МазМұны. Содержание жоғары білім. Высшее образованиежүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет47/58
Дата08.01.2017
өлшемі5.01 Kb.
#49
1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   ...   58

Мұнай-газ өндірісі
нефтегазовое производство
аЛдиЯроВ Қ., МоЛдаБаеВа М., МоМыноВа Г. 
Оқу  құралы  технологиялық  процестердің  параметр-
лерін  автоматты  түрде  бақылайтын  бақылау-өлшеу 
аспаптарын  қарастырады.  Оқу  құралында  түрлендір-
гіштердің, қысымды, зат шығынын, зат деңгейін, темпе-
ратураны  және  материалдардың  сапасы  мен  құрамын 
өлшейтін аспаптардың жіктелуі, құрылысы мен жұмыс 
жасау қағидалары, өндірістегі қолданылуы туралы мәлі-
меттер келтірілген.
Әр  тараудың  соңында  бақылау  сұрақтары  жазылған 
және анықтамалық материал, сөздік және құралда кез-
десетін қысқартулар келтірілген.
Оқу  құралы  орта  кәсіптік  білім  беру  мекемелерінің 
1302000  «Автоматтандыру  және  басқару»  мамандығы 
бойынша ғана емес, басқа да техникалық мамандықтар 
бойынша қолдану үшін қажетті құрал болып табылады.
МазМұны: Автоматты бақылау жүйелері және метро-
логия  негіздері.    Автоматты  бақылау  жүйелері.  Негізгі 
метрологиялық  түсініктер.    Өлшеу  түрлендіргіштері 
және  өлшеу  құралдары.  Өлшеу  түрлендіргіштерінің 
жіктелуі.    Электрлік  өлшеу  түрлендіргіштері.  Электр-
пневматикалық  және  пневмоэлектрлік  өлшеу  түрлен-
діргіштері. Потенциометрлік түрлендіргіштер.  Индук-
тивтік түрлендіргіштер. Тензометрлік түрлендіргіштер. 
Пьезоэлектрлік  түрлендіргіштер.    Сәулелену  түрлен-
діргіштері.  Өлшеу  құралдары.  Қысымды  бақылау. 
Қысым  туралы  жалпы  мәлімет.  Сұйықтық  манометр. 
Деформациялық  манометр.  Жүктік-піспектік  мано-
метр.  Электрлік  манометр.  Әр  түрлі  манометрлер. 
Электртүйіспелі манометрлер.  Материалдардың санын 
және шығынын бақылау.  Негізгі түсінік. Өлшем бірлік-
тері.  Сұйықтықтың және газдың санын өлшеу. Қысым 
құламасы айнымалы түрде өзгеретін әдіспен шығынды  
өлшеу. Қысым құламасы тұрақты болатын шығын өлше-
уіштер. Әр түрлі шығын өлшеуіштер. Сұйықтықтар мен 
түйіршіктелген заттардың деңгейін бақылау. Сұйықтық 
деңгейін  өлшеу.  Түйіршіктелген  заттардың  деңгейін  
өлшеу.    Температураны  бақылау.  Температураны 
бақылайтын аспаптардың жіктелуі.  Ұлғаю термометр-
лері  және  манометрлік  термометрлер.    Термоэлек-
трлік  термометрлер.  Термокедергілік  термомет-
рлер.  Пирометрлер.  Материалдардың  сапасын  және 
құрамын  бақылау.  Негізгі  түсініктер.  Сұйықтардың 
концентрация сын  өлшеу.  рН-метрлер.  Сұйықтықтың 
тығыздығын өлшеу. Газдар мен қатты материалдардың 
ылғалдылығын  өлшеу.  Сұйықтардың  тұтқырлығын  
өлшеу. Газды сараптау.
2015. – 192 б./ 70х1001/16
ISBN 978-601-302-238-3
автоматтандыру 
негіздері және 
бақылау-өлшеу 
аспаптары
Оқу құралы 
рудничная автоматика 
и телемеханика
Учебное пособие
ЮрЧенКо В., СерГееВ В.
В  учебном  пособии  приведены  справочные  материалы 
по элементам и системам автоматики и ГОСТы по вы-
полнению  чертежей  схем  автоматики  и  электрических 
принципиальных  схем,  которые  позволяют  студентам 
правильно выполнять курсовые и дипломные работы.
Пособие  предназначено  для  студентов  колледжей,  об-
учающихся  по  специальности  0707000  «Техническое 
обслуживание и ремонт горного электромеханического 
оборудования»  для  получения  квалификации  0707012 
«Электрослесарь  подземный»  и  0707112  «Электросле-
сарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств 
измерений».
Содержание: Введение. Исторический путь развития 
автоматики. Основные понятия и определения. Класси-
фикация автоматических процессов. Элементы автома-
тики.  Системы  управления  горными  машинами.  Эле-
менты  систем  упарвления.  Автоматизация  выемочных 
комплексов и агрегатов. Датчики систем рудничной ав-
томатики. Телемеханика. Некоторые сведения о приме-
няемых на шахтах средствах автоматики. Выключатели 
сигнальные. Комлекс громкоговорящей связи ГСШ-1М. 
Аппаратура  шахтной  стволовой  ремонтной  сигнализа-
ции СШР-1. Табло световое. 
Устройство телеуправления и телесигнализации «Ветер-
1М». Литература.
2011/ 276 с./ 84х108 
1
/
32
ISBN 978-601-271-055-7
18-0337

274
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Мұнай-газ өндірісі
нефтегазовое производство
БаҚыТжаноВ и.Б.;
иМанҚұЛоВ Э.р.
Оқулықта  энергетика  саласында  қолданылатын  бу 
және  газ  турбиналарының  негіздері  мен  тиімділігі, 
түрлері,  жылу  электр  станциялары  мен  жылу  электр 
орталықтарындағы  бу  турбиналарының  құрылысы 
және  олардың  жылу  сұлбалары,  қосалқы  жабдықтары 
мен  қондырғылары  қарастырылған.  Бу  және  газ 
турбиналарының  құрамына  кіретін  элементтерді 
жобалау  қағидалары,  жылулық  есептерін  өткізу  тә-
сілдері келтірілген. Бу және газ турбиналарында өтетін 
жылу  алмасу  құбылыстарының  физикалық  негіздері 
көрсетілген.
Оқулықта  қазіргі  бу  және  газ  турбиналарының  құ-
рылысы,  оларда  айнымалы,  өзгермелі  және  өтпелі 
жұ мыс  тәртіптерінің  өтуі,  оларды  пайдалану  және 
тиімділігін жоғарылату жолдары қарастырылған. 
Оқулық  жоғарғы  оқу  орындары  мен  колледждердің 
жылуэнергетика  мамандықтарының  студенттері  мен 
оқушыларына,  жылу  электр  станцияларындағы  және 
жөндеу кәсіпорындарындағы мамандарға арналған.
МазМұны:  Кіріспе.  Жылу  қозғалтқыштары  және 
олар дың  даму  тарихы.  Бу  турбиналы  қондырғының 
жылулық  циклі.  Ренкин  циклінің  жылу  үнемдiлiгiн 
кө теру  әдiстерi.  Конденсатор  электр  стансаларының 
энергетикалық  көрсеткіштері.  Көп  сатылы  бу  турбина-
ларының  артықшылығы  мен  кемшілігі.  Көп  сатылы 
бір  ағынды  бу  турбинасының  шектелген  қуаты.  Тур-
бина  роторларының  түрлері,  білік  беріктігі.  Бу  тур-
биналардың 
конденсатор 
қондырғысы. 
Конден-
сатор дың  құрылысы,  жылу  теңгерімі,  жылу  есебі.  
Тур бинаны  пайдалану  кезіндегі  жұмыс  тәртібінің 
өзгеруі:  турбина  кірісіндегі  бу  қысымының  және  бу 
температурасының    өзгеруі.  Турбина  шығысындағы  бу 
қысымының  өзгеруі.  Бу турбиналарының реттеу және 
қорғау  жүйелері.  Бу  турбинасын  маймен  қамтамасыз 
ету  жүйесі.  Бу  турбиналы  қондырғыларды  күту  мен 
пайдалану.  Энергоблоктың    басқару  сұлбасы.  Турбо-
машиналарының  айнымалы  жұмыс  тәртібі.  Турбина 
қалақша торламаларының есептеусіз жұмыс тәртібі. Бу 
турбиналарының  жылулық  есебі.  Машина  көр сеткіш-
терінің айналым жылдамдығымен байланысы. Ортадан 
тепкіш  машиналар.  Ось  бойлы  сорғылар  мен  желдет-
кіштер. Ағынды сорғылар (эжекторлар). 
2010 / 184 б./ 84х108 
1
/
32
ISBN 978-601-292-031-4
Бу және газ 
турбиналары 
мен 
компрессорлар
 
Оқулық
УМраЛиеВ Б.Т., кандидат технических наук, профессор 
Атырауского института нефти и газа
В данном учебном пособии приведены  сведения о назна-
чении и конструкции элементов буровых установок и не-
фтепромыслового оборудования. Описаны конс трукции 
основных узлов применяемых буровых уста    новок и даны 
их технические характеристики. Изложены правила  об-
служивания, ремонта и монтажа бурового и нефтепро-
мыслового оборудования.  Рассмот рены конструкции и 
особенности  эксплуатации  вспо могательного  оборудо-
вания. 
Данное  пособие  предназначено  для  преподавате-
лей  и  учащихся  организаций  технического  и  профес-
сионального  образования,  вузов,  а  также  работников  
нефтепромыслового производства.
Содержание:  Введение.  Ремонт  бурового  обору-
дования. Ремонт кронблоков и талевых блоков. Ремонт 
механизмов  АСП.  Техника  безопасности  при  ремонте 
обо рудования.  Монтаж  бурового  оборудования.  Мон-
таж вышек. Монтаж ротора, силовых приводов, буровых 
насосов.  Подготовка  к  пуску,  опробование  и  сдача 
бурового  оборудования  в  эксплуатацию.  Монтаж  и 
ремонт  нефтепромыслового  оборудования.  Демонтаж 
и  монтаж  гидроприводных  установок.  Особые  работы, 
проводимые  на  скважине,  оборудованной  штанговым 
скважинным насосом (ШСН). 
2009/192 с./ 84х108
1
/
32
ISBN 978-996-535-780-0 
Техническое 
обслуживание, 
ремонт и монтаж 
бурового и 
нефтепромыслового 
оборудования 
Учебное пособие

275
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Мұнай-газ өндірісі
нефтегазовое производство
ПорТноВ В.С.;
ЮроВ В.М.
Изложены основы геофизических методов исследования 
грави-,  магнито-,  электро-,  сейсморазведок,  а  также 
ядерно-физических.  Впервые  введен  раздел,  посвя-
щенный  новому  термодинамическому  подходу  в  гео -
физике,  основанному  на  оригинальных  работах  ав-
торов.  Рассмотрены  также  вопросы  комплексного 
использования  результатов  геофизических  методов 
разведки, геофизических методов исследования сква жин.
Излагаются  основы  качественной  и  количественной 
интерпретации  геофизического  исследования  скважин 
нефтяных и газовых месторождений.
Учебное пособие предназначено для студентов среднего 
профессионального  образования,  но  может  быть 
использовано и студентами ВУЗов.
Содержание:  Введение.  Гравиразведка.  Магни-
торазведка.  Электроразведка.  Использование  методов 
статистической неравновесной термодинамики в анали-
зе геофизических данных. Термодинамические аспекты 
в  магнитометрии.  Температура  Кюри  магнитовых  руд. 
Сейсмическая  разведка.  Вопросы  теории  упругих  волн 
и колебаний. Продольные и поперечные волны. Аппа-
ратура и оборудование. Сейсмоприемники. Обра бот ка 
и  интерпретация  материалов  сейсморазведки.  Физиче-
ские основы гамма-гамма-метода. Свойства ядер и ядер-
ных  сил.  Комплексное  использование  результатов  гео-
физических  методов  разведки.  Геофизические  методы 
исследования скважины. Качественная и количественная 
интерпретация  геофизических  исследований  скважин 
при  разработке  нефтяных  и  газовых  месторождений. 
Автоматизированная  обработка  и  интерпретация  ре-
зультатов геофизических исследований скважин.
2010/384 с./84х108
1
/
32
ISBN 978-601-292-194-6
Геофизические 
методы разведки 
и исследования 
нефтяных и газовых 
месторождений
Учебное пособие
ПоКреПин Б.В.;
ГУМароВ Г.С.;
нУГМаноВ М.а.
В  учебном  пособии  изложены  основные  сведения  о 
скважинной  добыче  нефти,  начиная  от  подготовки 
скважины к эксплуатации и заканчивая рассмотрением 
всех  основных  способов  добычи  нефти  и  газа.  Учебное 
пособие составлено в соответствии с примерной програм-
мой по дисциплине «Эксплуатация нефтяных и газовых 
скважин». Для студентов вузов и учащихся колледжей, 
обучающихся  по  специальности  «050708-Нефтегазовое 
дело».
Содержание:  Предисловие.  Введение.  Приток 
жид кости  к  скважинам.  Виды  гидродинамического 
несовершенства  скважин.  Виды  гидродинамического 
несовершенства  скважин.  Оптимальный  и  потен-
циальный  дебиты  скважин.  Подготовка  скважины  к 
эксплуатации.  Требования  к  конструкции  скважин. 
Физические  процессы,  протекающие  в  призабойной 
зоне  скважины.  Первичное  вскрытие  пласта.  Конст-
рукции  забоев  скважин.  Вторичное  вскрытие  пласта. 
Оборудование  устья  и  ствола  скважины.  Выбор 
фонтан ной  арматуры.  Осложнения  при  работе  фон-
танных  скважин.  Автоматизация  фонтанных  сква-
жин.  Комплекс  скважинного  оборудования  для 
фонтанной  эксплуатации.  Обслуживание  фонтанных 
скважин.  Особенности  конструкций  газовых  скважин. 
Оборудование  устья  газовых  скважин.  Подземное 
оборудование  газовых  скважин.  Оборудование  забоя 
газовых  скважин.  Влияние  коррозионно-актив ных 
компонентов на оборудование газовых скважин. Гидраты 
и  борьба  с  ними  при  эксплуатации  газовых  скважин. 
Расчет  лифта  для  газовых  скважин.  Исследование 
газовых скважин. Установление режима работы газовой 
скважины.  Автоматизация  газового  промысла.  Ор-
ганизация и безопасное ведение работ при ликвидации 
открытых  нефтяных  и  газовых  фонтанов.  Раздельная 
добыча  нефти  и  газа  из  двух  и  более  пластов  одной 
скважиной: 
Сущность 
одновременно-раздельной 
эксплуатации  нескольких  пластов  одной  скважиной. 
Выбор  объектов  для  одновременно-раздельной  экс-     
п луа тации. Требования к оборудованию для ОРЭ. Одно-
временно-раздельная  эксплуатация  двух  пластов  по 
различным схемам. 
2011/ 392 с./ 84х108 
1
/
32
ISBN 978-601-292-338-4
добыча 
нефти и газа
Учебное пособие

276
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Мұнай-газ өндірісі
нефтегазовое производство
жанар-
жағармай 
материалдары
 
Оқу құралы
нУрСУЛТаноВа С., кандидат геолого­минералогических 
наук, доцент, профессор Атырауского института нефти и 
газа
В  учебном  пособии  представлена  теоретически  обос-
нованная методика поисков и разведки месторождений 
нефти  и  газа,  определены  принципы  стратегии  и 
организации  основных  этапов  поисково-разведочных 
работ,  отражены  основные  категории  промышленных 
запасов  нефти  в  РК,  даны  тестовые  вопросы  по 
всем  разделам  данной  работы,  которые  позволяют 
обучающимся закрепить усвоенные знания. 
Учебное  пособие  предназначено  для  учащихся 
колледжей,  студентов  и  широкого  круга  научных 
работников.
Содержание: Введение. Развитие методики поисков 
и  разведки  нефти  и  газа.  Основные  периоды  развития 
методики поисков и разведки скопления нефти и газа. 
Основные  критерии  прогнозирования  и  поис ков  ско-
плений  углеводородов.  Нефтегазопроявления  на  по-
верхности и их значение для прогнозирования нефтега-
зоносности недр. Основные критерии прогно зирования 
нефтегазоносности  недр.  Поиски  скоплений  нефти  и 
газа. Региональные исследования. Задачи и методы по-
исковых работ на стадиях выявления и подготовки объ-
ектов  к  поисковому  бурению.  Гео химические  методы 
поисков залежей нефти и газа. Разведка скоплений неф-
ти и газа. Характеристика крупнейших месторождений 
Казахстана: Нефтяное место  рождение Тенгиз. Нефтегазо-
конденсатное  место    рож 
 
дение  Карашыганак.  Газоконден-
сатное место  рождение Жанажол. Нефтегазоконденсатное 
месторождение  Жеты бай.  Газонефтяное  месторождение 
Кенбай. Прор винское нефтегазоконденсатное месторож-
дение.  Темы  рефератов  для  самостоятельной  работы 
студентов. Тесты для закрепления учебного материала. 
2008/ 184 с./ 84х108 
1
/
32
ISBN 9965-35-338-7
Методика поисков 
и разведки 
месторождений 
полезных 
ископаемых 
(нефть и газ)
Учебное пособие
ӘБдрахМаноВ Ә.Б. 
аСҚароВ н.Қ.
Автокөлік  техникаларында  пайдаланылатын  жанар-
жағармай  материалдары  мен  техникалық  сұйық-
тардың  жарамдылығын  анықтау  үшін  орындалатын 
зертханалық жұмыстардың сипаттамалары берілген. 
Оқу құралы техникалық және кәсіптік білім беретін оқу 
орындарының оқушыларына арналған.
МазМұны:  Кіріспе.  Зертханалық  жұмыстар:  1.  Бен-
зин  сапасын  анықтау.  2.  Дизель  жанармайының  са-
пасын  анықтау.  3.  Мотор  майының  сапасын  анықтау.  
4.  Созылмалы  жұмсақ  жағармайдың  сапасын  анықтау.                      
5.  Антифриз  сапасын  анықтау.  6.  Лакты  бояғыш  ма те-
риал дардың сапасын анықтау. Аралық және қоры тынды 
бақылау тестілері.  
2010 / 120 б./ 84х108 
1
/
32
ISBN 978-601-292-025-3 

277
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Мұнай-газ өндірісі
нефтегазовое производство
СУерБаеВ х.а., әл­Фараби атындағы Қазақ ұлттық уни ­
верситетінің профессоры, техника ғылымдарының докторы
Оқулықта  мұнай  мен  газды  өндірудің  және  тасымал-
дау дың  техникасы  мен  технологиясының  негіздері  қа-
растырылған.  Бұрғылау  тәсілдері,  ұңғымаларды  пай-
далану  мәселелері  және  олардың  өнімділігін  арттыру 
тәсілдері,  мұнай  мен  газды  кәсіпшілік  дайындау  мен 
тасымалдау  үдерістері  сипатталған.  Мұнай  мен  газ 
өн дірудің,  тасымалдаудың  экологиялық  мәселелері 
қарастырылған.
Оқулық  техникалық  және  кәсіптік  білім  беретін  оқу 
орындарының  оқушыларына,  оқытушыларына  ар нал-
ған.
МазМұны:  Кіріспе.  Мұнай  мен  газ  туралы  жалпы 
түсінік:  Қазақ станның  негізгі  мұнай-газды  аймақтары. 
Мұнай-газ 
кәсіпшілік 
геологиясының 
негіздері. 
Мұнай  және  газ  кен  орындарының  геофизикалық 
сипаттамалары.  Мұнай  мен  газдың  физикалық 
қасиеттері.  Мұнай  мен  газ  кен  орындарын  іздеу  және 
барлау.  Мұнай  және    газ    ұңғымаларын  бұрғылау: 
Ұңғымаларды бұрғылау тәсілдері. Бұрғылау қашаулары, 
бағанасы.  Ұңғымалар ды  жуу  және  үрлеу.  Бұрғылау 
режимі.  Тік  және  көлбеу  ұңғымалар.  Шеген  бағана 
элементтері. Шеген бағана ның жұмыс істеу жағдайлары. 
Шеген  бағаналарды  цементтеу.  Ұңғымаларды    бітіру. 
Ұңғыманың  забой  маңы  бөлігінің  өтімділігін  арттыру 
әдістері.  Ұңғымаларды  жерасты  жөндеу.  Кәсіпшілдік 
жинау және мұнай мен газды дайындау. Мұнай өндіру 
кезіндегі  тұз  шөгін ділерімен  күрес.  Мұнай  мен  газды 
тасымалдау:  Мұ най ды  құбырлармен  тасымалдау. 
Жоғары  тұтқырлы  мұ найды  өндіру  мен  тасымалдау 
кезіндегі 
асфальт-шайырлы 
және 
парафинді 
шөгінділермен  күрес.  Табиғи  газды  тасымалдау. 
Мұнай  мен  газды  өндіру  мен  тасымалдауда  қоршаған 
ортаны  қорғау:  Мұнай  мен  газ  өндірудің  экологиялық 
мәселелері.  Мұнай  мен  газды  тасымалдаудың 
экологиялық мәселелері. Мұнай мен газдың химиялық 
құрамы:  Мұнайларды  жіктеу.  Мұнайдың  фракциялық 
құрамы. Мұнайдың химиялық құрамы. Мұнайды өңдеу: 
Мұнайды  өңдеудің  түрлері.  Маңызды  мұнай  өнімдері. 
Сипаттамасы  және  қолданылуы.  Жаңа  заманғы  мұнай 
өңдеу зауыттарының негізгі технологиялық сұлбалары.  
2008/376 б./84х108
 1
/
32
 
ISBN 978-996-535-386-4 
МаЙЛыБаеВа Г.ж., Жаңаөзен Мұнай және газ кол лед жі­
нің арнайы пәндер оқытушысы
Ұсынылып отырған оқулықта Қазақстан мұнай кәсіпші-
лігінің  даму  тарихы,  геология  негіздері,  мұнай  және 
газ  кен  орындарын  игеру  мен  пайдалану,  қабат  пен 
скважиналарды зерттеу, газ және газ конденсатты өндіру 
ерекшелігі, қабаттың мұнай беруін және скважина өнімін 
көтеру әдістері, мұнай мен газды жинау, дайындау және 
тасымалдау, скважиналарды жерасты жөндеу, теңіз кен 
орнындағы  мұнай  және  газды  өндіру  ерекшеліктері 
бөлімдері  қамтылған.  Оқулықтың  соңында,  сондай-ақ 
қосымша  тест  сұрақтары  және  әдебиеттер  тізімі  бе-
рілген. 
Оқулық  «0801000  –  Мұнай  және  газ  скважиналарын 
бұрғылау және бұрғылау жұмыстарының технологиясы» 
мамандығы  бойынша  білім  алатын  оқушылар  мен 
студенттерге  арналған.  Сонымен  қатар,  оны  мұнай 
және  газ  саласымен  шұғылданып  жүрген  мамандар  да 
пайдалана алады.     
МазМұны:  Кіріспе.  Қабат  сұйықтарының  химия-
лық  құрамы  және  физикалық  қасиеттері.  Қабат  жағ-
да йындағы сұйықтар мен газдардың күйі. Мұнай және 
газды  өндірудің  физикалық  негізі.  Мұнайды  атқылау 
тәсілімен  өндіру.  Мұнайды  газлифт  тәсілімен  өндіру. 
Мұнайды скважиналық штангілік  сораптармен өндіру. 
Мұнайды штангісіз сораптармен өндіру. Электр ортадан 
тепкіш  сорап.  Қабат  және  скважиналарды  зерттеу.  Газ 
және  конденсатты  өндіру  ерекшелігі.  Бір  скважинамен 
екі және одан көп қабаттарды бір мезгілде және бөлек 
пайдалану.  Қабаттың  мұнай  беруін  және  скважина 
өнімін  көтеру  әдістері.  Кәсіпшіліктегі  мұнай,  газ  бен 
суды  жинау және дайындау. Скважиналарды жерасты 
жөндеу.  Теңіз  кен  орындарындағы  мұнай  және  газды 
өндіру ерекшеліктері. Тест сұрақтары.   
2011 / 192 б./ 84х108 
1
/
32
ISBN 978-601-292-342-1 
Мұнай-газ ісінің 
негіздері
 (мұнай мен 
газ: өндіру, тасымалдау, 
өңдеу, экология)
 
Оқулық
Мұнай және газды 
өндіру техникасы 
мен технологиясы 
Оқулық  

278
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Мұнай-газ өндірісі
нефтегазовое производство
МерҒаЛиеВа  а.С.,  Ақтөбе  политех никалық  колледжі, 
мұнай  және  газды  өңдеу  технологиясы  маманы,  мұнай 
және  газдың  химиясы  мен  технологиясы  мен  техникалық 
анализ және өндірістік бақылау  арнайы пәндерінің бірінші 
санатты оқы тушысы 
Оқу  құралында  күнтізбелік  тақырыпқа  сай  алғашқы 
негізгі үш тарау қамтылды. Әр тарау тақырыптарының 
теориялық  негіздері,  қондырғылардың  технологиялық 
сұлбалары, технологиялық режимі мен аппаратуралары, 
олармен жұмыс істеудегі техника қауіпсіздігі мен еңбекті 
қорғау  шаралары,  практикалық  сабақ  мысалдары  мен 
есептері, бақылау сұрақтары берілді. 
«Мұнай  және  газ  өңдеу  тех нологиясы»  мамандығы 
бойынша  кәсіптік  білім  алып  жатқан  күндізгі  және 
сырттай бөлім оқушыларына арналған.  
       
МазМұны:  Кіріспе.  Мұнай  және  оның  өнімдері: 
Мұнайдың  фракциялық  және  химиялық  құрамы.  Ал-
кандар.  Циклоалкандар  және  арендер.  Мұнайдағы 
оттекті,  күкіртті,  азотты  қосылыстар.  Шайыр, 
асфаль тен  заттары.  Мұнай  және  мұнай  өнімдерінің 
физикалық қасиеттері. Мұнай және мұнай өнімдерінің 
жану  температуралары.  Мұнай  фракцияларының 
және  көмірсутектердің  негізгі  жылулық  қасиеттері. 
Мұнайдың  және  мұнай  өнімдерінің  жіктелуі.  Тауарлы 
мұнай  өнімдері,  қасиеттері  және  қолданылуы.  Реак-
тивті  қозғалтқыштарға  арналған  отындар.  Жанғыш 
отындардың  эксплуатациялық  қасиеттері.  Мұнай 
майлары,  олардың  классификациясы.  Мұнай  битум-
дары.  Кокс.  Парафин  және  церезиндер.  Мұнайды 
өңдеуге  дайындау:  Мұнайды  газсыздандыру,  сусыздан-
дыру, тұзсыздандыру. АҚ және АВҚ қондырғыларының 
жұмыс  режимі.  Дистилляттар  сапасы.  Эксплуатация-
лық  айдау  қондырғыларының  негізі.  Коррозиямен  кү-
ре су  жолдары.  Мұнайды  өнңдеудегі  коррозия  себеп-
тері.  Екіншілік  мұнай  фрак цияларын  айдау.  Өңдеу дің 
термиялық  процестері:  Термиялық  процестер  мәні. 
Термодинамика  және  кинетика.  Термиялық  айна лым 
механизмдері.  Термиялық  крекинг  технологиясы. Про-
цес тің негізгі аппараттары және қондырғылары. Мұ най  
кокстеріне  қойылатын  талап.  Жаймен  кокстеу  қондыр-
ғысының технологиялық жүйесі. Пиролиз. 
Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Сұхбат 5-бетте) (Соңы 3-бетте) Ақпарат Бүгінгінің бас тақырыбы Ойталқы АҢдатпа
2015 -> Ажал ошағына айналды баспасөз — 2016 Мінбер
2015 -> АҢдатпа 6-бет 3-бет
2015 -> Соңы 8-бетте) (Соңы 3-бетте) Ақпарат Бүгінгінің бас тақырыбы АҢдатпа
2015 -> Сапасын дамыту жолдары
2015 -> Ж. Тәшенов Хрущев үшін неге ұялды?
2015 -> Ж. Бірегей тұлға Қапез Қожахметов, Мағжан Садыханұлы
2015 -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды
2015 -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды

жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   ...   58
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет