Мəдениет жəне өнер институтыжүктеу 0.5 Mb.
Pdf просмотр
бет2/5
Дата26.04.2017
өлшемі0.5 Mb.
1   2   3   4   5

Əдебиеттер тізімі: 

Курс бойынша негізгі əдебиеттер тізімі: 

1.  Апраксина  О.А.  Методика  музыкального  воспитания  в  школе:  учеб. 

Пособие  для  студентов  пед,инст  по  спец  «музыка  и  пение».-М.: 

Просвещение, 1983.-224с.  

2.  Аитова  Б.З.  Хор  жəне  дирижерлау  пəніне  арналған  оқу  құралы.-Алматы, 

2003. 


3.  Балтабаев  М.,  Өтемұратова  Б  «Елім-ай»  бағдарламасы  бойынша 

методикалық құрал. Алматы, «Атамекен», 1993. 

4. Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. Методика преподавания музыки в 

общеобразовательных учереждениях: Учеб.пособие для студ. Муз 

фак.педвузов.-М.: Изд.центр «Академия»,2002. 

5. Ғашықтық əндер /Құраст. И.Жақанов,- Алматы: Өнер, 1992. 

6.  Осеннева  М.С.,  Безбородова  Л.А.  Методика  музыкального  воспитания 

младших  школьников:  Учеб.  Пособие  для  студ.  Фак.  Педвузов.-М.: 

Издательский центр «Академия», 2001.-368с. 

7.  Музыка:  жалпы  білім  беретін  мектептің  1-сыныбына  арналған  оқулық 

/Ш.Құлманова,  М.Оразалиева,  Б.Сүлейменова,  С.Елеманова.-  Алматы: 

«Атамұра», 2000.-128б 

8.  Музыка:  жалпы  білім  беретін  мектептің  2-сыныбына  арналған  оқулық 

/Ш.Құлманова,  М.Оразалиева,  Б.Сүлейменова,  С.Елеманова.-  Алматы: 

«Атамұра», 2000.-128б 


9.  Музыка:  жалпы  білім  беретін  мектептің  3-сыныбына  арналған  оқулық 

/Ш.Құлманова,  М.Оразалиева,  Б.Сүлейменова,  С.Елеманова.-  Алматы: 

«Атамұра», 2000.-128б 

10.  Музыка:  жалпы  білім  беретін  мектептің  4-сыныбына  арналған  оқулық 

/Ш.Құлманова,  М.Оразалиева,  Б.Сүлейменова,  С.Елеманова.-  Алматы: 

«Атамұра», 2000.-128б 

11.  Музыка  хрестоматиясы.  Жалпы  білім  беретін  мектептің  1-сыныбына 

аралған.  Құрастырғандар:  Ш.Құлманова,  М.Оразалиева,  Б.Сүлейменова.- 

Алматы: Атамұра, 1998.-96б. 

12.  Музыка  хрестоматиясы.  Жалпы  білім  беретін  мектептің  2-сыныбына 

аралған.  Құрастырғандар:  Ш.Құлманова,  М.Оразалиева,  Б.Сүлейменова.- 

Алматы: Атамұра, 1998.-96б. 

13. Музыка хрестоматиясы. Жалпы білім беретін мектептің 3-4-сыныптарына 

аралған.  Құрастырғандар:  Ш.Құлманова,  М.Оразалиева,  Б.Сүлейменова.- 

Алматы: Атамұра, 1998.-96б. 

14. Меңдіғалиева Музыка тəрбие əдістемесі 

15.  Спанов  Ө.Қ.  Домбыра  үйренейік.  Қазақ    орта  мектеп  оқушыларына 

арналған оқу құралы. Алматы, «Əуен» 1992. 

16. Кабалевский Д.Б. Музыка туралы əңгіме. Алматы, Өнер, 1989. 

17. Халық əндері мен композиторларының əндері. I том. Құрастырған 

Ж.Кəрменов.Алматы «Өнер»,1991. 

 

Қосымша əдебиеттер: 

18.  Айтуарова  А.  Т.,  Өтебаева  С.С.  Музыкалық  тəрбие  əдістемесі:  оқу 

құралы. Алматы, 1997. 

19. Айдарбекова Л. Методика музыкального воспитания в Казахстане. РИК. 

Алматы, 1998. 

20. Балтабаев М. Қазақ халық музыкасы жəне студент жастар. Алматы, «Ана 

тілі» 1991. 

21.  Ғизатов  Б.Г.  Қазақша  музыкалық-терминологиялық  сөздік.  Алматы, 

Ғалым, 1978. 

22.  Жансейітова  С.,  Мусина  К.  Русско-казахский  толковый  словарь 

музыкальных терминов. Алматы, 1991. 

23.  А.Б.Жəрдемова Музыка тарихы. Орал -2003 

24.  Қазақ  орта  мектебінің  2,3  жəне  4  сыныптары  үшін  музыка 

программалары.  (Құр.  Ғизатов  б.,  Қарамолдаева  Ж.,  Жəрдемалиева  Р) 

Алматы, 1987. 

25. А.С.Ұзақбаева. Тамыры терең тəрбие. Алматы, 1985. 

26. А.С.Ұзақбаева Өнершең өнер өрісі. Алматы. 

27. Құрманғазы. Сарыарқа. Алматы. 

28. Е.Үсенов Домбыра үйрену мектебі. Алматы 

29. Тастанов Домбыра үйрену. 

30.Ө. Спанов Домбыра үйренейік. Қазақ  орта мектеп оқушыларына арналған 

оқу құралы. Алматы, «Əуен» 1992. 

31. Б.Сарыбаев «Қазақтың ұлттық аспаптары. 


32.  Бейсенбекұлы  О.  Сазды  аспаптар  сыры:  Көпшілік  қауымға  арналған. 

Алматы: Ана тілі, 1994. /10-16/ 

 

 

 

3. Пəн бойынша тапсырмаларды орындау жəне тапсыру кестесі 

 

Жұмыс түрлері 

 

Тапсырма мазмұны 

мен 


мақсаты 

Ұсынылған 

əдебиеттер 

Орын


далу 

мерзім


і жəне 

тапсы


ру 

уақыт


ы 

Балл 


Бақылаудың 

формасы 


Дəріске қатысуы 

Теориялы


қ 

білімдері

н 

қалыптас


тыру 

[1-25] 


 

1-15 


апта 

100 


 

Семинарларға  жауап 

беруі 

Практика


лық 

білімдері

н тексеру 

[142] 


 

1-15 


апта 

100 


ауызша 

СӨЖ орындауы 

Өзіндік 

білімдерінізденушілі

гін 

тексеру 

Семинар 


тақырыбын

а 

байланысты 

 

1-15 


апта 

100 

Ауызша, 

жазбаша, 

практикалы

қ 

Жеке 

тапсырмаларды 

орындауы 

Шығарма

шылық 

қабілетін 

тексеру 

 

1-15 


апта 

100 

Ауызша, 

жазбаша, 

практикалы

қ 

Шығармашылық 

тапсырмаларды 

орындауы 

Шығарма

шылық 

қабілетін 

тексеру 

 

1-15 


апта 

100 

Ауызша, 

жазбаша, 

практикалы

қ 

Бақылау 

жұмысы(сынақ 

түрінде) 

 

 

7-14 

апта 

100 

 

Аралық бақылау 

 

 

 

7(8) 

апта 

100 

 

 

Ағымдық бақылау 

 

 

14 

(15) 

апта 

100 

 

Аралық 

жəне 

ағымдық 

бақылау 

қосындысы 

 

 

 

(     Р

1

 

+ Р

2

 

)/2 

 

Рейтинг 

 

 

 

Қосы

нды 

*0,6 

 

Емтихан 

 

 

 

100*0

,4 

 

Қорытынды 

 

 

 

 

 

 

 

4. Пəннің оқу - əдістемелік қамтылу картасы 

 

№ 

                                         

Əдебиеттер      тізімі 

Қамтылу дəрежесі 

Кітапх


анада 

Кафед


рада 

Элек


трон

ды 


түрі 

Студе


нттерд

ің 


қамты

лу 


пайыз

ы 

Ескерту 

Апраксина О.А. 

Методика 

музыкального 

воспитания 

в 

школе: 


учеб. 

Пособие 


для 

студентов  пед,инст  по  спец 

«музыка 

и 

пение».-М.: Просвещение, 1983.-224с. 

о/з -2-


№4, 

№8 


оқу 

ғимара


ты 

 

         -  

         

 

  50 %  

 Айтуарова  А.  Т.,  Өтебаева  С.С. 

Музыкалық  тəрбие  əдістемесі: 

оқу құралы. Алматы, 1997. 

о/з  -2, 

аб.-2 

         -            

Кітапханаға 

түспег


ен 

Айдарбекова Л. 

Методика 

музыкального 

воспитания 

в 

Казахстане. РИК. Алматы, 1998. о/з 

-

№7.          -           

 Кітапқ

анаға 


түспег

ен 


Аитова 


Б.З. 

Хор 


жəне 

дирижерлау  пəніне  арналған  оқу 

құралы.-Алматы, 2003. 

         

           - 

 

№8 ғимара

т 

          

 10 % 

 

 Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. 

Методика преподавания музыки в 

о/з  -2, 

№4. 

         -            

50 %  

общеобразовательных 

учереждениях: Учеб.пособие для 

студ. Муз фак.педвузов.-М.: 

Изд.центр «Академия»,2002. 

 

Балтабаев  М.,  Өтемұратова  Б «Елім-ай» 

бағдарламасы 

бойынша  методикалық  құрал. 

Алматы, «Атамекен», 1993. 

 

          - №8 

ғимара


т 

          

       + 

/элек


тр/ 

 

10 %  

 

  

Балтабаев М. 

Қазақ 


халық 

музыкасы  жəне  студент  жастар. 

Алматы, «Ана тілі» 1991. 

          -  №8 

ғимара

т 

         10 % 


 

 Осеннева М.С., Безбородова Л.А. 

Методика 

музыкального 

воспитания 

младших 

школьников:  Учеб.  Пособие  для 

студ. 

Фак. 


Педвузов.-М.: 

Издательский  центр  «Академия», 

2001.-368с. 

о/з  -2, 

№4,№ғимарат 

         -           

 

100 %  

Ғизатов Б.Г. Қазақша музыкалық-терминологиялық 

сөздік. 


Алматы, Ғалым, 1978. 

 

        -          -           

 Гайдар 

кітапх


анасын

да 


10  Музыка:  жалпы  білім  беретін 

мектептің  1-сыныбына  арналған 

оқулық 

/Ш.Құлманова, М.Оразалиева, 

Б.Сүлейменова, 

С.Елеманова.- 

Алматы: 


«Атамұра», 2000.-128б 

        - 

№8 

ғимара


т 

         

 

   100  

11  Музыка:  жалпы  білім  беретін мектептің  2-сыныбына  арналған 

оқулық 


/Ш.Құлманова, 

М.Оразалиева, 

Б.Сүлейменова, 

С.Елеманова.- 

Алматы: 

«Атамұра», 2000.-128б 

        - 

№8 


ғимара

т 

             


   100 

 12  Музыка:  жалпы  білім  беретін 

мектептің  3-сыныбына  арналған 

оқулық 

/Ш.Құлманова, М.Оразалиева, 

Б.Сүлейменова, 

С.Елеманова.- 

Алматы: 


«Атамұра», 2000.-128б 

        - 

№8 

ғимара


т 

         

   


   100 

 13  Музыка:  жалпы  білім  беретін 

мектептің  4-сыныбына  арналған 

оқулық 

/Ш.Құлманова, М.Оразалиева, 

Б.Сүлейменова, 

        - 

№8 


ғимара

т 

          

   100    

С.Елеманова.- 

Алматы: 


«Атамұра», 2000.-128б 

14 


 

Музыка  хрестоматиясы.  Жалпы 

білім 

беретін 


мектептің 

1-

сыныбына аралған. 

Құрастырғандар:  Ш.Құлманова, 

М.Оразалиева,  Б.Сүлейменова.- 

Алматы: Атамұра, 1998.-96б. 

        - 

№8 


ғимара

т 

          

     30  

15  Музыка  хрестоматиясы.  Жалпы білім 

беретін 


мектептің 

2-

сыныбына аралған. 

Құрастырғандар:  Ш.Құлманова, 

М.Оразалиева,  Б.Сүлейменова.- 

Алматы: Атамұра, 1998.-96б. 

           -  №8 

ғимара


т 

         

 

      50  

16  Спанов  Ө.Қ.  Домбыра  үйренейік. Қазақ  орта мектеп оқушыларына 

арналған  оқу  құралы.  Алматы, 

«Əуен» 1992. 

№7 


ғимара

т 

№8 ғимара

т 

          

     50  

17   Меңдіғалиева  Музыка  тəрбие əдістемесі. 

       - 

         -           

 Кітапх

анаға 


түспег

ен 


18  А.С.Ұзақбаева.  Тамыры  терең 

тəрбие. Алматы, 1985. 

   - 

 

         -            

қалалық 

кітапх


ана 

19   А.С.Ұзақбаева  Өнершең  өнер 

өрісі. Алматы. 

   - 


 

         -           

 

қалалық 

кітапх


ана 

20  А.Б.Жəрдемова  Музыка  тарихы. 

Орал -2003 

о/з  -2, 

№8 

         -           20 %   


21  Ғашықтық 

əндер 


/Құраст. 

И.Жақанов,- Алматы: Өнер, 1992. 

       - 

         -           

 

Гайдар кітапх

анасы   


22   Жансейітова  С.,  Мусина  К. 

Русско-казахский 

толковый 

словарь  музыкальных  терминов. 

Алматы, 1991. 

о/з  -2, 

аб.-2 

         -                  


      20 

 23  Кабалевский Д.Б. Музыка туралы 

əңгіме. Алматы, Өнер, 1989. 

    - 

         -            

Гайдар кітапх

анасы 


24 

 

Халық əндері мен композиторларының əндері. I 

     - 


         -           

 Гайдар 

кітапх


том. Құрастырған 

Ж.Кəрменов.Алматы 

«Өнер»,1991. 

анасы 


25  Қазақ  орта  мектебінің  2,3  жəне  4 

сыныптары 

үшін 

музыка 


программалары.  (Құр. Ғизатов б., 

Қарамолдаева  Ж.,  Жəрдемалиева 

Р) Алматы, 1987. 

       -     №8 

ғимара

т 

                   

     10  

  

26 


Абдуллина Э,Николаева 

Е.Методика музыкального 

образования:видиоматериалы 

учебника. 

   

 27  Музыка надежды (музыкальная 

психотерепия) 

   

 28  Музыканты Композиторы 

Вокалисты(5том) 

   

 29  Бабенка О.А.Становление и 

развитие музыкально-

эстетического образования в 

ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ.-У.:ЗКГУ,2009 

  

 30  Адоевцева  И.В.,  Рябикова  С.Д 

Специфика 

художественно-

педагогической 

деятельности 

учителя музыки. Научное издание 

- Кострома: КГУ, 2003.- 92 с 

 

 www.

iqlib.r


u/boo

k/pre


view/

026B


4FC2

F/ 


 

 

31  Рябикова С.Д., 

Адоевцева 

И.В.Методологические 

основы 


преподавания  музыки.  Часть  2. 

Хрестоматия  -  Кострома:  КГУ, 

2002.- 56 с 

 

 www.

iqlib.r


u/boo

k/pre


view/

75B2


38C7 

 

 32  Горюнова Л. Развитие ребенка 

как его жизнетворчество. 

(Искусство в школе. - 1993 - № 1) 

 

  

www.


iqlib.r

u/boo


k/pre

view/


 

 


75B2

38C7 


33  Критская Е. Интонационный 

анализ - творчество учителя и 

ученика. (Музыка в школе. - 1995 

- № 1) 


 

 

 www.

iqlib.r


u/boo

k/pre


view/

75B2


38C7 

 

 34  Пиличяускас А. Познание музыки 

как педагогическая проблема. 

(Музыка в школе. - 1989 - № 1) 

 

  

www.


iqlib.r

u/boo


k/pre

view/


75B2

38C7 


 

 

35  Пиличкяускас А. Нравственное воспитание школьников в 

процессе слушания музыки. 

(Искусство в школе. - 1990 - № 4) 

 

  

www.


iqlib.r

u/boo


k/pre

view/


75B2

38C7 


 

 

36  Кулинкович Е. Интонационная атмосфера урока музыки. 

(Музыка в школе. - 1988 - № 3) 

 

 

 www.

iqlib.r


u/boo

k/pre


view/

75B2


38C7 

 

 37  Асафьев Б. Принцип контраста в 

музыке и его значение в 

построении занятий по слушанию 

музыки. (Музыка в школе. - 1984 

- № 3) 

 

  

www.


iqlib.r

u/boo


k/pre

view/


75B2

38C7 


 

 

38   Бражников. Древнерусская теория музыки.pdf 

 

  

fdstar


.ru/in

dex.p


hp?to

pic 


 

 

 39  Бритва. Пособие по теории 

 

 fdstar  

 


музыки и сольфеджио 2-е изд 

(1997).pdf 

 

.ru/in


dex.p

hp?to


pic 

40  Гурулев, Низяев. Теория 

музыки.html 

 

  

fdstar


.ru/in

dex.p


hp?to

pic 


 

 

41  Фридкин. Музыкальные диктанты (1965).doc 

 

 fdstar

.ru/in


dex.p

hp?to


pic 

 

 42  Косовский. Азбука ритма,8стр. 

(1997).tif 

 

 

fdstar.ru/in

dex.p


hp?to

pic 


 

 

43  Ладухин. 1000 примеров музыкального диктанта (1981).pdf 

 

 fdstar

.ru/in


dex.p

hp?to


pic 

 

 44  Виноградов, Красовская. 

Занимательная теория музыки 

(1991).djvu 

 

 fdstar

.ru/in


dex.p

hp?to


pic 

 

 45  Далматов. Музыкальная грамота 

и сольфеджио 2ч (1965).djvu 

 

 

fdstar.ru/in

dex.p


hp?to

pic 


 

 

46  Цейтлин Б. По ступенькам музыкальных знаний. Учебное 

пособие по сольфеджио для 

учащихся подготовительных 

групп и первых классов 

(2002).djvu 

 

 fdstar

.ru/in


dex.p

hp?to


pic 

 

 47  Шульгин. Программа 

сольфеджио для ВУЗов (Музпед 

2004).doc 

 

 fdstar

.ru/in


dex.p

hp?to


 

 


pic 

 

 

5. Дəріс мəтіндері 

№ 1 дəріс 

Дəріс  тақырыбы:  Кіріспе.  БМ  музыканы  үйрету  тəрбиесінің  теориясы 

мен технологиясы.  

Дəріс мазмұны: 1.  Пəнге сипаттама.  

                             2. Басқа пəндермен байланысы Мақсаты: Пəн туралы түсінік беру. 

 

1.  Курс  екі бөлімнен тұрады:  1. БМ музыканы үйрету   тəрбиесінің теориясының негіздері.                                                  

2. БМ музыканы үйрету тəрбиесінің технологиясының негіздері. Куртың  мақсаты:  

-  Студенттердің  бойында  музыкалық-педагогикалық  мəдениетінің  негізін 

қалыптастыру  жəне  болашақ  бастауыш  мектеп  мұғалімдерін  оқушыларға 

музыкалық тəрбие беру жұмысына даярлау. Курс қандай міндеттерді көздейді: 

-  Бастауыш  мектептің  болашақ  ұстаздарына  музыкаға  жəне  мектептегі 

музыка-педагогикалық жұмысына сүйіспеншілігін қалыптастыру. 

- Студенттерге музыканың мəні мен ерекшеліктерін; 

- Музыканың  адам өмірінде əлеуметтік ролін ашып көрсету; 

- Студенттердің бойында музыка өнері туралы білім жүйесін; 

-  музыканы  дұрыс  қабылдау  дағдыларын,  музыкадағы  өмір  мазмұнын  білу 

қабілеттерін қалыптастыру жолдарын көрсету. 

-  Бастауыш  білімнің  мемлекеттік  стандартқа  сəйкестігі  бағдарламасының 

мазмұны  жəне  онымен  өткізілетін  жұмыстың  негізгі  принциптері  мен 

əдістерін толық игерту. 

- Сыныптан тыс музыкалық жиындарды өткізудегі өз бетінше жұмыс жасау 

дағдыларын тəрбиелеу. 

Қандай музыкалық  терминдерді қалыптастырасыз: 

нота,  дыбыс,  октава,  екпін,  ұзақтығы,  динамикалық  белгі,  альтерация, акапелла, унисон, өлшем, лига, стакато, скрипка жəне бас кілттері, ансамбль 

т.б.  


əн, күй, би, марш. 

хор,  опера,  сопрано,  альт,  тенор,  бас,  дауыс,  диапозон,  дауыс аппарттары, дирижерлық сетка, ауфтак, дирижер т.б.  

Қандай ұғымдарды қалыптастырасыз: 

əн-əнші,  күй-күйші,  тарихи  жəне  аңыз  күйлер,  сазгерлер,  балалар сазгерлері,  орындаушы,  ақын,  жыр-жыршы,  терме,  айтыс  оның  түрлерін, 

музыкалық аспаптар т.б.  Нені үйрене аласыз: 

Хормен əн салуға; Мектеп  репертуарларын  үйренуге  (Отан,  төрттүлік,  ана,  табиғат  т.б. 

тақырыптар аясында) 

Əнді хормен дирижерлауға; Шығармаларды тыңдап, талдауға; 

Ырғақты би қимылдарын жасауға;  

2. 

БМ музыканы үйрету тəрбиесінің теориясы технологиясы пəні қандай 

пəндермен өзара байланысады:  

Ғылым салалары: - Педагогика; 

                               - Педагогика тарихы 

                               - Психология; 

                               - Физиология; 

Ішкі байланыс:     - Музыка теориясы;                                                 

                               - Хормен əн салу жəне дирижерлау;                      

                          - Музыкалық аспап;                                                

                               - Музыка тарихы;                                                     

                                  - Сольфеджио                                                          Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Қазақ филологиясы кафедрасы
dmdocuments -> Айса байтабынов эпик жыршы
dmdocuments -> Мүхамбетқалиев С., Ахметов К.Ғ, Ғабдуллин Х. А. Байүлы мен Жетіру және Төре, Төлеңгіт
dmdocuments -> Көпбаева М. Р. ф.ғ. к., М. Әуезов атындағы Оңтүстік
dmdocuments -> Н. С. Тілеуханов
dmdocuments -> Т.ӘЛімқҰловтың «Қараой» ӘҢгімесіндегі махамбет тұЛҒасы акбулатова С. Б
dmdocuments -> Батыс қазақстандық КҮй дәСТҮрін әлемге мойындатқан қҰрманғазы рухы с. Ә. Күзембай
dmdocuments -> Кафедрасының отырысы шешімімен бекітілген. Педагогикалық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған. Орал, 2011

жүктеу 0.5 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет