Меншік иесі: «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» акционерлік қоғамының филиалы Шығыс Қазақстан облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігінжүктеу 121.69 Kb.
Pdf просмотр
бет1/13
Дата09.01.2017
өлшемі121.69 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

 
Меншік иесі: 
«Өрлеу» біліктілікті арттыру  
ұлттық орталығы»  
акционерлік қоғамының филиалы  
Шығыс Қазақстан облысы бойынша 
педагогикалық қызметкерлердің  
біліктілігін арттыру институты 
—————————————— 
2001 жылдың маусым айынан 
бастап шығады 
—————————————— 
Редакция мекенжайы: 
070004, Өскемен қаласы, 
Қабанбай батыр көшесі, 160 
тел.: 54-47-65, факс: 24-54-55 
эл.пошта: red_PM_PV@mail.ru 
—————————————— 
Журнал  
Қазақстан Республикасының 
Мәдениет және ақпарат  
министрлігінде  
22.11.2012 жылы 
№13171-Ж куәлігімен  
қайта тіркелді 
—————————————— 
Пішімі 60х84/8 
Офсеттік басылым 
Тапсырыс №0013 
Таралымы 1000 
—————————————— 
Жазылым «Қазпошта» АҚ-ның  
барлық бөлімшелерінде қабылданады 
Жазылым индексі  (қала) №19377 
Жазылым индексі  (ауыл) №19378 
Журналдың шығу жиілігі – 
екі айда бір рет 
—————————————— 
ШҚО бойынша ПҚ БАИ  
баспаханасында басылды 
—————————————— 
Собственник: 
Филиал акционерного общества 
«Национальный центр повышения 
квалификации «Өрлеу»  
Институт повышения квалификации 
педагогических работников  
по Восточно-Казахстанской области 
—————————————— 
Выходит с июня 2001 года 
—————————————— 
Адрес редакции: 
070004, г.Усть–Каменогорск, 
ул. Кабанбай батыра, 160 
тел.: 54-47-65, факс: 24-54-55 
эл.почта: red_PM_PV@mail.ru 
—————————————— 
Журнал перерегистрирован 
в Министерстве культуры и информации 
Республики Казахстан  
от 22.11.2012 г. 
Свидетельство  №13171–Ж 
—————————————— 
Формат 60х84/8 
Печать офсетная 
Заказ №0013 
Тираж 1000 
—————————————— 
Подписка принимается  
во всех отделениях  
АО «Казпочта» 
Подписной индекс (город) №19063 
Подписной индекс (село)  №19064 
—————————————— 
Периодичность выхода журнала   
один раз в два месяца 
—————————————— 
Отпечатано в типографии  
ИПК ПР по ВКО 
ПЕДАГОГИКА  ЖАРШЫСЫ
ПЕДАГОГИКА  ЖАРШЫСЫ
ПЕДАГОГИКА  ЖАРШЫСЫ
 
 
 
Ғылыми
Ғылыми
Ғылыми
-
-
-
әдістемелік журнал
әдістемелік журнал
әдістемелік журнал
 
 
 
 
 
 
 
 
 
№6 (56) 2014
№6 (56) 2014
№6 (56) 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  ВЕСТ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  ВЕСТ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  ВЕСТ
НИК
НИК
НИК
 
 
 
Н
Н
Н
аучно
аучно
аучно
-
-
-
методический журнал
методический журнал
методический журнал
 
 
 
 
БАС  РЕДАКТОР 
 
БАЙХОНОВА  СӘУЛЕ  ЗАЙТАНҚЫЗЫ, 
«Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» АҚ филиалы 
ШҚО бойынша педагогикалық қызметкерлердің  
біліктілігін арттыру институтының директоры,  
педагогика ғылымының кандидаты 
_______________________________________________________ 
 
 
РЕДАКЦИЯ  АЛҚАСЫ 
 
НҰРҒАЗИЕВ  АСҚАР  ҚИСАҰЛЫ, 
 Шығыс Қазақстан облысы білім басқармасының бастығы 
 
ЗАВАЛКО  НАДЕЖДА  АЛЕКСАНДРОВНА, 
педагогика ғылымының докторы, профессор 
 
ӘЛМҰХАНОВ  МАРАЛ  ӘЛІБЕКҰЛЫ, 
Семей  геологиялық-барлау  колледжінің  директоры 
 
АХМЕТҚАЛИЕВ  НҰРЖАН НЫҒМЕТОЛЛАҰЛЫ, 
Семей қаласы білім бөлімінің  әдістемелік кабинеті меңгерушісі 
 
МҰСТАФИНА  ШОЛПАН  НҰРҒАЗЫҚЫЗЫ, 
Көкпекті  аудандық  білім  бөлімі  бастығы 
 
ТҰРЛЫБЕКОВ  БІРЖАН  ҚАДІРҰЛЫ, 
Үржар  аудандық  білім  бөлімі  бастығы 
 
______________________________________________________ 
 
 
Редакция 
 
К.К. Тобатаева, Г.И. Құсманова,  Ш.С. Ибраимова –  
жауапты редакторлар 
 
М.А. Репп – мұқаба көркемдеуші 
 
С.М. Райымханова – көркемдеуші және беттеуші 
 
Ж.Е. Хамзин – техникалық редактор 

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА «НҰРЛЫ ЖОЛ» 
С. Байхонова 
ЗАДАЧА  ДНЯ: ОБУЧЕНИЕ  НА  ПРОТЯЖЕНИИ  ВСЕЙ  ЖИЗНИ.................. 
 
«НҰРЛЫ  ЖОЛ» -  БОЛАШАҚҚА  БАСТАР  ЖОЛ 
Ұлан Қадыш 
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ  ПАТРИОТИЗМГЕ  ТӘРБИЕЛЕУ 
МӘСЕЛЕЛЕРІ…………............................................................................................. 
 
«ПЕДАГОГИКА  ЖАРШЫСЫНЫҢ»  ҚОНАҒЫ 
А. Игібаева 
ОТБАСЫ  ТӘРБИЕСІ – 
ӨЗЕКТІ  ҒЫЛЫМИ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ  МӘСЕЛЕ............................................. 
 
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ  ЗЕРТТЕУЛЕР 
М. Алпыспаева 
PISA ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕРІ  БАҒЫТЫНДА 
ФУНКЦИОНАЛДЫҚ  ОҚУ  САУАТТЫЛЫҒЫН  ҚАЛЫПТАСТЫРУ…………...… 
С. Кусманова 
БІЛІМДЕГІ  ЖАҢАЛЫҚ - PISA  ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЗЕРТТЕУІ  2015................ 
 
БІЛІМ  БЕРУ  МЕНЕДЖМЕНТІ 
А. Абдулдина 
ЖАҢАШЫЛДЫҚҚА  БЕТБҰРҒАН  БІЛІМ  ОРДАСЫ......................................... 
 
МАСТЕРСКАЯ  ТРЕНЕРА 
Р. Базаканова 
ОЦЕНИВАНИЕ  ДЛЯ  ОБУЧЕНИЯ КАК  ОДИН   
ИЗ  ВАЖНЫХ  ФАКТОРОВ  УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА.…………..............….... 
 
СЫНДАРЛЫ  ОҚЫТУ /  ОБУЧЕНИЕ  В  НОВОМ  ФОРМАТЕ 
А. Габдрахманова 
ЖАҢА  ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ  ПАЙДАЛАНУ  АРҚЫЛЫ 
БІЛІМ  САПАСЫН  АРТТЫРУ.………………………………………….…......... 
Ш. Шәкеров 
ҚАЗАҚСТАН  ТАРИХЫ  САБАҒЫНДА  
ӘРТҮРЛІ  ТАПСЫРМАЛАРДЫ  ҚОЛДАНУДЫҢ  ТИІМДІЛІГІ....................... 
А. Ерубаева 
ҚАЗАҚ  ТІЛІ  МЕН  ӘДЕБИЕТ  САБАҚТАРЫНДА  
ИНТЕРАКТИВТІ  ҚҰРАЛДАРДЫ  ПАЙДАЛАНУ.........…………………......... 
М. Дауленова 
ОҚЫТУ  МЕН  ОҚУДАҒЫ  ЖАҢА ТӘСІЛДЕР...........…………………….......... 
Н. Мельникова 
НОВЫЕ  ПОДХОДЫ  В  ПРЕПОДАВАНИИ  И  ОБУЧЕНИИ............................ 
 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ  МАСТЕРСТВО 
Т. Лукьянчук, Н. Тотекина, К. Букенова 
СЕМЬ  ЧУДЕС  КАЗАХСТАНА..…..……………..………………..…………...… 
Д. Нурмухамбетова, С. Кадыров 
ФОРМИРОВАНИЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  КАЧЕСТВ 
НА  УРОКАХ  ТЕХНОЛОГИИ……..………………..….……….……….……….. 
М. Байконырова 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  УЧАЩИХСЯ 
НА  УРОКАХ  ИСТОРИИ……………………………….….............………........... 
М. Токтаргожин 
ТЕХНОЛОГИЯ  ИЗГОТОВЛЕНИЯ  ЮВЕЛИРНЫХ  ИЗДЕЛИЙ………............. 
 
12  ЖЫЛДЫҚ  БІЛІМ  БЕРУ  ЖҮЙЕСІ 
Г. Мүнісова 
ОҚУШЫЛАРДЫҢ  ӨЗІН-ӨЗІ  ДАМЫТУ  ҚАБІЛЕТТЕРІН 
ҚАЛЫПТАСТЫРУ………………………………………….................................... 
 
МЕКТЕПАЛДЫ  ӘЗІРЛІК  /  ДОШКОЛЬНОЕ  ОБУЧЕНИЕ 
А. Балтабекова 
ИНТЕРАКТИВТІ  ОҚЫТУ  ТЕХНОЛОГИЯСЫ  АРҚЫЛЫ 
БАЛА  ТІЛІН  ДАМЫТУ…………............................................................................. 
Д. Ахметова 
РАЗВИТИЕ  ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ  КОМПЕТЕНЦИЙ 
ДОШКОЛЬНИКОВ………………………….............................................................. 
Ф. Колчина 
РОЛЬ ТРИЗ  В  ФОРМИРОВАНИИ 
КОММУНИКАТИВНОЙ  КОМПЕТЕНТНОСТИ………………….......................... 
Г. Яковлева 
В  ГОСТИ  К  СНЕЖНОЙ  КОРОЛЕВЕ..…............................................................... 
М. Галлиулина, К. Касенова 
РАСТИМ  МАЛЕНЬКИХ  ЭКОЛОГОВ..................................................................... 
 
НАЧАЛЬНОЕ  ОБУЧЕНИЕ 
Е. Рахманова, В. Середина 
КАК  СФОРМИРОВАТЬ  КАЛЛИГРАФИЧЕСКИЙ 
ПОЧЕРК  У  ПЕРВОКЛАССНИКОВ?......……………………………………......... 
В. Лахно 
ИКТ  В  РАЗВИТИИ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  МАСТЕРСТВА…………...…….... 
 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 
В. Приходько 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  ТЕХНОЛОГИЙ 
НА  УРОКАХ  ПРОИЗВОДСТВЕННОГО  ОБУЧЕНИЯ   
ПАРИКМАХЕРОВ-МОДЕЛЬЕРОВ.........……………………………………........... 
А. Кенжегараева 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ЭЛЕКТРОНННЫХ  УЧЕБНИКОВ В  ОБУЧЕНИИ............. 
 
ҰСТАЗ  ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫ 
Ж. Илгибаева 
СЫН  ТҰРҒЫСЫНАН  ОЙЛАУ СТРАТЕГИЯЛАРЫ. 
АҚПАРАТТЫҚ  ТЕХНОЛОГИЯЛАР......…………………………………..…......... 
Ж. Ермухамбетова 
МЕКТЕП  ЖҰМЫСЫ  МЕН  ОҚУШЫ  ЖЕТІСТІКТЕРІН 
ӨРІСТЕТУДЕГІ  НЕГІЗГІ   ТҰЛҒА  –  МҰҒАЛІМ.............................……..…….... 
Г. Қалиева 
ТАБИҒАТ-АНАНЫ  ТАНИ  БІЛЕЙІК......…………………………..…………......... 
К. Большманова 
ОҚУШЫЛАРДЫҢ  МАТЕМАТИКАЛЫҚ  ҚАБІЛЕТІН 
ЗЕРТТЕУ ЖӘНЕ  ДАМЫТУ ЖОЛДАРЫ............................................……..…….... 
 
САЛАУАТТЫ  ӨМІР  САЛТЫ 
М. Рахимов 
ҰРПАҚ  ДЕНСАУЛЫҒЫ –  ҚОҒАМ  БАЙЛЫҒЫ..…………………………...…… 
Г. Қунанбаева 
АЛТАЙДЫҢ  АҒИЫҒЫ -  ОРАЛХАН  БӨКЕЙ......................................................... 
 
КЕШКІ  МЕКТЕП 
К. Байбосынова 
КЕШКІ  ОҚУ  МЕКТЕБІНДЕГІ   
ҚАЗАҚ  ТІЛІ  САБАҒЫНДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ   
АУЫЗЕКІ  СӨЙЛЕУ  ҚАБІЛЕТТЕРІН  ДАМЫТУ................................................... 
 
ПЕНИТЕНЦИАРЛЫҚ  ЖҮЙЕ 
А. Аймуханбетова 
ОҚУШЫЛАРДЫҢ  ФУНКЦИОНАЛДЫ  САУАТТЫЛЫҒЫН 
ҚАЛЫПТАСТЫРУ  ЖОЛДАРЫ................................................................................. 
 
НАЦИОНАЛЬНОЕ  ИСКУССТВО 
И. Гроза, Н. Добрыгина 
КАЖДЫЙ  РЕБЕНОК –  ЕСТЬ  ОДНАЖДЫ  СЛУЧИВШЕЕСЯ  ЧУДО................ 
Л. Тархова 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  ПОДХОД 
НА УРОКАХ  ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО  ИСКУССТВА............................................ 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 
В. Кузнецова 
СКАЗОЧНЫЙ МИР ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО  ИСКУССТВА.............. 
МАЗМҰНЫ /  СОДЕРЖАНИЕ 11 
13 
15 
19 
21 
23 
28 
25 
31 
33 
37 
40 
43 
47 
50 
62 
64 
66 
68 
70 
73 
75 
77 
82 
79 
85 
87 
89 
92 
94 
97 
58 
55 
52 

Педагогика 
ЖАРШЫСЫ 
Педагогика 
ЖАРШЫСЫ
 

Педагогический  
ВЕСТНИК 
Педагогический 
ВЕСТНИК 
№6 (56) 2014 
З 
накомясь с Посланием Прези-
дента  нашей  страны  «Нұрлы  жол», 
вспоминаются слова  одного из вели-
чайших  гениев  мировой  литературы 
Данте  Алигьери:  «Самый  мудрый 
человек тот, которого больше других 
раздражает потеря времени».  Совре-
меный мир требует от каждого из нас 
ценить  время,  это  жизненно  важно,  
чтобы      противостоять  новым  вызо-
вам и угрозам.  Вот и Послание Гла-
вы государства озвучено значительно 
ранее    обычного,  тому  причиной 
быстроменяющаяся  картина  совре-
менности:  мир  охвачен  последствия-
ми  глобально-экономического спада. 
Наша страна, как часть мирового про-
странства, в силу своего геополитиче-
ского расположения, не может не ис-
пытывать  негативного  влияния    этих 
процессов. 
Н.А. Назарбаев в Послании откры-
то  говорит:  «У  нас  нет  времени  на 
раскачку. Те меры, о которых сегодня 
пойдёт речь, следует реализовать уже 
с  1  января  2015  года.  Мы  должны 
оперативно  принять  все  возможные 
меры  для  предотвращения  негатив-
ных тенденций».  
Каждая  строка Послания   раскры-
вает  конкретную  задачу,  выполнение 
которой  будет  работать  на  опереже-
ние,   поэтому  оно воспринято нами, 
как программа  работать «без раскач-
ки».  Именно в  этом ключе  Глава го-
сударства  раскрывает  содержание  
новой экономической программы, ко-
торая  определяет  прорыв  страны  на 
следующий  этап  развития.  Несмотря 
на  глобальные неблагоприятные тен-
денции, Президент нашей страны ста-
вит задачу сохранения и обеспечения 
нового  содержания  всем  социальным 
обязательствам перед населением.   
 
В Послании  отмечается: «Сегодня 
наступил  момент,  когда  мы  должны 
использовать резервы Национального 
фонда. Казахстан не должен повторять 
ошибки других стран. Государство не 
свернёт  свои  социальные  обязатель-
ства,  накопленные  средства  должны 
быть  перенаправлены  на  повышение 
благосостояния страны и спрос будет 
строгим за каждый тенге». 
В  основных  направлениях    роста 
экономики  названы    такие  приорите-
ты,  как  развитие  индустриальной  и 
социальной  инфраструктуры.  Доку-
мент  носит  стратегический  характер, 
затрагивающий  ключевые  направле-
ния государственной политики и эко-
номического развития. Мы   гордимся 
тем,  что    в  современных    условиях 
особо значимыми  остаются  традици-
онные для Казахстана ценности наци-
онального  единства,  патриотизма, 
корпоративного  духа  и  гражданской 
ответственности. 
Модернизационные  процессы  и 
инновационное  развитие  являются 
основными  приоритетами,  способ-
ствующими становлению и развитию 
конкурентного в мире казахстанского 
рынка  образования.    Образование  в 
настоящее  время  выступает  в  каче-
стве  важнейшего  компонента  куль-
турного и социально-экономического 
развития общества, как никогда ранее 
сегодня  актуальна    задача  непрерыв-
ности    образования.  Неслучайно  в 
развитых  странах  непрерывное  обра-
зование  выполняет  разнообразные 
образовательные,  социальные  и  эко-
номические  функции,  обеспечивая 
постоянное  развитие  человеческого 
капитала нации.  
Модернизация  системы  образова-
ния, как и системы повышения квали-
С. Байхонова,  
к.п.н., директор филиала 
АО «НЦПК «Өрлеу» 
ИПК ПР по ВКО 


 
Педагогика 
ЖАРШЫСЫ 
Педагогика 
ЖАРШЫСЫ
 
Педагогическ
ий 
ВЕСТНИК 
Педагогическ
ий 
ВЕСТНИК 
№6 (56) 2014 
фикации  обусловлены  новыми  запросами  к  рынку 
труда,  необходимость овладения новыми знаниями 
и навыками.  Сегодня обучение требует новой мо-
дели  образования и профессиональной подготовки 
- модели обучения на протяжении жизни. Красной 
нитью  в  Послании  Главы  государства,  как  и  
всегда,  проходит  мысль  формирования    интеллек-
туальной нации.  
В  центре  программы  долгосрочные  меры, 
направленные  на  преобразование  экономики.  Это 
развитие  транспортной,  энергетической,  индустри-
альной  и  социальной  инфраструктуры,  малого  и 
среднего бизнеса. Обращает внимание, что, напри-
мер,  только  за  счет строительства   предполагается  
создать 200 тысяч новых рабочих мест,  это  серьез-
ный  вклад  в  программу  роста  благосостояния   
населения.  
Вселяет  чувства  огромной  удовлетворенности 
такой аспект Послания, как укрепление жилищной 
инфраструктуры.  Предусматривается  строитель-
ство  социального  арендного  жилья,    предоставле-
ние его населению с последующим правом выкупа, 
особенно привлекателен такой проект для молоде-
жи,  молодых  специалистов  и  их  семей.  Жилье  
станет более доступным для всех  слоев населения. 
А  это  значит  -  улучшится  социальный  климат  
страны.  
 Эту  мысль  продолжает  целостная  программа 
развития  социальной  инфраструктуры,  в  том  
числе  - решение проблем аварийных школ и трёх-
сменного  обучения.  Актуальность    этих  вопросов 
подчеркивалась  и  в  предыдущих  программах,  они 
решались в последние годы.  Так, 2009-2014 году  в 
нашей области введены в эксплуатацию 100 объек-
тов образования, в том числе 63 школы, 18 детских 
садов. В текущем году  этот список пополняют еще 
38  объектов, в том числе - 24 школы на 4050 мест, 
5 детских садов на  790 мест. Основой и фундамен-
том    всей  системы  образования  является  пред-
школьная подготовка детей. Программа «Балапан» 
в  Восточном  Казахстане  стала  настоящим  стиму-
лом  к возрождению  дошкольного звена образова-
ния:  с  2010  года  построено  12  детских  садов  -  на 
2840  мест,  возвращены  малышам  20  бывших  зда-
ний, где почти  трехтысячная группа  детворы  по-
лучила  возможность    учиться    азам  предстоящей 
школьной науки, умению  жить  и трудиться в кол-
лективе. Прекрасным дополнением к решению про-
блемы  дошкольной  подготовки  детей  стали  
мини-центры,  создание  комплексов  школа-сад.  
Теперь  же  ноябрьское    Послание  Главы  государ-
ства  ставит новые неотложные задачи по дальней-
шему  росту    этой  тенденции  в  ближайшие  годы.  
Для  кардинального  сокращения  дефицита  мест  в 
дошкольных  организациях  Посланием  поручено  в 
течение 3 лет дополнительно направить  20 милли-
ардов тенге на эти цели. Это будет принципиально 
новая материальная база образования. 
  В этой связи перед системой образования  ста-
вятся   новые задачи, главным среди которых явля-
ется  не  только  ракрытие  задатков  и  возможностей 
каждого человека, но и задавать векторы его разви-
тия,  сделать  ученика  главной  фигурой    учебного 
процесса. Социальный статус учителя наполняется 
новым содержанием,  сегодня  учитель  -  это твор-
ческая  личность,  активная  и  мобильная,  готовая  к 
постоянному    обновлению  знаний  и  успешному 
применению их на практике. Катализатором модер-
низации  общего  среднего  образования  являются 
«Назарбаев интелектуальные школы», синтезирую-
щие лучший опыт мирового образования. Трансля-
ция опыта АОО НИШ  закладывает основу для ре-
шения  совершенно  новых    задач  модернизации 
среднего образования. 
Филиал АО «НЦПК «Өрлеу» институт повыше-
ния  квалификации  педагогических  работников  по 
ВКО, перейдя на новую  модель повышения квали-
фикации  через уровневые курсы формирует крити-
чески  мыслящего,  креативного  педагога,  свободно 
владеющего  навыками  информационно -
коммуникационных  технологий.  За  два  последних 
года сотни  учителей  прошли такие  курсы повы-
шения квалификации. Послекурсовая деятельность 
сертифицированных  учителей показывает: иннова-
ционные  технологии  находят  положительный  
отзыв в педагогической среде области 
 «Государство  открыло  перед  новым  поколени-
ем  все  двери  и  все  пути!  «Нұрлы  Жол»  -  вот  где 
можно приложить усилия, развернуться нашей кре-
ативной  динамичной  молодежи!»,  говорится  в  
Послании.  Сфера  образования  –  это  та  область,  
которая    живет  в  постоянном  контакте  с  молоде-
жью.  Поэтому,  вчитываясь  в  текст  Послания, 
 убеждаешься,  что  все    грандиозные  перспективы 
страны рассчитаны на молодежь, а значит и на нас, 
педагогов,  от  нас  сегодня  требуется  работать  
с  опережением,  учиться  и  учить  в  новой  истори-
ческой обстановке.  

Педагогика 
ЖАРШЫСЫ 
Педагогика 
ЖАРШЫСЫ
 

Педагогический  
ВЕСТНИК 
Педагогический 
ВЕСТНИК 
№6 (56) 2014 
П 
атриотизм  -  әр  азаматтың 
ұлтын,  Отанын  сүю  деген  мағынаны 
береді. Қазір бұл ұғымның аясы кеңи 
түскен.  Мәселен,  әлемдік  деңгейде 
оны  бейбітшілік  пен  тыныштықты 
сақтау мәселесі тұрғысынан да қарас-
тырып  жүр.  Қазақстандық  патрио-
тизм  дегеніміз  -  еліміздегі  әрбір 
азаматтың  қазақ  мемлекетін  Отаным 
деп сезініп, оны көркейтуге, қорғауға 
дайын болуы. 
Қазақстан  –  көптеген  этнос 
өкілдері  қоныс  тепкен  мемлекет. 
Сондықтан  да  патриотизмді  қалып-
тастыру  бір  ұлттың  шеңберінде  ғана 
жүргізілуі  мүмкін  емес.  Елге,  жерге 
деген сүйіспенщілік Қазақстанның әр 
азаматына қатысты болуы үшін ортақ 
саясат  жүргізілуде.  Яғни,  біздегі 
идеология  ұлты  мен  дініне  қарамау, 
татулық  пен  бірліктің  туын  жоғары 
көтеруге  бағытталған.  Соның  арқа-
сында  елімізде  бейбітшілік  пен 
ұлтаралық татулық  нығайып келеді. 
Жалпы,  патриоттық  сезімнің 
қалыптасуы  отбасы  тәрбиесінен  бас-
тау алып, өсе келе мектепте әрі қарай  
 
дамып,  жүзеге  асады.  Сондықтан  
орта  мектептің  бағдарламалары  
ұлттық  және  қазақстандық  патрио-
тизм  мүддесіне  қызмет  ететіндей 
мазмұнды  болуы  қажет.  Елбасының 
саясатын  қолдай  отырып,  мектебі-
міздің  ұжымы  оқушыларға  әскери-
патриоттық  тәрбие  беру  мақсатында 
мектепке  Ұлы  Отан  және  Ауған 
соғысының    ардагерлерімен  кездесу-
лер өткізіп тұрады. Сондай-ақ, Жеңіс 
күні  қарсаңында  патриоттық  әндер 
байқауы  мен  сапта  жүруден  жарыс 
ұйымдастыру  дәстүрге  айналған.  Ба-
лалар  түрлі  спорттық,  мәдени  шара-
ларға  қатысу  арқылы    шыдамдылық 
пен  батылдықты  бойына  сіңірсе, 
сонымен  қатар  мемлекеттік  рәміз- 
дерге,  ел  тарихына  деген  құрметі 
артады. 
Қазақстандық  патриотизмге  тәр-
биелеу  алғашқы  әскери  дайындық 
пәні  мұғалімдерінің  алдында  тұрған 
басты  міндет  болып  табылады.  Бұл 
пәннің  оқу  бағдарламасында саптық, 
тактикалық  және  медициналық 
дайындық мәселелері енгізілген. Осы 

Каталог: images -> files -> publikacii -> 2015PedVest
2015PedVest -> Меншік иесі: «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» акционерлік қоғамының филиалы Шығыс Қазақстан облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін
files -> Шолпан айнабаева
files -> Название курса: Методы социологических исследований
2015PedVest -> Меншік иесі: «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» акционерлік қоғамының филиалы Шығыс Қазақстан облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін
publikacii -> №3 (149 ) наурыз
2015PedVest -> Атысушылардың пікір алмасуы Жал пыұлттық идея Мәңгілік ел, тәуелсіздігіміздің
2015PedVest -> Меншік иесі: «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» акционерлік қоғамының филиалы Шығыс Қазақстан облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін

жүктеу 121.69 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет