Менеджмент в образовании портфолио 2 Новые фрагменты учебных занятии


бет2/4
Дата14.09.2017
өлшемі
#15932
1   2   3   4

 
Абикенова  З.Т.,  магистр  социальных  наук,  страший  преподаватель  Кафедры 
психологии, Карагандинский государственный университет имени академика Е.А. Букетова 
Научный руководитель: Хегай В.В., старший преподаватель РИПК СО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
18 
 
  Новые фрагменты учебных занятии
 
Слушатель:  Абилова  М.С.,  старший  преподаватель  Кафедры  биологии,  Восточно-
Казахстанский государственный университет имени С. Аманжолова 
Научный руководитель: PhD Джантемирова Д.С., зав.кафедрой МОП РИПК СО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
19 
 
  Новые фрагменты учебных занятии
 
Тыңдаушы:  Абильмажинова  Д.З.,  Экология  кафедрасының  аға  оқытушысы,  Қазақ 
мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті 
Ғылыми жетекші: Найзабаева Л.К., техн.ғыл.док., ББЖ ҚБАРИ доценті   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
20 
 
  Новые фрагменты учебных занятии
 
Тыңдаушы: Абитжанова Ж.А., филол.ғыл.канд., Тіл теориясы және әдістемесі кафедрасының 
аға оқытушысы, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті 
Ғылыми жетекші: Найзабаева Л.К., техн.ғыл.док., ББЖ ҚБАРИ доценті   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
21 
 
  Новые фрагменты учебных занятии
 
Тыңдаушы: Абишева Ж.Р., тар.ғыл.канд., Қазақстан тарихы кафедрасының аға оқытушысы, 
С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті 
Ғылыми жетекші: Жаксылыкова Н.Е., пед.ғыл.канд., ББЖ ҚБАРИ доценті 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
22 
 
  Новые фрагменты учебных занятии
 
Слушатель:  Абишева  С.К.,  старший  преподаватель  Кафедры  практической  лингвистики, 
Костанайский государственный педагогический институт 
Научный  руководитель:  PhD  Токмагамбетов  А.Ш.,  канд.тех.наук,  доцент,  зав.кафедрой 
МПиОВШ РИПК СО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
23 
 
  Новые фрагменты учебных занятии
 
Тыңдаушы:  Абишова  Г.У.,  Биология  кафедрасының  аға  оқытушысы,  Қ.А.Ясауи  атындағы 
Халықаралық қазақ-түрік университеті 
Ғылыми жетекші: Найзабаева Л.К., техн.ғыл.док., ББЖ ҚБАРИ доценті   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
24 
 
  Новые фрагменты учебных занятии
 
Тыңдаушы:  Абсатова  А.А.,  педагогика  және  психология  магистрі,  Дене  мәдениетінің 
теориясы  мен  әдістемесі  кафедрасының  аға  оқытушысы,  Абай  атындағы  Қазақ  ұлттық 
педагогикалық университеті 
Ғылыми жетекші: Алмабаева Г.О., ББЖ ҚБАРИ аға оқытушысы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
25 
 
  Новые фрагменты учебных занятии
 
Слушатель: Абубакирова К.Д., док.с/х.наук, профессор Кафедры энергоэкологии, Казахский 
национальный университет имени Аль-Фараби  
Научный  руководитель:  PhD  Токмагамбетов  А.Ш.,  канд.тех.наук,  доцент,  зав.кафедрой 
МПиОВШ РИПК СО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
26 
 
  Новые фрагменты учебных занятии
 
Слушатель: Абуляисова Л.К., канд.хим.наук, доцент Кафедры физической и аналитической 
химии, Карагандинский государственный университет имени академика Е.А. Букетова 
Научный руководитель: Хегай В.В., старший преподаватель РИПК СО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
27 
 
  Новые фрагменты учебных занятии
 
Тыңдаушы: Абылайхан С.М., Мектепке дейінгі және психологиялық педагогикалық даярлық 
кафедрасының  аға  оқытушысы,  Академик  Е.А.  Бөкетов  атындағы  Қарағанды  мемлекеттік 
университеті 
Ғылыми жетекші: Найзабаева Л.К., техн.ғыл.док., ББЖ ҚБАРИ доценті   
 
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
«ӨРЛЕУ» БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ ҰЛТТЫҚ ОРТАЛЫҒЫ» АҚ ФИЛИАЛЫ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНІҢ БАСШЫ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМИ
-
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ  БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРАТЫН 
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ИНСТИТУТЫ
ЖОО педагогикалық мамандықтарының оқытушыларының
біліктілігін арттыру БАҒДАРЛАМАСЫ
«Педагогикалық менеджмент» пәні бойынша
ПОРТФОЛИО
Тақырыбы: Мектеп менеджері іс
-
әрекетінің теориялық негіздері
.
Мамандық

5В010300 Педагогика және психология
Алматы 
2013
Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті
Әлеуметтік
-
педагогикалық  факультеті
МДжППД кафедрасының аға оқытушысы
Абылайхан Салтанат Мұратханқызы
saltok_jan@mail.ru
Портфолио жетекшісі: 
техникалық ғылыми докторы, доцент Найзабаева Ләзат Қыдырғалиқызы
 
 
 
Мектеп 
менеджерінің  
Функциялары
БАҚЫЛАУ
Ағымдық
Болжамдық
Қорытынды
Өткен 
Білу
Талдау
Алдын-алу
Бағалау
ЖОСПАРЛАУ
ҰЙЫМДАСТЫРУ
ЫНТАЛАНДЫРУ
 
 
 
№  Критерийлер


Кейсті шешудің және суреттеудің дұрыстығы
.
-

Кейсті шешуде және жағдаятты талдау 
барысында қосымша ақпараттарды қолдану 
қабілеті
-


Талдауын ашық, нақты жеткізе білу іскерлігі

бірізді, нұсқалы логикалық ойлау білу
қабілеті.


-
-
-

Кейсқе қатысты негізгі сұрақтарды белгілеу
және бағалау іскерлігі

безендіру

иллюстрация, анкеталар өңдеу, презентация 
бойынша нақты әрі сауатты жауап
.
-

Жағдаяттың болашағын, құзыреттілігін 
қарастыра отырып

нақты жағдаят 
шеңберінен тыс талқылау іскерлігі


-
-
-
-
Кейсті бағалау критерийі
 
 
 

 
 
28 
 
  Новые фрагменты учебных занятии
 
 
Тыңдаушы:  Абылкасымова  Э.А.,  магистр,  Информатиканы  оқыту  теориясы  мен  әдістемесі 
кафедрасының  аға  оқытушысы,  М.  Әуезов  атындағы  Оңтүстік  Қазақстан  мемлекеттік 
университеті    
Ғылыми жетекші: Найзабаева Л.К., техн.ғыл.док., ББЖ ҚБАРИ доценті   
 
АНАЛИТИКАЛЫҚ ЕСЕП 
 
11.11.13-23.11.13ж  аралығында  Алматы  қаласында  «Біліктілікті  арттырудың  ұлттық 
орталығы «Өрлеу»» АҚ, Білім беру жүйесінің басшы және ғылыми-педагогикалық кадрлары 
біліктілігін  арттыратын  республикалық    институт  ұйымдастырған  «ЖОО  педагогикалық 
мамандары оқытушыларының біліктілігін арттыру» атты біліктілікті жетілдіру бағдарламасы 
бойынша курстан өттім. 
Отандық  жоғары  оқу  орындарында  білім  берудің  стратегиялық  міндеті  ұлттық  білім 
беру  жүйесінің  жетістіктерін  сақтай  отырып,  оны  әлемдік  білім  беру  үрдісінің  қазіргі 
заманғы  болашағы  бар  бағыттарымен  өзара  ұштастыру  болып  табылады.    Мұнда  негізінен 
оқу үдерісіндегі екі бағытты байқауға болады. Олар: ұлттық білім беру жүйесі мен әлемдік 
білім беру жүйесінің қатар жүргізілуі және олардың өзара ықпалдасуы тең дәрежеде жүріп 
жатқандығын байқауға болады. Мәселен бұл үрдісті қазіргі күні кең тараған  Болондық білім 
беру  үрдісінің  қағидаттарының  басымдыққа  ие  болуынан  көруге  болады.  Бұл  үдеріс  үш 
деңгейлі  жүйеден  тұрады:  білім  берудің  кредиттік  технологиясы,  оқытушылар  мен 
студенттердің  академиялық  ұтқырлығы,  жоғары  білім  сапасын  бақылау.  Мұнда  негізінен 
жоғары білім беру жүйесін әлемдік озық ғылым мен техниканың жетістігін пайдалану және 
жаһандану заманындағы “әлемдік стандартты” игеру арқылы ұлттық білім беру жүйесіндегі 
технологияларды өзара сәйкестендіруге талпыныс деп тануға болады. 
 
 
Сонымен жалпы курс бойынша мынадай нәтижелі түйіндеулер жасауға болады: 

 
 Осы  орталықта    алған  білімдердің  нәтижесінде  қазіргі  инновациялық  оқыту 
әдістеріне саралау жасауға мүмкіндік туды; 

 
 Институттағы 
оқу  бағдарламасы  тыңдаушылардың  әдістемелік,  іскерлік 
дағдыларын қалыптастыруға негізделген; 

 
 Оқылған әдістемелерді жеке практикада қолданысқа енгізуге болады. 
Алматы  қаласы  бойынша  ЖОО-дағы  әріптестерімізбен  әдістемелік  және  іскерлік  қатынас 
орнатуға мүмкіндік туды; Курс соңында алған білімді қолдана отырып портфолио жасалды. 
 
Қорытынды: Осы алған білім негізінде болашақта қызмет атқаратын оқу орнымызда сабақ 
беру  үрдісінде  қолданамыз.  Пәнді  меңгертуде  жеке    фрагмент  ретінде  енгізіп,  тәжірибе 
алмасамыз. 
    Біліктілікті ұйымдастырған ұжымға сәттіліктер тілеймін!  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
29 
 
  Новые фрагменты учебных занятии
 
Тыңдаушы:  Ағабекова  С.С.,  Музыкалық  өнер  кафедрасының  аға  оқытушысы,  М.  Әуезов 
атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті    
Ғылыми жетекші: Оспанов С.И., филос.ғыл.док., ББЖ ҚБАРИ доценті 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
30 
 
  Новые фрагменты учебных занятии
 
Слушатель:  Агзамова  Д.О.,  старший  преподаватель  Кафедры  хореографии,  Казахский 
национальный университет искусств 
Научный руководитель: Сыздыкова Л.И., канд.хим.наук, доцент РИПК СО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
31 
 
  Новые фрагменты учебных занятии
 
Слушатель:  Адилова  В.Х.,  канд.пед.наук,  доцент  Кафедры  теории  и  методики 
профессионального обучения, Павлодарский государственный педагогический институт 
Научный  руководитель:  PhD  Токмагамбетов  А.Ш.,  канд.тех.наук,  доцент,  зав.кафедрой 
МПиОВШ РИПК СО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
32 
 
  Новые фрагменты учебных занятии
 
Тыңдаушы:  Адильжанова  К.С.,  педагогика  ғылымдарының  магистрі,  Педагогикалық 
психология кафедрасының аға оқытушы, Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік 
университеті 
Ғылыми жетекші: Алмабаева Г.О., ББЖ ҚБАРИ аға оқытушысы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
33 
 
  Новые фрагменты учебных занятии
 
Тыңдаушы:  Адылханов  С.А.,  Бейнелеу  өнері  және  дизайн  кафедрасының  аға  оқытушысы, 
Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті 
Ғылыми жетекші: Алмабаева Г.О., ББЖ ҚБАРИ аға оқытушысы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
34 
 
  Новые фрагменты учебных занятии
 
Тыңдаушы:  Азирбекова  А.Ж.,  тарих  магистрі,  Қазақстан  тарихы,  саясаттану  және 
әлеуметтану кафедрасының аға оқытушысы, Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік 
университеті 
Ғылыми жетекші: Толешова У.Б., пед.ғыл.канд., ББЖ ҚБАРИ доценті 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
35 
 
  Новые фрагменты учебных занятии
 
Тыңдаушы:  Айдарбекова  А.А.,  физика  магистрі,  Физика  кафедрасының  аға  оқытушысы, 
Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті 
Ғылыми жетекші: Жаксылыкова Н.Е., пед.ғыл.канд., ББЖ ҚБАРИ доценті 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
36 
 
  Новые фрагменты учебных занятии
 
Тыңдаушы:  Айдаркулова  Н.А.,  Музыкалық  білім  және  хор  кафедрасының  аға  оқытушысы, 
М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті    
Ғылыми жетекші: Оспанов С.И., филос.ғыл.док., ББЖ ҚБАРИ доценті 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
37 
 
  Новые фрагменты учебных занятии
 
Тыңдаушы: Айдарова Г.К., Қазақ, орыс тілі мен әдебиеті кафедрасының аға оқытушысы, Ы. 
Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты 
Ғылыми жетекші: PhD Зейнолла С.Ж., ББЖ ҚБАРИ аға оқытушысы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
38 
 
  Новые фрагменты учебных занятии
 
Тыңдаушы:  Айджанова  З.Ж.,  пед.ғыл.канд.,  Педагогика  және  психология  кафедрасының 
доценті,  Ш.  Есенов  атындағы  Каспий  мемлекеттік  технологиялар  және  инжиниринг 
университеті 
Ғылыми жетекші: Курманов Б.К., техн.ғыл.канд., ББЖ ҚБАРИ аға оқытушысы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
39 
 
  Новые фрагменты учебных занятии
 
Слушатель:  Айдналиева  А.Т.,  старший  преподаватель  Кафедры  всемирной  истории  и 
общественных дисциплин, Костанайский государственный педагогический институт 
Научный руководитель: Сыздыкова Л.И., канд.хим.наук, доцент РИПК СО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
40 
 
  Новые фрагменты учебных занятии
 
Слушатель:  Айжолова  Г.Р.,  старший  преподаватель  Кафедры  рекреационной  географии  и 
туризма, Казахский национальный университет имени Аль-Фараби 
Научный  руководитель:  PhD  Токмагамбетов  А.Ш.,  канд.тех.наук,  доцент,  зав.кафедрой 
МПиОВШ РИПК СО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
41 
 
  Новые фрагменты учебных занятии
 
Слушатель:  Айтжанова  Ж.Н.,  старший  преподаватель  Кафедры  музыкальное  образование, 
Государственный университет имени Шакарима города Семей 
Научный руководитель: Абдыгаппарова С.К., канд.филол.наук, профессор РИПК СО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
42 
 
  Новые фрагменты учебных занятии
 
Тыңдаушы:  Ақашева  Ә.С.,  геогр.ғыл.канд.,  География,  жерге  орналастыру  және  кадастр 
кафедрасының доценті, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 
Ғылыми жетекші: Рахматуллаева Д.Ж., ББЖ ҚБАРИ аға оқытушысы   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
43 
 
  Новые фрагменты учебных занятии
 
 
 
Тыңдаушы:  Акжигитов  Б.А.,  педагогика  ғылымдарының  магистрі,  Дене  шынықтыру  және 
бастапқы  әскери  дайындықтың  теориясы  мен  әдістемесі  кафедрасының  аға  оқытушысы, 
Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті 
Ғылыми жетекші: Рахматуллаева Д.Ж., ББЖ ҚБАРИ аға оқытушысы   
 
АНАЛИТИКАЛЫҚ ЕСЕП 
 
Біліктілікті арттыру курсынан өту  мақсатым:  өз білімінді  үздіксіз жетілдіру, студент 
жастарға  білім  беруде  қазіргі  заманғы  заманауи  әдістерді  игеру.  «ЖОО  педагогика 
мамандығының  оқытушыларының  біліктілігін  арттыру»  курсынан  өту  барысында 
төмендегідей іс-шаралар орындалды: 

 
ЖОО  білім  беру  жүйесінің  педагогикалық  кадрлары  біліктілігін    арттыратын 
бағдарламаның  модульдерін меңгеру; 

 
Бағдарламаның модульдері бойынша бақылау тест тапсырмаларын тапсыру: 

 
Курс  барысында  игерілген  білімдер  негізінде  бітіру  жұмысын  (портфолио) 
құрастыру және қорғау. 
Курс барысында  төмендегі мазмұндағы модульдер игерілді: 
 
 
Қорытынды:  2013  жылдың  28  қазаннан  23  қараша  аралығында  Біліктілікті  арттырудың 
ұлттық  орталығында  біліктілікті  жетілдіруде  көптеген  мәлімет  алып,  білімімді    көтердім. 
Студенттерге  білім  беру  барысында  «Үздіксіз  білім  беру  жүйесіндегі  заманауи  әдістерін»,  
«Өзін-өзі  дамыту,  өзін-өзі  жетілдіру,  өзін-өзі  іске  асыру  технологияларын»,  «Оқыту  мен 
білім  берудегі  заманауи  сандық  технологияларын»,  «Білім  беру  нәтижелерін  бағалау 
жүйелері»  модульдері  бойынша  дәріс,  презентация,  тренинг,  семинар,  мастер  класс, 
сабақтың түрлері туралы көп мағлымат алып, өз сабақтарыма қолдануға шешім қабылдадым. 
«Modern  approaches  in  the  system  of  continuous  education»  тақырыбында  Колумбия 
университетінің  профессоры  Рафиз  Абазовтың  презентациясы  және  «Spanish  educational 
system  and  how  it  works»  тақырыбында  Валенсия  университетінің  профессоры  И.М. 
Ткаченконың 
презентациялары 
өте 
тартымды 
болды. 
Сондай-ақ 
«Назарбаев 
университетінен»  келген  шетел  оқытушылары,  әсіресе  Джон  Шоберлайн,  Варбара  Коулл 
презентациялары ұнады. 
 
 
 
 
 
 
Модуль №  Модуль атауы 
Оқытушы 

«Үздіксіз білім беру жүйесіндегі заманауи әдістер» 
Зейнолла С.Ж. 

«Өзін-өзі дамыту, өзін-өзі жетілдіру, өзін-өзі іске 
асыру технологиялары» 
Төлешова Ұ.Б. 
 

«Білім беру нәтижелерін бағалау жүйелері » 
Байжанов М.М. 

«Оқыту мен білім берудегі заманауи сандық 
технологиялар» 
Құрманов Б.К. 

 
 
44 
 
  Новые фрагменты учебных занятии
 
 
Тыңдаушы:  Акимбаева  Ғ.Т.,  Мәдени  бұқаралық  жұмыстардың  теориясы  мен  әдістемесі 
кафедрасының аға оқытушысы, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті 
Ғылыми жетекші: Алмабаева Г.О., ББЖ ҚБАРИ аға оқытушысы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
45 
 
  Новые фрагменты учебных занятии
 
Тыңдаушы:  Акимбеков  Н.Ш.,  PhD,  Биотехнология  кафедрасының  аға  оқытушысы,  Әл-
Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 
Ғылыми жетекші: Толешова У.Б., пед.ғыл.канд., ББЖ ҚБАРИ доценті 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
46 
 
  Новые фрагменты учебных занятии
 
Слушатель:  Акимжанова  Х.Г.,  магистр  педагогических  наук,  старший  преподаватель 
Кафедры химии и географии, Государственный университет имени Шакарима города Семей 
Научный руководитель: Жуманов Ж.М., старший преподаватель РИПК СО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
47 
 
  Новые фрагменты учебных занятии
 
Слушатель:  Акитбаева  Н.К.,  магистр  педагогики  и  психологии,  старший  преподаватель 
Кафедры  педагогики  и  психологии,  Восточно-Казахстанский  государственный  университет 
имени С. Аманжолова 
Научный руководитель: Сыздыкова Л.И., канд.хим.наук, доцент РИПК СО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
48 
 
  Новые фрагменты учебных занятии
 
Тыңдаушы:  Ақтанова  Ш.С.,  филология  магистрі,  Шетел  тілдері  кафедрасының  аға 
оқытушысы, Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті 
Ғылыми жетекші: Курманов Б.К., техн.ғыл.канд., ББЖ ҚБАРИ аға оқытушысы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
49 
 
  Новые фрагменты учебных занятии
 
Тыңдаушы:  Актаубаева  Ж.Х.,  География  кафедрасының  аға  оқытушысы,  Х.Досмұхамедов 
атындағы Атырау мемлекеттік университеті  
Ғылыми жетекші: Оспанов С.И., филос.ғыл.док., ББЖ ҚБАРИ доценті 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
50 
 
  Новые фрагменты учебных занятии
 
Тыңдаушы:  Алашабаева  У.Н.,  Кәсіптік  білім  кафедрасының  аға  оқытушысы,  Қазақ 
мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті 
Ғылыми жетекші: PhD Байжанов М.М., ББЖ ҚБАРИ аға оқытушысы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
51 
 
  Новые фрагменты учебных занятии
 
Тыңдаушы:  Алдашева  Г.Х.,  Жалпы  педагогика  және  психология  кафедрасының  аға 
оқытушысы, Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 
Ғылыми жетекші: Жаксылыкова Н.Е., пед.ғыл.канд., ББЖ ҚБАРИ доценті 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
52 
 
  Новые фрагменты учебных занятии
 
Тыңдаушы:  Әлдешов  С.Е.,  пед.ғыл.канд.,  Информатиканы  оқытудың  теориясы  мен 
әдістемесі  кафедрасының  аға  оқытушысы,  М.  Әуезов  атындағы  Оңтүстік  Қазақстан 
мемлекеттік университеті    
Ғылыми жетекші: Курманов Б.К., техн.ғыл.канд., ББЖ ҚБАРИ аға оқытушысы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
53 
 
  Новые фрагменты учебных занятии
 
Слушатель:  Алдыназарова  Р.М.,  старший  преподаватель  Кафедры  русского  языка  и 
культуры, Карагандинский государственный технический университет 
Научный  руководитель:  Сатыбалдиева  Р.Ж.,  канд.техн.наук,  старший  преподаватель  РИПК 
СО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
54 
 
  Новые фрагменты учебных занятии
 
Тыңдаушы:  Әлжанов  Ғ.М.,  Бейнелеу  өнері  және  дизайн  кафедрасының  аға  оқытушысы, 
Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті 
Ғылыми жетекші: Курманов Б.К., техн.ғыл.канд., ББЖ ҚБАРИ аға оқытушысы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
55 
 
  Новые фрагменты учебных занятии
 
Тыңдаушы:  Алибиев  Д.Б.,  физ-мат.ғыл.канд.,  доцент,  Математика  және  ақпараттық 
технологиялар  факультетінің  деканы,  Академик  Е.А.  Бөкетов  атындағы  Қарағанды 
мемлекеттік университеті 
Ғылыми жетекші: Толешова У.Б., пед.ғыл.канд., ББЖ ҚБАРИ доценті 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
56 
 
  Новые фрагменты учебных занятии
 
Тыңдаушы:  Алиева  Д.А.,  педагогика  ғылымының  магистрі,  Қазақ  тілі  мен  әдебиеті 
кафедрасының аға оқытушысы, Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты     
Ғылыми жетекші: Курманов Б.К., техн.ғыл.канд., ББЖ ҚБАРИ аға оқытушысы 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
57 
 
  Новые фрагменты учебных занятии
 
Слушатель: Аликей А., старший преподаватель Кафедры физического воспитания и спорта, 
Казахский национальный университет имени Аль-Фараби 
Научный руководитель: Сыздыкова Л.И., канд.хим.наук, доцент РИПК СО 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
58 
 
  Новые фрагменты учебных занятии
 
Тыңдаушы: Алимбекова С.Ш., Кәсіптік оқыту технологиясы кафедрасының аға оқытушысы, 
Қ.А. Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті 
Ғылыми жетекші: Жаксылыкова Н.Е., пед.ғыл.канд., ББЖ ҚБАРИ доценті 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
59 
 
  Новые фрагменты учебных занятии
 
Слушатель:  Алимханов  Е.А.,  док.пед.наук,  профессор  Кафедры  физической  культуры  и 
спорта, Заслуженный тренер РК, Казахский национальный университет имени Аль-Фараби 
Научный руководитель: PhD Джантемирова Д.С., зав.кафедрой МОП РИПК СО 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
60 
 
  Новые фрагменты учебных занятии
 
Тыңдаушы: Алтынбеков К.С., филол.ғыл.канд., Қазақ және әлем әдебиеті кафедрасының аға 
оқытушысы, Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институты 
Ғылыми жетекші: Оспанов С.И., филос.ғыл.док., ББЖ ҚБАРИ доценті 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
61 
 
  Новые фрагменты учебных занятии
 
Тыңдаушы: Аманбаева М.Б., биология магистрі, аға оқытушы, Абай атындағы Қазақ ұлттық 
педагогикалық университеті 
Ғылыми жетекші: Курманов Б.К., техн.ғыл.канд., ББЖ ҚБАРИ аға оқытушысы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
62 
 
  Новые фрагменты учебных занятии
 
Тыңдаушы:  Амангелді  А.А.,  филол.ғыл.канд.,  Қазақ  тілі  және  әдебиеті  кафедрасының  аға 
оқытушысы, С. Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті  
Ғылыми жетекші: Найзабаева Л.К., техн.ғыл.док., ББЖ ҚБАРИ доценті   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
63 
 
  Новые фрагменты учебных занятии
 
Тыңдаушы:  Амед  Х.А.,  филос.ғыл.канд.,  Философия  кафедрасының  аға  оқытушысы,  С. 
Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті 
Ғылыми жетекші: Жаксылыкова Н.Е., пед.ғыл.канд., ББЖ ҚБАРИ доценті 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
64 
 
  Новые фрагменты учебных занятии
 
Тыңдаушы:  Амерханова  И.К.,  Экономикалық  теоия  және  құқық  кафедрасының  аға 
оқытушысы, С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті 
Ғылыми жетекші: Оспанов С.И., филос.ғыл.док., ББЖ ҚБАРИ доценті 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
65 
 
  Новые фрагменты учебных занятии
 
Слушатель:  Амиргазина  А.Б.,  магистр  педагогических  наук,  старший  преподаватель 
Кафедры  иностранных  языков,  Восточно-Казахстанский  государственный  университет 
имени С. Аманжолова 
Научный руководитель: Джулаева А.М., канд.экон.наук, старший преподаватель РИПК СО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
66 
 
  Новые фрагменты учебных занятии
 
Тыңдаушы:  Анияров  А.А.,  физ-мат.ғыл.канд.,  Математика  және  математиканы  оқыту 
әдістемесі  кафедрасының  доцент  м.а.,  Семей  қаласының  Шәкәрім  атындағы  мемлекеттік 
университеті 
Ғылыми жетекші: Рахматуллаева Д.Ж., ББЖ ҚБАРИ аға оқытушысы   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
67 
 
  Новые фрагменты учебных занятии
 
Слушатель:  Аргингазинова  Г.Б.,  магистр  педагогических  наук,  старший  преподаватель 
Кафедры  вокального  искусства  и  хорового  дирижирования,  Казахский  национальный 
университет искусств 
Научный руководитель: Хегай В.В., старший преподаватель РИПК СО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
68 
 
  Новые фрагменты учебных занятии
 
Слушатель:  Аренова  А.Х.,  док.пед.наук,  профессор,  заведующий  Кафедрой  педагогики  и 
психологии,  Каспийский  государственный  университет  технологий  и  инжиниринга  имени 
Ш. Есенова 
Научный руководитель: Найзабаева Л.К., док.техн.наук, доцент РИПК СО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
69 
 
  Новые фрагменты учебных занятии
 
Слушатель:  Архипова  К.Г.,  старший  преподаватель  Кафедры  искусств,  Костанайский 
государственный педагогический институт 
Научный  руководитель:  PhD  Токмагамбетов  А.Ш.,  канд.тех.наук,  доцент,  зав.кафедрой 
МПиОВШ РИПК СО 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
70 
 
  Новые фрагменты учебных занятии
 
Слушатель:  Арыстанова  Ш.Е.,  канд.биол.наук,  доцент  Кафедры  биотехнологии  и 
микробиологии, Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева 
Научный руководитель: Сыздыкова Л.И., канд.хим.наук, доцент РИПК СО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
71 
 
  Новые фрагменты учебных занятии
 
Тыңдаушы:  Асқарова  Г.С., филол.ғыл.канд., Қазақ әдебиеті кафедрасының аға оқытушысы, 
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті 
Ғылыми жетекші: PhD Байжанов М.М., ББЖ ҚБАРИ аға оқытушысы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
72 
 
  Новые фрагменты учебных занятии
 
Слушатель:  Атабаева  С.Д.,  док.биол.наук,  профессор  Кафедры  биотехнологии,  Казахский 
национальный университет имени Аль-Фараби 
Научный руководитель: Найзабаева Л.К., док.техн.наук, доцент РИПК СО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
73 
 
  Новые фрагменты учебных занятии
 
Тыңдаушы:  Әубәкірова  Г.Б.,  хим.ғыл.канд.,  Органикалық  химия  және  ЖМҚ  химиясы 
кафедрасының  доценті,  М.  Қозыбаев  атындағы  Солтүстік  Қазақстан  мемлекеттік 
университеті 
Ғылыми жетекші: Курманов Б.К., техн.ғыл.канд., ББЖ ҚБАРИ аға оқытушысы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
74 
 
  Новые фрагменты учебных занятии
 
Тыңдаушы:  Ауелова  Қ.Е.,  психология-педагогика  ғылымдарының  магистрі,  Жалпы 
психология  кафедрасының  аға  оқытушысы,  М.  Әуезов  атындағы  Оңтүстік  Қазақстан 
мемлекеттік университеті    
Ғылыми жетекші: Толешова У.Б., пед.ғыл.канд., ББЖ ҚБАРИ доценті 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
75 
 
  Новые фрагменты учебных занятии
 
Слушатель:  Афанасенкова  И.В.,  канд.пед.наук,  старший  преподаватель  Кафедры  химии, 
Восточно-Казахстанский государственный университет имени С. Аманжолова 
Научный руководитель: Сыздыкова Л.И., канд.хим.наук, доцент РИПК СО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
76 
 
  Новые фрагменты учебных занятии
 
Тыңдаушы: Ахмадиева Э.М., Құқық және басқару негіздері кафедрасының аға оқытушысы, 
Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті 
Ғылыми жетекші: Алмабаева Г.О., ББЖ ҚБАРИ аға оқытушысы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
77 
 
  Новые фрагменты учебных занятии
 
Слушатель:  Ахмерова  Л.Ж.,  старший  преподаватель  Кафедры  музыки,  Восточно-
Казахстанский государственный университет имени С. Аманжолова 
Научный руководитель: Сыздыкова Л.И., канд.хим.наук, доцент РИПК СО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
78 
 
  Новые фрагменты учебных занятии
 
 
Тыңдаушы:  Ахметкалиева  А.С.,  Математика  және  математиканы  оқыту  әдістемесі 
кафедрасының  аға  оқытушысы,  Семей  қаласының  Шәкәрім  атындағы  мемлекеттік 
университеті 
Ғылыми жетекші: Курманов Б.К., техн.ғыл.канд., ББЖ ҚБАРИ аға оқытушысы  
 

жүктеу

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет