МазМұны. Содержание жоғары білім. Высшее образованиежүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет36/58
Дата08.01.2017
өлшемі5.01 Kb.
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   58

Содержание: Введение. Биохимия тканей и ор ганов 
сельскохозяйственных  животных.  Строение  попереч-
нополосатой  мышечной  ткани.  Химический  состав 
мышечной ткани. Сокращение и релаксация мышц. 
Строение шкуры. Химический состав покровной ткани. 
Потовые  и  сальные  железы.  Пищевая  ценность  моз-
га.  Печень.  Почки.  Легкие.  Состав  мяса  и  яиц.  Био-
химические процессы, протекающие в них при хранении 
и переработке. Характеристика мяса по вкусу и аромату. 
Окраска  свежего  мяса.  Особенности  мяса  домашней 
птицы.  Общая  характеристика  процесса  созревания 
мяса.  Изменение  консистенции  мяса.  Изменение 
влагосвязывающей  способности  мяса  в  процессе 
созревания.  Накопление  веществ,  обусловливающих 
аромат  и  вкус.  Биохимические  основы  использования 
микрофлоры  в  производстве  мясопродуктов.  Посол 
как  диффузионно-осмотический  процесс.  Изменение 
составных  частей  мяса  при  посоле.  Изменение  свойств 
мяса при копчении. Строение яйца. Химический состав 
яйца.  Пищевая  ценность  яиц.  Изменения  яиц  при 
хранении. Продукты переработки яиц.
 2009/184 с./84х108 
1
/
32
 
ISBN 978-996-535-68-41
Бармен 
анықтамалығы
Оқу құралы
Биохимия 
мяса и 
мясных продуктов 
Учебное пособие

205
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Тағам өндірісі
Пищевая промышленность
хожаМұраТоВа С.Ш.Ал ма ты технологиялық универ­
ситеті, АШҒА академигі, биология ғылымдарының докторы, 
профессор (мамандығы – 03.00.07 – «Микробиология»);
ӘЛиМарданоВа  М.Қ.,  Алматы  технологиялық  уни­
вер ситеті, АШҒА академигі, техника ғылымдарының док­
торы, профессор (мамандығы – 05.18.04 – «Ет, сүт, балық 
өнімдерінің және тоңазыту өндірістерінің технологиясы»);
ӘБдІКаЛиеВа  Б.е.,  Алматы  тех но  логиялық  универ­
ситетінің аға оқытушы
Оқу құралы колледж оқушыларына және технологиялық 
университет студенттеріне, магистранттарына, сонымен 
қатар  тамақ  өнеркәсібінде  жұмыс  істейтін  мамандарға 
арналған.
1225000 – «Ет және ет өнімдерінің өндiрiсi» мамандығы 
бойынша  оқу  құралы  орташа  техникалық  және  кәсiби 
бiлiмінiң  Мемлекеттiк  жалпы  мiндеттi  стандартының 
талаптарына сәйкес құрастырылған.
МазМұны: Алғы сөз. Кіріспе. Жалпы микробиология. 
Микроорганизмдердің  морфологиясы  мен  система-
тикасы.  Прокариотты  және  эукариотты  организмдер. 
Бактериялар. 
Микроскопиялық 
саңырауқұлақтар. 
Ашыт  қы саңырауқұлақтар. Вирустар. Риккетсийлер мен 
хла  ми диялар.  Микроорганизмдердің  физиологиясы, 
генетикасы.  Сыртқы  орта  жағдайларының  әсері. 
Арнайы  микробиология.  Патоген  микробтар  жайлы 
түсінік.  Адам  мен  жануарлардың  вирустық  аурулары 
және  оларға  қарсы  күрес.  Ет  және  ет  өнімдерінде 
патоген  микроорганизмдерді  зерттеу.  Некробациллез, 
ботулизм  қоздырғыштары.  Тамақ  өнеркәсібінде  қолда-
нылатын өнімдерді зерттеу. Консерві өндірісінде жүргізі-
летін зерттеу. Майды  және құрғақ жемді зерттеу. Эндо-
кринді-ферментті  шикізаттар  мен  олардан  өндірілетін 
препаратарды  зерттеу.  Микробиологиялық  зерттеулер 
кезінде  қолданылатын  аппаратар,  аспаптар  және  ыдыс-
тар.  Микроскоп  және  микросорттау  техникасы.  Микро-
организмдерді тірі күйінде зерттеу. Стерильдеу әдістері. 
Қоректік орталар. Дәннің микрофлорасын зерттеу.  
2010/208 б./84х108 
1
/
32
 
ISBN 978-996-535-77-49
еСирКеП  Г.е.,    доцент,  кандидат  технических  наук, 
преподаватель  Казахского  университета  технологии  и 
бизнеса;
КожаБерГиноВа  С.,  преподаватель  лицея  №  2  
г. Ас таны
Учебное  пособие  «Казахские  национальные  блюда» 
рекомендовано  учащимся  учебных  заведений  началь-
ного  и  среднего  профессионального  образования, 
обу чаю щимся  по  специальностям  «Специалист 
предприятий питания» и «Специалист гостиничного и 
ресторанного дела».
В  книге  приводятся  рецепты  наиболее  популярных 
блюд  национальной  кухни,  описана  технология  их 
приготовления в домашних условиях.
Данное издание также представит интерес для широкого 
круга читателей.
Содержание:  Введение.  Мясо  и  его  подготовка  к 
тепловой  обработке.  Разделка  мяса.  Традиционные 
и  современные  казахские  национальные  блюда  и 
кулинарные изделия. Салаты и закуски. Фаршированные 
блюда.  Ассорти  мясное.  Куырдак.  Палау.  Мясо  по-
казахски.  Бесбармак.  Казахские  национальные  мучные 
изделия.  Казахские  национальные  лепешки,  булочки, 
печенье, торты.
2011/140 с./84х108
1
/
32
ISBN 978-601-292-355-1
ет 
микробиологиясы
Оқу құралы 
Казахские 
национальные 
блюда
Учебное пособие 

206
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Тағам өндірісі
Пищевая промышленность
СТаСеВиЧ  Т.,  Щучинск  қаласының  №  4  кәсіптік 
лицейінің жоғары санатты оқытушысы, әдіскер; 
БаЙМаноВа Қ., Щучинск қаласының № 4 кәсіптік ли­
цейі  нің жоғары санатты оқытушысы
Оқу  құралында  калькуляция  бойынша  практикалық 
жұ мыстар жүргiзу әдiстемесi баяндалған, курс тақырып-
тары  бойынша  есептер  келтiрiлген,  оларды  шешу 
барысы сипатталған. Құжаттамаларды ресiмдеу мысал-
дары берiлген. Кітап оқытудың барлық түрлерi және та-
мақтандыру  кәсiпорындарының  жұмысшыларын  даяр -
лау үшiн қолданылуы ықтимал.
Оқу құралы техникалық және кәсiптiк бiлiм беретін оқу 
орындарында  калькулятор  мамандарын  даярлауға  ар-
налған.
МазМұны: Кіріспе. Шоттармен жұмыс iстеу. Микро-
кальку ляторлармен  жұмыс  iстеу  принциптерi.  Пайыз-
дық  қосынды  сандар  мен  бастапқы  сан дарды    есептеу. 
Па йыздық таксаларды есептеу. Пропор ционалды бөлу. 
Ор таша  аумақты  табу.  Шаруа шылық  есептеудiң  жал-
пы сипаттамасы. Материал дық жауапкершiлiк. Бухгал-
терлiк құжаттар. Тамақ тардың  рецептурасының жина-
ғы.  Құрылымы  және  пайдалану  тәртiбi.  Мәзір  жос-
пары және оны құрастыру принциптері. Бағалар, сауда 
жеңiлдiктері  мен  үстеме  бағалар.  Дайын  тағамдар  мен 
өнiмдерге  сату  бағасын  белгiлеу  тәртiбi.  Қоймадан  өн-
дiрiске  өнiмдердi  боса тудың  құжаттамалық  ресiм делуi. 
Өндірістен  дайын  өнімдерді  буфеттерге,  филиал дарға, 
үлестіруге өткізуді құжаттамалық ресімдеу. Дайын өнiм-
дердi өткiзудiң құжаттамалық ресiмделуi. Асхана  өнiм-
дерiн    босату  және  сату  (өткiзу)  туралы  ке лiсiм демелер 
жасау. Бұзылған азықтар мен дайын өнiмдердi шығынға 
жазу.  Асханадағы  азық-түлiк тердiң  қозғалысы  туралы 
есеп  беру.  Түгендеп-тiзiмдеудi  жүргiзу  мерзiмдерi  мен 
тәртiбi, мiндеттерi. Материалды-техникалық жабдықта-
удың  негiзгi  заттары  мен  құралдарын  есепке  алуды 
ұйымдастыру. 
2008 / 88 б. / 84х108 
1
/
32
ISBN 978-996-535-42-05 
ГаЛиеВа  н.,  преподаватель  специальных  дисциплин, 
директор Уральского ПЛ № 2;
СМоЛКина  а.,  преподаватель  специальных  дисциплин 
Уральского ПЛ № 2;
ШаЙМарданоВа  а.  преподаватель  специальных  дис­
циплин Уральского ПЛ № 2
В учебнике, разработанном на основе Государственного 
общеобязательного  стандарта  образования  по  профес-
сии  «Специалист  преприятий  питания»  в  2002  году, 
рассматривается  ведение  учета  на  предприятиях 
общест венного  питания;  составление  калькуляции; 
расчет стоимости блюд и изделий.
Данный  учебник  предназначен  для  учащихся  профес-
сиональных лицеев, колледжей.
 
Содержание:  В  учебнике  изложены  вопросы  по 
учетным  ценам,  ценам  фактической  реализации  и 
средневзвешенные  цены;  представлен  обширный 
материал по теме «Учет продуктов и готовых изделий на 
производстве и отчетность материально-ответственного 
лица».  После  каждого  раздела  даны  контрольные 
вопросы  и  задания  для  самостоятельного  закрепления 
изученных тем.
2010/176 с./ 84х108
1
/
32
ISBN 978-601-292-06-73 
Калькуляция және 
есеп бойынша 
практикум
Оқу құралы
Калькуляция
 и учет 
в общественном 
питании
Учебник

207
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Тағам өндірісі
Пищевая промышленность
КУзьМина н., Орал қаласындағы № 6 КЛ оқытушысы;  
жеКСеноВа е., Орал қаласындағы № 6 КЛ оқытушысы 
Оқу  құралында  кондитер  цехында  қолданылатын  жаб-
дықтардың жіктелімі беріліп, механикалық, жылу және 
тоңазытқыш  жабдықтарының  құрылысы,  жұмыс  істеу 
ережелері қарастырылған. Сондай-ақ, еңбек қорғау мен 
қауіпсіздік  техникасы  жайлы  мәліметтер  берілген.  Оқу 
құралы «Кондитерлік цехты жабдықтау» пәні бо йынша 
берілетін оқу материалын қысқаша баяндайды.
Оқу  құралы  техникалық  және  кәсіптік  білім  беретін 
оқу  орындарының  оқытушылары  мен  оқушыларына 
арналған.
 
МазМұны:  Кіріспе.  Жабдықтардың  жіктемесі.  Меха-
никалық  жабдықтар.  Ұн    елеуге  арналған  МПМ-80  ма-
шинасы. МС 24-300 ұн елегіші. Ұн кебегін алуға арнал-
ған  жабдық.  МИМ  –  600  еттартқышы.  МИМ-82  ет 
турағышы. МПР-350м ысқылы – кескіш машинасы. ТТМ-
1М қамыр илегіш машинасы. Прима-300 қамырилегіш 
машинасы. МТМ-15 қамыр илегіш машинасы. МВ-35М 
көпсіткіш  машинасы.  SM-60L  көпіршіту  машинасы. 
JEREMY  қамыр  жайғыш  машина.  Жылу  жабдықтары. 
Отын  жағуға  арналған  құрылғы.  Газ  жанарғылары.  От 
плитасы.  ПГ-4  газ  плитасы.  Электрмен  қыздыратын 
элементтер.  ЭШ-3М  қуыру  шкафы.  ШЖЭ-3  электрлі 
қуы ратын  шкафы.  КЭП-400  кондитерлік  электр  пе-
ші.  ФЭМС-20  фритюрницасы.  Электр  плиталары. 
Тоңа зыт қыш  жабдықтар.  Компрессорлы  тоңазытқыш 
машиналар. 
КШ-260 
тұрмыстық 
тоңазытқышы. 
Тоңазыт қыш  шкафтар.  Құрастырылып-бөлшектететін 
тоңа зытқыш  камералар.  Еңбек  қорғау  және  қауіпсіздік 
техникасы.  Қазақстан  Республикасының  еңбек  қорғау 
және  қауіпсіздік  техникасы  жөніндегі  заңдарының  
негізгі ережелері. Тест сұрақтары. 
2010/88 б./ 84 х 108 
1
/
32
ISBN 978-601-292-05-12 
СаМСаеВ  и.М.,  Білім  жүйесіндегі  кадрларды  қайта 
даярлау   және  мамандығын  жетілдірудің  Респуб ли калық 
институтының директор орынбасары; 
оСПаноВа  н.ж.,  Алматы  мем лекеттік  технология 
және менеджмент колледжінің директоры; 
ГриЦЮК  н.и.,  Алматы  мемлекеттік  технология  және 
менеджмент  колледжінің  жоғары  санатты  өндірістегі 
оқыту шебері; 
ЧУЛаКоВа Л.С., Алматы мемлекеттік технология және 
менеджмент  колледжінің  жоғары  санатты  арнайы  пәндер 
оқытушысы; 
жУраВЛеВа  р.а.,    Алматы  мемлекеттік  технология 
және  менеджмент  колледжінің  жоғары  санатты  арнайы 
пән  дер оқытушысы 
Оқу құралы кәсіптік оқу орындарында  Аспаз мамандығы 
бойынша білім алатын оқушыларға арналған.
«Қоғамдық  тамақтандыру  орындарында  тамақ  өнім-
дерін  өндіру  технологиясы»  «Тамақтануды  ұйым дас-
тыру» мамандығы бойынша  мемлекеттік стандарт ми-
ни мумының талаптарына сәйкес құрастырылған.     
Оқу-әдістемелік  құралда  бағдарламаға  сәйкес  тағам-
дарды  аспаздық  өңдеу  мен  дайындау  бойынша  зерт-
темелік жұмыстардың  негізгі тәсілдері көрсетілген.
Пайдаланатын негізгі және  қосымша әдебиеттер  тізбесі 
де әдістемелік құралда  берілген.      
МазМұны:  Кіріспе.  Көкөністен  тағам  әзірлеу.  Сәбіз 
котлеттері.  Картоп  котлеттері.  Көкөніс  рагуы.  Көкөніс 
және  күрішпен  фаршталған  бұрыш.  Қуырылған 
балықтан  тағам  даярлау.  Пісірілген  балық,  польский 
тұздығы.  Қуырылған  балық.  Еттен  тағам  даярлау. 
Езбе  сорпаны  және  дәмдейтін  сорпаларды  даярлау. 
Орамжапырақ  және  картоп  борщы.  «Ленинградский» 
қышқыл  сорпасы.  Ет  бұршақтары  қосылған  картоп 
сорпасы.  Жұмыртқа  және  ірімшіктен  тағам  даярлау. 
Балықтан  салқын  тағам  және  басытқы  даярлау. 
«Витаминный»  салаты.  Маринадтағы  балық.  Тәтті 
тағамдар.  Жас  жеміс-жидек  сілікпесі.  Қамырдағы  қуы-
рылған  алма.  Кептірілген  нан  пудингі.  Ірімшік  қосып 
қарылған алма. Қазақ тағамдарын даярлау. Ашытылған 
қамырдан жасалған өнімдер.
2010/64 б.84х108 
1
/
32
ISBN 978-996-535-25-08 
Кондитер
цехы 
жабдықтары 
Оқу құралы
Қоғамдық тағам 
өнімдерін өндіру 
технологиясы 
(зертханалық жұмыстар)
 
Оқу құралы

208
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Тағам өндірісі
Пищевая промышленность
ФедьКина  М.а.,  преподаватель  спецдисциплин  Саран­
ского  гуманитарно­технического  колледжа  имени  Абая 
Кунанбаева;
КазаКоВа  н.н.,  преподаватель  спецдисциплин  Саран­
с кого  гуманитарно­технического  колледжа  имени  Абая 
Кунанбаева 
В  книге  рассмотрены  основные  этапы  выполнения 
дипломного проектирования по специальности 2936002 
«Ме ханизация  и  автоматизация»,  конструктивные  осо-
бен   ности    технологического  оборудования,  элементы 
авто матизации процессов. 
Данное  пособие  можно  использовать  как  при  выпол-
нении  курсового  и  дипломного  проектирования,  так 
и  в процессе прохождения преддипломной практики, 
в  соответствии  с  типовой  учебной  программой  пред-
дипломной практики.
Содержание:  Введение.  Технологический  процесс 
обо рудования.  Назначение, устройство, принцип работы 
и  техническая  характеристика  оборудования.  Пра вила 
технической  эксплуатации.  Опре деление  пропускной 
способности.  Опре деление  теплового  баланса  работы.  
Правила технической эксплуатации оборудования. Ав-
томатизация технологического процесса. Баланс рабоче-
го времени оборудования. Расчет структуры ремонтного 
цикла.  Расчет  и  составления  годового  графика  ППР  на 
ремонтный цикл. Расчет и составление сетевого графика 
капитального  ремонта.  Организация  и  способы  управ-
ления  капитальным  ремонтом  обору дования.  Техно-
логический  процесс  ремонта.  Определение  затрат  на 
приобретение запасных частей, изделий и материалов, 
необходимых  для  проведения  капитального  ремонта 
оборудования.    Расчет  численности  ремонтных  рабо-
чих.  Организация и планирование труда и заработной 
платы.  Определение  стоимости  капитального  ремонта 
оборудования.  Техника  безопасности  при  проведении 
капитальных ремонтов. Вентиляция. Графическая часть. 
Приложения. Дефектная ведомость. 
2011/232 с./84х108 
1
/
32
  
ISBN 978-601-292-33-46
Механизация и 
автоматизация 
производственного
процесса
Учебное пособие
наубайхана, макарон 
және кондитер өндірісі 
технологиясы мен 
жабдықтары
 (тест жинағы) 
Оқу құралы
жыЛыСБаеВа р., Жамбыл политехникалық колледжінің 
әдіскер­оқытушысы;
орынБаеВа ж., Жамбыл политехникалық колледжінің 
оқытушысы, директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары
Тест жинағы орта кәсіптік білім беру және жоғары оқу 
орындарында  наубайхана,  макарон  және  кондитер 
өндірістерінің  технологиясын  және  технологиялық 
жабдықтарын  оқытатын  арнайы  пән  бағдарламасы 
мен  мемлекеттік  стандарттың  талабына  сай  жасалған. 
Жинақта  наубайхана,  макарон  және  кондитер  өн-
дірісінің  технологиясы,  нан  зауыттары  және  шағын 
наубайханаларда пайдаланылатын технологиялық жаб-
дық тардың жұмыс істеу тәртібі бойынша сұрақтар мен 
жауаптар қамтылған. 
Тест  жинағы  орта  кәсіптік  білім  беру  орындарының 
мамандарына, жоғары оқу орындарының студенттеріне, 
технолог мамандарға арналған. 
МазМұны:  Кіріспе.  «Наубайхана  өндірісінің  техно-
логиясы» пәні. «Макарон өндірісінің технологиясы» пәні. 
«Кондитер өндірісінің технологиясы» пәні. «Наубайхана, 
макарон  және  кондитер  өндірістерінің  жабдықтары» 
пәні. Тест сұрақтарының кілті. 
2010/208 б. / 84х108 
1
/
32 
 
ISBN 978-601-292-037-6  

209
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Тағам өндірісі
Пищевая промышленность
аЛиМарданоВа М.КАлматинский тех но логический 
университет,  академик  АСХН  РК,  док тор  технических 
наук профессор преподаватель спецдисциплин;
ерКеБаеВ  М.ж.,  Алматинский  техно логический 
университет, доктор технических наук, про фессор
Пособие  предназначено  учащимся  лицеев,  колледжей, 
студентам  и  магистрантам  тех но логических  универси-
тетов специальностей «Техно логия молока и молочных 
продуктов»  в  приоб ретении  необходимых  системных 
знаний  по  дисциплине  «Обо рудование  предприятий 
молочной отрасли» и получении практических навыков 
работы с техно логическим оборудованием.
Данное  учебно-методическое  пособие  также  будет 
полезным  для  специалистов,  работников  пищевой 
промышленности,  предпринимателей,  занимающихся 
переработкой молока и выпуском молочных продуктов.
Пособие  составлено  в  соответствии  с  требованиями 
Государственного общеобязательного стандарта среднего 
технического  и  профессионального  образования  по 
специальности  1224000  «Производство  молочной  про-
дукции».
Содержание:  Введение.  Оборудование  для  транс  -
пор  тировки,  приемки  и  хранения  молочных  про-
дуктов.  Автоцистерны.  Авторефрижераторы.  Обору -
дование  для  приемки  молока.  Молокомеры.  Цент-
рифуги.  Сливкосозревательные  танки  «Комплекс». 
Мас   лоизготовители  периодического  действия.  Масло-
из готовители непрывного действия. Технология произ-
водства  сгущенного  молока  с  сахаром.  Вакуум  –  вы-
парные  установки.  Кристаллизаторы.  Ма шины  для 
приготовления  сахарного  сиропа.  Обору дование  для 
фасовки  сгущенного  молока.  Сыродельные  ванны. 
Ав то номные  установки  для  приготовления  смесей. 
Напол нительные машины. Упаковка мороженого. Упа-
ковочные машины. Новые виды упаковочных машин. 
2010/192 с./84х108 
1
/
32
 
ISBN 978-601-292-07-72
оборудование 
предприятий
молочного 
производства
Учебное пособие
аЛиМарданоВа М.К.Алматинский тех нологический 
университет,  академик  АСХН  РК,  док тор  технических 
наук, профессор, преподаватель спецдисциплин;
хаКиМоВа  р.Ш.,  Алматинский  тех нологический 
университет, старший преподаватель
Учебное  пособие  предназначено  учащимся  лицеев, 
колледжей, студентам и магистрантам технологических 
университетов  специальностей  «Техно логия  мяса  и 
мясных  продуктов».  Данное  учебно-мето дическое 
пособие  также  будет  по лезным  для  специа листов, 
работников  пищевой  промышленности,  предп рини-
мателям,  занимающимся  переработкой  мяса  и  выпус-
ком мясопродуктов.
Пособие  составлено  в  соответствии  с  требованиями 
Государственного общеобязательного стандарта среднего 
технического  и  профессионального  образования  по 
специальности  1225000  «Производство  мяса  и  мясных 
продуктов».
Содержание:  Введение. Оборудование для оглуше-
ния скота. Установки и приспособления для механиче-
ской съемки шкур. Поточно–механизированные линии 
убоя скота и разделки туш. Мясорезательные машины. 
Машины  для  смешивания.  Наполнительные  и  дозиро-
вочные машины. Машины для обработки суб продуктов. 
Обо рудование  клеежелатинового  произ водства.  Аппа-
раты  для  тепловой  обработки  мясоп родуктов  при  ат-
мосферном  давлении.  Сушильные  установки.  Обору-
дование и материалы для консервного производства. Ис-
пользование электрофизических мето дов для обра ботки 
мясопродуктов. 
2010/520 с./84х108 
1
/
32
ISBN 978-601-292-21-27
оборудование 
предприятий 
мясного производства
 Учебное пособие 
14-0337

210
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Тағам өндірісі
Пищевая промышленность
СУраШоВ  а.а.,  доцент,  канд.  техн.  наук  Казахского 
государственного технологического университета
В  учебном  пособии  представлены  основные  вопросы, 
касающиеся оборудования предприятий пивоваренной 
и безалкогольной промышленности. Представлена клас-
сификация машин, аппаратов и лабораторного обору-
дования,  а  также  их  функциональные  особен нос ти  и 
возможности эксплуатации.
Учеб ное  пособие  предназначено  для  учащихся  и  сту-
дентов организаций технического и профес сио нального 
образования,  базирующихся  на  пищевой  и  пивоварен-
ной отраслях производства.
Содержание:  Введение.  Машины  и  аппараты  для 
подготовки сырья. Зерноочистительные и сортирующие 
машины.  Обо рудование  зернохранилищ.  Оборудова-
ние  для  очистки  сортирования  ячменя.  Оборудование 
для производства солод. Для мойки и замачивания яч-
меня. Для прора щивания ячменя. Кондиционеры. Обо-
рудование для сушки солода. Сушилки перио дического 
действия. Сушилки непрерывного действия. Оборудова-
ние  для  обработки  сухого  солода.  Обо рудование  пиво-
варенного  произ водстваю.  Аппараты  для  приготовления 
пивного сусла. Оборудование для измельчения со лода и не-
соложеных материалов. Оборудование для приготовления 
пивного сусла. Оборудование для охлаждения и осветления 
пивного сусла. Обору дование для главного брожения и до-
браживания пи ва: Бродильные чаны и танки бродильные 
чаны. Аппараты для дображивания. Цилиндро-кониче-
ские  бродильные  аппараты.  Оборудование  для  произ-
водства  газированных  безалкогольных  напитков.  Филь-
тры для воды. Оборудование для приготовления сахар-
ного си ропа. Оборудование для приготовления колера и 
купажного сиропа. Оборудование для насыщения воды 
диоксидом углерода и приготовления газированных на-
питков. Оборудование для производства хлебного кваса. 
Для приготовления квасного сусла. Для брожения квас-
ного сусла. Оборудование для розлива пива и безалко-
гольных напитков. Оборудование для розлива в бутыл-
ки.  Инспекционные  автоматы.  Этикетировочные  авто-
маты. Оборудование для розлива пива и кваса в бочки. 
Изобарические полуавтоматы. Холодильное оборудова-
ние пивобезалкогольных предприятий.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Сұхбат 5-бетте) (Соңы 3-бетте) Ақпарат Бүгінгінің бас тақырыбы Ойталқы АҢдатпа
2015 -> Ажал ошағына айналды баспасөз — 2016 Мінбер
2015 -> АҢдатпа 6-бет 3-бет
2015 -> Соңы 8-бетте) (Соңы 3-бетте) Ақпарат Бүгінгінің бас тақырыбы АҢдатпа
2015 -> Сапасын дамыту жолдары
2015 -> Ж. Тәшенов Хрущев үшін неге ұялды?
2015 -> Ж. Бірегей тұлға Қапез Қожахметов, Мағжан Садыханұлы
2015 -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды
2015 -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды

жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   58
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет