Методические рекомендации по составлению расписания на пятидневную неделю в 1-ом классежүктеу 206.71 Kb.
Pdf просмотр
Дата22.04.2017
өлшемі206.71 Kb.
#7507
түріМетодические рекомендации

 

№ исх: 11-2/389   от: 03.09.2016 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі  

Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы  

 

Министерство образования и науки Республики Казахстан  Национальная академия образования имени И. Алтынсарина  

 

  

 

  

 

  

 

 1-ШЫ СЫНЫПТА БЕС КҮНДІК АПТАҒА АРНАЛҒАН САБАҚ 

КЕСТЕСІН ЖАСАУ ЖӨНІНДЕГІ ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫМДАМА  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ 

РАСПИСАНИЯ НА ПЯТИДНЕВНУЮ НЕДЕЛЮ В 1-ОМ КЛАССЕ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Астана  


2016 

 

 

 

1-сыныптарда аптасына бескүндік оқу үдерісін ұйымдастыруға арналған сабақ кестесін жасауға ұсыныс 

 

2016-2017  оқу  жылынан  бастап  республика  мектептерінің  кезең-

кезеңімен  бес  күндік  оқуға  көшуі  басталады.  2016-2017  оқу  жылында  бес 

күндік оқуға республиканың бірінші сыныптары көшеді. 

Білім  беру  іс-әрекеті    білім  алушының  денсаулығына  зиян  келтірмей, 

оның  жеке  өзіндік  қабілеттерін  дамытып,  оқуға  деген  құлшынысын 

қалыптастыруды көздеуі тиіс. Оқушыны сенбі күнгі сабақтан босату арқылы 

оның  мектептен  тыс  дамуына  мүмкіндік  береміз.  Оқушылардың  басым 

бөлігінде  сабаққа  деген  қызығушылығы  төмендейді,  себебі    апта  бойы 

жұмсаған  күш-қуатын  бір  күнгі    демалыста    қалпына  келтіре  алмайды. 

Сонымен  бірге  бескүндік  білім  беру  мекемелеріндегі  оқушылардың  оқу 

үлгерімі сенбі күні оқитындармен  салыстырғанда жоғары. 

 Қазақстан  Республикасы  Ұлттық  экономика  министрінің  2014  жылдың 

29 желтоқсанындағы №179 бұйрығымен бекiтiлген «Білім беру объектілеріне 

қойылатын  санитариялық-эпидемиологиялық  талаптар»  санитариялық 

қағидаларына  сәйкес,  оқу  аптасының  ұзақтығына  қарамастан  бастауыш 

сыныптардағы  оқушылардың  негізгі  (инвариантты)  оқу  жүктемесі  бес 

сабақтан  аспауы  тиіс.  1  -  сыныпта  балалардың  оқу  процесіне  бейімделу 

кезеңін жеңілдету мақсатында оқу жүктемесі бірте-бірте ұлғайтады, яғни оқу 

жүктемесін  біртіндеп  өсірудің  «сатылы»  сабақ  кестесі  қолданылады.  ҚР 

Білім  және  ғылым  министрінің  2016  жылдың  15  шілдесінде  №453 

бұйрығымен бекiткен бастауыш білім берудің типтік оқу жоспары бойынша 

оқушының  апталық  инвариантты  жүктемесі  22  сағатты,  вариативтік 

компоненті 2 сағатты құрайды.  

Сабақ кестесін құру кезінде күндізгі және апта бойы оқушының ақыл-

ой  қабілеттілік  динамикасының  өзгерістерін  ескеру  керек  және  санитарлық 

қағидалардың 12-қосымшасына сай пәндердің күрделілігін ескеру қажет.  

Санитарлық  қағидаларда  сейсенбі  және  бейсенбі  күндері  оқушының 

ақыл-ой қабілетінің жоғары динамикасы белгіленген, сондықтан осы күндері 

оқу жүктемесінің көбірек көлемі қолданылуы тиіс. 

Дүйсенбі күні ең аз оқу жүктеме жоспарлану керек, бірақ бескүндік оқу 

жүктемесін енгізу барысында ең аз оқу жүктемесін сәрсенбіге сәйкестендіру 

қажет. 

Осыған  орай,  апталық  оқу  жүктемесін  бөлу  төмендегі  кестеде көрсетілгендей ұсынылады: 

Апта күні 

Сабақ саны 

Дүйсенбі 

4 сабақ, белсенді қозғалыс мазмұнындағы сабақ 

Сейсенбі  

5 сабақ 

Сәрсенбі  

4 сабақ 


 

Бейсенбі  

5 сабақ 

Жұма 


4 сабақ, белсенді қозғалыс мазмұнындағы сабақ 

 

Бастауыш  сыныптарға  арналған  күндік  және  апталық  сабақ  кестесі олардың  психологиялық-физиологиялық  ерекшеліктерін  ескере  отырып 

жасалынады.  Оқушының  біркүндік  жұмыс  күніндегі  қабілеттілігі  оның 

сабақтағы қабілеттілік динамикасына сай келуі тиіс.  

Ол төрт сатыдан тұрады: біріншісі, ену (бой үйрету) кезеңі; екінші саты 

- жандану; үшінші, үйлесімді (оңтайлы) жұмыс қабілеттілік; төртінші кезең - 

шаршаңқырау (зерігу). 

Осыған  сәйкес  бескүндік  оқу  кестесінің  келесі  нұсқасы  үлгі  ретінде 

ұсынылады: 

 

Оқу  үдерісінің  алғашқы  айында,  яғни  қыркүйекте,  вариативтік компонентті  өткізбеу  ұсынылады.  Алайда  оқушының  денсаулығын  сақтау 

мақсатында  сабақ  барысында  сергіту  сәттерін  арттыру  маңызды.  Сонымен 

қатар,  2-сабақтан  соң  30    минуттық  үлкен  үзіліс  жасап,  таза  ауада 

қозғалмалы-қимылды ойындар өткізу ұсынылады. 

5  күндік  жағдайында  1-сыныптың    оқу  жүктемесінің  тоқсандар 

бойынша бөлінуі (33 оқу аптасы) 1 Қосымшада үлгі ретінде ұсынылады. Соңғы  әрі  нақты  сабақ  кестесі  құру  мектеп  әкімшілігінің 

құзіретінде. 

 

 

Апта күні 

Сабақ тізімі мен реттілігі 

Дүйсенбі 

1 Сауат ашу 

2 Математика 

3 Қазақ/орыс тілі  

4 Дене шынықтыру 

Сейсенбі  

1 Сауат ашу 

2 Жаратылыстану  

3 Көркем еңбек 

4 Сауат ашу 

5 Дене шынықтыру 

Сәрсенбі  

1 Сауат ашу 

2 Қазақ/орыс тілі  

3 Математика 

4 Өзін-өзітану 

Бейсенбі  

1 Сауат ашу 

2 Дүниетану 

3 Математика 

4 Ағылшын тілі 

5 Музыка 

Жұма 


1 Сауат ашу 

2 Математика 

3 Ағылшын тілі 

4 Дене шынықтыру  

Рекомендации по составлению расписания для организации 

пятидневной учебной недели в 1-х классах 

 

С  2016-2017  учебного  года  начинается  постепенный  переход  школ 

республики  на  пятидневное  обучение.  В  2016-2017  учебном  году  на 

пятидневку переходят первые классы республики.  

Образовательная    деятельность  не  должна  наносить  вред  здоровью 

учащихся,  в  первую  очередь,  она  ориентирована  на  развитие 

индивидуальных особенностей обучающихся, формирование положительной 

мотивации к учебной деятельности.  Освобождая субботу от уроков, мы даем 

возможность  ребенку  развиваться  вне  школы.  Большинство  детей  не 

получают удовольствия от учебы, потому что не успевают восстановить силы 

за  один  выходной.  Успеваемость    при  пятидневной  учебной  неделе 

оказывается выше по сравнению со школами, где  учатся в субботу. 

В 

соответствии с 

Санитарными 

правилами 

«Санитарно-

эпидемиологические  требования к объектам образования» ,  утвержденными 

приказом  Министра  национальной  экономики  Республики  Казахстан  от  29 

декабря 2014 года № 179, независимо от продолжительности учебной недели 

основная  (инвариантная)  учебная  нагрузка  учащихся  составляет  не  более 

пяти уроков в начальной школе. В первых классах применяют «ступенчатый» 

режим учебных занятий с постепенным наращиванием учебной нагрузки.  

Согласно  Типовому  учебному  плану  начального  образования, 

утвержденному  приказом  Министра  образования  и  науки  РК  №  453  от  15 

июля  2016  года  инвариантная  недельная  нагрузка  учащихся  составляет  22 

часа, вариативный компонент составляет 2 часа. 

При составлении расписания следует учитывать динамику умственной 

работоспособности  учащихся  в  течение  дня  и  недели  и  учитывать  таблицу 

ранжирования  предметов  по  трудности  в  соответствии  с  приложением  12  к 

Санитарным правилам.  

Санитарными правилами определено, что в соответствии с динамикой 

умственной  работоспособности  учащихся  в  течение  недели  наибольший 

объем учебной нагрузки должен приходиться на вторник и четверг. В среду 

для учащихся младших классов предусматривают облегченный день. 

На  понедельник  должна  планироваться  наименьшая  нагрузка.  Однако 

при  внедрении  пятидневной  учебной  нагрузки  с  двумя    выходными    днями 

рекомендуется  наименьшую  нагрузку  определить  не  на  понедельник,  а  на 

среду. 


В соответствии с изложенным рекомендуется распределить недельную 

нагрузку следующим образом: День недели 

Количество уроков 

Понедельник 

4 урока, занятие активно-двигательного характера 

Вторник 


5 уроков 

Среда 


4 урока 

Четверг 


5 уроков 

Пятница 


4 урока, занятие активно-двигательного характера 

 

 

Расписание  на  неделю  и  на  день  составляется  с  учетом  психолого-физиологических  особенностей  младших  школьников.  Динамика  уровня 

работоспособности  в  течение  рабочего  дня  соотносится  с  динамикой 

работоспособности ученика на уроке. 

 Ее  составляют  4  фазы:  первая  –  это  фаза  вхождения,    вторая  фаза  – 

фаза  актуализации;  третья  фаза  –  фаза  оптимальной  работоспособности, 

четвертая фаза – фаза выраженного утомления. 

На 

основании изложенного 

рекомендуется 

следующийпримерныйвариант  расписания  на  пятидневную  учебную 

неделю. 


День недели 

Перечень и последовательность уроков  

Понедельник 

1 Обучение грамоте  

2 Математика  

3 Казахский/русский язык  

4 Физическая культура 

Вторник 

1 Обучение грамоте 

2 Естествознание 

3 Художественный труд 

4 Обучение грамоте 

5 Физическая культура  

Среда 

1 Обучение грамоте  2 Казахский/русский язык 

3 Математика  

4 Самопознание 

Четверг 


1 Обучение грамоте 

2 Познание мира  

3 Математика 

4 Английский язык 

5 Музыка 

Пятница 


1 Обучение грамоте  

2 Математика 

3 Английский язык  

4 Физическая культура 

 

В  течение  первого  месяца  обучения  –сентября–  рекомендуется  не проводить  занятия  вариативного  компонента.  Но  при  этом  необходимо  в 

целях  здоровьесбережения  обучающихся  увеличить  на  уроках  количество 

физкультминуток. Рекомендуется также  проводить одну большую перемену 

после  2-го  урока  продолжительностью  20  минут  при  максимальном 

использовании свежего воздуха, в подвижных играх. 

Рекомендуемые расчеты учебной нагрузки   для 1 класса по четвертям 

при 5-дневке (33 учебных недель ) в Приложении 1.     

Выбор 

окончательного 

варианта 

расписания 

остается 

прерогативой администрации школы. 

 


 

1 қосымша  

 

5 күндік жағдайында оқыту қазақ тілінде жүргізілетін 1-сыныптың  оқу жүктемесінің тоқсандар бойынша бөлінуі (33 оқу аптасы)          

 

Пәндер 

А

п

та

л

ы

қ

 ж

үк

те

м

е 

Ж

ы

л

ды

қ

 ж

үк

те

м

е 

І тоқсан 

8 апта 

К

аник

ул

      

   


кү

нд

ері 

ІІ тоқсан 

8 апта 

К

аник

ул

      

   


кү

нд

ері 

ІІІ  тоқсан 

9 апта 

К

аник

ул

      

   


кү

нд

ері 

ІV тоқсан 

8 апта 

 10  11  12  13  14  15  16 17  18  19  20   

21  22  23  24  25 

 

26  27  28  29  30  31  32  33 2.

09

 9.09

 

12

 –

 16

.09


 

1

9 –

 2

3.09

 

26

 -

30

.09


 

– 7.

10

 1

0

 – 1

4

.10 

1

7 –

 2

1.10

 

24

 –

 28

.10


 1

1

.11 

1

4 -

1

8.11

 

21

 -

 25

.11


 

2

8.1

1

 - 2.

12

 9.12

 

12

 -

 16

.12


 

1

9 -

 2

3.12

 

26

 -

 29

.12


 1

3

.01 

1

6 -

 2

0.01

 

23

 -

 27

.01


 

3

0.0

1

 - 3.

02

 10

.02


 

1

3 -

 1

7.02

 

20

 -

 24

.02


 

2

7.0

2

 - 3

.0

3 1

0

.03 

1

3 -

 1

7.03

 

20

.03


 7.

04

 1

0

 - 1

4

.04 

17

 - 2

1

.04 

2

4 -

 2

8.04

 

01

 -

 05

.05


 

08

 - 1

2

.05 

1

5 -

 1

9.05

 

22

 -

 26

.05


 

Сауат ашу  

6  198 
Қ

ос

ымш

а 

      

   


 к

ани


ку

л 

      

  к


үнде

рі

 

Орыс тілі  

2  66 Ағылшын тілі  

2  66 


Математика  

4  132 Жаратылыстану 

1  33 


Дүние тану  

1  33 Өзін-өзі тану 

1  33 


Музыка  

1  33 Көркем еңбек  

1  33 


Дене шынықтыру  

3  99 


Инвариантты оқу жүктемесі 

 

 18  22  22  22  22  22  22  22 

22  22  22  22  22  22  22  19 

22  22  22  22 

22  22  22  22  22 

22  22  22  22  22  22  22  20 Вариативтік 

компонент 1 

1  33 


 

 

Вариативтік компонент 2 

1  33 


 

 

Оқу жүктемесі 

24  792 

18  24  24  24  24  24  24  24 24  24  24  24  24  24  24  20 

24  24  24  24 

24  24  24  24  24 

24  24  24  24  24  24  24  20   

2. 09: 1 күн 5 сабақ;                                                           1-15 апталар: 4 күн  5 сабақтан, 1 күн 4 сабақ;             16 апта - 4 күн  5 сабақтан;                                                           17-20 апталар: 4 күн  5 сабақтан, 1 күн 4 сабақ;       

21-25 апталар: 4 күн  5 сабақтан, 1 күн 4 сабақ;           20.03 – 1 күн 5 сабақ;                                                        26-32  апталар: 4 күн  5 сабақтан, 1 күн 4 сабақ;                       33 апта:  5 күн  4 сабақтан. 

 

  

 

 

Приложение 1 

 

Расчеты  учебной нагрузки  для 1 класса с русским языком обучения по четвертям при 5-дневке (33 учебных недель )       

 

Предметы 

Нед

ел

ьн

ая

 н

аг

ру

зк

а 

Г

одо

ва

я 

н

аг

ру

зк

а 

І четверть 

8 недель 

К

аник

ул

ы 

ІI  четверть 

8 недель 

К

аник

ул

ы 

ІII четверть 

9 недель 

К

аник

ул

ы 

ІVчетверть 

8 недель 

 10  11  12  13  14  15  16 17  18  19  20   

21  22  23  24  25 

 

26  27  28  29  30  31  32  33 2.

09

 9.09

 

12

 –

 16

.09


 

1

9 –

 2

3.09

 

26

 -

30

.09


 

– 7.

10

 1

0

 – 1

4

.10 

1

7 –

 2

1.10

 

24

 –

 28

.10


 1

1

.11 

1

4 -

1

8.11

 

21

 -

 25

.11


 

2

8.1

1

 - 2.

12

 9.12

 

12

 -

 16

.12


 

1

9 -

 2

3.12

 

26

 -

 29

.12


 1

3

.01 

1

6 -

 2

0.01

 

23

 -

 27

.01


 

3

0.0

1

 - 3.

02

 10

.02


 

1

3 -

 1

7.02

 

20

 -

 24

.02


 

2

7.0

2

 - 3

.0

3 1

0

.03 

1

3 -

 1

7.03

 

20

.03


 7.

04

 1

0

 - 1

4

.04 

17

 - 2

1

.04 

2

4 -

 2

8.04

 

01

 -

 05

.05


 

0

8 -

 1

2.05

 

15

 -

 19

.05


 

2

2 -

 2

6.05

 

Обучение грамоте 

6  198 
Д

опо


лн

ител


ьн

ые

каник

ул

ы  Казахский язык 

2  66 


Английский язык 

2  66 


Математика 

4  132 Естествознание 

1  33 


Познание мира 

1  33 Самопознание 

1  33 


Музыка 

1  33 Художественны

й труд 

1  33 


Физическая культура 

3  99 
Инвариантная учебная нагрузка 

 

 18  22  22  22  22  22  22  22 

22  22  22  22  22  22  22  19 

22  22  22  22 

22  22  22  22  22 

22  22  22  22  22  22  22  20 Вариативный 

компонент 1 

1  33 


 

 

Вариативный компонент  2 

1  33 


 

 

Максимальная учебная 

нагрузка 

24  792 


18  24  24  24  24  24  24  24 

24  24  24  24  24  24  24  20 

24  24  24  24 

24  24  24  24  24 

24  24  24  24  24  24  24  20   

2. 09: 1 день 5 уроков;                                                       1-15 нед.: 4 дня по  5 уроков, 1 день 4 урока;                  16 нед. : 4 дня по 5 уроков;                                              17-20 нед. 4 дня по  5 уроков, 1 день 4 урока;      

21-25 нед.:: 4 дня по  5 уроков, 1 день 4 урока;              20.03 – 1 день 5 уроков;                                                     26-32  нед.:: 5 дней по  5 уроков;                                    33 нед.: 5 дней по 4 урока 

 

  

 

Каталог: images -> stories -> nachalnye
stories -> Газет 2001 жылдың 2 сәуірінен бастап шыға бастады 30 қыркүйек қоян жылы, 2011
stories -> Республики казахстан
stories -> Жиналған студенттер қауымы ерекше толқу үстінде
stories -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
stories -> 5 -бет 6 -бет жастар газеті жастар – болашақтың кепілі №3
stories -> Ж ы лдар аралы ғы Қ р халы кка білім беру министрі ш айсұлтан ш аяхм етов
stories -> Й е к б ілім күні М.Ө тем ісо в а ты н д ағы б аты с Қ азақстан м е м л е ке ттік у н и в е р с и те тін д е д е аталы п өтілді. С алтанатты ж и ы н ға о қы туш ы -п ро ф ессо р л ар құрамы
nachalnye -> План урока. Күні/Date/Дата Сынып/Form/ Класс: 1

жүктеу 206.71 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет