Меншік иесі: Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі


М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институтыжүктеу 2.83 Kb.
Pdf просмотр
бет10/10
Дата09.01.2017
өлшемі2.83 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институты 
2015 жылы өткізген мерейтойлар мен атаулы 
күндердің тізбесі
 
1.  Жыр  алыбы    –  Жамбыл.  Республикалық  конферен-
ция. 2015. – 27-28 ақпан.
2.  Қазақстан  халқы  әдебиеті  және  ұлттық  таным. 
Халықаралық конференция. 2015 – Қазақстан халқы Ассам-
блеясы жылына арналған конференция. 2015. – 13 наурыз. 
3.  Нартай  Бекежановтың  125  жылдығына  арналған 
дөңгелек үстел.  2015. – 3 сәуір. 
4.  Жыр  дүлділі  –  Әсімхан.  Әсімхан  Қосбасаровтың 
туғанына 100 жыл толуына арналған Республикалық конфе-
ренция.  
5.  Ш.Уәлиханов және қазақ фольклоры. Халықаралық 
конференция. 2015. – 24 сәуір.
6.  Ұлы Отан соғысы жылдарындағы әдебиет пен өнер. 
Республикалық конференция. 2015. – 5 мамыр.
7.  Нұрпейіс 
Байғанин 
және 
халық 
мұрасы.  
Республикалық конференция. 2015. – 22 мамыр.
8.  Қазақтың  бас  ақыны.  Абай  Құнанбайұлының 
туғанына 170 жыл толуына арналған Халықаралық конфе-
ренция.  2015. – 12 маусым.
9.  Қазақ  хандығы  тұсындағы  әдебиет  нұсқалары. 
Халықаралық конференция. 2015. – 9 маусым.
10.  Дәстүр  және  жаңашылдық.  Қазақстан  Республика-
сы  Конституциясының  20  жылдығына  арналған  дөңгелек 
үстел. 2015.  – 28 тамыз.
11.  Әуезов  оқулары.  Жас  ғалымдарға  арналған 
Республикалық конференция 2015. – 28 қыркүйек.
12.  Сүйінбай  Аронұлының  200  жылдығына  арналған 
Республикалық ғылыми конференция. 2015. – 9 қазан
13.  «С.Қасқабасов  және  қазақ  фольклористикасы» 
//  ҚР  ҰҒА-ның  академигі,  филол.ғ.д.,  профессор  Сейіт 

161
Қасақабасовтың 75 жасқа толуына арналған Халықаралық 
конференция. 2015. – 16 қазан.
14.  «Рымғали  Нұрғали  және  қазақ  руханияты»  //  ҚР 
ҰҒА-ның академигі, филол.ғ.д., профессор Р.Нұрғалидің 75 
жылдығына  арналған  Халықаралық  конференция.  2015.  – 
23 қазан.
15.  «М.Ғабдуллин – ғалым, жазушы, қоғам қайраткері» 
//  Мәлік  Ғабдуллиннің  100  жылдығына  арналған 
Республикалық конференция. 2015. – 13 қараша.
16.  Әдебиеттанудың  теориялық  мәселелері  және 
Р.Нұрғали  зерттеулері.  Халықаралық  ғылыми-теориялық 
конференция.  Л.Н.  Гумилев  атындағы  Еуразия  ұлттық 
университетімен бірігіп өткізілген. 2015. – 10 мамыр.
17.  Интегративные  функции  современной  компара-
тивистики.  II  Международный  научный  симпозиум.  Со-
вместно с Евразийским национальным университетом им. 
Л.Н.Гумилева. 2015. – 19 ноября.
18.  Круглый  стол  «Взаимодействие  культур  и  его  отра-
жение в языке и литературе». Совместно с Евразийским на-
циональным  университетом  им.  Л.Н.Гумилева.  2015.  –  20 
ноября.

162
2015 жылы Институттан  шыққан кітаптар  тізімі
1.  ХІІ  ӘУЕЗОВ  ОҚУЛАРЫ:  Халықаралық  ғылыми-
практикалық конференция материалдары. – Алматы, 2015. 
– 259 б.
2.  ХІІІ  ӘУЕЗОВ  ОҚУЛАРЫ:  Халықаралық    ғылыми-
практикалық   конференция материалдары. – Алматы, 2015. 
– 300 б.
3.  Ұлы Отан соғысы әдебиет пен өнерде. Халықаралық 
ғылыми-тәжірибелік  конференция  материалдары.  –  Алма-
ты, 2015. – 240 б.
4.  «Шоқан  Уәлиханов  және  қазақ  фольклоры»: 
Халықаралық  ғылыми-теориялық  конференция  материал-
дары. – Алматы,   2015. – 112 б. 
5.  Академик  Сейіт  Қасқабасов  және  қазақ    фолькло-
ристикасы. Халықаралық ғылыми-теориялық конференция 
материалдары. – Алматы: Әдебиет  әлемі, 2015. – 384 б.
6.  Сүйінбай  Аронұлы.  Толық  шығармалар  жинағы  / 
Құрастырып, ғылыми түсінігін жазған Т.Әлбеков, Н.Елесбай 
(жауапты  шығарушы),  Р.Әбдіғұлов.  –  Алматы:  Әдебиет 
әлемі, 2015. – 600 б.
7.  Сүйінбай  Аронұлы.  Зерттеулер  мен  мақалалар  / 
Құрастырып, ғылыми түсінігін жазған Т.Әлбеков, Ж.Рақыш. 
– Алматы: Әдебиет әлемі, 2015. – 576 б. 
8.  Қазақстан  халқы. Энциклопедия. Қазақша, орысша.
9.  У.Қалижанов. Ұлт рухы. – Алматы: Әдебиет  әлемі, 
2015. – 360 б.
10.   А.Мұқан. Театрда туған толғамдар. Зерттеулер  мен  
мақалалар.  –  Алматы:  «Ғылым    ордасы»  баспасы,  2015.  – 
354 б.
11.   Г.Мусагулова.  Художественно-стилевые тенденции 
в музыке современного Казахстана. – Алматы: «Ғылым  ор-
дасы» баспасы, 2015. – 320 б.
12.  Мир  Олжаса  Сулейменова.  –  Қарағанда:  Экожан, 
2015. – 150 с. 

163
АВТОРЛАР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР
Г.Пірәлі  –  М.О.Әуезов  атындағы  Әдебиет    және  өнер 
институтының    бас  ғылыми    қызметкері,  филология 
ғылымдарының  докторы,  профессор
Б.Б. Мамраев – доктор филологических наук, профес-
сор,  ректор    Атырауского  государственного  университета 
им.Х.Досмухамедова 
Р.Авакова  –  Әл  Фараби  атындағы  Қазақ  Ұлттық 
университетінің  профессоры,  филология  ғылымдарының  
докторы
Е.Баят  –  М.О.Әуезов  атындағы  Әдебиет  және  өнер 
институтының ғылыми қызметкері
К.Рахымжанов  –    М.О.Әуезов  атындағы  Әдебиет 
және  өнер  институтының  ғылыми  қызметкері,  филолгия 
ғылымдарының  кандидаты
Ж.Рақыш  –  М.О.Әуезов  атындағы  Әдебиет  және 
өнер  институты  «Қолжазба  және  текстология»  ғылыми-
инновациялық  бөлімінің  аға  ғылыми  қызметкері,  филоло-
гия ғылымдарының кандидаты
Г.Р.Сәулембек  –  М.О.Әуезов  атындағы  Әдебиет  және 
өнер  институты  және  Әл-Фараби  атындағы  Қазақ  ұлттық 
университетінің PhD докторанты
Р.А.Ергалиева  –  доктор  искусствоведения,  профессор
почетный академик НАН РК, заведующая отделом изобра-
зительного искусства ИЛИ им. М.О.Ауэзова 
Г.Ж.Мусагулова – заведующая отделом музыкаведения 
Института  литературы  и  искусства  имени  М.О.Ауэзова, 
кандидат искусствоведения.
З.Исламбаева  –  Т.Жүргенов  атындағы  Өнер 
академиясының оқытушысы, өнертану ғылымдарының кан-
дидаты
А.Т.Еспенова  –  М.О.  Әуезов  атындағы  Әдебиет  және 
өнер  институты  Бейнелеу  өнері  бөлімінің  кіші  ғылыми 

164
қызметкері
К.Р.Нургали – доктор филологических  наук, профессор, 
зав. кафедрой русской  филологии ЕНУ им.Л.Н. Гумилева
Алесь Карлюкевич – директор – главный редактор ИД 
«Звязда», член Союза писателей Беларуси 
С.В.Ананьева  –  заведующая  отделом  аналитики    и  
внешних  литературных    связей  Института  литературы  и 
искусства  имени  М.О.Ауэзова,  кандидат  филологических 
наук, доцент
С.Язовская – ведущий библиотекарь КАУ АКРНД, ру-
ководитель  Барнаульского  филиала  литературного  клуба 
«DieWeltimWort» / «Мир внутри слова», дипломант Между-
народных литературных конкурсов имени Виктора Шнитке 
и Роберта Вебера
Б.Р. Каримов – Директор Института усредненных язы-
ков и языка ортатюрк, доктор философских наук, профес-
сор, академик Международной Академии Информатизации.
А.Машакова – ведущий научный сотрудник Института  
литературы  и    искусства  им.М.О.Ауэзова,  кандидат  фило-
логических  наук
У.Калижанов  –  М.О.Әуезов  атындағы  Әдебиет    және 
өнер институтының директоры, филология ғылымдарының  
докторы,  профессор, ҰҒА корреспондент-мүшесі
Ш.Сариев  –  М.О.Әуезов  атындағы  Әдебиет  және 
өнер  институтының  бас  ғылыми    қызметкері,  филология 
ғылымдарының  кандидаты
Г.Орда  –  М.О.Әуезов  атындағы  Әдебиет  және  өнер 
институтының  бас  ғылыми  қызметкері,  филология 
ғылымдарының докторы

165
МАЗМҰНЫ
Әдебиеттану
Г.Пірәлі.  М.Әуезовке  қолтаңбасымен  кітабын  сыйлаған 
Алесь Звонак кім?.....................................................................3
Б.Б.Мамраев.  Художественный  процесс  первой  четверти 
ХХ века  ..................................................................................13                    
Р.Авакова,  Е.Баят. Санадағы сандар: 
Бір санының құпиясы.............................................................20
К.Рахымжанов.  Әуезов – семинария студенті...................31
Ж.С.Рақыш.  Ғылыми  қорлардағы  Нұрпейіс  Байғаниннің 
қолжазба мұрасы.....................................................................39
Г.Р.Сәулембек.  Ізденіс іздері (Н.Келімбетов шығармалары 
негізінде)..................................................................................47
Өнертану
Р.А.Ергалиева. Орнамент и живопись: из опыта 
трансформации.......................................................................57
Г.Мусагулова. Ассамблея народа Казахстана: к реализации 
новых научных проектов ......................................................69
З.Исламбаева. «Қыз мұңынан» туындаған сыни пікір......73
А.Т.Еспенова. Тарихтың ізімен (Үмбетов Жәңгір мен Иха-
нова Аманкүл  шығармашылығы жайлы).............................83
Халықаралық  байланыстар
К.Р.Нургали. Художественный  перевод:  традиции и  
современность.........................................................................88
А.Карлюкевич. Казахский мир в Беларуси........................97
С.Ананьева.  Евразийское  культурное  пространство......100
С. Язовская. О немецких литераторах Алтайского края...108

166
Б.Р.Каримов. Вклад Казахстана в развитие тюркской циви-
лизации и перспективы развития казахского языка в системе 
тюркских языков ..................................................................120
А.Машакова.  Международный  книжный  фестиваль  в 
Эдинбурге..............................................................................130
Сұхбат
У.Қалижанов,  Ш.Сариев. Ұлы Әуезовтің Абайы..........134
 
Мерейтойлар
Г.Орда. Желтоқсан шындығы сахнада..............................150 
Институт  жылнамасы 2015
Институттың 2015 жылы өткізген  іс-шаралары................160
Институттан  жарық көрген кітаптар  тізімі.......................162

167
Дорогие читатели!
У  вас  в  руках  очередной  номер  научно-популярного  и 
литературно-художественного журнала «Керуен»,
если Вы хотите быть в курсе новостей литературы, ис-
кусства, фольклора и быть всесторонне информированным 
о духовной жизни нашей независимой страны;
если Вы желаете читать статьи квалифицированных ис-
следователей о художественной литературе, которая являет-
ся зеркалом национального духа;
если Вы желаете насыщаться содержательной информа-
цией об истоках искусства  и солидным ее анализом;     
если Вы желаете быть осведомленным о научной жизни 
Института литературы и искусства имени М.О. Ауэзова Ко-
митета науки МОН РК;
если Вы считаете себя человеком близким к нашему ис-
кусству и литературе;
одним словом, если вы желаете быть всесторонне инфор-
мированным о сегодняшней нашей духовной жизни, тогда 
Вы можете стать постоянным читателем журнала «Керуен», 
подписавшись на него.
Индекс подписки: 75278
Цена подписки:
На 2 
месяца
На 4 
месяца
На 6 
месяца
На 8 
месяца
На 10 
месяца
На 12 
месяца
Для 
города
350
700
1050
1400
1750
2100
Для 
села
300
600
900
1200
1500
1800
Подписка на журнал «Керуен» проводится в течение всего 
года.
Журнал выходит один раз в два месяца. Подписаться мож-
но в отделениях Казпочты.

168
«Керуен» №6 (45) 2015 жыл. Ғылыми және әдеби-көркем журнал. 
2 айда бір рет шығады. 
2005 жылдың желтоқсанынан жарық көре бастады. 
Басылым тілі – қазақша, орысша және ағылшынша.
Біздің  Институт  жайында  толық  мәліметтерді  интернет 
жүйесіндегі мына сайттан ала аласыздар: 
http://litart.academset.kz.
E-mail: litart@bk.ru 
Редакцияның мекен-жайы:
Алматы қаласы, Құрманғазы көшесі, 29, 2-қабат, қабылдау бөлмесі.
Байланыс телефондары: 272-74-11, 272-79-83. 
«Керуен» №6 (45) 2015 г. Научный и литературно-художественный
журнал. Выходит 1 раз в 2 месяца.
Издается с декабря 2005 года.
Полную информацию о нашем Институте Вы можете получить
 на сайте в Интернете: http://litart.academset.kz.
E-mail: litart@bk.ru 
Адрес редакции:
г.Алматы, ул. Курмангазы, 29, 2 этаж, приемная, 
Телефон: 272-74-11, 272-79-83
Мұқабаның  1-ші бетінде:
А.Кастеев. Внутренний вид юрты. 1929.
Басуға 02.12.2015 ж. қол қойылды. Көлемі 60x84. 
Офсеттік басылым. 15 баспа табақ. Таралымы 500 дана.
Журнал материалдары М.О.Әуезов атындағы 
Әдебиет және өнер институтының 
компьютерлік баспа орталығында 
теріліп және беттеліп, басылған.
Жауапты хатшы – Ж.Сарсенбаева
Тех. редактор – А.Сатан

Каталог: images -> keruen
keruen -> Меншік иесі: Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
keruen -> Меншік иесі: Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
keruen -> Меншік иесі: Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
keruen -> Меншік иесі: Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
keruen -> Меншік иесі: Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
keruen -> №4 (43) 2015. Ғылыми және әдеби-көркем журнал меншік иесі
keruen -> Меншік иесі: Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
keruen -> Меншік иесі: Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
keruen -> Меншік иесі: Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
keruen -> Меншік иесі: Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

жүктеу 2.83 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет