МазМұны. Содержание жоғары білім. Высшее образованиежүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет5/58
Дата08.01.2017
өлшемі5.01 Kb.
#49
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   58

МазМұны:  Атомды-молекулалық  теория.  Химия 
ғылымы дамуының қысқаша тарихы. Химияның қоғам-
дағы ролі. Химияның негізгі түсініктері мен негізгі заң-
дары.  Негізгі  газ  заңдары  парциалды  қысымы.    Атом 
құрылысы.  Периодтық  заң  және  периодтық  жүйе.  
Атом  құрылысының  модельдері.  Бор  бойынша  атом 
құрылысы.  Атомдардың электрондық құрылымы. Квант 
сандары. Радиоактивтілік Д.И. Менделеевтің периодтық 
жүйесі  және  периодтық  заң.  Химиялық  процестер-
дің  негізгі  заңдылықтары.  Химиялық  реакциялардың 
энергетикасы.  Химика-термодинамикалық  есептеулер. 
Реакциялар  жылдамдығы  және  механизмі.  Химиялық 
тепе-теңдік.  Ерітінділер.  Ерітінділер концентрациясы. 
Заттар ерігіштігі.  Сұйытылған бейэлектролиттер ерітін-
ділерінің кейбір физика-химиялық қасиеттері. Электро-
литтер. Электролиттік диссоциация. Диссоциация дәре-
жесі және константасы.  Күшті электролиттер теориясы 
туралы  түсінік.  Судың  диссоциациялануы.  Судың  ион-
дық  көбейтіндісі.  Сутектік,  гидроксидтік  көрсеткіштер: 
рН, рОН. Ерігіштік көбейтіндісі.  Электролиттер ерітінді-
сіндегі алмасу реакциясы. Тұздар гидролизі. Электрохи-
миялық процестер. Тотығу-тотықсыздану реакциялары. 
Химиялық  ток  көздері.  Электродтық  потенциалдар. 
Тотығу-тотықсыздану  реакцияларының  бағыты.    Элек-
тролиз.  Электролиз  заңдары.    Химиялық  байланыс. 
Комплексті қосылыстар. Байланыс (ковалентті, ионды).  
Комплексті  қосылыстар.  Элементтер  химиясы.    Пе-
риодтық  жүйенің  s-элементтері.  Периодтық  жүйенің 
р-элементтері.  Периодтық  жүйенің  d-элементтері.    Бі-
лім алушының өздік жұмысына  арналған тапсырмалар. 
Жазбаша үй тапсырмалары (ЖҮТ 1). Модуль бойынша 
тексеруге арналған сұрақтар (МБ1). Жазбаша үй тапсыр-
малары (ЖҮТ 2).  Модуль бойынша тексеруге арналған 
сұрақтар  (МБ2).  Жазбаша  үй  тапсырмалары  (ЖҮТ  3). 
бойынша тексеруге арналған сұрақтар (МБ 3).  Жазбаша 
үй тапсырмалары (ЖҮТ 4).  Модуль бойынша тексеруге 
арналған сұрақтар (МБ 4)
2015. – 344 бет./ 60х84 1/16
ISBN 978-601-302-332-8
жалпы және 
бейорганикалық 
химия курстары-
нан есептер мен 
жаттығулар
Оқу құралы 

27
жоҒары БІЛІМ
ВыСШее оБразоВание
СерІКБаеВа а. 
Оқу  құралында  өнеркәсіптің  әр  түрлі  бөлімдері  және 
олардағы  экологиялық  мәселелер  қарастырылған. 
«Адам-өнеркәсіп-табиғат»  жүйесіне  талдау  жасалып, 
қоршаған ортада зиянды заттар мен қалдықтардың тү-
зілу көздері, оларды утилизациялау және жою әдістері 
келтірілген. Атмосфера, гидросфера және литосфера ре-
сурстары жіктеліп, олардың сапасы талқыланған.
Оқу құралы 5В060800 – «Экология» мамандығының, сон-
дай-ақ  жоғары  оқу  орындарының  студенттеріне  және 
басқа ғылым салаларының мамандарына арналған.
МазМұны: Өнеркәсіптік экология негіздері. Адамзат-
тың табиғат жүйелерімен қарым-қатынасы. Адам және 
табиғат. Табиғат адамзаттың материалдық және рухани 
қажеттіліктерін қамтамасыз ететін бірден-бір ошақ көзі.  
Қазақстан  Республикасының  табиғи  ресурстары  және 
олардың  өнеркәсіпті  дамытудағы  ролі.    Ғылыми-тех-
никалық  прогресс.  Ғылыми-техникалық  прогрестің  
екі  жақты  сипаты.  Қоршаған  ортаға  адамзаттың  әсе-
рі.  Табиғи ресурстар және оларды пайдалану.  Табиғи 
ресурс тардың  жіктелуі  қоршаған  орта  ресурстарымен  
әрекеттесу  ерекшеліктері.    Гидросфера,  литосфера  ре-
сурстарын пайдалану мүмкіндіктері. Атмосфера ресур-
стары  және  күн  сәулесі.    Табиғи  ортаның  сапасы.  Су, 
жер, атмосфералық ауа сапасы.  Өндірістік қауіпті әсе-
рлер деңгейін төмендету. Радиaция түсінігі. Шу, тербе-
ліс және электромагниттік әсерлер. Табиғи ортаның әр 
түрлі  аса  қауіпті  ластаушы  заттармен  ластануы.  Өнер-
кәсіп  және  қоршаған  орта.  Қоршаған  ортаны  негізгі 
ластаушылары: өнеркәсіп орындары. Техногендік апат-
тар  және  олардың  экологиялық  зардаптары.    Ластау-
шылардың  газ  тәріздес,  сұйық  және  қатты  түрлері. 
Таралу көздері.  Қоршаған ортаға жиынтық әсерді баға-
лау. Қоршаған орта – барлық тіршілік иелерінің негізгі 
мекені.  Халық  денсау лығының  жай-күйі  мен  мекен  ету 
ортасының  өзгерістерін бағалау критерийлері. Экологи-
ялық критерийлері және оны қоршаған ортаның айқын-
даушылық  ролі.  Шикізатты  қазып  шығарудың  жаңа 
әдістері және жаңа энергия түрлері.  Өндірістік қауіпті 
әсерлер деңгейін төмендету. Өндірістік қауіпті әсерлер.  
Химиялық технологияның экологиялық проблемалары. 
Ақаба  қалдық  суларсыз  өндірістер.  Өндірістік  қауіпті 
әсерлер деңгейін төмендету.  Қатты қалдықтарды утили-
зациялау.  Өндірістік газ тастандыларын тазарту. Рекуль-
тивациялық жолдар (тау-техникалық және биологиялық  
рекультивация).  Өнеркәсіптерді экологияландыру. Қор-
шаған ортаны қорғаудың құқықтық негіздері. Қоршаған 
ортаны  қорғау  заңнамалары.  Қоршаған  ортаны  қорға-
удың құқықтық нормалары. Жер қойнауы, жер қабатын, 
атмосфералық ауаны және су  жүйелерін қорғайтын заң-
дар жүйесі.  Қоршаған ортаны қорғаудың халықаралық 
құқықтық негіздері.  Қазақстан Республикасы өсімдікте-
рі мен жануарлар дүниесін қорғау.
2015. – 224 бет./ 70х90 1/16
ISBN 978-601-302-329-8
Өнеркәсіптік  
экология
Оқу құралы
КерІМҚұЛоВ Қ., нұрСеЙІТоВ Ш., ШерТаеВ е.
«Жалпы  химиялық  технология»  курсы  химия  және 
химиялық  технология  ғылымдарының  негізгі  әрі  күр-
делі  саласын  құрайды  және  кәсіптік  пәндерге  жатады. 
Жалпы  химиялық  технология  қолданбалы  ғылым  ре-
тінде  химияның  теориялық  заңдылықтарын  іс  жүзіне 
асырып, бағалы химиялық өнімдер алуға қол жеткізеді.
Бұл кітапта өндіріс жағдайында өнім шығымдылығына 
әсер  беретін  химиялық  процестердің  тепе-теңдігі  мен 
жылдамдығы, гомогендік, гетерогендік және катализдік 
процестер қарастырылған. Және бірқатар маңызды хи-
миялық өндірістердің технологиялары берілген.
Кітап жоғары оқу орындарының химия, химиялық тех-
нология және экология мамандықтарының студенттері, 
магистранттары  мен  оқытушыларына  арналған.  Бұл 
еңбек  химия  өндірісінің  мамандарына  да  пайдалы  бо-
лып табылады.
МазМұны: Жалпы химиялық технология (теориялық 
бөлім).  Химия және өндіріс. Химия өндірісінің жүйесі. 
Химиялық процестерді модельдеу.  Химия-технология-
лық процесті (ХТП) ұйымдастыру. Химиялық өндірісті 
басқару.  Өндірістік  химиялық  реакторлар.    Техноло-
гиялық  процестер.    Терминдер  мен  ұғымдар.  Техноло-
гиялық  процестердің  жүру  облыстары  мен  сатылары.   
Технологиялық процестердің тепе-теңдігі.  Ле Шаталье 
принципі  және  оның  химиялық  технологиядағы  орны. 
Тепе-теңдік  константасы.    Өнім  шығымдылығы  (бөліп 
шығару  дәрежесі).  Нақты  өнім  шығымдылығы.      Тех-
нологиялық  процестердің  жылдамдықтары.  Реакция 
жылдамдығының константасы.  Әрекеттесуші заттардың 
беттік  тиісу  аудандары.  Процестің  қозғаушы  күштері. 
Гомогендік  процестер.    Гомогендендіру  әдістері.  Гомо-
гендік  процестердің  негізгі  заңдылықтары.  Гомогендік 
процестер  жылдамдығына  заттар  концентрациясының 
әсері.    Газ-қатты  жүйесіндегі  процестер.  Гетероген-
дік  процестердің  реакторлары.  Катализдік  процестер.   
Контакт  массасы.    Катализдік  процестер  аппараттары.  
Химиялық  өндірістер.  Химиялық  технологияның  зерт-
теу  объектісі.  Күкірт  қышқылы  өндірісі.  Аммиак  және 
азот  қышқылы  өндірістері.  Аммиак  өндірісі.  Сұйық 
азот  қышқылын  концентрлеу.  Азот  қышқылы  өндірісі-
нен бөлінетін зиянды газдар және оларды ұстау. Фосфор 
өндірісі.  Органикалық синтез. Органикалық синтез ши-
кізаттары, жартылай және көзделген өнімдері. Органи-
калық синтез процестерінің жүруі. Органикалық синтез 
процестерінің ерекшеліктері мен болашағы. Синтез-газ 
(СО+Н2)  және  көмір  оксиді  (СО)  негізіндегі  органи-
калық  синтез.  Метанол  өндірісі.  Жоғары  молекулалық 
қосылыстар өндірісі. Полимерлерге термиялық әсерлер. 
Полимердің  «Қартаюы»  (ескіруі).  Полимерлеу  мен  по-
ликонденсация процестерінің техникалық әдістері. По-
лимер  өндірісі.  Пластикалық  массаны  өңдеудің  негізгі 
әдістері.  Нанотехнология.  Дисперстік  жүйелерді  топ-
тарға  бөлу.  Дисперсия  өлшемділігі.  Химиялық  техно-
логияның экологиялық проблемалары. Биосфера және 
экологиялық апаттар. Экологиялық дағдарыстан сақта-
ну. Қазақстан өндірістерінің экологиялық жағдайы. 
2015/376 б./70х90 1/16
жалпы химиялық 
технология
 Оқулық
КерІМҚұЛоВ Қ., 
нұрСеЙІТоВ Ш., 
ШерТаеВ е.
жалпы химиялық  
технология

28
жоҒары БІЛІМ
ВыСШее оБразоВание
СердӘЛІ Б.
Қазіргідей нарық заманында әрбір газет пен журнал өз 
бәсекелестерінің алдына шығу үшін өнімдерінің сыртқы 
визуалды келбетіне, яғни дизайнына айрықша мән беру-
де. Сол себепті дизайндық безендіру жұмысы бүгінгі ме-
дианың да ықпалына мықтап көшті. Осынау оқу құралы 
мерзімді баспасөздегі дизайн ерекшелігінің қыр-сырын 
сөз етеді. 
Кітап газет қызметкерлеріне, жоғары оқу орындарының 
студенттері мен болашақ журналистерге арналған.
МазМұны:  Кіріспе.  Газеттегі  цифрлық  технология 
және  дизайн.  Беттеуші-дизайнер  және  басылым  са-
пасы.  Басылымның  тұрақты  элементтерін  безендіру. 
Жарияланымдарды  беттеу  жолдары  мен  басылымды 
шығару. Дизайншы құралы және газет мәтінінің графи-
касы.  Дизайн  фотоиллюстрациясы.  Беттегі  мәтіндерді 
орналастыру. Газет және журнал дизайны: өзара айыр-
машылығы. Беттеу дизайны. Журнал мұқабасы мен га-
зеттің ашпа бетінің дизайны. Беттеушіге қажетті дизайн 
бағдарламалары. 
Қорытынды. 
Студенттің 
өздік 
жұмыстарының 
тақырыптары.  Емтихан  сұрақтары  мен  тапсырмалар. 
Әдебиеттер.
2015/112/ 70х90 1/16
ISBN 978-601-302-299-4
 
Мерзімді баспасөз 
дизайны 
Оқу құралы
КенжеҒаЛиеВ Қ. 
Оқу  құралы  –  көп  жылғы  ғылыми,  оқытушылық  тәжі-
рибенің нәтижесі. Студенттердің, мұғалімдердің, іздену-
шілердің педагогикалық ғылыми жұмыстарының нәти-
желерін  математикалық  статистика  әдістері  арқылы 
өңдеуге арналған көмекші оқу құралы.
Оқу құралында қысқаша математикалық теориялар бе-
рілген, практикалық мысалдар келтірілген, әр түрлі кри-
терийлердің пайдалану әдістемелері көрсетілген.
Оқу құралы студенттер мен магистранттарға арналған.
МазМұны: Кездейсоқ шамалардың үлестіру заңдары. 
Кездейсоқ шамалар. Үлестіру заңдары. Биномдық үлес-
тіру  заңы.  Қалыпты  үлестіру  заңы.  Кездейсоқ  шама-
ларды  үлестіруінің  эмпирикалық  функциясы.  Педаго-
гикалық  өлшеулер.  Педагогикалық  өлшеулер  туралы 
түсінік. Педагогикалық өлшеу теориясының ұғымдары. 
Оқу-тәрбие  үдерісіндегі  өлшеулер  туралы.    Педагоги-
калық өлшеу шкалалары. Педагогикалық зерттеулердің 
болжамдары. Статистикалық болжамдар туралы түсінік.  
Статистикалық болжамдардың түрлері. Педагогикалық 
болжамдарды  тексеру  принциптері.  Нөлдік  статисти-
калық  болжам.  Практикалық  мүмкінсіздік  принципі.  
Нөлдік болжамды тексеретін критерийлер. Параметрлік 
және параметрлік емес критерийлер. Бір-біріне тәуелді 
таңдаулардың  нәтижелерін  салыстыру.  Макнамараның 
критерийі.    Статистика  критерийі.  Шешім  қабылдау 
шарттары.  Макнамара  критерийін  қолдану  әдістері. 
Мак намара  критерийін  оқушылардың  білімін  тексеру 
үшін  қолдану  әдістемесі.  Таңбалар  критерийі.  Физи-
ка  пәнінен  оқушылардың  білімін  тексергенде  таңбалар 
критерийін қолдану әдістемесі.  Вилкоксон критерийін 
оқушылардың  білім,  білік,  дағды  деңгейлерін  зерттеу-
ге  қолдану  әдістемесі.  Вилкоксон  критерийі  арқылы 
оқушылардың  білімдерін  салыстыру  әдістемесі.    Оқу-
шылардың  білімін  тест  арқылы  тексергенде  илкоксон 
критерийін  қолдану  әдістемесі.  Бір-біріне  тәуелді  емес 
таңдаулардың  нәтижелерін  салыстыру.  Медианалық 
критерий.    Біліктер  мен  дағдыларды  ранглеу.    Кәсіби 
бағдарлық зерттеу жұмыстарында ранглеу әдісін қолда-
ну. Зерттеулерде статистика критерийі ретінде қолдану 
әдістемесі.  Корреляция  коэффициенті.  Педагогикалық 
эксперименттің  нәтижелерін  корреляциялық    әдіспен 
өңдеу түрлері.  Педагогика мен статистикадағы корреля-
ция туралы негізгі ұғымдар. Корреляцияның қасиеттері.  
Корреляцияның  мазмұндық,  графикалық  интерпре-
тациялары.  Спирменің  рангтік  корреляция  коэффи-
циенті.  Мұғалімдердің  педагогикалық  іс-әрекеттерін 
зерттегенде статистикалық әдістерді қолдану әдістемесі. 
Мұғалімдердің педагогикалық іс-әрекеттерін зерттеуінің 
мақсаты,  мәселелері және мазмұны. Мұғалімнің педаго-
гикалық, психологиялық көрсеткіштерін өлшеу.
2015. – 168 б./ 70х90 1/16
ISBN 978-601-302-335-9
Педагогикалық 
зерттеулерде 
математикалық 
статистика 
әдістерін қолдану
Оқу құралы

29
жоҒары БІЛІМ
ВыСШее оБразоВание
МУСаЛиМоВ Т. Қ., педагогика ғылымдарының докторы, 
профессор
Оқу  құралында  сызба  геометрия  мен  инженерлік  гра-
фика теориясының және оқыту технологиясының негізгі 
сұрақтары қарастырылған. Сонымен қатар, өзіндік гра-
фикалық  есептер  мен  студенттердің  білімін  бақылауға 
арналған тестілік тапсырмалар берілген. 
Кеңістікті  көз  алдына  елестетуді  графикалық  бейнелеу 
құралдары  арқылы  қалыптастырудың  және  оқытудың 
заманауи технологиясын дамытатын және маңызды ди-
дактикалық  принциптерін  есепке  алуға  ерекше  көңіл 
аударылған. 
Бұл  басылымның  мақсаты  –  студенттерге  және  оқыту-
шыларға,  білімгерлердің  тұлға  ретінде  дамуына  және 
олардың  оқу  барысындағы  шығармашылығында  өзін 
көрсетуге бағытталған дидактикалық жүйелер мен білім 
беру технологияларын игеруге көмек көрсету. 
Оқу  құралы  оқытушыларға,  магистранттарға  және 
жоғары оқу орнының студенттеріне арналған.
МазМұны:  Кіріспе. Студенттердің графикалық дайын-
дығының  теориялық-әдіснамалық  негіздері.  Сызба  гео-
метрияның  ғылым  және  оқу  пәні  ретінде  дамуы.  Гра-
фикалық  пәндерді  оқытудағы  ғылыми  ұғымдардың 
қалыптасуы. Графикалық есептер арқылы студенттердің 
кеңістіктік ойлау қабілетін дамыту. Графикалық пәндер-
ді меңгерудегі заманауи білім беру технологиялары. Бел-
сенді оқыту технологиясы.  Модульдік оқыту технология-
сы.  Мәселелік  оқыту  технологиясы.  Сызба  геометрия 
мен инженерлік графика пәнін оқыту технологиясының 
негіздері.  Оқытудың  әдістемелік  негіздері.  Студенттер-
дің  графикалық  даярлығының  дидактикалық  негіздері. 
Дәрістік сабақтарды ұйымдастыру. Студенттердің өздік 
жұмыстары мен тәжірибелік сабақтарын ұйымдастыру. 
Графикалық  есептерді  шешу  әдістемесі.  Графикалық  
есептердің жинағы. Проекцияларды түрлендіру есепте-
рі. Позициялық есептер. Метрлік есептер. Аралас есеп-
тер.  Студенттердің  білімін  бақылауға  арналған  тестілік 
графикалық есептер. Глоссарий. 
2015/160 б./ 70х90/1/16
ISBN 978-601-292-406-0
Сызба геометрия 
мен инженерлік  
графика пәнін 
оқыту 
технологиясының 
негіздері 
Оқу құралы
ШарЛь ВиКТор ЛанГЛУа, ШарЛь СеньоБоС
Француз тілінен аударған а. СереБрЯКоВа.
Орыс тілінен аударған Б.а. ГаБдУЛЛина, тарих ғылым-
дарының кандидаты, доцент
Танымал  француз  тарихшылары  Ш.-В.  Ланглуа  және 
Ш. Сеньобостың 1898 жылы шыққан «Тарихты зерттеу-
ге  кіріспе»  атты  кітабы  –  қазіргі  күннің  өзінде  тарихты 
зерттеудің методологиясы бойынша ең бір күшті құрал. 
Авторлар  қызықты  әрі  айшықты  тілмен  жазылған  осы 
еңбекті тек арнайы мамандар үшін ғана емес, сонымен 
қатар тарихқа қызығушылығы бар қауым мен тарихтың 
қалай  жазылатынын  және  тарихшыларға  қаншалықты 
сенуге  болатынына  көз  жеткізгісі  келетін  көпшілікке 
арнаған. Бұл кітап бүгінгі таңда да Франция, Ұлыбрита-
ния, АҚШ және басқа да көптеген мемлекеттерде қайта 
жарыққа шығуда. Біздің мемлекетімізде бұл еңбек алғаш 
рет жарыққа шығуда, аталған еңбек тіпті мамандар үшін 
де, көпшілік қауымды сөз етпегенде, қолжетімсіз болды. 
Біз  аталған  кіріспе  мақаламен  қоса,  Отан  тарихының 
екі тілді маманы, аудармашының тарапынан алғы сөзді 
және  түсініктемені  қоса  беріп  отырмыз.  Аталған  еңбек 
қазақ  тарихын  зерттеудегі  олқылықтардың  орнын  тол-
тыруға өз үлесін қосады деген сенімдеміз. 
МазМұны: Алғы сөз.  Ш.-В. Ланглуа және Ш. Сеньобос-
тың «Тарихты зерттеуге кіріспе» атты еңбектері және қа-
зіргі тарих ғылымы.  Ш.-В. Ланглуа және Ш.Сеньобостың 
«Тарихты  зерттеуге  кіріспе»  кітабының  екінші  орысша 
басылымы туралы.  Тарихты зерттеуге кіріспе.  Бірінші 
кітап.  Алғашқы  мәліметтер.    Құжаттарды  іздеп  табу 
(Эвристика).  Қосалқы ғылымдар.  Екінші кітап. Анали-
тикалық процестер.  Тарихи білімнің жалпы шарттары.  
Сыртқы (дайындық) сын.  Қалпына келтіру сыны.  Пайда 
болуына сын.  Деректерді сыни жіктеу.  Дайындық сыны 
және эрудиттер.  Ішкі сын.  Түсіндірмеге сын (герменев-
тика).    Дұрыстықтың  және  дәлдіктің  теріс  ішкі  сыны. 
Жеке фактілерді анықтау. Үшінші кітап. Синтетикалық 
процестер.  Тарихи  құрылымның  жалпы  шарттары. 
Фактілерді  топтастыру.      Тарихи  құрылымды  пайым-
дау.    Ортақ формулаларды құру.   Баяндау. Қорытынды. 
Қосымшалар. I қосымша. Францияның орта білім беру 
орындарында тарихты оқыту. II қосымша. Францияның 
жоғары оқу орындарында тарихты оқыту. Аудармашы-
дан түсініктеме.     Қолданылған әдебиеттер.   
2015/280 бет./ 70х90 1/16
ISBN 978-601-302-146-1 
 
Тарихты зерттеуге 
кіріспе
 Монография

30
жоҒары БІЛІМ
ВыСШее оБразоВание
ЦерБе ГЮнТер, ВиЛьГеЛьМС ГерноТ
В  16-м,  переработанном  и  дополненном  издании,  вы-
шедшем в 2011 году в Германии, наряду с обычными для 
таких учебников разделами об основных законах термо-
динамики  и  вытекающих  из  них  общих  теоретических 
положениях,  которые  составляют  основы  для  анализа 
рабочих  циклов  тепловых  двигателей  и  холодильных 
машин,  имеется  краткое  описание  законов  теплооб-
мена,  горениятоплива  и  инженерной  экологии.  Очень 
подробно  и  доступно  изложено  понятие  «эксер¬гия», 
котороене рассматривается в имеющихся отечественных 
аналогах. К каждой теме прилагаются задачис примера-
ми  решений  и  контрольные  вопросы,  что  существенно 
облегчает усвоение материала.
Учебник предназначен для студентов инженерных и фи-
зических факультетов технических уни¬верситетов, выс-
ших школ и специальных высших учебных заведений, а 
также будет полезен специ¬алистам в области энергети-
ки и других смежных сфер.
Содержание: Буквенные обозначения единиц изме-
рения.  Основы термодинамики. Задачи термодинами-
ки.  Величины и системы единиц.  Физические величины 
и  их  параметры.    Уравнения  размерности.  Числовые 
уравнения.  Системы единиц.  Термодинамические па-
раметры.  Объем. Давление. Температура. Термическое 
уравнение  состояния.  Термическое  уравнение  состоя-
ния  гомогенной  системы.  Термическое  уравнение  со-
стояния  идеального  газа.    Критерии  килограмм-моль 
и  нормальный  объем;  молярная  газовая  постоянная.  
Килограмм-моль.  Нормальный  объем.  Молярная  га-
зовая  постоянная.  Тепловое  расширение.  Изменение 
длины.  Изменение объема.  Термодинамическая систе-
ма.  Системы и границы систем.  Свойства и параметры 
процесса.  Изменение состояния и процессы. Контроль-
ные  вопросы.  Первый  закон  термодинамики.  Энерго-
сбережение,  энергобаланс.  Работа  над  изолированной 
системой.  Внутренняя энергия. Теплота. Работа над от-
крытой системой и энтальпия.  Формулировка первого 
закона термодинамики. Цикл Стирлинга как идеальный 
цикл двигателя Стирлинга. Реальный цикл в двигателе 
Стирлинга. Теория подобия конвективного теплообме-
на.  Теплоотдача  при  конденсации  и  испарении.    Теп-
ловое  излучение.    Введение.  Теплообмен  излучением.  
Излучение газа и факела.  Теплопередача. Процесс сго-
рания. Уравнения реакции.  Расчет процесса сгорания.  
Твердое и жидкое топливо. Газообразное топливо. Сни-
жение выбросов двуокиси серы.  Энергетическая оценка 
Виды  топливных  элементов.  Основы  термодинамики.  
Первый закон термодинамики. Второй закон термоди-
намики. Идеальный газ в машинах и установках. Пар и 
его применение в машинах и механизмах.  Смеси.  Ха-
рактер  изменения  поточного  процесса.  Теплообмен.  
Преобразование  энергии  вследствие  сгорания  топлив-
ных элементов.   
2015/540с. /70х100 1/16
ISBN 978-601-302-121-8 
Техническая  
термодинамика. 
Теоретические  
основы  
и практическое  
применение
Учебник
Пер. с немецкого
СерГееВа а.М.география ғылымдарының кандидаты, до-
цент
Ұсынылып  отырған  оқу  құралында  «Тұрғындар  гео-
графиясы»  ғылымының  теориялық  қағидалары,  линг-
вистикалық  ерекшеліктері,  халықтың  ұдайы  өсіп-өнуі, 
көші-қон процестері, қоныстану жүйесі, демогафиялық 
саясат мәселелері қарастырылады. Оқу құралы жалпыға 
міндетті  білім  стандарты  бойынша  әзірленді.  Оқу 
құралына  енгізілген  білім  негіздерінің  көлемі,  құрамы 
мен құрылымы пәннің оқу бағдарламасында көрсетілген 
талаптарға сай. 
Оқу  құралы  жоғары  оқу  орындары  студенттері  мен 
оқытушыларына, көпшілік қауымға арналған.
МазМұны:  Алғы  сөз.    Демографияның  тарихи  және 
ғылыми-теориялық  негіздері.    Тұрғындар  географиясы 
пәніне  кіріспе.  Демография  ұғымы,  мақсаты  мен  мін-
деттері,  зерттеу  әдістері  және  қазіргі  заманғы  ғылым-
дар жүйесінде алатын орны.  Демография ғылымының 
қысқаша тарихы.  Халықтың саны мен құрылымы, оның 
даму  бағыт-бағдарлары.  Халық  саны  мен  құрылымын-
дағы  ерекшеліктер,  заңдылықтар.  Халықтың  жастық-
жыныстық  құрылымы.  Неке  және  отбасы,  отбасы 
құрамы мен ажырасу.  Дүние жүзінің ұлттық және нә-
сілдік құрамы.  Дүние жүзі халықтарының этнолингвис-
тикалық  жіктелуі.    Дүние  жүзі  діндері  және  олардың 
таралуы.  Халықтың  әлеуметтік-экономикалық  құрамы.  
Халықтың ұдайы өсу процесі және сапасы.  
Халықтың ұдайы өсу ұғымы. Халықтың өсіп-өнуінің та-
рихи типтері және демографиялық өтпелілік теориясы.  
Демографиялық  жарылыс.    Демографиялық  дағдарыс. 
Әлем  тұрғындарының  сапасы.  Халықтың  қоныстану 
географиясы.  Қоныстану  жүйесінің  ұстанымдары  мен 
заңдылықтары.    Қоныстанудың  қалыптасқан  теория-
лық  негіздері.  Қоныстану  процесін  танудың  әдісна-
малық негіздері. Дүние жүзіндегі урбандалу процесінің 
қарқындылығы,  агломерация  және  мегалополистер.  
Агломерацияның  қалыптасу  сатылары  және  қазіргі 
қала  агломерацияларының  негізгі  белгілерінің  сипа-
ты.  Қалалардың  орналасуы  мен  аумақтық  құрылымы. 
Көші-қон  процестерінің  қазіргі  даму  бағыттары  және 
еңбек ресурстары.  Көші-қон түрлері және факторлары. 
Көші-қон  қозғалысын  сандық  және  сапалық  тұрғыдан 
бағалау. Көші-қонның негізгі бағыттары. Қазақстандағы 
көші-қон процесін болжау.  Қазақстан Республикасын-
дағы еңбек миграциясы. Әлемнің еңбек ресурстары. Де-
мографиялық саясат, заңдылықтар және тұжырымдама.  
Демографиялық саясат. Қазақстандағы демографиялық 
саясат.  Қазақстандағы  көші-қон  саясаты.  Қосымшалар. 
Әдебиеттер.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Сұхбат 5-бетте) (Соңы 3-бетте) Ақпарат Бүгінгінің бас тақырыбы Ойталқы АҢдатпа
2015 -> Ажал ошағына айналды баспасөз — 2016 Мінбер
2015 -> АҢдатпа 6-бет 3-бет
2015 -> Соңы 8-бетте) (Соңы 3-бетте) Ақпарат Бүгінгінің бас тақырыбы АҢдатпа
2015 -> Сапасын дамыту жолдары
2015 -> Ж. Тәшенов Хрущев үшін неге ұялды?
2015 -> Ж. Бірегей тұлға Қапез Қожахметов, Мағжан Садыханұлы
2015 -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды
2015 -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды

жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   58
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет