Мəдениет жəне өнер институтыжүктеу 0.5 Mb.
Pdf просмотр
бет1/5
Дата26.04.2017
өлшемі0.5 Mb.
  1   2   3   4   5

М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті 

Мəдениет жəне өнер институты 

«Музыкалық білім»  кафедрасы 

 

 «Музыкалық білім» мамандығы бойынша  кредиттік оқу жүйесінде оқитын күндізгі бөлім студенттеріне арналған 

 

Музыкалық білім берудің əдіснамалық-əдістемелік негізі (пəннің атауы) 

 

Пəннің оқу-əдістемелік кешені 

 

Курс – 4 

Семестр – 2 

Кредит саны -1 

Дəріс - 15 

Оқытушының жетекшілігімен 

студенттің өзіндік жұмысы (ОЖСӨЖ)  - 15сағат 

СӨЖ – 15 сағат 

Емтихан – І-ші семестрде 

Барлығы – 45 сағат 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Орал 2011 ж. 

 

 

Курс  бағдарламасы  ҚР  білім  жəне  ғылым  министрлігі  бекіткен. 

Педагогикалық  жоғары  оқу  орындарының  студенттеріне  арналған.  Алматы, 

2005. типтік бағдарлама негізінде құрастырылған. 

 

 

Құрастырушы(лар): оқытушы п.ғ.к., доцент Нағымова М.М. 

(аты-жөні, лауазымы, ғылыми дəрежесі) 

 

 

 «Музыкалық білім беру» кафедрасының отырысында қарастырылды. 

07.09.2011 ж. №  1 хаттама. 

 

Мəдениет  жəне  өнер    факультетінің  оқу-əдістемелік  кеңесінің  отырысында бекітілді. 

10.09.2011  ж.  № 1  хаттама. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Курс  бағдарламасы  ҚР  білім  жəне  ғылым  министрлігі  бекіткен. 

Педагогикалық  жоғары  оқу  орындарының  студенттеріне  арналған.  Алматы, 

2005. типтік бағдарлама негізінде құрастырылған. 

 

             2. Пəн бойынша оқыту бағдарламасы – SYLLABUS 1. Оқытушы туралы мəлімет 

 Мұсағалиева  Гүлнұр  Бақтығалиқызы.  “Жалпы  педагогика  жəне 

бастауыш оқыту” кафедрасы, педагогикалық институт оқытушысы. 

Тұрғылықты жері: Орал қ. Ғ.Тоқай, 64-2 

Жұмыс орны: Студенттер к., 5-этаж, 516 каб. телефон (жұмыс) 50-43-11. 

Жұмыс уақыты: сабақ кестесіне сай  (516 каб.)  Пəн туралы мəлімет 

Сабақ кестесі:  

15 оқу аптасынан жəне 2 сессия аптасынан тұрады. Аптасына 1 кредит-

сағат  өткізілді  деп  болжанады,  əрбір  кредит-сағат  1  байланыс  сағатынан 

(дəріс,  практикалық)  жəне  1  сағат  оқытушының  жетекшілігі  мен 

студенттердің  өздік  жұмысынан  (ОЖСӨЖ),  Студенттің  өздік  жұмысынан 

(СӨЖ) тұрады.  

 

Сабақтар  

Өткізілу 

уақыты 

Сабақтар  

Өткізілу 

уақыты 

Байланыс  сағаты  1 (дəріс 1) 

50 мин. 


ОЖСӨЖ, 

СӨЖ 


50 мин. 

 

Оқу жоспарынан көшірме:  

Курс  Семестр  Кредит 

саны 

Дəрістер  Семинарлар  ОЖСӨЖ  СӨЖ  Барлығы  Бақылау түрі15 


15 


15 

45 


емтихан

 

 

Курстың қысқаша сипаттамасы:  

Музыкалық  білім  берудің  əдіснамалық-əдістемелік  негізі  пəні  II  курс 

магистранттарына оқылады. Ол екі бөлімнен тұрады:  

1) «Музыкалық білім берудің əдіснамалық негіздері» курсы 

2) «Музыкалық білім берудің əдістемелік негіздері» курсы 

Курс мақсаты: 

-  магистранттар  бойында  музыкалық-педагогикалық  мəдениетінің  негізін 

қалыптастыру  жəне  болашақ  бастауыш  мектеп  мұғалімдерін  оқушыларға 

музыкалық тəрбие беру жұмысына даярлау. Курс міндеті: 

1. 


Бастауыш  мектептің  болашақ  ұстаздарына  музыкаға  жəне  мектептегі 

музыка-педагогикалық жұмысына сүйіспеншілігін қалыптастыру. 

2. 

магисранттарға  музыканың  мəні  мен  ерекшеліктерін,  оның  адам өмірінде  əлеуметтік  ролін  ашып  көрсету,  олардың  бойында  музыка  өнері 

туралы  білім  жүйесін,  музыканы  дұрыс  қабылдау  дағдыларын,  музыкадағы 

өмір мазмұнын білу қабілеттерін қалыптастыру жолдарын көрсету. 

3. 

Бастауыш білімнің 

мемлекеттік 

стандартқа 

сəйкестігі 

бағдарламасының  мазмұны  жəне  онымен  өткізілетін  жұмыстың  негізгі 

принциптері мен əдістерін толық игерту. 

4. 

Сыныптан  тыс  музыкалық  жиындарды  өткізудегі  өз  бетінше  жұмыс жасау дағдыларын тəрбиелеу. 

 

Курс мазмұны: 

    I  Кіріспе.      Музыка-өнердің  түрі  жəне  тəрбие  құралы.  Өнер  –  қоғамдық 

сананың  формасы.  Музыка-өнер  құралы.  Баланың  жеке  басын  дамытуда 

музыкалық  тəрбиенің  атқаратын  ролі.  Жалпы  білім  беретін  мектептегі 

музыкалық  тəрбие  мəселесінің  қысқаша  тарихы.  Қазақстандағы  музыкалық 

тəрбиенің  тарихы  жəне  оның  қазіргі  кезеңдегі  дамуы.  Ресейдегі  музыкалық 

тəрбие. Шет елдегі музыкалық тəрбие беру мəселелері. 

II Бастауыш сыныптарда музыкаға үйрету жəне тəрбие беру мазмұны. 

Мектеп  бағдарламасындағы  музыка  материалдары,  оны  таңдау.  Д.Б. 

Кабалевский,  М.Х.Балтабаев,  А.Райымбергенов  т.б.  бағдарламалары. 

Музыка-мұғалім-музыкант.  Музыка  сабағындағы  іс-əрекет  түрлері:  əн  салу, 

музыка тыңдау, аспапта ойнау.т.б. Музыкалық тəрбие əдістері. 

III  Музыкалық  қабылдау-оқушыларды  музыкалық  мəдениетке  тəрбиелеу негізі. 

Музыканы  қабалдау  жəне  тыңдау.  Музыканы  тыңдауды  ұйымдастыру 

əдістемесі.  Халық  жəне  композиторлық  жанр  жүйесі.  Қазақ  жəне  балалар 

аспаптары. 

IV Музыка сабақтарында хормен əн айту.    

Хор  туралы  түсінік.  Хор  партиялары.    Əн  айту  дағдыларын 

қалыптастырудағы  вокалды  жаттығулардың  ролі.  Балалар  дауысы  жəне 

оларды  сақтау.  Дикция.  Дирежерлық  сетка.  Əн  үйрету  жолдары.  Музыка 

сабағында оқушылардың  дамуы.  

Бастауыш сыныптардағы нота сауаттылығы

Нота  əліппесі.  Нота  ұзақтықтары.  Динамикалық  белгілер.  Өлшем. 

Альтерация белгілері. 

VI  Музыкалық  тəрбие  жұмыстарын  жоспарлау  жəне  есепке  алу.  Музыка 

мұғалімінің  жұмысын  жоспарлау  (əр  сабақ  жоспары,  тоқсандық,  жылдық 

жоспарлары) 

VII Сыныптан тыс музыкалық тəрбие жұмыстардың əдістемесі.  

Музыкалық үйірмелер. Балалар мейрамдары мен бос уақыттары.  

 

 

 

 

 

 

 


1

. Пəннің типтік оқу бағдарламасы (егер пəн міндетті компоненттен болса) 

немесе  жұмыс  оқу  бағдарламасы,  жоғары  оқу  орны  бекіткен  (егер  таңдау 

компоненттен  болса).ПОƏК-де  бағдарлама  туралы  мəлеметтер  (атауы, 

авторы, қай жерде, жылы басылған/ бекітілген); орналасқан жері – кітапхана, 

кафедра, т.б. көрсетіледі

 

 2.Пəн бойынша оқыту бағдарламасы – SYLLABUS 

 

Сабақ мазмұны мен кестесі 

1 апта 

1 кредит сағат  

№ 1 дəріс 

Дəріс  тақырыбы:  Кіріспе.  Музыкалық  білім  берудің  əдіснамалық-

əдістемелік негізі  Дəріс мазмұны: 1. Пəнге сипаттама.  

                                   2. Музыка  – тəрбие құралы ретінде. 

Əдебиеттер:  

1.  Осеннева  М.С.,  Безбородова  Л.А.  Методика  музыкального  воспитания 

младших  школьников:  Учеб.  Пособие  для  студ.  Фак.  Педвузов.-М.: 

Издательский центр «Академия», 2001 / 3 бет/ 

2. Абдуллин Э.Б., Николаева Е.В. Музыкально – педагогические технологии 

учителя музыки: Учеб. пособие.- М.: Прометей, 2005.-232с. /8; 12; 14 

3. Абдуллин Э.Б., Николаева Е.В. Музыкально – педагогическое образование 

в России на рубеже XX и XXI столетий.-Москва, МПГУ, 2002.-132с. /24-25; 

38-41 бет./ 

4.  Абдуллин  Э.Б.,  Николаева  Е.В.  Содержание  и  организация  занятий  в 

различных формах общего музыкального образования: учеб. пособ. Для студ. 

Высших педагогических учебных заведений.-Липецк: ЛГПУ, 2006.-115с. /6—

7; 20-23;/ 

5.Апраксина  О.А.  Методика  музыкального  воспитания  в  школе:  учеб. 

Пособие  для  студентов  пед.  инст  по  спец  «музыка  и  пение».-М.: 

Просвещение, 1983. ОЖСӨЖ    тақырыбы:  XIX  ғасырдағы    қазақ  ағартушыларының 

музыкалық - эстетикалық көзқарастары. 

ОЖСӨЖ-  мазмұны:   1. Ш.Уəлихановтың эстетикалық көзқарасы. 

                                         2. Ы.Алтынсариннің эстетикалық көзқарасы. 

                                         3. А.Құнанбаевтың эстетикалық көзқарасы. СӨЖ-  мазмұны:  

1.  Өнертанушы  ғалымдардың,  педагогтардың  өнер,  музыка,  тəрбие  туралы 

ой-пікірлерін,  даналық  сөздерін,  мақал-мəтелдерді  жинап,  дəптерлеріне 

түсіру. 


Əдебиеттер:  

1.  А.С.Ұзақбаева Тамыры терең тəрбие. Алматы, 1985. 

2. Абай. Екі томдық шығармалар жинағы. Алматы «Жазушы», 1986 

 


 

2 кредит сағат  

 

 

2 апта 

1 кредит сағат  

№ 2 дəріс 

Дəріс  тақырыбы:  Жалпы  білім  беретін  қазақ  мектептеріндегі  музыка 

бағдарламалары. 

Дəріс мазмұны:  

1. 


Жалпы 

білім 


беретін 

мектепте 

/1-8 

сыныптар/ музыкадан 

Д.Б.Кабалевскийдің басшылығымен жасалған бағдарлама. 

2.  Жалпы  білім  беретін  қазақ  мектебіндегі  музыкадан  «Мұрагер» 

бағдарламасы. Əдебиеттер:  

1. Кабалевский Д.Б. Музыка туралы əңгіме. Алматы, Өнер, 1989. 

2. Ө.Спанов Домбыра үйрену мектебі. Алматы «Əуен» 1992. 

ОЖСӨЖ-    мазмұны:  Жалпы  білім  беретін  қазақ  мектептеріндегі  музыка 

бағдарламалары. Мақсаттары. Міндеттері. СӨЖ 

– 

мазмұны: 

Бағдарлама 

авторлары 

/Д.Б.Кабалевский, 

А.Райымбергенов т.б./ туралы деректер жинастыру. 

 

3 апта 

1 кредит сағат 

№ 3 дəріс 

Тақырып: Ш.Б.Құлманова, М.А.Оразалиевалардың 1-4 сыныптарға 

арналған бағдарламалары. 

Дəріс мазмұны:1. Бағдарламаға түсінік 

                            2. Бағдарлама мазмұны Əдебиеттер:  

1. Ш.Б.Құлманова, М.А.Оразалиева, Б.Сүлейменова Музыка. 2 сыныпқа 

арналған оқулық. Алматы, 1998. 

2. Ш.Б.Құлманова, М.А.Оразалиева, Б.Сүлейменова Музыка. Хрестоматия. 2 

сыныпқа арналған. Алматы, 1998. 

ОЖСӨЖ-  мазмұны: Бағдарлама бойынша 1-2-3-4-сыныптардағы тоқсан 

тақырыптары.  СӨЖ- мазмұны: Қорқыт күйлерін үнтаспаға түсіру.  

 

4 апта 

1 кредит сағат 

Тақырып: Музыкалық сабағындағы іс-əрекет түрлері.  

Дəріс мазмұны: 1. Іс-əрекет түрлері. 

                              2. Əн үйрету кезеңі Əдебиеттер:  

1. Меңдіғалиева Г. Музыкалық тəрбие əдістемесі.Алматы, 1985. 2. Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в школе: учеб. 

Пособие для студентов пед. инст по спец «музыка и пение».-М.: 

Просвещение, 1983 

3.  Осеннева  М.С.,  Безбородова  Л.А.  Методика  музыкального  воспитания 

младших  школьников:  Учеб.  Пособие  для  студ.  Фак.  Педвузов.-М.: 

Издательский центр «Академия», 2001  ОЖСӨЖ-  мазмұны:  1. Əнді орындап көрсету. Əн туралы əңгіме. Əнді   

                                             үйрету. 

                                        2. И.Нүсіпбаевтың «Қызыл жалау» əнін үйрету жолы. 

СӨЖ- мазмұны: Балалар əндерін жинақтау.  

 

 

5 апта 

1 кредит сағат 

№5 дəріс сабақ

 

Дəріс тақырыбы: Музыка тыңдау кезеңі.  

Дəріс мазмұны: 1. Музыка тыңдау ережелері.  

                             2. Бастауыш мектеп оқушыларының музыкалық                  

                                 шығармаларды  қабылдауын дамыту. 

Əдебиеттер:  

1. Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в школе: учеб. 

Пособие для студентов пед. инст по спец «музыка и пение».-М.: 

Просвещение, 1983 

2.  Осеннева  М.С.,  Безбородова  Л.А.  Методика  музыкального  воспитания 

младших  школьников:  Учеб.  Пособие  для  студ.  Фак.  Педвузов.-М.: 

Издательский центр «Академия», 2001  

ОЖСӨЖ - мазмұны: Григтің «Утро» шығармасы. Шығармашылық жұмыс. 

СӨЖ- 

мазмұны: 

Əл-Фараби 

еңбегіндегі 

музыканы 

қабылдау 

психологиясының негізі /Реферат/.  

 

6 апта 

1 кредит сағат 

№6 дəріс сабақ

 

Дəріс тақырыбы: Екінші сыныптағы музыкалық тəрбие. Дəріс мазмұны:1. Екінші сыныптағы музыкалық тəрбие мазмұны.   

                             2.  2-сыныпқа музыкалық сипаттама Əдебиеттер:  

1. Ш.Б.Құлманова, М.А.Оразалиева, Б.Сүлейменова Музыка. 2 сыныпқа 

арналған оқулық. Алматы, 1998. 

2. Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в школе: учеб. 

Пособие для студентов пед. инст по спец «музыка и пение».-М.: 

Просвещение, 1983 3.  Осеннева  М.С.,  Безбородова  Л.А.  Методика  музыкального  воспитания 

младших  школьников:  Учеб.  Пособие  для  студ.  Фак.  Педвузов.-М.: 

Издательский центр «Академия», 2001  

ОЖСӨЖ - мазмұны:  2 сыныпқа арналған əн-күйлермен танысу 

СӨЖ -мазмұны: «Ақсақ құлан» аңыз күйін үнтаспаға түсіру 

 

 

1 кредит сағат 

№7 дəріс сабақ

 

Дəріс тақырыбы: Үшінші сыныптағы музыкалық тəрбие.  Дəріс мазмұны: 1. Үшінші сыныптағы музыкалық тəрбие мазмұны.   

                             2.  3-сыныпқа музыкалық сипаттама 

                             3.  3-сыныптағы музыкалық сауаттылық 

Əдебиеттер:  

1. Ш.Б.Құлманова, М.А.Оразалиева, Б.Сүлейменова Музыка. 2 сыныпқа 

арналған оқулық. Алматы, 1998. 

2. Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в школе: учеб. 

Пособие для студентов пед. инст по спец «музыка и пение».-М.: 

Просвещение, 1983 

3.  Осеннева  М.С.,  Безбородова  Л.А.  Методика  музыкального  воспитания 

младших  школьников:  Учеб.  Пособие  для  студ.  Фак.  Педвузов.-М.: 

Издательский центр «Академия», 2001  

ОЖСӨЖ - мазмұны: Үшінші сыныпқа арналған əн мен күй 

СӨЖ- мазмұны: Үшінші сыныптағы сабақ тақырыбына жоспар құру 

 

 

1 кредит сағат 

№8 дəріс сабақ

 

Дəріс тақырыбы: Төртінші сыныптағы музыкалық тəрбие.  Дəріс мазмұны: 1. 4- сыныптағы музыкалық тəрбие мазмұны.   

                             2.  4-сыныпқа музыкалық сипаттама 

                             3.  4- сыныптағы музыкалық сауаттылық 

Əдебиеттер:  

1. Ш.Б.Құлманова, М.А.Оразалиева, Б.Сүлейменова Музыка. 2 сыныпқа 

арналған оқулық. Алматы, 1998. 

2. Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в школе: учеб. 

Пособие для студентов пед. инст по спец «музыка и пение».-М.: 

Просвещение, 1983 

3.  Осеннева  М.С.,  Безбородова  Л.А.  Методика  музыкального  воспитания 

младших  школьников:  Учеб.  Пособие  для  студ.  Фак.  Педвузов.-М.: 

Издательский центр «Академия», 2001  

ОЖСӨЖ - мазмұны: Төртінші сыныптағы əн мен күй 

СӨЖ -мазмұны: Конспектілеу.  

 

 9 апта  

1 кредит сағат 

№ 9 дəріс сабақ

 

Дəріс тақырып:  Қазақтың ұлттық аспаптары.  Дəріс мазмұны: 1. Аспаптар классификациясы (топтасуы). 

                             2. Аспаптар туралы аңыздар. 

                             3. Музыка сабағында балалар аспаптарын қолдану. 

Əдебиеттер:  

1. 


Ш.Б.Құлманова, М.А.Оразалиева, Б.Сүлейменова Музыка. 1-2 сыныпқа 

арналған оқулық. Алматы, 1998 

     2. Б.Сарыбаев «Қазақтың ұлттық аспаптары. 

ОЖСӨЖ - мазмұны: Аспаптар туралы аңыздар. «Мұңлық пен Запрлық», 

«Қорқыт – қобыз», «Жетігеннің жетеуі» т.б.  СӨЖ -мазмұны:  

1. 


Аспап  үндерін  үнтаспаға  жаздыру  /қобыз,  домбыра,  сазсырнай, 

сыбызғы, шаңқобыз т.б./. 

     2. Қазақтың ұлттық жəне балалар аспаптары /Альбом жасау/. 

 

  

10 апта 

1 кредит сағат 

№10 дəріс сабақ

 

Дəріс тақырыбы: Балалар сазгерлері Дəріс мазмұны: 1. И.Нүсіпбаев шығармашылығы 

                             2. Ə.Еспаев əндері 

                             3. К. Дүйсекеев шығармашылығы     

Əдебиеттер:  

1. Ғизатов Б.Г. Мектептегі əн музыка сабағы. Алматы, 1968. 

2. И.Нүсіпбаев Балалар əндер жинағы. Алматы. 

ОЖСӨЖ-  мазмұны: Ғизатов Б.Г «Біз -өмірдің гүліміз» əні 

СӨЖ- мазмұны: Əнге аннотация 

 

кредит сағат №11 Дəріс сабақ  

Дəріс тақырыбы: Балалар сазгерлері. Б.Ғизатов. 

Дəріс мазмұны: 1. Б.Ғизатов өмірі  

                             2. Б.Ғизатов əндері.  Əдебиеттер:  

1. Ш.Б.Құлманова, М.А.Оразалиева, Б.Сүлейменова Музыка. 4 сыныпқа 

арналған оқулық. Алматы, 1998 

2. Ш.Б.Құлманова, М.А.Оразалиева, Б.Сүлейменова Музыка. Хрестоматия. 4 

сыныпқа арналған. Алматы, 1998 

ОЖСӨЖ-мазмұны: Б.Ғизатов шығармалары.  

СӨЖ -мазмұны: Б.Ғизатов əндері «Реферат».

 


 

кредит сағат №12 Дəріс сабақ  

Дəріс тақырыбы: Балалар сазгерлері. К.Қуатбаев. 

Дəріс мазмұны: 1. К.Қуатбаев өмірі  

                             2. К.Қуатбаев əндері.  Əдебиеттер:  

1. Ш.Б.Құлманова, М.А.Оразалиева, Б.Сүлейменова Музыка. 4 сыныпқа 

арналған оқулық. Алматы, 1998 

2. Ш.Б.Құлманова, М.А.Оразалиева, Б.Сүлейменова Музыка. Хрестоматия. 4 

сыныпқа арналған. Алматы, 1998 

ОЖСӨЖ-мазмұны: К.Қуатбаев шығармалары.  

СӨЖ -мазмұны: К.Қуатбаев əндерін нотасын жинақтау. 

 

 

13 апта  

1 кредит сағат 

№ 13 дəріс сабақ

 

Дəріс тақырыбы:Музыка сабағында жаңа педагогикалық технологияларды қолдану. 

Дəріс мазмұны: 

 1. Интегративтік оқыту технологиясына сипаттама 

 2. Компьютерлік технология.  

Əдебиеттер:  

1. Педагогикалық психологиялық сөздік ОЖСӨЖ-  мазмұны: Интегративтік оқыту технологиясы 

СӨЖ-мазмұны: Кез-келген тақырыпта кіріктірілген сабақ жоспарын құру. 

 

 

14 апта  

1 кредит сағат 

Тақырып: Күй өнері жəне күйшілер 

Дəріс мазмұны:  

1. Төкпе күйшілер 

2.Құрманғазы Сағырбайұлы күйлерінің шығу тарихы 

3. Күйлерінің шығу тарихы Əдебиеттер:  

1. Құрманғазы. Сарыарқа. Алматы. 

2. Е.Үсенов Домбыра үйрену мектебі. Алматы 

3. Тастанов Домбыра үйрену. 

4. Ө. Спанов Домбыра үйренейік. Қазақ  орта мектеп оқушыларына арналған 

оқу құралы. Алматы, «Əуен» 1992. 

5. Б.Сарыбаев «Қазақтың ұлттық аспаптары. 

6.  Бейсенбекұлы  О.  Сазды  аспаптар  сыры:  Көпшілік  қауымға  арналған. 

Алматы: Ана тілі, 1994. /10-16/ 


ОЖСӨЖ-мазмұны: Құрманғазы Сағырбайұлы, Дəулеткерей Шығайұлы т.б. 

күйлері, шығу тарихы СӨЖ  -мазмұны:  Құрманғазының  «Аман  бол,  шешем,  аман  бол!», 

«Сарыарқа»,  «Балбырауын»т.б.  күйлерін  таспаға  түсіру.  Ақбай  күйінің 

үзіндісіне көрнекілік жасау. 

 

 

15 апта 

1 кредит сағат 

Тақырып: Сыныптан тыс музыкалық тəрбие 

Дəріс мазмұны:  

 1. Сыныптан тыс музыкалық тəрбие түрлері 

 2. Балалар мейрамдары мен бос уақыттары 

Əдебиеттер:  

1.  Осеннева  М.С.,  Безбородова  Л.А.  Методика  музыкального  воспитания 

младших  школьников:  Учеб.  Пособие  для  студ.  Фак.  Педвузов.-М.: 

Издательский центр «Академия», 2001  

2. Бастауыш мектеп журналдары 

ОЖСӨЖ-  мазмұны: Мерекелік сценарий 

СӨЖ  -  мазмұны:  Наурыз,  жаңа  жыл,  аналар  күні  мейрамдары  сценарийін 

құру.  


 

 

Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Қазақ филологиясы кафедрасы
dmdocuments -> Айса байтабынов эпик жыршы
dmdocuments -> Мүхамбетқалиев С., Ахметов К.Ғ, Ғабдуллин Х. А. Байүлы мен Жетіру және Төре, Төлеңгіт
dmdocuments -> Көпбаева М. Р. ф.ғ. к., М. Әуезов атындағы Оңтүстік
dmdocuments -> Н. С. Тілеуханов
dmdocuments -> Т.ӘЛімқҰловтың «Қараой» ӘҢгімесіндегі махамбет тұЛҒасы акбулатова С. Б
dmdocuments -> Батыс қазақстандық КҮй дәСТҮрін әлемге мойындатқан қҰрманғазы рухы с. Ә. Күзембай
dmdocuments -> Кафедрасының отырысы шешімімен бекітілген. Педагогикалық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған. Орал, 2011

жүктеу 0.5 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет