МазМұны. Содержание жоғары білім. Высшее образованиежүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет55/58
Дата08.01.2017
өлшемі5.01 Kb.
#49
1   ...   50   51   52   53   54   55   56   57   58

2009 / 112б./ 84х108 
1
/
32
 
ISBN 978-996-535-667-4 
Қалаларды 
көркейту
Оқу құралы
Конструкциялық 
материалдар 
технологиясы 
Зертханалық жұмыстар

317
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Құрылыс және сәулет 
Строительство и архитектура
хаМзин  С.Қ.,  Еуразия  ұлттық  универ ситеті  инженер­
лік­құрылыс факультеті құрылыс материалдарын, бұйым­
дары мен конструкцияларын өн діру кафедрасының доценті, 
техника ғылымдарының кандидаты;
ӘБдІШҮКІр Ф.Б.,  Еуразия ұлттық уни верситеті инже­
нер лік­құрылыс  факультеті  құрылыс  материал дарын,  бұ­
йымдары  мен  конструкцияларын  өндіру  кафедрасының 
доценті, техника ғылымдарының кан дидаты
Оқу құралы «Құрылыс материалдары мен бұйымдары» 
курсы  бойынша  колледждер  мен  бакалавриаттардың 
құрылыс  ма мандықтарының  оқу  жоспарлары  мен 
бағдарламаларына  сәйкес  жазылған.  Зертханалық  жә-
не  практикалық  жұ мыстарды  жүргізгенде  оқулыққа 
қосымша ретінде пайдалануға арналған.
МазМұны:  Кіріспе.  Қазақстан  Республикасының 
стан дарттары  (ҚР  СТ),  Мемлекетаралық  стандарттар 
(МСТ):  Стандарттардың  атқаратын  міндеттері.    Стан-
дарттардың  құрылуы.  Құрылыс  материалдарының 
негізгі  физика-механикалық  қасиеттері.  Табиғи  тас 
материалдары: Жыныс құрайтын минералдардың және 
тау  жыныстарының  қасиеттері.  Қыш  материалдары:  
Сырт  көзбен  байқап  кірпіш  сапасын  анықтау.  Кірпіш-
тің  су  сіңіруін,  маркасын  анықтау.  Органикалық  емес 
(минералды)  байланыстырғыш  заттар:  Құрылыс  гип-
сі. Құ рылыс ауа әгі. Портландцемент. Ауыр бетон тол -
тырғыштары:  Құм.  Қиыршықтас  пен  малтатас.  Бе тон-
дар:  Ауыр  бетонның  құрамын  анықтаудың  есеп-экс пе-
рименттiк әдiсi. Сынақ илеуін дайындау және бетон қос-
пасының  жылжымалылығын  не  қаттылығын  анық тау. 
Ерітінді  қоспасының  тығыздығын  анықтау.  Ерітіндінің 
иілу және қысуда беріктік шегін анықтау. Ағаш құрылыс 
материалдары: Ағаштың сыртқы белгілері бойынша тұ-
қымын анықтау. Жылдық қабаттардың санын және кеш 
(жазғы) ағаштың пайызын анықтау. Ағаштың физикалық 
және  ме ханикалық  қасиеттерін  анықтау.  Органикалық 
байла ныстырғыштар.  Битумның  жабысқақтығын  анық-
тау. Жұмсару температурасын анықтау. Бояулар құрам -
дары. Құрылыс құралымдарының болатын сынау: Бри-
нелл әдісі бойынша болат қаттылығын анықтау. 
2011 / 140 б./ 84х108 
1
/
32
 
ISBN 978-996-535-171-6
нұраҚоВ  С.,  Еуразия  ұлттық  университеті  ин­
женерлік­құрылыс  факультеті  көлік,  көлік  техникасы 
және  технологиялары  кафедрасының  профессоры,  техника 
ғылымдарының докторы; 
ҚаЛиеВ  Ә.Б.,  Еуразия  ұлттық  университеті  инженер­
лік­құрылыс  факультеті  көлік,  көлік  техникасы  және 
технологиялары  кафедрасының  аға  оқытушысы,  техника 
ғылымдарының кандидаты; 
нұрғасенов  С.Т.,  Еуразия  ұлттық  уни вер ситеті  инже­
нерлік­құрылыс  факультеті  көлік,  көлік  техникасы  және 
технологиялары кафедрасының аға оқытушысы 
 
Оқулық  машиналарды  құрылымдаумен  және  есептеу-
мен  айналысатын  оқытушыларға,  студенттерге  және 
инженерлік-техникалық қызметкерлерге арналған.
МазМұны:  Кіріспе.    Жобалауға    қазiргi  заманғы  көз-
қарастар:    Жобалау  жұмысы  –  еңбектiк  қызметтің  бiр 
түрі.  Жобалаудың  процедуралық  үлгісі.  Машинаның 
сапасы.  Негiзгi  түсiнiктер  мен  анықтамалар.  Жоба-
лаудың  мақсаттарын  анықтау:  Сценарий  –  жобалаушы 
объектiнi  тану  құралы.  Инженерлiк  болжамдау  әдiс-
терi.  Мақсаттардың  графы.  Мүмкiн  болатын  құ-
рылымдық  шешiмдердi  iздеу:  Техникалық  шешiмнiң 
варианттарын  іздеу-шығармашылық  үрдісі.  Ақпарат 
көздерi.  Техникалық  шешiмдердi  iздеудi  ұйымдасты-
ру.  Техникалық  шешiмдерді  қабылдау  теориясының 
негiздерi.  Қолайлы  құрылымдық  шешiмдi  таңдау. 
Салыстырмалы  халық  шаруашылығының  үнемдiлiк 
критерийi.  Қабылданған  шешiмдi  талдау:  Техникалық 
шешiмдердi  талдау  әдiстерi.  Үлгілеу.  Машина  пара-
метрлерiн  таңдау:  Міндеттерді  жалпылама  қою.  Па-
раметрлік  қатардың  iшiнде  машиналардың  параметр-
лерiн  таңдау.  Ұқсастықтары  жоқ  машиналардың  пара-
метрлерін  таңдау.  Машинаны  құрылымдау:  Жалпы 
ережелер. Құрылымның технологиялылығын жетiлдiру. 
Машина сенiмдiлiгi. Эргономикалық және экологиялық 
мәселелер. Көркемдiк құрылымдау. Машина сапасының 
деңгейiн  бағалау.  Жобалауды  автоматтандыру  жүйесi: 
Машинаны  жобалауды  автоматтандыру  саласындағы 
жетiстiктер. Автоматтандырылған жобалау жүйесін жа-
сап шығару және енгізу ұсыныстары. Терминдер. 
2010 / 152 б./ 84х108 
1
/
32
 
ISBN 978-601-292-161-8 
Құрылыс 
материалдары 
(зертханалық-
практика лық 
жұмыстар)
 
2-басылым
Оқу құралы
Құрылыс 
машиналарын 
жобалау негiздерi 
Оқулық

318
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Құрылыс және сәулет 
Строительство и архитектура
хаМзин  С.Қ.,  Еуразия  ұлттық  универ ситетінің  про­
фессоры
Оқу  құралында  құрылыс-құрастыру  жұмыстарын  
ұй ым  дастырудың  негіздері,  құрылыс-құрастыру  жұ-
мыс тарының  өндірісі  қарастырылған.  Құрылысшы 
мамандығы  бойынша  курстық  және  дипломдық  жоба-
лаулардың әдістемелік нұсқаулары қамтылған. 
Оқу құралы техникалық және кәсіптік білім беретін оқу 
орындарының оқушыларына арналған. 
МазМұны Кіріспе. Құрылыс-құрастыру жұмыстарын 
ұйымдастыру  негiздерi,  оларды  жобалау.  Үймереттер 
мен  ғимараттардың  және  ауылшаруашылық  құрылыс-
тарының  құралымдық  және  көлемдi-жоспарлық  ерек-
шелiктерi.  Курстық  жобалаудың  мақсаты,  жобаның 
тақырыбы,  құрамы  және  көлемi.  Курстық  жобалауды 
ұйымдастыру  жұмыстары.  Жобаның  нобайын  сызу 
және  есептiк  түсiнiктемесiн  жазу.  Курстық  жобаны 
қорғау тәртiбi. Дипломдық жобалаудың мақсаты, жоба 
тақырыптары.  Өндiрiсте  пайдаланылатын  дипломдық 
жобалар.  Дипломдық  жобаның  мазмұны  мен  құрамы. 
Диплом 
жобалауын 
ұйымдастыру 
жұмыстары. 
Жобаның  нобайын  сызу  және  есептiк  түсiнiктемесiн 
жазу.  Дипломдық  жобалауды  Мемлекеттiк  аттестация 
комиссиясына  тапсыру  және  оны  қорғау.  Жер 
жұмыстарын орындау. Аумақты инженерлiк дайындау. 
Жер  жұмыстарының  көлемi.  Жер  жұмыстарын  атқа-
ру  тәсiлiн  және  машина  жинағын  таңдау.  Жетекшi 
жер  қазушы  машинаның  пайдалану  өнiмдiлiгiн 
анықтау.  Көлiк  құралдарының  типiн  таңдау  және 
санын  анықтау.  Құрастыру  және  iлмек  аспаптарын 
таңдау.  Крандардың  жұмысқа  қажеттi  параметрлерiн 
анықтау.  Құрастыру  крандарының  құрамы,  типтерi 
және  маркалары.  Қабылданған  кранның  жүру  үлгiсiн 
анықтау.  Қажеттi  тасымалдау  құралының  санын 
есептеу.  Құрастыру  жұмысының  мерзiмдiк  жоспарын 
және  жұмысшылардың  ауысу  графигiн  жасау.  
Объ ект iдегi  қоймалардың  ауданын  анықтау  және  құ-
растыру  алдындағы  дайындық  жұмыстар.  Техника-
экономикалық  көрсеткiштер.  Жұмыстардың  тасқынд ы 
өндiрiсiн  жобалау,  жұмысшылар  бригадасы  мен  зве-
нолар  санын  анықтау.  Жұмыстарды  қауiпсiз  жүргізу 
шаралары. Қысқаша терминологиялық сөздік. 
2010 / 208 б./ 60х84 
1
/
16
 
ISBN 978-601-292-041-3
аБдиГаЛиеВ  М.,  доцент  кафедры  «Машины  и  обору­
дование»  Таразского  государственного  университета  имени 
М.Х. Дулати; 
МырзаШеВ  С.,  профессор  кафедры  «Машины  и  обору­
дование»  Таразского  государственного  университета  имени 
М.Х. Дулати, доктор технических наук; 
ШоТан С.и., доцент кафедры «Ма шины и оборудование» 
Таразского государственного уни верситета имени М.Х. Ду­
лати, канд. техн. наук 
В  учебнике  излагаются  сведения  о  строительных  и 
пу  тевых  машинах,  используемых  в  производстве 
механизированных  работ.  Приводятся  устройство, 
прин цип  работы  и  область  применения  машин  и 
механизмов. 
Учебник  предназначен  для  учащихся  колледжей, 
обучаю щихся по строительным специальностям.
Содержание:  Введение.  Общие  сведения  о  строи-
тельных  и  путевых  машинах.  Основные  части  строи-
тельных  машин.  Энергетическое  и  ходовое  обо-
рудование  строительных  машин.  Система  передачи 
энергии  машин.  Система  управления  движениями  и 
жизнеобеспечения  оператора.  Общая  характеристика. 
Подъемно-транспортные  машины.  Грузоподъемные 
машины  общего  назначения.  Транспортные  машины 
и  тягачи.  Погрузочно-разгрузочные  машины.  Машины 
для  земляных  работ.  Общие  сведения.  Машины  для 
бетонных  и  отделочных  работ.  Специальные  машины 
для путевых работ. Общие сведения. 
2011/ 432 с./ 84х108 
1
/
32
ISBN 9965-355-99-1  
  
Құрылыс 
өндірісінің 
ұйымдастырылуы 
мен технологиясы 
2-басылым 
Оқу құралы 
 
Машины 
и механизмы 
для путевых и 
строительных 
работ   
2-е издание 
Учебник

319
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Құрылыс және сәулет 
Строительство и архитектура
Сахи д.М., доктор техн. наук, профессор строительства 
КазАТУ им. С. Сейфуллина, г.  Астаны;
дУаМБеКоВ  М.С.,  доктор  техн.наук,  профессор,  пре­
зидент Международной Академии экологии;
хУСнУТдиноВ  р.з.,  преподаватель  Политехнического 
кол леджа г. Астаны
В учебнике изложены общие сведения и основы расчета 
строительных  конструкций.  Приведены  основные 
свойства  бетона,  железобетона  и  марки  сталей,  рас-
смот рены  положения  и  примеры  железобетонных  и 
металлических конструкций.
Учебник  предназначен  для  учащихся  колледжей, 
обучающихся  по  специальности  «Строительство  и 
эксплуатация зданий и сооружений».
Содержание: Введение. Основы расчета строитель -
ных конструкций. Общие сведения о железобетоне. Ос  нов-
ные свойства бетона, арматурной стали и железобетона. 
Основные  положения  расчета  железобетонных  конст-
рукций.  Изгибаемые  железобетонные  элементы. 
Сжатые  и  растянутые  железобетонные  элементы.  Рас-
чет  железобетонных  конструкций  по  второй  группе 
предельных  состояний.  Железобетонные  конструкции 
зданий.  Основания  и  фундаменты.  Основные  сведения 
о  стальных  конструкциях.  Каменные  и  армокаменные 
конструкции. Неармированная каменная кладка. Расчет 
элементов  каменных  конструкций  по  предельным 
состояниям.  Армированная  кладка.  Деревянные  кон-
струк ции и конструкции из синтетических материалов. 
Системы  автоматизированного  расчета  строительных 
конструкций.  Расчет  железобетонных  и  каменных 
конструкций многоэтажного здания. 
2011/ 477с./ 84х108 
1
/
32
ISBN 978-601-292-289-9 
 
хаМзин С.К., профессор Евразийского на цио нального уни­
верситета; 
аБдУШКУроВ Ф.Б., кандидат тех  нических наук, доцент 
Евразийского национального универ ситета
Стандарты  РК  и  ГОСТы  на  строительные  материалы 
являются законом для изготовителей, поэтому числовые 
характеристики при лабораторных испытаниях зависят 
от  методов,  в  основу  оценки  и  изучения  которых 
положены  единые  межгосударственные  стандарты  и 
стандарты РК. 
Пособие  предназначено  для  учащихся  строительных 
колледжей  и  студентов  вузов,  обучающихся  по  строи-
тельным специальностям.
Содержание:  Введение.  Стандарты  РК,  ГОСТы, 
их  назначение  и  построение.  Основные  физико-
механические  свойства  строительных  материалов. 
Природные  каменные  материалы.  Изучение  свойств 
породообразующих  минералов,  горных  пород.  Кера-
мические  материалы.  Определение  качества  кирпича 
по  внешнему  осмотру.  Водопоглощение  кирпича. 
Марка  кирпича.  Неорганические  (минераль ные) 
вяжущие  вещества.  Строительный  кирпич.  Воздушная 
известь.  Портландцемент.  Заполнители  для  тяжелого 
бетона:  Песок.  Щебень  и  гравий.  Бетоны.  Расчетно-
эксперименталый метод определения сос тава тяжелого 
бетона. Приготовление пробного заме са и определение 
подвижности  или  жесткости  бетонной  смеси.  Опре-
деление  породы  по  внешним  признакам  древесины. 
Число  годовых  слоев  и  процент  поздней  древесины. 
Физические  и  механические  свойства  древесины. 
Органические вяжущие. Вязкость битума. Температура 
размягчения.  Растяжимость  битума.  Лакокрасочные 
материалы.  Пигменты  и  наполнители.  Красочные 
составы.  Испытания  стали  строительных  конструкций. 
Твердость  стали  по  методу  Бринелля.  Приложение 
(Основные  стандарты  по  испытаниям  строительных 
материалов и изделий).
2010/ 144 с./ 84х108
 1
/
32
ISBN 978-996-535-851-7 
основы расчета 
строительных 
конструкций
Учебник
Строительные 
материалы 
(лабораторно-
практические
 работы) 
2-е издание
Учебное пособие 

320
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Құрылыс және сәулет 
Строительство и архитектура
Ганжара  В.и.,  доктор  технических  наук,  профес сор 
Казахского агротехнического  университета им.  С.  Сейфул­
лина;
аТЯКШеВа  а.В.,  кандидат  технических  наук,  доцент 
Казахского  агротехнического  университета  им.  С.  Сей­
фуллина
Сборный  железобетон  составляет  20%  от  всех  мате-
риальных ресурсов строительной индустрии. В пособии 
отражена  технология  полного  процесса  изготовления 
железобетонной  продукции,  которая  состоит  из 
множества  технологических  операций,  переделов  и 
процессов,  а  также  показан  ряд  оригинальных  машин, 
механизмов,  станков,  линий,  схем,  обеспечивающих 
экономичность  и  технологичность  производства 
бетона и железобетона. Данный учебник предназначен 
для  учащихся  строительных  колледжей  и  окажет 
полноценную  помощь  в  становлении  качественного 
специалиста.
Содержание:  Введение.  Материалы,  применяемые 
для  изготовления  железобетонных  изделий.  Бетоны 
в  технологии  железобетонных  изделий.  Арматур-
ное  производство  в  технологии  железобетонных 
изде лий  и  конструкций.  Технологические  приемы  и 
процессы  структурообразования  бетонной  смеси  и 
бетона.  Технологические  особенности  бетонной  смеси. 
Формование  железобетонных  изделий.  Теплов лаж-
ностная  обработка  железобетонных  изделий.  Завод-
ское  изготовление  сборных  железобетонных  изделий 
и  конструкций.  Конвейерный  метод  производ ства 
железобетонных  изделий.  Изготовление  сборного 
железобетона  как  комплекс  взаимосвязанных  техноло-
гических процессов. Отделка, комплектация и контроль 
качества  изделий.  Заводская  отделка  железобетонных 
изделий. Комплектация изделий на заводе. Технический 
контроль качества на строительной площадке.
2007/ 448 с./ 84х108
1
/
32
ISBN 978-996-535-280-5
 
Технология 
железобетонных 
изделий  
и конструкций 
Учебник
аБдиГаЛиеВ  М.,  доцент  кафедры  Таразского 
государственного университета имени М.Х. Дулати;
МырзаШеВ  С.,  профессор  Таразского  государственного 
университета имени М.Х. Дулати; 
ШоТан  С.и.,  доцент  Таразского  государственного 
университета имени М.Х. Дулати, канд. техн. наук
Данный учебник рекомендован Министерством образо-
вания  и  науки  Республики  Казахстан  для  организаций 
технического и профессионального  образования.
В  учебнике  излагаются  сведения  о  машинах  и  обо-
рудовании  для  жилищно-коммунального  хозяйства, 
используемых в производстве механизированных работ. 
Приводится  описание  устройства,  принципа  работы  и 
область применения машин и оборудования. 
Содержание:  Машины  для  летнего  содержания 
городских  дорог  (поливочно-моечные  машины,  подме-
тально-уборочные  машины,  универсальные  уборочные 
машины,  машины  для  уборки  тротуаров  и  дворо-
вых  территорий).  Машины  для  зимнего  содержания 
городских  дорог  (плужные,  щеточные  и  плужно-
щеточные снегоочистители, роторные снегоочистители,  
машины  для  борьбы  со  скользкостью,  машины  для 
пог рузки  снега).  Машины  для  сбора,  удаления  и  обез-
вреживания  бытовых  отходов.  Машины  для  ремонта 
дорог. Машины для городских озеленительных хозяйств 
(основные функции зеленых насаждений и требования к 
машинам,  машины  для  создания  зеленых  насаждений, 
машины  для  поддержания  жизни  и  развития  расте-
ний,  машины  для  содержания  зеленых  насаждений). 
Контрольные вопросы.
 
  2010/ 178 с./ 84х108 
1
/
32
ISBN 978-601-292-073-4
Машины 
и оборудование 
в жилищно-
коммунальных 
хозяйствах
 
Учебник

321
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Құрылыс және сәулет 
Строительство и архитектура
Благоустройство 
городов
Учебное пособие
ЧеКаеВа р., ЧеКаеВ Ф., СКаЧКоВа С.
 
В  пособии  кратко  излагается  развитие  отечественного 
градостроительства на примере древних городов Казах-
стана, в том числе городища Бузок, а также современной 
столицы Казахстана – города Астаны. Рассматриваются 
вопросы,  связанные  с  требованиями  к  городским  тер-
риториям,  размещению  промышленных  и  жилых 
зон,  планировке  жилых  микрорайонов,  озеленению 
городских территорий, проектированию транспортной 
сети  и  инженерные  мероприятия  по  их  улучшению. 
В приложении данного учебного пособия представлены 
стадии планировочного проектирования по дисципли-
не  «Планировка  и  благоустройство  городов».  Пособие 
пред назначено для учащихся архитектурных отделений 
учебных заведений и преподавателей.
Содержание:  Введение.  Сведения  о  развитии  оте-
чественного  градостроительства.  Классификация  горо-
дов. Общие требования к территории города. Природные 
факторы, влияющие на выбор территории для города. 
Промышленные  предприятия.  Жилые  районы  города. 
Уличная  сеть  города.  Озеленение  городов.  Баланс 
территории.  Вертикальная  планировка  городской  тер-
ритории.  Освоение  территории  с  неблагоприятными 
условиями. Приложения. Литература.
2011/ 272 с./ 84х108 
1
/
32
ISBN 978-601-271-062-5
Газ және электрмен 
пісірушіні 
өндірістік оқыту
Оқу құралы
ТаПаЛоВ а.,  Орал қаласының № 1 кәсіптік мектебінің 
арнайы пәндер мұғалімі
Оқу  құралында  газ  және  электрмен  пісіру,  оның  әдіс-
тәсілдері,  теориялық  негіздері,  пісіру  қосылыстары 
мен   жіктерінің  түрлері, орналасуы толық әрі түсінікті 
баяндалған. Сонымен қатар, практикалық жұмыстар да 
қамтылған. 
Оқу құралы техникалық және кәсіптік білім беретін оқу 
орындарының студенттері мен оқушыларына арналған.
МазМұны: Кіріспе. Жалпылама оқыту. Білікшелердің 
балқымасы және жіктің төменгі жағындағы қабаттарын 
пісіру.  Жазық  бетті  металды  бірқабатты  пісіру.  Газ 
пісіруші  аспаптармен  жұмыс  істеу  жаттығулары.  Бі-
лікшелерді  балқыту  және  төменгі  көміртекті  болаттан 
жасалған  тілімшелерді  газбен  пісіру.  Күрделі  емес 
түйіндерді  пісіру.  Газбен  көпқабатты  балқыту  және 
пісіру.  Саңылауларды  пісіру  және  жабу.  Құбырлы 
қосылыстардағы  сақиналы  жіктерді  газбен  пісіру. 
Металды қолмен оттекті кесу. Автомат көмегімен оттекті 
кесу.  Оттекті-флюсті  кесу.  Доғалы  кесу.  Ауалы-доғалы 
кесуПлазмамен кесу. Төбеде орналасқан білікшелердің 
балқымасы  және  тілімшелердің  пісірілуі.  Шойынды 
пісіру.  Түсті  металдарды  және  балқымаларды  пісіру. 
Қатты балқымаларды балқыту. Қолмен доғалы пісірудегі 
және  кесудегі  кешенді  жұмыстар.  Қолмен  доғалы 
пісірудегі  жоғары  өнімділік  әдістері.  Газ  пісірушінің 
кәсіпорында  орындалатын  өндірістік  жұмыстарымен 
танысу. ІІІ разрядты күрделі өндірістік жұмысты орын-
дау. Өндірістік практика.   
2008 / 192 б./ 84х108 
1
/
32
 
ISBN 978-996-535-405-2 
Токарлық іс және металл өңдеу
Токарное дело и металлообработка
21-0337

322
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Токарлық іс және металл өңдеу
Токарное дело и металлообработка
ШаКироВа Т. М., № 6 кәсіптік лицей директоры;
МаМеТСУПиеВ  а.Ә.,  №  6  кәсіптік  лицейінің  арнайы 
пәндер оқытушысы
Газ  және  электрмен  пісіру  кітабы  бірінші  рет  шыға-
рылған.  Бұл  кітап  оқытушы  және  студенттерге 
лекциялық  материал  ретінде  жақсы  кө мек ші  болып 
қарастырылады. Кітапта дәнекерлеу мен пісірудің өтілу 
процестері  қарастырылған.  Пісіру  кезіндегі  металл 
мен  қорытпалардың  деформациялық  қабілеттіліктері 
жайлы  жақсы  жазылған.  Болат  және  шойын  түрлерін 
қалай  дәнекерлеу  және  пісіру  керектігі  жайлы  негізгі 
түсініктер берілген.
Кітап негізгі дәнекерлеу және пісіру, автокөлікті жөндеу, 
өңдеу және металлургия мамандықтарын игеріп жат қан 
студентерге  және  оқытушыларға  арналған.  Сондай-ақ, 
біліктілікті  жоғарлату  курстарындағы  ма мандарға  да 
қолдануға болады.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Сұхбат 5-бетте) (Соңы 3-бетте) Ақпарат Бүгінгінің бас тақырыбы Ойталқы АҢдатпа
2015 -> Ажал ошағына айналды баспасөз — 2016 Мінбер
2015 -> АҢдатпа 6-бет 3-бет
2015 -> Соңы 8-бетте) (Соңы 3-бетте) Ақпарат Бүгінгінің бас тақырыбы АҢдатпа
2015 -> Сапасын дамыту жолдары
2015 -> Ж. Тәшенов Хрущев үшін неге ұялды?
2015 -> Ж. Бірегей тұлға Қапез Қожахметов, Мағжан Садыханұлы
2015 -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды
2015 -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды

жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   50   51   52   53   54   55   56   57   58
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет