МазМұны. Содержание жоғары білім. Высшее образованиежүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет49/58
Дата08.01.2017
өлшемі5.01 Kb.
#49
1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   ...   58

2015. – 224 с./ 70 х 100 1/16
ISBN 978-601-302-257-4
автоматизация 
нефтегазовых 
объектов
Учебник
ӨМІроВа Г.
Геофизикалық  әдістерді  екі  топқа  жіктеуге  болады.  Бі-
рінші  топқа  Жердің  табиғи  өрістерін  (гравитациялық, 
магниттік және электрлік) өлшеу әдістерін, екіншіге жа-
санды қоздырылатын өрістерді зерттеу әдістерін жатқы-
зуға болады. Геофизикалық зерттеулердің барлық түрле-
рі үш негізгі кезеңдерге бөлінеді: далалық жұмыстарға, 
өңдеуге және геологиялық интерпретацияға. 
Оқу  құралында  негізгі  геофизикалық  әдістердің  физи-
калық  негіздері,  далалық  жұмыстарда  қолданылатын 
аспаптар түрлері, далалық түсірудің әдістемесі мен тех-
никасы, деректерді өңдеу тәсілдері мен интерпретация 
негіздері қарастырылған.
МазМұны:  Сейсмикалық  барлау.  Сейсмобарлаудың 
физикалық  негіздері.    Сейсмикалық  барлаудың  ас-
паптары  мен  жабдықтары.  Сейсмикалық  барлаудың 
бақылау  әдістемесі  және  жүйесі.  Сейсмобарлау  де-
ректерін  өңдеу  және  интерпретациялау.  Гравибарлау. 
Теория  және  гравибарлаудың  негіздері.  Гравибарлау 
жұмыстарында  қолданылатын  аппаратура.  Гравиметр 
көмегімен  ауырлық  күшін  өлшеудің  әдістемесі.  Грави-
тациялық аномалияны талдауының физикалық негізде-
рі.  Гравибарлауды  пайдалану.  Геомагниттік  өріс  және 
магниттік  барлау  теориясының  негіздері.  Магниттік 
барлау.  Магниттік  барлау  аспаптары.    Магниттік  түсі-
рулерді жүргізу әдістемесі. Магниттік аномалиялар ин-
терпретациясы. Электрлік барлау. Электрлік барлаудың 
физика-математикалық  және  геологиялық  негіздері.  
Электрлік  барлаудың  аппаратурасы  мен  жабдықтары. 
Электрбарлау  әдістері.  Электрлік  барлау  деректерін 
интерпретациялау  және  шешілуші  міндеттер.  Ұңғыма-
дағы геофизикалық зерттеу әдістері. Ұңғыманы геофизи-
калық әдістермен зерттеу. 
(ҰГЗ). ҰГЗ әдістерінің жіктелімі.  ҰГЗ әдістерінің жікте-
лімі.
2015. – 248 бет. 
ISBN 978-601-292-839-6
Геофизикалық 
әдістердің
негіздері
 
Оқу құралы 

285
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Мұнай-газ өндірісі
нефтегазовое производство
ШаТаЯКоВа ж.
В  учебнике  дано  описание  техники  и  технологии 
транспорта  и  хранения  нефти,  газа  и  нефтепро-
дуктов,  а  также  оборудования,  эксплуатации  маги-
стральных  газопроводов,  нефтегазопромысловой  се-
парационной техники, эксплуатации магистральных 
нефтепродуктопроводов.  Приведены  основные  све-
дения по теории расчета параметров оборудования. 
Рассмотрены главы по основам надежности, техниче-
скому  надзору  и  производственному  контролю  над 
состоянием оборудования газо- и нефтепроводов. 
Учебник  предназначен  для  преподавателей  и  уча-
щихся профессиональных школ и колледжей по спе-
циальности  0802000  «Сооружение  и  эксплуатация 
газонефтепроводов  и  газонефтехранилищ»,  а  также 
для  широкого  круга  инженерно-технических  работ-
ников.
Содержание:  Основные  сведения  о  транспорте 
нефти  и  газа.  Нефтепроводы.  Магистральные  га-
зопроводы.  Оборудование  нефтеперекачивающих 
станций. Насосы. Приводы насосов. Классификация 
приводов. Электродвигатели. Общая классификация 
и сфера применения. Электродвигатели постоянного 
тока.  Оборудование  газоперекачивающих  станций.  
Электроприводные,  газотурбинные  и  газомоторные  
компрессорные станции. Типы компрессоров. Клас-
сификация  компрессоров.  Центробежные  нагнета-
тели.    Поршневые  компрессоры.  Технологические 
схемы подготовки газа к транспорту. Газоочистители.  
Основные технические характеристики применяемых 
вентиляторов. Насосы и маслоочистительные маши-
ны. Насосы, применяемые для тепло- и водоснабже-
ния.  Насосы для перекачки масел. Масло очистители: 
сепараторы,  фильтр-прессы.  Технические  характе-
ристики. Маслоохладители.  Теплообменники, при-
меняемые  для  охлаждения  масла.  Технические  ха-
рактеристики.  Расчетные  параметры.  Системы  для 
обработки  воды.  Назначение.  Конструкции.  Прин-
цип работы. Средства измерения для учета расхода 
продукции.  Классификация.  Конструкции.  Прин-
цип работы.  Системы аварийного отключения. Клас-
сификация.  Принципиальные  схемы.  Устройство.  
Средства противопожарной защиты.  Устройства для 
обнаружения пожара.  Оборудование и средства по-
жаротушения.
2015. – 248 с./ 70х1001/32
ISBN 978-601-302-182-9
Машины  
и оборудование 
газонефтепроводов
Учебник
СеЙСенӘЛиеВа ж., ТоҒаШеВа Ә., ШӘрІПоВа Г.
Оқулықта  мұнай  базалары  мен  газ  сақтағыштарының 
қондырғылары  мен  жабдықтары  және  олардың  орна-
ласуы  туралы  мәліметтер  келтірілген,  сонымен  қатар 
мұнай базалары мен газ сақтағыштарының техникалық 
процестерінде қолданылатын жетілдірулерге кепілдеме 
берілген.  Осы  оқулықта  әлемдік  мұнай-газ  индустрия-
сының дамуының қысқа тарихы, мұнай мен газдың қа-
зіргі кезде экономикадағы рөлі талданған. Мұнай, мұнай 
өнім және газды тасымалдау жүйесі туралы мәліметтер, 
мұнай өнімдері және газды тарату және сақтау техноло-
гиясы, сонымен қатар мұнай-газ құрылысының жер беті 
мен желілік техникасы мен ұйымдастыруы сипатталған.
Оқулық орта, арнайы оқу орындарына арналған.
МазМұны: Мұнай, мұнай өнімдерін және газды тасы-
малдау  туралы  жалпы  мағлұматтар.    Мұнай  мен  газ 
индустриясының  даму  тарихы.    Мұнай,  мұнай  өнімде-
рін  және  газ  тасымалдауының  негізгі  тәсілдері.  Мұнай, 
мұнай өнімдері және газ тасымалдануының жалпы жүк 
айналымдағы  меншікті  салмағы.    Мұнай  өнімдерінің 
халық  шаруашылығындағы  маңызы  мен  рөлі.    Тауар-
лы мұнай өнімдері және олардың қолданылуы. Мұнай 
және  мұнай  өнімдерінің  физика-химиялық  қасиеттері.  
Мұнай  өнімдерінің  ассортименті.  Отындарға  қойыла-
тын  пайдалану  талаптары.  Бензин  сапасының  көрсет-
кіштері.  Дизель  отыны.  Жағармай  материалдары  са-
пасының  көрсеткіштері.  Мұнай  және  мұнай  өнімдерін 
тасымалдау.  Темір  жолмен  тасымалдау.  Сумен  тасы-
малдау.    Автокөлікпен  тасымалдау.    Құбырмен  тасы-
малдау.  Мұнай  базаларының  сыйымдылығын  анықтау 
және оларды орналастыру. Мұнай базасы құрылысының 
техника-экономикалық  негізі  алаңды  таңдау  және 
жоспарлау.  Сұйытылған  газ  базаларында  орындала-
тын  технологиялық  операциялар.  Сұйытылған  газ 
шоғырланған базалар және газ тарату станцияларының 
сақтағыштары.    Қоймаларды  жөндеу.    Жалпы  мағлұ-
маттар. Жөндеу жұмыстарын жүргізуге арналған мате-
риалдар,  жабдықтар  және  механизмдер.  Қоймаларды 
жөндеу  кезінде  пісірме  жұмыстарын  орындау.  Жөндеу 
жұмыстарының  сапасын  бақылау.  Күрделі  жөндеуден 
кейін  қойманы  пайдалануға  қабылдау.  Қоймаларды 
бөлу.    Қоймалар  мен  қоймалық  алаңдарды  қауіпсіз 
пайдалану. Еңбек қорғау.  Табиғи ортаны. Қоймаларды 
пайдалану кезіндегі өрт қауіпсіздігі. Қоймалардың, қой-
ма жабдықтары мен қорғаны жүйелерінің жарылыс-өрт 
қауіпсіздігі.  Қойма алаңы аумағындағы өрт қауіпсіздігі. 
Жөндеуге дайындық және жөндеу жұмыстары кезіндегі 
өрт қауіпсіздігі. От жұмыстары кезіндегі өрт қауіпсіздігі.
2015. – 272 бет./ 70х100 1/16
ISBN 978-601-302-202-4
Мұнай және газ
сақтау қоймасы
Оқулық

286
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Мұнай-газ өндірісі
нефтегазовое производство
МУСаноВ а.
В  учебнике  изложен  комплекс  вопросов  по  геоло-
гии, поискам, разведке и разработке месторождений 
нефти и газа, которые предусмотрены типовой учеб-
ной  программой  по  дисциплине  «Основы  нефтега-
зового  дела»,  изучаемой  студентами  специальности  
0701000 – Геологическая съемка, поиск и разведка ме-
сторождений полезных ископаемых.
Учебник  может  быть  использован  студентами  кол-
леджей, а также при подготовке технических и рабо-
чих  кадров  для  геологоразведочных  и  нефтегазодо-
бывающих предприятий.
Содержание: Геология земной коры. Осадочные 
горные породы – вместилища нефти и газа. Сведения 
о  нефти.  Этапы  использования  нефти.  Физические 
свойства  нефти.  Гипотезы  о  возникновении  нефти. 
Этапы  поисково-разведочных  работ.  Геофизические 
и  геохимические  методы  разведки.  Общие  понятия 
о  бурении  скважин.  Общие  сведения  о  горных  по-
родах  и  их  физико-механические  свойства.  Основ-
ные механические свойства горных пород. Твердость 
горных пород и методы ее измерения. Абразивность 
горных  пород,  методы  измерения.  Разрушаемость, 
разрыхляемость,  сыпучесть,  устойчивость  и  анизо-
тропность  горных  пород.  Буримость  горных  пород. 
Классификация  горных  пород  по  их  характерным 
механическим  свойствам.  Способы  удаления  про-
дуктов  разрушения  из  скважин.  Цементирование 
скважины.  Условия цементирования и требования к 
качеству тампонажных растворов. Искривление сква-
жин и направленное бурение. Искривление скважин, 
методы измерения. Направленное бурение. Буровое 
и цементировочное оборудование. Бурение забойны-
ми  двигателями.  Осложнения  процессов  добычи  и 
капитальный  ремонт  скважин.  Промысловое  хозяй-
ство.  Характер  промысловых  сооружений.  Промыс-
ловые  трубопроводы.  Технологические  схемы  сбора 
и  транспортирования  нефти  и  газа  на  промыслах. 
Обезвоживание, обессоливание и стабилизация неф-
ти. Продукты переработки нефти. Перегонка нефти. 
Переработка  природного  газа  и  комбинированное 
производство тепла и электроэнергии. Новая техно-
логия, применяемая при добыче нефти. Перспекти-
вы нефтяной отрасли. 
2015/224 c./ 70х100/1/16
SBN 978-601-302-255-0
основы 
нефтегазового дела
Учебник 
ЛаЛазарЯн н.В.
Учебное  пособие  предназначено  для  изучения  курса 
дисциплины  «Эксплуатация  нефтяных  и  газовых  сква-
жин» специальности технического и профессионально-
го  образования  0809000  «Эксплуатация  нефтяных  и  га-
зовых месторождений». В учебном пособии приводятся 
основные свойства пластовых флюидов, техника и техно-
логия эксплуатации нефтяных и газовых скважин. Рас-
смотрены вопросы вызова притока и освоения скважин, 
способы  эксплуатации  скважин,  их  обоснование,  необ-
ходимое  оборудование,  процессы  исследования  сква-
жин, управление их продуктивностью, ремонт скважин. 
Представлены схемы и рисунки, имеются контрольные 
вопросы для проверки усвоения материала. 
Содержание
:  Геолого-физические  характеристики 
нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений. 
Физико-химические свойства горных пород – коллекто-
ров нефти и газа.    Состав и свойства пластовых флюи-
дов. Состояние жидкостей и газов в пластовых условиях. 
Физические  основы  добычи  нефти  и  газа.  Разработка 
нефтяных,  газовы  и  газоконденсатных  месторождений. 
Условия притока жидкости и газа к скважинам. Иссле-
дование нефтяных и газовых скважин. 
Разработка  нефтяных,  газовых  и  газоконденсатных 
месторождений.  Технология  и  техника  добычи  нефти 
и  газа.  Фонтанная  добыча  нефти.  Газлифтная  добыча 
нефти. Добыча нефти скважинными штанговыми насо-
сами. Добыча нефти бесштанговыми насосами. Особен-
ности добычи газа и газоконденсата. Раздельная добыча 
нефти и газа из двух и более пластов одной скважиной. 
Методы  искусственного  воздействия  на  нефтяные  зале-
жи и увеличения нефтеотдачи скважин и пластов. Ме-
тоды увеличения производительности скважин.  Методы 
поддержания пластового давления в нефтяных пластах. 
Методы  увеличения  нефтеотдачи  пластов.  Подземный 
ремонт  скважин.  Технология  текущего  подземного  ре-
монта скважин. Технология капитального ремонта сква-
жин.    Особенности  добычи  нефти  и  газа  на  морских 
месторождениях.  Гидротехнические  сооружения,  воз-
водимые на море. Нефтегазосбор на морских месторож-
дениях. Экологические проблемы при добыче нефти и 
газа. 
2014/144 с./ 70х100 1/16.
ISBN 978-601-292-719-1
Эксплуатация
нефтяных и газовых 
скважин
Учебное пособие
 

287
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Мұнай-газ өндірісі
нефтегазовое производство
е. ЛаПТеВа
Данное учебное пособие освещает основные положе-
ния сварки трубопроводов и конструкций на основе 
систематизации  и  анализа  работ  в  этом  направле-
нии.  Рассматриваются  вопросы  теории  и  практики 
технологии  сварки  трубопроводов  и  конструкций, 
виды сварочной аппаратуры и оборудования, спосо-
бы повышения качества и надежности сварных соеди-
нений, методы и средства контроля сварных швов и 
соединений.
Предназначено  для  учащихся  профессиональных 
школ и колледжей, преподавателей, а также практи-
ков. Будет интересно также инженерно-техническим 
работникам, специалистам и лицам, ответственным 
за безопасную эксплуатацию и ремонт газового обо-
рудования систем газоснабжения.
Содержание: Организация эксплуатации газово-
го хозяйства.  Структура и функции производствен-
ных  организаций  по  эксплуатации  газового  хозяй-
ства.    Организация  подготовки  кадров  для  газового 
хозяйства.  Права  и  обязанности  газотехнических 
инспекторов.  Ввод в эксплуатацию объектов газовой 
отрасли.  Приемка в эксплуатацию систем газоснаб-
жения.  Присоединение вновь построенных газопро-
водов  к  действующим.    Эксплуатация  подземных  и 
надземных газопроводов.  Пуск газа в газовые сети и 
оборудования.  Обход трасс подземных и надземных 
газопроводов.    Эксплуатационно-техническая  доку-
ментация  на  газопроводы.    Эксплуатация  газорегу-
ляторных пунктов.  Ввод в эксплуатацию газорегуля-
торных пунктов и установок.  Эксплуатация газоре-
гуляторных станций, пунктов и установок.  Эксплуа-
тация газового оборудования жилых и общественных 
зданий.  Пуск газа в жилые и общественные здания. 
Эксплуатация газового оборудования.    Ввод в экс-
плуатацию  газового  оборудования.    Эксплуатация 
газового оборудования. Учет расхода газа.  Приборы 
для  учета  расхода  газа,  их  конструктивные  особен-
ности.    Состав  и  сроки  обслуживания.  Составление 
баланса приема и отпуска газа. Локализация и лик-
видация аварий.  Задачи, структура и оснащение ава-
рийной службы газа. Организация и порядок работы 
аварийной бригады.  Учет и анализ аварий и заявок.
2015/288 c./ 70х100/1/16
 ISBN 978-601-302-242-0
Эксплуатация 
оборудования 
и систем 
газоснабжения
Учебное пособие 
Справочник  
техника-механика 
(монтаж, техническое 
обслуживание  
и ремонт  
холодильно-
компрессорных  
машин и установок) 
КУКарин В.
В данном справочнике приведены сведения о современ-
ных методах производства монтажных работ, основани-
ях и фундаментах для установки оборудования, необхо-
димых механизмах и приспособлениях для этих целей, 
освещены  вопросы  инженерной  подготовки  организа-
ции монтажных работ, запуска оборудования в эксплуа-
тацию.
В книге приводятся характеристики оптимальных режи-
мов, возможные причины отклонений от них, мероприя-
тия по поддержанию наиболее экономичных, безопас-
ных  параметров  работы  холодильно-компрессорного 
оборудования,  раскрываются  причины  остановки  ра-
боты машин, указываются способы ремонта отдельных 
деталей, узлов и оборудования в целом.
Пособие  рассчитано  на  учащихся  колледжей,  проф-
техшкол,  лицеев,  а  также  инженерно-технических  ра-
ботников.
Содержание:  Введение.  Монтаж  холодильного  обо-
рудования. Организация монтажных работ. Виды доку-
ментации.  Опоры  и  фундаменты.  Монтаж  компрессо-
ров, насосов, трубопроводов. Общие правила монтажа. 
Монтаж аппаратов и сосудов. Монтаж средств измере-
ния  и  автоматизации.  Подготовка  установки  к  пуску. 
Особенности  монтажа  хладоновых  установок.  Требова-
ния  к  помещениям.  Эксплуатация  холодильных  уста-
новок.  Ремонт  холодильного  оборудования.  Ремонт 
компрессоров. Ремонт теплообменных аппаратов. Лите-
ратура.
2011/ 288 с./ 84х108 
1
/
32
ISBN 978-601-292-266-0
Энергетика және байланыс
Энергетика и связь

288
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Энергетика және байланыс
Энергетика и связь
ерҒарин  М.,  Алматы  Энергетика  және  элек трондық 
технологиялар колледжінің жоғары санатты оқытушысы;
БаҚыТжаноВ И.Б., Алматы Энер ге тика және байланыс 
университетінің доценті
Оқулықта энергетикалық отын және оның сипаттамасы, 
жылу  электрстансаларының  отындары,  бу  генератор-
ларын  пайдалану  тәртібі,  жөндеу  жұмыстары  мен  қа-
уіпсіздік шаралары тақырыптары қарастырылған.  
Оқулық  техникалық  және  кәсіптік  білім  беретін  оқу 
орындарының білім алушыларына арналған.
МазМұны:  Кіріспе.  Жылу  электрстансаларының  бу 
генераторлары:  Жылу  электрстансаларының  түрлері. 
Бу  генераторларының  негiзгi  көрсеткiштерi  мен  түрле-
рі. Энергетикалық отын және оның сипаттамасы: Отын 
түрлерi  мен  олардың  құрамы.  Отынның  меншiктi 
жану  жылуы.  Шартты  отын  және  отынның  келтiрiлген 
көрсеткiштерi.  Жылу  электрстансаларында  отынды 
жағуға  дайындау:  Қатты  отынды  жағуға  дайындау. 
Сұйық  отынды  және  газды  жағуға  дайындау.  Жылу 
электрстансасындағы  қатты  отынды  жағу  әдiстерi. 
Қатты  отынды  ұнтақтау  жүйелерi.  Көмiр  тозаңының 
сипаттамасы.  Тиiмдi  ұнтақтау  дәрежесi.  Отынды  ұн-
тақтау  жүйелерiнің  жабдықтары.  Диiрмендердің  тү-
рiн  және  санын  таңдау.  Бу  генераторларын  жұмысқа 
қосып пайдалану: Бу генераторларын пайдалану тәр тiбi 
мен  көрсеткiштерi.  Бу  генераторын  іске  қосу.  Энерго-
блоктың  табиғи  айналымды  бу  генераторларын  іске 
қосуы.  Бу  генераторын  жұмыс  атқаруға  дайындау.  Кө-
мірмен  жұмыс  істейтін  бу  генераторының  оттықтарын 
іске  қосу.  Бу  генераторын  жұмыс  кезінде  қадағалау. 
Бу  генераторын  апатты  түрде  тоқтату.  Қоректендіру 
көздерін, қосымша жабдықтарды және арматураларды 
пайдаланғанда  күту  және  іске  қосу.  Бу  генераторының 
негізгі  және  қосымша  жабдықтарының  құрылымдары. 
Өндірісте қолданудағы бу генераторларының шартта ры. 
Қазіргі  энергетикадағы  бу  генераторларының  құрылы-
сы.  Жөндеу  жұмыстарының  желілік  графигі.  Жылу 
алмастыру  жазықтықтарын  жөндеу.  Бу  генераторының 
жөндеу  жұмыстарын  ұйымдастыру:  Жұмыстардың 
түрлері  мен  кезеңдері.  Жөндеу  жұмыстарына  қажетті 
құралдар  мен  жұмыс  процестері.  Арқандар  мен  шын-
жырлар.  
2010 / 168 б./ 84х108 
1
/
32
 
ISBN 978-996-535-890-6 
Бу генераторларын 
пайдалануды  
ұйымдастыру 
және жөндеу 
Оқулық
БеКаЛаЙ н.
Оқу құралында өлшеу информациясын жинақтауға, 
түрлендіруге, өңдеуге және дистанциялық жеткізуге 
ыңғайлы  түрдегі  сигналдар  өндіруді  қамтамасыз 
ететін  көптеген  алуан  түрлі  өлшеу  құралдары 
қарастырылған.
Оқу  құралы  техникалық  және  кәсіптік  бағытта 
мамандар 
даярлайтын 
оқу 
орындарының 
студенттеріне арналған.
МазМұны
:    Өлшеу  әдістері  мен  құралдары.  
Өлшеулер  туралы  жалпы  ұғым.    Құбылысты  зерт-
теудің  ғылыми  әдістері.  Өлшеулердің  негізгі  сипат-
тамалары.  Ықтималдықтар  теориясының  негіздері. 
Кездейсоқ  шама.    Үлестірілу  функциялары  және 
кездейсоқ  шама  ықтималдықтарының  тығыздығы. 
Математикалық  үміт,  кездейсоқ  шаманың  диспер-
сиясы.    Кездейсоқ  шамалардың  (қателіктердің) 
үлестірілулерінің  түрлері.  Жылутехникалық  өлше-
улердің\  жіктелімі.    Бақылау  нәтижелерінің  дәлді-
гін бағалау.  Өлшеу нәтижелерінің дәлдігін бағалау. 
Өлшеу құралының статикалық сипаттамасы. Өлшеу 
құралдарының динамикалық сипаттамалары.  Техни-
калық өлшеулер және олардың қателіктерін бағалау.  
Өлшеу  құралдары  туралы  жалпы  мәліметтер.  
Өлшеу  құралдарының  метрологиялық  сипаттама-
лары.  Өлшеу  құралдарының  құрылымдық  сұлба-
лары. Температураны өлшеу. ТермоЭҚК-і өлшеудің 
тура  әдісі.  ТермоЭҚК-і  өлшеудің  компенсациялық 
әдісі.  Электрмагниттік, тахометрлік, ультрадыбыстық 
шығын  өлшеуіштер.  Газдардың  құрамын  анықтау. 
Судың  және  будың  сапасын  бақылау.  Газдардың 
құрамын сараптау туралы жалпы мәліметтер. Газана-
лизаторлардың түрлері. Газдардың құрамын өлшеу-
дің электрохимиялық әдісі. Газдық хроматографтар. 
Судағы  оттегі  мен  сутегін  сараптайтын  анализатор-
лар. Жылутехникалық бақылау жүйелері.  Жылутех-
никалық  процестің  параметрлері.    Жылутехни-
калық  процестің  параметрлерін  өлшеу  қағидалары. 
Жылутехникалық бақылауды автоматты реттеу.
2014. – 144 бет. 70х100 1/16
ISBN 978-601-292-811-2
жылутехникалық 
өлшеулер және 
бақылау
Оқу құралы

289
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Энергетика және байланыс
Энергетика и связь
аЙҒараеВа Ғ.Ә., педагогика ғылым дарының кандидаты, 
Қазақ­Американ  универ сите тінің  ассоцир ленген  профес­
соры;  
аСаноВа  Қ.С.,  Энергетика  және  байланыс  университе­
тінің оқытушысы
Бұл оқулықта аналогты, сандық, талшықты-опти ка лық, 
радиорелелі  және  спутниктік  беру  жүйелері  канал-
дарының  жиіліктік  және  уақыттық  бөлуінің  негізгі 
принциптері,  соңғы  үлгідегі  станция  жабдықтарының 
негізгі  түйіндері,  сондай-ақ  импульстік  кодтық  моду-
ляция негізінде, сызықты жолда, каналдарда кездесетін 
бөгеулер қарастырылған. 
Сандық  беру  тәсілдері  телекоммуникациялық  желілер 
мен  жүйелердің  қазіргі  уақыттағы  даму  бағытына  не-
гізделген. 
Плезиохронды  (PDH),  синхронды  (SDH)  телеком му-
ни кациялық  беру  жүйелерінің  құрылу  негізі  және 
ерекшеліктері қарастырылған. 
Оқулық  техникалық  және  кәсіптік  білім  беру  жүйе-
сіндегі  радиотехникалық  және  байланыс  маманда-
рын,  «Оптикалық  және  электрондық  жабдықтар»  мен 
«Радиоэлектроника  және  байланыс»  мамандарын  да-
йын дауға арналған.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Сұхбат 5-бетте) (Соңы 3-бетте) Ақпарат Бүгінгінің бас тақырыбы Ойталқы АҢдатпа
2015 -> Ажал ошағына айналды баспасөз — 2016 Мінбер
2015 -> АҢдатпа 6-бет 3-бет
2015 -> Соңы 8-бетте) (Соңы 3-бетте) Ақпарат Бүгінгінің бас тақырыбы АҢдатпа
2015 -> Сапасын дамыту жолдары
2015 -> Ж. Тәшенов Хрущев үшін неге ұялды?
2015 -> Ж. Бірегей тұлға Қапез Қожахметов, Мағжан Садыханұлы
2015 -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды
2015 -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды

жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   ...   58
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет