МазМұны. Содержание жоғары білім. Высшее образованиежүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет6/58
Дата08.01.2017
өлшемі5.01 Kb.
#49
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   58

2014/248 б./ 70х90/1/16
ISBN 978-601-292-886-0
Тұрғындар  
географиясы
Оқу құралы

31
жоҒары БІЛІМ
ВыСШее оБразоВание
МеЙІр ж., оразаЛиеВ Б. 
Оқу құралында сан ғасырлық философия ілімінің адам-
зат тарихындағы орны, оның даму кезеңдері мен өмірлік 
идеяларының  тарихи  мәні  туралы  тұжырымдар  көрсе-
тілген.
Құралды  философия  тарихы  курсын  оқып-үйрену-
ші  студенттер,  магистранттар,  т.б.  философиямен  ай-
налысушылар пайдалана алады.
МазМұны:  Философия.  Философия  –  дүниетаным 
ретiнде. Дүниетаным және оның тарихи түрлерi. Фило-
софияның негiзгi сұрағы. Философиялық бiлiм әдiстерi.  
Ежелгі шығыс философиясы.  Ежелгi үндi философия-
сы. Оның ерекшелiктерi мен сипаты.  Ежелгi қытай фи-
лософиясы.  Қытай  философиясының  негізгі  мәселеле-
рі.    Ежелгі  қытайдың  дүниетанымдық  мәселелері.  Дао 
ілімінің дүниетанымдық мәселелері. Конфуцийлік діни 
философия.  Ежелгі  қытай  философиясының  легистік 
бағыты. Антикалық философия. Антикалық философи-
яның  қалыптасуының  алғышарттары.    Орта  ғасырдағы 
батыс  философиясы.  Ортағасырлық  батыс  философия-
сының  ерекшелігі.    Ортағасырлық  теологиялық  фило-
софияның  даму  кезеңдері  және  негізгі  ұғымдары.  Ор-
тағасырлық универсалилер туралы ілім. Ортағасырлық 
шығыс философиясы. Ислам философиясы және оның 
қалыптасуы  мен  кезеңдері.  Мұсылмандық  перипате-
тизм.  Кәлам – ислам қағидаларын негiздеушi бағыт.  Со-
пылық – мұсылмандық, мистикалық философия.  Ренес-
санс  философиясы.  Ренессанс  дәуiрiнiң  ерекшелiктерi 
және олардың  философиялық ойларға ықпалы. Ренес-
санс дәуiрiнiң діни және саяси-әлеуметтiк iлiмi.  Утопия-
лық бағыттың iлiм негiздері. Жаңа заман философиясы.  
Жаңа  заман  философиясы  қалыптасуының  алғышарт-
тары.  Ағартушылық  философиясы.  Ағарту  дәуiрiнiң 
философиясы:  мәнi  мен  ерекшелiктерi.    ХХ  ғасыр  ба-
тыс  философиясының  бағыттары.  Орыс  философиясы. 
Орыс  философиясының  жалпы  сипаты.  ХIХ  ғ.  Екiншi 
жартысы  –  ХХ  ғ.  басындағы    орыс  философиясының 
негiзгi  идеялары.    Орыс  марксизмi  мен  ресейдiң  рево-
люциядан  кейiнгi  философиялық  ой-тұжырымдары.  
XX  ғасырдағы  орыс  және  кеңестiк  философия.  Қа-
зақ  философиясы.  Қазақ  философиясының  түркілік 
философия мен сабақтастығы. Зар заман философиясы. 
ХІХ  ғасыр  ағартушылық  философиясы.    ХХ  ғасыр  фи-
лософиясы.  Философияның  теориялық,  методология-
лық  негіздері.  Онтологияның  негізгі  ұғымдары  және 
принциптері.  Диалектиканың  негiзгi  тарихи  форма-
лары. Қоғамның саяси құрылымы. Саясаттың болмысы. 
Өмiрдiң мәнi және адамның бас бостандығының пробле-
малары,    оларды  әр  түрлi  философиялық  жүйелерде 
шешу.  Гносеология мәселелері. Таным – философиялық 
талдау  пәні.  Таным  құрылымы.  Сезімділік  пен  рацио-
налдылық.    Ғылым,  техника  және  білім  философиясы. 
Қазiргi заманның жаһандық мәселелері. 
2014./280 бет./ 70х90 1/16
ISBN 978-601-7568-32-0
Философия
Оқу құралы
нұрҒызарыноВ  а.  М.,  ауыл  шаруашылығы  ғылым-
дарының докторы, профессор;
ШІЛдеБаеВ    ж.  Б.,  педагогика  ғылымдарының  доктры, 
профессор
Оқулықта табиғат пайдаланудың экологиялық негізі, та-
биғи қорлардың түрлері, олардың биосферадағы орны 
мен  адам  өміріндегі  рөлі,  қорларды  тиімді  пайдалану 
жолдары  мен  ерекшеліктері,  табиғат  пайдаланудың 
қоршаған  ортаға  әсері,  қазіргі  экологиялық  жағдайға 
байланысты  табиғат  қорғауды  ұйымдастыру  мәселе-
лері  туралы  айтылады.  Табиғат  пайдалануды  тиімді 
жүргізу  негізінде  орнықты  дамуға  көшудің  экология-
лық  ұстанымдары  сөз  етіледі. Сонымен  қатар,  курстық 
жұмыстардың  тақырыптары  берілген.  Оқулық  жоғары 
оқу орындарының экология, биология, география, ауыл-
шаруашылық  мамандықтары  бойынша  оқытушылары 
мен  студенттеріне,  магистранттарына,  салалық  меке-
мелер  мен  ұйымдардың  басшыларына  және  көпшілік 
оқырман қауымға арналған.
МазМұны: Экология ғылымының теориялық негізде-
рі.    Экология  пәні,  мазмұны,  мақсаты  мен  міндеттер. 
Экологиялық  факторлар  және  оның  қызметі.  Негізгі 
абиотикалық  факторлар  және  организмдердің  оларға 
бейімделуі.  Организмдердің  негізгі  тіршілік  орталары. 
Биологиялық  ырғақтар.  Фотопериодизм.  Бірлестіктер 
экологиясы.  Биоценоз,  биогеоценоз  және  экожүйе-
лер  туралы  түсініктер.  Биоценоздар  құрылымы  және 
экожүйедегі энергия. Популяциялар экологиясы. Попу-
ляция  және  оның  құрылымы.  Популяциялар  санының 
ауытқулары. Табиғат пайдаланудың экологиялық негізі.  
Табиғат пайдалану ұстанымдары (принциптері).  Қоғам 
мен  табиғи  ортаның  әрекеттесуі.  Табиғат  қорғаудың 
экологиялық негізі. Жер – табиғи қор. Жердің биосфе-
радағы  орны.  Әлемдік  жер  қорларының  экологиялық 
күйі.  Қазақстанның  жер  қорлары  және  оларды  пайда-
лану. Топырақ құнарын пайдалану.  Минерал қорларын 
пайдалану.  Минерал  қорлардың  адам  өміріндегі  рөлі. 
Энергиялық  қорлар.  Атом  энергиясы  және  дәстүрлі 
емес энергия көздері. Су – табиғи қор. Су – тіршіліктің 
өзегі.  Әлемдік су қорлары.  Қазақстанның су қорлары.   
Судың  экологиялық күйі.    Атмосфералық ауа.    Атмос-
фералық  ауа  –  табиғи  қор.  Атмосфераны  ластайтын 
көздер.  Атмосфералық ауаның мониторингі (бақылау). 
Атмосфералық  ауаны  қорғау  туралы  халықаралық 
ынтымақтастық.    Биологиялық  қорларды  пайдалану. 
Өсімдік  әлемінің  биосфералық  рөлі.    Орманды  пайда-
лану. Біржылдық және көпжылдық шөптер және табиғи 
жайылымдар.  Жануарлар әлемі – табиғи қордың ерек-
ше түрі. Жануарлардың биосферадағы орны. Қазақстан-
ның  жануарлар  әлемі.  Балық  қорын  пайдалану.  Әлем-
дегі балық қорының күйі. Қазақстанның балық өндірісі. 
Ландшафттарды қорғау – салауатты өмір салты. Табиғат 
зертханалары. Қорықтар қоры – халық дәулеті.  Қорық 
ұйымдастыру  ісінің  болашағы.    Табиғат  қорғаудың 
қоғамдық міндеттері.  Қызыл кітап және оның рөлі. Эко-
логиялық проблемаларды шешу жолдары. 
343 б./ 70х90 1/16
ISBN 978-601-292-884-6 
Экология және 
тұрақты даму 
 
Оқулық

32
жоҒары БІЛІМ
ВыСШее оБразоВание
ерМаҒанБеТоВ  Қ.Т.,  Е.  Бөкетов  атындағы  Қарағанды 
мемлекеттік университетінің радиофизика және электро-
ника кафедрасының профессоры
Ұсынылып отырған оқулық электртехника ілімінің негі-
зінде  жататын  электрстатикалық  өріс,  тұрақты  токтың 
жалпы  зарядтардың  белгілі  бір  бағытта  тасымалдануы 
үшін қажетті шарттар, тұрақты және айнымалы токтың 
электр  тізбектерін  зерттеу,  есептеу  әдістері,  синустар  
заңдылығымен токтардың электр тізбегін есептеу әдісте-
рі, синустар заңдылығымен өзегеретін токтардың электр 
тізбектерінде  жүретін  резонанс  құбылыстары  туралы, 
үш фазалы электр тізбектерінің ерекшеліктері, сызықты 
электр  тізбегіндегі  өтпелі  үдерістерді  зерттеу  әдістері, 
бейсызық  электр  тізбектерін  есептеу  әдістері,  электр-
магнетизм  үдерістері,  трансформаторлар  туралы,  ай-
нымалы және тұрақты ток электр машиналары туралы 
баяндалған. Белгілі бір тақырыптардан кейін қорытын-
дылар  өзін-өзі  тексеруге  мүмкіндік  беретін  бақылау 
сұрақтары, тақырыптарға сәйкесті есептер берілген.
МазМұны:  Электр өрісі. Электр өрісі және оны бейне-
леу. Электр өрісі кернеулігі. Кулон заңы. Электрстатика 
өрісінің  потенциалдылығы.  Өріс  потенциалы.  Электр 
өрісіндегі  өткізгіштер.  Лектрстатикалық  индукция. 
Электр  өрісіндегі  диэлектриктер.  Диэлектриктің  үйек-
телуі. Электрді оқшаулайтын бұйымдар. Электрсыйым-
дылық.  Жазық  конденсатор.  Электрсыйымдылықтарды 
өзара жалғау. Электр өрісінің энергиясы. Тұрақты ток-
тың  электр  тізбегі.  Электр  тізбегі.  Электр  тогы.  Электр 
энергиясы  көзі.  Электр  тізбегінің  жұмыс  күйлері.  Кер-
неу көзі. Ток көзі. Электрлік кедергі. Электрөткізгіштік. 
Электр  тогы  бар  өткізгіштің  ортамен  жылу  алмасуы. 
Кернеу шығыны және өткізгіштердің көлденең қимасы. 
Кирхгоф ережелері және оларды электр тізбегін есептеу 
үшін  пайдалану.  Синусоидалы  электр  қозғаушы  күш 
және  оның  негізгі  сипаттамалары.  Синусоидалы  фи-
зикалық  шамаларды  кескіндеу  әдістері.  Синусоидалы 
электр  тогы  тізбегінің  элементтері.  Үш  фазалы  электр 
тізбегі туралы түсінік және оның артықшылығы. Сину-
соидалы емес физикалық шамалардың негізгі қатынас-
тары.  Кернеулері  және  токтары  синусоидалы  емес 
сызықты электр тізбегінің актив және пассив қуаттары. 
Периодты,  синусоидалы  емес  энергия  көзі  бар  электр 
тізбегін  талдау.  Резистив,  индуктив  және  сыйымдылық 
кедергілердің тізбектегі токқа әсері. Резонанс құбылысы. 
Электр сүзгілері туралы түсінік. Дифференциалдаушы, 
интегралдаушы  және  іріктеуші  тізбектер.  Электрмаг-
нит  тізбегі.  Электрмагнит  құрылғылары  және  магнит 
тізбектері. Магнит тізбектерінің сипаттамалары. Магнит 
тізбектерін зерттеу әдістері. Ферромагниттердің қасиет-
тері  және  пайда  болу  табиғаты.  Магнит  тізбектерінің  
заңдары.  Тармақталмаған  магнит  тізбектері.  Транс-
форматорлар.  Трансформаторлардың  жұмыс  істеу 
ұстанымы.  Айнымалы  токтың  электр  машиналары. 
Тұрақты ток машиналары. 
728 б./ 60х84 1/16.
ISBN 978-601-7568-42-9
Электртехника 
және электроника 
негіздері
Оқулық
раМазаноВ а.а., доктор экономических наук, профес-
сор  Казахского  национального  технического  университета 
им.  К.И.  Сатпаева,  заведующий  кафедрой  «Производствен-
ный менеджмент и маркетинг»
В  учебном  пособии  даны  теоретические  и  практиче-
ские  основы  собственности.  Раскрыты  экономико-пра-
вовые механизмы управления собственностью. Тематика 
управления  собственностью  содержит  аналитический 
материал,  литературу,  контрольные  вопросы,  кейсы, 
приложения,  тесты.  Применен  современный  метод 
SWOT-анализ.  Материал  работы  излагается  в  соответ-
ствии  с  Государственным  общеобязательным  стандар-
том высшего образования, кредитной технологией обу-
чения,  применением  западных  методик  и  технологии, 
международного и казахстанского права.
Учебник  предназначен  для  студентов,  магистрантов, 
докторантов PhD., экономистов, менеджеров.
Содержание:  Экономическое  содержание  соб-
ственности.  Сущность  собственности.  Собственность  в 
форме  экономических  благ.  Общественные  отношения 
собственности.  Экономическая  структура  собственно-
сти.  Государственная  собственность.  Личная  собствен-
ность.Индивидуальная  трудовая  собственность.  Ин-
дивидуальная  частная  собственность.  Кооперативная 
собственность.  Акционерная  собственность.  Правовое 
управление  собственностью.  Сущность  прав  собствен-
ности.    «Разделение»  собственности  и  теорема  Коуза. 
Неформальные  нормы.  Трансакционные  издержки  и 
«теневые»  отношения  собственности.    «Экстерналий» 
и  государственное  регулирование  прав  собственности. 
Интеллектуализация  собственности.  Сущность  и  права 
интеллектуальной собственности. Авторское и смежное 
право. Промышленная собственность. Коммерциализа-
ция интеллектуального продукта.  Национальный брен-
динг. Сущность национального бренда. Проектирование 
национального  бренда  и  модель  «7  I».  Приватизация. 
Разгосударствление  и  приватизация.  Формы  привати-
зации.  Методы приватизации. Анализ приватизации в 
Казахстане.  Национализация. Экономико-правовые ос-
новы  национализации.  Организация  национализации. 
Монополизм.  Монополизм  в  отношениях  собственно-
сти.  Естественные  монополии.    Демонополизация  соб-
ственности. Государственное регулирование монополи-
стической деятельности. Инструменты государственного 
регулирования сферы естественных монополий. Управ-
ление социальными Отношениями собственности. Кор-
поративная  социальная  ответственность.  Привлечение 
работников к участию в прибыли и управлению.
2015/224 с./ 70 х 90  1/16.
ISBN 978-601-302-164-5
Управление
собственностью
Учебное пособие

33
жоҒары БІЛІМ
ВыСШее оБразоВание
аМерханоВа Ш.К.
Оқулық  жаңа  ғылыми-әдістемелік  деңгейде  жазылған, 
химиялық  сандық  анализ  және  анализдің  физикалық-
химиялық  әдістері  бойынша  аналитикалық  химия 
ғылымының  теориялық  негіздері  мен  жетістіктері 
келтірілген.
Ұсынылған  оқулық  университеттердің,  педагогикалық 
институттардың  химия  факультеттеріне  аналитикалық 
химия пәнінің бағдарламасына сәйкес жасалған.
ЖОО-ның химия мамандықтарының студенттері үшін.
МазМұны:  Сандық  анализ.  Гравиметриялық  анализ 
әдісі. Гравиметриялық әдістер.  Көлемдік анализ әдісте-
рі.  Титриметриялық  анализ.  Қышқылды-негіздік  титр-
леу әдісі.  Тотығу-тотықсыздану титрлеу әдісі. Тұндыру 
титрлеу  әдісі.    Комплексонометриялық  титрлеу  әдісі.  
Физикалық-химиялық  анализ  әдістері.  Электроана-
лиз.  Физикалық-химиялық  анализ  әдістері.  Химиядағы 
физикалық  әдістер.  Электроанализ.  Рн  –  потенциоме-
трия. Кулонометриялық анализ әдісі. Кондуктометрия. 
Вольтамперометриялық  әдістер.    Спектралды  анализ 
әдістері.    Хроматография.  Оптикалық  анализ  әдістері. 
Радиоспектроскопиялық  әдістер.  Хроматографиялық 
анализ әдісі. Химиялық метрология және хемометрика.
2015. – 208 бет./ 70х90 1/16.
ISBN 978-601-302-062-4
аналитикалық  
химия 
Оқулық
жанзаҚоВ М.М.
Оқулықта жалпы селекция және оның даму тарихы, не-
гізгі бағыттары, міндеттері мен жетістіктері баяндалған. 
Сондай-ақ,  жоғары  әлеуетті  өнімділігі  мен  өнімінің  са-
пасы, аурулар мен зиянкестерге төзімділігі үйлескен, та-
биғи-климаттық  жағдайлар  өзгеруіне,  интенсивті  және 
энергия үнемдейтін технология бойынша өсіруге бейім-
делген  сорттар  мен  будандар  шығарудың  әдістері  мен 
тәсілдері сияқты басты мәселелерге аса көңіл бөлінген. 
Жоғары  оқу  орындарының  агрономия  мамандығы  сту-
денттеріне,  сондай-ақ  магистранттар  мен  докторант-
тарға, ауыл шаруашылығы ғылыми-зерттеу мекемелері 
қызметкерлеріне арналған.
МазМұны:  Сорт  және  өндірістің  оған  қоятын  талап-
тары.  Өсімдік  селекциясы  –  адам  бағыттайтын  экспе-
рименттік  эволюция.  Селекцияның  даму  тарихындағы 
негізгі кезеңдер. Селекцияның егіншілікті интенсивтен-
дірудегі рөлі. Селекциялық жұмыстардың негізгі бағыт-
тары.  Құрғақшылыққа  төзімділік  селекциясы.  Қысқа 
төзімділік  селекциясы.  Суыққа  төзімділік  селекция-
сы.  Аурулар  мен  зиянкестерге  төзімділік  селекциясы.  
Суармалы  егіншілікке  арналған  интенсивті  типті  сорт-
тар шығару. Өнімнің жоғары сапасына селекция. Өсіру 
механизациясына жақсы бейімділік селекциясы. Селек-
циялық  жұмыстың  теориясын  дамыту  және  жаңа  әдіс-
терін дайындау. Өсімдіктер селекциясындағы бастапқы 
материал туралы ілім. Мәдени өсімдіктердің экология-
лық-географиялық  систематикасы.  Өсімдік  белгілері 
мен қасиеттері. Бастапқы материал түрлері және оларды 
алу тәсілдері. Бөгде аймақ бастапқы материалының се-
лекциядағы маңызы. Өсімдік интродукциясы. Мутация-
лық селекция әдісімен шешілетін мәселелер. Гетерозис 
және  оны  селекцияда  пайдалану.  Гетерозис  құбылысы 
және  оның  маңызы.  Гетерозистің  генетикалық  негізде-
рі  және  оның  көріну  заңдылықтары.  Өндірісте  пайда-
ланылатын  будандар  типтері.  Гетерозистік  селекцияда 
ата-аналық  жұптарды  таңдау.  Өзін-өзі  тозаңдандырған 
линиялар  алу  әдістері.  Түрлі  дақылдардың  будандық 
тұқымдарын  өндіру  әдістері.  Поликросстар  негізіндегі 
гетерозисті  пайдалану.    Сұрыптау  әдістері.  Сұрыптау-
дың  шығармашылық  рөлі.  Сұрыптаудың  селекциялық 
популяцияларда әсер ету заңдылықтары. Селекциялық 
материалды  бағалау  әдістері.  Селекциялық  процестің 
ұйымдастырылуы  және  техникасы.  Мемлекеттік  сорт-
сынау және сорттармен будандарды пайдалануға рұқсат 
ету.
2015/416 б./ 70х90 1/16.
ISBN 978-601-302-123-2
егістік дақылдар 
селекциясы 
Оқулық
3-0337

34
СаЛыҚоВ Ғ., ӘжМұраТ н. 
Оқу  құралы  «Өндірістік  менеджмент»  пәнінің  типтік 
бағдарламасы негізінде құрастырылып дайындалды. 
Мұнда  негізінен  өндірісті  басқару  мәні  мен  ұйым-
дастырудың негіздері, инновациялық жобаларды басқа-
ру,  сондай-ақ  өндіріске  техникалық  қызмет  көрсетуді 
ұйымдастыру  тиімділіктері,  өндірістегі  мақсаттар  мен 
бағыттарды  жоспарлау  және  оның  орындалуын  ұйым-
дастырудың маңызды бөліктері сипатталған.
Оқу  құралына  дәрістер,  студенттердің  білімдерін  тек-
серуге  арналған  тест  тапсырмалары  мен  пысықтау 
сұрақтары енгізілген. 
Ұсынылып отырған оқу құралы ЖОО бакалавриат бөлі-
мінде оқитын студенттерге, сондай-ақ магистранттарға, 
оқытушыларға арналған.
МазМұны:  Өндірісті  басқару  мәні.  Өндірісті  ұйым-
дастыру негіздері. Өндірістік менеджмент пәнінің ғылы-
ми-теориялық  түсінігі.  Өндірістік  менеджмент:  пәні, 
қызметі  және  қағидалары.    Өндірісті  басқарудың  даму 
тарихы және оның өндірісті басқарудағы рөлі. Батыс ел-
деріндегі кәсіпорынды басқару. 
Жапон  менеджментінің  ерекшеліктері.  Жаңа  өнімдер-
ді  жобалау.  Өнімнің  базалық  стратегиясының  түсіні-
гі,  оның  элементтері  мен  факторлары.  Кәсіпорынның 
экономикалық  стратегиясының  желілік,  өндірістік 
бағыттары.  Жаңа  өнімдерді  жобалау.  Өнімді  жобалау 
стадиялары. Инновациялық жобаларды басқару. Инно-
вациялық жоба: түсініктер, құру мен жүзеге асырудың 
негізгі  кезеңдері.  Инновациялық  жобаларды  басқару.  
Өндірістік үрдіс типтері және өндіріс циклі.  Өндірістік 
үрдіс  мазмұны  және  типтері.  Өндіріс  циклі:  опера-
циондық цикл және технологиялық цикл. Өндіріс қуат-
тылығы және кәсіпорынның орналасуы.  Кәсіпорынның 
өндірістік қуаттылығы. орналасу ерекшеліктері.  Кәсіп-
орынның  өндіріс  құрылымы.  Кәсіпорынның  жалпы 
және  өндірістік  құрылымы.  Сайман  шаруашылығын 
ұйымдастыру.  Энергетикалық  шаруашылықты  ұйым-
дастыру.  Сапа  туралы  американдық  және  жапондық 
көзқарас.  Өнім  сапасын  басқару  жүйесі.    Өндіріс  қор-
ларын  басқару.    Өндірісті  жоспарлау  және  өнім  өтім-
ділігін ұйымдастыру. Өнімді өткізуді жоспарлау. Жаңа 
заманғы  жағдайлардағы  маркетинг  және  өткізілім.  Өт-
кізілімді  басқару  концепциясы.  Өткізілімнің  ақпарат-
тық  жүйесі  (ӨАЖ).  Өткізілімді  басқару.    Өндіріс  бағ-
дарламасын  қалыптастыру.  Өндірістік  бағдарламаның 
қалыптасу  кезеңі  мен  мәні.    Өндірістік  бағдарламаның 
негізгі  бөлімдері.    Кәсіпорында  жоспарлау  жүйесін 
ұйымдастыру.  Өндірісті  жедел  басқару.  Өндірісті  же-
дел  басқару  мазмұны  және  тапсырмалары.    Өндірісті 
диспетчерлеуді  ұйымдастыру.    Өндірісті  басқаруды 
ұйымдастыру.  Өндірісті  басқарудың  мақсаттары  мен 
міндеттері. Басқару процесі және қағидалары.  Өндірісті 
басқару функциялары. Өндірісті басқару жүйесінің эле-
менттері. Студенттердің өзін-өзі тексеруге арналған тест 
тапсырмалары.
2015. – 192 б./ 70х90 1/16
ISBN 978-601-302-322-9
Өндірістік  
менеджмент  
Оқу құралы
жоҒары БІЛІМ
ВыСШее оБразоВание
ерназароВ а.
Оқулықта  адамның  тірек-қимыл  аппараты,  буындар, 
бұлшықеттер,  қимыл-тірлік  механикасы,  ішкі  орган-
дар,  ішкі  бездер,  жүрек-қан  тамыры,  лимфа  жүйесі, 
нерв  жүйесі  және  сезім  органдары  талданып  қаралып, 
олардың суреттері қоса берілген. Сонымен бірге, әрбір 
органдардың  қызметтері  мен  қалыптасу  ерекшеліктері 
берілген. 
Оқулық  университеттер  мен  институттардағы  және 
колледждердегі    биология,  дене  тәрбиесі  және  
«Бастауыш  оқытудың  педагогикасы  мен  әдістемесі» 
мамандығының студенттеріне арналған.
МазМұны:  Тірек-қимыл  жүйелі  органдары.    Тірек-
қимыл  жүйелі  органдарына  жалпы  шолу.  Адамның 
қаңқасы. Тұлға сүйектерінің дамуы және оның жасқа қа-
рай қалыптасуы.  Бас қаңқасы.  Бет бөлігінің сүйектері.  
Бассүйек және бастағы сүйектердің орналасу тәртібі.  Бас 
сүйектерінің дамуы.   Бас өлшемдері мен нәсіл туралы 
теріс  көзқарас.      Бұлшықеттер  туралы  ілім  (Miologia). 
Бұлшықеттер  қызметі.      Бұлшықеттердің  қосымша 
аппараттары.  Тұлғаның  бұлшықеттері.    Құрсақтың 
бұлшықеттері мен шандыр қабығы.  Бастың бұлшықет-
тері  мен  шандыр  қабықтары.    Қолдың  бұлшықеттері 
мен  шандыр қабығы.   Аяқтың бұлшықеттері мен  шан-
дыр  қабықтары.    Мықын  белдеуінің  бұлшықеттері.  
Аяқтың  еркін  қозғалатын  сүйектеріндегі  бұлшықеттер. 
Адам  денесінің  қозғалысы  туралы  ілім  –  биомеханика. 
Тірі дененің биомеханикасын зерттеу. Ішкі органдар ту-
ралы ілім (Spanchnologia). Ішкі органдар қызметі. Адам-
ның ас қорыту жүйесіне жалпы түсінік. Көтен. Сүт без-
дері.  Тамырлар  туралы  ілім  –  ангиология  (Angiologio) 
Қан және оның қызметі.  Жүрек. Қан айналым жүйесі.  
Жалпы қан айналым шеңберінің тамырлары. Үлкен қан 
айналым шеңберінің веналары.  Артериялар.  Веналар.   
Төменгі  қуыс  вена  жүйесі.  Ұрықтың  қан  айналымы. 
Сарысу  (лимфа)  жүйесі.  Ішкі  секреция  бездері  туралы 
ілім  –  Эндокринология  (Endocrinologio).  Ішкі  секреция 
бездері. Нейрогенді бездер тобы.   Бронхиогенді бездер 
тобы.  Хромафинді  немесе  адреналинді  бездер  тобы. 
Эндодермалық  аралас  бездер.    Мезодермальды  бездер 
тобы.  Қуық түбі безі. Нерв жүйесі туралы ілім – невроло-
гия (Nevrologia) Нерв жүйесінің қызметі және маңызы. 
Ми  қыртысы  және  оның  микроскопиялық  құрылысы. 
Нерв  жүйесінің  қиян  шеткі  бөлігі.    Нерв  жүйесінің  ве-
гетативті (ерекше) бөлігі. Сезім органдары туралы ілім – 
эстезиология (Aisthesilogos). Сезім туралы түсінік.  Есту 
органдары мен талдамасы.  Көру органы және көру тал-
дамасы.  Орысша-қазақша термин сөздер.
2015/272 б./ 70х90/1/16
ISBN 978-601-302-149-2 
Тәнтану  
(адам анатомиясы)
Оқулық

35
жоҒары БІЛІМ
ВыСШее оБразоВание
ТУрМаШеВа Б.К.,  учитель экономики и финансовой гра-
мотности СШ № 2 г. Актобе; 
БерМаноВа С.Т.
В  данном  пособии  предлагаются  опорные  конспекты
таб лицы,  схемы  и  задания  для  подготовки  учащихся  к 
ЕНТ  по  истории  Казахстана.  Пособие  предназначено 
для  учителей  истории  и  выпускников  общеобразова-
тельных школ.
Содержание:  Эпоха  камня  на  территории  Казах-
стана.  Племена Казахстана в эпоху бронзы Племенные  
союзы  саков  и  сарматов.    Cарматы.    Древние  государ-
ства  на  территории  Казахстана.  Уйсуны.  Древние  госу-
дарства  на  территории  Казахстана.  Кангюи.  Древние 
государства  на  территории  Казахстана.  Хунну.  Ранне-
средневековые  государства  на  территории  Казахстана 
(VІ-ХІІ вв.). Хозяйство и культура древнетюркских госу-
дарств. Средневековые города. Великий шелковый путь. 
Территория Казахстана в ХIII-ХV вв. Нашествие татаро-
монгол. Казахское ханство и его политическая история 
(XV-XVIII вв.). Политическая история казахского ханства. 
Казахско-джунгарские отношения. Общественные отно-
шения, хозяйство и культура казахов в ХV-ХVIII вв. Ка-
захстан в составе Российской империи. Реформаторская 
политика царского правительства в Казахстане в ХІХ в. 
Социально-экономическое развитие Казахстана в ХIХ в. 
Национально-освободительные  движения  в  Казахстане 
во II пол. ХVIII – I пол. ХIХ вв. Национально-освободи-
тельное движение в Казахстане во II пол. XIX вв. Культу-
ра Казахстана в ХIХ в. Казахстан в начале ХХ века. Восста-
ние 1916 г. в Казахстане. Февральская революция 1917 г. 
Установление Советской власти в Казахстане: пути и осо-
бенности. Казахстан в годы иностранной интервенции и 
гражданской войны (1918-1920 гг.). Военный коммунизм 
и НЭП. Казахстан в 20-30-е годы ХХ в. Индустриализация 
в Казахстане. Коллективизация сельского хозяйства в Ка-
захстане.  Культурное строительство в Казахстане. Казах-
стан в годы Великой Отечественной войны. Казахстан в 
послевоенные годы. Казахстан в 1953-1964 гг. Казахстан в 
годы застоя. Казахстан в эпоху коренных перемен (1985-
1991 гг.). Культура Казахстана во второй половине ХХ в. 
Современный Казахстан. 
2014/288 с./ 60х84 1/8.   
ISBN 978-601-299-028-7
история Казахстана: 
опорные конспекты, 
таблицы, схемы,  
тесты, задания 
Пособие для подготовки  
учащихся к ЕНТ
ТұрМаШеВа Б.К., БерМаноВа С.Т.  
Көмекші  құралда  Қазақстан  тарихы  бойынша  оқу-
шыларды  ҰБТ-ға  дайындау  үшін  тірек  конспектілер, 
кестелер,  сызбалар  және  тапсырмалар  ұсынылған. 
Құрал жалпы білім беретін мектеп бітірушілерге және 
тарих пәні мұғалімдеріне арналған.
МазМұны: Қазақстан жеріндегі тас дәуірі. Қола дәуі-
ріндегі  Қазақстандағы  тайпалар.  Сақтардың  және 
сарматтардың  тайпалық.  Қазақстан  жеріндегі  ежелгі 
мемлекеттер. Үйсіндер. Қазақстан жеріндегі ежелгі мем-
лекеттер. Қаңлылар. Қазақстан жеріндегі ежелгі мемле-
кеттер. Ғұндар. Қазақстан жеріндегі ерте ортағасырлық  
мемлекеттер    (VІ-ХІІ  ғғ.).  Ежелгі  түрік  мемлекеттерінің 
шаруашылығы және мәдениеті. Орта ғасырлық қалалар. 
Ұлы жібек жолы. ХIII-ХVғғ. Қазақстан жері. Моңғол-та-
тар  шапқыншылығы.  Қазақ  хандығы  және  оның  саяси 
тарихы. Қазақ хандығының саяси тарихы. Қазақ-жоңғар 
қатынастары.  ХV-ХVIII  ғғ.  Қазақтардың  қоғамдық  қа-
тынастары,  шаруашылығы,  мәдениеті.  Қазақстан  Ресей 
империясы  құрамында.  ХIХ  ғ.  Қазақстандағы  патша 
үкіметінің  реформалық  саясаты.  ХIХ  ғ.  Қазақстанның 
әлеуметтік-экономикалық  дамуы. Ұлт-азаттық қозғалыс. 
ХІХ ғасырдың ІІ жартысындағы Қазақстандағы ұлт-азат-
тық қозғалыс. ХIХ ғ. Қазақстанның мәдениеті. Қазақстан 
ХХ ғасырдың басында. Қазақстандағы 1916 жылғы көте-
ріліс.  1917  ж.  Ақпан  революциясы.  Қазақстанда  кеңес 
үкіметін  орнату    жолдары  және  ерекшеліктері.  Қазақ-
стан  азамат  соғысы  және  шетел    интервенциясы  жыл-
дарында (1918-1920 жж.). Әскери коммунизм және жаңа 
экономикалық  саясат.  Қазақстандағы  индустриялан-
дыру. Қазақстанда ауыл шаруашылығын ұжымдастыру. 
Мәдени  құрылыс.  Қазақстан  Ұлы  Отан  соғысы  жыл-
дарында.  Қазақстан  соғыстан  кейінгі  жылдары.  Қазақ-
стан  1953-1964  жж.  тоқырау  жылдарындағы  Қазақстан. 
Қазақстан  түбегейлі  бетбұрыстар  кезеңінде  (1985-1991 
жж.).  Қазақстанның  ХХ  ғ.  Екінші  жартысындағы  мәде-
ниеті. Қазіргі  заманғы  Қазақстан. Пайдаланған әдебиет-
тер. 
.
2012. – 272-бет./ 60х84 1/8
Қазақстан тарихы: 
тірек конспектілер, 
кестелер, сызбалар, 
тестер, тапсырмалар 
Оқушыларды ҰБТ­ға  
дайындау құралы

36
нұрҚаСыМоВа С.н.
Оқу  құралы  жалпы  физика  курсының  механика  тара-
уының есептер жинағы болып табылады. Оқу құралына 
бес жүзден астам есептер жауаптарымен енгізілген. Әр-
бір тарауға қысқаша теориялық түсініктеме және негізгі 
заңдар мен теңдеулер берілген. Сонымен қатар тараулар 
соңынан  есептердің  шығару  жолдары  көрсетілген.  Оқу 
құралының соңында анықтамалық мәліметтер және екі 
нұсқамен тест тапсырмалары берілген.
Кітап  жоғарғы  оқу  орындарының  техника  маман-
дықтарында  оқитын  студенттерге  және  физика  пәнінің 
жас мұғалімдеріне арналған.
Оқу құралы физика курсының жаңа оқу бағдарламасы-
на сәйкес құрастырылған.
МазМұны: Механика негіздері. Кинематика элемент-
тері.  Кинематика.  Қозғалыстың  жалпы  түрлері.  Санақ 
жүйесі.  Траектория,  жол,  орын  ауыстыру  векторы.  Іл-
герілемелі  және  айналмалы  қозғалыстарды  салыстыру. 
Есеп шығару үлгілері.  Өзіндік жұмысқа арналған есеп-
тер.  Материалдық нүкте динамикасы. Есеп шығару үл-
гілері. Өзіндік жұмысқа арналған есептер.   Импульстің 
сақталу  заңы.  Механикалық  жұмыс.  Энергия.  Кинети-
калық  энергия.  Потенциялдық  энергия.  Есеп  шығару 
үлгілері.  Өзіндік  жұмысқа  арналған  есептер.  Айнал-
малы қозғалыс динамикасы.  Күш моменті. Инерция мо-
менті. Айналмалы қатты дененің динамикасының негізгі 
теңдеуі.  Импульс  моменті  және  сақталу  заңдары.  Есеп 
шығару  үлгілері.  Өзіндік  жұмысқа  арналған  есептер.  
Механикалық  тербелістер  мен  толқындар.    Есеп  шыға-
ру үлгілері. Өзіндік жұмысқа арналған есептер.  Меха-
ника бөлімі бойынша берілген тест тапсырмалары. Тест 
тапсырмаларының  жауабы.    Анықтама  кестесі.  Туын-
дының  қасиеттері.  Интеграл  қасиеттері.    Дифферен-
циалдау  өрнектері.  Бірліктердің  халықаралық  жүйесі. 
Қосымша бірліктердің анықтамасы. Физикалық тұрақты 
шамалар кестесі. Кейбір астрономиялық шамалар. Он-
дық  еселік  пен  бірлік  үлестерді  түрлендіретін  жалғау-
лар. Метр – килограмм – секунд (МКС) жүйесіндегі өл-
шеулер бірлігі.
2014 – 208 бет./ 60х84 1/16
ISBN 978-601-292-956-0
Физика  
(Механика 
тарауының  
есептер жинағы)
Оқу құралы
жоҒары БІЛІМ
ВыСШее оБразоВание
ТаЙжаноВ  Ш.,  аМраЛин  а.,  ҚоШҚароВ  н., 
КенжеҒұЛоВа С.
Оқулықта 
табиғаттың 
ерекше 
денесі, 
ауыл 
шаруашылығының негізгі өндіріс құралы – топырақтың 
түзілуі, 
құрамы, 
қасиеттері 
баяндалған. 
Жер 
қыртысында  кездесетін  минералдар  мен  тау  жыныс-
тары,  геологиялық  үрдістер  туралы  мағлұматтар 
келтіріліп, олардың топырақтың түзілуіне, құрамы мен 
қасиеттеріне  әсері  сипатталған.  Топырақтардың  негізгі 
типтерінің  морфологиялық  белгілері,  басты  қасиеттері 
және  олардың  жіктелуі  келтірілген.  Топырақтың 
құнарлылығының  қалыптасуы,  өзгерістерге  ұшырауы 
баяндалып,  оның  ұдайы  өндірісін  қалыптастыру  және 
эрозиядан қорғау жолдары көрсетілген.
МазМұны:  Геология  негіздері.  Геология  пәні,  оның 
мақсаты  және  негізгі  салалары.  Жердің  пайда  болуы, 
құрылысы мен құрамы.  Жердің сыртқы және ішкі қа-
баттарының  құрамы.  Минералдар  туралы  ілім.    Тау 
жыныстары.  Геологиялық  құбылыстар.  Жер  шарының 
геологиялық тарихы.  Жалпы топырақтану. Топырақта-
ну  пәні  және  оның  міндеттері.  Топырақ  құралу  үрді-
сінің  жалпы  жобасы.  Топырақтың  минералды  бөлігі. 
Топырақтың  органикалық  бөлігі.  Топырақтың  химия-
лық құрамы. Топырақтың сіңіру қабілеті.  Топырақтың 
түйіртпектілігі.  Топырақтың  жалпы  физикалық  және 
физикалық-механикалық  қасиеттері.  Топырақтағы 
ылғал.  Топырақтың  ауасы  және  жылу  құбылымы. 
Топырақ  ерітіндісі  және  тотығу-тотықсыздану  үрдіс-
тері.    Топырақ  құнарлылығы.  Топырақ  генезисі,  гео-
графиясы  және  жіктелуі.  Топырақ  жаратылысының 
факторлары.  Топырақтардың  жіктелуі,  географиялық 
таралу  заңдылықтары.    Тайгалы  орман  аймағының 
топырақтары.  Батпақты  топырақтар.    Жалпақ  жа-
пырақты ормандардың қоңыр топырағы. Орманды дала 
және  дала  аймақтары  топырақтары.  Қуаң  дала  және 
шөл  дала  аймағының  қара  қоңыр  топырақтары.    Тұз-
данған  топырақтар.  Шөл  аймағының  топырақтары.Тау 
етегінің шөлді-дала аймағының топырақтары. Ылғалды 
субтропика аймағының топырақтары. Өзен жайылмасы 
топырақтары.  Таулы  өлке  топырақтары.  Топырақ  эро-
зиясы  және  олармен  күресу  жолдары.  Топырақтарды 
агроөндірістік топтарға бөлу және бонитировкалау.  Дү-
ние жүзі жер қоры және топырақтарының қысқаша си-
паттамасы.
2014. – 392 бет./ 70х90 1/16
ІSBN 978-601-302-046-4
Топырақтану және 
геология негіздері
Оқулық

37
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Қазақ тілі мен әдебиеті
Казахский язык и литература
МУхаМадиеВа  н.Қ.,  Абылай  хан  атындағы  Қазақ 
халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті 
жанындағы лингвистикалық колледждің доценті, қазақ тілі 
пәнінің оқытушысы
Қазақ  тілін  мемлекеттік  тіл  ретінде  барлық  салаларда 
оқыту – қазіргі замандағы басты қажеттілік. Бұл оқулық 
қоғамдық  қатынастардың  әр  саласында  қызмет  атқара-
тын мамандардың мемлекеттік тілде жазып және сөйлеп 
үйренуіне мүмкіндік жасайды.
Оқулық  техникалық  және  кәсіптік  оқу  орындарында 
орыс  бөлімінде  оқитын  оқушыларға  мемлекеттік  тілді 
үйрету мақсатында ұсынылады.
МазМұны:  Алғы  сөз.  Қазақстанда:  Танысу.  Телефон-
хат  (телефонограмма).  Факс  арқылы  жіберілген  құ-
жаттар.  Амандасу  салты.  Күнделікті  қарым-қатынаста 
қолданылатын  сөздер  мен  тіркестер.  Жеделхат  (теле-
грамма). Еңбек құқығы. Хабарландыру. Жұмысқа орна-
ласу үшін қажетті құжаттар. Өмірбаян. Түйіндеме (ре-
зюме).  Арыз  (өтініш).  Анықтама.  Мінездеме.  Іскерлік 
сапар: Сенімхат. Туризм. Кеден. Салық. Хабарлама зат.   
Іскерлік  байланыс:  Шарт.  Банк.  Ақша.  Халықаралық 
ұйымдар.  Сауда.  Бұйрық.  Қызметтік  хаттар.  Көрме, 
жәрмеңке. Жарнама. Қосымшалар. Түрлі жиналыстар-
да  қолданылатын  сөздер  мен  сөз  тіркестері.  Хаттама. 
Қосымша кестелер. 
2010/152 б. / 84х108 
1
/
32
ISBN 978-601-292-112-0 
Іскерлік қазақ тілі
2-басылым
Оқу құралы
ҚыдырниЯзоВа а.Б. Ж. Досмұхамедов атын дағы Орал 
педагогикалық колледжінің оқытушысы.
Бұл жинаққа енгізілген материалдар қазақ тілінің прак-
тикалық  курсының  бағдарламасына  сай  қазақ  тілі нің 
фонетика,  лексика,  морфология,  синтаксис  салаларын 
қамтып,  сөздік,  бақылау,  терме,  шығармашылық  дик-
танттардың  мәтіндерін  ұсынады.  Сондай-ақ,  мазмұн-
дамаға арналған мәтіндер де жинақталған.
Оқу құралы техникалық және кәсіптік білім беретін оқу 
орындарына арналған.
МазМұны:  Алғы  сөз.  Диктант  түрлері.  Бақылау  дик-
танты:  Жаһанша  Досмұхамедұлы.  Тарих  белестері. 
Нағыз адам. Тыныс белгiлерi. Үтір қойылатын орындар. 
Тәуелсіздік  аясында.  Шығармашылық  тапсырмалар. 
Терме диктант: Ана тілі туралы. Алтын адам. Қош кел-
дің,  Наурыз!  Қасиетті  қара  тас.  Тал  түсте  қонақасы  бе-
рілді. Ағаштар неге ашуланды? Алып бала. Бақташының 
баласы.  «Айжан  қыз».  Алғашқы  нысана.  Қасиетіңнен 
айналайын!  Зергерлік  өнер.  Зат  есім.  Сын  есім.  Сан 
есім.  Есімдік.  Етістік.  Үстеу.  Шылау.  Еліктеу  сөздер. 
Одағай. Шығармашылық диктант: Қазақтардың тұрғын 
үйі. Қазақтың киімі. Отау. Қазақ театры туралы. Қазақ 
тілі.  Мемлекеттік  рәміздер.  Дүниежүзілік  мәдениеттің 
классиктері.  Ойлап  табыңдар!  Жан-жануарлар  қалай 
дыбыстайды?  Тұғырлы  тұлға.  Арғы  бабам  –  Басым  елі. 
Еркебұлан.  Ұлпан  ауылы.  Төле  бидің  төрінде.  Шешен 
қыз. Шын достық. Өмір суреті. Мұнара. Жайлауда. Қағаз 
тоттан сақтайды. Екі балуан. Ұлттық тағамдар. Біріккен 
сөздердің емлесі. Ю, Я әріптерінің емлесі. Біріккен сөз-
ден жасалған кісі аттары мен географиялық атаулар. Фо-
нетика. Лексика. Морфология. Синтаксис. Тұрақты сөз 
тіркестері. Сөздік диктант. Дауысты дыбыстар. Ә әрпінің 
емлесі. О, Ө әріптерінің емлесі. Ұ, Ү әріптерінің емлесі. 
У әрпінің емлесі. Ы, І әріптерінің емлесі. И әрпінің ем-
лесі. Дауыссыз дыбыстардың емлесі. Қ, Ғ әріптерінің ем-
лесі.  Ф,  Х  әріптерінің  емлесі.  Үндестік  заңы.  Дыбыстық 
құрамын сақтап біріккен сөздер. Екінші сыңары аралық, 
тану,  сымақ  сөздерінен  келетін  біріккен  сөздер.  Қос 
сөздердің  емлесі.  Қосымшалардың  емлесі.  Үндестік  за-
ңына  бағынбайтын  күрделі  сөздер  мен  қосымшалар. 
Мазмұндамалар.  Сырым  батыр.  Бұрын  осылай  оқыту-
шы еді. Күлпаш. Әжемнің әңгімесі. Көркемтай. 
2008/264 б. / 84х108 
1
/
32
ISBN 978-996-535-314-7
диктанттар мен 
мазмұндамалар 
жинағы 
О
қу құралы

38
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Қазақ тілі мен әдебиеті
Казахский язык и литература
МаҚПырұЛы С., Абай атындағы Алматы педагогикалық 
университетінің доценті, филология ғылымдарының канди-
даты,
СыдыҚоВ Т.І. Жансүгіров атындағы Жетісу мем лекет­
тік университетінің аға оқытушысы 
Оқулықта  XIX  ғасырдың  екінші  жартысы  мен  ХХ  ға-
сырдың басындағы қазақ әдебиеті қайраткерлерінің өмі-
рі мен шығармашылық қызметі қарастырылған.
Шоқан, Ыбырай, Абай шығармашылығы арқылы ХІХ ға   -
сырдың  екінші  жартысындағы  қазақ  әдебиетінің  даму 
бағытымен таныстырады.
ХХ  ғасыр  басында  әдеби  процеске  араласқан 
Ш. Құдайбердіұлы, А.Байтұрсынұлы, М. Дулатұлы, 
С.  Көбеев,  С.  Торайғыровтардың  әдеби  еңбектері  қам- 
т ылған.
Оқулық  техникалық  және  кәсіптік  білім  беретін  оқу 
орындарының оқушыларына арналған.
МазМұны: Кіріспе. Авторлардан. ХIХ ғасырдың екiн-
шi  жартысындағы  қазақ  әдебиетi:  Шоқан  Уәлиханов. 
Ыбырай  Алтынсарин.  Абай  Құнанбаев.  ХХ  ғасырдың 
басындағы  қазақ  әдебиетi:  Шәкәрiм  Құдайбердиев.  Ах-
мет  Байтұрсынұлы.  Мiржақып  Дулатұлы.  Спандияр 
Көбеев.  Сұлтанмахмұт  Торайғыров.  Кеңес  дәуiрiндегi 
әдебиет  және  оның  қалыптасу  кезеңдерi  (1917-1960). 
Мазмұны. 
2007 / 192 б. / 84х108  
1
/
32
ISBN 978-601-292-352-0 
 
Қазақ әдебиеті 
1-бөлім
Оқулық
МаҚПырұЛы С., Абай атындағы Алматы педагогикалық 
университетінің доценті, филология ғылымдарының канди-
даты; 
 СыдыҚоВ Т.І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекет­
тік университетінің аға оқытушысы
Оқулықтың бұл екінші бөлімінде С. Сейфуллин,  
М.  Жұмабаев,  Ж.  Аймауытов,  Б.  Майлин,  І.  Жансү-
гіров,  С.  Мұқанов,  М.  Әуезов,  Ғ.  Мүсірепов  шығар ма-
шылықтары  қарастырылады.  Сондай-ақ,  оқулықта  қа-
зіргі  дәуірдегі  қазақ  әдебиеті  (1961-1990  жж.)  мен  ТМД 
елдері әдебиеті тақырыптары енгізілген.
Оқулық  техникалық  және  кәсіптік  білім  беретін  оқу 
орын дарының оқушыларына арналған. 
МазМұны:  Кіріспе.  Сәкен  Сейфуллин.  Мағжан  Жұ-
мабаев.  Жүсiпбек  Аймауытов.  Бейiмбет  Майлин.  
Iлияс  Жансүгiров.  Сәбит  Мұқанов.  Мұхтар  Әуезов. 
Ғабит  Мүсiрепов.  Қазiргi  дәуiрдегi  қазақ  әдебиетi  
(1961-90  жж.). ТМД елдерi әдебиетi. Мазмұны. 
2011 / 284 б. / 84х108 
1
/
32
ISBN 978-601-292-353-7 
Қазақ әдебиеті 
2-бөлім
2-басылым.
Оқулық

39
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Қазақ тілі мен әдебиеті
Казахский язык и литература
БаЙТанаСоВа  Қ.М.,  Еуразия  ұлттық  университеті-
нің  доценті,  филология  ғылымдарының  кандидаты,  қазақ 
әдебиеті кафедрасының  оқытушысы;
аЙТУГаноВа  С.Ш.,  Еуразия  ұлттық  университетінің 
доценті,  филология  ғылымдарының  кандидаты,  қазақ  әде-
биеті кафедрасының  оқытушысы.
Оқу  құралында  қазақ  әдебиетін  оқыту  мәселелері, 
әдебиет  пәнінің  білім  беру  жүйесіндегі  мән-маңызы,  
жан р  ға  қатысты  саралаулар,  олардың  ерекшелігі,  көр-
кем мәтінді талдау түрлері бүгінгі күн тұрғысынан зер-
делеу  арқылы  айқындалып,  пәнді  оқытудағы  ұтымды 
әдіс-тәсілдер кеңінен қарастырылады.
Оқу  құралы  жоғары  және  арнайы  оқу  орындарының 
студенттері  мен  оқушыларына,  мектеп  мұғалімдеріне 
арналған. 
МазМұны:  Кіріспе.  Қазақ  әдебиетін  оқыту  әдістемесі  – 
ғылыми  пән.  Оқу  процесін  ұйымдастыру.  Сабақ,  оның 
түрлері.  Көркем  мәтінмен  жасалатын  жұмыс  түрлері. 
Көркем  шығарманы  талдаудың  жолдары.  Жанр  түр-
лерін  таныту.  Лириканың  көркемдік  жүйесін  таныту. 
Поэма жанры, оның түрлерін таныту, көркемдік жүйе-
сін  таныту.  Мысал  жанрын  таныту.  Мақал-мәтел, 
жұмбақтарды  таныту.  Ертегі  жанрын  таныту.  Фоль-
клорлық  қаһармандарды  таныту.  Ақын-жыраулар 
шығармашылығын таныту. Әңгіме жанрын таныту. По-
весть  жанрын  таныту.  Көлемді  шығармаларды  таныту. 
Ғұмырнамалық  шығармаларды  таныту.  Көркем  мәтін-
ге  талдау  жасау  жолдары.  Драмалық  шығармаларды 
таныту. Көркем шығарманың композициясы мен сюже-
тін  таныту.  Кейіпкерге  мінездеме  беру  жолдары.  Әде-
биет  сабағында  жүргізілетін  тіл  ұстарту  жұмыстары. 
Жазба  жұмыстарының  түрлері.  Шығарма  жаздыру. 
Оқулық.  Онымен  жұмыс  істеу  түрлері.  Көрнекіліктер-
дің түрлері және оны пайдалану жолдары. Сабақ талда-
масының  үлгілері.  Тест  сұрақтары.  Тест  сұрақтарының 
дұрыс жауаптары. 
2008/160 б. / 84х108 
1
/
32
ISBN 9965-35-327-1
 
 
Қазақ әдебиетін 
оқыту әдістемесі
О
қу құралы
УМароВа  Г.С.,  Батыс  Қазақстан  мемлекеттік  унив­
ерситетінің  доценті,  филология  ғылымдарының  кандида-
ты,  қазақ әдебиеті кафедрасының  оқытушысы; 
ШараБаСоВ  С.,  Батыс  Қазақстан  мемлекеттік  уни­ 
в е  рситетінің  профессоры,  филология  ғылымдарының  кан­
дидаты, қазақ әдебиеті кафедрасының  оқытушысы.
Оқулықта  қазақ  әдебиеті  тарихының  ежелгі  дәуірден 
бүгінге дейінгі даму бағыты көрсетіліп, қазақ ақын-жазу-
шыларының шығармашылық жолы, қаламгерлік қуаты 
және туындыларының тарихилығы баян етілген.
Кітап «Мемлекеттік емес тілдегі қазақ тілі мен әдебиеті» 
мамандығы бойынша білім алатын студенттерге арнал-
ған.
МазМұны:  Алғы  сөз.  Кіріспе.  Көне  түркі  аңыздары 
мен мифтері. Қорқыт туралы аңыз. Әдебиеттегі аңыз-әң-
гімелер. Қырғыздардың аспан денелері туралы тү сінігі. 
Фольклор. Тұрмыс-салт жырлары. Дидактика лық жанр-
лар.  Қазақ  халқының  ертегілері.  Эпос.  Айтыс.  Ор та-
ғасырлық  түркі  әдебиеті  (Х-ХІІ  ғғ.).  Қорқыт  ата  кітабы. 
Түркі  әдебиетінің  «алтын  ғасыры».  ХІV-ХVІІІ  ғасыр-
лар дағы  қазақ  әдебиеті.  Жыраулар  поэ зиясы.  Толғау. 
ХІХ  ғасырдың  бірінші  жартысындағы  қазақ  әдебиеті. 
ХІХ  ғасырдың  екінші  жартысы  және  ХХ  ғасырдың  ба-
сындағы  орыс  классиктерінің  шығармаларындағы  қа-
зақ  тақырыбы.  ХІХ  ғасырдың  екінші  жартысындағы 
қа зақ  әдебиеті.  Қазақстандағы  саяси-қоғамдық  жағ дай 
және  оның  әдебиетке  әсері.  ХХ  ғасырдың  бірінші  жар-
тысындағы әдебиет. ХХ ғасырдың бірінші жартысында ғы 
қазақ  әдебиеті.  ХХ  ғасырдың  40-60  жылдарындағы  әде-
биет. Қазіргі қазақ әдебиеті. Қазіргі қазақ әдебиетін дегі 
тарихи тақырыптың дамуы. Қазіргі қазақ әдебиетін дегі 
экологиялық және имандылық мәселелері. Қазіргі поэ-
зияның  мәселелері.  Қазақстан  халықтарының  әдеби еті. 
Қорытынды. Әдебиеттану терминдерінің сөздігі. 
2007/244 б./ 84 х 108 
1
/
32
ISBN 978-601-292-310-0
 
 
Қазақ 
әдебиетінің 
тарихы 
Оқулық

40
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Қазақ тілі мен әдебиеті
Казахский язык и литература
МарахоВСКаЯ  о.н.,  Ақтөбе  педагогикалық  инс ти­ 
т утының орыс тілі және әдебиеті пәнінің оқыт ушысы;
ТӘжІМұраТ  о.К.,  Ақтөбе  педагогикалық  инсти-
тутының пәнінің оқытушысы
Оқу  құралында  қазақ  тілі  мен  орыс  тілінің  граммати-
касы салыстырмалы түрде беріліп, кестелер мен сызба-
ларда көрсетілген. 
Тәжірибелік бағыттағы оқу құралы қазақ және орыс тіл-
ді оқу орындарының оқушыларына, сонымен бірге қазақ 
тілін үйренушілерге арналған.
МазМұны: Алғы сөз. Сөз топтары мен сөз таптарының 
сызбасы. Негізгі сөз таптары. Көмекші сөз табы. Одағай. 
Зат  есім.  Зат  есімнің  жасалуы.  Зат  есімді  тудыратын 
жұрнақтар.  Сын  есім.  Есімдерден  сын  есім  тудыратын 
жұрнақтар.  Етістіктен  сын  есім  тудыратын  жұрнақтар. 
Сан  есім.  Сан  есімнің  түрлері.  Есептік  сан  есімнің  сеп-
телуі. Реттік жинақтық сан есімдердің септелуі. Етістік. 
Етістіктің  шақтары.  Етістіктің  райлары.  Тұйық  етістік. 
Етіс  категориялары.  Есімше.  Есімшенің  жасалуы  мен 
түрлері.  Есімшенің  септелуі,  жіктелуі.  Есімшенің  тә- 
уелденуі.  Көсемше.  Көсемшенің  ерекшеліктері.  Есім-
дік.  Белгісіздік,  болымсыздық,  өздік  есімдіктерінің  
емлесі.  Жалпылау  есімдігінің  септелуі.  Үстеу.  Үстеудің 
мағыналық түрлері. Көмекші есімдер. Көмекші есімдер-
дің  септелуі.  Шылаулар.  Жалғаулық  шылау.  Демеулік 
шылау. Демеулік шылаулардың түрлері. Одағай. Елікте-
уіш сөздер. Бақылау жұмыстарының жауаптары.   
2010/116  б./ 84х108 
1
/
32
ISBN 9965-35-355-7 
 
Қазақ тілі мен орыс 
тілінің 
салыстырмалы 
грамматикасы 
(кестелер мен 
сызбаларда)
2-басылым
Оқу құралы
БаЙСаҚаЛоВа ұ.,  Алматы политехникалық кол ле  д жі­
нің оқытушысы
Оқу құралының мазмұнында мемлекеттік тілдің үйреті-
лу мақсаты, міндеті, оған қойылатын талаптар ескеріл-
ген.  Әр  тарау  соңғы  нәтиже  сабақтар  және  пысықтау 
сұрау-тапсырмалармен түйінделген.
Оқу құралы  техникалық және кәсіптік білім беретін оқу 
орындарының  студенттері  мен  оқытушыларына  арнал-
ған. 
МазМұны:  Түсініктеме.  Әдістемелік  нұсқау.  Кәсіптік 
орта оқу орындарында орыс тобында қазақ тілін үйрету-
ге қойылатын талаптар: Сөз үйрену мен сөйлеу дағдысы-
на қойылатын, оқуға қойылатын негізгі талаптар. Орыс 
тобындағы қазақ студенттерімен жұмыс. Қазақ тілі пәні-
нің бағдарламасы. Кіріспе сабақтар. Ел тарихы. Тәуелсіз 
Қазақстан. Қазақстан – жас мемлекет. Ата дәстүр. Сту-
дент өмірі. Іс қағаздары. 
2010 / 216 б. / 84х108 
1
/
32
ISBN 978-996-535-885-2 
 
Қазақ тілі 
2-басылым
Оқу құралы 

41
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Қазақ тілі мен әдебиеті
Казахский язык и литература
МеЙІрМанҚұЛоВа  Т.,  Абай  атындағы  Жамбыл  гу­
манитарлық колледжі директорының оқу­өндірісі жөніндегі 
орынбасары, қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушысы
Ұсынылып  отырған  оқу  құралы  қазақ  тіл  білімі 
ғылымының аспектілері мен қағидаларына негізделген. 
Қазақ  тілін  оқытуда  инновациялық  технологияларды 
қолдану жолдарын кең көлемде көрсеткен.
Аталған  оқу  құралы  қазақ  тіл  білімі  ғылымының  са-
ласындағы  студент-бакалаврларға,  кәсіптік  және  тех-
никалық  білім  беру  мекемелерінің  оқытушыларына, 
жалпы білім беретін мектеп мұғалімдеріне арналған.
МазМұны: Алғы сөз. Қазақ тілін оқыту әдістемесі. Қа-
зақ тілінің заңдылықтары мен әдістемелік принципте-
рі. Сауат ашу және тіл дамыту әдістемесі. Дыбыс жүйесін 
оқыту әдістемесі. Қазақ тілі дыбыс жүйесі элементтерін 
оқыту  әдістемесі.  Оқу  және  тіл  дамыту  әдістемесі.  Ана 
тілін  оқыту  әдістемесінің  негізгі  мәселелері.  Оқу  са-
бақтарында қолданылатын оқу құралдары. Грамматика 
мен  емлені  оқыту.  Практикалық  дағды  қалыптастыру. 
Білім  берудегі  инновациялық  технологиялар.  Оқу  мо-
дулін  даярлау  технологиясы.  Тұлғаның  тіл  байлығын 
дамыту. Ақпараттық технологиялар – білім сапасын арт-
тыру құралы.  
2010/164 бет/ 84×108 
1
/
32
ISBN 978-601-292-203-5 
 
Қазақ тілін оқыту 
әдістемесі
Оқу құралы
СаТыБаеВа а.Т., Орал педагогикалық колледжінің қазақ 
тілі пәні оқытушысы;
СаТыБаеВа Г.К., Петропавл гуманитарлық колледжінің 
оқытушысы
Оқу-әдістемелік құралда қазақ тілін оқыту әдістемесі, қа-
зақ тілін оқытудың психологиялық және дидактикалық 
негіздері, сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастырудың 
үлгілері берілген.  
Оқу-әдістемелік  құрал  мемлекеттік  тілде  оқымайтын 
мектептердің  қазақ  тілі  пәні  мұғалімдеріне,  педаго-
гикалық колледж оқытушыларына, студенттеріне арнал-
ған.
МазМұны:  Алғы  сөз.  «Мемлекеттік  тілде  оқымайтын 
мектептердегі  қазақ  тілін  үйрету  әдістемесі»  пәнінің 
жалпы мәселелері: Екінші тіл оқытудың міндеттері. Қа-
зақ тілін оқыту әдістемесінің теориялық негіздері. Тіл бі-
лімдік негізі. Қазақ тілін оқытудың психологиялық, ди-
дактикалық негізі. Лексикалық материалды анықтау. Екі 
тілге ортақ сөздерді сөздік минимумға қоспау принципі. 
Грамматикалық тақырыпты жинақтап оқыту жүйелілігі. 
Қазақ тілі сабағының түрлері. Қазақ тілі дыбыстарын өзге 
ұлттарға  үйретудің  ерекшеліктері.  Дауысты  дыбыстар. 
Дауыссыз  дыбыстар.  Фонетикалық  жаттығулар.  Қазақ 
тілінің  лексикасын  оқыту:  Сөз  мағынасын  түсіндіру. 
Оқушының сөздік қорын байыту. Фразеология. Грамма-
тикалық  материалды  сұрыптау  принциптері.  Грамма-
тиканы тілдің басқа салаларымен байланыстыра оқыту. 
Морфология.  Қазақ  тілінің  грамматикалық  категория-
ларын оқыту. Синтаксис. Мемлекеттік тілде оқымайтын 
мектептерде  қазақ  тілінен  сыныптан  тыс  жұмыстарды 
ұйымдастыру: сыныптан тыс жұмыс түрлері, жұмыстар-
ды ұйымдастыру. Сыныптан тыс оқу. Оқу орыс тілінде 
жүретін  мектептерде  қазақ  тілінен  білім  тексеру  жол-
дары және бағалау нормасы. Қосымшалар. 
2008 / 232 б. / 84 х 108 
1
/
32
ISBN 978-996-535-413-7 
Қазақ тілін оқыту 
әдістемесі 
(мемлекеттік  тілде 
оқымайтын 
мектептерге 
арналған) 
Оқу­әдістемелік  құрал

42
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Қазақ тілі мен әдебиеті
Казахский язык и литература
ҚыдырниЯзоВа а.Б., зейнеткер;
нұрМұҚаШоВа  М.С.,  Ж.  Досмұхамедов  атын дағы 
педагогикалық колледждің жоғары санатты қазақ тілі мен 
әдебиеті пәні оқытушысы; 
жоЛдаСоВа  Г.Т.,  Ж.  Досмұхамедов  атындағы  педаг­
огикалық  колледждің  жоғары  санатты  қазақ  тілі  мен 
әдебиеті пәні оқытушысы
Оқу  құралында  жаттығу  материалдары,  көркем  әде-
биет  шығармалары  мен  баспа  бетінде  жарияланған 
қысқа  әңгіме,  өлең  мәтіндері,  сондай-ақ  халық  ауыз 
әдебиеті  үлгілері  (мақал-мәтел,  жұмбақ,  жаңылтпаш, 
аңыз,  әңгімелер)  оқушылардың  жас  ерекшелігіне  және 
тәрбиелік  мақсатқа  лайықты  іріктеліп  алынған.  Жат-
тығулар  грамматикалық  материалдар  көлемімен  шек-
телмей,  оқушылардың  логикалық  ойын,  тілін  дамыту, 
жан-жақты білім беру жағын  ескерген.  
Ұсынылып  отырған  құрал  0105000  –  «Бастауыш  білім 
беру»,  0111000  –  «Негізгі  орта  білім»  мамандықтары  
бойынша оқитын педагогикалық колледж оқушыларына 
және мектеп мұғалiмдерiне арналған. 
МазМұны: Кіріспе. Фонетика. Үндестік заңы. Сапалық, 
қатыстық  сын  есімдер.  Дыбыс  және  фонема.  Дауысты 
дыбыстар.  Дауыссыз  дыбыстар.  Буын.  Екпін.  Интона-
ция.  Сингармонизм.  Ассимиляция.  Дыбыс  алмасу. 
Қазақ  тілінен  бақылау-пысықтау  тапсырмалары.  Сабақ 
жоспарының  үлгісі.  Шығармашылық  жұмыс.  Етістік. 
Еліктеу  сөздер.  Шығармашылық  сын  жұмысы.  Ұлттық 
шешендік өнер. Терме диктант. Сөздік диктант. Дауысты 
дыбыстардың  емлесі.  Дауыссыз  дыбыстардың  емлесі. 
Бекіту тапсырмалары. 
2008/ 200  б./ 84х108    
ISBN 9965-35-552-2 
Қазақ тілінен 
жұмыс 
дәптері 
Оқу құралы
назароВа  о.В.,  преподаватель  спецдисциплин  Петро   ­
павловского гуманитарного колледжа;
ЛиТВиненКо  В.В.,  преподаватель  спецдисциплин  
Пе тро    павловского гуманитарного колледжа
Учебник-хрестоматия  содержит  произведения  устно-
го  и  письменного  творчества  казахского  народа  с  древ-
нейших времен и до конца ХХ века, биографии авторов, 
фрагменты  исследований  по  истории  литературы,  ма-
териалы  энциклопедий,  словарь  литературоведческих 
терминов, вопросы и творческие задания к темам. Под-
бор  художественных  текстов  в  данном  пособии  подчи-
нен жанрово-хронологическому принципу. 
Пособие адресовано учащимся и преподавателям лице-
ев, колледжей, гимназий и школ для работы на уроках, 
факультативных и внеклассных занятиях по предмету, а 
также широкому кругу читателей.
Содержание:  Введение.  Истоки  духовной  культуры 
казахского  народа.  Фольклор.  Сказки.  Обрядово-быто-
вые  песни.  Предания.  Народные  предания.  Легенды. 
Эпос:  героической.  Лирические  поэмы.  Айтыс.  Тюрк-
ская литература VI-XV веков: поэмы в камнях. Поэма о 
Кюль-тегине. «Книга Отца нашего Коркута». Абу Наср 
аль-Фараби.  Литература  X-XII  веков:  Махмуд  Кашгари. 
Юсуф  Баласагуни.  Литература  XIII-XV  веков:  культура  
и  литература  времен  Золотой  Орды.  Хорезми  «Книга 
любви».  Литература  казахского  ханства  XV-XVIII  веков: 
Мухаммед  Хайдар  Дулати.  Асан  Кайгы.  Казтуган-жы-
рау. Шалкииз-жырау. Казахская литература XVIII века: 
Бухар-жырау.  Шал-акын.  Казахская  литература  первой 
половины XIX века: Махамбет Утемисов. Казахская ли-
тература  второй  половины  XIX  века:  Чокан  Валиханов. 
Ибрай  Алтынсарин.  Абай  Кунанбаев.  Ахан-серэ.  Ша-
карим. Литература XX века: Спандияр Кубеев. Султан-
махмут  Торайгыров.  Ахмет  Байтурсынов.  Мыржакып 
Дулатов.  Жусипбек  Аймауытов.  Литература  ХХ  века 
(1917-1940): Сабит Донентаев. Магжан Жумабаев. Сакен 
Сейфуллин.  Беимбет  Майлин.  Ильяс  Жансугуров.  Ли-
тература ХХ века (годы Великой Отечественной войны): 
Жамбыл  Жабаев.  Касым  Аманжолов.  Литература  ХХ 
века (последние годы): Мухтар Ауезов. Сабит Муканов. 
Габит Мусрепов. Бауржан Момышулы.
2010/ 632 с./ 84х108 
1
/
32
ISBN 978-601-292-029-1 
Казахская литература 

Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Сұхбат 5-бетте) (Соңы 3-бетте) Ақпарат Бүгінгінің бас тақырыбы Ойталқы АҢдатпа
2015 -> Ажал ошағына айналды баспасөз — 2016 Мінбер
2015 -> АҢдатпа 6-бет 3-бет
2015 -> Соңы 8-бетте) (Соңы 3-бетте) Ақпарат Бүгінгінің бас тақырыбы АҢдатпа
2015 -> Сапасын дамыту жолдары
2015 -> Ж. Тәшенов Хрущев үшін неге ұялды?
2015 -> Ж. Бірегей тұлға Қапез Қожахметов, Мағжан Садыханұлы
2015 -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды
2015 -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды

жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   58
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет