Меншік иесі: «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» акционерлік қоғамының филиалы Шығыс Қазақстан облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігінжүктеу 117.46 Kb.
Pdf просмотр
бет1/18
Дата09.02.2017
өлшемі117.46 Kb.
#2434
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

 
Меншік иесі: 
«Өрлеу» біліктілікті арттыру  
ұлттық орталығы»  
акционерлік қоғамының филиалы  
Шығыс Қазақстан облысы бойынша 
педагогикалық қызметкерлердің  
біліктілігін арттыру институты 
—————————————— 
2001 жылдың маусым айынан 
бастап шығады 
—————————————— 
Редакция мекенжайы: 
070004, Өскемен қаласы, 
Қабанбай батыр көшесі, 160 
тел.: 54-47-65, факс: 24-54-55 
эл.пошта: red_PM_PV@mail.ru 
—————————————— 
Журнал  
Қазақстан Республикасының 
Мәдениет және ақпарат  
министрлігінде  
22.11.2012 жылы 
№13171-Ж куәлігімен  
қайта тіркелді 
—————————————— 
Пішімі 60х84/8 
Офсеттік басылым 
Тапсырыс №0017 
Таралымы 600 
—————————————— 
Жазылым «Қазпошта» АҚ-ның  
барлық бөлімшелерінде қабылданады 
Жазылым индексі  (қала) №19063 
Жазылым индексі  (ауыл) №19064 
Журналдың шығу жиілігі – 
екі айда бір рет 
—————————————— 
ШҚО бойынша ПҚ БАИ  
баспаханасында басылды 
—————————————— 
Собственник: 
Филиал акционерного общества 
«Национальный центр повышения 
квалификации «Өрлеу»  
Институт повышения квалификации 
педагогических работников  
по Восточно-Казахстанской области 
—————————————— 
Выходит с июня 2001 года 
—————————————— 
Адрес редакции: 
070004, г.Усть–Каменогорск, 
ул. Кабанбай батыра, 160 
тел.: 54-47-65, факс: 24-54-55 
эл.почта: red_PM_PV@mail.ru 
—————————————— 
Журнал перерегистрирован 
в Министерстве культуры и информации 
Республики Казахстан  
от 22.11.2012 г. 
Свидетельство  №13171–Ж 
—————————————— 
Формат 60х84/8 
Печать офсетная 
Заказ №0017 
Тираж 600 
—————————————— 
Подписка принимается  
во всех отделениях  
АО «Казпочта» 
Подписной индекс (город) №19063 
Подписной индекс (село)  №19064 
—————————————— 
Периодичность выхода журнала   
один раз в два месяца 
—————————————— 
Отпечатано в типографии  
ИПК ПР по ВКО 
ПЕДАГОГИКА  ЖАРШЫСЫ
ПЕДАГОГИКА  ЖАРШЫСЫ
ПЕДАГОГИКА  ЖАРШЫСЫ
 
 
 
Ғылыми
Ғылыми
Ғылыми
-
-
-
әдістемелік журнал
әдістемелік журнал
әдістемелік журнал
 
 
 
 
 
 
 
 
 
№3 (59) 2015
№3 (59) 2015
№3 (59) 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  ВЕСТ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  ВЕСТ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  ВЕСТ
НИК
НИК
НИК
 
 
 
Н
Н
Н
аучно
аучно
аучно
-
-
-
методический журнал
методический журнал
методический журнал
 
 
 
 
* БАС  РЕДАКТОР * 
 
БАЙХОНОВА  СӘУЛЕ  ЗАЙТАНҚЫЗЫ, 
«Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» АҚ филиалы 
ШҚО бойынша педагогикалық қызметкерлердің  
біліктілігін арттыру институтының директоры,  
педагогика ғылымының кандидаты 
_______________________________________________________ 
 
 
* РЕДАКЦИЯ  АЛҚАСЫ * 
 
НҰРҒАЗИЕВ  АСҚАР  ҚИСАҰЛЫ, 
 Шығыс Қазақстан облысы білім басқармасының бастығы 
 
ЗАВАЛКО  НАДЕЖДА  АЛЕКСАНДРОВНА, 
педагогика ғылымының докторы, профессор 
 
АХМЕТОВА МӘДЕНИЕТ МЕДЕУХАНҚЫЗЫ, 
Өскемен қаласы білім беру бөлімінің басшысы міндетін атқарушы 
 
ФЕСЕНКО НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА, 
Семей қаласы білім беру бөлімінің басшысы  
 
ҰЗАҚБАЙ  БАУЫРЖАН САЙЛАУБАЙҰЛЫ, 
«Өскемен қаласындағы химия-биология бағытындағы  
Назарбаев Зияткерлік мектебі»  «Назарбаев Зияткерлік мектептері»  
дербес білім беру ұйымының филиалы  директоры 
 
ҚАЙЫРЖАНОВ БАҒДАН ТОҚТАМЫСҰЛЫ, 
«Семей қаласындағы физика-математика бағытындағы  
Назарбаев Зияткерлік мектебі»  «Назарбаев Зияткерлік мектептері»  
дербес білім беру ұйымының филиалы  директоры 
 
ӘЛМҰХАНОВ  МАРАЛ  ӘЛІБЕКҰЛЫ, 
Семей  геологиялық-барлау  колледжінің  директоры 
 
МҰСТАФИНА  ШОЛПАН  НҰРҒАЗЫҚЫЗЫ, 
Көкпекті  аудандық  білім  бөлімі  бастығы 
 
ТҰРЛЫБЕКОВ  БІРЖАН  ҚАДІРҰЛЫ, 
Үржар  аудандық  білім  бөлімі  бастығы 
______________________________________________________ 
 
* РЕДАКЦИЯ * 
 
К.К. Тобатаева, Г.И. Құсманова,  Ш.С. Ибраимова –  жауапты редакторлар 
М.А. Репп – мұқаба көркемдеуші 
С.М. Райымханова – көркемдеуші және беттеуші 
Ж.Е. Хамзин – техникалық редактор 

* АССАМБЛЕЕ  НАРОДА  КАЗАХСТАНА  –  20  ЛЕТ 
Аубакирова Ж.  
РОЛЬ  АССАМБЛЕИ  НАРОДА  КАЗАХСТАНА В  ФОРМИРОВАНИИ  
КАЗАХСТАНСКОЙ  МОДЕЛИ ЕДИНСТВА  И  ТОЛЕРАНТНОСТИ............. 
 
* ҚАЗАҚ  ХАНДЫҒЫНА - 550  ЖЫЛ 
Баирканова А. 
БАБАЛАР АҢСАҒАН  ТӘУЕЛСІЗДІК.………………..……................................ 
Ибрагимова Г. 
ҰЛЫ  ОТАН  СОҒЫСЫ  ТАРИХЫНЫҢ 
АҚТАҢДАҚ  БЕТТЕРІНЕН...................................................................................... 
 
* ҰЛЫ  ЖЕҢІСКЕ - 70 ЖЫЛ 
Cадуакасов Е. 
ЕРЖҮРЕК  БАТЫР  БАБАМЫЗ –  
ӘБІТАЙ  ҚҰСМЕТОВКЕ  ТАҒЗЫМ...................................................................... 
 
* МЕЖДУНАРОДНОЕ  СОТРУДНИЧЕСТВО 
Дуйшон ШАМАТОВ  
РЕФОРМЫ  В  ОБРАЗОВАНИИ:  
ПОИСК  ФАКТОРОВ,  ПРИНОСЯЩИХ  УСПЕХ................................................ 
 
* ТРАНСЛЯЦИЯ ОПЫТА НАЗАРБАЕВ  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ  ШКОЛ 
Садыкова Н. 
РОЛЬ  КУРАТОРА  В  ОРГАНИЗАЦИИ  
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  В  ШКОЛЕ…………………............................ 
 
* ГОСТЬ  НОМЕРА 
Мурзалинова А. 
ЯЗЫКОВАЯ  ЛИЧНОСТЬ 
В  ШКОЛЕ  ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ  ГРАМОТНОСТИ………………................. 
 
* СЫНДАРЛЫ  ОҚЫТУ /  
ОБУЧЕНИЕ  В  НОВОМ  ФОРМАТЕ 
Алпыспаева М. 
МҰҒАЛІМДЕРДІҢ БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУДАҒЫ 
ҮЗДІКСІЗ БІЛІМ БЕРУДІҢ МАҢЫЗЫ…………………....................................... 
Токбаева Б. 
БІЛІМ  БЕРУДЕГІ  ЖАҢА  БЕТБҰРЫС.........................................……..……….. 
Қaмшыбaевa М. 
OҚУ МЕН  ЖAЗУ  APҚЫЛЫ 
CЫН  ТҰPҒЫCЫНAН  OЙЛAУДЫ  ДAМЫТУ................................................… 
Ильясова К. 
ӨРНЕКТЕРДІ  ТҮРЛЕНДІРУДЕ 
НЕГІЗГІ  ТРИГОНОМЕТРИЯЛЫҚ  ТЕПЕ-ТЕҢДІКТЕРДІ  ҚОЛДАНУ............. 
Жакупбаева Г. 
ТОҚЫРАУ ЖЫЛДАРЫНЫҢ ИДЕОЛОГИЯСЫ ЖӘНЕ КЕҢЕС ОДАҒЫ  
КОММУНИСТІК  ПАРТИЯСЫНЫҢ ҰЛТ САЯСАТЫ........................................ 
Орлова О. 
СЕМЬ МОДУЛЕЙ ПРОГРАММЫ: ИЗМЕНЕНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ.…… 
Адилипова И. 
ИННОВАЦИОННЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ  
В ПРЕПОДАВАНИИ ГЕОГРАФИИ................................................................…… 
Байсаринова Р. 
НОВЫЕ  ПОДХОДЫ  В  ПРЕПОДАВАНИИ.................................................…… 
 
* ЛЕТО  –  ЭТО   МАЛЕНЬКАЯ   ЖИЗНЬ 
Ботвина О., Седченко Т. 
ОТЛИЧНО  УЧИМСЯ, ОТЛИЧНО  ОТДЫХАЕМ................................................. 
 
* МЕКТЕПКЕ  ДЕЙІНГІ  БІЛІМ /   
ДОШКОЛЬНОЕ  ОБУЧЕНИЕ 
Жұманбаева Г. 
БАЛАБАҚШАДАҒЫ  ОЙЫН  ӘРЕКЕТІНІҢ  ТИІМДІЛІГІ...………………..… 
Исаева А. 
ВЛИЯНИЕ  МЕТОДОВ  НАКАЗАНИЯ  И  ПООЩРЕНИЯ 
НА  ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ  ДОШКОЛЬНИКА..………...…….....… 
Кобельдесова А. 
ПРИМЕНЕНИЕ  ЭЛЕМЕНТОВ  ИГРОВОЙ  ТЕХНОЛОГИИ...............……….….… 
Колчина Ф. 
ТЕХНОЛОГИЯ ТРИЗ: 
ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ………….…… 
Абайдельдинова М. 
РАЗВИТИЕ  МЕЛКОЙ  МОТОРИКИ   
И  ЕЕ  ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ  
ПРАВИЛЬНОЙ РЕЧИ..................................................................................................….. 
 
* ҰЛТТЫҚ  ПЕДАГОГИКА 
Турганбаева М. 
ҚАЗАҚ ТІЛІ МЕН ӘДЕБИЕТ  ПӘНДЕРІН  ОҚЫТУДА 
АЙМАҚТЫҚ  КОМПОНЕНТТЕРДІ  ПАЙДАЛАНУДЫҢ  ТИІМДІЛІГІ...……....… 
 
* ҰСТАЗ  ШЕБЕРХАНАСЫ 
Нургендирова А. 
ЖЫЛ  ОҚУШЫСЫ………………. ...................................................................…....…… 
Оразаева Ж. 
ОНДЫҚ БӨЛШЕКТІ  НАТУРАЛ САНҒА БӨЛУ...........................................……..… 
Смагулова Б. 
ДЕНЕЛЕРДІҢ  ЭЛЕКТРЛЕНУІ. 
ЭЛЕКТР  ЗАРЯДЫНЫҢ  САҚТАЛУ  ЗАҢЫ......................................................…...… 
 
* В  МЕТОДИЧЕСКУЮ  КОПИЛКУ  УЧИТЕЛЯ 
Червонная О.,  Симперович  М. 
МИР  В  СЕМЬЕ - МИР  В  ГОСУДАРСТВЕ.....................................................….……
Агафонова С. 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ  
НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ..............................................................................….…… 
 
* ФИЗИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ 
Репп А.  
ЗДОРОВАЯ  НАЦИЯ –  
ОСНОВА  НАШЕГО  УСПЕШНОГО  БУДУЩЕГО…………………………….….. 
 
* ТЕХНИЧЕСКОЕ  И  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Штрауб О.  
ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА  В  ЖИЗНИ  МУЗЫКАНТОВ.................................…… 
Хамилаева В. 
ДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ –  
ЭФФЕКТИВНАЯ  ФОРМА  ОБУЧЕНИЯ 
СПЕЦИАЛИСТОВ  ТЕХНИЧЕСКОГО  ТРУДА….………………………………...… 
Денисова С.  
ЛОГИКО-СМЫСЛОВОЕ  МОДЕЛИРОВАНИЕ 
НА  УРОКАХ  ЛИТЕРАТУРЫ.....................................................................................… 
 
* ИНКЛЮЗИВНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 
Мамбетова С. 
ЛЕСНАЯ  ПОЛЯНА.....................................................................................................… 
 
* ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 
Бельдеубаева С.  
НАЙТИ  СВОЕ  МЕСТО  В  ЖИЗНИ..........................................................................… 
Гойман С. 
ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДЕТЕЙ  И ПОДРОСТКОВ............................................................................................… 
 
* БИБЛИОТЕЧНЫЕ   УРОКИ 
Карчалова К.  
МЫ  ВЫБИРАЕМ...   ....................................................................................................… 
 
* МУЗЕЙНАЯ  ПЕДАГОГИКА 
Костюк Л. 
ИНТЕРАКТИВНЫЕ  МЕТОДИКИ   
КАК  СПОСОБ МОДИФИЦИРОВАНИЯ   
КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА................................................… 
МАЗМҰНЫ /  СОДЕРЖАНИЕ 10 
13 
16 
19 
23 
25 
28 
30 
33 
35 
37 
40 
43 
46 
48 
96 
92 
89 
87 
84 
80 
78 
76 
72 
69 
65 
63 
61 
59 
57 
55 
53 
51 

Педагогика 
ЖАРШЫСЫ 
Педагогика 
ЖАРШЫСЫ
 

Педагогический  
ВЕСТНИК 
Педагогический 
ВЕСТНИК 
№3 (59) 2015 
К 
азахстанская модель межэтни-
ческой  толерантности  и  обществен-
ного согласия, признанная в мире как 
«ноу-хау»  Президента  РК,  Лидера 
Нации,  основана  на  общенациональ-
ном  интересе  –  сохранении  мира  и 
межэтнического согласия [1]. 
Идея  создания  общественного  ин-
ститута  по  межэтническим  вопросам 
была  впервые  высказана  Главой 
государства  в  1992  году  на  Первом 
Форуме  народа  Казахстана  и  1  марта 
1995  года  нашла  свое  практическое 
воплощение,  в  его  основу  деятель-
ности которого были положены такие 
важные  принципы,  как  партнерство 
государства  и  институтов  граждан-
ского  общества,  единство  народа 
Казахстана через многообразие, выра-
жение  интересов  всех  этносов  Казах-
стана [2]. 
На  протяжении  всех  лет  независи-
мости  ставился  вопрос  о  переходе 
страны  к  гражданскому  состоянию 
общества.  Формирование  в  Казах-
стане  единого  народа  становится 
ядром  государственной национальной 
политики. 
Мировой опыт показывает, что во-
прос  сплочения  и  единства  возникает 
там и тогда, когда перед страной вста-
ют  задачи  консолидации  всех  ее  сил: 
политических,  экономических,  куль-
турных, духовных, этнических во всех 
позитивных формах их проявлений.  
Ассамблея  народа  Казахстана  в 
таком  контексте  является  ключевым  
 
звеном  процесса  формирования  меж-
этнического согласия, мощным стаби-
лизирующим  фактором  в  обществе. 
Именно  такое  понимание  роли  и 
значения  Ассамблеи  народа  Казах-
стана  в  обществе,  формирование  и 
развитие  с  непосредственным  ее 
участием  модели  межэтнической 
толерантности,  выводит  на  новые 
парадигмы  ее  осмысления  и  утверж-
дения  в  структуре  гражданского  об-
щества  и,  в  целом,    в  политической 
системе [3]. 
Основу  деятельности  Ассамблеи 
народа  Казахстана  как  консолиди-
рующего института, способствующего 
разработке  и  реализации  государ-
ственной  национальной  политики, 
составляют: 
Первое. Председателем  Ассамблеи 
является  Президент  РК  -  гарант  Кон-
ституции  страны,  прав  и  свобод  ее 
граждан, независимо от их этнической 
и вероисповедной принадлежности. 
Второе. В  1995  году  в  преамбулу 
Конституции  нашей  страны  были 
включены  слова:  «Мы  народ  Казах-
стана,  объединенный  общей  истори-
ческой  судьбой,  созидая  государ-
ственность  на  исконной  казахской 
земле,  сознавая  себя  миролюбивым 
гражданским  обществом,  привер-
женным идеалам свободы, равенства и 
согласия,  желая  занять  достойное 
место  в  мировом  сообществе,  осозна-
вая  свою  высокую  ответственность 
перед  нынешним  и  будущими 
Ж. Аубакирова, к.и.н.,  
заведующая кафедрой 
ИТиМПЕН(Г)Д   
ФАО «Өрлеу»  
ИПК по ВКО 
Роль  Ассамблеи  народа  Казахстана 
в  формировании  казахстанской  модели 
единства  и  толерантности 
2015 год знаменателен важными юбилейными  
историческими датами – одна из них 20-летие образования АНК.  
В Послании Президента РК Н.А. Назарбаева «Стратегия  
«Казахстан - 2050» отмечено, что «мы, многонациональное общество и 
незыблемо равенство прав граждан всех этносов». Укрепление единства 
народа в стратегии обозначено в качестве краеугольного камня решения 
масштабных задач, стоящих перед страной» 


 
Педагогика 
ЖАРШЫСЫ 
Педагогика 
ЖАРШЫСЫ
 
Педагогическ
ий 
ВЕСТНИК 
Педагогическ
ий 
ВЕСТНИК 
№3 (59) 2015 
поколениями, исходя из своего суверенного права, 
принимаем настоящую КОНСТИТУЦИЮ». 
Кроме того, пункт 2 статьи 39 Основного закона 
страны  установил,  что  «признаются  неконститу-
ционными  любые  действия,  способные  нарушить 
межнациональное согласие» [4]. 
Третье.  В  казахстанской  модели  межэтни-
ческого согласия заложен объединяющий принцип 
–  «Единство  народа  Казахстана  через  много-
образие»,  на  практике  обеспечившей  возрождение 
языков,  культуры,  традиций,  самобытности 
казахстанских  этносов.  На  этой  основе  в  полиэт-
ническом  обществе  воспитывались  толерантность, 
взаимоуважение  представителей  разных  этносов 
друг  к  другу,  формировалась  атмосфера  доверия. 
Согласие  и  единство  казахстанцев  позволили 
достичь  ощутимых  результатов    в  экономической, 
политической и социальной жизни. 
Четвёртое.  Проведение  в  2007  году    кон-
ституционной  реформы  в  значительной  степени 
повысило  авторитет  и  политический  вес  Ассам-
блеи,  так  как  она,  став  полноценным  консти-
туционным  органом,    получила  право  избирать  
9  депутатов  высшего  законодательного  органа 
страны  и  представлять  ее  интересы  как  со-
вокупность интересов всех этносов Казахстана. 
Пятое. В 2008 году принят «Закон «Об Ассам-
блее народа Казахстана», в котором обозначена ее 
цель  –  обеспечение  межэтнического  согласия  в 
Республике  Казахстан  в  процессе  формирования 
казахстанской  гражданской  идентичности  и 
конкурентоспособной  нации  на  основе  казахстан-
ского  патриотизма,  гражданской  и  духовно-
культурной  общности  народа  Казахстана  при 
консолидирующей роли казахского народа [5]. 
Шестое.  Значительно  усилилась  роль  Ассам-
блеи  в  качестве  координатора  работы  централь-
ных и  местных исполнительных органов государ-
ственной  власти  по  вопросам  межэтнического 
развития.  Это  работа  охватывает  на  разных 
уровнях – культурные, информационные, образова-
тельно-воспитательные,  а  также  международные 
аспекты  обеспечения  межэтнического  согласия  в 
стране. 
Седьмое.  Ассамблея  участвует  в  реализации 
инициативы Главы государства о создании советов 
по  рассмотрению  и  разрешению  социальных 
конфликтов,  совместно  с  Народно-Демократи-
ческой  партией  «Нур  Отан»  создана  сеть  обще-
ственных  структур  для  консолидации  казахстан-
ского  общества на долгосрочный период. 
Восьмое.  Одно  из  основных  направлений 
деятельности  Ассамблеи  –  развитие  государ-
ственного  языка  и  других  языков  народа  Казах-
стана  и  осуществление  мониторинга  состояния 
межэтнических отношений. 
Девятое.  Ассамблея  принимает  участие  в 
разработке  и  реализации  планов  и  мероприятий  в 
области  демографии  и  миграции,  в  противо-
действии проявлениям экстремизма и радикализма 
в  обществе  и  стремлениям,  направленным  на 
ущемление прав и свобод человека и гражданина, а 
также формирование политико-правовой культуры 
граждан, опирающейся на демократические нормы.   
Десятое.  Деятельность  Казахстана  в  сфере 
обеспечения  межэтнической  толерантности  и 
межконфессионального  согласия  признана  на 
мировом  уровне  как  одно  из  важнейших  дости-
жений  нашей  станы  в  гуманитарном  измерении. 
Опыт  и  инициативы  Казахстана  востребованы  в 
международной  практике  [3].  Генеральный  секре-
тарь  Пан  Ги  МУН  назвал  АНК  «Малой  Органи-
зацией Объединенных Наций». 
Для  нас  педагогов,  в  целях  наиболее  полного 
удовлетворения  этнокультурных  образовательных 
потребностей  учебной  аудитории  важно  объеди-
нять  усилия  ученых  и  практиков,  находить  новые 
возможности, при которых политический, культур-
ный  и  лингвистический  плюрализм  будет  способ-
ствовать решению одной из важных задач развития 
системы образования – формированию ценностных 
установок  гражданского  мира,  общественного 
согласия,  казахстанского  патриотизма  и  толерант-
ной культуры. 
Литература: 
1.  Стратегия  «Казахстан-2050»  -  новый  политический  курс  состоявшегося  государства».  Послание 
Президента РК Лидера нации Н.Назарбаева народу Казахстана от 14.12.2012г. 
2. Назарбаев Н.А. Доклад на III сессии Ассамблеи народа Казахстана,1996. 
3.  Тугжанов  Е.Л.,  Казахстанская  модель  межэтнической  толерантности  и  общественного  согласия 
как  основа  формирования  национального  единства//Реализация  государственной  этнополитики 
иирегулирование  этноконфессиональных  отношений  в  Казахстане.  Сб.лекций  и  материалов 
семинара-тренинга. – Астана, 2012. – С.8.  
4. Конституция РК. – Алматы, 2007.  
5. Закон об Ассамблеи народа Казахстана//www.zakon.kz 

Педагогика 
ЖАРШЫСЫ 
Педагогика 
ЖАРШЫСЫ
 

Педагогический  
ВЕСТНИК 
Педагогический 
ВЕСТНИК 
№3 (59) 2015 
Б 
иыл  қазақ  хандығының  550 
жылдығын  атап  өткелі  отырмыз.  Қа-
зақ  хандығы  мемлекетіміздің,  тәуел-
сіздігіміздің  негізгі  бастауы.  Бұл    - 
біздің  өткен  тарихымыз,  болашағы-
мыз.  Тарихын  білмеген  халық  бола-
шағын болжай алмайды деген. Тайпа-
ларды біріктіріп қазақ деген халықты, 
елді  құрып  Қазақ  хандығының, 
негізін,  іргесін  қалаушы  хандарымыз 
Керей мен Жәнібек болса, қазақ жерін 
кеңейту  мен  оны  қалыптастарушы 
хандарымыз  Тәуекел,  әз-Тауке.  Ал 
жоңғар шапқаншылығы кезінде, қазақ 
халқының жойылып кету қатері төніп 
тұрған  Әбілхайыр  мен  Абылай  хан 
үш  жүздің  басын  қосып,  қазақ 
хандығын, елдігімізді сақтап қалды.  
Соңғы  ханымыз  хан  Кене,  Ресей 
отаршылдығына қарсы азаттық  үшін, 
кең  далада  алысумен  өтті.  Осындай 
ұлы хандарымызды  халқының,  елінің 
болашағы  үшін  күрескер  ретінде 
дәріптеп, кітаптар жазып, кинофильм-
дер түсіру керек. Әр хан - ұлы тұлға. 
Осы  ұлы  тұлғалар  арқылы  халқымы-
зды бірлікке, жастарымызды ата- ана-
сын  құрметтеуге  елін,  туған  жерін 
қорғауға патриот етіп тәрбиелеу. 
Қазақ  халқы  күрескер  халық, 
бұғуға  басын  имейтін,  құлдықтың 
қамытын  кимеген,  бойында  көк 
бөрінің  өр  қасиеті  бар.  Көк  бөрі 
бұғауға мойын ұсынбайтын, қақпанға 
түссе аяғын тастап кете беретін, өжет 
түз  тағысы.  Осындай  байтақ  даласы, 
кең  жері  бар  халықтың,  жаужүрек 
батырлары, дана қариялары, ұлы хан-
дары  болғаны  сөзсіз.  Биыл  қазақ 
хандығына 550 жыл толып отыр. Сол 
ұлы  хандарының  бірі  үш  жүздің  ба-
сын  қосып,  қазақ  халқын  біртұтас  ел 
еткен Абылай ханның үш арманы бо- 
 
лыпты.  Біріншісі,  қазақ  халқын  егін 
егіп, отыршылдыққа үйрету. Екіншісі, 
халқының сауатты болып, техниканы, 
білім-ғылымды меңгергені. Үшіншісі, 
қазақ халқының тәуелсіз ел болғанын 
армандапты. 
Тәуелсіздік  -  бұл  біздің  ата-баба-
ларымыздың  санғасырлар  бойы 
аңсаған асыл арманы. Тәуелсіздік - ол 
«Үйде туып, түзде өлген» бабалардың 
табанды  күресі  мен  жанқиярлық 
ерліктің ұлы жеңісі. Тәуелсіздік - бұл 
біздің  еліміздің  ең  үлкен,  ең  ұлы 
қасиетті  ұлттық  мерекесі.  Бұл  күннің 
ел тарихындағы алатын орны ерекше. 
Тәуелсіздік  жолында  бабаларымыз 
ұрпағының  қамы  үшін  күнді-күн, 
түнді-түн  демей,  үзеңгімен  алысып, 
көк бөрідей дала кезген.  
Бел жазып ат үстінен түспеген жау 
жүрек ер түріктің  ұрпағы алты жаста 
ат құлағында ойнаған. Он бес жасын-
да  Отанын,  жерін  қорғап,  шейіт  бол-
ған.  Осындай  ұлаң-ғайыр  байтақ 
даланы  ұрпағына  аманат  етіп  қал-
дыру  үшін,  бүгінгі  бостандықтың 
ғайыптан  келіп,  басымызға  қона 
қалмағанын  азаттық  үшін  миллион-
даған  адамдардың  қаны  төгіліп,  жа-
зықсыз  жала  арқалағанын  тарихтан 
білеміз.  Оның  қан  тамырында  бос-
тандық  жолындағы  күреске  үндеген 
бабаларымыздың  сазды  үні  жатыр. 
Талай  қиын  заманды  басынан  өткер-
ген  бабаларымыз  халқымыздың  тағ-
дырын шешкен. 
Бар  қасіретімен  қиянатын  қанына 
біткен шыдамдылықпен артқа тастап, 
қара  басы  емес  халқының  азаттығы 
мен  тәуелсіздігі  үшін  не  қияметтерді 
көрмеді.  Тәуелсіздік  бейбіт  жолмен 
келген  біреудің  бізге  берген  сыйы 
емес.  Ол  бостандық  жолында  халқы-

Каталог: images -> files -> publikacii -> 2015PedVest
2015PedVest -> Меншік иесі: «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» акционерлік қоғамының филиалы Шығыс Қазақстан облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін
files -> Шолпан айнабаева
files -> Название курса: Методы социологических исследований
2015PedVest -> Меншік иесі: «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» акционерлік қоғамының филиалы Шығыс Қазақстан облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін
publikacii -> №3 (149 ) наурыз
2015PedVest -> Атысушылардың пікір алмасуы Жал пыұлттық идея Мәңгілік ел, тәуелсіздігіміздің
2015PedVest -> Меншік иесі: «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» акционерлік қоғамының филиалы Шығыс Қазақстан облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін

жүктеу 117.46 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет