МазМұны. Содержание жоғары білім. Высшее образованиежүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет48/58
Дата08.01.2017
өлшемі5.01 Kb.
#49
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   ...   58

2010 / 152 б./ 84х108 
1
/
32
 
ISBN 978-601-292-136-6  
оМарӘЛиеВ Т.о. 
 
Оқулықта  мұнай  мен  табиғи  жанғыш  газдар  туралы 
негізгі мәліметтермен қатар мұнай өнімдерінің физика-
химиялық қасиеттері, олардың құрамын зерттеу әдістері 
қарастырылған. 
Мұнай мен газды өңдеудің тәсілдері мен тауарлы мұнай 
өнімдерін өндіру жолдары берілген.  
Оқулық арнайы кәсіптік және жоғары оқу орындарының 
студенттеріне,  аспиранттар  мен  оқытушыларға,  сала 
мамандарына арналған.
МазМұны:  Кіріспе.  Мұнай  мен  газдың  қазіргі 
дәуірдегі  маңызы.  Мұнай  мен  табиғи  жанғыш  газдар. 
Мұнай  өңдеу  өндірісінің  өсу  дәуірлері.  Мұнай  мен 
оның  өнімдерінің  құрамы  және  физика-химиялық 
қасиеттері.  Мұнай  компоненттерін  бөлу  әдістері. 
Мөлдір  дистилляттарды  зерттеу  әдістері.  Жоғары 
температурада  қайнаушы  фракциялар  мен  шикі 
мұнайларды  зерттеу  әдістері.  Мұ най  мен  мұнай 
өнімдерін  классификациялау.  Химмо тология  туралы 
ұғым және отындар мен майлардың сапаларын бағалау 
әдістері.  Табиғи  газдарды  күкіртті  сутегінен,  көміртегі 
қосоксидінен  және  күкіртті  қосы лыстардан  тазалау. 
Мұнайды  алғашқы  өңдеудің  мақсаты  және  әдістері.
Мұнайды  алғашқы  айдау  қондырғыларының  техноло-
гиялық  жүйелері.  Айдау  қондырғыларын  пайдала-
ну  негіздері.  Еңбекті  қорғау  мен  қауіпсіздік  тех-
никасы.  Алғашқы  өңдеу  қондырғыларының  техника, 
экономикалық  көрсеткіштері.  Мұнай  фракцияларын 
тазалаудың  әдістері.  Тауарлы  мұнай  өнімдерін  өндіру. 
Мұнай  өңдеу  зауыт  шаруашылығы.  Мұнай  мен  өнім-
дерді қабылдау, тасымалдау, сақтау және дайындау. Тест 
тапсырмалары.                                                    
                                  
2010/504 б. / 60 х 84 
1
/
16
ISBN 978-601-292-245-5 
Мұнай 
және газды 
өңдеудің
химиясы мен 
технологиясы 
Оқу құралы
Мұнай мен газды 
өңдеудің химиясы 
және технологиясы 
І бөлім. Құрылымды 
өзгертпей өңдеу 
процестері 
Оқулық 

279
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Мұнай-газ өндірісі
нефтегазовое производство
оМарӘЛиеВ Т.о. 
 
Оқулықта  мұнай  мен  газды  терең  өңдеудегi  про цес-
тердiң  аппараттары  мен  технологиясының  ерек ше-
лiктерi,  термиялық,  термокаталитикалық,  гидротермо-
каталитикалық  процестер  химиясы  мен  технологиясы, 
зауыттардың  ағымдық  жүйесi,  өнiм  өндiрудiң  негiзгi 
бағыттары қарастырылған.
Оқулық арнайы кәсіптік және жоғары оқу орындарының 
студенттеріне,  аспиранттар  мен  оқытушыларға,  сала 
мамандарына арналған.
МазМұны:  Кіріспе.  Мұнай  шикізаты  құрылымын 
өзгертіп өңдеу процестер технологиясының ерекшелік-
тері. Термиялық және термокаталитикалық процестер-
дің  аппараттары  мен  технологиясының  ерекшелікте рі. 
Мұнай  және  газ  шикізаттарын  термиялық  крекинг-
теудің  теориялық  негіздері.  Термиялық  крекинг 
қондырғысы  негізгі  аппаратурасы  және  пайдалану. 
Мұ най  қалдықтарын  кокстеу  қондырғыларының    атқа-
ратын  мақсаты  және  негізгі  түрлері.  Жай  кокстеу 
қондырғысының  технологиялық  жүйесі  және  жұмыс 
режимі.  Катализ  туралы  негізгі  қағидалар  және  ката-
лизаторлардың  қасиеттері.  Каталитикалық  крекинг 
шикі заты,  параметрлері  және  өнімдері.  Каталитика-
лық риформингтің өндірістік қондырғылары. Жеңіл ал-
кан дарды  изомерлеу.  Гидрогенизациялық  процестер. 
Газ дарды бөлу. Алкендерді полимерлеу. Мұнай өңдеу-
дің  отын  және  кешенді  бағыттағы  ағымдар  жүйесі.  
Келешекте  қозғалтқыш  отындарын  өндірудің  про цес-
тері.  Құрылымды  өзгертіп  мұнай  өңдеуде  қоршаған 
ортаны ластау көздері. Тест тапсырмалары.                                                     
 
2010/344 б./ 60 х 84 
1
/
16
ISBN  978-601-292-293-6
СаҚТаҒаноВа М.  
«Мұнай  кәсіпшілік  машиналары  мен  механизмдері» 
оқулығы  «2002002  –  Мұнай  және  газ  кен  орындарын 
пайдалану», «210002 – Өнеркәсіптік жабдықтарға техни-
калық қызмет көрсету және жөндеу» мамандықтары бо-
йынша пайдаланылады.
«Мұнай  кәсіпшілік  машиналары  мен  механизмдері» 
оқулығы  арнайы  орта  кәсіптік  оқу  орындары  оқу шы-
ларына арналған. 
МазМұны: Кіріспе. Көлемдiк сорап түрлерi, қызметi, 
негiзгi ерекшелiктерi. Поршеньдiк сораптар құрылысы, 
әрекет принципi және жіктелімі. Өнiм графиктерi. Ось-
тiк  қысымды  теңгеру.  Қалақшалы  сораптардың  жұмыс 
сипаттамасы.  Сорап  бiлiгiнiң  айналу  жиiлiгiн  өзгерту. 
Скважиналық  штангалық  сораптық  қондырғылардың 
қолданылу  аудандары,  параметрлерi,  құрылымы  және 
жұмысы.  Өнiмi,  оған  әсер  етушi  факторлар.  Сораптық 
штангалар.    Сораптық  компрессорлық  құбырлардың 
скважинада жұмыс iстеуі. Теңгергiштi және теңгергiшсiз 
теңселмелi  станоктар.  Айналшақ  саусағындағы  танген-
циальды  күш.  Скважиналарды  штангасыз  пайда
 
лануға 
арналған  жабдықтар.  Электрортадан  тепкiш  сораптық 
қондырғылардың  түрлерi,  қызметi,  құрылымы  және 
жұмысы.  Сұйыққа  енгiзiлген  электрқозғалтқыш  пен 
сұйықтан сақтандырғыш құрылымы. Бұрамалық сорап-
тық  қондырғы.  Гидропоршеньдiк  сораптық  қондырғы. 
Диафрагмалық сораптық қондырғы. Мұнай қалақшалы, 
бұрамалық  және  роторлық  компрессорлар.  Компрес-
сорлық  қондырғыға  қойылатын  негiзгi  талаптар.  Сква-
жиналарда  технологиялық  операциялар  жүргiзуге 
арналған,  скважиналарды  жууға  арналған  жабдықтар. 
Ұршықтар,  олардың  түрлерi  және  құрылымы.  Техни-
ка  қауiпсiздiгi.  Ауыр  жұмыстарды  механизациялауға 
арналған  жабдықтар.  Штангаларды  тасымалдауға  ар-
налған  АПШ  агрегаты.  Электрмеханизацияланған  2 
ТЭМ  құбыр  тасығышы.  Арок  агрегаты.  Жабдықтарды 
жер үстi жөндеу агрегаты АНР-1. 
2011/192 б. / 84х108 
1
/
32
 
ISBN 978-601-292-319-3
Мұнай мен газды 
өңдеудің химиясы 
және технологиясы
ІІ бөлім. 
Құрылымды өзгертіп 
өңдеу процестері
Оқулық
  
Мұнай кәсіпшілік 
машиналары мен 
механизмдері
 
Оқулық

280
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Мұнай-газ өндірісі
нефтегазовое производство
аМанниЯзоВ  Қ.н.,  техника  ғылымдарының  докторы, 
Қазақ  ұлттық  техникалық  университетінің  профессоры, 
Каспий  техникалық  университетінің  профессоры,  ҚР 
Ұлттық Академиясының академигі; 
ахМеТоВ  Ә.С.,  М.Х.  Дулати  атындағы  Тараз  мемле­
кеттік университетінің ректоры, техника ғылымдарының 
докторы, профессор;
ҚожахМеТ Қ.Ә., Каспий техникалық университетінің 
доценті
Оқулықта  Қазақстанның  мұнай  және  газ  кен  орында-
рының  геологиялық  құрылысы,  тектоникалық  ерекше-
лiктерi,  мұнай-газ  кен  орындарының  зерттелу  тарихы 
баяндалған. «Қазақстанның мұнай-газды аймақтарының 
геологиясы»  атты  оқу  пәнінің  бағдарламасына  сәйкес 
дайындалған. 
Оқулық  мұнай-газ  колледждерiнің  студенттерiне,  осы 
салада еңбек ететін мамандарға арналған.
МазМұны:  Алғы  сөз.  Мұнай  және  газ  туралы  негізгі 
ұғымдар:  Мұнай  және  газды  пайдаланудың  қысқаша 
тарихы.  Мұнайдың  химиялық  құрамы.  Мұнайдың 
физикалық  қасиеттері.  Табиғи  газдар  туралы  мәлі-
меттер.  Газдың  физикалық  қасиеттері.  Мұнайды 
химиялық  құрамы  бойынша  жіктеу.  Мұнайды  халық 
шаруашылығында  пайдалану.  Табиғи  газдарды  халық 
шаруашылығында  пайдалану.  Қазақстан  мұнай-
газының қысқаша тарихы: Қазақстанның мұнай-газ кен 
орындарының  зерттелу  тарихы.  Қазақстанның  мұнай-
газ  кен  орындарын  зерттеу  және  игеру  хронологиясы. 
Қазақстанның  мұнай-газды  провинциялары  мен  ай-
мақтары:  Қазақстанның  геологиялық  және  текто-
никалық  құрылысы.  Каспий  маңы  мұнай-газды  про-
винциясы:  Тектоникасы.  Стратиграфиясы.  Атырау 
мұ най-газ  аймағы.  Ақтөбе  мұнай-газ  аймағы.  Орал 
мұ  най-газды  аймағы.  Каспий  теңізі  акваториясының 
мұ най-газдылығы.  Солтүстік  Кавказ-Маңғыстау  мұнай-
газды  провинциясы:    Оңтүстік  Маңғыстау  мұнай-газды 
аймағы.  Бозащы  мұнайлы-газды  аймағы.  Солтүстік 
Үстірт мұнайлы-газды аймағы. Оңтүстік Торғай мұнай-
газды  аймағы:  Тектоникасы.  Стратиграфиясы.  Шу-
Сарысу  газды  аймағы.  Мойынқұм  ойысы.  Көкпансор 
ойпаңы.  Арал,  Сырдария,  Солтүстік  Қазақстан  және 
Ертіс маңы алаптары. Қазақстан мұнайының болашағы. 
2010 / 312 б. / 84х108 
1
/
32
ISBN 978-996-535-914-9 
Қазақстанның 
мұнай-газды 
аймақтарының 
геологиясы
 
Оқулық
СУерБаеВ х.а., доктор научно­технических наук
В учебнике рассмотрены основы техники и технологии 
добычи  и  транспорта  нефти  и  газа.  Описаны  способы 
бурения,  вопросы  эксплуатации  скважин  и  спосо-
бы  увеличения  их  производительности,  про цессы 
промысловой  подготовки  и  транспорта  нефти  и  газа. 
Рассмотрены  экологические  проблемы  до бычи  и 
транспортировки  нефти  и  газа.  Приведены  сведения 
о  химическом  составе  и  видах  переработки  нефти, 
характеристике  и  применении  важнейших  неф те-
продуктов. 
Учебник  предназначен  для  студентов  организаций  тех-
нического и профессионального образования.
Содержание:  Введение.  Основные  характеристики 
нефти  и  газа:  мировые  запасы  нефти  и  газа.  Основы 
нефтегазопромысловой  геологии.  Геофизические  ха-
рак теристики  нефтяных  и  газовых  месторождений. 
Физические  свойства  нефти  и  газа.  Поиск  и  разведка 
место рождений нефти и газа. Бурение нефтяных и газо-
вых скважин: Способы бурения скважин. Буровые доло-
та. Бурильная колонна. Промывка и продувка скважин. 
Режим бурения. Вертикальные и наклонные скважины. 
Элементы  обсадной  колонны.  Условия  работы  обсад-
ной  колонны  в  скважине.  Цементирование  обсадных 
колонн.  Заканчивание  скважин.  Инновационные  тех-
но логии  бурения.  Буровые  установки.  Добыча  нефти 
и  газа:  Пластовая  энергия  и  силы,  действующие  в 
нефтяных  и  газовых  залежах.  Режимы  нефтяных  и 
газовых  залежей.  Охрана  окружающей  среды  при 
добыче и транспорте нефти и газа. Химический состав 
нефти  и  газа:  Классификация  нефти.  Фракционный 
состав.  Химический  состав.  Переработка  нефти. 
Виды.  Важнейшие  нефтепродукты.  Характеристика  и 
применение.  Основные  технологические  схемы  совре-
менных нефтеперерабатывающих заводов.
2008/ 384 с./ 84х108
 1
/
32
ISBN 9965-35-681-5
основы 
нефтегазового дела 
(нефть и газ: добыча, 
транспортировка, 
переработка, 
экология)
Учебник

281
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Мұнай-газ өндірісі
нефтегазовое производство
КонЮхоВа  Г.М.,    преподаватель  высшей  категории 
Павло дарского химико­механического колледжа
Данный  сборник  тестов  составлен  по  курсу 
«Оборудование  заводов  по  переработке  нефти  и 
газа».  В  настоящем  издании  представлены  краткие 
конспекты  по  основным  разделам  предмета  и 
проверочный  материал  в  виде  тестов.  В  конспектах 
приведена  классификация  машин  и  аппаратов  и 
другая необходимая информация. 
Предлагаемый сборник тестов может использоваться 
преподавателями  специальных  дисциплин  при 
подготовке  учащихся  специальности  0808000 
«Техническое обслуживание и ремонт оборудования», 
а  также  учащимися  –  для  самоконтроля  при 
самостоятельном изучении предмета. 
Содержание: Пояснительная записка. Конспекты 
тем:  «Конструкционные  материалы  для  изготовле-
ния нефтезаводского оборудования», «Трубопроводы 
и  трубопроводная  арматура»,  «Емкости  для  хране-
ния нефти, газа и нефтепродуктов», «Теплообменные 
аппараты»,  «Трубчатые  печи»,  «Оборудование 
для  массообменных  процессов.  Колонные  ап па-
раты».  Тесты  по  разделам:  «Конструкционные 
ма те риалы»,  «Конструкционные  материалы  и 
обору дование»,  «Основные  узлы  и  детали  машин 
и  ап  па ратов»,  «Трубопроводы  и  трубопроводная 
арма тура»,  «Резервуары»,  «Теплообменные  аппа-
раты»,  «Трубчатые  печи»,  «Оборудование  для 
массо обменных  процессов.  Колонные  аппа ра-
ты»,  «Оборудование  для  разделения  жид ких  неод-
нородных  систем»,  «Оборудование  для  разде ления 
газовых неоднородных систем», «Ком- бини рованная 
установка ЛК-6у». Тесты по курсу «Оборудование для 
переработки нефти и газа» (I-V варианты). 
2010/ 144 с./ 84х108 
1
/
32
ISBN 978-601-292-009-3
оборудование 
заводов  
по переработке 
нефти и газа
(сборник тестов)
МУСина  з.д.,  доцент,  канд.  техн.  наук    Атырауского 
инс титута нефти и газа
В  учебном  пособии  изложены  материалы  по  основам 
дисциплины  «Разработка  нефтяных  и  газовых  мес то-
рождений». Пособие составлено с учетом дейс т вующей 
программы,  в  нем  даны  общие  понятия  о  процессе 
разработки,  классификация  и  условия  применения 
систем разработки, принципы схемати зации залежей 
нефти  по  форме.  Предлагаемое  издание  послужит 
методической  основой  для  обеспечения  практических 
занятий,  выполнения  курсовых  и  дип ломных  работ  и 
предназначено для учащихся неф тяных факультетов, а 
также может быть полезно для инженерно-технических 
работников нефтяной промышленности.
Содержание:  Введение.  Скважина  и  ее  назначение: 
Бурение  скважин  и  вскрытие  продуктивных  пластов. 
Источники  пластовой  энергии.  Нефтеотдача  залежей 
и  факторы,  ее  определяющие.  Проектные  документы, 
их  содержание  и  назначение.  Классификация  систем 
разработки,  их  разновидность  и  условия  применения. 
Принципы  схематизации  залежей  нефти  по  форме, 
схематизации  контуров  нефтеносности  и  физических 
свойств  пласта.  Расчет  дебитов,  забойных  давлений, 
газового  фактора,  срока  разработки  и  нефтеотдачи 
пласта. 
Классификация 
нефтегазовых 
залежей, 
принципы  их  разработки.  Контроль  и  регулирование 
нефтегазовых  залежей.  Освоение  скважины.  Методы 
освоения и техника. Характеристика методов повышения 
нефтеотдачи  пластов  и  условия  их  применения: 
Методы  усовершенствования  заводнения.  Вытеснения 
раст ворителями  и  газами.  Конструкция  забоев  и 
ствола  скважин.  Перфорация  скважин.  Фонтанная 
эксплуатация  нефтяных  скважин.  Гидродинамические 
исследования  фонтанных  скважин.  Газлифтный  способ 
эксплуатации.  Виды  динамограмм.  Установление 
режима  работы  насосной  установки.  Борьба  с  ослож-
нениями  при  эксплуатации  скважин.  Подземный 
ремонт скважин. Оборудование для подземного ремонта 
скважин. Сбор и подготовка нефти и газа на промыслах. 
Общая  характеристика  систем  нефтегазосбора.  Охрана 
окружающей среды.
2010/ 256 с./ 84х108
 1
/
32
ISBN 978-601-292-207-3
разработка 
нефтяных 
и газовых 
месторождений
 Учебное пособие 

282
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Мұнай-газ өндірісі
нефтегазовое производство
СУерБаеВ х.а., кандидат технических наук, профессор
В  учебном  пособии  изложены  основы  технологии 
нефтехимического  синтеза.  Приведены  сведения  о 
видах  сырья  нефтехимических  производств,  процессах 
выделения  и  разделения  углеводородного  сырья  из 
нефти  и  газа  и  основах  технологии  наиболее  важных 
нефтехимических синтезов. Большое внимание уделено 
химизму наиболее важных нефтехимических процессов. 
Пособие  предназначено  для  учащихся  среднего 
профессионального  образования  (колледжей),  обучаю-
щихся по специальности «Нефтегазовое дело».
Содержание:  Введение.  Предмет  нефтехимии. 
Нефте  химическая  промышленность.  Виды  сырья. 
Основ ные  направления  химической  переработки  угле-
водородного  сырья.  Основные  нефтехимические  про-
цессы. Тер ми ческое и термокаталитическое разложение. 
Окисли тельная  конверсия  углеводородов  в  синтез-газ. 
Окис ление.  Гидратация  олефинов.  Алкилирование. 
Галои дирование.  Нитрование.  Сульфирование.  Произ-
водство  серы  и  серной  кислоты  из  нефтяного  серово-
дорода.
2011/312 с./ 84х108
1
/
32
ISBN 978-601-292-208-0
Технология 
нефтехимического 
синтеза
Учебное пособие
Буровые станки 
Учебник
КЛЮжеВ Ю., преподаватель спецдисциплин ПЛ № 18 
г. Еки бастуза
Содержание:  Введение.  Общие  сведения  о  буровых 
работах на карьерах. Краткие сведения по истории бу-
ровых работ. Некоторые термины, определения и поня-
тия буровых работ. Буровой инструмент станков враща-
тельного  (шнекового)  бурения.  Эксплуатация  буровых 
станков  вращательного  (шнекового)  бурения  (на  при-
мере  СБР-160-24).  Вращательное  шарошечное  бурение. 
Гидравлический привод станков шарошечного бурения. 
Пневматическая  система.  Техническое  обслуживание  и 
ремонт  оборудования.  Система  планово-предупреди-
тельного  ремонта  (ППР).  Техническое  обслуживание 
(ТО) оборудования. Техника безопасности при ТО и ре-
монте. Тесты. Контрольные вопросы. Литература.
2012/ 608 с./ 60х84 
1
/
16
ISBN 978-601-271-071-7

283
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Мұнай-газ өндірісі
нефтегазовое производство
Горюче-смазочные 
материалы 
(лабораторный 
практикум)
Учебное пособие
аБдрахМаноВ а., аСКароВ н.
Пособие  содержит  шесть  комплексов  лабораторно-
практических работ по приобретению навыков и опре-
делению  условий  правильного  применения  горюче-
смазочных материалов, наиболее важных качественных 
показателей,  нормируемых  соответствующими  ГОСТа-
ми для топлива и смазочных материалов, применяемых 
в инженерной практике при эксплуатации автотрактор-
ной техники, мелиоративных и строительных машин, а 
также технологического оборудования.
Учебное пособие предназначено для преподавателей и 
учащихся организаций ТиПО, обучающихся по специ-
альной дисциплине, согласно Типовой программе, «Тех-
ническое обслуживание, эксплуатация и ремонт автомо-
бильного транспорта» – 1201000. 
Содержание:  Введение.  Лабораторно-практические 
работы. Тестовые задания для контроля. Литература.
2011/ 160 с./ 84х108 
1
/
32
ISBN 9965-35-931-8
Сбор и промысловая 
подготовка нефти  
и газа 
Учебник
ерМеКоВ М.
Содержание:  Введение.  Физико-химические  свой-
ства  нефти,  газа  и  воды.  Системы  сбора,  подготовки  и 
транспортирования нефти и газа на промыслах. Сепара-
ция нефти от газа. Измерения продукции скважин (неф-
ти,  газа  и  воды).  Разрушение  водонефтяных  эмульсий 
(обезвоживание  и  обессоливание).  Оборудование  для 
хранения и измерения количества и качества товарной 
нефти. Сбор и промысловая подготовка газа. Хранение 
газа. Подготовка и использование пластовых и пресных 
вод к закачке в пласты. Промысловая транспортировка 
нефти  и  газа.  Назначение  и  устройство  промысловых 
трубопроводов. Последовательная перекачка нефти. Ос-
новные способы перекачки высоковязкой и высокозасты-
вающей нефти.
2011/ 584 с./ 84х108 
1
/
32
ISBN 978-601-292-272-1

284
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Мұнай-газ өндірісі
нефтегазовое производство
жУБандыКоВа ж., КоТиК е. 
Данный учебник освещает основные положения авто-
матизации нефтегазовых объектов. Рассматриваются 
основные  положения  современной  системы  автома-
тического  управления  производственными  процес-
сами,  вопросы  автоматизации  нефтегазовых  объек-
тов,  функции  системы  оперативно-диспетчерского 
управления,  факторы  надежности  и  экономической 
эффективности автоматизации газонефтепроводов.
Учебник  предназначен  для  преподавателей  и  уча-
щихся  профессиональных  школ  и  колледжей,  обу-
чающихся по специальности 0802000 «Сооружение и 
эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехрани-
лищ», а также для практиков.
Содержание: Основные понятия и определения.  
Основные понятия. Элементы и устройства в схемах 
автоматизации.  Основы построения схем автомати-
зации. Измерение объема и массы нефти при учете 
сырой  нефти  на  нефтедобывающих  предприятиях. 
Цели  и  задачи  учета  сырой  нефти.  Установки  для 
учета сырой нефти.  Средства измерений, применяе-
мые на автоматизированных установках  учета нефти 
и нефтепродуктов.  Объемные счетчики.  Автомати-
зация  нефтегазовых  объектов.  Автоматизация  газо-
моторных компрессорных станций.  Автоматизация 
газотурбинных компрессорных станций.  Автомати-
зация станции с электроприводом центробежных на-
гнетателей.  Автоматизация  вспомогательных  служб 
компрессорных  станций  газопроводов.    Автомати-
зация  насосных  станций  нефтепроводов.  Автома-
тизация  вспомогательных  служб  на  нефтепроводах.  
Автоматизация линейной части газонефтепроводов. 
Автоматизация  установок  подготовки  газа,  нефти. 
Автоматизация объектов хранения и распределения 
газа, нефти.  Оперативно-диспетчерское управление, 
надежность и экономическая эффективность автома-
тизации  газонефтепроводов.    Надежность  и  эконо-
мическая  эффективность  автоматизации  газонефте-
проводов. Автоматизация оперативно-диспетчерско-
го управления. 
Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Сұхбат 5-бетте) (Соңы 3-бетте) Ақпарат Бүгінгінің бас тақырыбы Ойталқы АҢдатпа
2015 -> Ажал ошағына айналды баспасөз — 2016 Мінбер
2015 -> АҢдатпа 6-бет 3-бет
2015 -> Соңы 8-бетте) (Соңы 3-бетте) Ақпарат Бүгінгінің бас тақырыбы АҢдатпа
2015 -> Сапасын дамыту жолдары
2015 -> Ж. Тәшенов Хрущев үшін неге ұялды?
2015 -> Ж. Бірегей тұлға Қапез Қожахметов, Мағжан Садыханұлы
2015 -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды
2015 -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды

жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   ...   58
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет