Меншік иесі: «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» акционерлік қоғамының филиалы Шығыс Қазақстан облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігінжүктеу 118.01 Kb.
Pdf просмотр
бет1/13
Дата22.03.2017
өлшемі118.01 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

 
Меншік иесі: 
«Өрлеу» біліктілікті арттыру  
ұлттық орталығы»  
акционерлік қоғамының филиалы  
Шығыс Қазақстан облысы бойынша 
педагогикалық қызметкерлердің  
біліктілігін арттыру институты 
—————————————— 
2001 жылдың маусым айынан 
бастап шығады 
—————————————— 
Редакция мекенжайы: 
070004, Өскемен қаласы, 
Қабанбай батыр көшесі, 160 
тел.: 54-47-65, факс: 24-54-55 
эл.пошта: red_PM_PV@mail.ru 
—————————————— 
Журнал  
Қазақстан Республикасының 
Мәдениет және ақпарат  
министрлігінде  
22.11.2012 жылы 
№13171-Ж куәлігімен  
қайта тіркелді 
—————————————— 
Пішімі 60х84/8 
Офсеттік басылым 
Тапсырыс №0018 
Таралымы 600 
—————————————— 
Жазылым «Қазпошта» АҚ-ның  
барлық бөлімшелерінде қабылданады 
Жазылым индексі  (қала) №19063 
Жазылым индексі  (ауыл) №19064 
Журналдың шығу жиілігі – 
екі айда бір рет 
—————————————— 
ШҚО бойынша ПҚ БАИ  
баспаханасында басылды 
—————————————— 
Собственник: 
Филиал акционерного общества 
«Национальный центр повышения 
квалификации «Өрлеу»  
Институт повышения квалификации 
педагогических работников  
по Восточно-Казахстанской области 
—————————————— 
Выходит с июня 2001 года 
—————————————— 
Адрес редакции: 
070004, г.Усть–Каменогорск, 
ул. Кабанбай батыра, 160 
тел.: 54-47-65, факс: 24-54-55 
эл.почта: red_PM_PV@mail.ru 
—————————————— 
Журнал перерегистрирован 
в Министерстве культуры и информации 
Республики Казахстан  
от 22.11.2012 г. 
Свидетельство  №13171–Ж 
—————————————— 
Формат 60х84/8 
Печать офсетная 
Заказ №0018 
Тираж 600 
—————————————— 
Подписка принимается  
во всех отделениях  
АО «Казпочта» 
Подписной индекс (город) №19063 
Подписной индекс (село)  №19064 
—————————————— 
Периодичность выхода журнала   
один раз в два месяца 
—————————————— 
Отпечатано в типографии  
ИПК ПР по ВКО 
ПЕДАГОГИКА  ЖАРШЫСЫ
ПЕДАГОГИКА  ЖАРШЫСЫ
ПЕДАГОГИКА  ЖАРШЫСЫ
 
 
 
Ғылыми
Ғылыми
Ғылыми
-
-
-
әдістемелік журнал
әдістемелік журнал
әдістемелік журнал
 
 
 
 
 
 
 
 
 
№4 (60) 2015
№4 (60) 2015
№4 (60) 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  ВЕСТ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  ВЕСТ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  ВЕСТ
НИК
НИК
НИК
 
 
 
Н
Н
Н
аучно
аучно
аучно
-
-
-
методический журнал
методический журнал
методический журнал
 
 
 
 
* БАС  РЕДАКТОР * 
 
БАЙХОНОВА  СӘУЛЕ  ЗАЙТАНҚЫЗЫ, 
«Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» АҚ филиалы 
ШҚО бойынша педагогикалық қызметкерлердің  
біліктілігін арттыру институтының директоры,  
педагогика ғылымының кандидаты 
_______________________________________________________ 
 
 
* РЕДАКЦИЯ  АЛҚАСЫ * 
 
НҰРҒАЗИЕВ  АСҚАР  ҚИСАҰЛЫ, 
 Шығыс Қазақстан облысы білім басқармасының бастығы 
 
ЗАВАЛКО  НАДЕЖДА  АЛЕКСАНДРОВНА, 
педагогика ғылымының докторы, профессор 
 
АХМЕТОВА МӘДЕНИЕТ МЕДЕУХАНҚЫЗЫ, 
Өскемен қаласы білім беру бөлімінің басшысы 
 
ФЕСЕНКО НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА, 
Семей қаласы білім беру бөлімінің басшысы  
 
ҰЗАҚБАЙ  БАУЫРЖАН САЙЛАУБАЙҰЛЫ, 
«Өскемен қаласындағы химия-биология бағытындағы  
Назарбаев Зияткерлік мектебі»  «Назарбаев Зияткерлік мектептері»  
дербес білім беру ұйымының филиалы  директоры 
 
ҚАЙЫРЖАНОВ БАҒДАН ТОҚТАМЫСҰЛЫ, 
«Семей қаласындағы физика-математика бағытындағы  
Назарбаев Зияткерлік мектебі»  «Назарбаев Зияткерлік мектептері»  
дербес білім беру ұйымының филиалы  директоры 
 
ӘЛМҰХАНОВ  МАРАЛ  ӘЛІБЕКҰЛЫ, 
Семей  геологиялық-барлау  колледжінің  директоры 
 
МҰСТАФИНА  ШОЛПАН  НҰРҒАЗЫҚЫЗЫ, 
Көкпекті  аудандық  білім  бөлімі  бастығы 
 
ТҰРЛЫБЕКОВ  БІРЖАН  ҚАДІРҰЛЫ, 
Үржар  аудандық  білім  бөлімі  бастығы 
______________________________________________________ 
 
* РЕДАКЦИЯ * 
 
К.К. Тобатаева, Г.И. Құсманова,  Ш.С. Ибраимова –  жауапты редакторлар 
М.А. Репп – мұқаба көркемдеуші 
С.М. Райымханова – көркемдеуші және беттеуші 
Ж.Е. Хамзин – техникалық редактор 

* КОЛОНКА  РЕДАКТОРА 
Байхонова С.  
НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГОВ КАК УСЛОВИЕ СМЕНЫ  
ПАРАДИГМЫ: ОТ «ОБРАЗОВАНИЯ НА ВСЮ ЖИЗНЬ»  
К «ОБРАЗОВАНИЮ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕЙ ЖИЗНИ»............................................ 
 
 
* ГОСТЬ  НОМЕРА 
Бозымбаев Б. 
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 
ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ  ПЕДАГОГОВ ТиПО 
В  УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ  ДУАЛЬНОЙ  СИСТЕМЫ  ОБУЧЕНИЯ........... 
 
 
* ҚАЗАҚ  ХАНДЫҒЫ: "МӘҢГІЛІК ЕЛ" БАСТАУЫ 
Нұрбекова Р. 
ҚАЗАҚ ХАНДЫҒЫНЫҢ ЖАЛҒАСЫ 
ТҰҒЫРЫ БИІК ТӘУЕЛСІЗ ҚАЗАҚСТАН............................................................ 
 
 
* АБАЙДЫҢ  170  ЖЫЛДЫҒЫНА  ОРАЙ 
Имантай Бектөлеу  
АБАЙ  МҰРАСЫ – МӘҢГІЛІК МҰРА................................................................. 
Ғалымжанов Б. 
М.ӘУЕЗОВТІҢ «АБАЙ ЖОЛЫ» РОМАН-ЭПОПЕЯСЫНДАҒЫ 
ЖӨН-ЖОСЫҚТЫҢ ӘДЕБИ КӨРІНІСІ.........…………………............................ 
Нугуманов Б. 
АБАЙ  МЕН  ШӘКӘРІМНІҢ  ДІНИ  КӨЗҚАРАСТАРЫ...…………................. 
 
 
* ОБРАЗОВАНИЕ:  УЧАТСЯ  УЧИТЕЛЯ 
Кусманова Г. 
УЧИТЕЛЬ  НОВОЙ  ФОРМАЦИИ:  
СТРАТЕГИЯ  УСПЕШНОГО  ОБУЧЕНИЯ.......................................................... 
 
 
* МЕНЕДЖМЕНТ  В  ОБРАЗОВАНИИ 
Ахметова М. 
ПРОЕКТ  РАЗВИТИЯ  ИННОВАЦИОННОЙ  ШКОЛЫ  
КАК  СРЕДСТВО  ПОВЫШЕНИЯ  КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ...……....… 
Бексолтанова Т.  
СУЩНОСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТИЯ  
«МОНИТОРИНГ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ»…………..…,………….….. 
 
 
* ТІРЕК  МЕКТЕП:  ТӘЖІРИБЕ 
Садыкова Н. 
БІЛІКТІЛІК – БІЛІМ  ЖЕТІЛДІРУДІҢ  НЕГІЗГІ  КӨЗІ.......................…....…… 
 
 
* ЖАҢА  ФОРМАЦИЯ   МҰҒАЛІМІ 
Ерменова Л. 
МҰҒАЛІМНІҢ  ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІНЕ 
ДЕҢГЕЙЛІК  КУРСТАРДЫҢ  ЫҚПАЛЫ.............................………...…….....… 
Смагулова Р., Бужеева О. 
ЖАҢАШЫЛ  ҰСТАЗ  БОЛУ -  МҰҒАЛІМНІҢ  КӘСІБИ  ШЕБЕРЛІГІ........... 
 
 
* ЛЕТНИЙ  ОТДЫХ 
Кузнецова М. 
ПРИЯТНОЕ  С  ПОЛЕЗНЫМ.................................................................................. 
 
 
* ТЕХНИЧЕСКОЕ  И  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 
Михайлова С. 
МЕТОДИЧЕСКИЕ  ПРИЕМЫ  РАБОТЫ НА УРОКАХ 
МУЗЫКАЛЬНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ................................................................…… 
Манина А. 
РОЛЬ  МЕТОДИЧЕСКОЙ  СЛУЖБЫ  В  СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ………………...….……..……………………..…...… 
Денисенко Л.,  Сулейменова Х.  
МЕНЯЕТСЯ  ЭПОХА – МЕНЯЕМСЯ  МЫ................................................................… 
 
 
* ҰСТАЗ  ШЕБЕРХАНАСЫ 
Томирова Ж. 
АДАМ  ФИЗИКАСЫ......................................................................................................… 
Смагулова Р.  
МАТЕМАТИКАЛЫҚ  ЭСТАФЕТА ................................................................................ 
Рахимова М. 
3 D КЕҢІСТІГІНІҢ  БАҒДАРЛАМАСЫ: 
ПРАКТИКАЛЫҚ  ЖҰМЫС............................................................................................ 
 
 
* В  МЕТОДИЧЕСКУЮ  КОПИЛКУ  УЧИТЕЛЯ 
Асанова З. 
СПРЯЖЕНИЕ  ГЛАГОЛОВ.........................................................................................… 
Мазницына Н., Протченко Л. 
FOOD AND DRINKS ....................................................................................................… 
Чернышова Т., Грицук Л. 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  МОНИТОРИНГ   
КАК  УСЛОВИЕ  ПОВЫШЕНИЯ 
КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ  УЧАЩИХСЯ  К 
ЕНТ
................................................… 
Скакова Ж. 
ОРГАНИЗАЦИЯ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  
В ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ .............................................................................................… 
 
 
* ПАТРИОТИЧЕСКОЕ   ВОСПИТАНИЕ 
Ровнякова И. 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ  АНАЛИЗ  ТЕРМИНА «ПАТРИОТИЗМ»:  
ОТ  ПРОШЛОГО  К  СОВРЕМЕННОМУ  ОСМЫСЛЕНИЮ....................................… 
 
 
* ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЕ - 70  ЛЕТ 
Алишина Х. 
ШЕЛ  СОЛДАТ  К  ПОБЕДЕ…  ……….…………………........................................... 
 
 
* ӨЗІН-ӨЗІ  ТАНУ  САБАҒЫ 
Сарсембаева А. 
АДАМЗАТТЫҢ БӘРІН СҮЙ, БАУЫРЫМ ДЕП...     ................................................… 
 
 
* БАЛА  ДЕНСАУЛЫҒЫ – БАСТЫ  МАҚСАТ 
Аукебаева Г. 
ВОЛЕЙБОЛ ДОБЫН БЕРУ ЖӘНЕ   
ҚАБЫЛДАУ ТҮРЛЕРІН  ҮЙРЕТУ...............………………………………………….. 
 
 
* ДОШКОЛЬНОЕ  ОБУЧЕНИЕ 
Кунакбаева Г. 
О  РОЛИ  ПАЛЬЧИКОВЫХ  ИГР   В  РАБОТЕ  С  ДЕТЬМИ  
МЛАДШЕГО  ДОШКОЛЬНОГО  ВОЗРАСТА..........................................................… 
 
 
* НАЧАЛЬНОЕ  ОБУЧЕНИЕ 
Кузьмина М. 
ПУТЕШЕСТВИЕ  В  ОСЕННИЙ  ЛЕС.......................................................................… 
Акемиева C. 
ПРАЗДНИК  КРАСИВОЙ  И  ПРАВИЛЬНОЙ   РЕЧИ.............................................… 
Алдабергенова Ж. 
О  ФОРМАХ  ПОВЫШЕНИЯ  ТЕМПА  ЧТЕНИЯ 
У  УЧАЩИХСЯ  НАЧАЛЬНЫХ  КЛАССОВ................................................................ 
МАЗМҰНЫ /  СОДЕРЖАНИЕ 


10 
14 
17 
24 
27 
29 
32 
35 
39 
41 
44 
97 
94 
92 
88 
86 
83 
80 
76 
72 
68 
65 
63 
61 
59 
57 
54 
50 
47 

Педагогика 
ЖАРШЫСЫ 
Педагогика 
ЖАРШЫСЫ
 

Педагогический  
ВЕСТНИК 
Педагогический 
ВЕСТНИК 
№4 (60) 2015 
Ф 
илософия  современного 
образования Республики Казахстан 
формируется  в  контексте  глобаль-
ных  тенденций  мирового  сообще-
ства,  среди  которых  –  стремитель-
ное  развитие  информационных 
технологий,  активные  процессы 
старения  и  обновления  знаний; 
повышение требований к трудовым 
ресурсам. 
Гарантом 
экономи-
ческого  развития  становится  по-
вышение  качества  человече-
ского  капитала  на  основе  стан-
дартов  стран  организации  по  эко-
номическому  развитию  и  сотруд-
ничеству.  Это  -  поэтапное  внедре-
ние  12-летнего  образования,  об-
новление  стандартов  школьного 
обучения  для  развития  функцио-
нальной  грамотности;  внедрение 
подушевого  финансирования  в 
старшей  школе,  создание  системы 
стимулирования успешных школ.  
Основой  такой  модернизации 
является  переход  от  парадигмы 
«образование  на  всю  жизнь»  к 
парадигме  «образование  в  тече-
ние  всей  жизни».  Концепция  об-
разования  в  течение  всей  жизни 
как  образовательная  стратегия  по-
явилась  около  трех  десятилетий 
назад.  Это  связано  с  особенностя-
ми  постиндустриального  развития 
и  формированием  общества,  осно-
ванного на знаниях.  
Государственная 
программа 
развития образования в Республике 
Казахстан  до  2020  года  отмечает 
необходимость  создания  условий   
 
для обучения в течение всей жизни 
независимо  от  возраста,  уровня 
образования  и  профессиональной 
квалификации.  Сегодня  мы  уже 
являемся  участниками  процесса 
изменения  современного  образо-
вания. На сегодняшний день новая 
парадигма  требует  изменения 
роли  учителя.  Появляются  учи-
теля  новой  формации,  которым 
предстоит 
постояно 
осваивать 
инновационные  знания,  педагоги-
ческие идеи и технологии.  
Необходимость  смены  ролей 
подтверждается  и  проводимыми 
социологическими  исследования-
ми.  Так,  опрос  молодых  учителей 
области,  показал,  что  они  нужда-
ются  в  дополнительном  обучении, 
потому  что  у  64%  развитие  про-
фессиональных компетенций нахо-
дится  на  среднем  или  низком 
уровне;  более  половины  нуждают-
ся  в  методической  помощи,  90% 
нужна помощь наставника.  
Не  случайно,  в  предлагаемой 
Концепции  повышения качества 
общего  среднего  образования  Рес-
публики  Казахстан  на  2015–2029 
годы  остро  стоит  вопрос  о  соз-
дании  института  коучеров,  кото-
рым  предстоит  работать  с  моло-
дыми  учителями.  Основная  идея 
Концепции – «качество образова-
ния  не  может  быть  выше  
качества работающих в ней учи-
телей».  
В  соответствии  с  международ-
ным  опытом  повышения  квалифи-
C. Байхонова,  
директор филиала  
АО «НЦПК «Өрлеу» 
ИПК ПР по ВКО, 
кандидат педагогических 
наук 
Непрерывное образование педагогов 
как условие смены  парадигмы: 
от «образования на всю 
жизнь» к «образованию в течение всей жизни»
 


 
Педагогика 
ЖАРШЫСЫ 
Педагогика 
ЖАРШЫСЫ
 
Педагогическ
ий 
ВЕСТНИК 
Педагогическ
ий 
ВЕСТНИК 
№4 (60) 2015 
кации педагогов в рамках «образования в тече-
ние всей жизни» выделено три типа образова-
ния и обучения: 
•  формальное  обучение  (вузы  и  другие 
обучающие  структуры,  присваивающие  сви-
детельство об образовании); 
•  социально-бытовое,  спонтанное обучение 
(в ходе повседневной жизнедеятельности чело-
века,  связанной  с его  работой,  семьей  или  до-
сугом), 
• неформальное обучение (вне рамок учеб-
ного заведения, например на рабочем месте). 
Технологиями  и  формами  такого  обучения 
выступают  –  дистанционное,  корпоративное, 
смарт-обучение и др.  
За последние три года произошла структур-
ная  и  содержательная  модернизация  системы 
повышения  квалификации  педагогических  ра-
ботников.  
АО  «НЦПК  «Өрлеу»  разработаны  много-
векторные  программы,  учебно-методические 
пособия,  цифровые  образовательные  ресурсы 
ПК.  Все  они  построены  на  модульной  основе, 
соответствуют мировым тенденциям и задачам 
обновления  системы  образования  Республики 
Казахстан.  При  этом  охвачены  все  уровни; 
широко  используются  интерактивные  методы 
преподавания,  стратегии  обучения,  позво-
ляющие  осуществлять  анализ  собственных 
действий. 
Новым  подходом  в  системе  повышения 
квалификации  стало  введение  квалифика-
ционного экзамена для  слушателей уровневых 
программ,  по  итогам  которого  выдается 
сертификат. 
Курсовая  подготовка  реализуется  по  трем 
направлениям.  Повышение  квалификации  по 
уровневым  программам  АОО  «НИШ»  и 
ННПООЦ «Бөбек»; 
Повышение квалификации в рамках обнов-
ления  содержания  среднего  образования  и 
внедрения программ развития функциональной 
грамотности; 
Повышение  квалификации  по  приори-
тетным  направлениям  развития  системы 
образования Казахстана.  
В  связи  с  этим  филиалом  за  время 
реализации  Программы  уровневых  курсов 
обучены  422  педагога  школ  города  Усть-
Каменогорска, из них по уровням: 
- первому – 27; 
- второму – 60
- третьему -  335.  
В филиале АО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по 
ВКО обучено 298 человек  
Необходимо  отметить,  что  по  результатам 
квалификационных  экзаменов  слушателей 
уровневых  курсов  с  2012  года  ВКО  занимает 
лидирующее место в рейтинге среди филиалов 
АО «НЦПК «Өрлеу» (успеваемость – 95,9%). 
Реализуя  принципы  парадигмы  «обра-
зование  через  всю  жизнь»  институтом  осу-
ществляется  посткурсовая  поддержка  учите-
лей,  окончивших  уровневые  и  краткосрочные 
курсы. Организуются педагогические десанты, 
выездные  и  on-line  семинары,  мастер-классы, 
консультации  по  заявкам  учителей,  научное 
рецензирование  публикаций  и  изданий  педа-
гогов. 
Тренерами  Центра  уровневых  программ 
проведены 13 выездных семинаров  и 5 мастер-
классов,  семинар  в  режиме  он-лайн    по  теме: 
«Новые  подходы  в  преподавании:  новый 
взгляд  на  диалоговое  обучение».  Органи-
зованы  1172  консультации  в  режиме  on-line. 
Сертифицированные учителя активно участву-
ют в работе 19 сетевых сообществ.  
Дистанционная  форма  работы  показала 
возможности  командного  общения  и  обсуж-
дения  проблем  практической  деятельности 
учителя.  Отметим,  что  в  школах  областного 
центра  работает 2259 педагогов и 19% из них 
являются  сертифицированными  учителями. 
Это  достаточный  потенциал,  способный 
внести  позитивные  изменения  в  образо-
вательную среду города. 
Повышение  квалификации  по  прио-
ритетным  направлениям  развития  системы 
образования  Казахстана  осуществляется  на 
краткосрочных  курсах.  За  первое  полугодие 
т.г.,  в  соответствии  с  госзаказом,    проведены 
79  потоков  курсов  для  различных  категорий 
педагогических  работников,  где  повысили 
квалификацию 1975 педагогов области, из них 
541  (27,4%)  –  учителя  школ  г. Усть-
Каменогорска. За три года обучено 1552 педа-

Педагогика 
ЖАРШЫСЫ 
Педагогика 
ЖАРШЫСЫ
 

Педагогический  
ВЕСТНИК 
Педагогический 
ВЕСТНИК 
№4 (60) 2015 
гога  города  и,  соответственно,  более  70%  го-
родских  учителей  владеют  механизмами 
обновления  образовательной  среды  и  реали-
зации новой парадигмы образования. 
Курсы  повышения  квалификации  спо-
собстуют  выявлению,  обобщению  и  рас-
пространению  опыта  работы  педагогов  и 
организаций  образования  области.  Из  60 
опорных  организаций  образования  инсти-
тута,  более  половины  –  города  Усть-
Каменогорска.  В  сфере  дошкольного  обра-
зования – это детские сады №№61, 62, 96 и д/
сад  «Балбобек»  (директора  Мухина  С.Г,  Задо-
рожнюк  Т.Г.,  Молодова  М.Г.  и  Гальцер  Н.М.) 
на базе которых слушатели курсов знакомятся 
с  особенностями  внедрения  инклюзивного  об-
разования, технологии «Steр bу steр» и педаго-
гики  Монтессори;  получают  консультации  пе-
дагогов – новаторов и осваивают новые техно-
логии дошкольного воспитания и обучения. 
Ряд  школ  города  Усть-  Каменогорска,  их 
директора  Исанова  Р.Д.,  Мухамадиева  К.Ж., 
Зюзь  О.П., Нестеренко  Н.А, Никифорова Г.А., 
Джакупова  Н.Т.,  Азимбаева  К.М.,  Таимова  А.М., 
Зюбенко  О.М.,  Грачева  И.Г.,  Кичигина  З.Н., 
Бердыбаева  Р.Х.  и  Туменбаев  Т.К.  выступают 
активными деловыми партнерами филиала.  
Лучшие педагоги принимают активное уча-
стие в областных и республиканских меропри-
ятиях, проводимых  АО «НЦПК «Өрлеу»: 
Активное участие педагогов нашего регио-
на  во  всех  мероприятиях,  проводимых  филиа-
лом  подтверждает,  что  сегодня  образование  в 
области  выходит  на  новый  уровень:  повы-
шается  качество  менеджмента  в  управлении 
организациями  образования,  работы  мето-
дических  служб,  укрепляются  и  развиваются 
связи с наукой и высшей школой.  
Об  изменениях  в  профессиональной  дея-
тельности учителей произошли после обучения 
в  «Өрлеу»  говорят  мониторинговые  иссле-
дования:  позитивные  изменения  в  практике 
работы,  в  индивидуальном  стиле  и  методике 
преподавания  признают  96%  респондентов, 
73,3%  отмечают  повышение качества знаний 
и  успеваемости    своих  учеников.  Происходят 
позитивные изменения во взаимоотношениях с 
коллегами, учащимися и родителями.  
Таким  образом,  уровневый  принцип  реали-
зации  программ  повышения  квалификации  поз-
воляет  педагогам  создать  необходимую  образо-
вательную  среду,  способствующую  реализации 
парадигмы «образование через всю жизнь» 
Новая  парадигма предусматривает  индиви-
дуализированный  характер  образования,  учет 
возможностей  каждого  педагога  и  содействие 
его  самореализации  и  развитию.  Смена  пара-
дигмы  способствовала  в  развитых  странах 
началу  процесса  перехода  от  рациональной 
модели школы к феноменальной модели. По-
этому  профессиональное  развитие  педагогов 
должно быть тесно связано с планами развития 
школы  или  любого  другого  образовательного 
учреждения.  Знания,  приобретённые педагога-
ми  на  курсах  ПК,  необходимо  распространить 
среди  членов  педагогического  коллектива 
школы посредством коучинга и менторинга. 
В  целом  результативность  профессиональ-
ного  развития  педагогов  напрямую  зависит  от 
актуальности  программ  повышения  квалифи-
кации и должна иметь опережающий характер. 
Сегодня в стране создана гибкая система повы-
шения квалификации, и мы готовы к сотрудни-
честву  с  управлениями  образования  на  местах 
по определению актуальности курсов и катего-
рий слушателей.  
 Поздравляю  коллег  с  началом  нового 
учебного  года,  желаю  успешной  реализации 
поставленных задач, обеспечивающих высокое 
качество образования  на мировом уровне.  

Каталог: images -> files -> publikacii -> 2015PedVest
2015PedVest -> Меншік иесі: «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» акционерлік қоғамының филиалы Шығыс Қазақстан облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін
2015PedVest -> Меншік иесі: «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» акционерлік қоғамының филиалы Шығыс Қазақстан облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін
files -> Название курса: Іскерлік коммуникация
files -> Шолпан айнабаева
publikacii -> Асқарма басшысы Асқар Нұрғазиев өз баяндамасында жылдың көрсеткіштеріне
publikacii -> №3 (149 ) наурыз
2015PedVest -> Атысушылардың пікір алмасуы Жал пыұлттық идея Мәңгілік ел, тәуелсіздігіміздің
2015PedVest -> Меншік иесі: «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» акционерлік қоғамының филиалы Шығыс Қазақстан облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін

жүктеу 118.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет