Мәселенің мәнін айтсақ, өткен жыл дың ақпан айында аман-есен кү ніжүктеу 0.72 Mb.
Pdf просмотр
бет1/6
Дата13.02.2017
өлшемі0.72 Mb.
түріАнализ
  1   2   3   4   5   6

  Мәселенің  мәнін  айтсақ,  өткен 

жыл дың ақпан айында аман-есен кү ні 

жетіп отырған орта жастағы жүкті әйел-

дің  толғағы  қысып,  аудандық  ауруха-

на ның перзентхана бөліміне түседі. Ал-

дын ала УЗИ тексерулері жүкті әйелдің 

қыз бала көтергенін анықтаған. Алайда 

аудан  дәрігерлері  жағдайы  жақсы 

деген жүкті әйел перзентханаға түскен 

соң,  денсаулығы  нашарлап  кетеді. 

«Сәбиіңіз іште өліп жатыр, өзіңізді аман 

алып  қалуымыз  үшін  ота  жасалуы  ке-

рек» деген дәрі гер лер ота жасап, бала-

ның мәйітін отағасының қолына береді. 

Ота жа сал ған соң, жан сақтау бөліміне 

түскен әйелдің денсаулығына алаңдау-

лы туыстары мен жұбайы да дәрігерлер 

орап берген шарананың жүзін көр мес-

тен жерлейді. 

Кейін  денсаулығы  оңалған  әйел 

үйіне келген соң, перзентханадағы өзі-

не күмән келтірген жағдайларды ай тып 

береді.  «Екі  ұлдан  соң  ерке  қызымыз 

болады»  деп  армандап  жүр ген  ерлі-

зайыптылардың  түсіне  «өл ген»  қыз-

дары  еніп,  мазалай  берген  соң,  олар 

аудандық  ІІБ-ге  барып,  өз де ріне  маза 

бермей жүрген жағдайды баяндайды. 

Ақыр аяғында олар Жылыой ау дан-

дық  құқық  қорғау  органдарының 

рұқсатымен  баланың  тіндік  сарап та-

масын – ДНК анализін жасатпақ бола-

ды.  Баланың  мәйітіне  эксгумация  жа-

са лады. 

Анализдердің 

барлығы 


Ал  маты қаласындағы Әділет министр-

лі гінің  сот-экспертиза  орталығының 

Аймақтық  ғылыми-өндірістік  зертха-

на ның сот сараптамасына жөнелтіледі. 

Биылғы  жылдың  мамыр  айында  ерлі-

зайыптылардың  қолына  молекуляр-

лық-генетикалық сараптаманың қо ры-

тындысы  тиді.  Бұл  қорытынды,  шы ны 

керек, бүгінгі таңда бүкіл облыс жұрт-

шы лығын  алаңдатып  отыр.  Біздің  қо-

лы мыздағы мәліметке сүйенсек, сарап-

таманың эксперті Е.Кузовлева ның қолы 

қойылған синтездеуші бө лі мінен анық 

болғандай, тексерілген мәйіттің жыны-

сы  ұл  (!)  бала  болып  шық ты.  Одан  да 

сорақысы,  тексеруші лер  жылыойлық 

ерлі-зайыптылардың 

бұл 


сәбидің 

биологиялық ата-анасы емес (!) деген 

қорытынды шығарған. 

МГС  қорытындысында  осыған  қа-

тысты  көптеген  ғылыми  дәлелдер 

келті рілген.  Бұған  дейін  зорға  жүрген 

олар «ұл болса да, қыз болса да, біздің 

нәрестеміз қайда» деген сауалға жауап 

алғысы келеді. 

Атырау  ОІІД  баспасөз  қызметінің 

жетекшісі  Г.Мұхтарованың  айтуынша, 

қазіргі таңда аудандық ІІБ осы оқиғаға 

байланысты  8  маусымда  «бала  ауыс-

тыру»  бабы  бойынша  қылмыстық  іс 

қоз ғады.  Әзірге  бұл  қылмыстық  іс  бо-

йынша күдіктілер жоқ. Тергеу амалдары 

енді  басталып  жатыр.  «Жүкті  әйел  кө-

тер ген қыз бала өлі ме, әлде тірі ме, ер-

лі-зайыптыларға берілген ұл бала кім нің 

баласы»  деген  сауалдарға  біз  жа  уап ты 

тергеу толыққанды жүргізіле бастағанда 

баяндап отыратын бола мыз. Нарғыз ҒабдуллиНа,

Атырау 

Төрткүл  дүние  қаржылық  дағдарыс  құр-

сауы нан құтылуға жан дәрмен әрекет етіп жат-

қанда Қазақстан одан шығудың тиімді әрі төте 

жолын  сарапқа  салды.  Шетелдік  инвесторлар 

кеңесіне  қатысушылар  бола шақ  даму  жоспа-

рын қаржыландырудың балама түр лері төңіре-

гінде әңгіме қозғады. Жалпы, ел Үкіметі эконо-

ми каны тұрақтандыруға ішкі жалпы өнімнің 14 

пайызын,  яғни  19  млрд  доллар  қаржы  құйды. 

Соның  нәтижесінде  көлік,  құрылыс  пен  әлеу-

меттік  сала  әлеуеті  жақсарып,  жұмыссыздықтың 

алды  алын ды.  Жедел  қолға  алынған  шаралар 

арқылы елі міздің негізгі экспорттық тауары болып 

табы латын шикізат әлемдік нарықтағы бағасының 

құл дырауына  қара мастан,  ұлттық  қор  қоржыны 

43 млрд доллардан асып жығылды. 

Экономика  және  бюджетті  жоспарлау  ми-

нис трі Бақыт Сұлтановтың айтуынша, қазір біз-

дегі  инвестиция  саласы  жағымсыз  көріністер-

ден  арылып  келеді.  Өткен  жылдың  сәйкес 

уа  қы  тымен салыстырғанда, инвестициялық өсім 

наурызда  –  102,2  %,  сәуір  айында  136,9% 

артқан.


Жалғасы 2-бетте

иә

–  Жазушының  аш  отырып,  жақсы 

шы  ғарма жазуы мүмкін емес. Бала-ша-

ға  сы ның  киім-кешегі  бүтін,  баспанаға 

бас ауырт пайтын жазушы ғана алаңсыз 

еңбек  етеді.  Қаламгерлердің  қазіргі 

материал дық,  моральдық  жағдайы 

жақ сы деуге келмейді. Неге десеңіз, мі-

не,  он  сегіз  жыл  болды,  жазушыларға 

ешқандай  қаламақы  төленіп  отырған 

жоқ. Рас, соңғы жылдарда аз-маз іл ге-

рі леу  бар.  Мемлекеттік  тапсы рыспен 

ма ңызды деген әдебиеттер шыға ры лып 

жатыр. Алайда көптеген жазушылар өзі 

кітап жазады, оны шығару үшін демеуші 

іздейді,  өйтіп-бүйтіп  басылған  кітабы 

жүйе лі  түрде  таратылмағаннан  кейін 

бар-жоғы бір-екі мың данамен шыққан 

кітап тары  жазушының  үйінде  жинаулы 

тұрады.  Міне,  осы  мәселе  мемлекеттік 

деңгейде шешімін табуы қажет. Мем ле-

кет қазір бұл мәселемен айналысып жа-

тыр, дегенмен әлі де әлсіздеу. 

Жоқ 

–  Жалпы,  адамның  өмір  сүруі  үшін 

қаржының  ауадай  қажет  екені  ешкімге 

жа сырын  емес.  Бірақ  мемлекет  тара пы-

нан дәл қазіргідей қаржы бөлу тәсілімен 

әде биет  пен  өнерде  қордаланған  мәсе-

ле лерді шеше алмаймыз. Бұл – итке сүйек 

тастағандай нәр се. Бізде қазір бел  гілі бір 

конкурстар  жа рияланып,  со ған  орай 

тендер лер  өткі зіліп,  шығар ма лар  ұсы-

нылып  жатады.  Бірақ  бай қауда  жо ғары 

бағаланған шығармалар дың көбі бүгінгі 

әдебиеттің  биік  талаптарына  жа уап 

беретін  дүниелер  деп  айтуға  кел мейді. 

Әдебиетте  белгілі  бір  топ  бар,  олар  ды 

ақса қалдар  немесе  аға  буын  дей  міз  бе, 

бөлінген қаржылай көмек не месе жүлде 

солардан ар тылмайды. Жа  қында Мә де-

ниет және ақ па рат ми нистр  лігінің драма-

тур  гия ға,  поэзияға  қа тыс ты  кон курс  жа-

рия ла ғаны  бар шаға  мә лім.  Алай да, 

айт пады  демеңіз дер,  сол  кон курстың 

жүл делері қырықтан ас қан, алпысты ал-

қымдаған ақ сақал дар ға бұйырады. Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет      

леонид Кучма, 

Украинаның бұрынғы Президенті:

«Сайлауды Рим папасын таңдап 

жатқандай  өткізу  керек,  Ющен ко 

мен Тимощенко екеуін бір бөл ме ге 

қамап  қойып,  мұржадан  ақ  түтін 

шыққанша күтіп отыру керек»(http:citata.ua сайтынан)

№95 (95) 

13 маусым

сенбі


2009 жыл

 

...дедiм-ай, а

у!

3-бетте

амангелді КЕҢШІлІКҰлЫ, 

сыншы:

Сәбит доСаНоВ, 

жазушы: 

О

ҚИғА

2-бет

3-бет

5-бет

Ой-КӨКпАР 

Ұлттық мектепті 

ұстай алмадық

Тоғыз жұпты 

тоғыстырған...C

M

Y

K

C

M

Y

K

C

M

Y

K

C

M

Y

K

Қалада тұрсам да, 

үйде малға шөп 

орып, пештің күлін 

шығардым

www.аlashainasy.kz

150,39

211,09

4,86

22,008770,91

1127,23

1180,20

70,84

951,20

инвесторлардың 

езуі жиылмады

әдебиетке  мол  қаржы  бөлу  арқылы  мықты  шығармалардың  тууына  ықпал  ете  аламыз  ба?

әдебиет – асыл сөз. әлемдегі ғаламат 

күш – сөз құдіреті. осы құдіретті халыққа 

жеткізетін – жазушы дейтін қауым. 

Жанның азығы болатын жақсы әдебиет 

қашанда құнды саналатын. қазіргі кезде 

әдебиеттің құны құлдырап кеткендей ме? 

бір кездері жас та, кәрі де кітапты жата-

жастана оқитын еді ғой. ал қазір жастар 

неге кітап оқуға құлықсыз? әлде 

қаламгерлер қамсыз кітап жазудың 

орнына күнкөрістің жайын көбірек 

күйттеп кетті ме? Егер ақын-

жазушыларымызға жағдай жасап, 

мемлекет олардан қаржыны аямаса

жақсы туындылар туар ма еді? 

Көпшіліктің көкейіндегі осы бір түйткілге 

әдебиет өкілдерінің өздері не дейді екен? 

М

ӘСЕл

Е

Өлген бала кімдікі?

Балалар  құқығын  қорғау  жөніндегі  департамент 

директоры  Сұлушаш  Қуатжанованың  айтуынша, 

жақында  бұл  мәселені  тереңдеп  зерттеу  үшін  650 

жасөспірімнің  арасында  сауалнама  жүргізілген. 

Анықталғандай,  балалар,  негізінде,  базарларда  жүк 

тиеу,  сауда  орындарын  жинап,  тазарту,  көлік  жуу 

сынды  еңбектерге  тартылады  екен.  Қайыршылықты 

кәсіп  еткендері  де  бар  болып  шықты.  Сауалнамаға 

жауап  бергендердің  56  пайызы  –  Алматыда 

туылғандарын, 70 пайызы жақын шетелдерден, атап 

айтқанда,  Қырғызстан,  Өзбекстан,  Тәжікстаннан 

келгендерін  айтыпты.  Олардың  62  пайызының  ата-

анасы  бар  болып  шықты.  Сондай-ақ  сауалнама 

балалардың шамадан тыс жұмыс істейтінін көрсеткен. 

Ауыр еңбекпен, негізінен, әке-шешесінің қарауынсыз 

қалған,  тұрмысы  жұпыны  отбасылардың  балалары 

айналысады.  Олар  нәпақасын  жолдан  айыруға 

кішкентай күнінен дағдыланған. Бұл жасөспірімдердің 

қылмыс жасауға бейім тұратыны да белгілі. 

Жалғасы 5-бетте

Жылыой аудандық ІІб жергілікті ауруханада орын алған сұмдық оқиғаға 

байланысты «бала ауыстыру» бабы бойынша қылмыстық іс қозғады. 

Жеткіншектер құқығы 

тапталып жатыр

әлем бойынша 100 миллионға жуық 

қыз бала заңсыз еңбекке тартылады. олар 

еңбектің ең нашар түрімен, көп жағдайда 

жасырын түрдегі жезөкшелікпен айналысуға 

мәжбүрленеді, порнографиялық фильмдер 

шығаруға да қолданылады. құқығы тапталып, 

ауыр жұмысқа жегіліп жүрген балалар 

алматыда да көп екен! мамандар олар үшін 

арнайы әлеуметтік қызметкерлер институтын 

қалыптастыру керек деп отыр. бұл туралы 

алматыда өткен дөңгелек үстел мәжілісінде 

айтылды. 

қостанайда қР Президенті 

жанындағы шетелдік инвесторлар 

кеңесінің кезекті отырысы болып 

өтті. Елбасы Н.Назарбаев төрағалық 

еткен отырысқа алыс-жақын шетелдік 

компаниялардың 170-ке тарта өкілі 

қатысты. Елбасы отырыстың алдында 

Еуропалық қайта құру және даму 

банкінің президенті Томас мировпен 

кездесті. арқа төсіндегі алқалы жиында 

еліміздің алдағы экономикалық дамуы 

мен дағдарыстан дамуға иек артқан 

игілікті істерді жүзеге асыру жайы 

талқыға салынды.

Жеке және заңды тұлғалар үшін:  индекс – 64259. 

«қазпошта» ақ-тың барлық бөлімшелерінде жазылуға болады

2009 жылдың екінші 

жартыжылдығына 

жазылу басталды 

«Алаш айнасына» 

жазылу жалғасады

ДАТ!

6-б

етте

бағлан омаРоВ:

ҰлТТыҚ МУЗыКАНы 

ДАМыТАМыЗ ДЕСЕК, 

АРАНЖИРОвщИКТЕРДІң 

МӘРТЕБЕСІН НАҚТылАп 

БЕРУІМІЗ КЕРЕК!Нұрсұлтан НаЗаРбаЕВ,

Қазақстан Президенті:

– Халқымызда «қамданған қапы 

қалмай ды» деген сөз бар. әлемдік 

дағдарысқа қа рамай, елімізге инвес-

тиция тартуға, ірі жобаларды жүзеге 

асыруға шетел инвесторлары лайықты 

үлестерін қосып келеді. 2000-2008 

жыл дары қазақстанға 46,9 млрд доллар 

көлемінде тікелей шетел инвестициясы 

тартылды. бұл көрсеткіш – сіздердің 

бір лескен еңбектеріңіздің жемісі. бұл өз 

кезегінде қаржы жүйесінің тұрақты лы-

ғына кепіл бола алды. 

2

РеспубликалыҚ ҚоҒамдыҚ-саяси аҚпаРаттыҚ газет

№95 (95) 

13.06.2009 жыл, сенбі

www.alashainasy.kz

СаяСи  бюро

жиын

Инвесторлардың 

езуі жиылмады

Бүкпесіз  әңгімеҚалада тұрсам да, үйде малға шөп орып, 

пештің күлін шығардым

Дөңгелек үстелТоғжанов тақымдаса да, 

Айталы айтпай қойды

Басы 1-бетте

?

Б i л г i м   к е л г е н   Б i р   с џ р а ћ

Б i л г i м   к е л г е н   Б i р   с џ р а ћ

әуе күштеріміз айбарлыБолашақта әскери ұшқыш болып, әскер қатарында қызмет етуді армандап 

жүрмін. Сіздерден сұрайтыным, Қазақстанның Әуе қорғаныс күштері қай 

деңгейде екенін айтып берсеңіздер екен. 

Естеми АБЫЛАЙХАНҰЛЫ, Шымкент

Қазақтың «гайдпаркі» – «АйтPARK»«Ақиқат  айтыста  туады»  дейді.  Қоғамдағы  ұлттың  жайы, 

ішкі-сыртқы  саясат  төңірегіндегі  түйткілді  мәселелерді  қайда 

барып  тал қылайтынын  білмей  жүрмін.  Қазақстанда  Бри та-

нияның  «Гайд паркі»  секілді  қоғамдық-саяси  тақырыптарда 

дискуссия жүр гізетін пікірсайыс клубтары бар ма? 

Ғиззат БөкЕЕв, Алматы. 

өзіңіз сұрап отырғандай, елі­

міз де  дискуссиялық  клубтар  өте 

аз  және  оның  өзін  жұрт  біле 

бермейді.  Дегенмен  қазіргі  жұ­

мыс істеп отырған дискуссия лық 

клубтардың  қатарына  белгілі 

саясаттанушы  нұр лан  ерімбетов 

жетекшілік  ете тін  «АйтPARK» 

клубын атауға болады. Аптасына 

бір  мәрте  бас  қосатын  қазақтың 

«гайдпаркі» – «АйтPARK» Алматы 

қаласы  ти ми рязев  пен  Байтұр­

сын ов  көшесінің  қиы лысындағы 

Book mark  кітап  дүкенінде  ор на­

лас қан.  кезінде  аты  дүрілдеген 

орыс тілді сарапшылар дың басын 

тоқайластыратын «по литон» клу­

бының  жұмысы  тоқтап  қалған 

сияқ ты.  Бұдан  басқа  «та ным», 

«махамбет»  клубтары  өз  оты­

рыстарын қоғамдағы түйткілді 

мәселелерге  арнап  жүр.  сон­

дай­ақ  журналист  Берік  Уәли 

жүргі зетін  «Аманат»  интел­

лек туалды  пікірсайыс  клубы 

Астанадағы қоғам қайраткер­

лері мен зиялы қауым жинала­

тын орталыққа ай налып келе­

ді.  Биыл  наурыздың  19­ында 

Ақ төбе  қаласында  төртбаев 

Ғазиз  жетекшілік  ететін  «на­

мыс»  дискуссиялық  клубы 

ашы лып, қоғамдық­саяси мә­

се лелерді талқылап келеді.

төбеден  төнгіш  жаулардан  қорғаушы 

әскеріміз  осал  емес.  Қазақстанның  әуе 

қор ғаныс  күштерінің  құрамы  мынадай: 

жауынгерлік құрамы – 19 мың адам. Аты 

 шулы  миг­29  истребителінен  –  40,  сУ­

25 жойғыш ұшағынан – 14, бом ба лаушы 

сУ­24  ұшақтан  –  25,  сУ­27  истре би­

телінен  –  14,  миг­31  ұшағынан  –  43, 

миг­25­тен 16 ұшақ кез келген сәтте көк­

ке көтерілуге сақадай­сай отыр. сон дай­

ақ 18 әскери жүк тасымал ұшағы және 125 

тікұшақ (ми­24, ми­8, ми­6, ми­26) және 

бар.  әуе  қорғанысы  күштерінің  құ ра мына 

енетін  100  зениттік  қондырғы  орна тыл ған. 

тмД­ның  төрт  елінде  ғана  бар  әлемдегі 

теңдессіз с­300 маркалы зениттік­ракета лық 

дивизионы  40  шақырым  биік тен  кез  келген 

нысананы  атып  түсіреді.  Ұшақ тарды  құла­

тушы танктердің әрбірінен атыл ған 10 оқ тың 

шамамен жетеуі мүлт кетпейді. 

Иран Ислам республикасының 

тарихындағы оныншы 

президенттік сайлау аяқталып 

келеді. Тұрғындар төрт 

үміткердің бірін елбасы ретінде 

таңдап алады: қазіргі мемлекет 

басшысы Махмуд Ахмадинежад, 

бұрынғы премьер-министр 

Мир-Хосейн Мусави, парламент-

тің экс-спикері Мехди кярруби 

және «ислам революциясы 

күзеті» корпусының бұрынғы 

бастығы Мохсен Резай. 

«Биыл дауыс берушілердің саны ерекше 

көп  болады»  деген  болжам  айты лу да. 

иран ішкі істер министрлігінің мәлі ме тіне 

сүйен сек, 46 млн адамның дауыс бе руге 

құқы  бар.  Бүгінгі  президенттік  бә се кенің 

фаво риті – 52 жастағы махмуд Ахма ди­

нежад.  Ал  оның  басты  қарсыласы  –  бір 

кез  де рі үкі метті басқарып, халыққа ре фор­

ма шыл  мінезімен  кең  танылған  мир­Хо­

сейн  мусави.  сайлаудың  алдын  ала  қо­

рытын ды лары бүгін белгілі болуы мүмкін.

тАртыс

Иранда 

президенттік 

сайлау өтіп 

жатыр

кеше Астанадағы Еуразия ұлттық университетіне жиналған Президент 

Әкімшілігінің өкілдері мен Қазақстан халқы ассамблеясының жанындағы 

Ғылыми-сараптамалық кеңестің мүшелері, сондай-ақ мемлекеттік сарап-

шылар бас қосып, «Қазақстанның бірлік доктринасының негізгі бағыттары» 

тақырыбында дөңгелек үстел өткізді. Айта кетер бір жайт, бұл тақырыпқа 

Елбасының Қазақстан халқы ассамблеясының ХІV сессиясында Қазақстанның 

бір лік доктринасын әзірлеу туралы берген тапсырмасы себеп болып отыр. 

– Мұрат мырза, сіз ауылдың қара д-

омалағысыз ба, әлде «асфальт та» өс-

кен  «ақсаусақтардың»  қатары нан сыз 

ба?

– әдемісің бе, әлде ақылдысың ба де­

ген сияқты ма... мен, бұл жағынан алғанда, 

әмбебаппын.  Ауылда  дүниеге  келгенмін. 

Бірақ қалада өстім. Ал, шынын айтқанда, 

біздің  Қызылордада  мұның  айырмашы­

лығы  шамалы.  Қалада  тұрсам  да,  үйде 

мал ға шөп орып, пештің күлін шығардым. – Мұны сұрап отырғаным, орысша 

оқыған екенсіз, ал қазір отбасыңызда 

қай тілде сөйлесесіздер?

– әкем – қазақ тілі мен әдебиетінің мұ­

ға лімі.  сондықтан  отбасымызда  қазақ 

тілін де сөйлеу – қалыптасқан үрдіс. Бала­

ларымның  барлығы  да  орта  білімді 

қазақша  алды.  жалпы,  сыр  елінің  97  па­

йызы  қазақ  болғандықтан,  бізде  қазақ 

тілін  білмейтіндер  сирек  кездеседі.  Қы­

зылорда облысы 2001 жылы республикада 

бірінші  болып  ісқағаздарды  мемлекеттік 

тілге толық көшіргенде, мекемелеріміз ау­

дар машыларды  керек  еткен  жоқ.  кері­

сінше, қазір орыс тілінде құжат әзірлей тін­

дер  тапшы.  Астанадағы  тілді  үйренем 

деу  шілерге  қымбат  курсқа  ақша  жұмса­

май, бізге екі­үш айға барсаңыздар, нағыз 

қа зақ қылып аламыз дер едім. әлі есімде 

оқу ды орыс тілінде бітірсем де, менен сұ­

рамастан, «информатик керек» деп қазақ 

мектебіне жұмысқа жіберді.–  өзіңіздің  қазақылығыңызға  кө-

ңілі ңіз  тола  ма?  Себебі  сіз  көпке  үлгі 

бо ларлық азаматсыз ғой.

–  өзіме  өзім  көңілім  толады  десем, 

артық айтқан болар едім. Шын қазақы лық 

оны ұстану ғана емес, жан­жақты дамыту 

деп  ойлаймын.  Білім  ауысады,  ырыс 

жұғысады дегендей, қазір заман тала бына 

сай  жаңа  салалардың  маңыз дылығы 

артуда. Десек те, оларды қазақы ландыруға 

үлгірмеудеміз.  мысалы,  экономика  сала­

сын, ақпараттық техноло гия ларды ұлттық 

менталитетімізге  сәйкес тен діруді  айтпа­

ғанда,  қазақ  тілінің  қолдану  аясы  әлі  де 

тар.  Осыған  қолымнан  келген ше  үлес 

қосуға тырысамын. – Ал жеті атаңызды сұрасам қина-

лып қалмайсыз ба?

–  Қара  шаңырақтың  иесі,  ақсақалы 

бар үй болғаннан кейін өзім де, балаларым 

да жеті атамызды білеміз. –  Депутат  болғанға  дейін  қандай 

қызметтер атқардыңыз?

– Қызметті 1990 жылы мектепте мұға­

лім болып бастадым. Бір жыл өтпей қала­

лық  білім  беру  бөліміне  шақырды.  Одан 

кейін Қазақ мектеп­лицейі директо рының 

оқу ісі жөніндегі орынбасары болдым. Ал 

1992 жылы Қызылорда қалалық әкімдігін­

де баспасөз және қоғамдық пікірді болжау 

маманы  қызметін  атқардым.  Бес­алты 

жыл  жеке  кәсіпкерліктің  де  дәмін  татып 

көрдім. 1999 жылы қайтадан мемлекеттік 

қызметке оралып, Қызылорда облысы әкі­

мі аппаратының ұйымдастыру және ба қы­

лау бөлімінде кеңесші болдым. рес пуб ли­

када бірінші рет 2000 жылы мем лекеттік 

қызмет  істері  жөніндегі  агенттік  конкурс 

өткізді. сол байқауға қатысып, агент тіктің 

Қызылордадағы 

жаңадан 

ашыл  ған 

басқармасына басшы ретінде тағайындал­

дым.  Дәл  солай  2002  жылы  Қызылорда 

облыстық  ішкі  саясат  депар та менті  де 

жаңа дан  құрылғанда  директор  лауазы­

мына конкурспен өтіп, үш жыл басқардым. 

Одан  кейін  әлеуметтік­саяси  саладағы 

облыс  әкімінің  орынбасары  жә не  облыс 

әкімінің аппаратына басшылық жа садым. –  Қызметте  тасыңыз  өрге  домала-

ған екен. өзіңізді өмірде жолы болған 

адаммын деп есептейсіз бе?

–  ертегідегі  сияқты  өмірде  өзінен­өзі 

ештеңе  болмайды  ғой.  талап  қылмай, 

еңбек етпей, білім жимай көздеген мақ са­

тыңа  жете  алмайсың.  Дегенмен  мен  ғана 

емес,  барлық  құрдастарым  жақсы  кезең­

дерде  қызмет  етіп  келеміз.  себебі  біздің 

қызмет жолымыздың бастамасы еліміздің 

егемендік алуымен тұспа­тұс келді. ел еге­

мен дігі  өмірдегі  ең  мықты  «ұстазымыз» 

болды деп айтар едім. Аяққа тұруымыз да, 

тәжірибе  жинауымыз  да,  өсуіміз  де, 

өркендеуіміз  де  елмен  бірге.  Қызығы, 

бұйыртса,  зейнетке  де  тура  2030  жылы 

шығады екенбіз. 


Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 0.72 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет