Методическое пособие для студентов практикантов выпускных курсов по ведению дневника и оформлению документациижүктеу 439.07 Kb.
Pdf просмотр
бет1/2
Дата10.09.2017
өлшемі439.07 Kb.
#13684
түріМетодическое пособие
  1   2

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ 

ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

 

АБАЙ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҦЛТТЫҚ 

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 

 

ФИЛОЛОГИЯ ЖӘНЕ КӚПТІЛДІ БІЛІМ БЕРУ 

ИНСТИТУТЫ 

                Бітірҥші курс студент – практиканттардың 

кҥнделікте  

толтырылатын қҧжаттарын рәсімдеуге арналған  

нҧсқаулық әдістемелік қҧрал  

 

Методическое пособие для студентов – практикантов  

выпускных курсов по ведению дневника и 

оформлению документации  

                                                                                  

 

Алматы 2014 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ 

ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

 

АБАЙ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҦЛТТЫҚ 

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 

 

ФИЛОЛОГИЯ ЖӘНЕ КӚПТІЛДІ БІЛІМ БЕРУ 

ИНСТИТУТЫ 

                Асқарова С.А., Кулекенова Ж.Г. 

Бітірҥші курс студент – практиканттардың 

кҥнделікте  

толтырылатын қҧжаттарын рәсімдеуге арналған  

нҧсқаулық әдістемелік қҧрал  

 

Методическое пособие для студентов – практикантов  

выпускных курсов по ведению дневника и 

оформлению документации  

 

  

 

 Алматы 2014 

 

 УДК 378 

ББК 74.58 

А 88              

А 88          Асқарова С.А., Кулекенова Ж.Г.  Студент – 

практиканттардың кҥнделікте толтырылатын қҧжаттарын 

рәсімдеуге арналған нҧсқаулық - әдістемелік қҧрал  

 

ISBN 978-9965-14-325-0 

Практика 

барысында 

кҥнделікте 

толтырылатын 

қҧжаттарын рәсімдеуге арналған нҧсқаулық-әдістемелік қҧрал 


жанартылып,    қайта  ӛңделіп,  оқу  жҧмыс  жоспары  енгізіліп, 

студент – практиканттарға арналып шығарылды. 

 

Пікір жазғандар: 

Букабаева Б.Е. – ф.ғ.к., доцент м.а. 

Ешимбетова З.Б. – п.ғ.к., доцент м.а. 

 

Баспаға  Абай  атындағы  ҚазҦПУ  жанындағы  «Білім» 

тобындағы мамандықтар бойынша оқу – әдістемелік секциясы 

және  ҚРБҒМ  Республикалық  оқу  –  әдістемелік  Кеңесі 

ҧсынған. Хаттама № 2   20.12.2013 ж. 

Практика 

барысында 

кҥнделікте 

толтырылатын 

қҧжаттарын рәсімдеуге арналған нҧсқаулық-әдістемелік қҧрал 

Қазақстан Республикасы ҥкіметі  қаулысымен № 499  2013 ж. 

17 мамырында бекітілген жоғарғы білім берудегі қызметтерді 

ҧйымдастырудың 

типтік 

ережесіне 

сай 

студент 

– 

практиканттарға арналып шығарылды. 

УДК 378 


ББК 74.58 

ISBN 978-9965-14-325-0 

 

                                                                                   С.А. Асқарова                                                                                                

                                                                                    Ж.Г.Кулекенова  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Қҧрметті студент - практикант! 

          Сіз  мемлекеттік  мәні  жоғары  педагогикалық  практикаға 

кіріскелі  отырсыз!  Қазақстан  Республикасының  Президенті 

Н.Ә.Назарбаев  мұғалімдердің  алдында  сӛйлеген  сӛзінде:  «ХХI 

ғасырда  білім  алу  жоғарғы  қор  жинағы  болғандықтан  елдің  даму 

деңгейін  бағалау  оның    стратегиялық  ресурстық  мәні  мен 

бәсекелестікке түсу қабілетін анықтайды» деп кӛрсеткен. 

Ал,  мемлекеттің  болашағы,  жан  -  жақты  ӛркендеуі  келешек  жас 

мұғалімдердің  қолында.  Қазіргі  кезеңде  мектептер  танымдық, 

шығармашылық ізденістегі,   белсенді және алдын ала мақсат қоя 


алатын,  мамандығы  бойынша  бәсекелестікке  қабілетті  мұгалімді 

талап етеді. Студент -  практикант, келешек мұғалімдердің  кәсіби 

-  тұлғалық  дамуы  және  оның  біліктілігінің  ӛсуі  сізге  тікелей 

байланысты.  

                     Кӛпшілігің  «Мен мұғалім бола алам ба?»  - деп, талай 

рет  толғанған  да  боларсыздар.    Енді  сізде  ӛз  тәжірибеңізден  осы 

сұраққа  жауап  алатын  уақыт  келді.  «Істің  аяқталуынан  басталуы 

қиын»  дейді.  Сіз  біздін  жас  мемлекетіміздің  сан  мындаған 

мұғалімдер  қатарына  қосылып,  Қазақстан  Республикасының 

Президенті  Н.Ә.Назарбаевтың  стратегиясын  іске  асыруды 

бастайсыз. Сіз жер бетіндегі ең абзал мамандықты тандағандарыңа 

еш  уақытта  ӛкінбейсіз  деп  сенеміз.  Оқушыларға  білім  қуанышын  

әкелгенде,  ӛрге  ӛсу  қуанышын  сыйлағанда,  оларды  қол  жетпес 

мақсаттарға  жеткізгенде  ғана  ӛзіңді  бақытты  сезініп,  ӛз 

жұмысыңнан ләззат аласыз. 

                 Жас  дос!  Мұғалім  –  адам  жанының  инженері,  мінез 

құлық  сәулетшісі,  дәрігер,  ой  мен  сезім  дирижері,  жас  ӛркенді 

мәпелеуші. Бірақ осы шындықты сіз балаларға жақын және тӛзімді 

болғанда ғана біле аласыз. 

            Жас ұстаз! Ұстаздық қадамыңызға сәт сапар тілейміз! 

 

Оқытушыларыңыз!  

Уважаемый студент- практикант! 

           Вы  приступаете  к  самому  ответственному  этапу  своей 

жизни  в  стенах  университета  –  педагогической  практике! 

Президент    нашей  республики  Н.А.Назарбаев  в  одном  из  своих 

выступлений  перед  педагогами  сказал:  «Образование  в  ХХI  веке 

становится  капиталом,  который  может  и  должен  соперничать  по 

своей  значимости  со  стратегическими  ресурсами  и  по  которому 

будут  судить  об  уровне  развития  страны».  А  будущее  нашего 

государства,  его  всестороннее  развитие  в  ваших  руках,  как 

будущих  учителей. Современная школа сегодня ждет мыслящего, 

творчески  работающего,  конкурентоспособного,  активного  и 

целеустремленного  учителя.  От  вас,  студента  –  практиканта, 

зависит  потребность  будущих  учителей  в  профессионально  – 

личностном росте и самосовершенствовании.  

                   Многие  из  вас  спрашивали  себя:  «Смогу  ли  я  стать 

учителем?»  И  сейчас  настал  тот  момент,  когда  вы  на  практике 

можете  проверить  себя  и  найти  ответ  на  этот  вопрос.  В  народе 

говорят:  «Труден  только  первый  шаг»    Вы  вступите  в  ряды 

многомиллионной армии учителей нашего молодого государства и 

начнете  осуществлять  стратегию  Президента  Республики 

Казахстан  Н.А.Назарбаева  на  практике.  И  мы  надеемся,  что  вы 

никогда  не  пожалеете  о  том,  что  выбрали  самую  гуманную 

профессию  в  мире.  Только  принося  ученикам  радость  познания, 

достижения высоты, стремления достичь непостижимое вы будете 

счастливы и получите удовлетворение от своей работы.  

              Молодой  друг!  Учитель  –  это  строитель  души  человека, 

тонкий психолог, целитель, дирижер мыслей и чувств, воспитатель 

подрастающего  поколения.  И  всю    эту  истину  вы  познаете  тогда, 

когда будете близки к детям и терпеливы к ним.  

Молодой  учитель!  Желаем  вам  успехов  в  вашей 

педагогической деятельности! 

                                

Ваши преподаватели! 

Кіріспе 


Студент  –  практиканттардың  күнделікте  толтырылатын 

құжаттарын  рәсімдеуге  арналған  нұсқаулық  әдістемелік  құрал 

Шетел тілі:екі шетел тілі мамандығы үшін педпрактика – 3 Типтік 

оқу бағдарламасы. университет СМЖ ұсынған Ф ҚазҰПУ 709-02-

11  Практика  күнделігі.  Үшінші  басылым  негізінде  стутенттердің  

мектепте  практика  ӛткізу барысында орындалған жұмыстар  есебін жургізуге 

арналып,  қайта  ӛнделіп шығарылған. Диплом алдындағы практика барысына 

студент -  практиканттардың жұмыстарын басқару және бақылау мақсатында 

Педагогикалық  практика  бағдарламасы  еңгізілді.    Оқу  үрдісіндегі  оқу- 

тәрбие  жұмыс  түрлері,  атап  айтқанда,  пән  бойынша  күнтізбелік жоспар,  тәрбие  жоспары,  сынып  журналын  толтыру,  студент-

практиканттың  жеке  жұмыс  жоспарын  толтыру  үлгілері 

ұсынылды.  Студенттердің  педагогикалық  практика  нәтижесі, 

олардың  тұжырымдары  мен  ұсыныстары  кірістірілді.  Сондай-ақ, 

олардың сабақ және қоңырау кестелеріне мұқият болу үлгілері де 

ескертілді. 

Предисловие 

Методическое  пособие  для  студентов  -  практикантов  по 

ведению  дневника  и  оформлению  документации  был  разработан 

на  основе  Типовой  учебной  программы  педпрактики  –  3  по 

специальности  5В011900  Иностранный  язык:  два  иностранных 

языка, Дневник практики. Третье издание рекомендованный СМК 

университета под калантитулом  Ф КазНПУ 709-02-11. В пособие 

включена  Программа  педагогической  практики  для  студентов  – 

практикантов для осуществления руководства и контроля работой 

студента  в  ходе  преддипломной    практики.    Для  отражения 

учебно-воспитательного  процесса,  даны  образцы  календарного 

плана по предмету, воспитательного плана, заполнение классного 

журнала для учета посещаемости и успеваемости учащихся. Кроме 

того  включены  таблица  индивидуальной  работы  студента,  схема 

отчета  о  педагогической  практике,  выводы  и  предложения 

студентов-практикантов о практике. 

 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ 

МИНИСТРЛІГІ/ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық Университеті 

Казахский национальный педагогический университет имени Абая 

Филология және кӛптілді білім беру институты 

Институт филологии и полиязычного образования 

Кәсіби шетел тілі коммуникациясы кафедрасы 

Кафедра: профессиональной иноязычной коммуникации 

                          

педагогикалық практика бойынша 

 

КҤНДЕЛІК   

ДНЕВНИК 

по педагогической практике 

 

 

  

практикаға жолдама ретінде беріледі /  

служит путевкой на практику  

 

  

ЖОЛ-САПАР КУӘЛІГІ/ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

  _____курс студенті/студент _____курса, 

 

Институт ________________________________  

Аты-жӛні/ФИО_____________________________ 

 


Практиканы ӛтуге бағытталады/ Направляется  для прохождения 

практики___________________________________ 

 

Мерзімімен/сроком с «___»___20__ж./г.   

дейін/по «___»___20__ж./г. 

 

Университеттен шығуы/Дата 

выезда 


из 

университета 

«___»_____20__ж./г. 

 

 Институт 

директоры\ 

директор 

институты______________________ 

 

 

  

 

Практиканың жетекшісі/Руководитель практики   

                  ______________________________________________  

 

 

 

 

 

СТУДЕНТ - ПРАКТИКАНТ ЖӚНІНДЕ АНЫҚТАМА 

СПРАВКА О СТУДЕНТЕ - ПРАКТИКАНТЕ 

Студент – практиканттың 

аты – жӛні\(ФИО) 

 

 Оқу орны\Место учебы 

 

 Мамандығы 

\Специальность 

 

 

Курс. топ/группа  

Ағылшын тілі пәнінен 

әдіскер \Методист 

английского языка 

 

 

Психология пәнінен әдіскер\Методист по 

психологии 

 

 

Педагогика  пәнінен әдіскер\Методист по  

педагогике 

 

 

Кафедра бойынша педагогикалық практика  

жетекшісі \ Руководитель 

педагогической практики 

кафедры 


 

__________________________

__ 

Педагогикалық практиканың басталуы  

«__» ______20   ж. 

Начало педагогической 

практики «     »      20   г. 

Кафедра меңігерушісінің 

қолы 


Подпись заведующего 

кафедрой  

__________________

 

Педагогикалық парктиканың аяқталуы   

«      »            20   ж. 

Завершение 

педагогической практики «      

»         20    г. 

Мектеп директорының қолы 

және мӛр/ подпись директора 

школы и печать   

___________________ 

 

ПРАКТИКА ӚТІЛЕТІН МЕКТЕП ЖӚНІНДЕ АНЫҚТАМА 

СПРАВКА О ШКОЛЕ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Мектеп _____________________________________ Школа______________________________________ 

 

Мекен – жайы _______________________________ Адрес:______________________________________ 

 

Мектеп директоры___________________________ Директор школы_____________________________ 

 

 Оқу ісі жӛніндегі директор орынбасары _________ 

Заместитель директора по учебной работе_______ 

 

Тәрбие ісі жӛніндегі директор орынбасары ______ Заместитель директора по воспитательной работе  

 

Ағылшын тілі мұғалімі _______________________ Учитель английского языка___________________ 

 

Сынып жетекшісі ___________________________ Классный руководитель______________________ 

 

Студент – практикантқа бекітілген сынып  Закрепленный за студентом - практикантом класс 

___________________________________________ 

 

Студент – практикантқа бекітілген қоғамдық жұмыс Закрепленная за студентом - практикантом общественная 

работа_________________________________________ 

 

 

4 курс студент- практикаттарға арналған  

педагогикалық практиканың бағдарламасы 

Программа педагогической практики 

 для студентов – практикантов 4 курса

 

№ 

Іс – шара / Мероприятия  

Орындалу 

мерзімі                  

Сроки 

выполнения 

Орындалуы/ 

Отметка о 

выполнении 

 

Ҧйымдастыру ҥдерісі/  

Организационный  

процесс 

 

 1.  Студенттерді алдын ала 

келісім – шартқа тұрған 

мектептерге бӛлу.  

Распределить студентов 

по школам согласно 

договорам.  

Оқу жылы 

басталғанда 

В начале 

учебного года 

 

2.  «Жаңа типті орта мектептердегі шетел 

тілін оқыту әдістемесі» 

типтік бағдарламасымен 

таныстыру. 

 Ознакомить студентов с  

типовой программой 

«Методика преподавания 

иностранного языка в 

средней школе нового 

образца». 

Семестр 

кезінде  

 

В течении семестра 

 

3.  3 курста практикада 

орындаған оқу тәрбие 

жұмыстарының нәтижесін, 

есептерін, сабақтарында 

қолданылынған 

дидактикалық 

материалдарды және 

инновациялық құралдарды 

талдап сараптау, 

Семестр 


кезінде  

 

  

 


толықтыру және жетілдіру.   

 

Анализировать, дополнять и совершенствовать 

результаты учебно-

воспитательной работы, 

отчеты, дидактическими 

инновационные 

материалами практики 

предыдущего учебного 

года.


 

 

  

В течении 

семестра 

4. 


Практика кезінде оқу 

үрдісінде сыныптан тыс іс 

– шараларды ӛткізуді 

ұйымдастыру мәселесін 

кушейту.  

 

Усилить работу  по вопросам организации и 

проведению внеклассных 

воспитательных 

мероприятий  во время 

учебного процесса. ______________________________ 

 

Семестр кезінде  

 

  

В течении 

семестра 

 

5.  Қажетті дидактикалық (ӛнегелік) материалдар 

мен инновациялық 

техникалық құралдарды 

тиімді қолдану әдістерін 

жандандырып  дамыту.  

Совершенствовать и 

развивать навыки 

использования 

необходимых 

дидактически-

раздаточных материалов 

и инновационно - 

технических средств. 

Семестр 


кезінде  

  

  

В течении 

семестра 

 

6.  Мемлекеттік педагогикалық 

практиканы 

ұйымдастыру  жӛніндегі 

ғылыми - практикалық 

конференция ӛткізу.  

Организовать и провести 

установочную научно – 

практическую 

конференцию по 

государственной 

педагогической практике 

 

Директорат кестесі 

бойынша  

 

 

 Согласно 

расписаниияя 

директората 

 


I.  Ҥйрену аптасы /  

Пассивная неделя 

 

 1.  Мектеп әкімшілігі, 

ұжымы және 

оқушылармен танысу.  

Студенттерді белгілі 

сыныпқа пән бойынша 

бӛлу және мектептен 

ағылшын тілінен әдіскер 

мен тәлімгерді бекіту  

 

Знакомство с администрацией, 

коллективом и 

учащимися школы. 

Распределение студентов 

по классам и 

закрепление учителя 

методиста английского 

языка и классного 

руководителя. 

Практиканың 

1- ші күні   

 

  

 

1-ый день практики 

 

2.  Оқу – тәрбие мәселесі бойынша кеңес алу. 

Консультироваться по 

вопросам учебно-

воспитательной работы 

Күнделікті  

  

Ежедневно   

 

3. Ұйымдастыру 

жұмыстарын 

жоспарлау және 

күнделікті орындаған 

жүмысын  жүйелі 

түрде толтыру.  

 

Күнделікті    

Ежедневно 

 

 

Систематически планировать 

организационную 

работу и вести 

дневниковую запись.

 

4.  Ағылшын тілі кабинеттерінің 

жабдықталуы, 

кӛрнекілігімен және оқу 

үрдісіне қажетті 

материалдық қорымен 

танысу.  

Ознакомиться с 

оснащением кабинета 

английского языка, 

наглядностями и 

материальной базой, 

необходимыми для 

учебного процесса. 

Практиканың 

1- ші жұмасы   

 

  

1-ая неделя 

практики 

 

5.  Ағылшын тілі пәнінен үйде оқу әдебиетін 

ӛткізу әдістемесін, пән 

бойынша тест 

тапсырмаларын жасауды 

жетілдіру.  

Совершенствовать 

методику работы над 

домашним чтением по 

английскому языку. 

1 – ші апта  

 

 

 1 ая неделя 

 

  

 


разработку тестовых 

заданий по предмету. 

6.  Пән мұғалімдерінің 

сабақтарына қатысып, 

оларға талдау жасау. Пән 

мүғалімдері және сынып 

жетекшілерінің барлық 

оқу жоспар түрлерімен 

танысу. 

Посещать уроки 

учителей предметников 

и дать им анализ. 

Ознакомиться со всеми 

учебными планами 

учителя предметника и 

классного руководителя. 

1 – ші апта  

 

  

 

1 ая неделя  

 

7.  Пән мұғалімдері және тәлімгерлермен тығыз 

байланыста жұмыс 

жүргізу. 

Тесно сотрудничать с 

учителями 

предметниками и 

классными 

руководителями.  

Күнделікті  

 

 Ежедневно 

 

  

IIБелсенділік аптасы /  

Активная неделя 

 

 1.  Оқушылардың сабаққа 

қызығушылығын 

арттыратын 

дидактикалық 

материалдар дайындау 

және қолданылатын 

иновациялық 

техникалық кӛрнекті 

құралдарды сұрыптап 

топтау. 


Готовить дидактические 

материалы и 

тематически 

группировать 

инновационно - 

технические наглядные 

пособия для 

поддержания мотивации 

учащихся к предмету.  

Күнделікті  

 

 

  

 

 Ежедневно 

 

  

 

 2. 

Университеттің 

әдіскерімен бірге 

ағылшын тілі 

сабақтарына қатысу, 

пікір – талас 

ұйымдастыру. 

 

Посещать уроки английского языка с 

методистом 

университета и 

организовывать 

Күнделікті  

 

  

Ежедневно 

 

 

 обсуждение уроков.

 

3.  Университет әдіскері 

мен мектептің пән 

мұғалімдерімен бірлесіп 

педагогикалық   

практиканың барысы, 

тәрбие жұмыстары 

туралы жиындар ӛткізу 

(жетістіктер мен 

кемшіліктерді сараптау)  

 

Организовывать заседания с методистом 

университета и 

учителями 

предметниками о ходе 

педагогической 

практики, 

воспитательной работе, 

анализировать 

положительные и 

отрицательные стороны. 

Аптасына 2 

рет  


 

 

  

 

2 раза в неделю 

 

4.  Студент – практиканттардың 

сабаққа қатысқаннан 

кейінгі сабақ жӛніндегі 

пікірлерін тыңдап, 

талдау жасау, 

кемшіліктерді сыни 

кӛзбен бағалау, 

жетістіктерді тиімді 

Күнделікті  

 

  

 

  

 

 қолдану. 

Проводить обсуждение и 

анализировать  

посещенные уроков 

студентов -  

практикантов, дать 

критическую оценку и 

перенять  лучшие 

приемы. 

 

 

Ежедневно 5.  Студент – 

практиканттардың 

күнделікті сабақ 

жоспарының мазмұнды 

болуын және әдістемелік 

дұрыс рәсімдемелуін 

қадағалау. 

Контролировать 

написание студентами - 

практикантами 

содержательных и 

методически правильно 

оформленных 

поурочных планов. 

Күнделікті  

 

  

 

Ежедневно  

 

  

II

I. 

Белсенділік аптасы / 

Активная неделя 

 

 1. 

Мектеп бағдарламасы 

мен сабақ кестесі 

бойынша бӛлінген 

Сабақ кестесі 

бойынша.  

 


сыныптарда сабақ 

жүргізу. 

 

Проводить уроки согласно плану и 

расписанию школы в 

закрепленных классах.

 

 

 Согласно 

расписанию 

2.  Мектеп бағдарламасы 

бойынша жүргізілетін 

сыныптан тыс 

жұмыстарға белсене 

қатысу. 

Активно участвовать во 

внеклассных 

мероприятиях класса 

согласно плану школы. 

Бағдарламаға 

сәйкес  

 

 Согласно 

программе 

 

3.  Тақырып бойынша керекті кӛрнекіліктер 

жасау, ағылшын тілі 

кабинетін жабдықтауға 

кӛмектесу. 

Готовить наглядные 

пособия по темам, 

помогать в оформлении 

кабинета английского 

языка. 

Практиканың 

аяқталу 

кезінде  

  

 

До окончания практики  

 

4.  Әрбір сабақты оқушылардың 

қызығушылығын 

Әр сабақта   

 

 арттыра отырып, 

танымдық қабілеттілігін 

жетілдіріп, жаңа 

технологияларды 

қолданып ӛткізу. 

Развивая интерес 

учащихся, 

совершенствовать 

познавательные 

способности и проводить 

каждый урок с 

применением новых 

технологий. 

 

  

 

На каждом уроке    

5.  Оқушылардың ауызекі 

сӛйлеу және 

шығармашылық 

танымдық қабілетін 

дамыту және олардың 

құзыреттілік түрлерін 

жетілдіру: тұлғалық – 

бағытталған, тілдік, 

коммуникативтік, кәсіби 

– бағытталған, .лингво – 

мәдени, мәдени – аралық 

коммуникативтік, 

мәдени – әлеуметтік, 

стратегиялық, т.б.  

Развивать устную речь и 

творческо – 

Әр сабақта  

 

 

  

 

  

 

На каждом  

познавательную 

способность учащихся и 

совершенствовать 

компетенции учащихся: 

личностно – 

ориентированную; 

языковую; 

коммуникативную; 

профессионально – 

ориентированную;  

лингво-

культурологическую; межкультурно – 

коммуникативную; 

социо – 

культурологическую; 

стратегическую и др. 

уроке 


6.  Ағылышын тілін 

дидактикалық және 

арнайы әдістемелік 

принциптері бойынша 

оқыту. 

Обучать с учетом дидактических и 

специально – 

методических принципов 

обучения иностранному 

языку

Әр сабақта   

 

 На каждом 

уроке 


 

I

V

Белсенділік аптасы  / 

Активная неделя 

 

 

1  Дипломдық жұмыстың 

тақырыбы бойынша 

дидактикалық және 

әдістемелік 

материалдарды 

жинақтау. 

Сбор дидактических и 

методических 

материалов по теме 

дипломной работы 

Күнделікті  

 

 

 Ежедневно  

 

  

2  Практиканттың зерттеу 

жұмысы тақырыбы 

бойынша жинақталған  

ақпараттарды жазбаша 

рәсімдеуді  

қалыптастыру. 

Приступить к 

письменному 

оформлению собраной 

информации по 

исследуемой теме 

дипломной работы.  

Күнделікті  

 

 

 Ежедневно  

 

  

3  Үйірме жұмысына 

оқушыларды 

Апта бойы 

 


ұйымдастырып, 

ағылшын тілінде мәдени 

іс – шара ӛткізуге 

дайындау. 

Организовать 

кружковую работу 

учащихся для 

подготовки и 

проведениюя 

мероприятия на 

английском языке. 

 

  

В течении 

недели 

4  Мектептің әдістемелік Кеңесіне және сынып 

жетекшілердің 

мәжілісіне қатысу. 

Участвовать на 

методических советах 

школы и  собраниях 

классных руководителей. 

Мектептің 

сабақ кестесі 

бойынша.  

 

Согласно расписанию 

школы 


 

5  Дипломдық жұмыс 

тақырыбы бойынша  

ғылыми әдебиеттерді 

жинақтап сұрыптау. 

Студент – практикант 

сабақ беру барысында 

дипломдық 

жұмыстарына 

байланысты 

Күнделікті  

 

  

 

  

 

практикалық эксперименттік 

жұмыстар жүргізу. 

Изучение и подбор 

научной литературы по 

теме дипломной работы.  

В ходе провендения 

занятий студент – 

практикант должен 

проводить практическую 

экспериментальную 

часть по теме дипломной 

работы. 


 

 

 Ежедневно  

 

  

VБелсенділік аптасы /  Активная неделя 

 

 1  Әрбір студент – 

практикант белгіленген 

жоспар бойынша  ашық 

сабаққа дайындығын 

кӛрсету. 

Университет әдіскері, 

мектеп мұғалімдерімен 

бірлесіп ашық сабаққа 

қатысу, оларды талдау, 

баға беру. 

 

Каждый студент - практикант должен 

провести пробный 

открытый урок по плану. 

Методист университета 

вместе с учителями 

школы должны посетить 

Кесте 

бойынша 


 

 

  

 

По расписанию 

 


пробный открытый урок, 

обсудить и дать оценку. 

2  Мектеп бойынша 

бекітілген сыныпта іс–

шара ӛткізу. 

С закрепленным классом 

провести общешкольное 

мероприятие. 

Жоспар 

бойынша 


 

 

По плану  

3  Ағылшын тілі үйірмесі 

дайындаған ағылшын 

тілінде мәдени іс-шара 

ӛткізу. 

Проведение мероприятия 

на английском языке, 

подготовленный 

кружком. 

Жоспар 


бойынша 

 

 По плану 

 

4  Студенттердін мектеп мұғалімдерге тест 

тапсырмаларын 

жинақтауға кӛмектесу. 

Помощь учителям в 

сборе тестовых заданий. 

Жоспар 


бойынша 

По плану 

 

V

I. 

Қорытынды апта /  

Заключительная 

неделя 

 

 1.  Әрбір студент – 

практикант белгіленген 

жоспар бойынша  ашық 

сабақ ӛткізу. 

Университет әдіскері, 

мектеп мұғалімдерімен 

бірлесіп ашық сабаққа 

қатысу, оларды талдау, 

баға беру. 

 

Каждый студент - практикант должен 

провести открытый урок 

по плану. Методист 

университета вместе с 

учителями школы 

должны посетить 

открытый урок, обсудить 

и дать оценку. 

Жоспар 

бойынша 


 

 

  

 

По плану  

2. 


Мектеп әкімшілігі, 

мұғалімдерімен бірігіп 

педпрактиканы 

қорытындылап, 

конференция ӛткізу. 

 

Совместно с руководством школы и 

учителями, подводя 

итоги педпрактики 

провести конференцию. ____________________________  

Соңғы апта  

 

 Последняя 

неделя 


 

 

 3.  Ӛткізілген сабақтары, 

тәрбие жұмыстары, 

сыныптан тыс 

жүргізілген жұмыстары 

жӛніндегі құжаттарын 

Соңғы  апта 

 

 

 тапсыру. 

Диплом тақырыбы 

бойынша жүргізілген 

эксперимент 

жұмыстарының 

нәтижесін жинақтау. 

 

Сдать документацию по проведенным урокам, 

воспитательной и 

внеклассной работе. 

Сбор результатов 

проведенных 

экспериментальных 

работ по теме 

дипломного 

исследования. 

 

  

 

Последняя  неделя 

4  Университеттің 

педагогикалық практика 

жӛніндегі қорытынды 

конференциясын ӛткізу.  

Проведение итоговой 

конференции по 

педагогической практике 

в университете. 

Соңғы  апта  

 

 

Последняя  неделя 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     Практика қорытындысы бойынша есеп қҧжаттары: 

 

1.

 Педагогикалық практика кезінде жасалынған 

жұмыстары туралы есеп. 

2.

 

Практикалық күнделік. 3.

 

Ӛткізілген сабақ жоспарлары. (5-8) 4.

 

Сабақты талдау. (2-3) 5.

 

Сыныптан тыс сынақтық іс-шара жоспары. 6.

 

Сынақтық ашық сабақ жоспары және оның дидактикалық материалдары. 

7.

 Студенттің практика жұмысы бойынша пән мұғалімі, 

сынып жетекшісі және мектеп директорының қолы 

қойылып, мӛр басылған мінездемесі. 

8.

 Психология және педагогика бойынша тапсырмалар 

нәтижесі. Документация к отчету студента – практиканта  

по итогам педагогической практики 

 

1.

 Отчет о проделанной работе в период практики. 

2.

 Дневник педагогической практики. 

3.

 Конспекты проведенных уроков. (5-8) 

4.

 Анализ урока. (2-3) 

5.

 Конспект проведенного зачетного воспитательного 

мероприятия. 

6.

 

Конспект открытого урока с использованными дидактическими материалами. 

7.

 Характеристика учителя – предметника, классного 

руководителя заверенная директором школы. 

8.

 

Результаты заданий по психологии и педагогике.  

 

 

 

 

      Қоңырау кестесі                                                         Расписание звонков 

                       1-ші ауысым  

   1-ая смена 

Сабақ реті / уроки 

Уақыты/ Время 

1-ші/1-ый 

----сағ.------- миунттан 

----сағ.-------мин.дейін 

2-ші /2-ой 

----сағ.-------миунттан 

----сағ.-------мин.дейін 

3-ші/3-ий 

----сағ.-------миунттан 

----сағ.-------мин.дейін 

4-ші/4-ый 

----сағ.-------миунттан 

----сағ.-------мин.дейін 

5-ші/5-ый 

----сағ.-------миунттан 

----сағ.-------мин.дейін 

6-шы/6-ой 

----сағ.-------миунттан 

----сағ.-------мин.дейін 

 

                                   2-ші ауысым 

  2-ая смена 

 

Сабақ реті / уроки 

Уақыты/ Время 

1-ші/1-ый 

----сағ.------- миунттан 

----сағ.-------мин.дейін 

2-ші /2-ой 

----сағ.-------миунттан 

----сағ.-------мин.дейін 

3-ші/3-ий 

----сағ.-------миунттан 

----сағ.-------мин.дейін 

4-ші/4-ый 

----сағ.-------миунттан 

----сағ.-------мин.дейін 

5-ші/5-ый 

----сағ.-------миунттан 

----сағ.-------мин.дейін 

6-шы/6-ой 

----сағ.-------миунттан 

----сағ.-------мин.дейін 

 

САБАҚ КЕСТЕСІ                   РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 

                         1-ші ауысым  

                     1-ая смена 

Сабақтар/ Апта 

кҥндері 

Уроки/Дни 

\недели 

Сынып,п

ән атауы  

Класс, 

Предмет 


Дүйсенбі\Понедель

ник 


 

 

  

 

  

Сейсенбі\Вторник 

 

 

  

 

  

Сәрсенбі\Среда 

 

 

  

 

  

Бейсенбі етверг 

 

 

  

 

  

Жұма\Пятница 

 

 

  

 

  

Сенбі\Суббота 

 

 

  

 

  

                                                     

 

   2-ші ауысым  

                  2-ая смена 

Сабақтар/ 

Апта\кҥндері 

Уроки/Дни недели 

Сынып,п

ән атауы  

Класс, 

Предмет 


Дүйсенбі\Понедель

ник 


 

 

  

 

  

Сейсенбі\Вторник 

 

 

  

 

  

Сәрсенбі\Среда 

 

 

  

 

  

Бейсенбі \Четверг 

 

 

  

 

  

Жұма\Пятница 

 

 

  

 

  

Сенбі\Суббота 

 

 

  

 

  

 

Студенттің қолы/ Подпись студента:______________ Ағылшын тілі мұғалімінің қолы\ 

Подпись учителя английского языка: _______________  КУРС СТУДЕНТ – ПРАКТИКАНТТЫҢ ЖЕКЕ ЖҦМЫС 

ЖОСПАРЫ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ СТУДЕНТА–

ПРАКТИКАНТА 4 КУРСА 

 

Апта еделя 

Жұмыс мазмұны 

мен түрлері/ 

Содержание и 

виды работы 

Уақыты   

Время 

выполнения Ескертулер 

Примечания 

1-ші апта 

1-ая неделя 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 2-ші апта 

2-ая неделя 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Апта Неделя 

Жұмыс мазмұны 

мен түрлері/ 

Содержание и 

виды работы 

Уақыты   

Время 

выполнения Ескертулер 

Примечания 

3-ші 

апта 


3-я 

неделя 


 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 4-ші 

апта 


4-ая 

неделя 


 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Апта 


Неделя 

Жұмыс мазмұны 

мен түрлері/ 

Содержание и 

виды работы 

Уақыты   

Время 

выполнения Ескертулер 

Примечания 

5-ші 

апта 


5-ая 

неделя 


 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 6-ші 

апта 


6-ая 

неделя 


 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Студент – практикант _____________________ 

Топ жетекшісі/Руководитель группы:_____________ 

Күні,айы, жылы/Дата: _____________  

4 КУРС СТУДЕНТ – ПРАКТИКАНТТЫҢ АҒЫЛШЫН 

ТІЛІНЕН КҤНТІЗБЕЛІК ЖОСПАР 

(ПРАКТИКА ӚТІЛЕТІН ОҚУ МЕРЗІМІНЕ СӘЙКЕС БӚЛІГІ ) КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

СТУДЕНТА – ПРАКТИКАНТА 4 КУРСА 

(НА ВРЕМЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПЕДПРАКТИКИ

 

Р\с 

№ 

Ӛтілетін 

тақырып  жүктеу 439.07 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет