МазМұны. Содержание жоғары білім. Высшее образование


ПроФеССионаЛьное оБразоВаниежүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет38/58
Дата08.01.2017
өлшемі5.01 Kb.
#49
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   58

ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Тағам өндірісі
Пищевая промышленность
СаМСаеВ и., ҚР Білім және ғылым министрлігінің Білім 
беру жүйесінің басшы және ғылыми­педагогикалық кадрлары 
біліктілігін арттыратын Республикалық институт дирек­
торының бірінші орынбасары;
оСПаноВа    н.ж.,  Алматы  мемлекеттік  технология 
және менеджмент колледжінің директоры 
  «Тамақ  өндірісінің  маманы  –  1219000»  мамандығының 
«Тағам  даярлау  технологиясы»,  «Азық-түлік  тауар-
тануы»,  «Тамақ  өнімдерінің  тауартануы»,  «Тамақ 
кәсіпорнын  жабдықтау»  пәндері  бойынша  тест  сұ-
рақтары қарастырылған. Тест сұрақтары оқу шылардың 
білімдерін тексеруге, жетілдіруге, тереңде туге мүмкіндік 
береді. 
Тест  кәсіптік  мектеп  оқушылары  мен  оқытушыларына 
арналады. 
МазМұны:  «Тағам  даярлау  технологиясы»  пә ні 
бойынша «Аспаз» мамандығы топтарына арналған тест 
тапсырмалары. №1 нұсқа. №2 нұсқа. №3 нұсқа. «Азық-
түлік  тауартануы»  пәні  бойынша  «Аспаз»  мамандығы 
топтарына арналған тест тапсырмалары. №1 нұсқа. №2 
нұсқа.  ІІІ  блок.  «Тамақ  өнімдерінің  та уар тануы»  пәні 
бойынша  «Аспаз»  мамандығы  топ тарына  арналған 
тест  тапсырмалары.  №1  нұсқа.  «Тамақ  кәсіпорнын 
жабдықтау»  пәні  бойынша  «Аспаз»  мамандығы 
топтарына арналған тест тапсырмалары. №1 нұсқа. №2 
нұсқа. №3 нұсқа.  
2010/96 б. / 84х108 
1
/
32 
ISBN 978-601-292-094-9
КҮзеМБаеВ  Қ.,  Алматы  технологиялық  университеті, 
техника ғылымдарының кандидатыдоцент; 
КҮзеМБаеВа  Г.  Алматы  технологиялық  университеті, 
техника ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы
Оқулықта  тамақ  өндірісінде  өндірілетін  тауарлардың 
сипаттамалары,  қасиеттері  және  сақтау  ережелері  бе-
рілген. 
Оқулық «Тамақ өнеркәсібі өнімдерінің технологиялары» 
мамандығы  бойынша  оқитын  оқушылар  мен  сту-
денттерге арналған.
МазМұны:  Кіріспе.  Азық-түлік  тауарларының  са-
пасы, химиялық құрамы. Тауарлардың сапасын анықтау 
әдістері. Азық-түлік өнімдерін сақтау. Тамақ өнімдерін 
консервілеу.  Тұтыну  тауарларын  маркілеу.    Тауарлар-
ды штрих-кодтау. Дәнді дақылдар және астық өнімдері. 
Жармалар. Ұн. Макарон өнімдері. Нан және нан-то қаш 
өнімдері.  Жемістер  мен  көкөністердің  химиялық  құ-
рамы.  Өңделген  жемістер  мен  көкөністер.  Балғын  жә-
не  өңделген  саңырауқұлақтар.  Дәмдік  тауарлар.    Шай. 
Кофе.  Татымдықтар.  Дәмқосарлар.  Алколгольді  ішім-
діктер.  Әлсіз  алкогольді  және  алкогольсіз  сусындар. 
Крахмал,  қант  және  бал.  Крахмал  және  крахмал  өнім-
дері. Қант. Бал. Кондитер өнімдері. Жеміс-жидекті кон-
дитер өнімдері. Шоколад және какао ұнтағы. Карамель 
және кәмпит өнімдері. Алуа. Ұннан жасалған кондитер 
өнімдері. Шығыс тәттілері. Арнайы тағайындалған кон-
дитер өнімдері. Сүт және кілегей. Сүт консервілері. Сүт 
қыш қылды өнімдер. Сары май. Сырлар. Балмұздақтар. 
Тағам дық майлар. Өсімдік майлар. Маргарин. Аспаздық 
майлар.  Мал  еті.  Субөнімдер.  Ұлттық  ет  өнімдері.  Құс 
еті. Шұжық өнімдері. Өлшемделген ет. Ет консервілері. 
Ысталған  ет  өнімдері.  Жартылай  ет  фабрикаттары.  Ет 
концентраттары.  Тамақ  концентраттары.  Балық  және 
балық  өнімдері.  Тірі,  мұздатылған  және  тоңазытылған 
балық. 
2010/416 б. / 84х108 
1
/
32
ISBN 978-996-535-86-61 
Тамақ өнімдерін 
тану 
Оқулық 
Тамақ өндірісінің 
маманы (тест жинағы)
Оқу құралы

217
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Тағам өндірісі
Пищевая промышленность
Тамақтандыру 
кәсіпорындарының 
жабдықтары
Оқулық 
КҮзеМБаеВ  Қ.,  Алматы  технологиялық  университеті, 
техника ғылымдарының кандидаты, доцент;
КҮзеМБаеВа Г., Алматы технологиялық университеті, 
техника ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы
Оқулықта қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарындағы 
жабдықтардың  құрылымдары  мен  жұмыс  істеу  прин-
циптері берілген. 
Оқулық  техникалық  және  кәсіптік  білім  беретін  оқу 
орындарының оқушыларына арналған.
МазМұны:  Кіріспе.  Машиналар  туралы  жалпы  мә -
ліметтер:  Машиналарды  жіктеу.  Машиналарды  жа-
сау  үшін  пайдаланылатын  материалдар.  Беріліс  ме-
ханизмдері.    Машиналардың  өнімділігі  мен  қуаты.  
Көкөністер  мен  картоп  өңдеу  машиналары:  көкөніс 
және картоп өңдеу машиналарының жалпы сипаттама-
лары.  Көкөністерді  жуу  машиналары.  Картоп  аршуға 
арналған  машиналар.  Шикі  және  піскен  көкөністерді 
кесінділейтін  машиналар.  Ет  және  балық  өңдеу  маши-
налары:  ет  және  балық  өңдеу  машиналарының  жалпы 
сипаттамалары. Ет тарту машиналары мен механизмде-
рі.  Ет  қопсыту  ме ханизмдері.  Ет  тарту  машиналарын 
есептеу. МФК-2240 котлет қалыптау машинасы.  Бұлғау 
машиналары.  Қамыр  жаю  машиналары.  Асханалық 
әмбебап  машиналар:  әмбебап  машиналардың  белгі-
ленуі.  Әмбебап  жетектер.  Асханалық  әмбебап  құры-
лым дар.  Кесу  жабдықтары:  кесу  пышақтары.  Кесу  ма-
шиналарын  есептеу.  Нан  турайтын  машина.  Гастро-
номдық  азық-түліктерді  кесуге  арналған  машина.  Май 
кесу  машинасы.  Сұрыптау  және  іріктеу  жабдықтары: 
сусымалы заттар сипаттамалары. Ұн елеуге арналған ма-
шиналар.  Көкөністерді  іріктеу-сұрыптау  машиналары. 
Ыдыстар жуу машиналары. Ыдыс жуу машиналарының 
жалпы  сипаттамасы.  Кезең ді  ыдыс  жуу  машиналары. 
Ұнтақтау жабдықтары: ұнтақтау  жадықтарының жалпы 
сипаттамасы.  Қатты  тамақ  өнімдерін    антақтауға  ар-
налған  құрылымдар. Жұмсақ тамақ өнімдерін ұнтақта-
уға арналған  құрылымдар. Ұнтақтау және езгілеу  ма-
шиналарын  есептеу.  Сығымдау    жабдықтары:  МСЗ-40 
шырын  сығымдау  құрылымы.  Сығымдау  құрылымын 
есептеу. Жылу жабдықтары: жылумен өңдеу және жылу 
аппараттары туралы жалпы түсінік. 
2010/200  б. / 84х108 
1
/
32
 
IZBN 9965-35-876-1 
нУржаноВа  а.а.,  преподаватель  выс шей  категории  
спецдисциплин
В  учебно-методическом  пособии    систематизирован 
учеб ный  и  методический  материал  по  технологии  
молока  и  молочных  продуктов  в  соответствии  с  меж-
дународными  стандартами.  Обобщен  материал  по 
контролю качества знаний, умений и навыков учащихся 
по    технологии  молочных  продуктов,  технологических 
процессов  молочного  производства,  температурных 
режимов,  биохимических  изменений  в  молоке  и 
молочных продуктах. Пособие составлено в соответствии 
с  требованиями  государственного  общеобязательного 
стандарта  технического  и  профессионального  образо-
вания по специальности 1224000 «Производство молоч-
ных  продуктов»  и  предназначено  для  препо давателей 
и  учащихся  колледжей  специального  образования, 
а  также  для  тех,  кто  работает  в  сфере  производства 
молочной продукции.
     
Содержание:  Введение.  Общая  технология.  Техно-
логия  цельномолочных  продуктов  и  мороженого.  Тех-
нология кисло - молочных продуктов. Технология сыра. 
Технология  сливочного  масла.  Технология  молоч ных 
консервов.
2010/216 с./84х108 
1
/
32
 
ISBN 978-601-292-123-6 
Технология 
молока и 
молочных 
продуктов
Учебно­методическое 
пособие

218
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Тағам өндірісі
Пищевая промышленность
аЛиМарданоВа М.К.Алматинский технологический 
университет,  академик  АСХН  РК,  доктор  технических 
наук, преподаватель спецдисциплин;
хаКиМоВа  р.Ш.,  Алматинский  тех нологический 
университет, старший преподаватель
 
Данный  учебник  предназначен  учащимся  лицеев,  кол-
леджей,  студентам  и  магистрантам  технологических 
университетов специальностей «Технология мяса и мяс-
ных продуктов».
Данное  учебно-методическое  пособие  также  будет  по-
лезным  для  специалистов,  работников  пищевой  про-
мышленности,  предпринимателям,  занимающимся 
переработкой мяса и выпуском мясопродуктов.
Пособие составлено в соответствии с требованиями Го-
сударственного  общеобязательного  стандарта  среднего 
технического и профессионального образования по спе-
циальности 1225000 «Производство мяса и мясных про-
дуктов».
Содержание:  Введение.  Сырье  мясной  промыш-
леннос ти. Характеристика скота. Убой скота и разделка 
туш.  Состав  и  качество  мяса.  Технология  охлаждения 
и  хранение  охлажденного  мяса.  Замораживание  мяса 
и  мясопродуктов  естественным  холодом.  Хранение 
мо роженого  мяса.  Размораживание  мяса.  Хранение  
мяса  и  мясопродуктов  в  присутствии  углекисло-
ты.  Хранение  при  облучении  ультрафиолетовыми 
лучами.  Консервирование  мяса  антибиотиками.  Обра-
ботка  ионизирующими  облучениями.  Процессы,  про-
текающие  при  посоле  мяса.  Этап  подготовки  сырья. 
Разновидности  посолочных  ингредиентов.  Техника 
посола. Сухой посол. Мокрый и смешанный посол. Ста-
дия  вымачивания.  Этап  копчения.  Тепловая  обработка. 
Меха   низация  производства  колбасных  изделий.  Про -
из водство  баночных  консервов.  Механи зация  про-
изводства  баночных  консервов.  Технология  наиболее 
распространенных  видов  консервов.  Производство 
мяс ных  бульонных  кубиков.  Сублимационная  сушка 
мяса  и  мясопродуктов.  Состав  жиров.  Пищевая  цен-
ность  жиров.  Физические  и  химические  свойства 
жиров.  Жиросырье  и  требования,  предъявляемые  к 
нему.  Методы  выделения  жира  из  жиросырья.  Техно-
логический  процесс  производства  жиров  в  аппаратах 
периодического  действия.  Технология  обра ботки 
шквары. Производство костных жиров. 
2010/216 с./84х108 
1
/
32
ISBN 978-996-535-67-35
Технология 
переработки мяса 
и мясных 
продуктов
Учебник
еСирКеП  Г.е.,  доцент,  канд.  техн.  наук,  преподаватель 
Казахского университета технологии и бизнеса.
Данное  учебное  пособие  рассматривает  основы  техно-
логии  приготовления  алкогольных  и  безалкогольных 
коктейлей и напитков, в состав которых, наряду с фрук-
товыми  соками,  сиропами  и  молочными  продуктами, 
входят  различные  спиртные  напитки  и  виноградные 
вина.  В  структуру  пособия  входят  рецептура,  ингре-
диенты,  процесс  приготовления,  особенности  оформ-
ления, полезные советы.
Издание  предназначено  для  учащихся  и  студентов  ор-
ганизаций  профессионального  образования,  а  также 
всех,  кто  занимается  и  интересуется  приготовлением 
коктейлей и напитков.
Содержание:  Введение.  Приготовление  смешанных 
напитков.  Фрукты,  ягоды,  соки.  Молочные  продукты. 
Безалкогольные и слабоалкогольные напитки. Виноград-
ные вина. Крепкие алкогольные напитки. Рекомендации 
при  приготовлении  смешанных  напитков.  Технология 
приготовления безалкогольных напитков. Квасы. Морсы. 
Безалкогольные  аперитивы.  Молочные  напитки.  Физы. 
Эг-ног.  Алкогольные  напитки.  Хайболы.  Рикки.  Физы. 
Дейзи. Слинги. Сангари. Коблеры. Фиксы. Эг-ног. Грог. 
Тодди.  Напитки,  пердназначенные  для  праздничного 
стола.  Пугш.  Крюшон.  Глинтвейн.  Эг-ног.  Технология 
приготовления  коктейлей.  История  происхождения 
названия «коктейль». Коктейли-аперитивы, диджестивы, 
сауэр.
2009/212 с./ 84х108
1
/
32
ISBN 9965-65-786-2
Технология 
приготовления 
коктейлей 
и напитков 
Учебное пособие

219
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Тағам өндірісі
Пищевая промышленность
ГриГорьеВа  и.а,  преподаватель,  зам.  директора  по 
учебно­производственной работе ПЛ  № 15 г.Павлодара
В  пособии  изложена  методика  преподавания  лабо ра-
торно-практических  работ,  приведены  рецептуры  из 
«Сборника рецептур мучных кондитерских и булочных 
изделий  для  предприятий  общественного  питания» 
(С.-Пб.,  1998),  описывается  технология  приготовления 
изделий.
Цель  данного  учебного  пособия  заключается  в  помо-
щи  учащимся  и  преподавателям  при  подготовке  к 
лабораторно-практическим  работам  по  курсу  «Тех-
нология  приготовления  мучных  кондитерских  изде-
лий».  А  также  в  закреплении  знаний  по  технологии 
при готовления  мучных  кондитерских  изделий  и 
использовании  для  всех  форм  обучения  и  подготовки 
работников общественного питания.
Учебное  пособие  предназначено  для  подготовки  кон-
дитеров  в  учебных  заведениях  начального  профес-
сионального образования. Оно написано в соответствии 
с  требованиями  Государственного  стандарта  по  про-
фессии «Кондитер» и примерной учебно-программной 
документацией по данной профессии.
Содержание:  Введение.  Подготовка  преподавателя 
к  проведению  лабораторно-практических  работ.  Пе-
речень.  Порядок  проведения.  Лабораторные  работы: 
1. При готовление изделий из дрожжевого безопарного 
теста: Изделия с начинками. 2. Приготовление изделий 
из  дрожжевого  безопарного  теста:  Изделия,  жаренные 
во фритюре. 3. Приготовление изделий из дрожжевого 
опарного  теста:  Булочные  изделия.  4.  Приготовление 
изделий из дрожжевого опарного теста с большим ко-
личеством сдобы: Формовые изделия. 5. Приготовле ние 
изделий  из  бездрожжевого  теста:  Песочное.  Пресное. 
Бисквитное.  Заварное.  Пряничное.  Масляной  бисквит. 
Белково-воздушное. Пресное слоеное. 6. Приготовление 
тортов и пирожных: Пирожное. 7. Приготовление тор-
тов и пирожных: Торты.
2010/ 112 с./ 84х108
 1
/
32
ISBN 978-601-292-08-26 
КондраТенКо  Л.,  отличник  образования  РК,  препо­
даватель, зам. директора по учебно­производственной рабо­
те Костанайского политехнического колледжа;
еСеТоВа  а.,  преподаватель  Костанайского  технико­эко­
но   мического колледжа
В  данном  пособии  описаны  как  общие  методы  техно-
химического  контроля,  так  и  методы  определения 
качества  муки,  дрожжей,  дополнительного  сырья,  по-
луфабрикатов  и  готовой  продукции;  указаны  основ
-
ные  правила  техники  безопасности  при  работе  в 
лаборатории  и  методики  работ,  необходимых  при  ор-
ганизации  работы  производственной  лаборатории; 
описаны  приборы,  применяемые  при  оценке  качества, 
и правила их эксплуатации.
Данное  методическое  пособие  рекомендуется  исполь-
зовать в качестве практического пособия для учащихся 
организаций  профессионального  образования  по 
специальности 1219000 – хлебопекарное, макаронное и 
кондитерское производство.
Содержание:  Введение.  Практические  работы.  Рас-
чет  и  взаимозаменяемость  сырья.  Расчет  количества 
муки. Расчет производственных рецептур для приготов-
ления  теста  опарным  способом.  Расчет  производствен-
ных рецептур для приготовления ржаного теста. Расчет 
производительности печей для различного ассортимен-
та хлебобулочных изделий. Расчет упека, усушки и вы-
хода хлебных изделий. Расчет количества улучшителей 
качества хлеба. Изучение стандартов и технологических 
инструкций на бараночные и сухарные изделия. Разбор 
производственных ситуаций.
2010/96 с./ 84х108 
1
/
32
ISBN 978-601-292-22-64 
Технология 
производства мучных 
кондитерских 
изделий 
(лабораторно-
практические 
работы)
Учебное пособие
Технохимический 
контроль и основы 
стандартизации
Учебное пособие

220
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Тағам өндірісі
Пищевая промышленность
еСирКеП  Г.е.,  доцент,  канд.  техн.  наук,  преподаватель 
Казахского университета технологии и бизнеса
На  предприятиях  молочной  промышленности  внед-
ряются проекты по организации труда работников тех-
нохимического контроля.
В  них  содержатся  рекомендации  по  рациональной 
пла  нировке  и  оснащению  рабочих  мест  оргтехо-
борудованием,  организации  труда  и  обслуживанию 
условий труда и т.д.
Все  контролирующие  организации  должны  выполнять 
свои функции в строгом соответствии со стандартами и 
техническими условиями.
Содержание:
Введение.  Организация  лаборатории  технохимическо-
го  контроля  и  органолептической  оценки  продукции. 
Задачи  и  функции  технохимического  контроля.  Реак-
тивы и растворы, применяемые для анализа продуктов. 
Контроль  заготавливаемого  молока.  Контроль  произ-
водства  пастеризованного  молока.  Требования  на  пас-
теризованное  молоко.  Требования  к  качеству  сырья. 
От  бор проб и подготовка их к анализу. Контроль произ-
водства сливок и сметаны. Кисломолочные продук ты. Тех-
нохимический  контроль  производства  кисло молочных 
продуктов.  Методы  контроля.  Технохимический  кон-
троль производства мороженого. Масло и пластические 
сливки.
2011/320 с./84х108
1
/
32
 
ISBN 978-601-292-092-5
аЛиМарданоВа М.К.Алматинский технологический 
университет,  академик  АСХН  РК,  док тор  технических 
наук, профессор, преподаватель спецдисциплин
Данный  учебник  предназначен  учащимся  лицеев,  кол-
леджей,  студентам  и  магистрантам  технологических 
уни верситетов  специальностей  «Технология  мяса  и 
мясных продуктов».
Данное  учебно-методическое  пособие  также  будет  по-
лезным  для  специалистов,  работников  пищевой  про-
мышленности,  предпринимателей,  занимающихся 
пере работкой мяса и выпуском мясопродуктов.
Пособие  составлено  в  соответствии  с  требованиями  
Госу дарственного общеобязательного стандарта среднего 
технического  и  профессионального  образования  по 
спе циальности  1225000  «Производство  мяса  и  мясных 
продуктов».
Содержание: Введение. Общие сведения о работе ла-
боратории технохимического контроля. Техника выпол-
нения отдельных работ. Техника безопасности в лабора-
тории. Определение содержания белка по общему азоту 
методом Къельдаля. Реометр с прео бразованием Фурье. 
Контроль  предубойного  содер жания  скота  и  птицы. 
Контроль убоя скота и птицы, разделки туш. Контроль 
сбора,  транспортировки  и  хранения    эндокринно-фер-
ментного сырья. Контроль процесса обработки и каче-
ства консервированных шкур. Контроль процесса холо-
дильной  обработки  и  хранения.  Контроль  разморажи-
вания мяса. Требования к готовой продукции. Контроль 
процесса производства. Лабораторные исследования. 
2010/256 с./84х108 
1
/
32
 
ISBN 978-601-292-21-03
Технохимический 
контроль  
молочных продуктов
Учебник
Технохимический 
контроль 
мясных продуктов 
Практикум

221
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Медицина
Терехина  и.и.,  преподаватель  Семи  палатинского 
Государственного  медицинского  колледжа  им.  Д.  Кал­
матаева
Руководство  к  практическим  занятиям  включает  темы 
лабораторных  занятий  по  технологии  лекарственных 
форм, изготовляемых в условиях аптек. Сформировано 
определение лекарственной формы, изложены основные 
стадии процесса ее получения, приведена учебная кар-
та,  содержащая  схему  ориентировочной  основы  дея-
тельности учащегося.
Данное  издание  предназначено  для  учащихся  фарма-
цевтических колледжей и фармацевтических отделений 
медицинских колледжей.
Содержание: Введение. Основные понятия техноло-
гии  лекарственных  препаратов.  Государственное  нор-
мирование  производства  лекарственных  препаратов. 
Государственная Фармакопея. Аптека, ее функции. Масса 
и мера в аптечной технологии. Лекарственные порошки. 
Сборы.  Жидкие  лекарственные  препараты  наружного 
и  внутреннего  применения.  Изготовление  жидких 
лекар ственных  препаратов  с  помощью  бюреточной 
системы.  Растворы  высокомолекулярных  соединений 
и  коллоидные.  Суспензии  (suspensio).  Технология  сус-
пенсий.  Эмульсия (emulsium). Капли. Тесты, задачи.           
2011/256 с./ 84х108 
1
/
32
ISBN 978-601-292-32-61 
Техника 
(технология) 
лекарственных 
форм
Учебное пособие
аҚМырзаеВ М., «Мейірбике» медициналық колледжінің 
оқытушысы, медицина ғылымдарының кандидаты;
СаҒыМБаеВ  Ә.,    Маңғыстау  облысы  Қарақия  ауданы 
Құрық селосы мектебінің директоры
Оқулықта  ғылымның  дербес  саласы  ретінде  валеология 
пәнінің негізгі ұғымдары: «Денсаулық»,  «І, ІІ, ІІІ денсау лық 
күйлері»,  «Валеологиялық  мәдениет»,  «Валеоло гиялық 
мәдениетті  қалыптастыру»,  «Салауат ты  өмір  салты» 
және  т.б.  анықтамалар  жан-жақты  қарастырылған. 
Оқулық  теориялық  білімді  әрбір  ниеттенген  адам 
өздігінен орындай алатындай ағзаны дамытатын машық-
тану-дағды  қалыптастыру  жұмыстарының  әдістемесі 
ретінде құрылған. 
Кітап  қазақ  тілді  мектеп  оқушыларына,  арнаулы  және 
ЖОО студенттеріне, қалың көпшілік оқырман қауымға 
арналған. 
МазМұны: Алғы сөз. Валеология ұғымы мен түсінігі. 
Қозғалыс  және  денсаулық.  Дене  қозғалысы  белсен ді лі-
гінің  ағзаның  қызмет  атқару  дәрежесіне  әсері.  Ден сау-
лық  дәрежесін  анықтау  әдістері.  Ағзаны  шынықтыру. 
Дәстүрден  (ғылымнан)  тыс  медицина.  Қазақтың  халық 
медицинасы. «Ұлан» және басқа да табиғи факторларды 
пайдаланып  шынығу  жүйелері.  Зат  алмасуы.  Тиімді, 
үнемді (рационалды) және жұғымды тамақтану. Ағзаны 
тазарту.  Астан  улану.  Отбасының  әлеуметтік  және 
психологиялық түйінді мәселелері. Отбасын жоспарлау. 
Белсенді  ұзақ  ғұмыр  сүру.  Биологиялық  ырғақтар. 
Психологиялық өзін-өзі реттеу. Өнерді үйрен де жирен. 
Халық айтса, қалт айтпайды. 
Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Сұхбат 5-бетте) (Соңы 3-бетте) Ақпарат Бүгінгінің бас тақырыбы Ойталқы АҢдатпа
2015 -> Ажал ошағына айналды баспасөз — 2016 Мінбер
2015 -> АҢдатпа 6-бет 3-бет
2015 -> Соңы 8-бетте) (Соңы 3-бетте) Ақпарат Бүгінгінің бас тақырыбы АҢдатпа
2015 -> Сапасын дамыту жолдары
2015 -> Ж. Тәшенов Хрущев үшін неге ұялды?
2015 -> Ж. Бірегей тұлға Қапез Қожахметов, Мағжан Садыханұлы
2015 -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды
2015 -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды

жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   58
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет