МазМұны. Содержание жоғары білім. Высшее образованиежүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет9/58
Дата08.01.2017
өлшемі5.01 Kb.
#49
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   58

2010/240 с./ 84х108 
1
/
32
 
ISBN 9965-35-443-х
Лексикология 
английского 
языка
Учебник

54
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Шетел тілі мен әдебиеті
иностранный язык и литература
ӘЛІБаеВа  н.Ә.,  Қарағанды  мемлекеттік  университеті 
колледжінде неміс тілі пәнінің оқытушысы;
ахМеТоВа  Б.Б.,  Қарағанды  мемлекеттік  университе­
тінде  неміс тілі пәнінің аға оқытушысы
Оқулықта  негізінен  ауызекі  тілді  дамытуға  арналған 
тақырыптар  қамтылған.  Соның  ішінде  «Танысу», 
«Жанұя»,  «Менің  жұмыс  күнім»,  «Оқу»,  «Киім»,  
«Сауда», «Дәрігерде», «Спорт», «Салауатты өмір салты», 
«Қазақстан», «Германия» тақырыптары толық ашылған. 
Оқу құралы колледж студенттеріне, соның ішінде неміс 
тілін жалғастырып оқитын қазақ топтарына арналған. 
МазМұны:  Іnhaltsverzeichnis.  Bekanntschaft.  Die  fami-
lie. Die Familie. Was sind Sie von Beruf? Mein Lebenslauf. 
Mein  arbeitstag.  Mein  Arbeitstag.  Meine  Tagesordnung. 
DAS  STUDIUM.  Unsere  Colledge.  In  der  Werkstatt.  Wir 
lernen Deutsch. DIE WOHNUNG. DAS HAUS.  
Die chwesterswohnung. Zu Besuch. KLEIDUNG. Von Kopf 
bis  Fuss.  Eine  Modenschau.  EINKДUFE.  Im  Warenhaus. 
Im  Supermarkt.  BEIM ARZT.  Beim Arzt.  Eine  Krankenge-
schichte.  SPORT.  Sport  in  Kasachstan.  Volkssportarten. 
GESUN. Berlin. Deutsche Stдdte. Sitten und Brдuche. KA-
SACHSTAN. Astana.  Die  Stдdte  Kasachstans.  Kasachische 
Kultur. Kasachische Nationalgerichte. Berьhmte Kasachen. 
BILDUNGSWESEN IN KASACHSTAN UND IN DEUSCH-
LAND. Schulen Kasachstans. Das Schulsystem in Deutsch-
land. Hochschulen in Kasachstan. Hochschulen in Deutsch-
land.
2008/224 б./ 84х108 
1
/
32
ISBN 9965-35-515-0
 
неміс тілі  
(ауызекі тілді  
дамыту)
 
Оқу құралы
СарСеКеноВа В.ж., доцент кафедры теории и практи-
ки речи английского языка факультета «Иностранных язы-
ков и туризма» Университета «Кайнар»
В данном пособии рассматриваются типичные лексиче-
ские  и  грамматические  трудности,  с  которыми  сталки-
ваются учащиеся лингвистических лицеев и колледжей 
при переводе с английского языка на русский, раскры-
ваются вопросы анализа и перевода связного текста как 
единицы  перевода,  а  также  описываются  особенности 
перевода  некоторых  жанров  речи.  Каждый  раздел  по-
собия включает в себя теоретические положения, пред-
ставляющие  собой  систематизацию  выводов  о  соот-
ношении английского и русского языков и обобщении 
практики работы лучших переводчиков, а также упраж-
нения,  характер  которых  определяется  особенностями 
рассматриваемой переводческой проблемы.
Пособие предназначено для учащихся лингвистических 
лицеев и колледжей, а также для лиц, интересующихся 
вопросами перевода с английского языка на русский.
Содержание:  Предисловие.  Понятие  о  переводче-
ских  трансформациях:  добавления;  опущения;  замены. 
Прием  дифференциации  и  конкретизации  значения 
при  переводе.  Генерализация  значения.  Прием  смыс-
лового  развития.  Прием  антонимического  перевода. 
Лексические проблемы перевода. Перевод слов, не име-
ющих  непосредственных  лексических  соответствий  в 
русском языке. Перевод многозначных служебных слов. 
Многозначность  неслужебных  слов.  Перевод  неологиз-
мов.  Передача  имен  и  названий  в  переводе.  Перевод 
словосочетания. Приемы перевода образной фразеоло-
гии. Грамматические проблемы перевода. Особенности 
передачи  английских  глаголов.  Перевод  инфинитива. 
Перевод  причастия.  Перевод  герундия.  Соотношение 
между структурами предложений в оригинале и в пере-
воде.  Дословный  перевод.  Основные  типы  изменения 
структуры предложения при переводе. Перевод текста. 
Особенности перевода некоторых жанров речи.
2010/160 с./ 84х108 
1
/
32
ISBN 978-996-535-534-9 
Пособие 
по практическому 
переводу 
с английского языка 
на русский
Учебное пособие

55
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Шетел тілі мен әдебиеті
иностранный язык и литература
ӨТеБаеВа а.х., 
ӨТеШеВа р.К. 
Әр  тақырып  бойынша  теориялық  материал,  сызба-
лар, кестелер және жаттығулар, тестілер және бақылау 
сұрақтары  берілген.  Оқулық  пәнді  терең  меңгеруге, 
сондай-ақ  оқытудың  білімділік,  тәрбиелік  және  да-
мытушылық  мақсаттарын  айқын  шешуге  бағытталған. 
Берілген  тапсырмалар  ағылшын  тілінің  лексикасы  мен 
грамматикасын  меңгеру  дағдысын  қалыптастыруға 
көмегін тигізеді деген ойдамыз. 
Ұсынылып  отырған  құрал  0105000  –  «Бастауыш  білім 
беру»,  0111000  –  «Негізгі  орта  білім»  мамандықтары  
бойынша оқитын педагогикалық колледж оқушыларына 
және мектеп мұғалiмдерiне арналған. 
МазМұны:  The  use  of  the  Indefinite  Article.  The  use  of 
definite  article.    Omission  of  the  articles.  Word  Order.  The 
place  of  adverbials.  The  place  of  prepositions.  Schemes  of 
word-order in English sentences. The word-order of following 
attributes in. a sentence. Tasks. The verb “to be. The Present 
Indefinite  Tense  Grammar  notes.  The  Plural  of  Nouns.  Text 
“My family”. Pronouns some, any, no .__. Grammar exercises. 
The verb “to have” and the construction “have got”. My Friend 
and Me. Sentences with Introductory “There”. The Modal Verb 
“Must”. Ought to, should. The Modal Verb “May”. Direct and 
Indirect speech. Degrees of Comparison of Adj ectives. Degrees 
of Comparison of Adjectives. The Continuous Forms. Present 
Continuous and Present Simple (1). (I am doing .And I do). The 
Past Continuous Tense. Present Perfect and Past Simple (2) (I 
have done and Idid). The Present Perfect Tense. The Category 
of Mood. The Indicative Mood. The Verb to Show in all the 
Tense Forms. Active and Passive Voices. The Active Voice. The 
Passive  Voice.  Text  “Western  Kazakhstan”.  The  Imperative 
Mood. 
2009/ 168 б./ 84х108 
1
/
32
   
ISBN 978-996-535-455-7 
Практикалық 
грамматика
Оқу құралы
ТӘжен  Г.К.,    Орал    гуманитарлық    техникалық 
колледжінің  жоғары  санатты  ағылшын  тілі  пәні 
оқытушысы;  
СПаШеВа  н.Г.  Ж.  Досмұхамедов  атындағы  педагогика­
лық колледждің жоғары санатты ағылшын тілі пәні оқы­
тушысы;
МұхТароВа  Ш.е.,  Ж.  Досмұхамедов  атындағы  педа­
гогикалық  колледждің  жоғары  санатты  ағылшын  тілі  пәні 
оқытушысы;
еШМУханоВа  н.Б.,  Ж.  Досмұхамедов  атындағы  педа­
гогикалық  колледждің  бірінші  санатты  ағылшын  тілі  пәні 
оқытушысы;
МУхСиноВа  а.н.,  Ж.  Досмұхамедов  атындағы  педа го­
гикалық колледждің  ағылшын тілі пәні оқытушысы
Оқулық    ағылшын  тілінің  фонетикалық  құрылымы  ту-
ралы  толық  түсінік  беру,  ағылшын  тілі  фонетикасын 
меңгертуге,  айту,  сөйлеу  дағдыларын  қалыптастыруға 
бағытталған. 
Ұсынылып отырған  оқулық 0105000 – «Бастауыш білім 
беру»,  011100  –  «Негізгі  орта  білім»  мамандықтары  бо- 
йынша  оқитын  педагогикалық  колледж  оқушыларына 
және мектеп мұғалімдеріне арналған.
МазМұны: Кіріспе. Шет тілін оқытудағы фонетиканың 
рөлі.  Role  of  Phonetics  in  Foreign  Language  Learning.  
Organs of Speech. The Vowels of English. The Consonants of 
English. Syllable, Stress, Tone, Speech Melody. Assimilation 
and Adaptation of Speech Sounds. Elision. Strong and weak 
forms.  Syntagm  and  Syntagmatic  Division.  Intonation. 
Word Stress. Intonation. The Function of Intonation. Method 
of Indicating Intonation. The Functions of Sentence-Stress. 
The  Function  of  Timbre.  The  Functions  of  the  temporal 
component  of  intonation.  Intonation.  The  Function  of 
Intonation. Method of Indicating Intonation. The Functions 
of Sentence-Stress. The Function of Timbre. The Functions 
of  the  temporal  component  of  intonation.  The  Role  of 
Intonation as a whole. Fundamental Intonation Patterns and 
their use.
Reader. Phonetic Vocabulary. Literature
2009/ 320 б./84х108     
ISBN 9965-35-459-6  
Практикалық 
фонетика 
Оқулық

56
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Шетел тілі мен әдебиеті
иностранный язык и литература
аМандыҚоВа  Г.н.,  Ж.  Досмұхамедов,  атындағы 
педагогикалық  колледждің  жоғары  санатты  ағылшын  тілі 
пәні оқытушысы;
МұхТароВа  Ш.е.,  Ж.  Досмұхамедов,  атындағы  педаго­
гикалық  колледждің  жоғары  санатты  ағылшын  тілі  пәні 
оқытушысы
Оқу құралында шет тілін оқытудың теориялық негіздері мен 
шет тілі сабағына, оның түрлері мен типіне, сабақта әдістер 
мен жаңа технологияны қолдану жолдары көрсетілген. Оқу 
құралы қазақ тілінде болғандықтан қазақ сабағына арналған 
оқулыққа  да  сипаттама  берілген.  Оқу  құралында  мектеп-
ке дейінгі және бастауыш сыныпта шет тілін оқыту әдістері 
мен  тәсілдері,  мақсат-міндеттері,  ойын  технологиясын 
қолдану жолдары қарастылған. Ұсынылып отырған құрал 
0105000 – «Бастауыш білім беру», 0111000 – «Негізгі орта 
білім» мамандықтары бойынша  оқитын педагогикалық 
колледж  оқушыларына  және  мектеп  мұғалiмдерiне 
арналған. 
МазМұны:  Кіріспе.  Ағылшын  тілін  оқытудың 
әдістемесі. Әр сыныптағы шет тілін оқытудың мазмұны 
және  оқытуға  қойылатын  негізгі  талаптар.  Шет  тіліне 
оқытудың әдістемелік қағидаттары. Ағылшын тілін оқыту 
құралдары. Шет тілін оқытудың мақсат-міндеттері және 
орны, теориялық негізі. Шетел тілін оқыту әдістемесінің 
басқа  ғылым  салаларымен  байланысы.  Ағылшын  тілін 
оқытудағы  көрнекілік  әдісі.  Ағылшын  тілін  оқытудағы 
аударма  әдісі.  Әдістеменің  кейбір  өзекті  мәселелері. 
Шет  тілін  үйретудегі  ұлттық  көзқарас.  Сөйлеу  әре-
кетінің  түрлерін  оқыту.  Тыңдап  түсіну,  сөйлеу,  оқу, 
жазу  біліктілігіне  оқыту,  үйрету.  Грамматика.  Фоне-
тика.  Лексика.  Оқыту  технологиясы.  Факультативтік 
сабақтардың  мақсаты.  Сыныптан  тыс  жұмыстар.  Орта 
мектепте шет тіліне оқытуды ұйымдастыру. Күнтізбелік 
күнделік және сабақ жоспары. Ағылшын тілі сабағында 
оқушылардың  білімін  бақылау  және  бағалау.  Бағалау 
нормасы.  Орта  мектептің  оқу  бағдарламасы.  Орта 
мектепте  сабақ  машығында  кездесетін  кемшіліктер, 
сабаққа  қойылатын  талаптар.  6-7  жастағы  балалардың 
психологиялық  ерекшеліктері.  Бастауыш  сыныптарда 
ағылшын  тілін  оқытудың  мақсаттары  мен  міндеттері. 
Шет  тілін  үйретуде  ойын  элементтерін  пайдалану. 
Поэзия  мен  прозалық  тақырыптарды  жаттау  кезінде 
істелетін  жұмыстар.  Бастауыш  мектепте  ағылшын  тілі 
пәні  бойынша  сабақтан  тыс  жұмыстарын  жүргізу  ту-
ралы  әдістемелік  нұсқаулар.  Тараулар  бойынша  тест 
сұрақтары. Мемлекеттік емтиханға кіретін сұрақтар. 
2007/ 264 б./ 84х108   
ISBN 9965-35-179-1  
 
Шет тiлiн 
оқыту 
әдiстемесi
Оқу құралы
МұхТароВа Ш., СероВа Л.
Оқулықта балаларға арналған ежелгі ескерткіштер, бала-
лар әдебиетінің негізін қалаған шетелдік жазушылардың 
өмірбаяны  мен  шығармашылығы,  олар  өмір  сүрген 
кездегі тарихи жағдайлар, әдебиеттегі түрлі ағымдар ту-
ралы баяндалады.    
«Шетел  балалар  әдебиеті»  оқулығы  педагогикалық 
колледждердің  «Бастауыш  мектептің  шетел  тілі 
мұғалімі»  мамандығы  бойынша  қазақ  тілінде  оқитын 
студенттерге арналған.
МазМұны:  Алғы  сөз.  Ежелгі  Грекия  мифтері.  Орта 
ғасырлық  балалар  әдебиеті  ескерткіштері.  Ағылшын 
фольклоры.  Ағылшын  балладалары.  Ертегілер.  ХVІІ-
ХVІІІ  ғасырлардағы  ағылшын  балалар  әдебиеті. 
Даниель Дефо (1660-1731). Джонатан Свифт (1667-1745). 
ХІХ  ғасырдағы  балалар  әдебиеті.  Вальтер  Скотт  (1771-
1832).  Чарльз  Диккенс  (1812-1870).  Герберт  Джордж 
Уэллс  (1866-1946).  Эдвард  Лир  (1812-1888).  Льюс  Кэр-
ролл  (1832-1898).  Хью  Лофтинг  (1886-1947).  Редьярд  Ки-
плинг (1865-1936). Алан Александр Милн (1882-1956). Оскар 
Уайльд  (1856-1900).  Роберт  Льюис  Стивенсон  (1850-1894). 
Шарлотта  Бронте  (1816-1855).  Артур  Конан-Дойл  (1859-
1930).  Томас  Майн  Рид  (1818-1883).  Уильям  Блейк  (1757-
1827). Генри Райдер Хаггард (1856-1925). Джеймс Гринвуд 
(1833-1929). Фредерик Марриет (1792-1848). Этель Лилиан 
Войнич (1864-4960). Беатриса Поттер (1866-1943). Американ 
балалар әдебиеті: Американ фольклоры. ХІХ ғасыр Аме-
рикан балалар әдебиеті. Джоэл Чендлер Харрис. Джеймс 
Фенимор Купер. Натаниель Готорн. Герман Мелвилл. Ген-
ри Лонгфелло. Марк Твен. Джек Лондон. Лаймен Френнек 
Баум. Гарриет Бичер-Стоу. ХХ ғасырдағы Американ бала-
лар әдебиеті. Уильям Сароян. Ағайынды Гриммдер. Якоб 
Гримм.  Вильгельм  Гримм.  Антуан  де  Сент-Экзюпери. 
Басқа  елдердің  балалар  әдебиеті:  Дат  балалар  әдебиеті. 
Ганс  Христиан  Андерсен.  Француз  балалар  әдебиеті. 
Жюль  Верн.  Фин  балалар  әдебиеті.  Цакариус  Топелиус 
кіші.  Канада  балалар  әдебиеті.  Эрнест  Сетон-Томпсон. 
Тест сұрақтары. Хрестоматия: Ежелгі Грекияның мифтері 
мен аңыздары. Троя циклі. Зевс пен Леданың қызы Елена. 
Ира мен Афинаның  Афродитаға баруы. Аргонавтар Ми-
зияда.  Паристің  Еленаны  алып  қашуы.  Аргонавтар  Лем-
носта.  Одиссейдің  Итакаға  оралуы.  Менелайдың  Торяға 
қарсы  соғысқа  аттануы.  Ағылшын  балалар  тақпақтары. 
Ертегілер.  Джек  бақытын  қалай  іздейді?  Қамыс  қалпақ. 
Койот пен байғыз-бике. Кожек Койотты қалай қорқытты? 
Тасбақа туысқан бәрінен қалай мықты болды? Д. Дефо. Ро-
бинзон Крузо. Эрнест Сетон-Томпсон. Кішкентай жабайы-
лар. Джеймс Ргинвуд. Өгей бала. 
2008/320 б. / 84х108 
1
/
32
.
ISBN 9965-35-500-2 
Шетел балалар 
әдебиеті 
Оқулық

57
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Шетел тілі мен әдебиеті
иностранный язык и литература
ҚоБЛаноВ  ж.Т.,  Ш.  Есенов  атындағы  Каспий 
мемлекеттік 
технологиялар 
және 
инжиниринг 
университетінің доценті, филология ғылымдарының канди-
даты
Екі бөлімнен тұратын оқулықта Еуропадағы осы Қайта 
өрлеу дәуірі және классицизм әдебиеті өкілдерінің бас-
ты шығармалары талданып, олардың өз кезіндегі руха-
ни  қызметі  сараланады.  Әрбір  әдеби  кезеңнің  тарихи-
әлеуметтік  жағдайына,  ірі  тарихи  оқиғаларға  шолу 
жасалып,  әдебиеттің  жалпы  даму  тенденциясы  сол 
жағдайлармен  байланыстырыла  көрсетіледі.  Оқулық 
жоғары  оқу  орындарының  050117  –  “Қазақ  тілі  мен 
әдебиеті”  мамандығы  студенттері  мен  гуманитарлық 
колледждердің  0105000 – “Бастауыш білім беру”, 0512000 
– “Аударма ісі”, 0101000 – “Мектепке дейінгі тәрбие және 
білім  беру”  мамандықтары  оқушыларына,  магистрант-
тар мен оқытушыларға арналған. 
МазМұны:  Кіріспе.  Қайта  өрлеу  қозғалысының  Ита-
лияда  пайда  болу  себептері.  Дантенің  «Құдіретті  ко-
медия»  туындысы.  Поэзиядағы  «петраркалық  стиль». 
Боккаччоның  «Декамерон»  шығармасы.  Қайта  өрлеу 
дәуіріндегі славян әдебиеті. Смиль Фляшка. Ян Гус және 
гусшілердің соғыстары. Петр Хельчицкий. Ян Амос Ко-
менский.  Қайта  өрлеу  дәуіріндегі  Дубровник  әдебиеті. 
Иван Гундилич. Қайта өрлеу дәуіріндегі Германия мен 
Нидерланды әдебиеті. Эразм Роттердамский. Себастьян 
Брант. Иоганн Рейхлин. Ульрих фон Гуттен. Мартин Лю-
тер. Халық кітаптары. Қайта өрлеу дәуіріндегі Франция 
әдебиеті. Деперье. Франсуа Рабле. «Гаргантюа мен Пан-
тагрюэль» шығармасы. Плеяда ақындары. Француз дра-
матургиясы.  Қайта  өрлеу  дәуіріндегі  Англия  әдебиеті. 
Робин  Гуд  туралы  халық  балладалары.  Ағылшын 
гуманизмі. Томас Мор. Фрэнсис Бэкон. Кристофер Мар-
ло.  Роберт  Грин.  Уильям  Шекспир  шығармашылығы. 
Қайта  өрлеу  дәуіріндегі  Испания  әдебиеті.  «Аярлық» 
романы.  Мигель  де  Сервантестің  «Ламанчтық  Дон  Ки-
хот» романы. Классицизм әдебиеті. Ағылшын әдебиеті. 
Джон Мильтон. Испан әдебиеті. Лопе де Вега. Лопе де 
Вегадан  кейінгі  испан  драмасы.  Кальдерон.  Француз 
әдебиеті.  Корнель.  Мольер.  Лафонтен.  Буало.  Жан  Ра-
син. Практикалық сабақтардың тақырыптары. Бақылау 
тапсырмалары.
2010/392б./ 84х103 
1
/
32
ISBN 978-996-535-507-3 
Шетел әдебиетінің 
тарихы
МеЙраМоВа С.а., доцент кафедры теории и практики 
иностранных языков филологического факультета Евразий-
ского  национального  университета  имени  Л.Н.  Гумилева, 
кандидат педагогических наук
Данное учебное пособие, в 1-м издании, является очевид-
ной  презентацией  актуальных  материалов  об  истории, 
географии, реалиях одной из наиболее развитых англого-
ворящих стран – Соединенного Королевства Великобрита-
нии и Северной Ирландии – и населяющими ее народа-
ми. Богато информативное учебное пособие нацелено на 
глубокое изучение государственного устройства Британии 
и  входящих  ее  стран,  национальной  символики,  языке, 
системе  среднего  и  высшего  образования,  важнейших 
исторических  событиях,  выдающихся  людях,  традициях, 
обычаях  и  национальных  чертах  характера  народов  Ан-
глии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Данное 
учебное пособие стремится передать особенности культур-
ного наследия страны, некоторые сведения об английском 
языке, о значениях и функциях в речи отдельных слов и 
выражений.  Новые  сведения  относительно  информации 
о реформах правительства Тони Блэра в  государственном 
устройстве страны, изменениями в обеих палатах Британ-
ского парламента, децентрализацией власти и созданием 
Парламента в Шотландии и Ассамблеи в Уэльсе и Север-
ной  Ирландии,  а  также  демократизацией  политических 
прав и свобод, способствуют данной попытке. 
Содержание: Введение. Основные исторические пе-
риоды  развития  Великобритании,  население  Велико-
британии,  географический  фактор,  Англия,  Лондон, 
Шотландия,  Эдинбург,  Уэльс,  Северная  Ирландия, 
Белфаст.  Государственная  система  в  Великобритании, 
парламент  и  избирательная  система,  палата  лордов  и 
палата  общин,  политические  партии,  Консервативная 
партия, Либеральная партия и Партия труда. Государ-
ственное образование, школы, жизнь в колледжах и уни-
верситетах. Печать, радио и телевидение, СМИ. Искус-
ство и архитектура, художественная и культурная жизнь 
в Великобритании. Архитектура, музеи, искусство в Вели-
кобритании. Традиции и обычаи, Традиции и обычаи, на-
циональные виды спорта, некоторые британские традиции и 
обычаи.  Приложения. 
2010/ 392  с./ 84 х 108 
1
/
32
ISBN-978-601-292-062-8
елтану 
(Страноведение)
Учебное пособие

58
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
аударма ісі
Переводческое дело
аВдонина Л.П.;
СаВоСТьЯноВа Л.В.
В учебное пособие включены основные положения тео-
рии перевода, в которых нуждаются учащиеся средних 
специальных учебных заведений, изучающие иностран-
ный  язык.  Рассматриваются  проблемы  межкультурной 
коммуникации,  адекватности  перевода,  лингвистиче-
ские и речеведческие основы перевода, понятие перево-
да.
Каждая глава в логической последовательности освеща-
ет необходимые теоретические и практические аспекты 
теории и практики перевода.
Для выработки практических навыков и умений перево-
да каждая глава заканчивается контрольными вопроса-
ми, списком необходимой литературы. В конце пособия 
приводится  словарь  переводческих  терминов  и  список 
использованных источников.
Пособие  предназначено  для  изучающих  иностранный 
язык, основы теории и практики перевода по специаль-
ности  0512000  «Переводческое  дело».  Его  может  также 
использовать начинающий переводчик и тот, кто хочет 
совершенствоваться в теории перевода.
Содержание:  Перевод как  вид  коммуникации.  Тео-
ретические основы перевода. Перевод: виды и способы. 
Качество перевода. Методы перевода. Явление интерфе-
ренции в переводе. Речеведческие основы перевода. Пе-
ревод как вторичный текст.  Виды перевода и тип текста.  
Моделирование перевода. Освоение способов перевода. 
Категория  соответствий  и  несоответствий  в  переводе. 
Категория соответствий.  Вариантные соответствия. Кон-
текстуальные  значения  в  переводе.    Единица  перевода. 
Трудности перевода. Лексические трудности. Морфоло-
гические  трудности.  Синтаксические  трудности.  Транс-
формации при переводе. Лексические трансформации. 
Грамматические  трансформации.  Стилистические  и 
другие трансформации. Перевод слов с эмоционально-
экспрессивной окраской фразеологизмов. 
Работа переводчика со словарем. Слова с эмоционально-
экспрессивной  стилистической  окраской  и  их  перевод. 
Перевод фразеологических единиц. Словари и работа со 
словарем. Перевод письменного текста. Реферирование 
и  аннотирование  специальной  литературы.  Рефериро-
вание  иностранной  специальной  литературы.  Редакти-
рование перевода.  Процедура редактирования перево-
да. Корректурные знаки.
План изучения теоретических и практических аспектов 
перевода.
Словарь переводческих терминов. Тексты для перевода.
2015. – 144 с./ 60х84 1/16
ISBN 978-601-302-224-6
Теория и практи-
ка перевода 
Учебное пособие
раҚыМБеКоВа д.
аБиСаЛыҚоВа р. 
Оқу-әдістемелік  құралда  аударма  ғылымы  мен 
оның  зерттелуі  және  тарихы  баяндалған.  Сондай-
ақ,  аударманың  түрлері,  аудармадағы  тұрақты  сөз 
тіркестерінің орны мен сөздіктердің рөлі туралы айты-
лады.  Оқу құралының мазмұнына сәйкес тест сұрақтары 
мен практикалық тапсырмалар да қамтылған.
Оқу-әдістемелік құралы колледждің және жоғарғы оқу 
орындарының студенттеріне арналған.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Сұхбат 5-бетте) (Соңы 3-бетте) Ақпарат Бүгінгінің бас тақырыбы Ойталқы АҢдатпа
2015 -> Ажал ошағына айналды баспасөз — 2016 Мінбер
2015 -> АҢдатпа 6-бет 3-бет
2015 -> Соңы 8-бетте) (Соңы 3-бетте) Ақпарат Бүгінгінің бас тақырыбы АҢдатпа
2015 -> Сапасын дамыту жолдары
2015 -> Ж. Тәшенов Хрущев үшін неге ұялды?
2015 -> Ж. Бірегей тұлға Қапез Қожахметов, Мағжан Садыханұлы
2015 -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды
2015 -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды

жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   58
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет