Исмағүлдан  - 
Мүқыш.  Ихластан  -  Нүржан.
Кенжегарадан - Әбу.  Әбуден - Мирман.
Тілес(Төлес)
Тілестен  -  Ыбыралы,  Сүгірәлі,  Өтебәлі.
Ыбырәліден - Донай, Тоғай, Қонырбай. Донайдан - Дүйсен, Беккзли. Беккалидан - Лати, Айтбай, Кдрмен. 
Тоғайдан  -  Ескдра.  Ескэрадан  -  Үмбет.  Үмбетген  -  Зинолла,  Сейфолла,  Шайхолла,  Тәтім.  Зинолладан  - 
Мақсот одан Нүрлан.  Сейфолладан -  Болат,  Серік,  Кенжебай.  Болатган -  Бейбіт.  Шайхолладан - Айткдли. 
Айткдлидан - Шынболат, Байболат, Темірболат, Ғали, Сами. Шынболаттан - Жамбыл. Айболаттан - Ержан. 
Темірболаттан  -  Руслан,  Ғалиден,  Серік,  Ерболат.  Самиден  - Айдар.
Сүгірәліден  -  Мырзалы,  Түйғынбек,  Есім,  Ешекен.  Мырзалыдан  -  Өтеш, Айтжан.  Өтештен  -  Балнияз. 
Айтжаннан  -  Қыдырнияз,  Ниязкүл.  Қыдырнияздан  -  Кдйырша.  Кдйыршадан  -  Мәлік,  Абай.  Есімнен  - 
Жүсіп. Жүсіптен  -  Әбікеш,  Қажығали,  Орынғали,  Төкеш.  Әбікештен  -  Иманбай,  Түрсынбай.  Иманбайдан
-  Алтай,  Жәнібек,  Болат,  Нүрлан,  Кдзібек.  Алтайдан  -  Дастан.  Жәнібектен  -  Жандарбек.  Нүрланнан  - 
Асқар.  Қазібектен  -  Кддірбек.  Түрсынбайдан  -  Нүртай,  Нүржан,  Бауыржан,  Қайролла,  Азамат. Абекешев 
Иманбай майдангер Үлы Отан Соғысы жылдарында „Поляк кызына,, деген өлен жазған. Сол өленің жүбайы 
оқытушы  Жанипаның  мақамымең  сол  бір  ауыр  күндерде  жастар  айтушы  еді.Осы  бір  арамыздан  кеткен 
аяулы  азаматгың  „Поляк  қызына,,  деген  өлені  өлі үмытылғаң жоқ.
Айнүрлы, жарқын жүзді поляк қызы,
Мөлдіреп  қарақаттай қара  қөзі,
Жігітті  әр  жүректі  ішіне  тартып,
„Пан„  деген ерке назды сүлү сөзді.
Мазура ауылында болдым таныс,
Болсада  Кдзақстанда  ауылым алыс,
Сақина  берді  орамал  қоштасарда 
Ти  - деді, ит дүшпанға боп жолбарыс.
Шіркін-ай,  тастау қиын,  қыстым қолын,
Рахмет дегеніңе  болсын  жолың 
Күн  көрмес күн  астында хан  ішерлер,
Қорғаймыз біз халықгын адал үлын.
Еңкейді  күннің көзі қызыл арай,
Біз  кетгік,  калды сүлу көзін кддай,
Ақбілек,  сүйрік  саусақ,  ақ орамал,
Бүлғайды қошсау бол деп бізге қарай,
Қүлар  ертең  Берлинмен  Кенісберг,
Ін тапбас жасырынуға Гитлері.
Үн қосады жердің жүзы жасасын деп,
Кеменгер  партия  мен  Совет елі,
Мен  сонда  ескеремін  поляк қызын 
Ақгық сөз,  ақгақ сүиіс айткдн сөзім.
Иманбайдың  баскдца  өлендері  болды.
Кджығалидан  -  Жарылғап,  Манас.  Жарылғаптан  -  Ғабдығали,  Кднабек,  Асылбек,  Әлібек,  Нариман, 
Алмас.
Түйғынбектен - Досжан. Досжаннан - Ебен.  Ешекештен -  Балықбай.  Балықбайдан - Нүртаза,  Хүсайын.
Баракдтган  -  Селімжан,  Куан,  Ақкерей,  Мамбет.  Мамбеттен  -  Самархан,  Әділкдн,  Еділбай,  Силібай. 
Силібайдан - Әділхан,  Элмайыр.
Барақайдан - Даулық - Қипал. Қипадцан - Антжан, Сейітжан. Антжаннан - Сырым, Әсемтай, Бақытжан, 
Жақсылық.  Сейітжаннан -  Кджыгерей, Әділгерей.
Өгіз
Өгізден  -  Аймырза,  Барақат,  Барақбай.  Аймырзадан  -  Қүлбарақ,  Меңцігерей,  Қаратау,  Жанатау, 
Абдрахман.
Қүлбарақган  -  Кокім,  Лүқпан,  Сатгар.  Кәкімнен  -  Жантолы.  Лүқпаннан  -  Байтолы.  Мендігерейден  - 
Жанаман, Жоламан.  Жанаманнан -  Түрікпен.  Жоламаннан - Жапар.  Жапардан - Жантүяқ.
Қаратаудан - Тілеуғали.  Тілеуғалидан - Жарас. Жанатаудан -  Қарым.
Әбдрахманнан -  Биғали.  Биғалидан -  Кржа, Айтқожа.

Баракган - СелЫ, Мамбет. Мамбепен - Хайрош.  Барака».»  - Деуміш, Токбай.  Баракбандан  - Даулег. 
Бүкд
Бүкдан -  Күрман,  Ырсалы,  Ораз,  Мешйбай.  Карманная -  Ерназар,  Акназар,  Султан, Акбота,  Нарбота. 
Ерназардан  -  Нысанбай,  Кэртқожақ.
Ақназардан - Жақсыгерей, Бақгыгерей, Бисенгали, Иманғали, Доскэли. Доскдлидан - Дінке (Дщкзиыр) 
Діңкеден -  Серік,  Бейбітәлі,  Нұрсапа,  Мұстафа,  Берік.
Сұлтаннан  -  Мерғали.  Мерғалвдан  -  Мүхамедияр.  Ақботадан  -  Ныгымет.  Нарботадан  -  ^леимен. 
Ырсалыдан  -  Байназар,  Қаракұл,  Кенжеғали,  Әжғүл.  Баиназдан  -  Бекмағамбет,  Баимүхамбет,  Жэнекеш. 
Женекештен - Беркдйыр, Ескэйыр. Кдоакүлдан - Шаяхмет, Шайдолла, Әмірхан. Әжіүлдан - Фазыл. Ораздан
- Саркүл.  Саркүлдан  -  Ыгалман,  Сейілхан.  Ығылманнан -  Бөріш.
Танабай
Танабайдан  -  Сенгірәлі,  Куанышәлі, Айдынәлі,  Кдзыбай, Даулетшар,  Есенғазы.
Сенгірәліден  - Алмас.  Алмастан  - Жүманияз,  Молданияз.  Жүманияздан  -  Жанүзак,  Баймүхан,  Рахым. 
Модданияздан - Салык, Гусман, Садық, Ғалиасқар. Ғалиасклрдан - Кдйрат. Куанышәліден - Нуғман, Махмет, 
Ахмет,  Атайкел,  Төлеуғали.  Нүғманнан  -  Жол.  Жолдан  -  Зейнолла.  Махметтен  -  Баес.  Баестен  -  Жапар. 
Ахметтен  -  Шөріп, Атайкелден  - Ахмүхамбет,  Ешмүхамбет.  Төлеуғалиден  -  Сагидолла.
Айдынәліден - Ноғайбек, Қостанбек, Достанбек, Орынбек. Ногайбектен - Төлекеш, Халык, Крстанбектен
-  Өтеулі.  Достанбектен  -  Бекет.  Орынбектен  -  Ғабділмәжік,  Тәжік,  Сапарғали.  Ғабділмәжіктен 
Садық,Хамит,  Каукен,  Салім,  Жамел.  Хамиттен  -  Анжан,  Ғалымжан,  Қасымжан,  Қайыржан, 
Луна.Ғалымжаннан - Шоқан, одан -  Алихан.  Кдсымжаннан -  Талғат, Сауле, Мейрамгуль,  Индира, Света. 
Сапарғалидан  - Амангелді,  Бақытжан.  Амангелдіден  - Акынжан, Асылхан.
Қазыбайдан  - Баймүрат,  Кенжекей.
Даулетшардан  -  Жүмалы,  Қүлыш.  Қүлыштан  -  Аймағамбет,  Тапал,  Байдос.  Есенғазыдан  -  Өтен, 
Молдагали, К^ідырғали, Аманғали, Арстантали, Ізтілеу, Жантілеу. Молдагалидан - Исламғали. Қыдырғалидан
- Ғазез. Арстанғалидан - Ақон, Кэжым. Ізтілеуден - Батырғали, Мерғали, Темірболат. Батырғалидан - Үзакбай. 
Мерғалидан  -  Төреғали, Ажлен.  Темірболаттан -  К^жмүхан.  Жантілеуден  -  Қибадеш.
Тайсары
Тайсарыдан - Тайбүға, Жанбүға.
Тайбүғадан - Түрлыбек. Түрлыбектен -  Исакан, Тас. Исаканнан - Қүсайын. Қүсайыннан - Мүти. Тастан
- Асан, Нәйкі, Сағынғали. Асаннан - Ғаділше.  Сағынғалидан  -  Наурзбай.
Жанбүгадан  -  Бектүрлы,  Жантүрлы.  Бектүрлыдан  -  Муса,  Бақгияр,  Ғайса.  Мусадан  -  Ғабдол,  Күсан, 
Қүсни.  Ғабдолдан  -  Нағым.  Қүсаннан  - Темір.  Қүсниден  -  Кдмар,  Қисмет.  Жантүрлыдан  -  Қүмай,  Баки, 
Ғаббас, Қажкен.  Бақайдан -  Кәтір.  Ғаббастан -  Жасөділ.  Кджкеннен -  Мүхит.
Тасболат
Тасболаттан  -  Бекмырза,  Шағыр,  Баян,  Иман.
Бекмырзадан -  Көптілеу.  Көптілеуден -  Ертілеу,  Хален.  Ертілеуден - Жүмат.  Халеннен  -  Мадық. 
Шағырдан -  Байтілеу, Тілекеш. Байтілеуден - Файзолла. Файзолладан -  Өтеп.
Баяннан  -  Баярстан,  Жанарыстан.  Баярстаннан  -  Үмбет,  Қүбайра,  Жүмағали.  Үмбетген  -  Рахманкүл, 
Аманқүл, Сатыбай, Сапи. Қүбайрадан - Сағидолла. Жүмағалидан - Исқам. Жанарыстаннан - Даулет, Мамбет, 
Мүхан. Даулетген  - Ғабит,  Кдби,  Кдйрош.  Мамбеттен  -  Тұрғали,  Ізбас.  Мүханнан - Төрбие.
Әшетер
Әшетерден - Жанғазы, Алғазы, Мамырғазы.
Жанғазыдан - Әлдібай. Әлдібайдан - Жайнак,
Алгазыдан - Шалғынбай, Байтөлеп. Байтөлептен - Куанай,  Қожағали.
Мамырғазыдан -  Кеншімбай,  Шалкар.  Кеншімбайдан -  Қабдолла,  Ықсанғали.  Шалқардан  -  Көрім. 
Азамат
Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Қазақ филологиясы кафедрасы
dmdocuments -> Айса байтабынов эпик жыршы
dmdocuments -> Көпбаева М. Р. ф.ғ. к., М. Әуезов атындағы Оңтүстік
dmdocuments -> Н. С. Тілеуханов
dmdocuments -> Т.ӘЛімқҰловтың «Қараой» ӘҢгімесіндегі махамбет тұЛҒасы акбулатова С. Б
dmdocuments -> Батыс қазақстандық КҮй дәСТҮрін әлемге мойындатқан қҰрманғазы рухы с. Ә. Күзембай
dmdocuments -> Кафедрасының отырысы шешімімен бекітілген. Педагогикалық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған. Орал, 2011

жүктеу 27.6 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   48
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет