МазМұны. Содержание жоғары білім. Высшее образованиежүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет56/58
Дата08.01.2017
өлшемі5.01 Kb.
#49
1   ...   50   51   52   53   54   55   56   57   58

МазМұны:  Кіріспе.  Доғалы  пісірудің  жалпы  мәлі-
мет тері  мен  теориялық  негіздері.  Пісірудің  даму  та-
рихы.  Пісіру  туралы  ұғым  және  оның  мәні.  Пісіру 
түрлерін жіктеу. Доғалы пісірудің негізгі түрлері. Пісіру 
қосылыстары  және  жіктер.  Пісірілген  қосылыстардағы 
Пісіру  жағдайларындағы  деформациялар,  кернеулер 
және  термоөңдеу.  Негізгі  ұғымдар.  Кернеу  мен  де фор-
мация  арасындағы  байланыс.  Кернеулердің  түрле рі. 
Жіктердің  беріктігін  есептеу.  Жылулық  деформация-
лар  мен  кернеулер.  Пісіру  жағдайында  кернеулер 
мен  деформациялардың  пайда  болу  себептері.  Пісі-
ру  жағдайларындағы  кернеулер  мен  дефор мациялар-
ды  азайту  шаралары.  Пісіру  қосылыстарының  қасиет-
теріне  төменгі  және  жоғары  температуралардың  ық-
палы.  Болатты  қолмен  доғалы  пісіру  технологиясы. 
Болаттың  пісірілгіштігі  туралы  ұғым.  Төмен  қоспалы 
болаттарды  пісіру.  Төмен  қоспалы  молибденді  және 
хромомолибденді  жылуға  төзімді  болаттарды  пісіру. 
Хромокремнемарганецті болаттарды пісіру. 
2007/ 183 бет/84х108 
1
/
32 
мм 
ISBN 9789965352003 
Газ және
электрмен
пісіру
Оқулық
Металдарды доғамен 
және газбен пісіру 
технологиясы 
Оқулық
жұМаБаеВ е.
Ұсынылып  отырған  оқулықта  металдарды  пісіру 
өндірісінің негіздері, металдарды қол доғасымен, жарты-
лай  автоматты  және  автоматты  түрде  ашық,  қорғағыш 
газдар  астында  және  флюс  астында  пісірудің  техноло-
гиясы,  сонымен  қатар  электрлі  шлакпен  пісіру  және 
балқыма  қабаттарын  құю  әдістері  мен  газ  жалынымен 
пісіру технологиялары берілген.
Оқулықта пісірудің арнаулы түрлері және полимерлерді 
пісіру түрлері де қарастырылады, сонымен бірге пісіру 
өндірісінде  қолданылатын  пісіру  жабдықтары  мен 
құрылғылары және құрал-саймандары таныстырылады.
Оқулық  1114000  «Пісіру  ісі»  мамандығы  бойынша 
техникалық  және  кәсіптік  білім  беру  ұйымдарына 
арналған. 
МазМұны:  Пісіру  өндірісінің  тарихына  қысқаша 
шолу.  Пісіру өндірісінің негіздері.  Пісіру түрлері және 
олардың  сипаттамалары.  Металдарды  пісіру  проце-
сі туралы жалпы түсінік. Пісіру түрлері және олардың 
жіктелуі. Металл бетіне балқыма қабатын құю әдістері.  
Пісіру  бірікпелері  мен  тігістері.    Металдарды  пісіруге 
дайындау операциясы. Бұйым элементтерін жинау не-
месе  құрастыру  операциясы.    Қатты  қорытпалармен 
балқыма  қабатын  құю  техникасы.  Түсті  металл  қорыт-
палармен балқыма қабатын құю.  Металдарды жылумен 
кесу  негіздері.    Металдарды  газжалынымен  кесу.  Газ-
жалынымен кесу туралы жалпы түсінік. Кесу құралдары 
мен машиналары.  Металдарды оттегімен кесу режим-
дері.  Доғамен қорғағыш газдар астында пісіру. Метал-
дарды  қорғағыш  газдар  астында  пісіру  техноло гиясы.  
Өрнектеп  жанастырып  пісіру  (ӨЖП).  Жанастырып 
пісіру  әдісінде  қолданылатын    электродтар  және  олар-
дың  материалдары.    Жанастырып  пісіру  машиналары. 
Өндірісінің  арнаулы  түрлері.  Арнаулы  пісіру  түрлері.  
Пісірудің арнаулы түрлері және олардың халықшаруа-
шылығындағы орны. Аралас әдіспен пісіру. Плазмамен 
пісіру техникасы. Плазмамен пісіру кезіндегі қауіпсіздік 
ережелері. Термитпен пісіру. Су астында пісіру.  Пісірме 
конструкциялар  өндірісі.  Негізгі  пісірме  конструкция-
ларды  дайындау.    Пісіру  тігістерінің  саңылаусыздығын 
(тесіксіздігін)  тексеру.  Пісіру  бірікпелерін  үлгіде  тек-
серу.    Пісіру  өндірісін  механикаландыру    және  авто-
маттандыру.  Пісіру  өндірісін  автоматтандыру  туралы 
жалпы түсінік.  Пісіру өндірісінің операцияларын нор-
малау туралы жалпы түсінік.  Еңбекті қорғау, өрт және 
электр қауіпсіздігі. Еңбек қауіпсіздігі. Электрмен пісіру 
жұмыстары газбен пісіру жұмыстары  кезіндегі қауіпсіз-
дік ережелері.
2014/520 бет./ 70х100 1/16.
ISBN 978-601-7568-90-0 

323
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Токарлық іс және металл өңдеу
Токарное дело и металлообработка
Газоэлектросварщик 
(методика 
преподавания 
специальной 
технологии) 
Учебно­методическое пособие
ниКиФороВ  н.,  техника  ғылымдарының  кандидаты, 
доцент;
неШУМоВа С., техника ғылымдарының кандидаты
анТоноВ и., техника ғылымдарының кандидаты;
ӘЛиеВ Б., техника ғылымдарының кандидаты, доцент
Бұл анықтамалықта газбен пісіру, кесу, балқытып қосу, 
дәнекерлеудің  және  металдарды  газ  жалынымен  өң-
деудің  басқа  да  сабақтас  процестерінің  технологиясы 
мен  құрал-жабдықтары,  сондай-ақ  пісіру  арқылы 
біріктірілген  материалдардың  сапасын  бақылау  мен 
аппаратуралардың жиі кездесетін ақауларын жөндеудің 
әдістері жайлы негізгі мәліметтер баяндалады. 
Анықтамалық  жұмысшыларды  өндірісте  кәсіби  оқыту 
барысында пайдалануға арналған. 
МазМұны:  Алғы  сөз.  Газбен  пiсiру  мен  кесу  кезінде 
жұмыс  орнын  ұйымдастыру.  Пiсiру  орындарын  газбен 
қоректендiретiн  жабдықтар:  Газбен  пiсiруге  және  ке-
суге  қолданылатын  газдар.  Газ  жалынымен  өңдеу  ке-
зінде  қолданылатын  оттықтар:  Әмбебап  және  арнайы 
оттықтар.  Оттықтармен  жұмыс  iстеудiң  негiзгi  ереже-
лерi.  Газбен  пiсiрудiң  техникасы:  Пiсiргіш  жалын.  Пi-
сiрген жалғастырулар мен жік түрлерi. Ацетилен айыр-
бастайтын газдарды пайдаланып пiсiру. Пiсiру дiң сапа-
сын  тексеру.  Газбен  пiсiру  технологиясы:  Көмiртек тi 
болаттарды газбен пiсiру. Қоспалы болатты газбен пiсi-
ру. Шойынды газбен пiсiру. Түстi металдар мен олар дың 
қорытпаларын  газбен  пiсiру.  Газ  жалынымен  балқы-
тып  қосу,  дәнекерлеу,  қыздыру  және  тозаңдату:  Газ-
ұнтақпен  балқытып  қосу.  Жабындарды  газотермиялық 
тозаңдау. Оттекті кесуде қолданылатын аппараттар мен 
машиналар:  Оттекті  кесуде  қолданылатын  кескіштер. 
Оттекті кесу қондырғылары. Оттекті кесу машиналары. 
Оттекті  кесу  технологиясы:  Оттекті  кесу  процесiнiң 
негiзi. Оттекті кесудiң техникасы. Қолмен оттегiлiк бөлiп 
кесу.  Машинамен  оттекті  бөлiп  кесу.  Бөлiп  кесудiң 
арнаулы  түрлерiнiң  технологиясы.  Бетті  оттекті  кесу. 
Газ  доғасымен  металл  кесу:  Плазмамен  кесу.  Ауалы-
доғалы кесу. Газбен пiсiру және кесу кезiндегi қауіпсіздік 
техникасының негiздерi.  
2011 / 256 б./ 84х108 
1
/
32
         
ISBN 978-996-535-209-6 
ПоЛУПаноВа  и.В.,  преподаватель­методист  высшей 
категории ПЛ № 3 г. Шымкента
Данное  учебно-методическое  пособие  содержит  ука-
зания  по  преподаванию  специальной  технологии 
электрогазосварочного дела в профессиональной школе.
В  пособии  описаны  последовательность,  формы  и 
приемы проведения занятий, приведены рекомендации 
по  использованию  учебно-наглядных  пособий,  реко-
мендованы  контрольные  вопросы,  имеются  рисунки, 
схемы,  чертежи,  задания  по  основным  вопросам 
технологии сварки и резки металлов.
Содержание: Введение. Введение в курс специальной 
технологии в области сварочного производства. Общие 
сведения  о  сварке,  сварных  соединениях  и  швах. 
Оборудование  сварочного  поста  для  ручной  дуговой 
сварки. Электрическая дуга и ее применение в сварочных 
работах. Электроды ручной дуговой сварки. Технология 
ручной  дуговой  сварки  покрытыми  электродами 
низкоуглеродистой  стали.  Технология  газовой  сварки 
низкоуглеродистой  стали.  Деформация  и  напряжения 
сварки.  Контроль  внешним  осмотром  и  измерением. 
Аппаратура  и  технология  кислородной  резки  метал-
лов.  Аппаратура  и  технология  кислородно-флюсовой 
резки.  Плазменно-дуговая  и  другие  виды  термической 
резки.  Основы  металлургических  процессов  при 
сварке.  Ручная  дуговая  и  газовая  сварка  углеродистых 
и  леги рованных  сталей.  Дуговая  и  газовая  сварка 
чугуна.  Ручная  дуговая  и  газовая  сварка  металлов  и  их 
сплавов.  Наплавка  твердыми  сплавами.  Особые  виды 
высокопроизводительной ручной дуговой и плазменной 
сварки. Определение механических свойств и структуры 
металла  сварных  соединений.  Оборудование  и  тех-
но логия  механизированной  сварки  в  защитном  газе, 
порошковой  и  самозащитной  проволокой.  Обо ру-
дование  и  технология  автоматической  сварки  под 
флюсом,  в  защитном  газе,  порошковой  и  само  защит-
ной  проволокой  и  плазменной  дугой.  Оборудование 
и  технологии  ручной  аргонно-дуговой  сварки  воль-
фрамовым  электродом  в  газе.  Особенности  сварки 
некоторых  типов  конструкций  изготавливаемых  из-
делий. Дефекты сварных соединений и их исправление. 
Неразрушающие  виды  контроля  качества  сварных 
соединений. 
  2008/ 200 с./ 84х108
 1
/
32
ISBN 978-996-535-300-0 
Газбен 
пiсiрушiлер
мен кесушiлердiң 
анықтамалығы
 2-басылым 
Оқу құралы         

324
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Токарлық іс және металл өңдеу
Токарное дело и металлообработка
Газэлектрмен 
дәнекерлеу
(дидактикалық 
материалдар)
Лабораторный 
практикум по 
профессии 2916001 – 
газоэлектросварщик 
Учебное пособие
дӘУЛеТБаеВа н.н., Қызылорда қала сының №6 кәсіптік 
мектебінің оқытушысы;
СыздыҚоВа  а.ж.,  Қызылорда  қала сының  №6  кәсіптік 
мектебінің оқытушысы
Дидактикалық материалдар жинағы Қазақстан Респуб-
ликасының  мемлекеттік  жалпыға  міндетті  білім  беру 
стандартының  «Газэлектрмен  дәнекерлеуші»  –  1114042 
кәсібіне  сәйкес  әзірленді.  Мұнда  газэлектрмен  дәне-
керлеуші    маман дығы    бойынша    қажетті    ақпараттың 
жалпыға  ортақ  маңызы  бар  мәсе лелері    қарас тыры-
лады. Оқу  құра лы ның материалы тәжірибелік  бағытты  
ұстанады  және    суреттермен,    сұлбалармен,    әр    алуан 
тапсыр ма лармен қамтамасыз етілген. 
Оқу  құралы  техникалық  және  кәсіптік  білім  беретін 
оқу  орындарының  оқытушылары  мен  оқушыларына 
арналған.
МазМұны: Кіріспе. Дәнекерлеу ісі. Металдарды дәне-
керлеуге  қажетті  материалдар.  Машина  бөлшектері 
туралы жалпы мағлұматтар. Машина жасауға арналған 
материалдар.  Берілістер.  Электрмен  және  газбен 
дәнекерлеушіге  арналған  қауіпсіздік  техникасы  мен 
еңбекті  қорғау.  Қосымша  материалдар:  Арнайы  пән 
сабағының жүргізілу жүйесі. Металдарды төменнен, ті-
гінен, көлденеңінен дәнекерлеу жағдайларының нұсқау 
картасы.  Металдарды  таврлы,  бұрыштап,  айқастыра, 
түйістіре  қосып  дәнекерлеу  тақырыбына  нұсқау  карта. 
Ацетиленді  генераторлар  және  қорғаушы  тығындар. 
Газбен дәнекерлеуге арналған газдар, қосымша сымдар 
және флюстер. Оқушылардың өзіндік жұмысы. Сабақта 
өзін-өзі  бақылау.  Пәнаралық  байланыс.  Компьютерде 
орындалатын тапсырмалар. Тест. 
2010 / 128 б./ 84х108 
1
/
32
 
ISBN 978-601-292-071-0 
СУЛеЙМеноВа  р.з.,  преподаватель  спе циаль ных  дис­
циплин Политехнического колледжа, г. Астана
Высокий технический уровень сварочного производства 
предполагает и высокий уровень общеобразовательной 
и  технической  подготовки  рабочих  на  производстве. 
Цель  данного  учебно-методического  пособия  –  помочь 
учащимся  в  изучении  основ  сварочного  производства, 
видов  и  методов  сварки,  которые  в  сочетании  с  про-
изводственным  обучением  позволят  учащимся  на-
чальных  профессиональных  учебных  заведений  стать 
квалифицированными газоэлектросварщиками.
Содержание:  Введение.  Лабораторно-практи ческие 
работы  по  газовой  сварке:  Изучение  конст  рукций 
ацетиленовых генераторов. Виды генераторов. Генератор 
ацетиленовый передвижной мало габаритный «Малыш». 
Изучение  конструкций  типо вых  редукторов  для  газов. 
Изучение конструкций и испытание сварочных горелок. 
Горелка сварочная Г2-06. Выбор мощности пламени для 
сварки  легированных  сталей.  Выбор  режима  сварки 
углеродистых  и  легированных  сталей,  чугуна,  цветных 
и  черных  металлов.  Изучение  конструкций  резаков 
для  ручной  резки.  Р2-01.  Лабораторно-практические 
работы  по  электросварке:    Изучение  конструкций 
сварочного трансформатора, включение, регулирование 
и  выключение  сварочного  тока.    Изучение  сварочной 
дуги. Виды переноса электродного металла на изделие 
в  дуге.  Виды  сварочных  дуг  и  способы  сварки.  Подбор 
электрода  для  сварки  стали  толщиной  8  мм,  стыковое 
соединение,  вертикальный  шов.    Изучение  техники 
ручной дуговой сварки (подготовка металла под сварку 
изделий,  выбор  режима  сварки).  Изучение  дефектов 
сварных  швов  и  их  контроль  (основные  дефекты,  их 
причины,  способы  контроля,  способы  устранения). 
Причины  возникновения  сварочных  напряжений  и 
деформаций.
2007/ 88 с./ 84х108
 1
/
32
ISBN 978-996-535-203-4 

325
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Токарлық іс және металл өңдеу
Токарное дело и металлообработка
Материалдар 
кедергісі 
І бөлім
Оқу құралы
ТеТерина  Г.С.,  преподаватель  специаль ных  дисциплин 
лицея № 1 г. Усть­Каменогорска
Данное  учебное  пособие  содержит  24  лабораторно-
практические  работы,  зачетные  тесты,  зачетные  кон-
трольную  и  курсовую  работы,  приложения,  спо-
собствующие  практическому  усвоению  учебного  тео-
ретического  материала  и  приобретению  специальных 
умений и навыков.
Учебное  пособие  предназначено  для  преподавателей 
и  учащихся  организаций  технического  и  про фессио-
нального образования, обучающихся по специальности 
«Токарь-универсал».
Содержание: Введение. Основные сведения о токар-
ной  обработке.  Обработка  наружных  цилиндрических 
по верхностей.  Обработка  цилиндрических  отверстий. 
Основные сведения о технологическом процессе. Наре-
зание  резьбы  плашками-метчиками.  Обработка  ко-
нических  поверхностей.  Обработка  фасонных  по верх-
ностей.  Нарезание  резьбы  резцами.  Токарные  станки. 
Обработка деталей со сложной установкой.
2008/ 144 с./ 84х108
1
/
32   
ISBN 978-996-535-600-1
Лабораторный 
практикум  
по токарному делу 
Учебное пособие
аЛдиЯроВ  К.Т.,  Ақтөбе  политех никалық  колледжінің 
директоры, жоғары санатты оқы тушы
Оқулықта сыртқы күш әсерінен материалдардың қалай 
кедергіге  ұшырайтыны  баяндалады.  Сыртқы  күш 
әсерінен болатын материалдар жағдайын білу әр түрлі 
конструкция лар элементтерінің қажетті параметрлерін 
анықтауға  мүмкіндік  береді.  Материалдар  кедергі-
сі  жөніндегі  ғылымның  даму  барысындағы  экспери-
менталдық және теориялық нәтижелер ұсынылған. Тео-
рия лық  материалды  көрнекі  түсіндіретін  практи калық 
есептер берілген. 
Оқулық  техникалық  және  кәсіптік  білім  беретін  оқу 
орындарының студенттері мен оқушыларына арналған.
МазМұны:  Кіріспе.  Негізгі  түсініктер:  Пән  мазмұны 
және  курстың  мақсаты.  Материалдар  кедергісі  туралы 
ғылымның  жалпы  техникалық  және  еңбек  оқуымен 
байланысы.  Материалдар  кедергісі  туралы  ғылымның 
даму  тарихы.  Материалдар  кедергісінде  қолданыла-
тын  тұжырымдар  (гипотезалар).  Сыртқы  күштер  және 
олардың түрлері. Серпімділік және пластикалық дефор-
мациялар. Ішкі күштер. Қималар әдісі. Кернеу. Дефор-
мацияның қарапайым түрлері. Созылу мен сығылу: Бі-
леудің көлденең қимасындағы бойлық күш және кернеу. 
Бойлық және көлденең деформациялар. Гук заңы. Мате-
риалдардың  механикалық  қасиеттері  (сипаттамалары). 
Механикалық сынаулардың негізгі түрлері. Созылудағы 
(сығылудағы) беріктік және қатаңдық шарттары. Созылу 
және сығылу кезіндегі білеудің өз салмағын ескеру. Ста-
тикалық  анықталмайтын  есептер.  Ығысу:  Ішкі  күштер. 
Таза ығысу. Ығыса деформацияланған құрылымдар эле-
менттерін  есептеу.  Жазық  қималардың  геометриялық 
сипаттамалары:  Негізгі  ұғымдар  мен  байланыстары. 
Қиманың  инерция  моменттері.  Кейбір  қарапайым  қи-
малардың кедергілік моменттері. Бұралу: Негізгі түсінік-
тер. Бұраушы мо менттердің эпюрасы. Көлденең қимасы 
тұтас дөңгелек біліктің бұралуы. Беріктік және қатаңдық 
шарттары. 
2010/ 88 бет / 84х108 
1
/
32
ISBN 978-601-292-162-5

326
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Токарлық іс және металл өңдеу
Токарное дело и металлообработка
Материалтану 
(электрматериалтану 
негіздерімен)
2-басылым.
Оқу құралы
Металлорежущее 
оборудование
Учебно­методическое 
пособие
 
КЛЮжеВ  Ю.В.,  Екібастұз  қаласының  №  18  кәсіптік­
техникалық мектебінің арнайы пәндер мұғалімі;
аУБаКироВа С.С., Екібастұз қаласының № 18 кәсіптік­
техникалық мектебінің арнайы пәндер мұғалімі
Оқу құралында металдар, олардың қорытпалары, электр  -
техникалық  және  электризоляциялық  мате риал дар-
дың  негiзгi  қасиеттерi  мен  таңбалары  және  олардың 
өнеркәсiпте қолданылуы қарапайым әрi тү сiнiк тi түрде 
баяндалады.
Кiтап  техникалық  және  кәсіптік  білім  беретін  оқу 
орындарының оқушыларына, оқытушыларына арналған 
және өндiрiсте жұмысшыларды кәсiпке оқып үйретуде 
оқу құралы ретiнде пайдалануға болады.
МазМұны: Кіріспе. Металл материалдарының  қасиет-
тері,  құрылысы  және  оларды  сынау  әдістері  туралы 
негізгі  мәліметтер:  Қара  және  түстi  металдар,  олардың 
қорытпалары.  Қорытпалар  теориясының  қысқаша 
мәлiметтерi.  Темiркөмiртектi  қорытпалар:  Арнайы 
қа сиеттерi  бар  шойындар.  Болат.  Көмiртектi  және 
қоспалы  болаттар:  Арнайы  құрылымдық  болаттар. 
Ерекше  физикалық  қасиеттерi  бар  қорытпалар  және 
болаттар.  Жылумен  өңдеудiң  негiздерi:  Жұмсарту. 
Тұрақтандыру.  Шынықтыру.  Жасыту.  Ескiру.  Түстi 
ме талдар  және  қорытпалар  (алюминий,  мыс,  жез, 
қола,  мыстың  никельмен  қорытпасы,  титан,  магний, 
қалайы,  қорғасын,  мырыш,  олардың  қорытпалары, 
антифрикциялық  қорытпалар).  Ұнтақты  металлургия 
әдiсiмен алынатын қорытпалар: Қатты қорытпалар және 
минералды керамика. Кеуектi және ықшамды металды 
керамика.  Электртехникалық  материалдардың  негiзгi 
сипаттамалары: Электртехникалық материалдар туралы 
жалпы  мәлiметтер.  Диэлектрлiк  (электризоляциялық) 
материалдар: Газ тәрiздi және диэлектриктер. Мұнайлы 
майлар.  Синтетикалық  сұйық  диэлектриктер.  Жоғары 
полимерлi  қатты  материалдар.  Электризоляциялық 
резеңке.  Лактар  және  эмальдар.  Компаундтар.  Қағаз-
дар  және  картондар.  Пластикалық  массалар.  Слюда-
лы  материалдар.  Электрокерамикалық  материалдар. 
Си ликатты  (бейорганикалық)  әйнектер.  Минералды 
диэлектриктер.  Электрлiк  өткiзгiштiк.  Өткiзгiш  мате-
риалдар:  Жоғары  электр  кедергісі  бар  өткiзгiш  мате-
риалдар.  Бекітіп  тұратын  сымдар.  Жартылай  өткiзгiш 
материалдар:  Негiзгi  қасиеттерi.  Дәнекерлер,  флюстер 
және желiмдер. 
  2010 / 144 б./ 84х108 
1
/
32
 
ISBN 978-601-292-035-2 
МоЛдаКУЛоВа  М.,  преподаватель  высшей  категории 
Государственного поли технического колледжа г. Алматы;
рыСКеЛьдиеВа Г. 
В данном пособии приводится классификация металло-
режущего  оборудования,  а  также  дано  техническое 
описание  новых  современных  перспективных  типов 
металлорежущего  оборудования,  приведены  услов-
ные  обозначения  станков,  станков  с  ЧПУ,  ЦПУ,  авто-
матических  линий,  комплексные  тесты  по  техо бору-
дованию, ремонту металлорежущих станков.
Материалы  дополняются  и  поясняются  таблицами, 
схемами, рисунками, графиками, чертежами.
Данное  пособие  рекомендуется  учащимся  профтех-
лицеев, профтехшкол, технических колледжей.
Содержание:  Введение.  История  изобретения 
токарного  станка.  Металлорежущее  оборудование: 
Классификация металлорежущих станков. Техническая 
характеристика 
металлорежущего 
оборудования. 
Металлорежущее  оборудование  сверлильно-расточной 
группы.  Х1  SUPER.  Металлорежущее  оборудование 
фрезерной  группы.  Широкоуниверсальный  фрезер-
ный  станок  мод.  «LM-1260».  Вертикально-фрезерный 
станок  UWF  7140.  Металлорежущее  оборудова ние 
зубообрабатывающей  группы.  Металлорежущее  обо-
рудование  резьбообрабатывающей  группы  и  стан-
ков  с  ЧПУ.  Металлорежущие  станки  с  числовым  про-
граммным  управлением.  Токарные  станки  с  ЧПУ. 
Отличительные  особенности.  Токарные  центры  с  ЧПУ 
серий SS и SA.  Токарно-обрабатывающие центры серии 
ВТ.    Токарно-обрабатывающие  центры  с  ЧПУ  серии 
CL. Горизонтальный токарный станок с ЧПУ VTplus-15. 
Учебные  стенды  №  1  и  №  2.  Полуавтоматические 
ленточно-отрезные  станки  по  металлу  маятникового 
типа.  Эксплуатация  станков.  Техника  безопасности 
при  работе  на  токарном  станке.  Техника  безопасности 
при  работе  на  фрезерном  станке.  Лабораторные 
работы.  О  компании  «VICTOR».  Тесты  по  предмету 
«Технологическое оборудование». 
2010/ 192 с./ 84х108 
1
/
32
ISBN 978-601-292-187-8 

327
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Токарлық іс және металл өңдеу
Токарное дело и металлообработка
расчет  
и проектирование 
сварных 
конструкций 
2-е издание 
Учебное пособие
МұСТаФин  Қ.н.,  Петропавл  қала сының  М.  Жұмабаев 
атындағы  гуманитарлық­педа гоги калық  колледжінің  оқы­
ту шысы
Оқу құралында статика, кинематика және динамиканың 
негізгі ұғымдары мен анықтамалары берілген. Тақырып 
бо йынша  дәрістер,  қайталау  сұрақтары,  орысша-қа-
зақша сөздік ұсынылады. 
Оқу құралы техникалық және кәсіптік білім беретін оқу 
орындарының оқушыларына арналған.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Сұхбат 5-бетте) (Соңы 3-бетте) Ақпарат Бүгінгінің бас тақырыбы Ойталқы АҢдатпа
2015 -> Ажал ошағына айналды баспасөз — 2016 Мінбер
2015 -> АҢдатпа 6-бет 3-бет
2015 -> Соңы 8-бетте) (Соңы 3-бетте) Ақпарат Бүгінгінің бас тақырыбы АҢдатпа
2015 -> Сапасын дамыту жолдары
2015 -> Ж. Тәшенов Хрущев үшін неге ұялды?
2015 -> Ж. Бірегей тұлға Қапез Қожахметов, Мағжан Садыханұлы
2015 -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды
2015 -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды

жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   50   51   52   53   54   55   56   57   58
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет