Мейірім мейраМы Құрбан айт мүбәрак болсын!Pdf просмотр
бет8/10
Дата09.01.2017
өлшемі1 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ҚАЗАҚСТАН

ТАРАЗ

7.25  ӘНҰрАН. АҢДАТПА  

7.30  « Қайырлы таң, 

Әулиеата! »

9.30   ЖАНАлыҚТАр 

9.50  «НОВОСТИ» 

10.10 ТЕлЕБлОкНОТ

10.15 «Сазды әуен»

10.30 ТЕлЕмАркЕТ

10.35 Хабар: «Жаса , менің 

елім»

10.50 Хабар: «Иман нұры»11.00 «Балаларға базарлық»

11.25 «Сөз маржан»

11.30 ТЕлЕБлОкНОТ

11.35 «күй күмбірі» 

11.45 Телехикая

12.35 «Деректі фильм»

13.00 «ЖАҢАлыҚТАр» 

13.10 «НОВОСТИ» 

13.20 «Балаларға базарлық»

13.45 «ТЕлЕБлОкНОТ» 

13.50 ТЕлЕмАркЕТ

13.55 «Әулиеата әуендері»

14.05 АҢДАТПА

14.05 – 17.50 Техникалық 

үзіліс

17.50  АҢДАТПА17.55  Хабар: «Бірінші 

студия» 


18.20  «ЖАҢАлыҚТАр»

18.35  «НОВОСТИ»     

18.50  «ТЕлЕмАркЕТ»

19.00  ТЕлЕБлОкНОТ

19.05 «Сазды әуен»

19.15  Телехикая

20.00  «ЖАҢАлыҚТАр»

20.20  «НОВОСТИ» 

20.40 ТЕлЕБлОкНОТ

20.45 «күй күмбірі»

20.55  Хабар: «Ұлт саулығы»  

21.15  Хабар: «Ел мерейі»

21.30 ТЕлЕмАркЕТ

21.40 ТЕлЕБлОкНОТ

21.45 «Әулиеата әуендері»

21.55  көркем фильм 

23.25 Телехикая

00.00  «ЖАҢАлыҚТАр»

00.20  «НОВОСТИ» 

00.40 ТЕлЕБлОкНОТ

00.45  «Сазды әуен»

01.05 АҢДАТПА. ӘНҰрАН  

01.10 Арнаның жабылуы

7 КАНАЛ

06.00  «Қыздар арасында»

06.30  «Айтпады демеңіз»

07.30  ПрЕмЬЕрА 

«күнбастар»

08.00  «Сайқымазақтар. 

Жасырын камера»

08.30  «күнбастар»

09.00 ПрЕмЬЕрА «Саламат-

ты Қазақстан»  

10.00  «О самом главном»

11.00  «Икона стиля»

12.00  Т/с «үзілген 

жапырақтар»

13.35  «Айтпады демеңіз»

15.00  «Страсти у плиты»

15.30  Т/п «Измайловский 

парк»  


18.00  Т/п «ТОйLIKE»

19.00  Т/с «үзілген 

жапырақтар»

21.00  Шоу «Человек не-

видимка»

22.00   Шоу «мисс Чувство 

Юмора»:   

23.00  Шоу «Хочу к меладзе»

00.50  «Выжить любой 

ценой»


02.00  «Сайқымазақтар. 

Жасырын камера»

03.00  «кім білген»

03.30  «Айнаonline» 

04.00  «Женіп көр!» 

05.00  «Қуырдақ»           31 КАНАЛ

05.58  Қр ӘНҰрАНы

06.00  «ризамын» ойын-

сауық бағдарламасы  

(қазақтілінде)

06:30 Информбюро

07.30  «СүйГЕН СҰлУ» 

үнді телехикаясы 

(қайталау) 

09:00ТҰСАУкЕСЕр! «үШ 

ЖүрЕк» ТЕлЕХИкАЯСы 

(қайталау)

10:00 «БАҚыТТымыз 

БІрГЕ» телехикаясы

11:00 ТҰСАУкЕСЕр! «НАр-

ХОз 2»  (қайталау)

12:00 ЕрАлАШ

13:00  мультсериалдар 

(қазақтілінде)

14:00  «АлҒАШҚы мА-

ХАББАТ» телехикаясы 

(қайталау) 

15:00 ТҰСАУкЕСЕр!  «үШ 

ЖүрЕк» ТЕлЕХИкАЯСы 

16:00  кИНО Том круз шы-

тырман оқиғалы «ОрыН-

ДАлмАС  ТАПСырмА 

3»атты  атыс-шабыс 

фильмінде

18:00 «ВОрОНИНДАр»  

телехикаясы (қайталау)

18:30 «ВОрОНИНы» теле-

хикаясы

19:00 ТҰСАУкЕСЕр! «НАр-ХОз 2»  

20:00  Информбюро 

21:00  «СүйГЕН СҰлУ» 

үндітелехикаясы

22:30  «СЕН кЕлЕрСІҢ» 

телехикаясы

23:30  «АлҒАШҚы мАХАБ-

БАТ» телехикаясы

00:00  Алдараспан, Шан-

шар, Нысанакүнделігі (каз)

01:00  кИНО «10 күНДЕ 

ЖІГІТТЕН ҚҰТылУ ЖОл-

ДАры»

03:00  кИНО «ГрЕмлИН-ДЕр» (каз)

05:00  Қазақша концерт 

(каз) 

     КТК

06.00 Открытие вещания. Қр 

ӘНҰрАНы

06.05 мультфильмдер 06.15 “кТк” ҚОрЖыНыНАН” 

ойын-сауықты бағдарлама

07.00 “мАХАББАТ мҰҢы” 

үнді телехикаясы (повтор)

07.25 “кАрАДАйы” түрiк 

телехикаясы 

08.30 ЖАҢАлыҚТАр (по-

втор) 


09.00 “ЖАНҚИЯр ПАТШАй-

ым” қытай  телехикаясы (15 

серия)

10.05 “ЦВЕТОк ПАПОрОТ-НИкА”, мелодрама (повтор)

12.00 НОВОСТИ (повтор 

вечернего выпуска)

12.40 “НАША ПрАВДА” 

(повтор)

13.50 “мОрСкИЕ ДЬЯВОлы. 

СмЕрЧ. СУДЬБы”, приклю-

ченческий боевик (повтор) 

15.50 “СЕмЕйНыЕ ДрАмы”, 

реалити-сериал. НОВыЕ 

ВыПУСкИ!

17.00 “ТАҒДырмЕН ТАр-

ТыС ” үнді телехикаясы (122-

123 серия) ТҰСАУкЕСЕр! 

С субтитрами на русском 

языке 


18.00 “мАХАББАТ мҰҢы” 

үнді телехикаясы (564 

серия). ТҰСАУкЕСЕр!

18.30 “ӘйЕл ҚырыҚ 

ШырАҚТы” (повтор) 

19.30 “ӘйЕл ҚырыҚ 

ШырАҚТы”. реалити-сери-

ал. ТҰСАУкЕСЕр!

20.30 ЖАҢАлыҚТАр

21.00 ВЕЧЕрНИЕ НОВОСТИ

21.40 “НАША ПрАВДА” –  

ласковый март

22.45 мАрИЯ АНИкАНОВА, 

ЕГОр БАрИНОВ, ПОлИНА 

ФИлОНЕНкО в остросюжет-

ной мелодраме “ДрУГОй 

БЕрЕГ”  

00.45 “БЕрЕмЕННА В 16”. 

реалити-шоу

01.45 “рЕВИзОррО”

02.30 “кТк” ҚОрЖыНыНАН” 

ойын-сауықты бағдарлама 

(повтор)

03.15 “Той BestStar” сазды-

ойын-сауықты бағдарлама 

(повтор)


04.15 ЖАҢАлыҚТАр (по-

втор)


04.40-05.40 “кАрАДАйы” 

түрiк телехикаясы (повтор)   ЕВРАЗИя

6:00 «ЖИТЬ зДОрОВО» 

(каз) 

6:50 ЖАҢАлыҚТАр СУБ-ТИТрлЕрмЕН 

7:00 Телеканал «ДОБрОЕ 

УТрО»    

11:00 «ПЯТНИЦкИй 2». 

многосерийный детектив 

12:00 «СүйГЕН ЖАр». үНДІ 

ТЕлЕХИкАЯСы  

13:00 «АШыҒыН 

АйТҚАНДА» ТОк-ШОУы      

14:00 «ЖҰмА УАҒызы»     

14:15 «ДЖОДХА ЖӘНЕ Ак-

БАр». үНДІ ТЕлЕХИкАЯСы     

15:10 «П@УТINA» 

бағдарламасы      

15:30 мария Шалаева, 

роман зенчук в фильме «Я 

БУДУ рЯДОм» 

17:35 «ЖДИ мЕНЯ». кАзАХ-

СТАН            

18:50 «ПОлЕ ЧУДЕС»

20:00 «ГлАВНыЕ НОВО-

СТИ»  


20:40 «СүйГЕН ЖАр». үНДІ 

ТЕлЕХИкАЯСы  

21:40 «БАСТы 

ЖАҢАлыҚТАр»  

22:20 «ДЖОДХА ЖӘНЕ Ак-

БАр». үНДІ ТЕлЕХИкАЯСы 

23:25 «П@УТINA» 

бағдарламасы    

23:50 Премьера. «ТОЧЬ-В-

ТОЧЬ»       

3:05 «П@УТINA» 

бағдарламасы    

3:25 «АШыҒыН 

АйТҚАНДА» ТОк-ШОУы   

4:10 «мОДНый ПрИГО-

ВОр»  (каз)      

До 05:00 

 

7:00  Ән шашу7:30   Новости «20:30»

8:00  Жаңалықтар

8:30   Программа «Такси»

9:00   Қыз-Жібек 

анимациялық фильмі

9:10  «Әмірші әйел» кәріс 

телехикаясы

11:00  «мадхубала» үнді 

телехикаясы

13:00 «Сырты бүтін...» 

деректі драма

13:30   «Қалжың-қоржын» 

бағдарламасы

14:00  Сериал «Аббатство 

Даунтон»

15:15  «Әмірші әйел» кәріс 

телехикаясы

17:05 «Kaznet» ғаламтор 

шолу

17:30  «Такси» бағдарламасы

18:00  «мадхубала» үнді 

телехикаясы

20:00    Жаңалықтар

20:30  Новости «20:30»

21:00   Сериал «Аббатство 

Даунтон»

22:20  Сериал «Вопреки 

всему»

0:00   Программа «магия»0:20   «күлдірген» 

бағдарламасы

0:40   «Өзгерген өмір» кәріс 

телехикаясы

Жұлдыз-жорамал      

28 қыркүйек - 4  қазан аралығыЖҰМА

2  

ҚАЗАн

Tv АПТА

15

//   «ЖАмБыл - ТАрАз»  //  №39 (1274), 23  ҚыркүйЕк 2015 Жыл  //Тоқты

Апта сіз үшін жақсы өтеді. 

Айналаңыздағы жандарға ықпал етесіз, 

ісіңіз сәтті болады. Әріптестеріңіздің 

ішінен сізді аяғыңыздан шалғысы келетін 

адам кешікпей сіздің алдыңызда ұятқа 

қалады. Алыс сапарларға шығып, қаржы жағдайыңызды 

шешуге мүмкіндік туады. Апта соңында қолыңызға 

түсетін ақша қажетті шығындардың орнын 

толтырады. 

Торпақ

Сіз оптимиссіз. Қызмет барысында 

сәттілік және әріптестеріңізбен 

ауызбіршілік байқалады. Билікке қол 

жеткізгіңіз келеді, ақша сізге өз аяғымен келеді. Жұмыс 

күндері көңіл көтеру кештерінен бас тартыңыз. 

Аздап босаңсу пайда болады, жиған-терген ақшаңызды 

өзгелерге таратып бермеңіз, ұсақ-түйекке жұмсамаңыз. 

Сіз үшін ақша жинауға, салым жасауға қолайлы кезең.

егіздер

Адамдардан алшақтауды қоясыз, 

өзіңізді өзгелерден жоғары ұстауды 

тоқтатып, ақша табумен айналысасыз. 

Ақшаға келгенде ешкімді алдамаңыз, 

тапқаныңыздан артық мөлшерде 

жоғалтуыңыз ғажап емес. Жұмыс 

барысында ылғи жолда жүресіз. демалыс күндері үйде 

болып, тынығыңыз. достарыңыздың ұсынысынан 

бас тартыңыз. достарыңыз көмектессе, табысыңыз 

азаяды. 

шаян

Жаңалықтарға құмарта бастайсыз, 

бірақ өте сақ болғаныңыз дұрыс. Құпия 

нәрселердің адам өмірінде маңызды екенін 

ұмытпаңыз. Сіз астарлы әзілге бейімсіз, 

өткір айтқандығыңыз өзіңізге деген сенімсіздігіңізді 

көрсетеді. Ойлағаныңыздың бәрі аз уақытта 

орындалады. дау-дамайдың бел ортасында жүруіңіз де 

мүмкін. Ақшаны артық жұмсамаңыз. демалыс күндері 

үйде болыңыз.

Арыстан

Сіз өзгелердің кемшіліктерімен 

күресесіз, бірақ бәрін өзгерту қолыңыздан 

келмейді. Әсіресе жолға шыққанда 

абай болыңыз, себебі ылғи алаңдап, 

мазасызданып отырасыз. Зат сатып алуға асықпаңыз, 

алсаңыз тек ретро және сирек кездесетін заттарды 

алыңыз. Жақсы кездесулер болады және достарыңызбен 

көңіл көтеруге барасыз. Мұндай басқосулар сізді 

шығармашылық нұрға бөлейді. 

                        Бикеш

уақытыңыздың көп бөлігін 

жұмыста өткізесіз. Апта ортасына 

қарай жұмыс барысында көп сөйлемеуге 

тырысыңыз. Сізді әріптестеріңіз түсінбейтіндіктен, 

шиеленісті жағдайлар орын алу қаупі бар. Сатып алу 

жұмыстарын кейінге қалдырыңыз, үлкен шығындар 

болуы мүмкін. Біліктілігіңіз бен біліміңізді арттырып, 

ізденгеніңіз жақсы. достарыңызбен қарым-қатынас 

жаныңызға жайлылық сыйламайды. Отбасында 

болыңыз.

Таразы

Айналаңыздағы адамдардан 

оқшаусыз, жұмысқа беріле кірісесіз. 

Апта бойы жүйкеңіз жұқарып, 

ашуланып жүресіз, тек кешкі 

мезгілдерде ғана сабаңызға түсесіз. 

Сәрсенбі-бейсенбі күндері қаржы жобаларын қолға 

алмаңыз, бірақ лотерея билеттерін сатып алуыңызға 

болады. Себебі сәттілік жоспарсыз әрі тосын жағдайда 

келуі мүмкін. 

 

    


сарышаян

Сіз батыл, табанды әрі өзгелерге 

ықпал ете аласыз. Тек өзіңізге ғана 

сеніңіз, күшіңіз бен мүмкіндігіңізді артық 

бағаламаңыз. Ішкі түйсігіңізбен санасуға 

селқос қарайсыз. Қаржы мәселеңіз 

тұрақсыз, жақсы түсім болғанымен, бәрін түгелімен 

жұмсауға тура келеді. Көлік жүргізу кезінде өзгенің 

көмегіне сүйенбеңіз. Жұмыс барысында шығармашылық 

жандану күтіп тұр. 

      Мерген

Сіз ең қиын деген жағдайларға 

көндіге аласыз. Ойыңыздағы нәрсені 

іске асырыңыз, үлкен сәттілік күтіп 

тұр. Ұжымыңыз қаншалықты 

жұмысқа бейім болса, соғұрлым 

қаржы түсімі арта түседі. егер қолыңыздан келсе 

достарыңыз, шетелдік таныстарыңызды өзіңізге 

тартыңыз. өзіңізден жасы үлкен. 

        Тауешкі

Сіздің жағдайыңыз дабыл 

қағарлықтай. Бүгін өміріңізде 

өзгерістердің болғанын қалайсыз, 

ал ертеңіне қаламайсыз. 

Бірбеткейсіз. Ақша сізге құпия 

жолмен әрі көп сомада келеді. 

Сапарыңыз оң болады, жексенбіде 

үйде болыңыз. Себебі жол-көлік оқиғасымен бетпе-

бет келу қаупі бар. Жұмысыңызда салтанатты 

кештер өтіп, жақсы көңіл-күй сыйлайды. 

  

       суқұйғыш

Кеңпейіл, бауырмал болғаныңызбен 

түйсігіңізге сенесіз. Ақша мәселесінде 

қиындық жоқ, өзгенің кеңесін 

құлағыңызға ілмеңіз. Бірақ өзіңіздің 

қалауыңызды екінші орынға ысырасыз, бірінші орынға 

өзгелердің қызығушылығын қоясыз. достарыңызбен 

кездесіңіз, бұл сізге қуаныш әкеледі, сәттілік күтіп 

тұр. Үйде жұмыс істегеніңіз дұрыс. Алыс жолға 

шықсаңыз, соңғы сәтте жоспарыңыз бұзылуы 

мүмкін. 

 

БалықтарЖақсы стратег әрі философсыз. 

өткен өміріңізге қатысты 

адамдармен кездесіп, өзгелер елемеген 

нәрселерге мән бересіз. Айналаңыздағы адамдар 

мен жағдайлар туралы нақты қорытынды жасау 

дұрыс шешім қабылдауыңызға көмегін тигізеді. Үй 

ішінде тірлікті тау қопарғандай бітіріп тастайсыз. 

демалыс күндері жолға шыққанда абай болыңыз. 

Лотерея билетін сатып алыңыз. 

Қазақ өнерпаздары 

еуропа елдерін 

таңдай қақтырды

От андаст арымыз  Италияның  3 

қаласында  концерт  қойды.  Сондай-ақ 

шеберлік сағаттарына қатысуға мүмкіндік 

алды. Қазақстандық өнерпаздар Австрия 

халқын  да  тәнті  етті.  Олар  Венада 

өткен  «Шығыс-Батыс»  фестивалінде 

өз  өнерлерін  паш  етті.  Кейін  Женева 

тұрғындарына арналған мерекелік шараға 

қатысты. «Қазақ елі» тақырыбымен өткен 

гала-концертте біздің өнерпаздарымыз ая-

нып қалмады. Әсіресе Қазақстан Ұлттық 

өнер университеті жанындағы музыкалық 

мектебінің  «Айгөлек»  скрипкашылары 

көрерменнің  көңілінен  шықты.  Айман 

Мұсақожаева, Нұржамал Үсенбаева және 

Азамат Желтұрғұзовтардың есімі әлемге 

танымал.  Олар  қазақ  елінің  абыройын 

халықаралық деңгейде танытып жүр.

 

„

италияда классикалық музыка фестивалі өтті. Онда 

Бақытжан Мұсақожаева 

жетекшілік ететін «солистер 

академиясы» мемлекеттік 

камералық оркестрдің 

өнерпаздары қатысты. 

6:55 Әнұран

7:00 мемлекеттік уақыт 

қызметі: дәлме-дәл 

уақыт.


7:00 Қазақстан эстра-

да жұлдыздарының 

қатысуымен концерт

8:00 «Қымызхана» 

(2007 ж.)

8:35 


«АГрОБИзНЕС»(с суб-

титрами)


9:00 «СЕНБІлІк ТАҢ». 

Отбасылы-танымдық 

бағдарлама

10:10 «ДАУА» (с субти-

трами)

10:45 «Саяхатшы Дара». мультхикая. 

15-16 бөлімдері  (АҚШ, 

2011-2013 жж.) 

11:35 «БІлГІрлЕр 

БӘйГЕСІ». 

Интеллектуалдық 

сайыс

12:30 «ПОЭзИЯ ӘлЕмІ»

13:00 «Қазақстан дау-

ысы»

14:35 «Әзіл әлемі»15:50 ким Джэ 

Джун, Хан Хё Чжу 

«мақшардан жеткен 

хаттар» драмасын-

да (Оңтүстік корея, 

2010ж.) режиссері: 

Хиунг-мин ли(с субти-

трами)


17:50  «Қара шаңырақ». 

Телехикая. 38-39- 

бөлімдері («Қазақстан» 

Ұлттық телеарнасы, 

2014 ж.)

19:30  ЖАҢАлыҚТАр

20:05 «үздік әндер»

21:00  «СЕНБІлІк кЕз-

ДЕСУ» 

22:40 «ЖАйДАрмАН». республикалық Пре-

мьер-лига. 1/2 финал. 

1-топ

0:35 ЖАҢАлыҚТАр1:10 ким Джэ Джун, Хан 

Хё Чжу «мақшардан 

жеткен хаттар» драма-

сында (Оңтүстік корея, 

2010ж.)режиссері: 

Хиунг-мин ли (с субти-

трами)  

3:00 ЖАҢАлыҚТАр

3:35 «Дауа» с субти-

трами)


4:10 «Білгірлер 

бәйгесі». 

Интеллектуалдық 

сайыс


5:00 «Поэзия әлемі»

5:30 Әнұран         ХАБАР

07:00 Қр әнұраны

07:02 «Қалжың 

қоржыны»


08:30 мультсериал. 

«Динофроз»

09:00 «Бармысың, бау-

ырым?»


09:40 «Продвопрос»

10:05 «Ұлт саулығы»

10:35 мультфильм. 

«каникулы в Просток-

вашино» 

10:55 мультфильм. 

«крокодил Гена» 

11:15 кино для всей се-

мьи. «книга Джунглей» 

13:15 «Орталық Хабар»

14:15 Тұсаукесер!!! 

«Жанды дауыс»

16:35 Тұсаукесер!!! «Я 

– чемпион»

17:10 Сказка Братьев 

Гримм «Синяя свечка»

18:20 Жанна 

Орынбасарованың  

«махаббат – әнім» атты  

ән кеші.


19:45 «Бенефис-шоу»

21:00 Ақпарат ар-

насы – «Жеті күн» 

сараптамалық 

бағдарламасы

22:00 мегахит. Дольф 

лундгрен в боевике 

«легенды: Гробницы 

дракона»

23:45 Телехикая. «Жа-

ным»

01:25 «ымырттағы ма-хаббат»  спектаклі. 1, 2 

бөлімдер


03:25 Қр әнұраны

                        ҚАЗАҚСТАН

ТАРАЗ

 9.00  ӘНҰрАН. 

АҢДАТПА

 9.05 «ЖАҢАлыҚТАр»  9.25 «НОВОСТИ» 

 9.45 Хабар: «мұғалім 

мәртебесі»

 10.00  Хабар: «Бірінші 

студия»

10.25 «ТЕлЕБлОкНОТ»10.30 ТЕлЕмАркЕТ

10.35 «Әулиеата 

әуендері»

10.45 Хабар: «Ұлт 

саулығы»  

11.05 Хабар: «Самопо-

знание»

11.30 «Балаларға базарлық»

11.40 ТЕлЕБлОкНОТ

11.45 «Сазды әуен»

11.55 «Отбасылық 

фильм» 

13.10 Хабар: «Сіз не дейсіз ?»                                           

13.50 ТЕлЕмАркЕТ

14.00  АҢДАТПА

14.00 – 16.00 – 

Техникалық үзіліс

16.00  АҢДАТПА

16.05 ТЕлЕБлОкНОТ

16.10  Сазды әуен

16.30  мультфильм

17.00  Телехикая 

17.55 ТЕлЕБлОкНОТ

18.00 «Әулиеата 

әуендері»

18.10  Хабар:«Балақай» 

18.25  Хабар «Тарих 

толқынында»

18.45 ТЕлЕБлОкНОТ

18.50  ТЕлЕмАркЕТ

19.00  «АПТА»

19.30  Хабар: «Сіз 

қайда жүрсіз ?»

19.40  Телехикая 

20.30  Хабар: 

«Жамбылдың сенбілік 

кеші»

21.10  «Сөз маржан»21.15 Хабар: «Жамбыл 

спорт»/қаз/

21.25 ТЕлЕБлОкНОТ

21.30 ТЕлЕмАркЕТ

21.40  «Сазды әуен»

21.50  көркем фильм

23.25 ТЕлЕБлОкНОТ

23.30 концерттік 

бағдарлама 

00.55 АҢДАТПА. 

ӘНҰрАН    

01.00 Арнаның жабы-

луы.  

 

7 КАНАЛ6.00 «Қырық миллион 

теңге шоуы»  

09.00 «Орел и решка»

10.00  ПрЕмЬЕрА  

«Страсти у плиты»

10.30 «Смеяться раз-

решается»

12.00  Номинант пре-

мии «Жас дидар» 

12.30  «Жан сырым»

13.00  Қарақат 

Әбілдина 

«Бақыттымын өзіңмен» 

концерті 

15.00  Т/ф  «лекции для 

домохозяек17.00  Шоу 

«мисс Чувство Юмора»

18.00  ПрЕмЬЕрА 

«Шәй ішейік»  

19.00  ПрЕмЬЕрА 

«ТОйLIKE»

20.00  «KZландия»

20.15  Х/ф «Паркер

22.30  Премьера  «моя 

история»

23.00  кәсіби бокс

00.00 Т/с «Секретные 

материалы»

03.00 «Женіп көр!» 

04.00 «Қырық миллион 

теңге шоуы»  

05.00 «Айнаonline»         31 КАНАЛ

05.58  Қр ӘНҰрАНы

06.00  «ӘзІл СТУДИО» 

(каз)


06:30   Информбюро

07:30  «СүйГЕН СҰлУ» 

үнді телехикаясы 

(қайталау) 

09:00  кИНО  «10 

күНДЕ ЖІГІТТЕН 

ҚҰТылУ ЖОлДАры» 

(қайталау)

11:00«Адельменбір

гетамақәзірлейміз» 

аспаздықбағдарлама

11:30  кИНО Том кру 

зшытырман оқиғалы  

«ОрыНДАлмАС ТАП-

СырмА 3» атты атыс-

шабыс  фильмінде 

(қайталау)

14:30«БУрАБАй ӘзІл 

ФЕСТ» ФЕСТИВАлІ 

(каз)  (қайталау)

16:00 «НАҒАШы» коме-

диясы (Өзбекстан) (каз)

18:00  Анимациялық 

фильм  «СПИрИТ-ДА-

лА рУХы»

20:00  «СүйГЕН СҰлУ» 

үндітелехикаясы (каз)

22:00  АйТыС АлАҢы 

(каз)

23:00  кИНО Том круз шытырман оқиғалы 

«ОрыНДАлмАС 

ТАПСырмА: ФАНТОм 

ХАТТАмАСы»

01:30  кИНО «ГрЕм-

лИНДЕр 2: ЖАҢА 

ҚАСІрЕТ» (каз)

03:30  Қазақша концерт СЕНБІҚАЗАн

Tv АПТА

16

//   «ЖАмБыл - ТАрАз»  //  №39 (1274), 23  ҚыркүйЕк 2015 Жыл   //Кәсіби балалар 

психологы 

Балалардың өзара қарым-қатынас жасауында, 

тілдесуінде кездесетін артта қалушылық мәселесі 

және ата-ана мен балалардың  арасындағы қарым-

қатынасын реттеуге көмектеседі.  Топта түзету- да-

мыту сабақтары жүргізіледі. Атап айтқанда, қарым-

қатынасты  жетілдіру  ойындары,  арт-терапия, 

риторика және т.б.Мекенжайымыз: Тараз, Қаратау м/а (2), 28/19

Байланыс телефондары: 87021818809,           

                                               87474915395

Қазақ фильмі кино 

сыншыларының 

жоғары бағасына ие 

болды

Әйгілі актер әрі танымал продюсер 

Роберт Де Нироның жеке киностудиясында 

көрерменге тұңғыш жол тартқан туынды 

«Дешті Қыпшақ: Құпия белгілер» деп аталады. 

Картина шетелдік білікті мамандардың жоғары 

бағасын алып отыр. Мәселен Ұлы Жібек жолы 

мен халықаралық байланыс құралы болған 

қыпшақ тілі туралы мәліметтер әлемдік 

кино сыншыларының таңданысын туғызды. 

Қазір де қыпшақтар туралы құнды деректер 

сақталған Италия, Армения және Украина 

елдеріне экспедициялар ұйымдастырылып 

жатыр. Жаңа кинокартинаның авторы Бахыт 

Қайыров жиналған тың деректерден тағы 10 

кинолента түсіруді жоспарлап отыр. 

Алла  Верлотски,  Seagull  Films 

киностудиясының президенті: - Мен бүгін 

қыпшақтардың Жібек жолы арқылы Италия 

және Қырым татарларымен тығыз қарым-

қатынаста болғанын біліп, таңданып отырмын. 

Жаңа бастаманың маңызы өте зор.

 Рафис Абазов, Колумбия университетінің 

профессоры: 

- Бұл киноны америкалық аудиторияға 

көрсету маңызды. Өйткені бұл жерде Ұлы 

Жібек жолы туралы құнды деректер бар. 

Кезінде Жібек жолы көптеген мәдениет пен 

халықты біріктірген. Сондай-ақ фильмді жа-

саушылар Қазақстанның әлемдік мәдениетке 

қосқан орасан үлесін көрсетті.


Каталог: images -> PDF-kaz
PDF-kaz -> 2016 жыл, сәрсенбі
PDF-kaz -> 2016 жылдың 10 желтоқсан күні сағат 00-ден бастап орталық «Достық» алаңында
PDF-kaz -> 2016 жыл, сәрсенбі
PDF-kaz -> 8 бет. Ардагерлердің алғысы Ерді ЕсЕйткЕн Ерлік кемел өнер кемерінен шалқыса
PDF-kaz -> 8-9-бет. МерекеңМен, Мейірлі Медбике!
PDF-kaz -> 2015 жыл, сәрсенбі
PDF-kaz -> Құрметті Ұлы Отан соғысының ардагерлері мен тыл еңбеккерлері!
PDF-kaz -> Наурыз Мен қазақтың қызымын: арға тұнған, Ағыстарда жақұтым жарға атылған. Қарағайын сыңсытқан қара ормандар, Менің қара бұрымым тарқатылған
PDF-kaz -> 28 қаңтар 2015 жыл, сәрсенбі
PDF-kaz -> Хандықтың тойы халықтың тойы №41 (1276)


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет