МазМұны. Содержание жоғары білім. Высшее образованиежүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет41/58
Дата08.01.2017
өлшемі5.01 Kb.
#49
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   58

2015. – 200 с./ 70х100 1/16
ISBN 978-601-302-286-4
основы 
ветеринарного
дела
Учебное пособие
16-0337

242
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
ауыл және орман шаруашылығы
Сельское и лесное хозяйство
оМарҚожаұЛы н., ҚожеБаеВ Б. 
Оқу құралында мал шаруашылығы салаларын қарқын-
ды дамыту және жоғары өнім өндіру технологиясы қа-
растырылған. Төрт түлік мал мен үй құсының елімізде 
өсірілетін  тұқымдары  сипатталып,  олардың  тұқымдық 
және  өнімдік  қасиеттерін  бағалап,  өсіруге  жарамды 
бастарын  сұрыптау  әдістері  берілген.  Малдың  жасын 
ажыратып, өнімділігін есепке алып, өнім сапасын баға-
лау жолдары келтірілген. Организм тұқымдық қасиетте-
рінің  өндірісте  айғақталуына  себептесетін  сыртқы  орта 
паратиптік факторларының әсері көрсетілген.
Аграрлық арнайы және жоғары оқу орындарының бака-
лавриатына арналған.
МазМұны:  Мүйізді  ірі  қара  мал  шаруашылығы.
Мүйізді  ірі  қара  малдың  биологиялық  ерекшеліктері. 
Мүйізді  ірі  қара  мал  тұқымдары.  Сиыр  қорасы  мен 
күтімі.  Мүйізді ірі қара малды бағалау. Мүйізді ірі қара 
малды  таңбалау.  Мүйізді  ірі  қара  малды  азықтандыру.  
Сиырды  ұрықтандыру,  суалту,  бұзаулату,  сауу.  
Бұзауды  күту  және  бағыттап  өсіру.    Мүйізді  ірі  қара 
малды  бордақылау.  Сиыр  сүті.    Қой  шаруашылығы. 
Қойдың биологиялық ерекшеліктері.  Қой тұқымдары. 
Өсіруге арналған қой таңдау.  Қой қорасы және күтімі. 
Қой  күйегі,  ұрықтандыруы,  буаздығы  және  қоздауы. 
Қойды  азықтандыру.  Қойды  сауу  және  қырқу.    Қойды 
бордақылау  және  сою.  Ешкі  шаруашылығы.  Ешкінің 
биологиялық ерекшеліктері. Ешкі тұқымдары.  Өсіруге 
қажетті ешкіні таңдау. Ешкі қорасы және күтімі. Ешкіні 
азықтандыру.  Ешкіні  ұрықтандыру,  төлдету  және  лақ 
өсіру.  Ешкі  өнімдері.  Жылқы  шаруашылығы.    Жылқы 
шаруашылығы.  Жылқы  қорасы  мен  күтімі.  Жылқы 
тұқымдары.  Жылқы  денесінің  өлшемдері.    Жылқының 
жасы  мен  түсін  ажырату.  Жылқы  жүрісі  және  жұмыс 
атқаруы. Атты жегу саймандары, жегу мен ерттеу тәртібі. 
Жылқыны азықтандыру.   Жұмыс атын күту.  Жылқы өнімі.  
Ат спорты.  Түйе шаруашылығы.  Түйе шаруашылығы. 
Түйе  тұқымдары.  Түйенің  дене  құрылысы.  Түйе  өсіру 
және  будандастыру.  Түйені  азықтандыру  және  суару. 
Түйе  өнімі.    Шошқа  шаруашылығы.  Шошқаның  дене 
құрылысы.  Шошқа  тұқымдары.  Шошқа  өнімділігі. 
Мегежінді  ұрықтандыру  және  торайлау.  Шошқаны 
азықтандыру.  Шошқаны  бордақылау  және  етін  өндіру 
технологиясы.  Құс шаруашылығы. Құс шаруашылығы.  
Үй  құстарының  тұқымдары.  Құс  қорасы  мен  күтімі.  
Құстың  өнімділігін  бағалау.  Құсты  азықтандыру.  Құс 
өнімі. Жұмыртқаны инкубациялау.
2014. – 256 бет. / 70х100 1/16
ISBN 978-601-302-282-6
Мал шаруашылығы 
салаларының 
технологиясы
Оқу құралы
оМарҚожаұЛы н., КенжеБаЙ М., ШУрКин а. 
Оқу  құралында  мал  шаруашылығының  дамуы  негізде-
летін үш бөлімі – мал өсіру, мал азықтандыру мен мал-
ды  бағып-күтудегі  зоогигиеналық  талаптарды  сақтау 
туралы  мәліметтері  қамтылған.  Мал  шаруашылығын 
қарқынды  да  экономикалық  тұрғыдан  ұтымды  дамыту 
үшін  өсірілетін  мал  басын  бағытты  сұрыптап,  жұптап, 
тұқымдық  қасиеттерін  жетілдіре  өсіру  әдістері,  ол  қа-
сиеттерінің  іс  жүзіне  асырылып,  жоғары  да  сапалы 
өнімділік көрсетуіне қажетті құнарлы азықтандыру мен 
зоогигиеналық талаптарға сай бағып-күту деректері бе-
рілген. 
Аграрлық арнайы және жоғары оқу орындарының бака-
лавриатына арналған.
МазМұны:    Мал  өсіру.  Мал  шаруашылығының  са-
лалары.  Малдың  дене  бітімі.  Малдың  сырт  пішіні  мен 
ішкі  құрылысы.  Мал  денесінің  мүшелері.  Малдың 
өсіп-дамуы.  Мал  тұқымы  және  асылдандыру  ісі.    Мал 
өсіру  әдістері.  Мал  ұрықтандыру,  төлдету  және  пайда-
лану.  Мал  азықтандыру.    Азық  құрамы  мен  қоректік 
заттары.  Азық қоректік заттарының қорытылуы. Азық 
қоректілігін  бағалау.  Азық  құнарлылығын  бағалау. 
Мал азығын жіктеу. Көк азық. Шырынды және ірі азық. 
Құнарлы азық және азықтық қосындылар. Жемшөп дай-
ындау технологиясы.  Мал азығын өндеу. Азық сапасын 
бағалау.  Малды  нормалап  азықтандыру  жүйесі.  Мал 
гигиенасы. Мал қорасына қойылатын зоогигиеналық та-
лаптар. Мал азықтандыру мен суару гигиенасы. Мал су-
ару гигиенасы.  Малды азықтандырудағы зақымдалудан 
сақтандыру.
2015. – 168 б. / 70х100 1/16.
ISBN 978-601-302-283-3
Мал шаруашылығы 
негіздері
Оқу құралы

243
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
ауыл және орман шаруашылығы
Сельское и лесное хозяйство
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
ауыл және орман шаруашылығы
Сельское и лесное хозяйство
оразТаеВа з.Б., кандидат экономических наук, до цент 
кафедры  экономики  КазАТУ  им.  С.  Сейфуллина.  Пре по­
давание спецдисциплин – Организация произ водства, Бизнес­
планирование,  Организация  бизнеса,  Внутрифирменное 
планирование
В учебном пособии анализируется современное состоя-
ние  развития  агробизнеса  в  республике,  рассматрива-
ются практические решения вопросов по организации, 
планированию  и  повышению  экономической  эффек-
 
тивности 
индивидуальной 
предпринимательской 
деятель  ности на примере крестьянского хозяйства.
Дан ное  пособие  содержит  материалы  состояния  раз-
вития хозяйствующих субьектов в республике, зарубеж-
ный опыт фермерского хозяйства; задания к лаборатор-
но-практическим занятиям по составлению бизнес-пла-
на, для самостоятельной работы учащихся, контрольные 
вопросы по каждому разделу.
Пособие  предназначено  для  учащихся  экономического 
профиля  аграрных  колледжей,  студентов  и  магистран-
тов экономических специальностей аграрных вузов, слу-
шателей  ИПК  и  молодых  специалистов  в  области  тео-
рии и практики агробизнеса.
Содержание:  Введение.  Анализ  современного  сос-
тояния развития агробизнеса в Казахстане. Организация 
фермерского  хозяйства  в  Германии.  Планирование 
бизнеса в крестьянских хозяйствах, специализированных 
на  производстве  и  переработке  зерна.  Планирование 
бизнеса в крестьянских хозяйствах, специализированных 
на производстве и переработке молока. 
2010/120 с./ 84х108 
1
/
32
  
ISBN 9965-35-778-1 
жанаБаеВ  К.Ш.,  Қазақ  ұлттық  аграрлық  уни­
верситетінің профессоры, а.ш. ғылымдарының кан дидаты
арыСТанГУЛоВ С.С., Қазақ ұлттық аграрлық универси­
те тінің доценті, а.ш. ғылымдарының кандидаты
Оқулықта  егіншілік  және  оның  заңдылықтары,  агрохи-
мия,  мелиорация,  өсімдік  шаруашылығы,  яғни  ауыл 
шаруашылығы  дақылдарын  өсірудің  технологиясы 
негіздерінен мағлұмат береді.
«Агрономия  негіздері»  оқулығы  техникалық  және  кә-
сіптік  оқу  орындарының  және  ауылшаруашылық  кол-
ледждерінің оқушыларына арналған.
МазМұны:  Кіріспе.  Топырақ  және  оның  құнар-
лылығы.  Топырақ  түзілу  процесі  мен  факторлары. 
Топы  рақ тың  құрамы,  органикалық  заттары.  Топырақ 
кес кіні,  құрылысы  және  морфологиялық  сыртқы  ерек-
шеліктері,  қасиеттері.  Топырақ  фаунасы.  Қазақ стан 
егістік жерлерінің  сипаты және оларды жақсарту жол-
дары.  Егіншіліктің  аймақтық  ерекшелігі.  Өсімдік тер 
тіршілігіне қажетті факторлар және оларды егіншілікте 
реттеу. Егіншілік заңдылықтары және оларды ауыл ша-
руашылық дақылдарынан мол өнім алу үшін пайдалану. 
Қазақстанда кең тараған кейбір арамшөптерге сипатта-
ма.  Арам шөптермен  күрес  шаралары.  Арамшөптер-
ді  есепке  алу  және  танаптың  ластану  картасын  жасау. 
Ауыспалы  егістер,  үзіліссіз  себілетін  дақылдар,  дара 
дақыл егісі және қайталап егу. Алғы егістер және оларға 
сипаттама.  Ауыспалы  егісті  жіктеу.  Қазақстанның  әр 
түрлі аймақтарында қолданылатын ауыспалы егістердің 
нобайлар. Топырақ өңдегенде жүргізілетін технология-
лық про цестер. Қазақ стандағы егінші лік жүйесі. Тыңай-
тқыштың  ма ңызы,  жіктелуі.  Қант  қызылшасы.  Майлы 
дақылдар,  талшықты  дақылдар,  техникалық  дақылдар 
және олар ды өсіру технологиясы. Көпжылдық және бір 
жылдық малазықтық шөптер. 
2007/352 б. / 84х108 
1
/
32
ISBN 978-996-535-147-1 
агробизнес
в Казахстане
Учебное пособие
агрономия 
негіздер.
2-басылым 
Оқулық 

244
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
ауыл және орман шаруашылығы
Сельское и лесное хозяйство
ӘрІноВ  Қ.К.,  ауылшаруашылық  ғылымдарының  канди­
даты, С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық уни­
верситетінің профессоры
наҒыМТаеВ  а.,  Экономика,  технология  және 
тағам  өн дірісін  стандарттау  колледжінің  директоры; 
иСКаКоВ  М.а.,  ауылшаруашылық  ғылымдарының 
кандидаты, С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық 
университетінің доценті;
жұМаҒұЛоВ  и.и.,  ауылшаруашылық  ғылымдарының 
кандидаты, С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық 
университетінің профессоры. 
СереКПаеВ н.а., ауылшаруашылық ғылымдарының док­
торы, С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық уни­
вер ситетінің профессоры
Оқулықта  топырақ  құнарлылығы,  оны  өңдеу,  тыңайт-
қыш тарды  қолдану,  ауылшаруашылық  дақылдарының 
зиянкес те рімен  күрес  және  ауруларының  алдын  алу 
сияқты  тақырыптар қамтылған.
«Агрономия негіздері» оқулығы арготехникалық универ-
ситеттер  мен  колледждердің  студенттері  мен  оқы-
тушыларына,  агрономдарға,  ауылшаруашылық  өнім-
дерімен айналысатын шаруа қожалықтарына арналған.
МазМұны:  Кіріспе.  Қазақстан  Республикасындағы 
өсімдік  шаруашылығының  жағдайы  және  мәні.  Агро-
номия  ғылымының  міндеттері.  Өсімдік  ботаникасы 
мен  физиологиясы  негіздерімен  негізгі  агрономиялық 
мәселелер.  Бұл  тарауда  ботаника,  агрометеорология, 
топырақтану,  егін  шаруашылығы,  өсімдік  қорғау, 
агрохимия,  тұқымтану  және  мелиорация  негіздері 
ұсынылған.  Ауылшаруашылық  дақылдарын  өңдеудің 
қарқынды  технологиялары.  Бұл  тарауда  жаздық, 
күздік  дақылдардың,  жармалық,  бұршақдәнділер,  зәй-
түн,  жемшөптік,  көкөністік  және  бақша  дақылдары, 
түйнекжемістілер, тамыр жемістерді өңдеу технологиясы 
және  олардың  жалпы  сипаты,  сондай-ақ  орақтар  мен 
жайылымдарды және өнімдерді бағдарламалауды тиім-
ді пайдалану мәселелері келтірілген.  
2007/276 б./84х108 
1
/
32
ISBN 9965-35-147-3
неТеСоВа М.а., кандидат биологических наук Казахского 
доцент агротехнического университета им. С. Сейфул лина;
ШВидЧенКо  В.К.,  доцент,  доктор  биологических  наук 
Казахского  агротехнического  университета  им.  С.  Сей­
фуллина
В данном учебном пособии рассмотрены традиционные 
методы  клонального  размножения  (черенкование, 
разм ножение  прививками)  и  современные  клеточные 
технологии, используемые в селекции, которые можно 
разделить  на  две  группы:  ускоряющие  и  облегчающие 
традиционный  процесс  селекции;  создающие  генети-
ческое разнообразие и позволяющие путем селекции на 
уровне клеток проводить отбор нужных генотипов.
В  учебном  пособии  обсуждаются  вопросы  культи-
вирования  клеток  и  тканей  высших  растений,  исполь-
зования  регуляторов  роста  и  развития  растений  в 
плодоводстве,  использования  культуры  клеток  и  ткани 
в селекции растений, клональное микроразмножение и 
оздоровление растений, криосохранение генофонда.
Содержание:  Введение.  Виды  плодовых  и  ягодных 
растений,  исполь зуемые  в  селекции  в  качестве  исходных 
форм. Подбор исходного материала. Искусственное скрещи-
вание плодовых растений. Общие сведения о размножении 
плодово-ягодных культур. Семенное (половое), вегетативное 
размножение.  Производство  посадочного  материала. 
Био логия  культивируемых  клеток  и  тканей.  Клональное 
микроразмножение и оздоровление растений. Преиму-
щества  клонального  микроразмножения.  Получение 
оздоровленного  посадочного  материала.  Регуляторы 
роста и развития растений. Применение методов in vitro 
в  селекции  растений.  Индукция  гаплоидов  в  культуре 
ткани и их значение в селекции. Культура изолированных 
протопластов. Криосохранение генофонда.
2010/248 с./ 84х108 
1
/
32
ISBN 978-601-292-141-0 
агрономия 
негiздерi
Оқулық 
Биотехнология 
размножения 
плодовых 
и ягодных 
культур 
Учебное пособие

245
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
ауыл және орман шаруашылығы
Сельское и лесное хозяйство
БұЛаШеВ а.Қ.
Оқулықта 
мал 
организміндегі 
физиологиялық 
процестердің  өту  ерекшеліктері,  дене  құрылысы  мен 
қаңқасы,  жануарлар  гигиенасы,  ағзаларды  жүйелеп 
зерттеу, анықталған ауруларға ем-дом жасау шаралары 
баяндалған.  Оқулық  аграрлық  лицей  және  колледж 
мамандықтарына  арналған  «Ветеринария  негіздері» 
пәнінің типтік бағдарламасына сәйкес жазылған.
Оқулық  аграрлық  саладағы  оқу  орындарының 
оқушылары мен студенттеріне арналған.
МазМұны:  Анатомия  және  физиология  негіздері. 
Сүйектер  туралы  ілім  (остеология).  Қаңқа.  Қаңқалық 
бұлшық  еттер.  Тері  жамылғысы  және  оның  туындыла-
ры.    Ас  қорыту  жүйесi.  Ас  қорыту  физиологиясы.  
Тыныс  алу  жүйесi.  Тыныс  алу  физиологиясы.    Несеп-
жыныс  аппараты.  Көбею  физиологиясы.  Қан  және 
қан  айналымы  физиологиясы.  Қан  айналымы.  Лимфа 
жүйесi.  Қан  жасайтын  мүшелер.  Жүйке  жүйесi.  
Жұлын  мен  мидың  құрылысы  және  қызметi.  Жүйке 
жүйесiнiң  вегетативтiк  бөлiмi.  Зат  пен  қуат  алмасу 
физиологиясы.    Iшкi  секреция  бездерінің  құрылысы. 
Iшкi  секреция  бездерiнiң  физиологиясы.  Сезiм 
мүшелерi.  Жалпы  ветеринарлық-санитарлық  гигиена 
негіздері.  Мал  гигиенасының  негіздері.  Ауа  ортасына, 
суға,  топыраққа,  азыққа  және  азықтандыруға,  мал 
қораларына қойылатын зоогигиеналық талаптар.  Қиды 
сақтау  және  оны  залалсыздандыру.  Күтіп-бағу  және 
төлдерді өсіру гигиенасы. Малды жазда бағу гигиенасы. 
Машинамен  сауу  гигиенасы.    Фермадағы  санитарлық-
гигиеналық  және  ветеринарлық  алдын  алу  шаралары. 
Ветеринариялық-санитариялық  сараптау  негіздері.  
Сүт ыдыстары мен жабдықтарына, сауу аппараттарына 
қойылатын  талаптар,  оларды    залалсыздандыру.  Сүт 
зертханасының  сипаттамасы.  Десмургия.  Несеп-жыныс 
ағзаларына  жасалынатын    операциялар.  Хирургиялық 
инфекциядан  алдын  ала    сақтандыру.  Қан  ағу,  оны 
тоқтату. Жылқыларды тағалау.  Жануарлардың. Жұқпалы 
аурулары. Бірнеше түлікке тән жұқпалы аурулар. Күйіс 
малының  жұқпалы  аурулары.    Жылқының  жұқпалы 
аурулары. Шошқалардың жұқпалы аурулары. Төлдердің 
жұқпалы  аурулары.    Паразитология.  Жануарлардың 
инвазиялық  аурулары.  Жануарлардың  жұмыр  құрт 
тудыратын.  Аурулары.  Жануарлардың  таспа  құрт 
тудыратын  Аурулары.  Сорғыш  құрттардың  тудыратын 
аурулары.  Жәндіктердің тудыратын аурулары.
2014. – 456 б./ 84х108 1/32
ISBN 978-601-292-892-1
аБСаТироВ  Ғ.Ғ.,  Астана  қаласының  агротехникалық 
колледжінің аға оқытушысы
БоранБаеВа  Т.К.,  Астана  қаласының  агротехникалық 
колледжінің аға оқытушысы 
 
Практикумда жануарлардың жұқпалы ауруларын зерт-
ханалық  жағдайда  анықтау  әдістері  қарастырылған. 
Зертханалық-тәжірибелік  сабақтар  өткізу  барысында 
пайдаланатын қажетті құрал-жабдықтар мен  жұқпалы 
аурулардың  қоздырушыларының  морфологиялық, 
бакте риологиялық, 
биохимиялық, 
серологиялық, 
патогендік қасиеттерін анықтау тәсілдері жазылған.
Практикум  ветеринарлық  және  зоотехникалық  маман-
дарды  дайындайтын  техникалық  және  кәсіптік  оқу 
орындарының  оқушыларына  және  осы  саладағы 
мамандарға арналған. 
  
МазМұны:  Кіріспе.  Жалпы  микробиология.  Микро -
организмнің  құрылысы  және  морфологиясы.  Микро-
с копиялық  зерттеулер.  Бактериологиялық  зерттеу 
әдістері.  Микроорганизмдердің  физиологиясы.  Биоло-
гиялық зерттеу әдістері. Биосынама қою – зертханалық 
жануарларға  жұқтыру.  Ауаны  және  топырақты 
бактериологиялық  зерттеу.  Иммунология.  Иммунитет 
реакциялары,  серологиялық  зерттеу  әдістері.  Жеке 
микробиология.  Патогенді  коокалар.  Шошқа  тілмесі 
қоздырғышы.  Листериоз  қоздырғышы.  Сальмонеллез 
қоздырғыштары.  Бруцеллез  қоздырғышы.  Патогенді 
анаэробтар.  Туберкулез  және  паратуберкулез  қоз-
дыр  ғыштары.  Актиномикоз  қоздырғышы.  Микоз 
қоздырғыштары.  «Жалпы  микробиология»  тарауы 
бойынша  сұрақтар.  «Иммунология»  тарауы  бойынша 
сұрақтар.  «Жеке  микробиология»  тарауы  бойынша 
сұрақтар.
 
2009/160 б./ 84х108 
1
/
32
ISBN 978-996-535-666-7 
Ветеринария
негіздері
Оқулық  
2­басылым
Ветеринариялық 
микробиология 
Практикум

246
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
ауыл және орман шаруашылығы
Сельское и лесное хозяйство
ӨТеПоВ  Б.,  Қазақ  ғылыми  зерттеу  институты,  ауыл­
шаруашылық ғылымдарының кандидаты;
аСаноВ  Ш.Ш.,  Қазақ  ғылыми  зерттеу  институты, 
ауыл шаруашылық ғылымдарының кандидаты, доцент;
ыСМаиЛоВ  Б.,  Қазақ  ғылыми  зерттеу  институты, 
ауыл шаруашылық ғылымдарының кандидаты
 
Оқулықта  тозығы  жеткен  және  жарамсыз  жерлерді 
игеріп, оны мал азығын өндіруге пайдалану, жайылым 
мен  шабындық  жасаудың  тәсілдері,  ауыспалы  егін ші-
лік негізінде мал азығын өндіру, мал азығына жарамды 
дақылдардың  түрлерін  таңдап  алу,  суармалы  екпе 
жайылым  жасау,  жерді  тыңайтқыш  арқылы  өндіру, 
тұқым шаруашылығын қалыптастыру, сортаң жерлерді 
жайылымдар  мен  шабындыққа  айналдыру,  т.б. 
мәселелер қарастырылған.
Оқулық  ауылшаруашылық  колледждерінің  студент-
тері  мен  жеке  шаруа  қожалықтарының  мамандарына 
арналған.
МазМұны:  Кіріспе.  Егіншілік  негіздері.  Өсімдіктер 
және  олардың  тіршілік  жағдайы.  Топырақ  және 
оның  құнарлылығы.  Арамшөптер  және  олармен 
күрес  жолдары.  Егіншілік  жүйесі  және  ауыспалы 
егіс.  Топырақты  өңдеу.  Топырақты  жел  және  су 
эрозияларынан  қорғау.  Суармалы  егіншілік.  Ауыл 
шаруашылығы  дақылдарының  тұқымы  және  оны  себу. 
Тыңайтқыштар  және  оларды  қолдану.  Мал  азығын  өн-
діру.  Мал  азығы  базасының  ауыл  шаруашылығындағы 
маңызы  мен  рөлі.  Дәнді  дақылдар.  Дәнді  бұршақ 
дақылдары.  Малазықтық  түйнекжемістілер,  тамыр-
жемістілер  және  бақша  дақылдары.  Мал  азығын 
дайындаудың  прогресті  технологиясы.  Қазақстанның 
малазықтық жерлерінің көлемі. Тәлімі жағдайда мәдени 
жайылымдар  мен  мал  азығы  өсімдіктерінің  тұқым 
шаруашылығын жасау. Сортаң жерлердегі жайылмалар 
мен  шалғындықты  және  көлтабанды  игеру.  Өндірістік 
мал  шаруашылығы  кешендерінде  мал  азығын  өндіруді 
ұйымдастыру.  
                      
2009/336 б./ 84 х 108 
1
/
32
ISBN 978-996-535-793-0 
егіншілік 
негізінде
мал азығын 
өндіру
Оқулық
аЯПоВ  К.д.,  Қазақ  ұлттық  аграрлық  университетінің 
жеміс­көкөніс  кафедрасының  профессоры,  а.ш.  ғылымы ның 
кандидаты;
ҮКІБаСоВ о.а., Қазақ ұлттық аграрлық университетінің 
до центі, а.ш. ғылымының кандидаты;
еСенаЛиеВа  М.д.,  Қазақ  ұлттық  аграрлық  универси­
тетінің оқытушысы, а.ш. ғылымының кандидаты
Практикумда  негiзгi  оқу  бағдарламасына  сай  жемiс, 
кө көнiс  өсiмдiктерiнiң  биологиялық  ерекшелiктерiне, 
оларды  көбейту,  өсiру,  отырғызу,  қалыптастыру  және 
күту жолдарына арналған зертханалық-тәжiрибелiк тап-
сырмалар бе рiлген.
Практикум  жоғарғы  арнайы  оқу  орындарының,  кол-
ледж дердiң,  техникалық  және  кәсіптік  оқу  орындары-
ның  студент терi  мен  оқытушыларына  және  әуесқой 
бағбандарға арналған.
МазМұны:    Алғы  сөз.    Жеміс  өсімдіктерінің  био-
логия  лық  негіздері.  Жеміс-жидектердің  өндірістік-
биологиялық  топқа  бөліну  ерекшеліктері.  Жеміс 
ағашының  топы рақ  үсті  бөлігінің  құрылымы  және 
жеміс  салатын  бұтақ шалардың  келбеті.  Өркендер 
морфологиясы. Жеміс салатын бұтақшаларға биология-
лық талдау. Тамыр жүйе сінің құрылымы. Жеміс-жидек 
өсімдіктерін кө бейту жолдары. Көшеттіктің құрылымы 
және  оны  ұйымдастыру.  Бақтың  кескіш  құрал-
саймандары  жә не  оларды  жұмысқа  дайындау.  Жеміс 
өсімдіктерін қа лем шемен ұластыру. Жеміс бағын құру. 
Ағаш  бөрікбасын  қалыптастыру.  Жидек  дақылдары. 
Бүлдір ген  мен  таңқурайдың  өніп-өсуі  және  жеміс  салу 
ерек шеліктері.  Қарақат  пен  тұшаланың  өніп-өсуі  мен 
жеміс салу ерекшеліктері. Көкөніс дақылдары. Көкөніс 
дақылдарының көшеттеріне арналған себу және қоректік 
аудан сызбалары. Көшеттерді өсірудің мезгілдері, реттеу 
әдістері. Көкөніс дақылдары көшеттерінің өскіндерімен 
танысу. Көкөніс дақылдарының сорттары және анықтау 
белгілері.  Орамжапырақ.  Қызанақ.  Бұрыш.  Баклажан. 
Қияр.  Жуа  және  сарымсақ.  Тамыржемісті  көкөніс 
өсімдіктер.  Бұршақ  дақылдары  және  қант  жүгерісі. 
Жасыл және көпжылдық көкөніс дақылдары.  
2009/192 б./ 84х108 
1
/
32
ISBN 978-996-535-796-1
жеміс, көкөніс 
шаруашылығы
Практикум

247
Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Сұхбат 5-бетте) (Соңы 3-бетте) Ақпарат Бүгінгінің бас тақырыбы Ойталқы АҢдатпа
2015 -> Ажал ошағына айналды баспасөз — 2016 Мінбер
2015 -> АҢдатпа 6-бет 3-бет
2015 -> Соңы 8-бетте) (Соңы 3-бетте) Ақпарат Бүгінгінің бас тақырыбы АҢдатпа
2015 -> Сапасын дамыту жолдары
2015 -> Ж. Тәшенов Хрущев үшін неге ұялды?
2015 -> Ж. Бірегей тұлға Қапез Қожахметов, Мағжан Садыханұлы
2015 -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды
2015 -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды

жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   58
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет