«менеджмент» кафедрасыжүктеу 0.55 Mb.
Pdf просмотр
бет1/4
Дата03.04.2017
өлшемі0.55 Mb.
  1   2   3   4

«ТУРАН»  УНИВЕРСИТЕТІ»  МЕКЕМЕСІ 

 

  

 

 

 

 

БЕКІТІЛГЕН «

Туран» Университеті» мекемесінің 

ОӘК мәжілісінде   

 

№ __ хаттама «___»  _____   2013ж. ОӘЖ бойынша проректор  

__________________ А.А.Арупов 

 

 

  «МЕНЕДЖМЕНТ» КАФЕДРАСЫ 

 

«Мемлекет және бизнес» пәнінің  

ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ   

 

  

  

 

  

 

  

 

Мамандығы: 5B051000 «Мемлекеттік және жергілікті басқару »  

(бакалавриат) 

Автор (оқытушы): 

Сагиндикова З. Ж. э.ғ.к., аға оқытушысы 

Кредиттер саны:  

 3 


Курс:  

 3   


Семестр:  

 6 


Оқыту технологиясы: 

Кредиттік  

Оқыту нысаны: 

күндізгі  

Тілдік бөлімі:  

қазақша 


Студенттердің білімін 

бағалау жүйесі: 

 

баллдық-рейтингтік  

 

  

 

Алматы 2013 ж.  

 

 

 

 

 

«ТУРАН»  УНИВЕРСИТЕТІ»  МЕКЕМЕСІ 

 

  

 

 БЕКІТІЛГЕН 

«Туран» Университеті» мекемесінің 

ОӘК мәжілісінде   

 

№ __ хаттама «       »                 2013ж. ОӘЖ бойынша проректор  

__________________ А.А.Арупов  

 

«МЕНЕДЖМЕНТ»  КАФЕДРАСЫ  

«

Мемлекет және бизнес» пәні бойынша                                                                                                                                                                               5B051000

  

«Мемлекет және бизнес» 

мамандығына арналған 

ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ   

 

  Оқу жұмыс бағдарламасының авторы  

(оқытушы) Сагиндикова З. Ж. э.ғ.к., аға 

оқытушысы 

Оқыту нысаны: 

күндізгі 

Кредиттер саны:  Курс:  Семестр:  Барлық сағат саны 

135 

Дәрістер 

30 

Тәжірибелік, семинарлық сабақтар 

15 

СОӨЖ 

15 

СӨЖ 

75 

Аралық бақылау саны 

2/2 

Қорытынды бақылау түрі 

емтихан 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы  2013 ж. 

 

  

 


 

«Мемлекет және бизнес» пәні бойынша ПОӘК  5B051000 «Мемлекеттік және жергілікті 

басқару»  (бакалавриат) мамандығының типтік оқу бағдарламасы негізінде дайындалды 

 

 ПОӘК   «Менеджмент» кафедрасының мәжілісінде қаралды 

 

«______»  ____________  2013ж..         № __ хаттама  

 

 «Менеджмент» кафедрасының меңгерушісі: 

   


_________________ э.ғ.к. Сисенова А.Т.     

 

   

 

2013-2014 оқу жылына арналған  

пән бойынша оқу жұмысының бөліну желісі  

 

Оқыту түрі:           

Күндізгі/ сырттай 

           

(4.ж.о. ) (3.2 ж.о) 

Курс, оқу жылы 

Семестр Барлығы, кредит 

Жалпы  еңбек  жүктемесі, сағ. 

135 


Дәріс, сағ. 

30 


Тәжіриб, 

семинар 


сабақтары, сағ. 

15 


СОӨЖ , сағ. 

15 


СӨЖ, сағ. 

75 


Аралық бақылау, саны 

2/2 


Қортынды бақылау түрі  

емтихан 


Мазмұны 

     


Бет  

1.

  

Пәннің типтік оқу бағдарламасы (пән міндетті компоненттерден болған 

жағдайда)  

 

2. 

 

Пәннің оқу жұмыс бағдарламасы   

3.

  

Силлабус 

 

4.

  

Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі  

 

5.

  

Пәннің оқу және оқу-әдістемелік қамтылу картасы  

 

6.

  

Дәрістік контент-жиыны   (дәріс тезистері, үлестірілетін материалдар, 

безендірулер, ұсынылған әдебиеттер тізімі) 

 

7. 

 

Семинар (тәжірибе) сабақтарының  жоспары   

8.

  

Пәнді оқытудың әдістемелік нұсқаулары   

 

9.

  

Типтік есептер, есептік-графиктік, лабораториялық, курстық жобалар 

(жұмыстар)  бойынша әдістемелік нұсқаулар    

 

10. 

 

Студенттің  өзіндік  жұмыстарды  орындауына  арналған  материалдар  (үй тапсырмаларының  мәтіндері,  әр  тақырып  бойынша  өзін-өзі  бақылау 

материалдары,  әдебиеттер,  үйге  берілген  тапсырмаларды,  ағымдағы 

жұмыстарды орындау бойынша материалдар) 

 

11. 

 

Студенттердің  жетістіктерін  бақылау  және  бағалау  материалдары  (жазба бақылау  тапсырмалары,тестік  тапсырмалары,  дайындалу  сұрақтарының  тізімі, 

емтихан билеттері т.б.) 

 

12.


 

 

Оқу  сабақтарының  бағдарламалық  және  мультимедиялық  қамтылуы  (пәннің мазмұнына байланысты) 

 

13. 

 

Мамандандырылған аудиториялар, дәрісханалар және лабораториялыр тізімі   

 


Жұмыс бағдарламасын дайындаған  

 

 

Сагиндикова Зауреш Журсиновна  

э.ғ.к, аға оқытушысы   

  

   


 

 

   «Мемлекет және бизнес» пәні бойынша ПОӘК 5В0051000   «Мемлекет және бизнес» 

мамандығының типтік оқу бағдарламасы негізінде дайындалды 

  

  

 «Менеджмент» кафедрасының мәжілісінде қаралды 

 

«______»  ____________  2013ж.          № _____хаттама  

 

  

«Менеджмент»  кафедрасының  

меңгерушісі э.ғ.к., доцент        ______________ Сисенова  А.Т. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

ТҮСІНІКТЕМЕ ХАТ   

        


«Мемлекет  және  бизнес»  «Мемлекеттік  және  жергілікті  басқару»  мамандығы  үщін  

арнайы курс ретінде дайындалды және   осы  мәселе бойынша қазіргі ғылыми зерттеулерді 

қамтиды. 

        


Курстың  мақсатты  аудиториясы  –  «Мемлекеттік  және  жергілікті  басқару» 

мамандығының студенттері. 

         

Бұл  пәнді  оқыту  барысында  студенттер  нарықтық  экономика  жағдайына  бейім 

басқарудың әдістері мен тәсілдерін, қызмет ерекшелігін толық меңгеруі тиіс.  

ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ БОЙЫНША ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР 

1 Кесте 

№ 

 Жұмыс 

бағдарлам

асы 

бойынша 


семестрлер

дің 


(циклдерді

ң) саны 


Кре

дит


т с

аны


 

Ж

алпы 

сағ


ат

тар


 ж

алп


ы

 

саны

 

Дәр

іст


ер

 

(сағат

тар


ды

ң 

саны

Лабо

рат


ор

лы

қ сабақ

тар


  

Л

С (сағ

ат

тарды

ң 

саны

Семин

ар

лық 

нем


есе 

тәж


ір

ибелі


к 

сабақ


тар

 

СТЛ

С

 (сағ

ат

тарды

ң 

 Ст

уд

ентті

ң 

өзінд

ік

 ж

ұм

ысы

 

СОӨЖ (

сағ


ат

тар


ды

ң 

саны

СӨЖ 

(сағ


ат

тар


ды

ң 

саны

Бақылау түрі мен нысаны 

 

РБ 1

 

 РБ

 2

  

ҚЕ

Б оры


ты

нд

ы

10 


11 

12 


 

Семестр 


Күндізгі / 

сырттай  

135 


30 

 

15 15 

75 


РБ 1  РБ 2  Емт 

 

  

Курстың мақсаты 

        «

Мемлекет және бизнес» экономикалық ғылымның маңызды салаларының бірі болып 

табылады.  Оны  танудағы  басты  объект    -  ұлттық  экономиканың  тұтастай  жүйесіндегі 

аймақтың  әлеуметтік-экономикалық  дамуы,  және  экономиканы  реформалау,  оның  әрі 

қарай тұрақтануы қандай да бір аймақтық факторлар және шарттармен тығыз байланысты. 

Ал  Қазақстанның  ерекше  мемлекеттік  құрылымы,  аймақтардың  табиғи-климаттық, 

географиялық, демографиялық жағдайлары, олардың әлеуметтік-экономикалық дамуының 

күшеюші  теңсіздігі  ҚР  әрбір  аймағының  ееркшеліктерін  зерттеу,  оларды  дамыту  мен 

қызмет  етуінің  рационалды  тәсілдемесін  анықтау,  мемлекет  пен  оның  жекелеген 

территорияларының мүдделерінің келістіру жолдарын іздеу қажеттілігін туындатады. 

 

 

   

          

Пәннің пререквизиттері:  

 Экономикалық теория ; 

 Микроэкономика; 

 Макроэкономика; 

 

         Пәннің постреквизиттері:  

 

Мемлекеттік экономикалық саясат;            

Муниципалдық және жергілікті өзін өзі басқару;  

     

Әлеуметтік сфераның дамуын реттеу.  

             

 

Пәнді оқыту міндеттері  

Студенттерді  экономика  мен  әлеуметтік  ортада  болып  жатқан  заңдылықтарға жылдам әсер ете білу; 

 Мемлекеттік  экономикалық  саясатында  аймақтар  дамуының  объективті  ерекше 

шарттарын ескеру маңыздылығын терең түсіндіруді қалыптастыру; 

 

Ұлттық  экономикалық  дамуын  мақсат  ретінде  және  оның  аймақтарын,құрамдас бөліктері ретінде объективті өзара тәуелділік туралы көзқарас қалыптастыру; 

 әлеуметтік  сферасын  және  экономикасын  реттеу  мен  басқарудың  жалпы  жүйесін 

қалыптастырудың методикалық тәсілдері 

 

 сонымен  қатар  оларды  аймақтардың  кешенді  даму  мәселелерін  анықтауға, 

инвестициялық  ресурстарды тиімді пайдалану; 

 

ұлттық экономика салаларының қызметінің тиімділігін арттыру жолдарын іздестіруге баулу. 

 

Пәнді  оқытуды  тәмамдау  бойынша  студенттермен  алынатын  білім  деңгейі,  қабілеттері, дағдылары және құзырлары:  

а) жалпымәдени (ЖМ):  

Құзіреттіліктер  

Дескрипторлар – игерудің негізгі белгілері 

(нәтижеге жету көрсеткіштері) 

Құзыреттілікті 

қалыптастыруды 

және 


дамытуды 

оқытудың 

нысандары 

мен 


әдістері 

Ойлау мәдениетін 

игерген, ақпаратты 

қабылдауға,жинақта

уға және талдауға, 

мақсатты қоя білуге 

және оған жетудің 

жолдарын таңдай 

білуге қабілетті 

 

 Білуі тиіс: басты философиялық ұғымдар мен 

категориялар, табиғат дамуының, қоғам мен 

ойлаудың заңдылықтарын  

Істей білуі тиіс: интеллектуалды дамуы үшін 

таным әдістері мен құралдарын қолдана білу, 

мәдени деңгейін, кәсіби құзыреттілігін 

арттыра білу, экономикалық құбылыстарды, 

үрдістерді және институттарды микро және 

макро деңгейде өзара байланыста талдай білу 

Меңгеруі тиіс: тұтынушылардың, 

өндірушілердің, қор мен мемлекеттік меншік 

иелерінің мінез-құлқын талдаудың 

экономикалық әдістерін   

зерттеудің түсінігі 

мен оны зерттеудің 

әдісін білу 

 

ұйымдастыру-басқару шешімдерін 

таба білуге қабілетті 

және олар үшін 

жауапкершілікті 

алуға дайын 

Білуі тиіс: заманауи экономиканың микро 

және деңгейде қызмет ету заңдылықтарын  

Істей білуі тиіс: қойылған міндетке сәйкес 

экономикалық мәліметтерді өңдеу үшін 

көмекші құралдар таңдауын жүргізу, 

бизнестің (ұйымның) ішкі және сыртқы 

ортасын талдау үшін экономикалық 

инструментарийлерді қолдану   

Меңгере білуі тиіс: қоғам мәселелерін 

талдаудағы біртұтас тәсіл дағдыларын   

 

Өз қызметінде құқықтық-

нормативті 

құжаттарды 

пайдалана білу  

Білуі тиіс: негізгі нормативті-құқықтық 

құжаттар 

Істей білуі тиіс:  кәсіби қызметтік ортасын 

реттейтін заң шығару және нормативті-

құқықтық актілер жүйесіне бағытталу, кәсіби 

және қоғамдық кәсібі аясында құқықтық 

нормаларды қолдану  

 


Меңгере білуі тиіс: қоғам мәселелеріне деген 

жүйелі, біртұтас көзқарас тудыру үшін 

философиялық ойлау дағдыларын  

Зерттеудің жаңа 

әдістерін өз бетінше 

меңгеру қабілеті, 

өзінің кәсіби 

қызметінің ғылыми 

және ғылыми-

өндірістік бейінін 

өзгертуге деген 

қабілеті   

Студент зерттеу жүргізуде дербестік 

танытады  

 

 

Көпшілік және ғылыми сөйлеу 

дағдыларын 

меңгерген  

Студент  дағдысын өз жұмысының 

нәтижелерін презентациялар дайындау 

жолдары арқылы көрсетеді  

 

  

б) кәсіби (КП):  

Мемлекеттік қызметті 

атқару кабілеті 

 

Істей білуі тиіс:  ұйымның ішкі және сыртқы ортасын талдай білу, олардың 

басты элементтерін анықтау және олардың 

ұйымға әсерін бағалау, ұйымның 

операционды қызметін жоспарлау  

Меңгере білуі тиіс: операцияларды 

басқару әдістерін  

 

Мемлекеттік қызметті ұйымдастыру және осы 

қызметтке байланысты 

білім мен талаптарды 

пайдалану қабілеті 

 

Білуі тиіс: ұйымның даму және қызмет ету заңдылықтарының ұстанымдарын, 

инвестициялық жобалар мен ұйымдарды, 

активтерді бағалаудың ұстанымдарын, 

тәсілдері мен әдістерін  

Меңгере білуі тиіс: басты басқарушылық 

қызмет әдістерін жүзеге асыру (шешім 

қабылдау, ұйымдастыру, уәжділік және 

бақылау)  

 

Мемлекеттікқызметті атқару барысында керекті 

құжаттармен және 

ақпараттармен жұмыс істеу 

қабілеті 

Істей білуі тиіс:  есепке алудың түрлі 

жүйелері мен үлестірулерді қолдану 

тиімділігін бағалау, тәуекелдерді бағалау, 

түсімділік және қабылданатын қаржылық 

және инвестициялық шешімдердің 

тиімділігі  

Меңгере білуі тиіс: бизнес-бірлік 

деңгейінде стратегияны тұжырымдау және 

жүзеге асыру әдістерін, инвестициялық 

талдау және қаржылық нарықты талдау 

әдістерін  

 

Мемлекеттік қызметті 

атқару кезінде  мемлекеттік 

заңдарді 

талдай 


білу 

қабілеті 

Студент  сол  және  басқа  да  зерттеулердің 

нәтижелерінің  болашақ  зерттеу  үшін 

қаншалықты  маңызды  екенін  бағалайды, 

олардың  өз  әзірлемелерінің  тақырыбымен 

байланысын ұсынады  

Қойылған 

мақсаттарға 

нақты міндеттер 

қоя білу 


 

Пәннің аяқталуына байланысты студенттің білуі тиіс: 

 

 

-  Пәнді игеру нәтижесінде студенттер төмендегі аспектілер бойынша жеке құзыреттіліктер 

қалыптастырады:  

    - 

Мемлекеттік  қызметті  ұйымдастыру      бойынша  жинаған  білім  мен  түсінігін  көрсете білу; 

     - 


осы  білім  мен  түсінігін  кәсіби  деңгейде  ұйымдағы  персоналмен  жұмыс  жасау 

барысында, ұйымның даму стратегиясын және жоспарын жасау барысында қолдана алу; 

      - 

ұйымдағы  қызметті  персоналды  басқару  жүйесінің  тиімділігін  арттыру  үшін 

ақпаратты жинақтау және оны дұрыс өңдеу;  

      - 


Мемлекеттік  қызметті  ұйымдастыру  аясында  шешім  қабылдау,  ойды  жүйелендіру, 

ақпаратты жеткізе білу тәрізді ептілікті игеру; 

      - 

келесі білім алу деңгейінде білімін жетілдіру үшін қажетті дағдылардға ие болу. 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ ТАҚЫРЫПТАР ЖӘНЕ ОҚЫЛУЫ БОЙЫНША ЖІКТЕЛІМ 

 

Тақырып 1Шетелдерде  курсты оқыдың бағдарламалық-әдiстемелiк астары. 

Американдық, голланд, италиялық және канадалық бағдарламаларының ерекшелiктерi. 

Нидерланд курсының сабақ беруi және Италияның бағдарламаларының талдауы. Тақырып 2.  Мемлекет және аралас экономиканың қалыптасуы. 1. 

Қоғамдық-

экономикалық жүйелердiң үлгiлерi 2.Экономикада мемлекеттiң рөлi туралы ұсыныстардың 

эволюциясы 3.Аралас экономиканы дамытуға мемлекеттiң рөлі Тақырып 3Экономиканы мемлекеттiк басқару жүйесі және бюрократизм. 

1.Экономиканы мемлекеттiк басқару жүйесі және бюрократизм 2.Бюрократизмның мән 

және элементтерi 3.Әкiмшiлiк рента 4.Мемлекеттiң функцияларының өтпелi 

экономикасындағы түрлендiру. Тақырып 4. Мемлекет нарықтық қатынастарды ынталандыру субъектісі. 1.Қоғамдық 

таңдау теориясы.2.Мемлекет және нарықтық қатынастарды ынталандыру Тақырып 5. Кәсіпкерлік дамуының экономикалық негіздері және оның түрлері. 

1.Кәсiпкерлiк пен бизнестің дамыу  және оның экономикалық негіздері. 2. Қазақстандағы 

жекешелендіру нәтимжелерін талдау. 

Тақырып 6. «Үкімет – бизнес» қатынасын реттеу және оның әр түрлі елдердегі 

тәжірибесі. 1.Экономиканың жеке сектор және инвестициялардың тартуы. 

2.Қазақстандағы шағын және орта кәсiпкерлiктi дамыту бойынша мемлекеттiк 

бағдарламалар.3.ҚРдағы кәсiпкерлiктiң ынталандыруындағы инвестициялық қызметтiң 

рөлi 


Тақырып 7. Экономикалық өсу проблемаларын шешу және азаматтық қоғамнды 

қалыптастырудағы мемлекеттің рөлі.  

1.Экономика өсу мәні, түрлері мен типтері. 2.Үкiмет әкiмшiлiк институттардың 

қатынастардың жақсартуын iсiндегi қызметтiк мiндет және жауапкершiлiк» 

3.Электрондық үкiметтiң ұйымдастыру жүйесi». Тақырып 8. Экономиканың әр түрлі секторларындағы бизнестің даму жағдайлары. 

1.Басқару тиімділігінің шарттары  

2.Бизнес және экономиканың әр түрлі секторлардың дамуы. 

Тақырып 9. Мемлекеттің бизнеспен арақатынасының құқықтық астары. 

      


1. Мемлекеттің бақылау функциясын жүзеге асыруы және бизнес 

2.Мемлекеттің бизнеспен арақатысының құқықтық негіздері 

      

3.Ғаламдану үрдісінің Қазақстан экономикасына ықпалы  

Тақырып 10. Мемлекеттік және жергілікті басқару теориясының негіздері. 

1.

Мемлекеттік басқарудың эволюциясы мен басқарудың классикалық мектептері. 


2.Басқаруда қоғам мен табиғат заңдарын пайдалану механизмдері. 

3.Жергілікті басқарудың пәні және әдісі ғылыми пән ретінде. Тақырып 11. Мемлекетті ұйымдастыру және оның негізгі формалары.  

1.Басқару нысандары бойынша мемлекеттердің типологиясы. 

2.

Мемлекеттік құрылым және саяси режим. 3.Мемлекеттін федеративтік және унитарлы құрылымының ерекшеліктері. 

4.

Мемлекеттік басқарудың авторитарлы және демократиялық түрлері. Тақырып 12. Мемлекеттік басқаруды құқықтық реттеу. 

1.

Мемлекеттік басқарудың құқықтық реттеу құрылымы. 

2.Мемлекет пен қоғамның, мемлекет пен шаруашылық жүргізуші субъектілердің. 

3.Мемлекет пен қоғамдық-саяси ұйымдардың орталық және жергілікті атқаруші 

органдардың арасындағы басқарушылық қатынастарды құқықтық реттеудің мәні мен 

манызы. 

Тақырып 13. Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік қызметі ұйымдастырудың 

құқықтық негіздері.  

1.

 Мемлекеттік қызметкерлердің құқықтық мәртебесі мен жіктеу негіздері. 

2. Мемлекеттік қызметті басқару. 3. Мемлекеттік қызмет жүйесінің құқықтық нысандары 

мен құрылымы. 4.Іскерлік қарым-қатынас этикасының теориялық негіздері. 

Тақырып 14. Бизнес және экономиканың әр түрлі секторлардың дамуы.  

1.Шетел елдерiндегi кәсiпкерлiктiң дамытуы және кәсiпкерлiгiнiң әкiмшiлiк тұрғылары 

2.Қазақстандағы шаруашылық құқығының негiзгi ережелерi 

3.ҚРдағы құқықтың Трудовое қолдануының ерекшелiктерi 

4.Кәсiпкерлердiң практикалық тәжiрибесi және 

Тақырып 15. Муниципалды құрылымдардың әлеуметтік-экономикалық дамуына жүктеу 0.55 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет