Мемлекеттік тіл төңірегіндегі заңбұзушылықтар мен қателерді реттеу үшін тіл полициясын құратын кез жеткен жоқ па? Біз осы ая ғы- мызға не киіпжүктеу 2.46 Mb.

бет4/20
Дата06.06.2017
өлшемі2.46 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

стан-2050» бағдарламасын таңдап алды. Доктрина 2050 жыл ға 

дейінгі стратегияның іске асырудағы партия рөлін айқын дай-

ды.  Қоғам талқылауына ұсынылған доктрина жобасы – билік-

тегі партияның XXI ғасырдағы  даму бағдарламасы және Елбасы 

саясатының жетістіктерін қамтамасыз етуге бағытталған тұжы-

рым дамалық құжат. Тәуелсіздік жылдары шыққан белестер мен 

алынған қамалдарды, жеткен жетістіктерді берік орнықтырып, ел 

дамуындағы партияның даму жолдарын, өсу бағытын белгілеп алу 

– Қазақ стан уақыт мәжбүрлеген қажеттіліктердің бірі. 

Елімізде әкімшілік реформа аясында жасақталған «А» 

корпусының әкімшілік лауазымдары санаттарға жіктеле ме? 

Ертай, Алматы

Қазақстан Республикасы Прези-

ден ті нің 2013 жылғы 7 наурыздағы

№ 523 Жарлығымен бекітілген 

Мем лекеттік  қызметшілер  лауазым-

дары 


ның тізіліміне сәйкес «А» 

корпусының мемлекеттік әкімшілік 

лауазымдары екі санатқа бөлінеді. 

Бірінші санаттың мемлекеттік әкім-

шілік лауазымдары оларға қойыла-

тын жұмыс өтілі бо йын ша талаптар-

ды ескере отырып екі топ қа бөлінеді: 

1) бірінші санаттың бі рін ші тобына 

жа татын лауазымдар: орта лық ат-

қарушы органдардың жа уап ты хат-

шы лары;

Конституциялық кеңес, ҚР Прези-

ден тінің Іс басқармасы, ҚР Орталық 

сай лау комиссиясы, Республикалық 

бюд жеттің атқарылуын бақылау жө-

нін дегі есеп комитеті, ҚР Мемлекеттік 

қызмет істері агенттігі аппараттарының 

басшылары, ҚР Жоғарғы соты жа-

нын дағы Соттардың қызметін қамта-

ма сыз ету департаментінің (ҚР Жо-

ғар ғы соты аппаратының) басшысы; 

облыстардың, астананың және рес-

БЕЗБЕН

Атқамінерлер «ақылы асқанды аға 

тұтатын» қағидаға қашан келеді?

Мемлекеттік қызметтің модерниза-

циясын жүзеге асыру барысында бас шы-

лыққа алынатын үш негізгі талап бар. 

Олар: 

1) Жұмыс өнімділігін, тиімділігін арт-тыру мақсатындағы ұзақмерзімді жос-

парлау.


2) Жемқорлыққа жүйелі түрде шектеу 

қоятын механизм қалыптастыру.

3) Мемлекеттік мекемелердің жұмы-

сындағы ашықтықты қамтамасыз ету.

Басқару жүйесіндегі реформалаулар 

барысында осы үш талаптың қайсыбіріне 

аз мөлшерде көңіл бөлінсе бүтіндей меха-

низ мнің жұмыс жасауында кемшіліктер 

бо латыны  түсінікті. 

ЖЕКЕ ЖӘНЕ КОРПОРАТИВТІК 

МҮДДЕДЕН МЕМЛЕКЕТТІК 

МҮДДЕГЕ ДЕЙІН

Мәселен, кез келген реформа жұмыс-

тың өнімділігі мен тиімділігін арттыру үшін 

жа салды деп айта аламыз. Алайда мем ле-

кеттік қызметтегі жекелеген тұлғаның 

мәсе лені шешудің жолын әртүрлі көретіні 

мемлекетке және оның азаматтарына көп 

шығын әкеледі. Мысал ретінде Қазақстан-

ның білім беру саласын айталық. Тәуелсіз-

дік алғалы бері Қазақстанда Білім және 

ғы лым министрлігінің басшысы он шақты 

рет ауысты. Олардың арасында өзіндік ре-

фор ма әкелмегені жоқ. Салдары мем ле-

кеттік деңгейдегі білім саласының басты 

бағытының өзгеріп отыруына, сол арқылы 

білім сапасының төмен болуына әкеліп 

соқ ты. Әрине, бұл министрлер әкелген ре-

фор малардың арасында тиімділігі жоғары 

жүйелер болуы мүмкін. Алайда же келеген 

тұлғаның мемлекеттік қызмет те гі құзыре-

тінің артық болуы оның тербел ме лі маят-

ник ке айналып кетуіне жол берді. Мем-

лекеттік қызметтегі жекелеген тұлғаның 

амбициясына Парламент те кедергі бола 

алған жоқ, яки тырысқан жоқ. Әдетте жеке 

немесе корпоративтік, мекемелік мүддені 

ғана қорғауға ниетті шенеуніктер мемле-

кет 


тік қызметтің жетілуіне көп кедергі 

жасайды.


Мемлекеттік қызмет жүйесінің жұмыс 

өнімділігі тек механизмдердің дұрыстығы-

на ғана тәуелді емес, кадрлардың біліктілігі 

мен жауапкершілігіне де байланысты. 

Бір сұхбатында Қазақстанның Мемле-

кет тік қызмет істері жөніндегі агенттіктің 

төрағасы Әлихан Байменовтің тарапынан 

отан дық жоғары оқу орындардың мемле-

кет 

ті білікті мемлекеттік қызметкермен қам тамасыз етуге шамалары жетпей отыр-

ғаны туралы сын айтылған еді. Расында 

қа зақстандық оқу орындарда іске салған-

да сапалы еңбек көрсететін дайын ма-

мандар қалыптастырушы «ұстахана» бай-

қал майды. Қазіргі жағдайда мемлекеттік 

қызметкер тек іс барысында, тәжірибе 

арттыру, қосымша курстар оқып, білімін 

жетіл діру арқылы ғана сапалы маманға 

айна лады. Жалпы, Қазақстандағы мемле-

кет тік қызметкерлердің біліктілігінің дең-

гейін анықтайтын аттестациялау шарасы 

болашақта айтарлықтай жемісін береді 

деген үміт бар. Дегенмен оның да соңы 

жемқорлық пен таныстықтың, туыстықтың 

құрбанына айналып кетпеуін қадағалау 

қажет.

Мемлекеттік қызметкердің заңға, еліне, қызметтік кодексіне адал болуын тек 

материалдық, жалақы түрінде ынта-

ландыру мүмкін емес. Маман мансаптық 

өрлеуге ұмтылу үшін кез келген салада 

меритократиялық принциптердің қатаң 

сақталғаны ләзім. Яғни жасы үлкенді, тірегі 

мықтыны, қолында парасы барды емес, 

ақылы асқанды аға тұту дәстүрі қалыптасуы 

қажет. 

МОДЕРНИЗАЦИЯНЫҢ МАҚСАТЫ – 

ЖЕМҚОРЛЫҚТЫ ТЕЖЕУ

Мемлекеттік қызметті модернизация-

лау 

дың келесі бағыты – жемқорлыққа шек теу қоятын механизм қалыптастыру. 

Дұ рыс жұмыс жасап тұрған мемлекеттік 

меха низмде жемқорлықпен күрес күштік 

құ ры лымдардың  қылмыскерлерді  құрық-

т ау операцияларымен шектелмейді. Өйт-

пеген жағдайда тек салдармен күресуші 

кейпіне енеміз. Ал жемқорлық жайлаған 

қоғамда кез келген мемлекеттік басқару 

жүйесі тиімсіз болып шығады, яғни өзара 

астасып жатқан түсінік. 

Мемлекеттік қызметтің ашықтығы – 

қоғам өкілдерінің сенімін қамтамасыз 

етеді. Сенім категориясы – еларалық қа ты-

настарда, мемлекеттің ішкі мәселелерінде, 

тіпті қарапайым отбасы ішіндегі қарым 

қатынастың оң болуына жауап беретін 

фактор. Бюджеттік шығысы мен кірісінен 

бастап, кадрлық қоры, мемлекеттік меке-

ме нің шешімдерін бақылау халыққа қол же-

тімді болған жағдайда оған деген сенім 

пай да болады. Яғни халықпен байланыс 

же ңіл жүзеге асады. Соңғы жылдары Мем-

ле кеттік қызмет істері жөніндегі агенттік 

тара пынан мемлекеттік кадрлардың кон-

курс тық талаптар арқылы өтуін қатаң жолға 

қою үрдісі байқалады. Дегенмен бұл 

бағыттағы жұмыс үздіксіз жалғаса беруі 

маңызды. Мемлекеттік қызметтегі 

ашықтықты қамтамасыз ету мәселесіндегі 

ең үлкен жұмыстың бірі ретінде  «электрон-

ды үкімет», мемлекеттік тапсырыстарды 

элек 


тронды жолмен бақылау жүйесін 

Қазақстан үшін мемлекеттік қызметті модернизациялау мәселесінің 

маңызы үлкен. Мұндай модернизацияға белгілі бір техникалық өзгеріс-

тер арқылы ғана қол жеткізу мүмкін емес. Түптеп келгенде мемлекеттік 

қызметті модернизациялау мемлекеттік басқару жүйесінің кешенді 

түрде жетілуімен қатар жүретін құбылыс. Әлемдік бәсекеге ілесу, 

әлемдік инновацияларды дер кезінде игеру мәселесі де осыған тәуелді. 

Бір қуантарлығы, бұл тұжырымды бүгін қазақстандық билік өкілдері де 

түсіне бастады. Оны соңғы бірер жылдардағы мемлекет тік қызмет пен 

басқару жүйесіндегі көптеген реформалар арқылы байқауға болады. 

Оның нақты мысалдарын кейінірек келтіре жатармыз. 

атауға болады. Мемлекеттік қызметке қа-

был  дау  дағы  конкурстық  талаптардың  қатаң 

сақталуын талап ету қажет. Соңғы жылдағы 

Мемлекеттік қызмет жөніндегі агенттіктің 

туыстық, таныстық жүйенің кадрлық мәсе-

лелерге әсер етпеуін қада ғалау жұмы с-

тарын жағымды бағалауға бо лады. 

Посткеңестік елдердің арасынан мем-

лекеттік қызмет реформалары мәселесінде 

Қазақстанның өзге елдерден озық тұрғаны 

жиі айтылады. Дегенмен бұл үрдісті ары 

қарай жалғастыру, әсіресе жемқорлыққа 

қар сы механизмдерді қалыптастыру – ма-

ңыз ды заман талабы. Бастысы – мұндай 

ниет бар. Аурелия БУШЕЗ, 

Еуропалық одақтың Қазақстандағы 

өкілдігінің басшысы:

– Еуропалық одақ саясаты үшін 

мем лекеттік басқару жүйесінің маңыз-

дылығы адам дамуы мәселелерімен 

қатар қойы лады. Мемлекеттік басқару-

дың жұмысын жақсартудағы қажетті 

компоненттердің бірі – мемлекеттік 

қыз метті дұрыс жолға қою. Бұл мәселе-

де Еуропалық одақ тәжірибе сі нен көп 

нәрсе алуға болады деп ойлай мын. Тә-

жірибе алмасуларға Қазақстан да, 

Еуро па да дайын екенін байқаймыз. Тек 

оны жетілдіре түсу қажет. Мәселен, 

мемлекеттік қызмет тің ашықтығы мен 

этикалық  стан дарт тары,  жемқорлыққа 

қарсы күрес сияқты негізгі мәселелер 

бар. Мемлекеттік мекемелердің ашық-

тығы арқылы ғана қоғамның сеніміне 

кіруге болады. Еуропа лық одақ өзінің 

мемлекеттік басқарудағы жүйе 

сін, 

тәжірибесін өзге елдерге таңуды көз-

демейді. Қажет деп тапқан елдер оны 

өз жағдайына бейімдей алады. Ол үшін 

диалог керек, мем лекетаралық диалог, 

ел дің ішкі диалогы белсенді болғаны 

мем ле кет мүддесіне тиімді болады деп 

ойлай мын.

Сәкен НҰРҚАБЕКҰЛЫ

«А» корпусы санаттарға бөліне ме? 

Мансұр ХАМИТ (фото)

пуб 


ликалық маңызы бар қаланың 

әкiм дерi аппараттарының басшы ла-

ры; жауапты хатшы лауазымы енгі зіл-

меген орталық атқарушы орган дар-

дың аппарат басшылары, Адам 

құ қық тары  жөніндегі  ұлттық  орталық 

бас шысы. 2) лауазымдардың функ-

цио  нал  дық  бағыттарына  және  мем-

лекеттік басқарудың деңгейіне сәйкес 

бірін ші санаттың екінші тобы бірнеше 

кіші топтарға бөлінеді және бұған бір-

қа тар мемлекеттік органдардың жа-

уап ты  лауазымдары  кіреді.

Екінші санаттың мемлекеттік әкім-

ші лік лауазымдары топтарға бөлін-

бей ді.


№158 (1069) 

12.09.2013 жыл, 

бе

йсенбіwww.alashainasy.kz

e-mail: info@alashainasy.kz

y

y

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТЗаң шығарушы орган болып саналатын Сенат қандай жағдайда Үкімет 

мүшесін қызметінен босату туралы мәселе көтере алады?

Маржан, Алматы облысы

ҚР Парламенті Се

на

тының ре


гл

ам

енті 

бойынша Сенат палата депутаттары жалпы 

санының кем дегенде үштен бірінің 

бастамасы бойынша республика Үкіметі 

мүшелерінің қызмет мәселелері жөніндегі 

есептерін тыңдауға құқылы. Есепті тыңдау 

қорытындылары бойынша Үкімет мүшесі 

Ре

спуб

ли

ка заңда

рын 


орындамаған жағ-

дайда оны қызметінен босату туралы 

пала та депутаттары жалпы санының көп-

ші лік  дауысымен Республика Президентіне 

өтін

іш қабылдауға құқылы.Ег

ер Республика  Президен

ті

  мұндай


өтінішті қабылдамаса, онда депутаттар

бірінші өтініш жасалған күннен бастап

алты ай өткен соң Республика Президенті-

нің алдына палата депутаттары жалпы са-

нының 

кө

пшілік даусымен Үкімет мү шесінқызм

етте


н 

боса


ту

 т

урал

ы 

мәсе

лені қайта-

лап қоюға құқылы. Бұл жағдайда Респуб-

лика Президенті Үкімет мүшесін қызме ті-

нен босатады.

МӘЖІЛІС


Басы 1-бетте

МҰНАЙ ЭКСПОРТЫНЫҢ ІШКІ 

НАРЫҚҚА ӘСЕРІ БОЛМАЙДЫ

Заң жобасын талқылау барысында ішкі 

нарықтағы бензин бағасына қатысты ха-

лық қалаулыларының айтар уәжі аз болған 

жо

қ. МәселенМәжіліс депутаты Жексен-

ба

й 

Дүйсеб

ае

в за

ң 

жобасының төртінші 

бабында көрсетілген мұнай құбыры арқы-

лы қазақстандық шикізатты экспортқа 

шығару тарифтерін қалыптастыру мен 

белгілеудің астарына үңіліп, Қазақстан-

Қытай мұнай құбырының меншік иелері 

тариф мәселесінде заңғ

а 

бағы

нбай дербес 

жүргізетіндігін сынға 

ал

ды, алаңда

йт

ынын

 

жеткізді. Алайда вице-министр Болат Ақ шо-лақовтың сөзінен ұққанымыз, біз Қытай та-

ра пымен келісе отырып экспортқа жібе рі-

летін мұнай тарифін ғана босатады екен біз. 

Сондықтан келісімдегі тариф  Қа зақ станның 

іш

кі

 нарығ

ын

а еш з

ия

нын  ти  гіз  бейді.  Ал  ішкі нарыққа жеткізілетін мұ  най тарифі тек 

Үкіметпен  бекітіледі. Ви 

це-министр 

мәселенің мәнісі бірнеше рет  тал  қы ланып, 

Табиғи  монополияны  рет теу  агент   тігінің 

келісімі алынғанын алға тартады. 

Тариф мәселесіндегі тоқтала кететін 

тағы  бір жайт, Атырауд

ан

 Шымкент пен 

Пав лодар зауыттарына 

же

тк

ізілет

ін Қазақ


-

станның шикі мұнайы ішкі нарықтағы 

айна лым  болып саналып жүр екен. Мұның 

себебі Атыраудан Павлодарға тіке 

жалғасатын мұнай айдайтын құбырдың 

жоқтығынан  болса керек. Ал мұндай 

ол

қылықтың


 о

рн

ын толтыру үшін мұндай мұна

йдың


  барлы

ғы

н Қазақстан-Қытай 

мұнай құбыры арқылы айдау көзделген. 

«Экспорттың тарифі  бір  баррельге 10 

АҚШ доллары болса, қосымша 50 доллар 

төлеу керек екен. Сондықтан да біз 

Қазақстанның ішкі на

ры

ғына ешқандай зиян келтір мей тіндей е

тіп 


жаса

п 

отырмыз.

 

Қайталап айтайын, бұ

л ешқанд


ай

 да 


инфляцияны көтеру үшін жасалған шара 

емес», – дейді Болат Ақшолақов. 

Тарифқа қатысты және бір  түйткілді 

мәселені депутат Розақұл Халмұрадов кө-

тер ді. Заңда көрсетілгендей, ішкі нарық-

та

ғы тариф

ті

 өкі

летті ор


ган белгілеп, баға 

экс порттық  бағадан аспайды Ендеше, 

депу таттардың 

«тариф, тариф» деп 

шулауы ның да жаны бар тәрізді. «Біздің 

елде күнделікті тұрмыста қолданылатын су, 

энергетика бағасын арттыру керек болса

ТМД мен Еуропа елдерін бағамдай оты рып, 

салыстырмалы түрде көтереміз.  Де ген мен 

мұнай тарифінің құнын экспортқа тірей 

беру қаншалықты көңілге қонымды? Ертең 

экспорттау бағасы 100 доллар бол 

са,

 

Шымкент пен Павлодарға кететін

  м


ұ 

на

й-дың бағасына әсер етіп, жанармай баға сы 

көтеріліп кетпей ме» деген сауал ды  мұнай 

және газ вице-министрі Болат Орал ұлына 

қойған-ды. Әйтсе де вице-ми 

нистр 

тарифке қатысты депутаттар алдын да 

ешқанд


ай

 д

а де

с бермеді,

 өз 

по

 зициясын 

өзге


рт

пе

діСо

сын өз

ін

ің ұста 

ны

 мын да 

қалаулыларға ұқтыруға барын салды. 

«Мысалы, – дейді Болат Ақшолақов, 

– Атыраудан Павлодар облысындағы 

мұнай өңдеу зауытына жеткізілетін мұнай-

дың  ішкі нарықтағы тарифі өте төмен. 

Жо

лд

ың ұзақтығына қарамаст

ан

  бағ

а 

1900

-2000 теңгеге бағынып тұр.

  А

л 

экспорт тық тариф әрбір 100 шақырымға 4500 теңгені құрайды. Егер мұнай тасыма-

лына экспорттық тарифпен төлесе, Аты-

рау дан  Алашаңқайға дейін 13 мың теңге 

ғана төлейді

Ал Павлодарға дейінгі жол-дың қашы

қт

ығын

а қа


рама

ст

ан баға әлі 

күнге 1900-2000 теңгенің шамасында. 

Мұ ның  барлығы мұнай өнімдерінің баға-

сын қалыпта ұстап тұру үшін жасалған ша-

ра», – деді тағы да қайталап түсінік берген 

вице-министр Болат Ақшолақов. Сөйтіп, 

қызу талқыдан соң мәжілісмендермен ма-

құлданған заң жобасы Сенатқа аттанды. ҮКІМЕТ ЖЕТКІЛІКТІ ЖЕБЕСЕ, 

ШЕТЕЛГЕ ЖЕТІМ АСПАС ЕДІ... 

Жа

лпы от

ыр

ыста «нұротандық» депутат 

Ерген Дошаев Үкімет басшысына сауал 

жолдап, жетімдерді жебеуге барынша 

көңіл бөлу керектігін қаперге салды. Халық 

қалаулысының бұлай деуіне елдегі жетім 

балалардың толқымалы тағдыры себеп 

болса керек. Деп

утат с


ау

ал

ын дегбі

рд

і қаш  тыратын  дер

ек

терден

 бас


та

дыОн

ың

 ай туынша, Қазақстанда ата-ана қамқор-

лы  ғынсыз  қалған  балалар саны 34785-ке 

жетіп, оның 12 679-сі тұл жетім санатында 

тұрса, қалған бөлігін ата-анасы бас тартқан 

сәбилер мен тастандылар және сот тәртібі-

мен 


ата-

ан

а құқығынан айырылғандар құ-

рай ды.  «Бұл – отбасылық құндылықтың 

аяқасты  болғанының көрінісі» деп баға 

берген Ерген Николайұлы балалар үйіндегі 

жасөспірімдердің 60 пайызының ата-

анасы бола тұра, тірі жетім атанып отыр ға-

нын мысал етті. Депутат айтқан тағы бір 

мә селе,  шетел

ді

кт

ерді

ң 

қаракөз қан дас-

тарымызды асырап алуға құлшынысының 

жо ғ ары  болуы. Осыдан аз уақыт бұрын

Сол түстік Қазақстан облысынан мұхит 

асып

, АҚ


Ш-

та

ғы Мэй

отта


рд

ың отбасына 

түс кен  екі  қазақ  баласының адам төзгісіз 

тағ дыры әлемнің алдындағы шулы мә-

селеге айналғаны да белгілі еді. Ал ондай 

айуандықтың қайталанбауына кепіл қане?

Санамаласақ соңғы 15 жыл ішінде Қа-

зақ станнан 8 806 бала шетел а

сы

п, оның 


6 609-ы әлгі айуандығыме

н аты шыққ

ан 

америкалықтың жерлестеріне кетіпті. Соның бәріне бірдей топырақ шаша алма-

сымыз да анық. Тумаса да туғанындай 

болып, тамаша тәлім алып жатқандары да 

бар шығар. Алайда, мәжілісмен айтпақшы, 

мүдд

ел

і министрліктің 

ешқайсысы да 

ше

те

л ас

қа

н  баланы

ң тере


ң тағдырынан 

бейхабар  болып шыққан. Осындай ос-

падар сыздық пен олқылықты жою үшін 

емес пе, күні кеше көршілес Ресей депутат-

тары наразылана жүріп, қырқысып бағып, 

бала асырауға ниет білдірген АҚШ азамат-

тарына тосқауыл салған. «Шетел

ді

ктердің 

қазақ  балаларын асырап алуына келсек, 

шенеуніктер «қазіргі заңнамаға сәйкес 

шетелге негізінен ауру балалар әкетіледі, 

ал біздің азаматтарымыз дені сау бала-

ларды асырап алғысы келеді» дегенді алға 

тартады. Олай болса, Үкімет неліктен ауру 

балаларды емдеуге қаражат таппай отыр? 

Ол

ар

 асп

аннан 


тү

ск

ен ж

оқ, 


қазақ стан дық 

азаматтар ғой. Көптеген министрліктердің 

жыл сайын миллиардтаған қаржыны иге-

ре алмайтынын біз жақсы білеміз. Осы қа-

ра жатты,  ең  болмаса, интернат меке ме лер-

 де  қамқорлыққа  алынған  8  мың  мү  ге дек 

баланы сауықтыруға жұмсағанда  бол  мас 

па еді?! Егер біздің Үкі

ме

т 

ауру

  ж


е 

ті

м балаларды емдеуге құлшына кіріссе, Қа-

зақстан да баланы шетелдікке беруден бас 

тартуға мәжбүр болмас  еді.  Сөйтіп,  әлем      дік 

қоғамдастықтың жалпыға бірдей қа-

былданған демократиялық қағидатта ры на 

қа

йшы 

келеті


н қа

да

мға  бармас едік. 

«Е

ртеңін

 о

йлам

ағ

ан елд

ің б


олашағы жоқ» 

дейді халқымыз. Жетім болсын,  басқа 

болсын, еліміздегі әрбір бала – біздің бола-

ша ғымыз.  Елдің ертеңгі иесі. Біз оның дені 

сау, ақыл-ойы жетілген адам болып шы-

ғуына мүдделі болуға тиіспіз. Осыны бір 

жақ    сылап  ойланайықшы»,

 –

 деп т

үй

інде

ді

 сауалын депутат.

Жанкелді ҚАРЖАН, 

Астана

Айта кетерлігі, топ-300 үздік ЖОО қата-

рына

 Т

МД елдерінен үш жоғары оқу

 о

рныен ген. 

Ол

ар: Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

жә 


не Ломоносов атындағы ММУ мен

Санкт-Петербург университеті.

Еліміздің жетекші университеті әлемдік

рейтингінде алға ілгерілеуде белсенділік

танытып отыр. ҚазҰУ соңғы үш жылда

350-інші


  б

ағыт


қа жоғарылады. Мұндай

маңыз ды  жет

іс

ті

кке ҚазҰ

У 

ұжым

ы кеше


нді

құры лымдық модернизация жүргізу, фа-

куль теттерді кластерлік негізде дамыту, ка-

федраларды ірілендіру, жүйелік басқаруды

енгізу, нәтижеге бағытталу жұмыстары ар-

қы

лы жетіп отыр. Халы

қаралық жетекші сарапшылар

ды

ң

пікірін ше,  ҚазҰУ  қызметтің  барлықбағыты бо йынша сапалы көрсеткіштерді

барынша арт тырып отыр. Университет

толығымен  ха лы қаралық стандарттарға

жауап беретін білім бағдарламасына көш-

кен. Білім ор да сының  ғалымдары белсенді

тү

рде ғы

лы

ми  з

ерттеулер жүргізеді. 

Халық аралық деңгейде инновациялық 

жобалар жүзеге асады, жаңа технология-

лар жасалады. 

Жоғары импакт-факторы журналдарда

ҚазҰУ ғалымдарының жарияланымдары

жыл сайын артып келеді. Университет ха-

лық аралық  әріптесті

кт

і ке

ңе

йту саласынд

а,

 академиялық ұтқырл

ықты арт


ты

ру

даәлеуметтік серіктестікті дамытуда көш ілгері 

келеді. Университет жұмыс берушілер

арасында кең танымалдылыққа ие. QS 

агенттігінің рейтингісін жүргізу барысында 

ҚазҰУ-ды


ң 

академиялық ортадағы беделі

жо

ға

ры б

ағ

алан

ған. 


Мемлекет басшысының әлемнің үздік 

топ-ЖОО рейтингісіне ену тапсырмасын 

тың  ғылықты  орындап отырған ҚазҰУ ұжы-

мы білімге негізделген экономиканың бел-

сенді субъектісіне айналмақ.

Мемлекеттік хатшы АҚШ елшісін Қа-

зақ стандағы дипломатиялық миссиясының 

аяқталуымен және Халықаралық энер 

ге

-

тикалы

қ 

агенттіктің атқарушы директо

ры

-ның орынбасары лауазымына тағайында-

луы мен  құттықтады.

Кездесу барысында тараптар Қазақстан 

мен Құрама Штаттар арасындағы көп қыр-

лы стратегиялық әріптестіктің жоғары дең-

гейін, екі мемлекеттің басшылары арасын-

да достық қарым-қатынастың және

бай ланыстың бар екенін атап өтті.

Кездесу қо

ры

тынд

ысында Фэйрфакс 

мырза саяси және экономикалық әріптес-

тік 


ті ілгерілету, Қазақстан-АҚШ қарым-

қаты насын  одан  әрі  қарай  институциялан-

дыру бойынша бірлесе атқарылған жұмыс 

нә тижелеріне  қанағаттанушылық  білдірді.

Қазір партия қарқынды жылдамдықпен 

даму үстінде. Әрине, бас себептердің бірі

ол – Елбасының жіті көңіл бөліп отырған, 

ір ге тасын өзі қалаған, қалыптасуына бел-

сен ді атсалысқан, бүгінгі таңдағы еліміздің 

қоғам ды


қ өм

ірін


де

гі ең ір


і 

па

ртия екенді-

гін де. Құрылғанына көп уақыт болмаса да, 

халық алдында үлкен беделге ие болған 

билік партиясы жұмысындағы басым ба-

ғыт «Қазақстан-2050» стратегиясын жете 

на сихаттау, еліміздің аймақтарындағы жұ-

мы

ст

ы есел

еп жандандыру, қоғам

да

ғы 


бар лық  ұйымдармен  бірлесе әрекеттестікті 

ны ғайту,  партия  мүшелерінің  белсенділігін 

арт тыру, әлеуметтік маңызы зор мәселе-

лер ді талқылауда партия мүшелерінен бас-

қа да азаматтар мен қоғамдық ұйым дар-

дың бары


нш

а кө


п 

ар

аласуы

н 

қамтамас

ыз 


ету екені 

бе

лгілі. Тал

қыланып 


жа

тқ

ан жаңа саяси доктрина жобасының маңызды 

ерек шелігі – партияның басты басымдық-

тары ретінде келісім мен рухтандырушы-

лық тың жариялануы болып табылатынын 

«Нұр Отан» ХДП төрағасының  бірінші

 

орын

 б

асары Бауыржан Байбек атап

  ө


тт

і. 


Пар тия  өмірінде  болып жатқан өзгерістер-

ден тыс қалғысы келмеген «Бірлесу» бас-

тауыш партия ұйымы да талқылауға бел-

сен ді  қатысты.  Әр партия мүшесі доктрина 

жобасын жіті оқып, танысқанын айтып, өз 

ойлары


н, ж

обан


ы 

қо

лдай

ты

ндықтарын 

жет кізді. Партия саясатын жүргізуде бел-

сен діліктерін арттырып жүрген Елбасымыз-

дың саяси бағытының сабақтастығы мен 

әлеу меттік, саяси өмір тұрақтылығын қол-

дайтын ұйым мүшелері жұмыстан тыс жер-

лерде де насихаттау ісіне кірісіп кетті. Док-

тринада көрсетілген  басты құндылықтар

– адам, оның қадір-қасиеті, игіліктері мен 

құ қықтарын,  талап

іл

егін, мүддесі ме

н ар


-

ман-мақсатын қанағаттандыру мүмкіндігі 

Қа зақстанның  әрбір азаматына деген 

қамқорлықтың көрінісі. Доктринадағы әр 

азамат туғаннан бастап әлеуметтік және 

басқа да қызметтер кешеніне кепілді әрі

те

ң 

тұрғ

ыд

а ер

кі

н қол жеткізе алуы тиіс 

екені халықаралық қағидаттарға да сәйкес 

келетін бағдар. Бұл әр азаматтың саламат-

тығына, сапалы білім алуына, жұмысқа 

орна ласуына, лайықты жалақы алуына

жеке  баспанасының  болуына, отбасын 

құруға, өз балаларын

ың

 бол

аш

ағын

 қам


-

та масыз  етуіне  мү

мк

ін

дік 

бе

реді

. Ос


ын

да 


аталған мәселелер әлеуметтік саланы

дамытудың негізі. Елдің саяси өміріндегі 

өзіндік орнын әрі қарай да сақтауға ниетті 

болып отырған «Нұр Отан», шынында да, 

болашақт

ың

 партиясы! Доктринадакө

рс

етілге

нд

ей, өз

 х

алқына және өз еліне 

адал қызмет етуді мақсат етіп отырған 

Елбасының ұстанған ба ғытын  бүкіл халық

болып кеңінен қол 

даған кезде ғана 

қазақстандықтардың  ба қытты  тұрмысқа 

қол жеткізуіне «Бірлесу» бас тауыш  партия

ұйымы да өз үлесін

 қ

ос

а береді. 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал