Мүхамбетқалиев С., Ахметов К.Ғ, Ғабдуллин Х. А. Байүлы мен Жетіру және Төре, Төлеңгітжүктеу 27.6 Kb.
Pdf просмотр
бет11/48
Дата08.01.2017
өлшемі27.6 Kb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   48

Мінездерін жатга өскен.
Көшшілер  айткдн  мөн-жейді 
Естіген  сайын Байторылар 
Күшейте берді айкдйды.
Жегудегі  көліктер  босатылды 
Арбалардың ағлобы  ағышлды.

Ағлоб,  бақан сойыл  болды.
Осылай ойда жоқга,
Ел басында болды кдйғы.
Кдра қазақ баласы 
Ерте  заманнан  осылай 
Орынды-орынсыз кдғысудан 
Келеді ғой көздері ашылмай.
Жазықсыз  бірнеше  адам 
Екі жақган  болды  құрбан.
Сол  бір  тұста толастаған 
Ақбоз  атқа  мінген  адам 
Шауып шықгы  шетке  таман 
Атақты Айтуби  екен,
Уа ағайын халайық!
Осыма  еді біздерден,
Ел жұртымыздың  кугкені 
Елін  іздеп келгенде,
Кдндас  бірге  туысың 
Елден  бөлек  шеттетті.
Бәрінді  де  татулыққа  шақырамын,
Ләиімде  мұндай  болмасын,
Менің  берер  батикам.
Байторы басы  Ғабсалық 
Дүрыс деп сөзі Айтудың 
Баскдларыда айкдй салды 
Қош келді,  ағайынды қарсы алдық.
Тәубаға екі ағайын,  енді келді.
Жасаған сақгайгөр деп,
Уа, күдайлап барлығыда 
Билігіне  Сырымның жүгінеді.
Кдлаған  жерін  белгілеп,
Төрт бүрышына топырақ үйіледі.
Шәйттердің  үстіне  үй  тігіліп 
Садақа беріледі мал  сойылып.
Қүшақ жайып көріседі
Аға,  іні  болып осылай  келіседх.
Содан  бері олар  силаскзн,
Жаңадан  көшіп  келген соң,
Осылардан  өрбіген  үрпақгар,
Жаңабайбақгы деп аталған.
Байғүшты  Шолан  көлінен,
Кдра-қамыс  Төленнен,
Балыш қаңцай тулаган,
Үйрек,  қазы  шулаған.
Осы  өңірді  о  бастан,
Жағалай Байторылар жайлаған,
«Байторыларды азсың,,  - деп,
Сырым  берген  еншіге.
Жаңа Байбақгылардың тарихы  ел ауызында осылай сақгалған.
Дат
Датган - Адамбай, Атантай, Жомарт, Дүнімбай, Жандыбай,  Кдвдыбай,  Сырым (Шынтемір -  Сырлыбай 
деп аталған),  Барлыбай,  Қорлыбай, Базарбай,  Шегебай, Сүйімбай (Лакзпаты өзен).
Байбақгының  1600 жыддан кейін,  Шолан бабаның  1600-1700 жылдар арасында, Датгаң  1700 жылдардя 
болғанына көз жеткізуге дәлелдер көп.
Байбақгының Дат атасынан Жүсіп,  Рамазандардың өкесі -  Мүхзиен Қысырау баласы  1886 жылы туған. 
Қысырау -  Ахметжан  баласы. Ахметжан  -  Мүхтар  баласы.  Мүхтар  -  Қазы  баласы.  Кдзы -  Сырым  баласы. 
Сырым - Дат баласы. Даткд дейін сегіз ата десек, ер атаға 30 жыддан бергенде 240 жыл болады.  1998 жылдян 
240 жылды алганда Дат атамыз шамамен  1758  жылдарда өмірде  болған адам деген пікір  шындықкз толық 
сияды.
Дат қазіргі үрпақгары мекендеп отырған ел табанына, жонғарлар шабуылынан кейін кедді деген пікірлер 
ақылға толық келеді.  Шолан  сол арш  аталарының Каспий, Арал теңізі,  Сырдың бойы,  Кдра-қүм,  Қызыл 
күм өңірлерінен деген аңыз,  тарихи дерекгермен сай  келеді.

Дат  көп  өйел  алган.  Сол  көп  өйелдерінің  біреуі  -  Дүрдана.  Қүлақка  сіңген  өңгімеге  сенсек  ДҮРДана 
апалы-сіңілі Адай руынан.  Оның  бір  сіңілісін  Есенбай,екішшсш 
кешкеа  Т ^  ал ған ^ л ар
ертеректен Шоланды байыткан токдддар атанулы.  Әрқаисысы  8-9 дан  бала туған  екен. Дапың ^рпақгары 
өскен. Оларды түгелдей таркдту оңай емес.  Сондықган әр атадан бірлі жарымын атап  өтуді дүрыс  көрдік.
Адамбайдан  -  Темірғали,  Ракымғали,  Әділ,  Ермек.  Темірғалидан  -  Көкеш  (Горкиғалам)  Кокештен  - 
Салауат,  Нүрлан.
Атантайдан  -  Қожамжар, Жарқын,  Маулен.  Мауленнен  -  Ажмүрат
Жомартган - Шайхы, Есламғали. Шайхыдан - Балапан. Еслямғалидан - Темір, Дарғожа, Есмүрат, Есбол, 
Сайлау,  Ғарифолла, Әжен.
Дүйімбайдан -  Ихлас, Кдрткдли, Нүрабала, Мақатай, Мүхаш, Жампейіс,  Иманғали,  Балуан.  Ихластан - 
Есенғали,  Темірғали.  Есеғалидан  -  Сағидолла.  Темірғалидан  -  Қанат.  Қартқалидан  -  Дүисен,  Бисен. 
Нүрабаладан  - Үбнямин. Үбняминнен -  Атош,  Шохан,  Нүрбек. Жампейістен  -  Арыстанғали.  Мүхатайдан
- Мақсот.  Иманғалвдан - Үзақбай.
Жандыбайдан - Ещан, Кдйыр, Төлеуіш, Оразғали, Есқали. Ещаннан - Ғиззат одан - Қүжжат.  Қүжжаттан
- Жазылбек, Асылбек, Алтынбек. Кдйырдан -  Ғабдолла.  Ғабдолладан -  Болат.  Ескэлидан -  Рауф.
Кдлдыбайдан  -  Иман,  Әубөкір,  Иманбек.  Иманнан  -  Темір.  Әубәкірден  -  Мүхамбет.  Иманбектен  - 
Рақымжан.
Сырлыбай - кейінде таратылады.
Барлыбайдан - Әбілбейіс, Қосдәулет,  Қүдайқүл, Дәулетәлі, Халиахмет, Уалиахмет. Әбілбейістен  - Сапа, 
Бөлекшора,  Ершора,  Ерғали.  Сападан  -  Шәмбіл,  Темірхан,  Шахбол.  Шамбілден  -  Ғабсалам,  Сафиолла. 
Ғабсаламнан - Жөмел. Жамбілден - Фазылбек, Асылбек, Сардарбек, Мақсатбек. Фазьшбектен - Нүрберген. 
Асылбекген - Талғат.  Сардарбектен - К^йрат. Мақсатбеюген - Азамат. Жамелдең -  Бекімбет одан Шынғыс. 
Темірханнан -  Мүталап.  Шахбаладан  -  Сағвдолла,  Қалиолла.  Сағидолладан  -  Қүбайдолла.  Кдлиолладан  - 
Самиғолла, Зүлкдрнай.  Бөлекшорадан - Жүмақымет, Мырзахмет, Мырзағали,  Мырзаболат. Жүмақыметген
-  Зинелғабвден.  Мырзағалидан  -  Нүрпеке,  Ыгылман.  Нүрпекеден  -  Болат,  Амангелді.  Мырзаболаттан  - 
Лүқпан,  Ғаббас.  Ғаббастан -  Мәбден,  Ғилым.  Мабденнен  - Алтынбек.
Нүрпеке үзақ жылдар  сауда мекемелерінде  басшылык жүмыстарын аткарды. Дат балаларының ішіндегі 
сауданы көркейтуге кұш салғандардың нағыз өзі.
Ершорадан  -  Әділ,  Ибраш(Ибрагим).  Ибрапгган  -  Ертілеу,  Үрқия  Кдзакстанға  еңбегі  сіңген  мөдени 
қызметкер  атаган алған.
Ерғалидан - Мерғали,  Төлеген.
Уалиахметтен  -  Хамза.  Халиахметтен  -  Рахманша.  Рахманшадан  - Абай,  Аманай.  Аманайдан  -  Жеңіс.
Сүйімбай Адамбайға іні  есехггеледі  (Лакзп аты  Өзен-күл)  сол  себепті  кейде Адамбай,  кейде  Қүл депте 
аталады.  Сүйімбайдан - Айдарөлі, Айдарбек,  Орман,  Шорман. Айдареліден  -  Қопбол,  Байбол.  Қопболдан
- Жал, Мүхамбет, Бисенғали.  Байболдан - Тілеуқүл (атьщца бегет бар). Айдарбекген - Көбей, Бегей. Көбейден
-  Ахмет,  Қожахмет,  Қожамберлі.  Ахметтен  -  Халидолла.  Халидолладан  -  Жақып,  Гильман.  Жакыптан  - 
Лүхпан.
Қожахметтен -  Кджығали.  Кджығалидан -  Шайхы. Шайхыдан - Тастай. Тастайдан - Аскар өлемге өйгілі 
палуан.  Бегейден -  Ырыс.  Шорманнан - Айбас,  Мағлім, Қүрал,  Байболат.
Сырым  (Сырлыбай,  Шынтемір)
Бисмилла  деп  басгаиық  Сырым  батыр  Датүлы  (1712-1802)  ,  кіші  жүз  қазақгарының  үлт  -  азатгық 
қозғалысына басшылық етті.  Карадан шыққан көсем,  асқан шешен,  карақылды кақ жарған би.
Уа,  Сырым  баба беласқан 
Шешендігіңе,  көсемдігің  жараскдн.
Сол,  сенің  еңбегінді,  сіңірген 
Төуелсіздік  үшін  таласқан 
Кейінгі үрпақгарың үмытпайды,
Тірлігіне  -  ынтымаш жараскдн,
Аясында тыныш  күннің,  кең аспан.
Кднша ел-жүрт бүл өлкеден аусадағы,
Көшіп  қонып жан-жактан,
Қанша дала,  орман кдла,
Тозсадага жел қакқдн,
Кднша сай мен сала қүрғасада су аккдн,
Сенің үш жүзғе  мөлім боюгая 
Ат түятащшң ізі сонда  калган.
Сөзден тосылып көрмеген,
60

Жолбарыстай дала кезген  айбарлы,
Хан алдында қаймығуды білмеген,
Бодандықгың зорлығьша  көнбеген.
Кдлың  қол  ерген  соңьшан,
Сол  бір  өткен  қилы  заманда,
Қисыны  келмей оңынан
Жол  таба  алмай тұрғанда
Алды,  арты бұлт  торлаған
Кдмал  бұзып,  отаршылдыкқа ойран  салулы.
Ақ қараны айырып,
Әлдікім,  әлсіз  кім  екенін  білемін,
Хан  мен  қараны теңеймін деп  едің,
Ақиық  аяулы  азамат  кеменгерім,
Осылай  дүниеден  тістеніп  өткен  өренім,
Сол  сен  аңсаған,
Арманың  мен  тілегің,
Аңызға  айналған сөздерің,
Халық аузында сақгалған.
Ақылдьшығың,  өділдігің,  тапқырлығың,
Қайтпас,  қайсар батылдығың 
Үлгің  екен  үрпағыңа  кзлдырған 
Сол  себептен халқың айткэн:
“Кдзақта  артық туған жоқ,
Дат  баласы  Сырымнан”.  (С.Мүхамбетқалиүлы)
Ауылдың ақсакэлы батыр  Сырым,
Мал каптайды бай аулын кара қүрым,
Алты  күн  той  көрмесем  аңсыраймын,
Бүл тойға кім барады  менен бүрын  -  деп Сырым  айткан  екен.  Енді  Сырым  шежіресіне  көшелік.
Сырымның  бірінші  эйелі  Торғыннан  -  Жүсіп,  Сүйіншәлі,  Кдмбар,  Насыр(уақ сырымдар  аталған).
Жүсіптен -  Сабыр, Досмағамбет. Досмағамбеттен -  Мүхамбетжан.  Мүхамбетжаннан -  Боран,  Есламбек, 
Зүлкаш,  Қүжжат.  Қүжжатгың екі қызы болған  -  Рэш,  Сания.  Сания күні кешеге дейін болған.  Сырымның 
өмірінің  көптеген  қырларын  білетін  адам  еді.
Рәшті  Сарылаша  Қожағүлдың  Ақанайының  үрпағы  Ғүсман  алған.  Қүжжаттан  -  Шәміл.  Қамбардан  - 
Мүхамбетөлі,  Көпен,  Діләд,  Тілес.  Ділөдтан  -  Үмбет.  Үмбеттен  -  Ғалым.  Тілестен  -  Сағын.  Сағыннан  - 
Әмір.  Әмірден  -  Рашид,  Октябрь.  Рашидтен  -  Марат,  Дөурен.  Октябрден  -  Мүрат,  Серік.  Насырдан  - 
Әжмағамбет.  Әжмағамбеттен  - Ахмедияр,  Мамбетияр,  Салық,  Бақгияр.  Ахмедиярдан  - Абу.
Сырымның екінші әйелі -  Қоңыр.  Ол Әлімнің Кете руының,  Қызыл-қүмды жайлап отырған бір атақгы 
байының қызы.  Бір жылы бай жайлауға  кешкенде  шөлге  кездесіп жөне  оның үстіне  қызы  Қоңыр  аурады. 
Осы байдың ауылына Қиуа,  Қоңырат жаққа барғыштап жүретін Сырым кез болады. Ауырып жаткан қызды 
кореді.  Әңгімелесіп  көрсе  ауруының  түрі  сусақ  ауруына  үқсайды.  Сырым  сол  бойда  қылышын  суырып 
алып, өзінің санынан канын ағызып алады да, қызға ішкізеді. Қоңыр осьщан кейін басын көтеріп теуірленіп, 
жазылып  кетеді.  Осының аяғы Қоңырды Сырым  алумен  бітеді.
Сырымды  ол  беттегі  ел  өулие-батыр  санайды.  Оның  ең  ақырғы  сапарға  атгануыда  елі  ашылмай  келе 
жатқан өз алдына бөлек өңгіме. Үлкен ас  беріп, дәріптеп жерленуі.  Сырымның даңқына байланыстылығы 
мен  Қоңырдың  төркін жүртының  атағы,  елдің  ауыз  бірлігінің  өсері  болған.
Сырым өлгенде  Кдзи 6 жаста екен.  Сонда Кдзиді  1795 жылы туған деп есептеуге болады.  Бүл жылдары 
Сырым кіпіі жүз шаруалар көтерілісінің жетекшісі екені белгілі. Жайық пен Еділдің аралығына,  Кіші өзен 
мен Үлкен өзеннің екі қанатын, Индер тауымен Каспиге дейінгі даланы ата жүрткд қоныстануға, жайылымға 
пайдалануға ерік алған. Кіші жүздің 25 таңбасынан өзіне ергендерін сонда қоныстануға көшірген. Сырымның 
батылдығы және батырлығымен салған жол, соңыннан Бөкейдің жалғастырыуына бастау болды.  Осы күнгі 
сол  жердегі  өркендеген үрпақгар  солардан тарағандар.
Бүл жайды жазып отырғанымыз шежіреге байланысы болса, екіншіден Кдзидің кіндік кдны Сырымның 
кіндік қаны да тамған жер осы өлкеде екенін  айту еді.
Сырымның  қүнын  сүраушыларға  Қоңырдың  әкесі  Кдзиді  беру  үшін  шарт  қойған,-  дейді  айтушылар. 
Соның біреуі -  Кдзи Сырымның жолын куатын би болады.  Оны қой соңына салып қоюға болмайды дейді. 
Талай  сынадым.  Оның  мәнісі  үйықгағанда  жастықгы  басына  да,  аяғына  да  салмай  орта  беліне  салып, 
шалкдсынан  үйықгап,  екі  қолын  сермеп  жатады.  Нағыз  бидің  белгісі  -  бүл  жей  жатыс  емес  дейді.  Қүн 
сүраушылар осығанда баскдца жағдайларға түсінісіп 6 жастағы Кдзи мен Қоңырды сол заманда казіргі Дат 
үрпақгарыньщ  ата-мекені  Кдрақамыс,  Сарыойға  көшіріп  өкелген  дейді  аңыз.  Кдзи  көп  жылдар  сүлтан 
болды.  Үлы түлгадан туып,  Сырымның жолын куып өр жерде атағы шықгы.
Кэзының моласы өкесінің кіндік кдны тамған Сарыойда. Кдзы алты өйел алған. Олардан туған балалары 
қатар өсіп,  40 таған үй кдтар тігіліп «Сырым ауылы,,  атанган.  Кдзының:

1  -  өйелінен - Бекір, Омар,  Мұхтар,  Шахай;
2 - ейелінен - Сауан;
3  -  өйелінен -  Зүлкарнай;
4 -  өйелінен - Аскар;
5  -  әйелінен - Хасан, Хұсайын;
6 -  ейелінен -  Иса.
Бекіолен  -  Муса  Көкім, Досжан,  ДәулетәлІ,  Рамазан.  Рамазаннан -  Төлеуғали.  Төлеуғмидан  -  Кеңес 
Досжаннан - Карім ’ Омардан - Махмуд,  Мүзафар,  Салық, Кәрім, Халык, Омарүлы Салық  болыс болы  ө 
елінде беделді адамболған.  Сакен  Сейфуллиннің  ”Тар жол тайғақ кешу”  романында 
Н
Махмудтан - Әбдірахман, Ильяс, Нүрғали, Ақон, Гипият. Мүзафардан - Шепр, Жош1с’^
а^
п^ ? ™  3Д
-  Ибрай,  Әдемі.  Ибрайдан  -  Таиыр,  Байыр.  Салықган  -  Ғабдыл,  Кдиыр  (шешесі Тана  Қодардың  кцзы).
Халықган - Муафик.
Мүхтар - Сырымның үлкен баласы Жүсштің екінші баласы Досмағамбетгің артывда кдлған әдемі әйелін 
(Жамбас  кердерінің  кызы)  Кдшымды  алады  (бір  жағынан  жеңгесі  саналады).  Мерәлінің  Мүхитының 
өлеңінде:
Мүхтардың бәйбішесі  Қашым  еді,
Жүлдызы өзгесінен басым еді,
Ағиіс  келгеннен соң кеми  берді,
Бір кезде желдей есіп тасып еді,  -  деген Ағиіс өлеңі осыған арналған екен.
Кашымнан  -  Ахметжан,  Сейдахмет.  Сейдахмегген  -  Сүлеймен,  Сапа,  Мәлік.  Мәліктен  -  Бауыржан, 
Майдан,  Сайын,  Дияс.  Диястан  -  Олжас.  Ахметжаннан  -  Қысырау.  Қысыраудан  -  Мүхзиден,  Зинекен, 
Есенахабиден,  Екеш.  Мүхизеденнен  -  Жүсіп,  Рамазан.  Жүсіптен  -  Азамат,  Серік.  Рамазаннан  -  Армат, 
Аманегелді.
Кггінттгі  ейелінен -  Баттал.  Батгалдан -  Уалиахмет.  Уалиахметген  -  Даулет.
ТТТяуяйдан - Жолдыбай. Жолдыбайдан - Әйтім,  Шернияз.  Шернияздан - Ануар.
Аскдрдан  -  Бөбекен,  Төлежан,  Қайыржан,  Хабибурахим,  Қайырғали,  Стамғүл,  Бисенғали,  Жүмағали. 
Жүмағалвдан - Мүги, Тілеш.  Мүгиден  - Лүхпан.  Тілеигген  -  Көкім.  Хасаннан -  Кенжеғали.
Хүсайыннан -  Губайдолла,  Сами,  Зинеш.  Ғүбайдолладан - Ануар,  Сәлім.
Сырымның шежіресінен кейінгі айтылар  сөз біреу-ақ.  Ол,  Сырымнан із  қалдыма деген ой.  Егемендікті 
көкседі,  сол үшін  күресті.  Бүл  үлкен із.  Шешендік  сөзі  қалды.  Ол  өзіне  жерді,  мекенді  алуды  ойламады. 
Сырым обасы мен Сырым бөгеті жарқырап түр.  Олар  өткен жолдың ізі,  үрпақгары  бар.
...  Байбақгы Төреғали  батыр  Сырымның туысы,  айтулы  батырларының бірі болған.  Талай жорықгарға 
бірге  қатынасып  ерліктер  көрсеткен.  Бір  мәселе жөнінде  арасы  суысып,  Төреғали  отызшақгы  туыстарын 
ертіп, Жайықгың Европа жағына 1794 жылы Нарын қүмына көшіп келеді. Осы жерде бір ағаш өсіп түрады. 
Ол совдай мықгы агаш болыпты.  Балта сап шауып алады екен.  Төреғали түрікпенмен соғыста бір айғырды 
қолға түсіріпті.  Бір  жылдан  кейін  айшры  талау ауыруынан  өледі.  Кейін  сол жер  Айғыр-қүм  қызыл  ағаш 
балта  сабы  аталып  кетеді.  Төреғалидың  Жантелі  деген  жалғыз  үлы  болыпты.  Жантелінің  Қоныс.  Жүніс 
деген екі баласы болған. Жүніс Жөңгір ханның старшинасы болады. Махамбеттің Соғыс деген толғауындағы 
Байбақгы Жүніс атганды,  қосылуға дем болып дегені осы Жүніс.
...  Байбақгы руының Жүмыр деген батыры болышы.  Ол  80  жастан  асып  ажал жастанғанда демі  бітуге 
таялғанда  касындағы жанашыр  туыстарына  қавдай  өсиет  айтасыз  дегенде  Қылышымды  қолыма  үстатып 
жерлевдер.  Адам  мен  Аллатағаланың  арасында  өсек  таситын  бір  оңбаған  бар  дейді  ғой,  реті  келсе  бір 
шауып тастайын. Ал баскдсын өздерің қамдай бересіндер ғой деген екен.
Тұкіш
Түкішген - 3 бала: Бегетай, Канатай,  Борсық.
Бегетай
Бегетайдың 1  өйелінен - Ерсары,  Бессары, Жансары, Жантоқ,Қойсары,  Сегізбай.
Бегетайдың 2 өйелінен - Бадырақ,  Кдтпа,  Көрпелдес,  Сарықүл,  Мамесейіт,  Нүрсейіт,  Байсейіт.
Бүдан  баска  бір  шежіре  таратушы  Түшптің  үрпақгары  былай  таратады:  Түкіштен  5  үл  болған  дейді. 
Олар:  Ерсары, Жансары, Қойсары,  Байсары, Борсық.
Анқаты өзеніне күятын Ерсары осы кісшің атымен аталған дейді, -  кария ескі қүлақгар.  Ерсары атакгы 
найзагер,  мерген  ері  бай  болтан.  Жаугершілік  заманында  осы  сайдың  жағасында  барымта  алу,  кек  алу 
еоіысы  ш ,  өлде  жер  дауынан туган ба,  үлкен  руаралық кантөгіс  болтан.  Осьі  сошста  найзаласу үстінде

Ерсарыға  найзаның  жарасынан  өмірден  қоштасуға  тура  келіп,  мені  осы  жерге  қойывдар  деп  найзасын 
шанышқан екен дейді.  Қасында болған Елтоқ батыр  Ерсарыны жүбатып:
К^йырлы болсын  Ерсеке-ау,
Найзаның кірген жарасы.
Алланың жазған тағдыры,
Болған  іске  не  шара,
Амансау  болғай  арттағы,
Он екі  ата  Байұлы,
Сүлтансиық баласы  - дейтін ауыздан ауызға жалғасып келе жаткдн сөз бар.
Ерсары  көп  әйел  алған.  Олардан  он  екі  бала  болулы.  Олар:  Бессары,  Байсары,  Жансары,  Қойсары, 
Жантоқ,  Сегізбай,  Кднатай,  Бегетай дейді.  Осы  бойынша Түкіш үрпақгарының таралуы.
Бессарының  қыстауы  Жырақүдықгың  батысы  жаз  жайлауы  Бессары,  Сарытөбе,  Ақмырза,  Белек  аяқ. 
Ақберлілердің  балаларымен аралас  отырған. Арғы  аталары Арал,  Каспий теңіздері жағынан,  әрісі  Сырдан 
Шоланның  басқа  балаларымен  бірге  келген  дейді  айтушылар.  Ол  өлкеде  осы  күндері  Түкіш  балалары 
кездеседі дегенді де естідік.
Бессарыдан - Аю,  Бүқа.
Аюдан  -  Байғазы,  Жүмагазы,  Бокен,  Әжғали.  Байғазыдан  -  Бөрібай.  Бөрібайдан  -  Куаш.  Қуаштан  - 
Сүйрік  (қыз)  белгілі  әйелдердің  ішінен  ескі  әңгімелерді  есіне  сақтаған.  Соғыс  жылдарында 
ауылшаруашылығын  өркідцетуге  аянбай  еңбек  еткен.
Жанғазыдан  -  Кдлмен.  Қалменнен  -  Алакөз. Алакозден  -  Жауарбек,  Ғарифолла.
Бөкеннен  -  Сарыбөпе.  Сарыбепеден  -  Тағыберлі,  Ибраш.  Ибраштан  -  Жәнібек,  Рауза,  Зиннат,  Рая. 
Жәнібек  дүниеден  ерте  өткен,  өте  дарынды  бала  болған.  Ибраш  өйелі  Жарқын  Қондыкер  үрпағының 
қызы. Ибраш атақгы окытушы. Әкесі арғы атасынан бай. Елге атағы шықкзн адам.  Моласы Аю кдуымында.
Әжіғалидан -  Баян.  Баяннан -  Кдйырсапа.
Бүхадан  -  Тілеулі.  Тілеуліден  -  Қожагелді,  Әйтім.  Қожагелдіден  -  Матнияз.  Матнияздан  -  Оралбек, 
Сабыр,  Мустафа,  Науша.  Оралбектен  -  Мирас.  Сабырдан  -  Нүржанат,  Нүрым.  Мустафадан  -  Нүржайна, 
Мөлдір.  Наушадан  -  Еімбек.
Жансарьщан  -  Кішкенем.  Кішкенемиен  -  Кдзмағамбет.  Кдзмағамбеттен  -  Тілепөлді.  Тілепелдіден  - 
Жолдықайыр,  Болаткдйыр.
Жантоқган  -  К^лыбек.  Кдлыбектен  -  Ихсанғали.  Ихсанғалидан  -  Өтебай.
Сегізбайдан  - Әжігерей,  Боздақ,  Бозымбет,  Балапан, Жүмалы,  Телбай.  Жүмалыдан  -  Әшім,  Қоныспай. 
Қоныспайдан - Кджықайыр. Телбайдан -  Молдағали.
Қанатайдан  -  Қосдәүлет,  Самархан,  Мақмет,  Қүрманғали,  Жүмағали,  Молданияз,  Ідіріс,  К^ірымқожа, 
Куаншәлі.  Қосдәулеттен  -  Бүғанай,  Қожанай.  Бүғанай  (1863-1937жж.)  одан  Зинелғабыл.  Бүғанай  атақгы 
қазірет - Ишан.  Самарханнан - Гали.  Галидін -  1  әйелінен  Жалел, Жаббар. Жаббардан - Саттар.2 өйелінен
-  Халиолла,  Рахметолла.
Қүрманғалидан - Бақи,  Кдржау.  Бакиден - Демейін. Жүмағалидан -  Берекеш.
Молдағалидан -  Наурзбай.  Ідірістен  -  Ізгі,  Әмір.
Бегетайдың  2  өйелінен  -  Бадырақ,  Қатпа,  Көрпеддес,  Сарымқүл,  Мамесейіт,  Нүрсейіт,  Байсейіт. 
Мамесейіттен  -  Даулеткелді.  Даулеткелдіден  -  Қүрманғали,  Шыңғали,  Шалабай.  Шыңғалидан  - 
Шүйінішкэли, Жақып. Жақыптан - Азамат. Қойсарыдан -  Ермүхат.
Борсық
Борсықган -  Төлеғазы,  Мүхан,  Қүлбас,  Ес. Ахметқэлидан  - Әділгерей. Әділгерейден -  Мүрат.  Мүраттан
-  Байқал.  Мүханнан - Бергенғали.  Бергенғалидын -  1  әйелінен - Орақ, 2 өйелінен -  Еркін,  Екпін.
Естен  -  Тоғыншы,  одан  -  Елғонды,  Тоқмамбет,  Жайсүлтан,  Нүрсүлтан,  Жүмағали.  Елғондыдан  - 
Баймүхамбет, Сельбай, Татым, Әжбан. Баймүхамбеттен - Есен, одан - Мүхтар. Тоқмағамбетген - Сейфолла, 
одан  -  Ануар,  одан  -  Нүрлыбек,  Темірболат,  Серік.  Жайсүлтаннан  -  Жайлау,  одан  -  Райбек,  Кдйырбек, 
Нүрлыбек,  Асылбек,  Әділбек,  Төребек.
Нүрсүлтаннан - Аққерей,  одан  -  Мәннеп,  одан -  Шайдолла.  Жүмағалидан -  Беркіт,  Берекет.  Беркіттен
- Дамир.
Сельбайдан - Жүмабай, Әжіғүл, Тежен,  Серсен, Моддағали. Теженнен - Аскдр, Сөкен.  Молдағалидан - 
Әсет, Жанболат,  Ерболат.  Елкондыдан -  Ажім,  одан -  Төлеуғазы.

Олжарыс  (кей  шежірелерде  Олжа  орыс  дейді)
Олжарыстъш  -1   өйелінен - Таузар,  Сары, 2 өйелінен  - Жаманбай,  Жакай,  Есентай,  Қошкдр.
Таузардан - Амал, Өгеш, Өтеміс. Амалдан - Орынбек, Төребек. Төребекген - Кдра. Сарыдан - Темірбай. 
Темірбайдан  -  Тілеген,  Тілеулі.
Жакдйдан  -  Жездібай,  Шекгібай,  Алтай,  Сансыз.  Жездібавдан  -  Наурызғали,  Наурызбек,  Жанжіпт. 
Наурызгалидан -  Бисәлі,  Әлжан,  Есенөлі.
Әлжаннан -  Берген,  Сержан,  Назар,  Ерғали,  Нүрғали,  Батырғали.
Бергеннен  -  Шайдолла,  Шаймүхамбет(Шөйім),  Қүлмүхамбет,  Ғабдрахим(Кабыш).  Шаймүхамбетген  - 
Мүғапар,  одан  -  Ерген,  Едіген,  Оралбай.  Ергеннен  -  Еркебүлан,  Нүркен.  Едігеннен  -  Нүрберген,  Ринат. 
Қүлмағамбетген  -  Карл.  Ғабдрахимнан  -  Сайлау,  Едисон,  Сайрош,  Мақсот,  Ерік.  Саилаудан  -  Емерсон, 
Мереке, Жөнібек, Әділбек, Айымбек. Мерекеден - Арман. Жәнібектен - Бекбол. Едисоннан - Джан,  НиязЬек, 
одан - Таймас.  Сайроштан -  Тимур,  Әділет,  Ғаділбек. Мақсотган - Әлібек,  одан -  Таир.
Сержаннан - Ғиззат. Ғиззаттан - Кдйырбек, Әзізбек, одан - Азамат.
Назардан  -  Қаймолда,  Әйтеш,  одан  -  Ораз,  Айдарбек.  Ораздан  -  Асқар,  Мүхтар,  Қадырбек, 
Казыбек.Әділбек,  Болатбек, Асылбек. Айдарбектен -  Шашшқ,  Рафик, Жанбсшат,  Есболат.
Ерғалидан - Макьіман,  одан - Жасылан.
Нүрғалвдан - Әмір, Хангерей, одан -  Рахымжан, одан  - Армат.
Батырғалидан  -  Нүрсүлтан,  Кәрім,  Халық,  Самат,  Ғалымғали.  Нүрсүлганнан  -  Мүрат,  Кднат,  Ғиният. 
Көрімнен  -  Болат,  Нүрмағамбет,  Баймағамбет,  Берік.  Халықган  -  Серік.  Саматтан  -  Азат,  Санат. 
Ғалымғалңдан  -  Боранбай,  Еркінғали,  Мүрат,  Бейбіт  Ғанимат,  Бейимбет,  Саяхат.  Боранбайдан  -  Асхат, 
Куаныш,  Нүрхат.
Бисаліден  -  Ерген,  Мүзафар,  Күлеш,  Кдбаш,  Шайхы,  Жүсіп.  Ергеннен  -  Мүхамбетжан,  Әндіржан, 
Ғалымжан, Гильман. Жүсіігген - Шаки(Шаймардан). Мүхамбетжаннан - Кдли. Шакиден - Рамазан, Габдуали, 
Габдынасер,  Ғабдреш.  Рамазаннан  -  Айдархан,  Нурсултан.  Ғабдрештен  -  Исмағүл,  Ислям,  Сәлік. 
Мұхамбетжаннан -  Ғалымжан,  Гильман.  Ғалымжаннан - Ғайнеш.  Гильманнан -  Калкеш.  Кдлидан  -  Маут. 
Мауттан -  Кдйыржан, Жүбандық.
Есенәліден - Жөрдем,  Нүржан,  Ғаббас,  Сапар, Зинолла.
Жанжігітген  -  Райыс,  Куаныш, Әлпейіс,  Нүрпейіс.
Шектібайдан  -  Қосайдар.  Қосайдардан  -  Қүдайберген,  Сүлеймен,  Есмағүл.  Есмағұлдан  -  Кенжебай. 
Кенжебайдан - Мағзу, Жолымбет. Мағзудан - Идият, Жоламан, Ерғазы, Серғазы. Идиятган - Руслан, Серік.
Жоламаннан  -  Ербол,  Ерлан,  Аслан.
Ерғазьщан - Серік, Берік.
Серғазыдан  -  Куаныш.  Жолымбеттен  -  Гиндер,  Халиолла,  Жасүлан,  Жасқайрат,  Нүрлан,  Хамит. 
Гиндерден -  Ерлан. Жасүланнан - Досқан. Алғыйдан -  Көбек,  Көорпелдес,  Қокаш.  Сансыздан  - Жүмағұл. 
Есентайдан  -  Орынғали,  Оралбай,  Бегөлі,  Еркінөлі,  Сүгірөлі,  Кенжәлі.  Бегөліден  -  Ермүхамбет  одан  - 
Қыдырғали,  Ыбырөлі,  Иманғали,  Жамантай,  Жағалтай,  Жалғабай.  Қыдырғалидан  -  Оразай,  Мыңжасар. 
Жамантайдан  -  Ғабдыкалық,  Марат.  Ыбырәлідан  -  Исмағул  одан  -  Кддыр.  Кдцырден  -  Нүрлан,  Марат, 
Бахытжан, Чапай. Мараттан - Арман, Бауыржан. Мынжасардан - Куаныш, Бахытжан, Куантай. Сүгірәліден
-  Жалмүхан,  Амантай.  Амантайдан  -  Ғалымжан  одан  -  Сайын.  Жағалтайдан  -  Ғабдысалық,  Үмсындық, 
Ахмет,  Куантай,  Төлеген,  Түрсын  (Ақгөбе  университетінің доценгі,  үстаз  ғалым).  Кенжөліден  -  Бахтияр 
одан  -  Кеңес,  Мүхтар.  Кеңестен  -  Өмірзақ.  Өмірзақган  -  Демеш,  Әубәкір.  Мүхтардан  -  Сайыс,  Самат, 
Жеңіс,  Сатгар.  Саматган -  Нүрхат.
Олжаорыстын ұрпагы Медеуден - Аманғали, Сарсен, Нүрғали, Ләтіп. Амангалидан - Мүстажап, Зүлкдш, 
Мүқүл, Уап, Апен. Мүстажаптан - Болат. Мүкүлдан -  Мөжіт, Кдзи, Хамит.  Уаптан - Жалмүқан.  Сарсеннен
- Есім. Сарсенов Есім көп жылдар Жанібек ауыдандық партия комитетінің бірінші қатшысы болып жүмыс 
жасады.  Есімнен - Карл, Максим. Нүрғалидан -  Мүхтар, одан -  Бөкещ. Ләтіптен - Халеледен.
Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Қазақ филологиясы кафедрасы
dmdocuments -> Айса байтабынов эпик жыршы
dmdocuments -> Көпбаева М. Р. ф.ғ. к., М. Әуезов атындағы Оңтүстік
dmdocuments -> Н. С. Тілеуханов
dmdocuments -> Т.ӘЛімқҰловтың «Қараой» ӘҢгімесіндегі махамбет тұЛҒасы акбулатова С. Б
dmdocuments -> Батыс қазақстандық КҮй дәСТҮрін әлемге мойындатқан қҰрманғазы рухы с. Ә. Күзембай
dmdocuments -> Кафедрасының отырысы шешімімен бекітілген. Педагогикалық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған. Орал, 2011

жүктеу 27.6 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   48
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет